EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/018/05

Zaproszenie do składania wniosków 2019 – Programy, w których uczestniczy wiele państw – Dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014

Dz.U. C 18 z 15.1.2019, p. 21–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 18/21


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2019

PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZY WIELE PAŃSTW

Dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014

(2019/C 18/05)

1.   Kontekst i cel niniejszego zaproszenia do składania wniosków

1.1.   Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych

W dniu 22 października 2014 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) nr 1144/2014 (1) w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008. Rozporządzenie to uzupełnia rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 (2), a zasady jego stosowania zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1831 (3).

Ogólnym celem działań informacyjnych i promocyjnych jest zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora rolnego.

Celami szczegółowymi działań informacyjnych i promocyjnych są:

a)

poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii;

b)

zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolnych i niektórych artykułów spożywczych oraz zwiększenie ich widoczności zarówno w Unii, jak i poza nią;

c)

podniesienie wiedzy o unijnych systemach jakości i ich lepsza rozpoznawalność;

d)

zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych i niektórych produktów spożywczych w rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rynków w państwach trzecich o największym potencjale wzrostu;

e)

przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów.

1.2.   Roczny program prac Komisji na 2019 r.

W rocznym programie prac Komisji na 2019 r., przyjętym decyzją wykonawczą (4) w dniu 14 listopada 2018 r., ustalono szczegóły przyznawania współfinansowania oraz priorytety dotyczące programów prostych, jak i programów, w których uczestniczy wiele państw, na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. Jest on dostępny pod następującym adresem:

https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en

1.3.   Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

Komisja Europejska powierzyła Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (zwanej dalej „Chafea”) zarządzanie niektórymi częściami działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, w tym rozpoczęcie procedury zaproszenia do składania wniosków, przyjęcie i ocenę wniosków, przygotowanie i podpisanie umów o udzielenie dotacji na programy, w których uczestniczy wiele państw, oraz monitorowanie ich wdrażania.

1.4.   Niniejsze zaproszenie do składania wniosków

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy wdrożenia programów, w których uczestniczy wiele państw, na podstawie sekcji 1.2.1.3 (działania w ramach priorytetu tematycznego 3: programy na rynku wewnętrznym, w których uczestniczy wiele państw) oraz sekcji 1.2.1.4 (działania w ramach priorytetu tematycznego 4: programy w państwach trzecich, w których uczestniczy wiele państw) załącznika I do rocznego programu prac na 2019 r.

2.   Cele – priorytety – tematy

W sekcjach 1.2.1.3 i 1.2.1.4 załącznika I do rocznego programu prac na 2019 r. ustanawia się priorytety tematyczne w odniesieniu do działań współfinansowanych w ramach niniejszego zaproszenia (zob. również sekcja 6.2 poniżej dotycząca kwalifikujących się działań). Wnioski składane w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie muszą wchodzić w zakres jednego z pięciu tematów określonych we wspomnianych sekcjach rocznego programu prac; w przeciwnym razie nie zostaną uwzględnione przy przyznawaniu finansowania. Wnioskodawcy mogą złożyć kilka wniosków dotyczących różnych projektów w ramach tego samego tematu priorytetowego. Wnioskodawcy mogą również złożyć kilka wniosków dotyczących różnych projektów w ramach różnych priorytetów tematycznych lub tematów.

3.   Harmonogram

Termin składania wniosków upływa dnia 16 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego).

 

Etapy/terminy

Data i godzina lub orientacyjny okres

a)

Publikacja zaproszenia do składania wniosków

15.1.2019 r.

b)

Termin zadawania pytań niezwiązanych z IT

2.4.2019 r., godz. 17.00 CET

c)

Termin odpowiedzi na pytania niezwiązane z IT

9.4.2019 r., godz. 17.00 CET

d)

Termin składania wniosków

16.4.2019 r., godz. 17.00 CET

e)

Okres oceny

kwiecień – sierpień 2019 r.

f)

Przekazanie informacji wnioskodawcom

październik 2019 r.

g)

Etap dostosowania dotacji

październik 2019 r. – styczeń 2020 r.

h)

Podpisanie umowy o udzielenie dotacji

< styczeń 2020 r.

i)

Data rozpoczęcia działania

> 1.1.2020 r.

4.   Dostępny budżet

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 86 600 000 EUR. Orientacyjne kwoty dostępne na temat wskazano w tabeli zatytułowanej „Kwalifikujące się działania” w sekcji 6.2 poniżej.

Kwota ta zależy od dostępności środków ujętych w budżecie ogólnym UE na 2019 r. po jego przyjęciu przez władzę budżetową lub przewidzianych w dwunastych częściach środków tymczasowych.

Chafea zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

5.   Wymagania w zakresie dopuszczalności

Wnioski należy przesłać nie później niż w terminie składania wniosków, o którym mowa w sekcji 3.

Wnioski muszą być złożone elektronicznie przez koordynatora, za pośrednictwem portalu Funding and Tenders (elektroniczny system składania wniosków jest dostępny na stronie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home).

Niezastosowanie się do wyżej wymienionych wymogów będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

Chociaż wnioski można składać w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej, wnioskodawców zachęca się do przedstawienia wniosku w języku angielskim, aby ułatwić przetwarzanie wniosku, w tym jego przegląd przez niezależnych ekspertów.

Ponadto wnioskodawcy powinni mieć świadomość, że Chafea zasadniczo będzie używać języka angielskiego do komunikowania się z beneficjentami w kwestiach związanych z działaniami następczymi i monitorowaniem współfinansowanych działań (etap zarządzania dotacjami).

Dla ułatwienia przeglądu wniosków przez niezależnych ekspertów, którzy wnoszą wkład techniczny do oceny, wnioskowi powinno towarzyszyć tłumaczenie części technicznej wniosku (część B) na język angielski, jeżeli wniosek jest napisany w innym języku urzędowym UE.

6.   Kryteria kwalifikowalności

6.1.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Wnioski mogą być składane wyłącznie przez osoby prawne lub inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem że ich przedstawiciele są uprawnieni do zaciągania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz pod warunkiem że dane podmioty dają gwarancje ochrony interesów finansowych Unii równorzędne z gwarancjami, jakie dają osoby prawne, jak określono w art. 197 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”) (5).

Dokładniej rzecz ujmując, kwalifikują się wnioski złożone przez następujące organizacje i podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014:

(i)

organizacje branżowe i międzybranżowe mające siedzibę w jednym z państw członkowskich i reprezentatywne dla danego sektora lub danych sektorów w tym państwie członkowskim, w szczególności przez organizacje międzybranżowe, o których mowa w art. 157 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (6), oraz grupy określone w art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (7), pod warunkiem że reprezentują one nazwę chronioną na mocy tego ostatniego rozporządzenia i objętą tym programem;

(ii)

unijne organizacje branżowe i międzybranżowe reprezentatywne dla danego sektora lub danych sektorów na szczeblu Unii;

(iii)

organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, o których mowa w art. 152 i 156 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uznane przez państwa członkowskie; lub

(iv)

organy sektora rolno-spożywczego, których celem i przedmiotem działalności jest promocja i informowanie na temat produktów rolnych i którym państwo członkowskie powierzyło świadczenie wyraźnie określonych usług użyteczności publicznej w tej dziedzinie; organy te muszą mieć siedzibę prawną w danym państwie członkowskim od co najmniej dwóch lat przed datą publikacji zaproszenia do składania wniosków, o którym mowa w art. 8 ust. 2.

Wymienione powyżej organizacje inicjujące mogą złożyć wniosek, pod warunkiem że reprezentują one sektor lub produkt, do którego odnosi się wniosek, zgodnie z warunkami określonymi w art. 1 ust. 1 lub 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1829, a więc w następujący sposób:

(i)

organizację branżową lub międzybranżową z siedzibą w państwie członkowskim lub na poziomie Unii, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, uznaje się za reprezentatywną dla danego sektora objętego programem:

jeżeli obejmuje ona co najmniej 50 % w stosunku do liczby producentów lub 50 % wielkości lub wartości produkcji zbywalnej produktu(-ów) lub danego sektora w danym państwie członkowskim lub na poziomie Unii, lub

jeśli jest to organizacja międzybranżowa uznana przez państwo członkowskie zgodnie z art. 158 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 (8);

(ii)

grupę zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 oraz o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, uznaje się za reprezentatywną dla nazwy chronionej na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 i objętą programem, w przypadku gdy obejmuje ona co najmniej 50 % wielkości lub wartości produkcji zbywalnej produktu(-ów), którego(-ych) nazwa jest chroniona;

(iii)

organizację producentów lub zrzeszenie organizacji producentów, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, uznaje się za reprezentatywne dla produktu(-ów) lub danego sektora w ramach programu w przypadku, gdy są uznane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 154 i 156 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013;

(iv)

organ sektora rolno-spożywczego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, uznaje się za reprezentatywny dla objętego(-ych) programem sektora(-ów) z uwagi na fakt, że przedstawiciele tego produktu(-ów) lub sektora są ich członkami.

W drodze odstępstwa od powyższych ppkt (i) i (ii) można przyjąć niższe progi, jeśli organizacja inicjująca wykaże w przedstawionym wniosku, że istnieją szczególne okoliczności, w tym dowody dotyczące struktury rynku, które uzasadniałyby uznanie organizacji inicjującej za reprezentatywną dla danego(-ych) produktu(-ów) lub sektora.

Wnioski składają:

a)

co najmniej dwie organizacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), c) lub d) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, pochodzące z co najmniej dwóch państw członkowskich; lub

b)

co najmniej jedna organizacja unijna, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014.

Kwalifikują się jedynie wnioski złożone przez podmioty mające siedzibę w państwach członkowskich UE.

Informacja dla wnioskodawców ze Zjednoczonego Królestwa: należy zwrócić uwagę, że kryteria kwalifikowalności muszą być spełnione w całym okresie, na który przyznawana jest dotacja. W przypadku gdy Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie dotowania bez zawarcia z UE umowy, która w szczególności zapewni dalszą kwalifikowalność wnioskodawców ze Zjednoczonego Królestwa, wnioskodawcy ze Zjednoczonego Królestwa przestaną otrzymywać dotacje UE (w miarę możliwości przy zachowaniu prawa do udziału w projekcie) lub będą musieli wycofać się z projektu na mocy art. 34.3 umowy o udzielenie dotacji.

Niekwalifikujące się podmioty: wnioskodawcy, którzy już korzystają z finansowania unijnego w ramach tych samych działań informacyjnych i promocyjnych, które stanowią część ich wniosku(-ów), nie kwalifikują się do finansowania unijnego w odniesieniu do tych działań na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1144/2014.

W celu oceny kwalifikowalności wnioskodawców wymagane są następujące dokumenty potwierdzające:

podmiot prywatny: wyciąg z urzędowego rejestru, kopia statutu lub wyciąg z rejestru handlowego bądź rejestru stowarzyszeń,

podmiot publiczny: kopia uchwały lub decyzji ustanawiającej spółkę publiczną bądź inny urzędowy dokument ustanawiający podmiot prawa publicznego,

podmioty nieposiadające osobowości prawnej: dokumenty stanowiące dowód, iż ich przedstawiciel jest uprawniony lub ich przedstawiciele są uprawnieni do zaciągania w ich imieniu zobowiązań prawnych,

dodatkowo każdy wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednich dokumentów zaświadczających, że spełnia on kryteria reprezentatywności określone w art. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1829.

6.2.   Kwalifikujące się działania i czynności

Wnioski muszą spełniać kryteria kwalifikowalności wymienione w załączniku III do rocznego programu prac, mianowicie:

a)

wnioski mogą obejmować wyłącznie produkty i systemy wymienione w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014;

b)

wnioski muszą być zgodne z prawem unijnym dotyczącym danych produktów i ich wprowadzania do obrotu oraz muszą mieć wymiar unijny;

c)

wnioski odnoszące się do rynku wewnętrznego, obejmujące co najmniej jeden system, o którym mowa w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, w swoim głównym przesłaniu unijnym muszą koncentrować się na tym systemie lub tych systemach. Jeżeli w ramach danego programu prezentowany jest jeden lub kilka produktów ilustrujących założenia danego systemu lub danych systemów, są one przedstawiane jako przesłanie drugorzędne w stosunku do głównego przesłania Unii;

d)

jeżeli przesłanie programu, w którym uczestniczy wiele państw, obejmuje informacje na temat wpływu na zdrowie, wnioski muszą:

na rynku wewnętrznym spełniać wymogi określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (9) lub być zatwierdzone przez właściwy organ krajowy ds. zdrowia publicznego w państwie członkowskim, w którym prowadzone są działania,

w państwach trzecich być zatwierdzone przez właściwy organ krajowy ds. zdrowia publicznego w państwie, w którym prowadzone są działania;

e)

jeżeli we wniosku proponuje się wymienienie pochodzenia lub znaków handlowych, musi on być zgodny z przepisami określonymi w rozdziale II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831.

Informacja dla wnioskodawców składających wnioski skierowane do Zjednoczonego Królestwa: prosimy mieć na uwadze, że wycofanie się Zjednoczonego Królestwa z UE może skutkować zmianami we wdrażaniu programów.

Do celów oceny kwalifikowalności planowanych działań należy przedstawić następujące informacje:

we wnioskach obejmujących krajowe systemy jakości należy przedstawić dokumentację lub odniesienie do źródeł dostępnych publicznie, które potwierdzają, że państwo członkowskie oficjalnie uznaje system jakości,

we wnioskach odnoszących się do rynku wewnętrznego i obejmujących przesłanie, które dotyczy właściwych praktyk żywieniowych i odpowiedzialnego spożywania alkoholu, należy opisać, w jaki sposób program przedstawiony we wniosku i jego przesłanie(-nia) jest/są zgodne z odnośnymi przepisami krajowymi w dziedzinie zdrowia publicznego w państwie członkowskim, w którym program zostanie wdrożony. W uzasadnieniu należy przedstawić odniesienia lub dokumentację, które potwierdzają przedstawione informacje.

Ponadto wniosek musi być również zgodny z jednym z priorytetów tematycznych wymienionych w rocznym programie prac na 2019 r. dotyczących programów, w których uczestniczy wiele państw. Poniżej zamieszczono fragmenty rocznego programu prac na 2019 r. zawierające 5 tematów, w odniesieniu do których można składać wnioski. Tekst zawiera opis tematu, przewidzianą odnośną kwotę, cele i oczekiwane wyniki.

Działania w ramach priorytetu tematycznego 3: programy na rynku wewnętrznym, w których uczestniczy wiele państw

Tematy

Przewidywana łączna kwota

Roczne priorytety, cele i oczekiwane wyniki

Temat A

Programy informacyjne i promocyjne, których celem jest poszerzenie wiedzy o unijnych systemach jakości, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, oraz zwiększenie ich rozpoznawalności

32 800 000 EUR

W odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych, których celem jest poszerzenie wiedzy o unijnych systemach jakości, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, oraz zwiększenie ich rozpoznawalności:

Celem jest poszerzenie wiedzy o unijnych systemach jakości i zwiększenie ich rozpoznawalności; chodzi o:

a)

systemy jakości: chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) oraz opcjonalne warunki jakości;

b)

ekologiczną metodę produkcji;

c)

znak graficzny produktów rolnych wysokiej jakości, specyficznych dla regionów najbardziej oddalonych w Unii.

Jednym ze spodziewanych rezultatów jest wzrost poziomu rozpoznawalności znaku graficznego związanego z unijnymi systemami jakości przez europejskich konsumentów. Zgodnie ze specjalnym badaniem Eurobarometr (nr 473) tylko 18 % europejskich konsumentów rozpoznaje logo produktów oznaczonych chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG), a 15 % rozpoznaje logo gwarantowanej tradycyjnej specjalności, przy czym są to główne unijne systemy jakości. Chociaż świadomość dotycząca logo rolnictwa ekologicznego wzrosła od 2015 r. o cztery punkty, wciąż tylko 27 % europejskich konsumentów rozpoznaje logo UE dotyczące rolnictwa ekologicznego.

Oczekiwanym ostatecznym efektem jest zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolno-spożywczych zarejestrowanych w ramach unijnego systemu jakości, a także zwiększenie ich widoczności oraz udziału w rynku.

lub:

Programy informacyjne i promocyjne, których celem jest podkreślenie specyfiki metod unijnej produkcji rolnej, charakterystyki unijnych produktów rolno-spożywczych oraz systemów jakości, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014

 

W odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych, których celem jest podkreślenie specyfiki metod unijnej produkcji rolnej, charakterystyki unijnych produktów rolno-spożywczych oraz systemów jakości, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014:

Celem jest podkreślenie co najmniej jednej ze specyficznych cech metod unijnej produkcji rolnej, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, identyfikowalności, autentyczności, oznakowania, wartości odżywczych i zdrowotnych (w tym właściwych praktyk żywieniowych i odpowiedzialnego spożywania dopuszczalnych napojów alkoholowych), dobrostanu zwierząt, poszanowania środowiska i zrównoważonego charakteru oraz cech produktów rolnych i środków spożywczych, zwłaszcza w zakresie ich jakości, smaku, różnorodności lub tradycji.

Oczekiwanym efektem jest podniesienie świadomości w kwestii zalet unijnych produktów rolnych wśród konsumentów oraz zwiększenie konkurencyjności i spożycia odnośnych unijnych produktów rolno-spożywczych, a także zwiększenie ich widoczności oraz udziału w rynku.

Temat B

Programy informacyjne i promocyjne, których celem jest zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw na rynku wewnętrznym w kontekście zrównoważonych i właściwych praktyk żywieniowych (*1)

Produkty kwalifikowalne w ramach tego tematu zostały wymienione w części IX załącznika I do rozporządzenia UE) nr 1308/2013.

8 000 000 EUR

Komisja zobowiązała się promować właściwe praktyki żywieniowe zgodnie z białą księgą Komisji Europejskiej „Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością” (10). Przedmiotowe działania mają podkreślić korzyści płynące ze spożycia świeżych owoców i warzyw w ramach zbilansowanej diety. Przesłania mogłyby koncentrować się w szczególności na: docelowym spożyciu co najmniej 5 porcji różnych owoców i warzyw każdego dnia; umiejscowieniu owoców i warzyw w piramidzie żywieniowej; korzyściach zdrowotnych płynących ze spożycia owoców i warzyw itd.

Celem jest zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw produkowanych w UE poprzez informowanie konsumentów o zrównoważonych i właściwych praktykach żywieniowych.

Oczekiwanym ostatecznym efektem jest zwiększenie konkurencyjności i spożycia odnośnych unijnych produktów rolno-spożywczych, a także zwiększenie ich widoczności oraz udziału w rynku.

Temat C

Programy informacyjne i promocyjne, których celem jest podkreślenie zrównoważonego charakteru produkcji ryżu (*2)

Produkty kwalifikowalne w ramach tego tematu zostały określone w części II załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

2 500 000 EUR

Celem jest podkreślenie zrównoważonego charakteru sektora ryżu. Produkcja ryżu w Europie ma szczególny wymiar środowiskowy, gdyż leży ona u podstaw ochrony niektórych terenów podmokłych. Uprawa ryżu stanowi delikatną i szczególną praktykę na poziomie europejskim, gdyż odbywa się ona na obszarach, na których istnieje niewielka alternatywa dla upraw. Ochrona i usprawnianie tej uprawy przyczynia się do zachowania zrównoważonego charakteru regionów, w których produkuje się ryż, gdyż odgrywa ona aktywną rolę w utrzymywaniu obszarów wiejskich, ochronie przyrody i zachowaniu bioróżnorodności. Przedmiotowe działania mają podkreślić zrównoważenie środowiskowe produkcji, jednocześnie zwracając uwagę na jej korzystny wpływ na działania w dziedzinie klimatu i na środowisko.

Działania te będą np. miały wpływ na sposób, w jaki promowane produkty i metody ich produkcji przyczyniają się do: łagodzenia zmiany klimatu (np. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych) lub przystosowania się do niej; bioróżnorodności, ochrony i zrównoważonego wykorzystywania (np. krajobrazu, zasobów genetycznych); zrównoważonej gospodarki wodnej (np. efektywnego wykorzystywania wody, zmniejszenia zawartości substancji biogennych lub pestycydów); zrównoważonego gospodarowania glebami (np. kontroli erozji, zbilansowania substancji biogennych, zapobiegania zakwaszaniu i zasalaniu). Mogą one również podkreślić rolę produkcji ryżu w zapewnianiu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Oczekiwanym ostatecznym efektem jest podniesienie świadomości w kwestii zalet unijnych produktów rolnych wśród konsumentów europejskich oraz zwiększenie konkurencyjności i spożycia odnośnych unijnych produktów rolno-spożywczych, a także zwiększenie ich widoczności oraz udziału w rynku.

Działania w ramach priorytetu tematycznego 4: programy w państwach trzecich, w których uczestniczy wiele państw

Wnioskodawcy mogą rozważyć w szczególności ukierunkowanie działań na najbardziej sprzyjające rynki określone w sekcji 1.2.1 rocznego programu prac.

Tematy

Przewidywana łączna kwota

Roczne priorytety, cele i oczekiwane wyniki

Temat D

Programy informacyjne i promocyjne ukierunkowane na państwo(-a) trzecie

38 300 000 EUR

Programy informacyjne i promocyjne są ukierunkowane na jedno państwo trzecie lub kilka państw trzecich.

Cele tych programów są zgodne z celami głównymi i szczegółowymi wymienionymi w art. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014.

Oczekiwanym ostatecznym efektem jest zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolno-spożywczych, a także zwiększenie ich widoczności oraz udziału w rynku we wspomnianych państwach docelowych.

Temat E

Programy informacyjne i promocyjne dotyczące wołowiny lub cielęciny ukierunkowane na państwo(-a) trzecie (*3)

Produkty kwalifikowalne w ramach tego tematu zostały wymienione w części XV załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.

5 000 000 EUR

Celem jest wzmocnienie lub rozwój nowych rynków w sektorze wołowiny/cielęciny.

Europejscy producenci wołowiny/cielęciny zmagają się z malejącą konsumpcją i presją handlową ze strony konkurentów, podczas gdy istnieją perspektywy eksportu do państw trzecich.

Oczekuje się, że ostatecznym skutkiem będzie zwiększenie konkurencyjności i konsumpcji unijnej wołowiny i/lub cielęciny, zwiększenie ich widoczności i zwiększenie ich udziału w rynkach docelowych państw trzecich.

Rodzaje kwalifikujących się działań

Działania promocyjne i informacyjne mogą w szczególności obejmować następujące działania kwalifikujące się w ramach niniejszego zaproszenia:

1.

Zarządzanie projektem

2.

Public relations

działania w zakresie PR

wydarzenia prasowe

3.

Strona internetowa, media społecznościowe

założenie, aktualizowanie i utrzymywanie strony internetowej

media społecznościowe (założenie kont, regularne posty)

inne (aplikacje mobilne, platformy e-learningowe, seminaria internetowe itd.)

4.

Reklamy

prasa drukowana

telewizyjne

radiowe

online

zewnętrzne

kinowe

5.

Narzędzia przekazywania informacji

publikacje, teczki prasowe, materiały reklamowe

promocyjne filmy wideo

6.

Wydarzenia

stoiska na targach

seminaria, warsztaty, spotkania B2B, szkolenia dla handlowców/kucharzy, zajęcia w szkołach

tygodnie restauracji

sponsorowanie imprez

wyjazdy studyjne do krajów europejskich

7.

Promocja w punktach sprzedaży

dni degustacji

inne: promocja w publikacjach detalistów, reklama w punktach sprzedaży

Degustowanie i dystrybuowanie próbek jest niedozwolone w ramach kampanii w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji prowadzonych na rynku wewnętrznym; działania te są jednak akceptowalne, jeśli uzupełniają oraz wspierają działania informacyjne dotyczące systemów jakości i ekologicznej metody produkcji.

Okres wdrożenia

Współfinansowane działanie (dostarczanie informacji/programy promocyjne) jest realizowane przez okres co najmniej jednego roku, lecz nie dłużej niż przez trzy lata.

We wnioskach należy określić czas trwania działania.

7.   Kryteria wykluczenia (11)

7.1.   Wykluczenie z udziału w procedurze

Z ubiegania się o dotację w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wyklucza się wnioskodawców, którzy znajdują się w jednej z sytuacji wykluczenia:

a)

wnioskodawca znajduje się w stanie upadłości, prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, prowadzi postępowanie układowe z wierzycielami, jego działalność gospodarcza jest zawieszona lub znajduje się on w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w unijnych lub krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych;

b)

stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca naruszył swoje obowiązki dotyczące uiszczania podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z obowiązującego prawa;

c)

stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca dopuścił się poważnego uchybienia zawodowego poprzez naruszenie obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej, do której ten wnioskodawca należy, lub poprzez jakiekolwiek zachowanie wskazujące na bezprawny zamiar lub rażące niedbalstwo, w tym również w szczególności poprzez którekolwiek z poniższych zachowań:

(i)

podanie, w wyniku nieuczciwości lub zaniedbania, fałszywych informacji wymaganych do sprawdzenia braku podstaw wykluczenia lub do sprawdzenia spełnienia kryteriów kwalifikowalności lub kryteriów wyboru lub w ramach wykonania umowy, umowy o udzielenie dotacji lub decyzji o udzieleniu dotacji;

(ii)

zawarcie porozumienia z innymi wnioskodawcami w celu zakłócenia konkurencji;

(iii)

naruszenie praw własności intelektualnej;

(iv)

próby wpłynięcia na proces podejmowania decyzji przez Agencję w trakcie procedury przyznawania dotacji;

(v)

próby pozyskania poufnych informacji, które mogą dać danemu wnioskodawcy nienależną przewagę w procedurze przyznawania dotacji;

d)

stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku – że wnioskodawca dopuścił się któregokolwiek z następujących czynów:

(i)

nadużycia finansowego w rozumieniu art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 (12) oraz art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich ustanowionej aktem Rady z dnia 26 lipca 1995 r.;

(ii)

korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371 oraz w rozumieniu art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy państw członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z dnia 26 maja 1997 r., lub zachowań, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (13), lub korupcji zdefiniowanej w obowiązujących przepisach;

(iii)

zachowań związanych z organizacją przestępczą, o których mowa w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW (14);

(iv)

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 1 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (15);

(v)

przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (16), lub podżegania do popełnienia takiego przestępstwa, pomocnictwa lub usiłowania popełnienia takich przestępstw, o których mowa w art. 4 tej decyzji;

(vi)

pracy dzieci lub innych przestępstw związanych z handlem ludźmi, o których mowa w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (17);

e)

wnioskodawca dopuścił się znaczących uchybień, jeżeli chodzi o przestrzeganie podstawowych obowiązków związanych z wykonaniem umowy, umowy o udzielenie dotacji lub decyzji finansowanych z budżetu UE, co doprowadziło do ich przedterminowego zakończenia lub do zastosowania ryczałtowego odszkodowania lub innych kar umownych lub zostało odkryte przez urzędnika zatwierdzającego, OLAF lub Trybunał Obrachunkowy w następstwie kontroli, audytów lub dochodzeń;

f)

stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca dopuścił się nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 (18);

g)

stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca utworzył podmiot w innej jurysdykcji z zamiarem obejścia obowiązków podatkowych, socjalnych lub jakichkolwiek innych obowiązków prawnych, których stosowanie jest wymagane w jurysdykcji jego siedziby statutowej, zarządu lub głównego przedsiębiorstwa;

h)

stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że utworzono podmiot z zamiarem, o którym mowa w lit. g);

i)

w przypadku sytuacji, o których mowa w lit. c)–h) powyżej, wnioskodawca podlega:

(i)

faktom stwierdzonym w ramach audytów lub dochodzeń przeprowadzonych przez Prokuraturę Europejską po jej ustanowieniu, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych lub audytora wewnętrznego, lub w ramach wszelkich innych weryfikacji, audytów lub kontroli prowadzonych w zakresie odpowiedzialności urzędnika zatwierdzającego instytucji unijnej, urzędu europejskiego, agencji unijnej lub organu unijnego;

(ii)

nieprawomocnym wyrokom lub nieostatecznym decyzjom administracyjnym, które mogą obejmować środki dyscyplinarne podjęte przez właściwy organ nadzorczy odpowiedzialny za sprawdzanie stosowania norm etyki zawodowej;

(iii)

faktom, o których mowa w decyzjach osób i podmiotów, którym powierzono zadania związane z wykonywaniem budżetu UE;

(iv)

informacjom przekazanym przez państwa członkowskie wykonujące środki finansowe Unii;

(v)

decyzjom Komisji dotyczącym naruszenia prawa konkurencji Unii lub decyzjom właściwego organu krajowego dotyczącym naruszenia prawa konkurencji Unii lub krajowego prawa konkurencji; lub

(vi)

decyzjom o wykluczeniu podjętym przez urzędnika zatwierdzającego z instytucji unijnej, urzędu europejskiego, agencji unijnej lub organu unijnego.

7.2.   Wykluczenie z procedury udzielenia dotacji

Wnioskodawcy zostaną wykluczeni z procedury przyznania współfinansowania, jeżeli w trakcie procedury udzielenia dotacji znajdują się w jednej z sytuacji opisanych w art. 141 rozporządzenia finansowego (19):

a)

znajdują się w sytuacji wykluczenia ustalonej zgodnie z art. 136 rozporządzenia finansowego;

b)

wprowadzili w błąd, przedstawiając informacje wymagane jako warunek udziału w postępowaniu, bądź nie przedstawili tych informacji w postępowaniu o udzielenie dotacji lub w dalszym ciągu nie przedstawiają tych informacji;

c)

byli wcześniej zaangażowani w przygotowanie dokumentów wykorzystywanych w procedurze wyboru, w przypadku gdy pociąga to za sobą naruszenie zasady równego traktowania, w tym również zakłócenie konkurencji, któremu nie można zaradzić w inny sposób.

W celu wykazania zgodności z kryteriami wykluczenia, składając wniosek przez internet, koordynator musi zaznaczyć odpowiednią rubrykę. Wszyscy beneficjenci (w przypadku dotacji dla wielu beneficjentów), którzy zostali wybrani do przyznania współfinansowania, muszą podpisać oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 136 ust. 1 i 2 oraz art. 141 i 142 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy powinni postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na portalu Funding and Tenders.

8.   Kryteria wyboru

8.1.   Zdolność finansowa

Wnioskodawcy muszą posiadać stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby utrzymać swoją działalność przez okres realizacji działania i muszą uczestniczyć w jego finansowaniu.

Zdolność finansowa wszystkich wnioskodawców będzie oceniana zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. Taka ocena nie zostanie przeprowadzona, jeżeli:

wnioskodawca jest podmiotem publicznym,

wkład UE, o którego przyznanie wnioskodawca złożył wniosek, wynosi ≤ 60 000 EUR.

Dokumenty potwierdzające, które należy przedłożyć w celu umożliwienia oceny zdolności finansowej, obejmują:

rachunek zysków i strat, bilans za ostatni rok budżetowy, który został zamknięty,

w przypadku nowo założonych podmiotów powyższe dokumenty można zastąpić biznesplanem.

Ponadto w przypadku koordynatora lub innego beneficjenta występującego o wkład UE wynoszący ≥ 750 000 EUR (pułap na beneficjenta):

sprawozdanie z audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego potwierdzające księgi rachunkowe za ostatni dostępny rok budżetowy. Tego przepisu nie stosuje się do podmiotów publicznych.

Ocena zdolności finansowej wnioskodawców zostanie przeprowadzona za pośrednictwem portalu Funding and Tenders.

8.2.   Zdolność operacyjna

Wnioskodawcy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji proponowanych działań.

Wnioskodawcy muszą wykazać, że na kierownika projektu zostanie wyznaczona co najmniej jedna osoba fizyczna, która współpracuje z wnioskodawcą na podstawie umowy o pracę lub która została przydzielona do działania na podstawie równoważnego aktu powołania, płatnego oddelegowania lub innych rodzajów umów bezpośrednich (np. obejmujących świadczenie usług). Kierownik projektu musi mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Na dowód należy dostarczyć następujące informacje w załączniku „CV”:

życiorys (kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) osoby lub osób, które będą ponosiły główną odpowiedzialność za zarządzanie proponowanym działaniem i jego realizację (20).

Ponadto należy dostarczyć następujące informacje w załączniku „Dodatkowe informacje”:

sprawozdanie z działalności organizacji inicjującej(-ych) lub opis działań przeprowadzonych w związku z działaniami, które kwalifikują się do współfinansowania, jak opisano w sekcji 6 (powyżej).

9.   Kryteria udzielania dotacji

Część B formularza pozwala na ocenę wniosku na podstawie kryteriów udzielenia dotacji.

Wnioskodawcy muszą zaproponować skuteczną strukturę zarządzania oraz przedstawić jasny i dokładny opis strategii i spodziewanych wyników.

Treść każdego wniosku będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów oraz kryteriów szczegółowych:

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

Próg

1.

Wymiar unijny

20

14

2.

Jakość wniosku technicznego

40

24

3.

Jakość zarządzania projektem

10

6

4.

Budżet i opłacalność

30

18

OGÓŁEM

100

62

Wnioski znajdujące się poniżej ogólnych lub indywidualnych progów przedstawionych powyżej zostaną odrzucone.

Następujące kryteria szczegółowe są brane pod uwagę przy ocenie każdego z głównych kryteriów udzielania dotacji:

1.

Wymiar unijny:

a)

znaczenie proponowanych działań informacyjnych i promocyjnych dla celów głównych i szczegółowych wymienionych w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, celów wymienionych w art. 3 tego rozporządzenia, a także priorytetów, celów i oczekiwanych wyników przedstawionych w ramach odpowiedniego priorytetu tematycznego;

b)

przesłanie unijne kampanii;

c)

wpływ projektu na szczeblu Unii.

2.

Jakość wniosku technicznego:

a)

jakość i istotność analizy rynku;

b)

spójność strategii, celów i najważniejszych przesłań programu;

c)

odpowiednie dobranie działań do celów i strategii programu, właściwy zestaw komunikatów, synergia między działaniami;

d)

zwięzły opis działań i rezultatów;

e)

jakość proponowanych metod oceny i wskaźników.

3.

Jakość zarządzania projektem:

a)

struktura organizacyjna i zarządcza projektu;

b)

mechanizmy kontroli jakości i zarządzanie ryzykiem.

4.

Budżet i opłacalność:

a)

uzasadnienie ogólnego poziomu inwestycji;

b)

odpowiedni podział budżetu w odniesieniu do celów i zakresu działań;

c)

jasny opis szacunkowych kosztów i rzetelności budżetowej;

d)

spójność między szacowanymi kosztami i rezultatami;

e)

realistyczne oszacowanie kosztów koordynacji projektu i działań realizowanych przez organizację inicjującą, w tym liczby i stawki osobodni.

Po dokonaniu oceny wszystkie kwalifikujące się wnioski zostają uszeregowane według całkowitej liczby przyznanych punktów. Wkłady finansowe przyznaje się wnioskom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, do wysokości dostępnych środków budżetowych.

Oddzielny ranking ustala się dla każdego z tematów priorytetowych wymienionych w sekcji 6.2 niniejszego zaproszenia.

Jeżeli to samo miejsce w rankingu zajmują co najmniej dwa wnioski, które otrzymały taką samą liczbę punktów, wówczas w pierwszej kolejności wybiera się wniosek, który umożliwia, lub wnioski, które umożliwiają największe zróżnicowanie pod względem produktów lub rynków docelowych. Oznacza to, że spośród dwóch wniosków zajmujących to samo miejsce Komisja wybiera najpierw ten, którego treść (przede wszystkim pod względem produktów, po drugie pod względem rynku docelowego) nie jest jeszcze reprezentowana w rankingu. Jeżeli nie można zastosować tego kryterium rozróżnienia wniosków, wówczas Komisja wybiera najpierw ten program, który uzyskał wyższy wynik na podstawie indywidualnych kryteriów przyznania finansowania. W pierwszej kolejności porówna wyniki za kryterium „Wymiar unijny”, następnie za kryterium „Jakość wniosku technicznego”, a w ostatniej kolejności za kryterium „Budżet i opłacalność”.

Jeżeli w rankingu odnoszącym się do danego tematu nie złożono dostatecznej liczby wniosków, która wyczerpywałaby przewidzianą kwotę, pozostała kwota może zostać przydzielona do innych tematów zgodnie z następującym kryterium:

całość pozostałej kwoty przewidzianej na wszystkie pięć tematów zostanie scalona i przeznaczona na projekty, które otrzymały największą liczbę punktów pod względem jakości, niezależnie od tematu, który był przedmiotem wniosku.

Kolejność rankingów będzie ściśle przestrzegana.

10.   Zobowiązania prawne

Koordynatorzy wniosków, które znajdują się na liście wniosków wybranych do finansowania, zostaną zaproszeni do zaangażowania się w etap dostosowywania poprzedzający podpisanie umowy o udzielenie dotacji; dostosowywanie będzie prowadzone za pośrednictwem internetowego systemu przygotowywania dotacji (SYGMA). Jeżeli dostosowywanie zakończy się powodzeniem, jego następstwem będzie podpisanie umowy o udzielenie dotacji, sporządzonej w euro oraz precyzującej warunki i poziom finansowania.

Umowa o udzielenie dotacji musi zostać podpisana elektronicznie najpierw przez koordynatora w imieniu konsorcjum, a następnie przez Chafea. Wszyscy współbeneficjenci muszą przystąpić do umowy o udzielenie dotacji przez złożenie elektronicznego podpisu na formularzu przystąpienia do dotacji.

11.   Przepisy finansowe

W rozporządzeniu finansowym (21) określono przepisy mające zastosowanie do wdrażania programów, w których uczestniczy wiele państw.

11.1.   Ogólne zasady mające zastosowanie do dotacji (22)

a)

Zasada niełączenia dotacji

Na dane działanie z budżetu UE może zostać przyznana tylko jedna dotacja.

W żadnych okolicznościach te same koszty nie mogą być dwukrotnie finansowane z budżetu Unii.

Wnioskodawcy wskazują źródła i kwoty finansowania unijnego, które otrzymali lub o które wnioskowali na to samo działanie lub część działania bądź na jego funkcjonowanie (dotacje operacyjne), a także wszelkie inne finansowanie, które otrzymali lub o które wnioskowali na to samo działanie.

b)

Zasada niedziałania wstecz

Nie można przyznać z mocą wsteczną żadnej dotacji na działania już zakończone.

Dotację można przyznać na działanie, którego realizację już rozpoczęto, jedynie w przypadku, gdy ubiegający się o nią wykaże konieczność rozpoczęcia działania przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

W takich przypadkach koszty kwalifikujące się do finansowania nie mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

c)

Zasada współfinansowania

Współfinansowanie oznacza, że środki, które są niezbędne do przeprowadzenia działania, nie pochodzą w całości z dotacji UE.

Pozostałą część wydatków ponosi wyłącznie organizacja inicjująca. Dopuszczalne są wkłady finansowe przekazane na rzecz beneficjenta przez jego członków, w szczególności na rzecz pokrycia kosztów, które są kwalifikowalne w ramach działania; wkłady te będą uznawane za wpływy.

11.2.   Zrównoważony budżet

Szacowany budżet działania należy przedstawić w części A formularza wniosku. Musi on zawierać zbilansowane przychody i wydatki.

Budżet musi zostać sporządzony w euro.

Wnioskodawcy, którzy przewidują, że koszty nie będą ponoszone w euro, muszą stosować kurs wymiany publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3.   Umowy dotyczące realizacji/podwykonawstwo

Jeżeli realizacja działania wymaga udzielenia zamówień publicznych (umów dotyczących realizacji), beneficjent musi udzielić zamówienia oferentowi proponującemu ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie lub najniższą cenę (stosownie do przypadku), unikając konfliktu interesów (23).

Od beneficjenta oczekuje się jasnego udokumentowania procedury przetargowej oraz zachowania dokumentacji na wypadek audytu.

W przypadku gdy organizacja inicjująca jest podmiotem prawa publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE (24), musi wybrać podwykonawców zgodnie z krajowymi przepisami transponującymi wymienioną dyrektywę.

Podwykonawstwo, tj. zlecanie na zewnątrz szczególnych zadań lub działań, które stanowią część działania opisanego we wniosku, musi spełniać warunki stosowane we wszelkich umowach dotyczących realizacji (zgodnie z tym, co określono powyżej) oraz, w uzupełnieniu do nich, następujące warunki:

musi być ono uzasadnione charakterem działania oraz tym, co jest konieczne do jego realizacji,

główne zadania realizowane w ramach działań (tj. techniczna i finansowa koordynacja działania i zarządzanie strategią) nie mogą być ani podzlecane ani delegowane,

szacunkowe koszty podwykonawstwa muszą być jasno określone w technicznej i finansowej części wniosku,

każdy przypadek korzystania z podwykonawstwa, o ile nie jest przewidziany w opisie działania, musi zostać zgłoszony przez beneficjenta i zatwierdzony przez Chafea. Chafea może wydać zezwolenie:

(i)

przed skorzystaniem z podwykonawstwa, pod warunkiem że beneficjent złożył wniosek w sprawie zmiany;

(ii)

po skorzystaniu z podwykonawstwa, pod warunkiem że podwykonawstwo:

zostało konkretnie uzasadnione w okresowym lub końcowym sprawozdaniu technicznym, oraz

nie pociąga za sobą zmian w umowie o udzielenie dotacji, które mogłyby zakwestionować decyzję o przyznaniu dofinansowania lub byłyby sprzeczne z zasadą równego traktowania wnioskodawców,

beneficjenci zapewniają, że określone warunki mające zastosowanie do beneficjentów, wymienione w umowie o udzielenie dotacji (np. warunki dotyczące widoczności, poufności itd.) mają zastosowanie również do podwykonawców.

Zlecanie podwykonawstwa podmiotom mającym powiązania strukturalne z beneficjentem:

Podwykonawstwo można również zlecić podmiotom, które mają powiązania strukturalne z beneficjentem, ale tylko jeżeli cena ogranicza się do rzeczywistych kosztów poniesionych przez podmiot (tj. bez marży zysku).

Zadania, jakie mają być realizowane przez takie podmioty, muszą być wyraźnie określone w części technicznej wniosku.

11.4.   Formy finansowania, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Współfinansowanie przyjmuje formę zwrotu określonej części faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych; będzie ono również zawierać stawkę ryczałtową obejmującą koszty pośrednie (odpowiadające 4 % kwalifikowalnych kosztów personelu), które są związane z realizacją działania (25).

—   Maksymalna wnioskowana kwota

Dotacja UE jest ograniczona do następującej maksymalnej stawki współfinansowania:

w przypadku programów, w których uczestniczy wiele państw, wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich: 80 % kosztów kwalifikowalnych programu,

w przypadku wnioskodawców z siedzibą w państwach członkowskich, które dnia 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie otrzymały pomoc finansową zgodnie z art. 136 i 143 TFUE (26), odsetek ten wynosi 85 %.

Ma to zastosowanie wyłącznie do umów o udzielenie dotacji podpisanych przez Chafea przed dniem, począwszy od którego zainteresowane państwo członkowskie nie otrzymuje już takiej pomocy finansowej.

Co za tym idzie, część łącznych wydatków kwalifikowalnych zapisanych w budżecie szacunkowym musi być finansowana ze źródeł innych niż dotacja UE (zasada współfinansowania).

—   Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne są faktycznie ponoszone przez beneficjenta dotacji i spełniają wszystkie kryteria określone w art. 6 umowy o udzielenie dotacji.

Koszty kwalifikowalne (bezpośrednie i pośrednie) wskazano w umowie o udzielenie dotacji (zob. art. 6 ust. 1 i 2).

Koszty niekwalifikowalne wskazano w umowie o udzielenie dotacji (zob. art. 6.4).

—   Obliczenie ostatecznej kwoty dotacji

Ostateczną kwotę dotacji oblicza się po zakończeniu programu, po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Ostateczna kwota dotacji zależy od rzeczywistego stopnia, w jakim program został zrealizowany zgodnie z warunkami umowy o udzielenie dotacji.

Kwotę tę oblicza Chafea w momencie dokonywania płatności salda według następujących kroków:

1)

zastosowanie stawki zwrotu do kosztów kwalifikowalnych;

2)

ograniczenie do maksymalnej kwoty dotacji;

3)

zmniejszenie z tytułu zasady braku zysku;

4)

zmniejszenie z powodu nieprawidłowej realizacji lub niewywiązania się z innych obowiązków.

Celem ani skutkiem dotacji UE nie może być osiągnięcie zysku w ramach działania. „Zysk” oznacza nadwyżkę kwoty otrzymanej po krokach 1 i 2 oraz łącznych wpływów z działania w stosunku do łącznych kosztów kwalifikowalnych działania.

Z tego względu w przypadku wypracowania zysku Chafea jest uprawniona do odzyskania odsetka zysku odpowiadającego wkładowi UE w koszty kwalifikowalne faktycznie poniesione przez beneficjenta(-ów) w celu realizacji działania. Z tego przepisu zwolniony jest partner (koordynator lub inny beneficjent) występujący o wkład UE o wartości ≤ 60 000 EUR.

11.5.   Zasady wypłaty

Płatność zaliczkowa odpowiadająca 20 % kwoty dotacji zostanie przekazana koordynatorowi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji (art. 16.2).

Płatności okresowe przekazuje się koordynatorowi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji (art. 16.3). Płatności okresowe są przeznaczone na zwrot kosztów kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją programu w odpowiednich okresach sprawozdawczych.

Całkowita kwota płatności zaliczkowej i płatności okresowych nie może przekraczać 90 % maksymalnej kwoty dotacji.

Chafea ustali kwotę płatności salda na podstawie obliczenia ostatecznej kwoty dotacji i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji.

Jeżeli całkowita kwota wcześniejszych płatności przekracza ostateczną kwotę dotacji, płatność salda przyjmuje formę odzyskania środków.

11.6.   Zabezpieczenie płatności zaliczkowych

W przypadku gdy zdolność finansowa wnioskodawcy jest niezadowalająca, można zażądać zabezpieczenia płatności zaliczkowych do wysokości kwoty płatności zaliczkowych w celu ograniczenia ryzyka finansowego związanego z dokonywaniem płatności zaliczkowych.

W takiej sytuacji przedmiotowego zabezpieczenia finansowego (w euro) udziela bank lub zatwierdzona instytucja finansowa z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Kwot zablokowanych na rachunkach bankowych nie przyjmuje się jako zabezpieczeń finansowych.

Zabezpieczenie można zastąpić solidarną gwarancją osoby trzeciej lub solidarną gwarancją beneficjentów działania, którzy są stronami tej samej umowy o udzielenie dotacji.

Gwarant występuje jako gwarant główny i nie może wymagać od Chafea zwracania się wpierw do głównego dłużnika (tj. danego beneficjenta).

Zabezpieczenie płatności zaliczkowych pozostaje w mocy do czasu wykonania płatności salda, a w przypadku gdy płatność salda przyjmuje formę odzyskania środków, do trzech miesięcy od chwili powiadomienia beneficjenta o wystawieniu noty debetowej.

Gwarancji nie wymaga się od beneficjentów otrzymujących wkład UE w wysokości ≤ 60 000 EUR (dotacje o niskiej wartości).

12.   Podawanie do publicznej wiadomości

12.1.   Ze strony beneficjentów

Beneficjenci muszą wyraźnie zaznaczyć wkład Unii Europejskiej we wszystkich działaniach, na które wykorzystuje się dotację.

W tym względzie beneficjenci są zobowiązani do uwidocznienia nazwy i emblematu Unii Europejskiej we wszystkich swoich publikacjach, na plakatach, w programach i innych produktach zrealizowanych w ramach współfinansowanego projektu.

Zasady graficznego powielania emblematu europejskiego zamieszczono w Międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym (27).

Ponadto wszystkie materiały wizualne wyprodukowane w ramach programów promocyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską muszą być opatrzone hasłem „Enjoy it’s from Europe” („Smacznego, to z Europy”).

Wytyczne dotyczące wykorzystywania hasła, jak również pliki graficzne można pobrać ze strony promocyjnej portalu Europa (28).

Dodatkowo wszystkie materiały pisemne, tj. broszury, plakaty, ulotki, transparenty, billboardy, reklamy drukowane, artykuły w prasie, strony internetowe (z wyjątkiem małych gadżetów), powinny zawierać zastrzeżenie prawne zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w umowie o udzielenie dotacji, z wyjaśnieniem, że przedstawiają one poglądy autora. Komisja Europejska/agencja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nich informacji.

12.2.   Ze strony Chafea

Wszelkie informacje o przyznaniu dotacji w ciągu roku budżetowego są publikowane na stronie internetowej Chafea nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, w którym dotacje zostały przyznane.

Chafea będzie publikować następujące informacje:

nazwę beneficjenta (podmiotu prawnego),

adres beneficjenta, jeśli jest on osobą prawną, a jeśli jest osobą fizyczną – nazwę regionu na poziomie NUTS 2 (29) w przypadku beneficjenta mieszkającego na terenie UE, albo na równoważnym poziomie, jeżeli miejsce zamieszkania beneficjenta znajduje się poza UE,

przedmiot dotacji,

przyznaną kwotę dotacji.

13.   Ochrona danych

Odpowiedź na każde zaproszenie do składania wniosków wiąże się z rejestracją i przetwarzaniem danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i życiorys osób uczestniczących we współfinansowanym działaniu). Dane te będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (30). O ile nie określono inaczej, pytania oraz wszelkie wymagane dane osobowe są niezbędne do oceny oferty zgodnie ze specyfikacją zaproszenia do składania wniosków i będą przetwarzane wyłącznie w tym celu przez agencję wykonawczą/Komisję lub osoby trzecie działające w imieniu i pod kierownictwem agencji wykonawczej/Komisji. Osoby, których dane dotyczą, mogą znaleźć dalsze szczegóły dotyczące procesów przetwarzania, przysługujących im praw i sposobie ich egzekwowania w oświadczeniu o ochronie prywatności opublikowanym na portalu Funding and Tenders:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice

oraz na stronie internetowej agencji:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Zachęca się wnioskodawców do sprawdzania odpowiedniego oświadczenia o ochronie prywatności w regularnych odstępach czasu, tak aby mogli być należycie informowani o ewentualnych aktualizacjach, które mogą nastąpić przed upływem terminu składania wniosków lub po nim. Beneficjenci zobowiązują się do poinformowania pracowników o odpowiednich procesach przetwarzania, które mają być przeprowadzane przez agencję; w tym celu muszą dostarczyć im oświadczenia o ochronie prywatności opublikowane przez agencję na portalu Funding and Tenders przed przekazaniem ich danych agencji. Dane osobowe mogą być rejestrowane w systemie wczesnego wykrywania i wykluczania (EDES) Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 135 i 142 rozporządzenia finansowego UE zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.   Procedura składania wniosków

Wnioski należy składać przed upływem terminu określonego w sekcji 3 za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków dostępnego pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Przed złożeniem wniosku:

1.

Znajdź zaproszenie:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

2.

Utwórz nowe konto w celu złożenia wniosku:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

3.

Zarejestruj wszystkich partnerów za pośrednictwem rejestru beneficjenta:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

Wnioskodawcy zostaną poinformowani na piśmie o wynikach procesu wyboru.

Wnioskodawcy przestrzegają limitu stron oraz spełniają wymagania dotyczące formatowania wniosku technicznego (część B), które są określone w systemie składania wniosków.

Składając wniosek, wnioskodawca akceptuje procedury i warunki opisane w niniejszym zaproszeniu oraz w dokumentach, do których zaproszenie się odnosi.

Nie zezwala się na wprowadzanie zmian we wniosku po upływie terminu składania wniosków. Gdy jednak zachodzi potrzeba wyjaśnienia niektórych aspektów lub korekty błędów pisarskich, Komisja lub agencja może zwrócić się w tym celu do wnioskodawcy podczas procesu oceny (31).

Kontakty

W przypadku pytań dotyczących narzędzi składania wniosku przez internet należy za pośrednictwem portalu Funding and Tenders skontaktować się z ustanowionym w tym celu punktem informacyjnym IT:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks

W przypadku pytań niezwiązanych z IT należy kontaktować się z punktem informacyjnym Chafea: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Pytania należy zgłosić najpóźniej do dnia 2.4.2019 r. godz. 17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego). Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html do dnia 9.4.2019 r. godz. 17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego).

Najczęściej zadawane pytania są publikowane na stronie internetowej Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

W korespondencji związanej z niniejszym zaproszeniem (np. w przypadku próśb o udzielenie informacji lub przy składaniu wniosku) należy wyraźnie odnieść się do tego konkretnego zaproszenia. Gdy tylko system elektronicznej wymiany przydzieli wnioskowi numer identyfikacyjny, wnioskodawca musi używać tego numeru we wszelkiej dalszej korespondencji.

Powiązane dokumenty

Przewodnik dla wnioskodawców z odpowiednimi załącznikami

Formularz zgłoszenia

Wzór umowy o udzielenie dotacji (wersja dla jednego beneficjenta i dla wielu beneficjentów)


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 56).

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.U. L 266 z 13.10.2015, s. 3).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.U. L 266 z 13.10.2015, s. 14).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu prac na 2019 r. dotyczącego działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, C(2018) 7451.

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

(9)  Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9).

(*1)  Wnioski w sprawie programów, w których uczestniczy wiele państw, dotyczące „owoców i warzyw” odnoszące się do rynku wewnętrznego są również kwalifikowalne w ramach tematu A. W takim przypadku przesłanie we wnioskach dotyczących owoców i warzyw w ramach tematu A jest inne niż podkreślenie korzyści płynących ze spożycia owoców i warzyw w ramach zbilansowanej i odpowiedniej diety (poza sytuacjami, w których owoce i warzywa są powiązane z innym produktem lub z innymi produktami).

(*2)  Wnioski w sprawie programów, w których uczestniczy wiele państw, dotyczące ryżu odnoszące się do rynku wewnętrznego są również kwalifikowalne w ramach tematu A. W takim przypadku aby uniknąć powielania, przesłanie we wnioskach dotyczących ryżu składanych w ramach tematu A powinno być inne niż zrównoważony charakter produkcji ryżu (poza sytuacjami, w których ryż jest powiązany z innym produktem lub z innymi produktami).

(10)  COM(2007) 279 final, 30.5.2007.

(*3)  Wieloletnie programy dotyczące wołowiny i/lub cielęciny adresowane do państw trzecich mają zastosowanie w ramach tematu E. Nie mogą one mieć zastosowania w ramach tematu D, z wyjątkiem przypadku, gdy wołowina i/lub cielęcina jest związana z innym produktem/innymi produktami.

(11)  Art. 136, 137 i 142 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

(12)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

(13)  Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).

(14)  Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

(15)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

(16)  Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3).

(17)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

(18)  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

(19)  Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046.

(20)  Zaleca się, aby wnioskodawcy przedłożyli swoje życiorysy w formacie Europass. Wzór dostępny jest pod adresem: http://europass.cedefop.europa.eu/

(21)  Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046.

(22)  Art. 188 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

(23)  Wskazówki dotyczące procedury konkursowej są dostępne na stronie:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_pl.pdf

(24)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

(25)  Zwraca się uwagę wnioskodawcy na fakt, iż w przypadku otrzymywania dotacji operacyjnej koszty pośrednie nie są kwalifikowalne.

(26)  W dniu publikacji niniejszego zaproszenia: żadne z państw członkowskich nie podlega pomocy finansowej.

(27)  http://publications.europa.eu/code/pl/pl-5000100.htm

(28)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_pl.htm

(29)  Dz.U. L 39 z 10.2.2007, s. 1.

(30)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(31)  Motyw 89 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.


Top