Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0998

Rozporządzenie Rady (WE) nr 998/2004 z dna 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych folii aluminiowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji

OJ L 183, 20.5.2004, p. 4–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 43–45 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 18/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/998/oj

20.5.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/4


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 998/2004

z dna 17 maja 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych folii aluminiowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8, art. 11 ust. 3 i art. 22 lit. c),

uwzględniając wniosek Komisji przedłożony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Obowiązujące środki

(1)

Rada, za pomocą rozporządzenia (WE) nr 950/2001 (2), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty niektórych folii aluminiowych („rozpatrywanego produktu”) pochodzących z, między innymi, Rosji. Na podstawie decyzji Komisji (2001/381/WE) z dnia 16 maja 2001 r. (3) przyjęto zobowiązanie dla rosyjskiego producenta eksportującego „United Company Siberian Aluminium”.

(2)

Stawka cła stosowanego do ceny netto franco granica Wspólnoty przed uiszczeniem opłat celnych została ustalona rozporządzeniem (WE) nr 950/2001 w wysokości 14,9 % na przywóz rozpatrywanego produktu z Rosji.

2.   Postępowanie

(3)

20 marca 2004 r. Komisja, poprzez publikację zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (4) ogłosiła rozpoczęcie kilku częściowych przeglądów tymczasowych obowiązujących środków antydumpingowych, stosowanych wobec przywozu wybranych produktów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Republiki Białorusi, zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 22 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Środek antydumpingowy nałożony na przywóz pewnych folii aluminiowych pochodzących z Rosji jest jednym ze środków na podstawie których zainicjowano przegląd („środki”).

(4)

Przegląd został wszczęty z inicjatywy Komisji, w celu ustalenia czy, w konsekwencji rozszerzenia Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. („rozszerzenie”) właściwe jest dostosowanie środków.

(5)

Ponieważ pewna ilość przywozu rozpatrywanego produktu pochodzącego z Rosji jest obecnie przedmiotem zobowiązania cenowego dla określonej wielkości, przegląd środków został zainicjowany w celu zbadania czy to zobowiązanie, sporządzone na podstawie danych dla Wspólnoty składającej się z 15 Państw Członkowskich powinno być dostosowane do rozszerzenia.

3.   Strony zainteresowane postępowaniem

(6)

Wszystkie zainteresowane strony znane Komisji, włącznie z przemysłem wspólnotowym, stowarzyszeniami producentów lub użytkowników we Wspólnocie, eksporterami/producentami w zainteresowanych państwach, importerami i ich stowarzyszeniami oraz odpowiednimi władzami w zainteresowanych państwach oraz zainteresowane strony w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. („UE10”) zostały poinformowane o wszczęciu postępowania i miały możliwość wyrażenia swoich poglądów na piśmie, przedstawienia informacji oraz dostarczenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony zainteresowane, które wyraziły takie życzenie i wykazały, że istnieją przyczyny, dla których powinny zostać wysłuchane zostały wysłuchane.

(7)

W związku z tym, swoje stanowiska przedstawiły następujące zainteresowane strony:

a)

Stowarzyszenie producentów wspólnotowych:

Eurometaux, Bruksela, Belgia

b)

Producenci eksportujący:

JSC „United Company Siberian Aluminim”, Moskwa, Rosja

B.   ROZPATRYWANY PRODUKT

(8)

Rozpatrywanym produktem jest folia aluminiowa o grubości 0,009mm lub większej, lecz nieprzekraczającej 0,018mm, bez podkładu, nieprzetworzona dalej za wyjątkiem zrolowania, przedstawiana w zwojach o szerokości nieprzekraczającej 650mm; produkt dający się klasyfikować pod pozycją CN ex 7607 11 10. Rozpatrywany produkt jest powszechnie nazywany folią aluminiową do użytku domowego („AHF”).

(9)

AHF wytwarzana jest przez walcowanie do żądanej grubości hutniczych wlewków aluminiowych lub foliowego materiału wyjściowego. Po odwalcowaniu, folia jest wyżarzana w procesie termicznym w celu uzyskania giętkości. Po walcowaniu i wyżarzaniu folia jest formowana i zwijana w zwoje rolkowe o szerokości nieprzekraczającej 650 mm. Rozmiar rolki folii zależny jest od jej zastosowania, ponieważ użytkownicy tego produktu („przedsiębiorstwa zajmujące się przewijaniem folii” oraz „przedsiębiorstwa zajmujące się nawijaniem folii na szpule”) nawiną AHF na mniejsze rolki przeznaczone do sprzedaży detalicznej. Przewinięta AHF w małych rolkach jest następnie używana do krótkoterminowego pakowania do różnych celów (przeważnie w gospodarstwie domowym, cateringu, sprzedaży detalicznej żywności i kwiatów).

C.   WYNIKI POSTĘPOWANIA

1.   Stanowiska stron

(10)

Rosyjski producent eksportujący z związku ze zobowiązaniem cenowym oświadczył, że wielkość przywozu, do którego stosuje się zobowiązanie cenowe została ustalona na podstawie sprzedaży dokonanej przez niego na rynek UE15, i że zatem to zobowiązanie powinno ulec zmianie, aby w odpowiedni sposób uwzględnić rynek UE25. Stwierdził on, że taki przegląd jest istotny w celu uniknięcia dyskryminacji na korzyść innych eksporterów rozpatrywanego produktu do UE.

2.   Uwagi Państw Członkowskich

(11)

Państwa Członkowskie przedstawiły swoje uwagi i większość z nich popiera dostosowanie środków w celu dostosowania do rozszerzenia.

3.   Ocena

(12)

Na podstawie dostępnych danych i informacji dokonano analizy, która potwierdziła, że wielkości przywozu rozpatrywanego produktu z Rosji do UE10 są znaczne. Biorąc pod uwagę fakt, że wielkość przywozu, która jest przedmiotem obecnie obowiązującego zobowiązania cenowego została ustalona na podstawie przywozu do Wspólnoty 15 Państw Członkowskich, nie uwzględnia ona pod uwagę efektu zwiększenia rynku po rozszerzeniu.

4.   Wniosek

(13)

Uwzględniając powyższe, uznaje się, że biorąc pod uwagę rozszerzenie właściwe jest dostosowanie środków tak, aby zaspokoić dodatkowe wielkości przywozu na rynek UE10.

(14)

Początkowe wielkości przywozu będące przedmiotem zobowiązania cenowego dla UE 15 zostały obliczone na podstawie wywozu do Wspólnoty w czasie pierwotnego badania rosyjskiego producenta dla którego zobowiązanie zostało zaakceptowane. Zwiększenie wielkości przywozu na podstawie zobowiązania cenowego zostało obliczone za pomocą takiej samej metody.

(15)

Uznano zatem, że Komisja może przyjąć wniosek zmienionego zobowiązania odzwierciedlającego sytuację po rozszerzeniu oraz na podstawie metody opisanej w motywie 14.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Komisja może przyjąć wniosek zmienionego zobowiązania zwiększającego wielkość przywozu, który podlega zobowiązaniu cenowemu przyjętemu decyzją 2001/381/WE w związku z przywozem wybranych folii aluminiowych pochodzących z Rosji. Wzrost jest obliczany za pomocą tej samej metody obliczania, która została użyta przy ustalaniu początkowego zobowiązania cenowego dla Wspólnoty 15 Państw Członkowskich, to znaczy na podstawie wywozu do Wspólnoty przez rosyjskiego producenta, dla którego przyjęto zobowiązanie.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 2004 r.

W imieniu Rady

B. COWEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 1.

(3)  Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 67.

(4)  Dz.U. L 70 z 20.3.2004, str. 15.


Top