Help Print this page 

Document 52018XC0215(02)

Title and reference
Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2019 r. przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2019 r. produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

OJ C 57, 15.2.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 57/8


Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2019 r. przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2019 r. produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

(2018/C 57/08)

1.

Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do przedsiębiorstw, których dotyczy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1) („rozporządzenie”) i które w 2019 r. zamierzają:

a)

przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje wymienione w załączniku I do rozporządzenia; lub

b)

produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych.

W następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 29 marca 2019 r. przedsiębiorstwa znajdujące się w jednym z pozostałych 27 państw członkowskich będą potrzebowały licencji na przywóz substancji kontrolowanych do Zjednoczonego Królestwa lub na wywóz substancji kontrolowanych do Zjednoczonego Królestwa. Ponadto przedsiębiorstwa w Zjednoczonym Królestwie, które zamierzają prowadzić te rodzaje działalności przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, nadal będą potrzebowały licencji do dnia 29 marca 2019 r. W związku z powyższym wszystkie takie przedsiębiorstwa proszone są o postępowanie zgodnie z instrukcjami określonymi w niniejszym zawiadomieniu i o przekazanie wymaganych informacji w ogłoszonym terminie.

2.

Zawiadomienie dotyczy następujących grup substancji:

Grupa I: CFC 11, 12, 113, 114 lub 115

Grupa II: inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory

Grupa III: halon 1211, 1301 lub 2402

Grupa IV: tetrachlorek węgla

Grupa V: 1,1,1-trichloroetan

Grupa VI: bromek metylu

Grupa VII: wodorobromofluorowęglowodory

Grupa VIII: wodorochlorofluorowęglowodory

Grupa IX: bromochlorometan

3.

Jakikolwiek przywóz lub wywóz substancji kontrolowanych (2) wymaga uzyskania licencji wydanej przez Komisję, z wyjątkiem przypadków tranzytu, czasowego składowania, składowania celnego lub procedury wolnego obszaru celnego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (3), w okresie nie dłuższym niż 45 dni. Wszelka produkcja substancji kontrolowanych do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych wymaga wcześniejszego zezwolenia.

4.

Ponadto następujące działania podlegają limitom ilościowym:

a)

produkcja i przywóz do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych;

b)

przywóz w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii Europejskiej do zastosowań krytycznych (halony);

c)

przywóz w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii Europejskiej do zastosowań w charakterze substratów;

d)

przywóz w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii Europejskiej do zastosowań w charakterze czynników ułatwiających procesy chemiczne.

Komisja przydziela kwoty na działania wymienione w lit. a), b), c) i d). Kwoty są określane na podstawie wniosków o ich przydzielenie oraz:

zgodnie z art. 10 ust. 6 rozporządzenia i zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (4) w odniesieniu do lit. a) powyżej,

zgodnie z art. 16 rozporządzenia w odniesieniu do lit. b), c) i d) powyżej.

W odniesieniu do działań wymienionych w pkt 4

5.

Każde przedsiębiorstwo, które zamierza w 2019 r. przywozić lub produkować substancje kontrolowane do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych lub przywozić substancje kontrolowane do zastosowań krytycznych (halony), do zastosowań jako substraty lub jako czynniki ułatwiające procesy chemiczne, musi zastosować się do procedury przedstawionej w pkt 6–9.

6.

Przedsiębiorstwo dotąd niezarejestrowane w systemie wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) powinno to uczynić przed dniem 8 maja 2018 r.

7.

Przedsiębiorstwa muszą wypełnić i przekazać formularz wniosku o przydzielenie kwot dostępny w internecie w ramach systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową.

Formularz wniosku o przydzielenie kwot będzie dostępny w internecie w ramach systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową od dnia 8 maja 2018 r.

8.

Komisja uzna za ważne wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze wniosku o przydzielenie kwot, niezawierające błędów i złożone do dnia 8 czerwca 2018 r.

Przedsiębiorstwom zaleca się jak najszybsze przesyłanie formularzy wniosków o przydzielenie kwot, aby umożliwić wprowadzenie ewentualnych korekt i ponowne złożenie wniosku przed upływem terminu.

9.

Samo złożenie formularza wniosku o przydzielenie kwot nie uprawnia do przywozu ani wytwarzania substancji kontrolowanych do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, ani do przywozu substancji kontrolowanych do zastosowań krytycznych (halony), do zastosowań jako substraty bądź jako czynniki ułatwiające procesy chemiczne. Zanim dojdzie do takiego przywozu lub wytwarzania w 2019 r., przedsiębiorstwa muszą wystąpić o licencję, korzystając z formularza wniosku o wydanie licencji dostępnego w internecie w ramach systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową.

W odniesieniu do przywozu do zastosowań innych niż wymienione w pkt 4 i w odniesieniu do wywozu

10.

Każde przedsiębiorstwo, które chce w 2019 r. dokonywać wywozu substancji kontrolowanych lub przywozu substancji kontrolowanych do zastosowań innych niż te wymienione w pkt 4, musi zastosować się do procedury przedstawionej w pkt 11 i 12.

11.

Przedsiębiorstwo dotąd niezarejestrowane w systemie wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową powinno to uczynić jak najszybciej.

12.

Zanim w 2019 r. dojdzie do przywozu do zastosowań innych niż wymienione w pkt 4 lub do wywozu, przedsiębiorstwa muszą wystąpić o licencję, korzystając z formularza wniosku o wydanie licencji dostępnego w internecie w ramach systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową.


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

(2)  Uwaga: dozwolony może być jedynie przywóz lub wywóz zwolniony z ogólnego zakazu przywozu i wywozu na podstawie art. 15 i 17.

(3)  Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. L 147 z 2.6.2011, s. 4.


Top