Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1351

Decyzja wykonawcza komisji (UE) 2019/1351 z dnia 19 sierpnia 2019 r. ustanawiająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit uzyskanych ze świń pochodzących z Republiki Serbii w następstwie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w tym państwie oraz zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/426/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6174) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/6174

OJ L 216I , 20.8.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1351/oj

20.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 216/1


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1351

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

ustanawiająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit uzyskanych ze świń pochodzących z Republiki Serbii w następstwie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w tym państwie oraz zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/426/UE

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6174)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Afrykański pomór świń jest wysoce zaraźliwą, śmiertelną infekcją świń domowych i dzików, która może szybko się rozprzestrzeniać, w szczególności poprzez produkty uzyskane z lub od zakażonych zwierząt i skażone przedmioty. W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń w państwie trzecim istnieje ryzyko wprowadzenia do Unii czynnika chorobotwórczego poprzez przywóz żywych świń lub produktów z wieprzowiny.

(2)

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Serbia powiadomiła Komisję o potwierdzeniu wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowościach Rabrovac (wioska Sume), Velika Krsna i Kusadak.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 206/2010 (2) Serbia nie ma pozwolenia na wywóz do Unii żywych świń i świeżej wieprzowiny. Jednak zgodnie z decyzją Komisji 2007/777/WE (3) państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Unii lub tranzyt przez jej terytorium produktów mięsnych, poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit świń domowych oraz innych gatunków świń utrzymywanych w warunkach fermowych i dzikich. Te produkty pochodzenia wieprzowego mogą być przywożone z Serbii do Unii, pod warunkiem że zostały poddane specyficznej obróbce „D” zgodnie z art. 3 i częścią 2 załącznika II do tej decyzji.

(4)

Skuteczność różnych zabiegów dotyczących afrykańskiego pomoru świń określono w załączniku III do dyrektywy Rady 2002/99/WE (4). Obróbka termiczna w minimalnej temperaturze 70 °C, która musi być osiągnięta w całej objętości mięsa, zgodnie z wymogami określonymi dla specyficznej obróbki „D” opisanej w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE, która wymaga osiągnięcia minimalnej temperatury 70 °C w całej objętości mięsa lub przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit w czasie obróbki produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, lub, w przypadku surowej szynki, obróbki składającej się z naturalnej fermentacji i dojrzewania nie krótszego niż dziewięć miesięcy, na skutek których produkt posiada wartość Aw nie większą niż 0,93 i wartość pH nie większą niż 6,0, nie jest uważana za skuteczną w eliminacji ryzyka związanego z afrykańskim pomorem świń w odniesieniu do produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit.

(5)

Aby zapobiec ryzyku wprowadzenia afrykańskiego pomoru świń poprzez przywóz produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit otrzymanych ze świń pochodzących z Serbii, trzeba zapewnić, aby produkty te zostały poddane skutecznemu zabiegowi w celu unieszkodliwienia wirusa powodującego to zakażenie.

(6)

Dlatego przywóz do Unii produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit, składających się z mięsa wieprzowego lub mięsa dzikich świń pochodzących z Serbii lub zawierających takie mięso, powinien być dozwolony wyłącznie pod warunkiem że te produkty mięsne oraz poddane obróbce żołądki, pęcherze i jelita zostały poddane przynajmniej specyficznej obróbce „C” opisanej w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE, która wymaga osiągnięcia minimalnej temperatury 80 °C, która musi być osiągnięta w całej objętości mięsa lub przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit w czasie obróbki produktu mięsnego oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit. Alternatywnie można zastosować bardziej intensywną specyficzną obróbkę „B” opisaną w części 4, która wymaga obróbki w hermetycznie zamkniętym pojemniku do wartości F0 wynoszącej trzy lub więcej.

(7)

W decyzji wykonawczej Komisji 2013/426/UE (5) przewidziano, że wszystkie pojazdy, w których przewożono żywe zwierzęta do państwa trzeciego lub części jego terytorium dotkniętych afrykańskim pomorem świń (lub w ich obrębie) i wymienionych w załączniku I do tej decyzji wykonawczej należy odpowiednio czyścić i dezynfekować po ostatnim rozładunku oraz że należy odpowiednio udokumentować takie czyszczenie i taką dezynfekcję przy wjeździe na terytorium Unii.

(8)

Z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w Serbii należy dodać to państwo do wykazu państw trzecich lub ich regionów w załączniku I do decyzji wykonawczej 2013/426/UE.

(9)

Decyzję wykonawczą 2013/426/UE stosuje się do dnia 31 grudnia 2019 r. Jednak w związku z niekorzystną sytuacją w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w państwach wymienionych we wspomnianej decyzji oraz biorąc pod uwagę epidemiologię afrykańskiego pomoru świń oraz środki mające zastosowanie w Unii w odniesieniu do tej choroby konieczne jest przedłużenie okresu jej stosowania do dnia 31 grudnia 2021 r. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2013/426/UE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Unii lub tranzyt przez jej terytorium produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit świń domowych, dzikich zwierząt parzystokopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych (świń) lub dzikich świń pochodzących z Republiki Serbii, pod warunkiem że:

a)

produkty takie zostały poddane specyficznej obróbce „C” lub „B”, określonej w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE; oraz

b)

państwa członkowskie zapewniają, aby tylko przesyłki takich produktów spełniające wymogi wzoru świadectwa zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt:

(i)

określone w załączniku III do decyzji 2007/777/WE były przywożone do Unii;

(ii)

określone w załączniku IV do tej decyzji były wprowadzane do Unii i były przeznaczone do państw trzecich po bezpośrednim tranzycie lub po składowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy Rady 97/78/WE (6), i nie były przeznaczone do przywozu do Unii; oraz

c)

przesyłkom takim towarzyszy odpowiednie świadectwo poświadczające zgodność z wymaganą specyficzną obróbką, o której mowa w lit. a), należycie wypełnione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii państwa trzeciego wysyłki.

Artykuł 2

W decyzji wykonawczej 2013/426/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 4a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4a

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2021 r.”;

2)

w załączniku I po słowie „Rosja” dodaje się słowo „Serbia”.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2021 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1).

(3)  Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49).

(4)  Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/426/UE z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzaniu do Unii wirusa afrykańskiego pomoru świń z niektórych państw trzecich lub części terytorium państw trzecich, w których potwierdzono obecność choroby, oraz uchylająca decyzję 2011/78/UE (Dz.U. L 211 z 7.8.2013, s. 5).

(6)  Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9).


Top