Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9032

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9032 – E.ON/Helen/Virta) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

OJ C 420, 20.11.2018, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 420/7


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9032 – E.ON/Helen/Virta)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 420/04)

1.   

W dniu 13 listopada 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

E.ON SE, za pośrednictwem swojej spółki zależnej E.ON Drive Infrastructure GmbH („E.ON”, Niemcy),

Helen Oy („Helen”, Finlandia),

Liikennevirta Oy („Virta”, Finlandia).

Przedsiębiorstwa E.ON i Helen przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Virta.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa E.ON: działalność gospodarcza w trzech głównych obszarach: (i) wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, (ii) sieci dystrybucji energii, (iii) rozwiązania dla klientów, w tym detaliczne dostawy energii elektrycznej i gazu. E.ON świadczy poza tym usługi w zakresie elektromobilności, w tym w zakresie eksploatacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych w kilku państwach członkowskich UE,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Helen: działalność gospodarcza głównie w zakresie produkcji energii elektrycznej, sieci ciepłowniczych i chłodniczych, a także dystrybucji i sprzedaży energii. Helen oferuje ponadto szeroki zakres usług w zakresie produkcji energii na małą skalę oraz wykorzystywania przez klientów własnej energii. Od 2012 r. Helen obsługuje także stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Finlandii,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Virta: oferuje szeroki zakres usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych. Virta prowadzi działalność przede wszystkim w Finlandii, ale jest obecne też w Czechach, Francji, Niemczech, Islandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii i w Zjednoczonym Królestwie.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9032 – E.ON/Helen/Virta

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


Top