EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC1230(01)

Komunikat Komisji uzupełniający Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. 2021/C 528/01

C/2021/8413

Dz.U. C 528 z 30.12.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 528/1


Komunikat Komisji uzupełniający Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.

(2021/C 528/01)

W komunikacie Komisji z dnia 21 września 2020 r. – Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r (1). wprowadza się następujące zmiany:

(1)

w pkt 15 ppkt 15 liczbę „80” wstawia się w miejsce „[...]” oraz dodaje dwa akapity, tak aby definicja miała następujące brzmienie:

„15)

» wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej« oznacza 80 % rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, określony na podstawie decyzji Komisji oraz wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej. Odpowiada on średniemu wysiłkowi redukcyjnemu narzuconemu przez zastosowanie wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej (referencyjne zużycie energii elektrycznej/średnie zużycie energii elektrycznej). Ma on zastosowanie do wszystkich produktów, które wchodzą w skład kwalifikujących się sektorów, ale w odniesieniu do których nie zdefiniowano wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej.

Wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej będzie co roku zmniejszany (począwszy od roku t = 2022) o 1,09 %, zgodnie ze wzorem ustalonym w załączniku II w sekcji „Zaktualizowane wskaźniki efektywności dla niektórych produktów, o których mowa w załączniku I”;

(2)

w pkt 28 lit. b) opis wskaźnika „Ct” użytego we wzorze uzupełnia się tak, aby obecne brzmienie tego punktu było następujące:

„b)

W przypadku gdy wskaźniki efektywności zużycia energii elektrycznej wymienione w załączniku II nie mają zastosowania do produktów wytwarzanych przez beneficjenta, maksymalna pomoc wypłacana każdej instalacji z tytułu kosztów poniesionych w roku t obliczana jest w następujący sposób:

Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × EF × AECt

gdzie Ai odpowiada intensywności pomocy, wyrażonej jako ułamek (np. 0,75); Ct oznacza mający zastosowanie wskaźnik emisji CO2 lub wskaźnik emisji CO2 oparty na zasadach rynkowych (tCO2/MWh) (w roku t); Pt-1 oznacza terminową cenę uprawnień do emisji w roku t-1 (EUR/tCO2); EF oznacza wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej określony w pkt 15 ppkt 15.; AEC odpowiada rzeczywistemu zużyciu energii elektrycznej (MWh) w roku t.”;

(3)

w tabeli w załączniku I opis sektora objętego kodem NACE 20.16.40.15 uzupełnia się tak, aby obecne brzmienie tego opisu było następujące:

„Glikole polietylenowe oraz pozostałe alkohole polieterowe, w formach podstawowych”;

(4)

dodaje się załącznik II w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK II

Wskaźniki efektywności zużycia energii elektrycznej i roczne stopy redukcji dla produktów, o których mowa w załączniku I

Wskaźniki efektywności zużycia energii elektrycznej dla produktów, o których mowa w załączniku I, z uwzględnieniem zamienności paliw i energii elektrycznej:

Produkty, w odniesieniu do których w sekcji 2 załącznika I do rozporządzenia delegowanego UE 2019/331 stwierdzono zamienność paliw i energii elektrycznej.

Zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 w odniesieniu do niektórych produktów istnieje zamienność paliw i energii elektrycznej. W odniesieniu do tych produktów określanie wskaźnika emisyjności na podstawie MWh/t produktu nie jest wskazane. Zamiast tego jako punkt wyjścia należy przyjąć specyficzne krzywe emisji gazów cieplarnianych wyprowadzone z emisji bezpośrednich. W przypadku tych produktów wskaźniki emisyjności dla produktów zostały ustalone na podstawie sumy emisji bezpośrednich (składających się z emisji związanych z energią i emisji procesowych), jak również emisji pośrednich wynikających z wykorzystania wymienialnej części energii elektrycznej.

W tych przypadkach wskaźnik »E« we wzorze stosowanym do obliczania maksymalnej pomocy, o którym mowa w pkt 28 lit. a) niniejszych wytycznych, należy zastąpić następującym terminem, który przekształca wskaźnik emisyjności dla produktów określony w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/331 we wskaźnik wydajności zużycia energii elektrycznej na podstawie przeciętnej wartości intensywności emisji w Europie wynoszącej 0,376 tCO2/MWh:

Istniejący wskaźnik emisyjności dla produktów z sekcji 2 załącznika do rozporządzenia 2021/447 (w tCO2/t) × udział odpowiednich emisji pośrednich w okresie odniesienia (%)/0,376 (tCO2/MWh).

Wartość wskaźników efektywności dla produktów o zamienności paliw i energii elektrycznej, którą należy stosować w latach 2021-2025, określona jest w rozporządzeniu (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określającym zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wskaźniki efektywności dla produktów, o których mowa w załączniku I, niewymienionych w tabeli 1 niniejszego załącznika

Wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej, zdefiniowany w pkt 15 ppkt 15 niniejszych wytycznych ma zastosowanie do wszystkich kwalifikujących się produktów wymienionych w załączniku I, dla których nie określono wskaźnika efektywności.

Zaktualizowane wskaźniki efektywności dla niektórych produktów, o których mowa w załączniku I

W tabeli 1 wymieniono wartości wskaźników, które należy stosować jako punkt wyjścia do wyznaczenia wskaźnika zużycia mającego zastosowanie na konkretny rok, z uwzględnieniem odpowiedniej rocznej stopy redukcji.

Roczna stopa redukcji określa o ile wskaźniki są automatycznie obniżane każdego roku. O ile nie stwierdzono inaczej w tabeli 1, wszystkie wskaźniki efektywności (w tym »wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej«) będą obniżane co roku (począwszy od roku t = 2022) o 1,09 %, zgodnie z następującym wzorem:

wskaźnik efektywności mający zastosowanie w (roku t) = wartość wskaźnika emisyjności w 2021 r. * (1 + roczna stopa redukcji) ^ (rok t - 2021)

Tabela 1

Wskaźniki efektywności zużycia energii elektrycznej dla niektórych produktów, o których mowa w załączniku I

NACE4

Wskaźnik emisyjności dla produktu

Wartość wskaźnika w 2021 r.

Jednostka wskaźnika

Jednostka produkcji

Roczna stopa redukcji [%]

Definicja produktu

Procesy objęte wskaźnikiem emisyjności dla produktu

Właściwy kod Prodcom

Opis

17.11

Masa celulozowa drzewna

0,904

MWh/t 90 % sdt

Tona masy celulozowej drzewnej

1,09

Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją masy celulozowej, w tym suszenie, płukanie i przesiewanie, a także wybielanie

17.11.11.00

Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego

17.11

Masa celulozowa drzewna

0,329

MWh/t 90 % sdt

Tona masy celulozowej drzewnej

1,09

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego

17.11.12.00

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego

17.11

Masa celulozowa drzewna

0,443

MWh/t 90 % sdt

Tona masy celulozowej drzewnej

1,09

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego

17.11.13.00

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego

17.11

Półchemiczne masy włókniste drzewne

0,443

MWh/t 90 % sdt

Tona półchemicznych mas włóknistych drzewnych

1,09

Półchemiczne masy włókniste drzewne

17.11.14.00

Mechaniczne masy włókniste drzewne; półchemiczne masy włókniste drzewne; masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych

17.11

Masa włóknista mechaniczna

Metoda rezerwowa

1,09

Masa włóknista mechaniczna

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją masy włóknistej mechanicznej, w tym obróbka drewna, rafinacja, płukanie, bielenie, odzysk ciepła

17.11

Makulatura

0,260

MWh/t 90 % sdt

Tona makulatury

1,09

Makulatura

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją makulatury, w tym zagęszczanie i rozdrabnianie oraz bielenie

17.11

Odbarwiona makulatura

0,390

MWh/t 90 % sdt

Tona odbarwionej makulatury

1,09

Odbarwiona makulatura

17.12

Papier gazetowy

0,801

MWh/t produktu

Tona papieru gazetowego

1,09

Papier gazetowy

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją papieru, w tym rafinacja, prasowanie i suszenie termiczne

17.12.11.00

Papier gazetowy

17.12

Wysokogatunkowy papier niepowlekany

0,645

MWh/t produktu

Tona wysokogatunkowego papieru niepowlekanego

1,09

Wysokogatunkowy papier niepowlekany

17.12.12.00

17.12.13.00

17.12.14.10

17.12.14.35

17.12.14.39

17.12.14.50

17.12.14.70

Wysokogatunkowy papier niepowlekany

17.12

Wysokogatunkowy papier powlekany

0,538

MWh/t produktu

Tona wysokogatunkowego papieru powlekanego

1,09

Wysokogatunkowy papier powlekany

17.12.73.35

17.12.73.37

17.12.73.60

17.12.73.75

17.12.73.79

17.12.76.00

Wysokogatunkowy papier powlekany

17.12

Bibułka higieniczna

0,925

MWh/t produktu

Tona bibułki higienicznej

1,09

Bibułka higieniczna

17.12.20.30

17.12.20.55

17.12.20.57

17.12.20.90

Bibułka higieniczna

17.12

Testliner i fluting

0,260

MWh/t produktu

Tona papieru

1,09

Testliner i fluting

17.12.33.00

17.12.34.00

17.12.35.20

17.12.35.40

Testliner i fluting

17.12

Tektura niepowlekana

0,268

MWh/t produktu

Tona tektury

1,09

Tektura niepowlekana

17.12.31.00

17.12.32.00

17.12.42.60

17.12.42.80

17.12.51.10

17.12.59.10

Tektura niepowlekana

17.12

Tektura powlekana

0,403

MWh/t produktu

Tona tektury

1,09

Tektura powlekana

17.12.75.00

17.12.77.55

17.12.77.59

17.12.78.20

17.12.78.50

17.12.79.53

17.12.79.55

Tektura powlekana

20.13

Kwas siarkowy

0,056

MWh/t produktu

Tona kwasu siarkowego

1,09

Kwas siarkowy; oleum

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją kwasu siarkowego

20.13.24.34

Kwas siarkowy; oleum

20.13

Chlor

1,846

MWh/t produktu

Tona chloru

1,09

Chlor

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z urządzeniami do elektrolizy, w tym urządzeniami pomocniczymi

20.13.21.11

Chlor

20.13

Krzem

11,87

MWh/t produktu

Tona krzemu

1,09

Krzem. Inny niż zawierający nie mniej niż 99,99 % masy krzemu

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją krzemu

20.13.21.70

Krzem. Inny niż zawierający nie mniej niż 99,99 % masy krzemu

20.13

Krzem

60

MWh/t produktu

Tona krzemu

1,09

Krzem. Zawierający nie mniej niż 99,99 % masy krzemu

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z piecem, w tym urządzeniami pomocniczymi

20.13.21.60

Krzem. Zawierający nie mniej niż 99,99 % masy krzemu

20.13

Węglik krzemu

6,2

MWh/t produktu

Tona węglika krzemu

1,09

Krzem. Węgliki krzemu, nawet niezdefiniowane chemicznie

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją węglika krzemu

20.13.64.10

Krzem. Węgliki krzemu, nawet niezdefiniowane chemicznie

24.10

Stal konwertorowa świeżona tlenem

0,03385

MWh/t produktu

Tona stali surowej (odlewanej)

0,60

Stal surowa: stal niestopowa produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych

Obróbka pozapiecowa, podgrzewanie materiałów ogniotrwałych, procesy pomocnicze i urządzenia odlewnicze aż po cięcie wyrobów ze stali surowej

24.10.T1.22

Stal surowa: stal niestopowa produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych

24.10

Stal surowa: stal stopowa inna niż stal nierdzewna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych

24.10.T1.32

Stal surowa: stal stopowa inna niż stal nierdzewna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych

24.10

Stal surowa: stal nierdzewna i stal żaroodporna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych

24.12.T1.42

Stal surowa: stal nierdzewna i stal żaroodporna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych

24.10

Żelazomangan

2,2

MWh/t produktu

Żelazomangan zawierający więcej niż 2 % masy węgla

2,03

Żelazomangan, zawierający więcej niż 2 % masy węgla, o granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65 % masy

 

24.10.12.10

Żelazomangan, zawierający więcej niż 2 % masy węgla, o granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65 % masy

24.10

Żelazomangan zawierający więcej niż 2 % masy węgla

Pozostały żelazomangan, zawierający więcej niż 2 % masy węgla (z wyłączeniem żelazomanganu o granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65 % masy)

 

24.10.12.20

Pozostały żelazomangan, zawierający więcej niż 2 % masy węgla (z wyłączeniem żelazomanganu o granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65 % masy)

24.10

Żelazomangan

1,4

MWh/t produktu

Żelazomangan, zawierający nie więcej niż 2 % masy węgla

1,09

Pozostały żelazomangan zawierający nie więcej niż 2 % masy węgla

 

24.10.12.25

Pozostały żelazomangan zawierający nie więcej niż 2 % masy węgla

24.10

Żelazokrzem

8,54

MWh/t produktu

Żelazokrzem, zawierający więcej niż 55 % masy krzemu

1,09

Żelazokrzem, zawierający więcej niż 55 % masy krzemu

 

24.10.12.35

Żelazokrzem, zawierający więcej niż 55 % masy krzemu

24.10

Żelazokrzem

Metoda rezerwowa

1,09

 

 

24.10.12.36

Żelazokrzem zawierający nie więcej niż 55 % masy krzemu i co najmniej 4 %, lecz nie więcej niż 10 % masy magnezu

24.10

Żelazonikiel

9,28

MWh/t produktu

Żelazonikiel

1,09

Żelazonikiel

 

24.10.12.40

Żelazonikiel

24.10

Żelazokrzemomangan

3,419

MWh/t produktu

Żelazokrzemomangan

1,12

Żelazokrzemomangan

 

24.10.12.45

Żelazokrzemomangan

24.42

Aluminium pierwotne

13,90

MWh/t produktu

Aluminium nieobrobione plastycznie, niestopowe

0,25

Nieobrobione plastycznie aluminium niestopowe z elektrolizy

Nieobrobione plastycznie aluminium niestopowe z elektrolizy, w tym z urządzeń służących ochronie przed zanieczyszczeniami, procesów pomocniczych i odlewni. W tym również fabryki anod (wstępne spiekanie). W przypadku gdy anody dostarczane są z odrębnego zakładu w UE, zakład ten nie powinien otrzymywać rekompensaty. W przypadku gdy anody są produkowane poza UE, można zastosować korektę

24.42.11.30

Aluminium nieobrobione plastycznie, niestopowe (z wyłączeniem aluminium w postaci proszku i płatków)

24.42.11.53

Stopy aluminium nieobrobione plastycznie, pierwotne (z wyłączeniem aluminium w postaci proszku i płatków)

24.42.11.54

Stopy aluminium nieobrobione plastycznie (z wyłączeniem aluminium w postaci proszku i płatków)

24.42

Tlenek glinu (rafinacja)

0,20

MWh/t produktu

tlenek glinu

1,11

 

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją tlenku glinu

24.42.12.00

Tlenek glinu (z wyłączeniem sztucznego korundu)

24.43

Elektroliza cynku

3,994

MWh/t produktu

cynk

0,01

Cynk pierwotny

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z urządzeniami do elektrolizy cynku, w tym urządzeniami pomocniczymi

24.43.12.30

Cynk niestopowy nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem cynku w postaci pyłu, proszku i płatków)

24.43.12.50

Cynk stopowy nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem cynku w postaci pyłu, proszku i płatków)

24.44

Nieobrobiona plastycznie miedź rafinowana

0,31

MWh/t produktu

Katody miedziane

1,09

Katody miedziane

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z elektrorafinacją, w tym, w stosownych przypadkach, odlewanie anod na miejscu

24.44.13.30

Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie, niestopowa (z wyłączeniem spiekanych wyrobów walcowanych, wytłaczanych, kutych)

(5)

w załączniku III dane liczbowe wstawia się w trzeciej kolumnie tabeli, tak aby obecne brzmienie tego załącznika było następujące:

„ZAŁĄCZNIK III

Maksymalne regionalne wskaźniki emisji CO2 na różnych obszarach geograficznych (tCO2/MWh)

Obszary

 

Obowiązujący wskaźnik emisji CO2

Adriatycki

Chorwacja, Słowenia

0,69

Iberyjski

Hiszpania, Portugalia

0,53

Bałtycki

Litwa, Łotwa, Estonia

0,75

Europa Środkowo-Zachodnia

Austria, Niemcy, Luksemburg

0,72

Nordycki

Szwecja, Finlandia

0,58

Czesko-Słowacki

Czechy, Słowacja

0,85

Belgia

 

0,36

Bułgaria

 

0,98

Dania

 

0,52

Irlandia

 

0,49

Grecja

 

0,73

Francja

 

0,44

Włochy

 

0,46

Cypr

 

0,70

Węgry

 

0,58

Malta

 

0,40

Holandia

 

0,45

Polska

 

0,81

Rumunia

 

0,96

”.

(1)  Dz.U. C 317 z 25.9.2020, s. 5.


Top