Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/038/04

Protokół posiedzenia w dniu 18 maja 2017 r.

OJ C 38, 1.2.2018, p. 103–187 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/103


18 maja 2017 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 18 MAJA 2017 R.

(2018/C 38/04)

Spis treśći

1.

Otwarcie posiedzenia 108

2.

Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu) 108

3.

Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (złożone projekty rezolucji) 108

4.

Strategia UE na rzecz Syrii (złożone projekty rezolucji) 109

5.

Obóz dla uchodźców w Dadaab (złożone projekty rezolucji) 109

6.

Urzeczywistnienie relokacji (złożone projekty rezolucji) 110

7.

Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (złożone projekty rezolucji) 110

8.

Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE — Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności (debata) 111

9.

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata) 112

9.1.

Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy 112

9.2.

Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny 112

9.3.

Południowy Sudan 113

10.

Skład Parlamentu 113

11.

Głosowanie 114

11.1.

Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (głosowanie) 114

11.2.

Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (głosowanie) 115

11.3.

Południowy Sudan (głosowanie) 115

11.4.

Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 116

11.5.

Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 117

11.6.

Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 117

11.7.

Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I (głosowanie) 117

11.8.

Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku ***I (głosowanie) 118

11.9.

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (głosowanie) 118

11.10.

Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (głosowanie) 118

11.11.

Strategia UE na rzecz Syrii (głosowanie) 119

11.12.

Transport drogowy w Unii Europejskiej (głosowanie) 120

11.13.

Obóz dla uchodźców w Dadaab (głosowanie) 120

11.14.

Urzeczywistnienie relokacji (głosowanie) 120

11.15.

Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (głosowanie) 121

12.

Wyjaśnienia dotyczące głosowania 121

13.

Korekty głosowania i zamiary głosowania 122

14.

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu 122

15.

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia 123

16.

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata) 123

17.

Składanie dokumentów 123

18.

Petycje 124

19.

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów 125

20.

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia 127

21.

Kalendarz następnych posiedzeń 128

22.

Przerwa w obradach 128
LISTA OBECNOŚCI 131

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA 132

1.

Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy 132

2.

Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny 133

3.

Sudan Południowy 134

4.

Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 *** 134

5.

Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE 135

6.

Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności 135

7.

Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I 135

8.

Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku ***I 135

9.

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 136

10.

Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie 136

11.

Strategia UE na rzecz Syrii 137

12.

Transport drogowy w Unii Europejskiej 138

13.

Obóz dla uchodźców w Dadaab 141

14.

Urzeczywistnienie relokacji 142

15.

Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii 142

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH 143

1.

RC-B8-0358/2017 — Popr. 1 143

2.

A8-0072/2017 — David Borrelli — Wyrażenie zgody 144

3.

A8-0139/2017 — Andrey Novakov — Jedno głosowanie 145

4.

A8-0180/2017 — Ruža Tomašić — Jedno głosowanie 147

5.

A8-0378/2016 — Jean-Marie Cavada — Popr. 54 148

6.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 8 150

7.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 9 151

8.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 10 153

9.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 12 154

10.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 13 156

11.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 14 157

12.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 16 158

13.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 1 160

14.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 17 161

15.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Rezolucja 163

16.

RC-B8-0345/2017 — Ust. 7 164

17.

RC-B8-0345/2017 — Motyw E 166

18.

RC-B8-0331/2017 — Ust. 15/2 168

19.

B8-0290/2017 — Popr. 7 169

20.

B8-0290/2017 — Ust. 8/2 171

21.

B8-0290/2017 — Ust. 11/1 172

22.

B8-0290/2017 — Ust. 11/2 174

23.

B8-0290/2017 — Popr. 11 175

24.

B8-0290/2017 — Popr. 2 177

25.

B8-0290/2017 — Ust. 26 178

26.

B8-0290/2017 — Popr. 8 180

27.

B8-0290/2017 — Ust. 47/2 181

28.

B8-0290/2017 — Ust. 47/3 183

29.

RC-B8-0300/2017 — Rezolucja 184

30.

B8-0340/2017 — Rezolucja 186

Protokół posiedzenia w dniu 18 maja 2017 r.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI

Wiceprzewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.

2.   Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał żadnego wniosku dotyczącego decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z wtorku 16 maja 2017 r. (pkt 2 protokołu z dnia 16.5.2017).

Komisje BUDG i ECON mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

3.   Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Zachodnim Brzegu z uwzględnieniem osiedli (2016/2998(RSP))

Debata odbyła się dnia 22 listopada 2016 r. (pkt 11 protokołu z dnia 22.11.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé i Pascal Durand, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Laura Agea, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post i Edouard Martin, w imieniu grupy S&D, w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva i Martina Michels, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

Hilde Vautmans i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Głosowanie: pkt 11.10 protokołu z dnia 18.5.2017.

4.   Strategia UE na rzecz Syrii (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Strategia UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP))

Debata odbyła się dnia 16 maja 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 16.5.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Neena Gill, w imieniu grupy S&D, w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga i Mark Demesmaeker, w imieniu grupy ECR, w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea i Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo i Ángela Vallina, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics i Claude Turmes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica i Bogdan Andrzej Zdrojewski, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Głosowanie: pkt 11.11 protokołu z dnia 18.5.2017.

5.   Obóz dla uchodźców w Dadaab (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Obóz dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP))

Debata odbyła się dnia 16 maja 2017 r. (pkt 12 protokołu z dnia 16.5.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Elena Valenciano i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie obozu dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie obozu dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga i Željana Zovko w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie obozu dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis i Takis Hadjigeorgiou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie obozu dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie obozu dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Głosowanie: pkt 11.13 protokołu z dnia 18.5.2017.

6.   Urzeczywistnienie relokacji (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Urzeczywistnienie relokacji (2017/2685(RSP))

Debata odbyła się dnia 16 maja 2017 r. (pkt 3 protokołu z dnia 16.5.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera i Michał Boni w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos i Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans i Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva i Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie urzeczywistnienia relokacji (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

Helga Stevens, Branislav Škripek i Monica Macovei w imieniu grupy ECR, w sprawie urzeczywistnienia relokacji (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton i Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, w sprawie urzeczywistnienia relokacji (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Głosowanie: pkt 11.14 protokołu z dnia 18.5.2017.

7.   Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000039/2017) które skierował Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms i Heidi Hautala, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán i Gabriele Zimmer, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Marietje Schaake, w imieniu grupy politycznej ALDE, Ian Duncan, w imieniu grupy ECR, do Komisji: Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Debata odbyła się dnia 16 maja 2017 r. (pkt 13 protokołu z dnia 16.5.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun i Terry Reintke, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz i Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

Sandra Kalniete, Michael Gahler i Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii w Rosji (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Głosowanie: pkt 11.15 protokołu z dnia 18.5.2017.

8.   Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE — Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności (debata)

Sprawozdanie dotyczące właściwej kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE [2016/2302(INI)] — Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw pomocy technicznej w ramach polityki spójności [2016/2303(INI)] — Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov i Ruža Tomašić przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Daniele Viotti (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Miguel Viegas (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Maria Spyraki w imieniu grupy PPE, Liliana Rodrigues w imieniu grupy S&D, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Zoltán Balczó niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Dimitrios Papadimoulis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Jakop Dalunde, Raymond Finch, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franca Bogovicia, i Eleftherios Synadinos.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič i Viorica Dăncilă.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini i Victor Negrescu.

Głos zabrali: Corina Crețu, Andrey Novakov i Ruža Tomašić.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 18.5.2017 i pkt 11.6 protokołu z dnia 18.5.2017.

9.   Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 17.5.2017)

9.1.   Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy

Projekty rezolucji B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 i B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta i António Marinho e Pinto przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, i Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Corina Crețu, w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.1 protokołu z dnia 18.5.2017.

9.2.   Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny

Projekty rezolucji B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 i B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot i Notis Marias.

Głos zabrała Corina Crețu, w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 18.5.2017.

9.3.   Południowy Sudan

Projekty rezolucji B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 i B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský i Javier Nart przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Maria Grapini i Marek Jurek.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrała Corina Crețu, w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 18.5.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tunne Kelam, w sprawie sytuacji Tatarów krymskich; Sotirios Zarianopoulos i Eleonora Forenza w sprawie wczorajszej wizyty prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w Strasburgu.

10.   Skład Parlamentu

Sylvie Goulard i Marielle de Sarnez zostały mianowane odpowiednio na stanowiska ministra obrony narodowej i ministra do spraw europejskich odpowiedzialnego za sprawy europejskie przy ministrze ds. Europy i spraw zagranicznych, ze skutkiem od dnia 18 maja 2017 r.

Na mocy art. 3 ust. 2 akapit drugi Regulaminu Parlament przyjmuje ten fakt do wiadomości i zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz art. 3 ust. 2 akapit drugi i art. 4 ust. 1 Regulaminu stwierdza wakat w odniesieniu do tych mandatów ze skutkiem od dnia 18 maja 2017 r.

11.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

11.1.   Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 i B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0361/2017 (zastępujący B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 i B8-0372/2017):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness i Giovanni La Via, w imieniu grupy politycznej PPE,

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post i Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR,

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i María Teresa Giménez Barbat, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun i Davor Škrlec, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD,

Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2017)0218)

11.2.   Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 i B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0369/2017 (zastępujący B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 i B8-0377/2017):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere i Giovanni La Via, w imieniu grupy politycznej PPE,

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke i Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR,

Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i María Teresa Giménez Barbat, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun i Davor Škrlec, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini i Laura Ferrara, w imieniu grupy EFDD,

Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2017)0219)

(Projekt rezolucji B8-0375/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Charles Tannock przedstawił poprawki ustne do poprawki 2 i do motywu M. Poprawki ustne zostały przyjęte.

11.3.   Południowy Sudan (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 i B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI B8-0358/2017 (zastępujący B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 i B8-0370/2017):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness i Giovanni La Via, w imieniu grupy politycznej PPE,

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR,

Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i María Teresa Giménez Barbat, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Merja Kyllönen, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec i Judith Sargentini, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD,

Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2017)0220)

11.4.   Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021*** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią [06679/2016 — C8-0175/2016 — 2016/0052(NLE)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0221)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umów i protokołów.

11.5.   Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące właściwej kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE [2016/2302(INI)] — Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0222)

11.6.   Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw pomocy technicznej w ramach polityki spójności [2016/2303(INI)] — Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0223)

11.7.   Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści [COM(2015)0627 — C8-0392/2015 — 2015/0284(COD)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0224)

11.8.   Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku [COM(2016)0287 — C8-0193/2016 — 2016/0151(COD)] — Komisja Kultury i Edukacji. Współsprawozdawczynie: Sabine Verheyen i Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Wymagana zwykła większość) (głosowanie tajne)

Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 18.5.2017) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, aby zwrócić się z wnioskiem o odroczenie głosowania zgodnie z art. 190 Regulaminu, Angel Dzhambazki za wnioskiem i Sabine Verheyen przeciw wnioskowi.

W GE (przy 245 głosach za, 353 głosach przeciw i 25 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

11.9.   Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące wdrożenia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei [2015/2059(INI)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0225)

11.10.   Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Zachodnim Brzegu z uwzględnieniem osiedli (2016/2998(RSP))

Debata odbyła się dnia 22 listopada 2016 r. (pkt 11 protokołu z dnia 22.11.2016)).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 18 maja 2017 r. (pkt 2 protokołu z dnia 18.5.2017).

Projekty rezolucji B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 i B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0345/2017 (zastępujący B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 i B8-0354/2017):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Antonio López-Istúriz White, w imieniu grupy politycznej PPE,

Victor Boștinaru i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock i Anders Primdahl Vistisen, w imieniu grupy ECR,

Hilde Vautmans, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Tamás Meszerics, Bart Staes i Jill Evans, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2017)0226)

(Projekt rezolucji B8-0348/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

11.11.   Strategia UE na rzecz Syrii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 i B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0331/2017 (zastępujący B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 i B8-0342/2017):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Tokia Saïfi, w imieniu grupy politycznej PPE,

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Neena Gill, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR,

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Barbara Lochbihler, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2017)0227)

(Projekt rezolucji B8-0335/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

11.12.   Transport drogowy w Unii Europejskiej (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0228)

11.13.   Obóz dla uchodźców w Dadaab (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 i B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0300/2017 (zastępujący B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 i B8-0339/2017):

złożony przez następujących posłów:

Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev i Joachim Zeller, w imieniu grupy politycznej PPE,

Maria Arena i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock w imieniu grupy ECR,

Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi i Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0229)

(Projekt rezolucji B8-0336/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

11.14.   Urzeczywistnienie relokacji (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0340/2017, B8-0343/2017 i B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0340/2017

Przyjęto (P8_TA(2017)0230)

(Projekty rezolucji B8-0343/2017 i B8-0344/2017 stały się bezprzedmiotowe.)

11.15.   Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 i B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0349/2017 (zastępujący B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 i B8-0356/2017):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler i Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy politycznej PPE,

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR,

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis i Dennis de Jong, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Molly Scott Cato, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto i Piernicola Pedicini.

Przyjęto (P8_TA(2017)0231)

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT

Wiceprzewodnicząca

12.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie David Borrelli — A8-0072/2017

Daniel Hannan

Sprawozdanie Jean-Marie Cavada — A8-0378/2016

Michaela Šojdrová i Momchil Nekov

Sprawozdanie Andrey Novakov — A8-0139/2017

Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Ruža Tomašić — A8-0180/2017

Igor Šoltes i Momchil Nekov

Sprawozdanie Adam Szejnfeld — A8-0123/2017

Michaela Šojdrová, Marian Harkin i Seán Kelly

Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP)) — RC-B8-0345/2017

Ana Gomes

Strategia UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) — RC-B8-0331/2017

Andrejs Mamikins i José Inácio Faria

Transport drogowy w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP)) — B8-0290/2017

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki i Lucy Anderson

Obóz dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP)) — RC-B8-0300/2017

Jens Rohde

Urzeczywistnienie relokacji — (2017/2685(RSP)) — RC-B8-0340/2017

Andrejs Mamikins.

13.   Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl — „Posiedzenia plenarne”/„Głosowania”/„Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA

Wiceprzewodniczący

14.   Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (06182/1/2017 — C8-0150/2017 — 2012/0193(COD))

odesłano do komisji przedm. właśc. CONT, LIBE

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowisko, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 19 maja 2017 r.

15.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

16.   Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-00019/2017), którą skierowali: Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen i Julia Pitera, do Komisji: Różnice w deklaracjach, składzie i smaku produktów na środkowo-wschodnich i zachodnich rynkach UE (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica rozwinęła pytanie.

Corina Crețu (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Igora Šoltesa, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Țurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrały: Patricija Šulin, Monika Smolková i Urszula Krupa.

Głos zabrała Corina Crețu.

Debata została zamknięta.

17.   Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1)

przez Radę i Komisję

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (07725/2017 — C8-0157/2017 — 2017/0016(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

2)

przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie pomocy dla osób niepełnosprawnych (B8-0265/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL opinia: LIBE

Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie negocjacji umowy o wolnym handlu z Mercosurem (B8-0266/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: INTA opinia: AGRI

Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zaburzeń oddychania (B8-0267/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Paloma López Bermejo. Projekt rezolucji w sprawie pylicy krzemowej jako choroby zawodowej (B8-0269/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI opinia: EMPL

Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie opracowania ujednoliconego europejskiego systemu gromadzenia danych na temat wirtualnego gwałtu w celu ustalenia priorytetów w przeciwdziałaniu przemocy internetowej o podłożu seksualnym w UE (B8-0278/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: FEMM

Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie promowania korzystania z alfabetu Braille'a (B8-0279/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia europejskiego planu eliminacji wirusowego zapalenia wątroby typu C (B8-0280/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

18.   Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 15 maja 2017 r.

(*) Nazwisko poufne Roland Van der Hoek (nr 0247/2017); Steffi Altrock nr 0248/2017); Carrie Ann Hannan (nr 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (nr 0250/2017); David Nudd (nr 0251/2017); Dorota Białoń (nr 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (nr 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (nr 0254/2017); (*) (nr 0255/2017); (*) (nr 0256/2017); Martin Keatings (nr 0257/2017); (*) (nr 0258/2017); (*) (nr 0259/2017); (*) (nr 0260/2017); José Martínez Rodríguez (nr 0261/2017); (*) (nr 0262/2017); Massimo Terrile (nr 0263/2017); Ella Wade (nr 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (nr 0265/2017); (*) (nr 0266/2017); Monia Tondini (nr 0267/2017); Michele Chimienti (nr 0268/2017); (*) (nr 0269/2017); Antonis Theocharous (nr 0270/2017); Benjamin Rzepka (nr 0271/2017); (*) (nr 0272/2017); (*) (nr 0273/2017); José Francisco Torres Valls (nr 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (nr 0275/2017); (*) (nr 0276/2017); Annunziata Stano (nr 0277/2017); Cosmery Calò (nr 0278/2017); Caterina Pavone (nr 0279/2017); (*) (nr 0280/2017); (*) (nr 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (nr 0282/2017); Letizia Spaventa (nr 0283/2017); Tom Murphy (nr 0284/2017); (*) (nr 0285/2017); (*) (nr 0286/2017); (*) (nr 0287/2017); (*) (nr 0288/2017); (*) (nr 0289/2017); (*) (nr 0290/2017); (*) (nr 0291/2017); (*) (nr 0292/2017); (*) (nr 0293/2017); (*) (nr 0294/2017); (*) (nr 0295/2017); (*) (nr 0296/2017); Benedict Garrett (nr 0297/2017); János Méry (nr 0298/2017); (*) (nr 0299/2017); Ryszard Florek (nr 0300/2017); (*) (nr 0301/2017); Ivan Bisconti (nr 0302/2017); (*) (nr 0303/2017); (*) (nr 0304/2017); Jorge André Moreira (nr 0305/2017); (*) (nr 0306/2017); Fiona Godfrey (nr 0307/2017); José Martínez Rodríguez (nr 0308/2017); Flavio Miccono (nr 0309/2017); (*) (nr 0310/2017); (*) (nr 0311/2017); (*) (nr 0312/2017); (*) (nr 0314/2017); (*) (nr 0315/2017); Simon Baraldi (nr 0316/2017); Simon Baraldi (nr 0317/2017); (*) (nr 0318/2017); (*) (nr 0319/2017); Detlef Zöllner (nr 0320/2017); (*) (nr 0321/2017); (*) (nr 0322/2017); (*) (nr 0323/2017); (*) (nr 0324/2017); (*) (nr 0325/2017); (*) (nr 0326/2017); Alberto Cirio (nr 0327/2017); (*) (nr 0328/2017); (*) (nr 0329/2017); Sándor Gáspár (nr 0330/2017); (*) (nr 0331/2017); (*) (nr 0332/2017); (*) (nr 0333/2017); (*) (nr 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (nr 0335/2017); (*) (nr 0336/2017); (*) (nr 0337/2017); Guido Serra (nr 0338/2017); José Antonio Pallarés García (nr 0339/2017); (*) (nr 0340/2017); (*) (nr 0341/2017); (*) (nr 0342/2017); (*) (nr 0343/2017); (*) (nr 0344/2017); (*) (nr 0345/2017); (*) (nr 0346/2017); (*) (nr 0347/2017); (*) (nr 0348/2017); (*) (nr 0349/2017); (*) (nr 0350/2017); Roderick O'Sullivan (nr 0351/2017); (*) (nr 0352/2017); (*) (nr 0353/2017); Tanja Žagar (nr 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (nr 0355/2017); Ulrich Pompe (nr 0356/2017); Monika Waldkirch (nr 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr 0358/2017); (*) (nr 0359/2017); (*) (nr 0360/2017); (*) (nr 0361/2017); Alberto Cirio (nr 0362/2017); (*) (nr 0363/2017); Simon Baraldi (nr 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (nr 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (nr 0366/2017); Benjamin Rzepka (nr 0367/2017); Simon Baraldi (nr 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (nr 0369/2017); (*) (nr 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (nr 0371/2017); (*) (nr 0372/2017); Andreas Scherer (nr 0373/2017); (*) (nr 0374/2017); Marco Bazzoni (nr 0375/2017); Marco Bazzoni (nr 0376/2017); Fotios Batzios (nr 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (nr 0378/2017); (*) (nr 0379/2017); (*) (nr 0380/2017); (*) (nr 0381/2017); (*) (nr 0382/2017); Crina Petrariu (nr 0383/2017); Botond Boer (nr 0384/2017); (*) (nr 0385/2017); Gini Blake (nr 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (nr 0387/2017); (*) (nr 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (nr 0389/2017); Fotios Batzios (nr 0390/2017); Francisco Milde (nr 0391/2017); (*) (nr 0392/2017); (*) (nr 0393/2017); (*) (nr 0394/2017); Jens Genzer (nr 0395/2017); (*) (nr 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (nr 0397/2017); Laura Ferrara (nr 0398/2017); (*) (nr 0399/2017); (*) (nr 0400/2017); (*) (nr 0401/2017); Véronique Desrame (nr 0402/2017); Christopher Blackmore (nr 0403/2017).

Petycja nr 0313/2017 została skreślona z rejestru ogólnego w następstwie jej wycofania przez składającego petycję już po rejestracji.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 15 maja 2017 r. przekazał do komisji właściwej — zgodnie z postanowieniami art. 215 ust. 15 Regulaminu — petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.

19.   Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 kwietnia2017 r.) komisja AFCO

Skład Parlamentu Europejskiego (2017/2054(INL))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 maja 2017 r.)

komisja TRAN

Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (2017/2064(INL))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 kwietnia2017 r.)

komisja BUDG

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2017/2053(INI))

(opinia: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2017/2052(INI))

(opinia: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

komisja ENVI

Międzynarodowe zarządzanie oceanami — program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (JOIN(2016)0049 — 2017/2055(INI))

(opinia: PECH, TRAN (art. 54 Regulaminu)) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 maja 2017 r.)

komisja INTA

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (2017/2070(INI))

(opinia: EMPL)

W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego (2017/2065(INI))

(opinia: ITRE, LIBE, IMCO)

komisja BUDG

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2017/2071(INI))

(opinia: INTA, REGI, ECON (art. 54 Regulaminu))

komisja ECON

Unia bankowa — sprawozdanie roczne za rok 2017 (2017/2072(INI))

Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych (COM(2017)0139 — 2017/2066(INI))

(opinia: IMCO)

komisja IMCO

Wdrożenie dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do przepisów i potrzeby reformy usług dotyczących wolnych zawodów (2017/2073(INI))

(opinia: EMPL)

komisja TRAN

Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (COM(2016)0766 — 2017/2067(INI))

(opinia: LIBE, IMCO)

komisja LIBE

Zwalczanie cyberprzestępczości (2017/2068(INI))

(opinia: ITRE, INTA, IMCO)

komisja PETI

Sprawozdanie w sprawie obywatelstwa UE w 2017 r.: Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych przemian (2017/2069(INI))

(opinia: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (art. 54 Regulaminu))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (COM(2016)0595 — C8-0380/2016 — 2016/0279(COD))

odesłano do komisji przedm. właśc. JURI opinia: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (art. 39 Regulaminu)

Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (COM(2016)0052 — C8-0035/2016 — 2016/0030(COD))

odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE opinia: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (art. 39 Regulaminu)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 kwietnia2017 r.)

komisja ENVI

Międzynarodowe zarządzanie oceanami — program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (JOIN(2016)0049 — 2017/2055(INI))

(opinia: PECH, TRAN (art. 54 Regulaminu)) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 maja 2017 r.)

komisja BUDG

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2017/2071(INI))

(opinia: INTA, REGI, ECON (art. 54 Regulaminu))

komisja PETI

Sprawozdanie w sprawie obywatelstwa UE w 2017 r.: Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych przemian (2017/2069(INI))

(opinia: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (art. 54 Regulaminu))

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 kwietnia2017 r.)

Unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie (COM(2016)0491 — C8-0366/2016 — 2016/0236(COD))

komisje: IMCO, TRAN

(opinia: LIBE) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 maja 2017 r.)

Zarządzanie unią energetyczną (COM(2016)0759 — C8-0497/2016 — 2016/0375(COD))

komisje: ENVI, ITRE

(opinia: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 108 Regulaminu)

komisja AFET

Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczące negocjacji w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem (2017/2056(INI))

komisja INTA

Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczące negocjacji w sprawie modernizacji filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile (2017/2057(INI))

20.   Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.

21.   Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 31 maja i 1 czerwca 2017 r.

22.   Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.40.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Antonio Tajani

Przewodniczący


18 maja 2017 r.

ALDE: Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR: Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF: Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI: Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE: Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


18 maja 2017 r.

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureșan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


18 maja 2017 r.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się)

ge (…, …, …)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

mot.

motyw

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy

Projekty rezolucji: B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0361/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)

Ust. 9

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0361/2017

 

ECR

 

 

B8-0363/2017

 

Verts/ALE, EFDD

 

 

B8-0365/2017

 

S&D

 

 

B8-0366/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0368/2017

 

PPE

 

 

B8-0372/2017

 

ALDE

 

 

Wnioski o głosowanie odrębne

ECR: ust. 9

2.   Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny

Projekty rezolucji: B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0369/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)

Ust. 1

2

Verts/ALE

 

+

z poprawką ustną

Po ust. 3

3

Verts/ALE

ge

+

278, 250, 93

Ust. 11

ust.

pierwotny tekst

go/ge

+

328, 274, 25

Motyw M

 

pierwotny tekst

 

 

z poprawką ustną

Po motywie M

1

Verts/ALE

ge

+

294, 245, 88

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0369/2017

 

ECR

 

 

B8-0371/2017

 

EFDD

 

 

B8-0373/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0374/2017

 

S&D

 

 

B8-0375/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0376/2017

 

PPE

 

 

B8-0377/2017

 

ALDE

 

 

Wnioski o głosowanie odrębne

S&D: ust. 11

Różne

Charles Tannock zaproponował następujące poprawki ustne do poprawki 2 i do motywu M:

1. wzywa rząd Etiopii do natychmiastowego zwolnienia za kaucją i wycofania zarzutów, jakie postawiono dr. Gudinie, dr. Fikru Maru i wszystkim pozostałym więźniom politycznym oraz do umorzenia postępowań przeciwko Berhanu Nedze i Jawarowi Mohammedowi, którym postawiono zarzuty pod ich nieobecność, a którzy obecnie przebywają na wygnaniu; podkreśla, że dla nadania wiarygodności jakiemukolwiek dialogowi z opozycją należy zwolnić czołowych polityków opozycji, takich jak dr Merera Gudina; wzywa wysoką przedstawiciel UE, żeby zmobilizowała państwa członkowskie UE do pilnych działań w celu wszczęcia pod egidą ONZ międzynarodowego dochodzenia, dzięki któremu możliwe będzie wiarygodne, przejrzyste i niezależne śledztwo w sprawie zabicia demonstrantów, oraz żeby wywarła presję na rząd Etiopii, by ten udzielił zgody na takie dochodzenie;

M. mając na uwadze, że inni działacze, dziennikarze i obrońcy praw człowieka, w tym Getachew Shiferaw (redaktor naczelny Negere Ethiopia), Fikadu Mirkana (pracownik radia i telewizji Oromia), Eskinder Nega (znany dziennikarz), Bekele Gerba (działający na rzecz pokoju przedstawiciel ludu Oromów) oraz Andargachew Tsige (przywódca opozycji) zostali zatrzymani lub przebywają w areszcie; mając na uwadze, że działający w internecie aktywista Yonathan Tesfaye został skazany na podstawie przepisów dotyczących zwalczania terroryzmu, w związku z komentarzami, które zamieścił na Facebooku, i grozi mu kara od 10 do 20 lat pozbawienia wolności;

3.   Sudan Południowy

Projekty rezolucji: B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0358/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)

Po ust. 13

1

GUE/NGL

gi

-

264, 351, 8

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0358/2017

 

EFDD

 

 

B8-0359/2017

 

ECR

 

 

B8-0360/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0362/2017

 

S&D

 

 

B8-0364/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0367/2017

 

PPE

 

 

B8-0370/2017

 

ALDE

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: poprawka 1

4.   Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021***

Zalecenie: David Borrelli (A8-0072/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: wyrażenie zgody

gi

+

570, 38, 23

5.   Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE

Sprawozdanie: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

497, 69, 62

6.   Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności

Sprawozdanie: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

580, 45, 3

7.   Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I

Sprawozdanie: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie

54

komisja

gi

+

586, 34, 8

8.   Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku ***I

Sprawozdanie: Sabine Verheyen i Petra Kammerevert (A8-0192/2017) (głosowanie tajne (art. 180 ust. 2 Regulaminu))

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: decyzja o przystąpieniu do negocjacji

taj

+

314, 266, 41

Różne

Grupy GUE/NGL, ALDE, EFDD i ECR złożyły wniosek o przeprowadzenie głosowania (art. 69c ust. 2 Regulaminu).

GUE/NGL, ALDE i ECR złożyły wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego (art. 180a ust. 2 Regulaminu).

9.   Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei

Sprawozdanie: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Po ust. 1

8

GUE/NGL

gi

-

131, 467, 24

9

GUE/NGL

gi

-

129, 484, 9

Ust. 2

10

GUE/NGL

gi

-

91, 489, 44

Ust. 4

11s

GUE/NGL

 

-

 

Ust. 5

12

GUE/NGL

gi

-

90, 523, 10

Ust. 7 po lit. d)

13

GUE/NGL

gi

-

128, 482, 15

Ust. 8

14

GUE/NGL

gi

-

133, 487, 6

Ust. 9

15

GUE/NGL

 

-

 

Ust. 10

16

GUE/NGL

gi

-

153, 465, 4

1

Verts/ALE

gi

-

153, 463, 6

Ust. 11

2s

Verts/ALE

 

-

 

17

GUE/NGL

gi

-

80, 475, 69

Po umocowaniu 9

3

GUE/NGL

 

-

 

Umocowanie 10

4

GUE/NGL

 

-

 

Motyw D

5

GUE/NGL

 

-

 

Motyw E tiret 1

6

GUE/NGL

 

-

 

Motyw E tiret 11

7

GUE/NGL

 

-

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

468, 118, 39

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: poprawka 1

GUE/NGL: poprawki 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17

10.   Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie

Projekty rezolucji: B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0345/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE i inni)

Ust. 5

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Ust. 7

ust.

pierwotny tekst

gi

+

479, 88, 56

Motyw E

ust.

pierwotny tekst

gi

+

521, 54, 46

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0345/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0346/2017

 

S&D

 

 

B8-0347/2017

 

ECR

 

 

B8-0348/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0352/2017

 

ALDE

 

 

B8-0354/2017

 

PPE

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

EFDD: ust. 7, motyw E

Wnioski o głosowanie podzielone

EFDD:

ust. 5

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „wobec Izraelczyków”

Część druga

:

te słowa

Różne

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0345/2017 podpisali również Margrete Auken i Reinhard Bütikofer (grupa Verts/ALE).

11.   Strategia UE na rzecz Syrii

Projekty rezolucji: B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0331/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)

Po ust. 6

3

EFDD

 

-

 

Po ust. 7

4

EFDD

 

-

 

Ust. 15

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

508, 98, 18

Po motywie E

1

EFDD

 

-

 

Po motywie F

2

EFDD

 

-

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0331/2017

 

S&D

 

 

B8-0333/2017

 

ECR

 

 

B8-0335/2017

 

EFDD

 

 

B8-0337/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0338/2017

 

ALDE

 

 

B8-0341/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0342/2017

 

PPE

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

S&D: ust. 15 (część druga)

Wnioski o głosowanie podzielone

ECR:

ust. 15

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym za pomocą przesiedlenia i programów humanitarnego przyjmowania uchodźców”

Część druga

:

te słowa

12.   Transport drogowy w Unii Europejskiej

Projekt rezolucji: B8-0290/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0290/2017 (komisja TRAN)

Po ust. 3

7

Verts/ALE

gi

+

318, 287, 15

Ust. 4

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Ust. 8

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/gi

-

248, 354, 19

Ust. 11

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1/gi

+

485, 103, 30

2/gi

-

198, 398, 22

Ust. 16

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

306, 300, 8

Ust. 17

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Po ust. 19

11

Verts/ALE

gi

+

335, 270, 9

Ust. 20

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Po ust. 23

2

S&D

gi

+

336, 268, 9

Ust. 26

3

S&D

ge

-

280, 308, 24

ust.

pierwotny tekst

gi

+

421, 183, 8

Ust. 27

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Po ust. 27

8

Verts/ALE

gi

-

161, 442, 8

Ust. 32

9

Verts/ALE

 

-

 

ust.

pierwotny tekst

 

+

 

Po ust. 33

10

Verts/ALE

 

+

 

Po ust. 38

4

S&D

 

-

 

Ust. 44

5

S&D

 

+

 

Ust. 47

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

330, 270, 12

3/gi

+

342, 260, 8

Ust. 48

6

S&D

 

+

 

Po umocowaniu 17

1

S&D

ge

+

309, 287, 10

Motyw E

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

503, 102, 1

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

ENF: ust. 8 (część druga), ust. 26

S&D: poprawka 2

Verts/ALE: poprawki 7, 8, 11, ust. 11, 26

EFDD: ust. 47 (część druga i trzecia)

Wnioski o głosowanie odrębne

EFDD: ust. 26

GUE/NGL: ust. 26, 32

ECR: ust. 20, 27

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL

ust. 4

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „wzrost gospodarczy” i „oraz że stan gospodarki jest ściśle związany z konkurencyjnością unijnego sektora drogowego”

Część druga

:

te słowa

motyw E

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „generowaniu dalszego wzrostu gospodarczego oraz tworzeniu miejsc pracy, a także w promowaniu konkurencyjności i '”

Część druga

:

te słowa

ECR:

ust. 17

Część pierwsza

:

„jest zdania, że wymogi prawne powinny być proporcjonalne do charakteru prowadzonej działalności i wielkości przedsiębiorstwa;”

Część druga

:

„ma jednak wątpliwości co do tego, czy zwolnienie lekkich pojazdów dostawczych ze stosowania szeregu europejskich przepisów jest wciąż uzasadnione z uwagi na rosnące wykorzystywanie tych pojazdów w międzynarodowym transporcie towarów, a także zwraca się do Komisji o przedstawienie sprawozdania diagnostycznego na temat konsekwencji gospodarczych oraz wpływu na środowisko i bezpieczeństwo w związku z coraz intensywniejszym wykorzystywaniem tych pojazdów;”

ponad 38 posłów

ust. 16

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „uproszczenie i”

Część druga

:

te słowa

PPE, ECR, ENF:

ust. 8

Część pierwsza

:

„wzywa państwa członkowskie do bliższej współpracy z organizacją Euro Contrôle Route i Europejską Organizacją Policji Ruchu Drogowego (TISPOL) w celu usprawnienia egzekwowania przepisów w dziedzinie transportu drogowego w Europie oraz do stworzenia solidnego mechanizmu zapewniającego równe i odpowiednie wdrożenie dotychczasowego dorobku, na przykład przez wsparcie państw członkowskich w zakresie certyfikacji, standaryzacji, wiedzy technicznej, gromadzenia danych, działań w dziedzinie szkolenia i nadzoru, a także przez zarządzanie platformami służącymi do wymiany informacji między ekspertami krajowymi a władzami;”

Część druga

:

„domaga się rozważenia utworzenia Europejskiej Agencji Transportu Drogowego w celu zapewnienia właściwego wdrożenia unijnych przepisów i promowania standaryzacji we wszystkich państwach członkowskich;”

S&D, ponad 38 posłów:

ust. 11

Część pierwsza

:

„domaga się, by Komisja zbadała możliwości zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i finansowych różnych przepisów krajowych w celu zapewnienia większej swobody w świadczeniu usług transportowych w całej UE;”

Część druga

:

„uważa, że na przykład w odniesieniu do warunków socjalnych pracownicy mobilni powinni mieć możliwość rozliczania się za dłuższy okres, nawet w przypadku pracy dla większej liczby kontrahentów, bez względu na liczbę zleceń;”

EFDD, S&D, ponad 38 posłów:

ust. 47

Część pierwsza

:

„zwraca uwagę, że poziom pustych przebiegów w transporcie drogowym wciąż jest wysoki, co ma negatywny wpływ na środowisko; przypomina, że w 2012 r. prawie jedna czwarta (23,2 %) wozokilometrów samochodów ciężarowych w UE przypadała na pojazdy poruszające się bez ładunku”

Część druga

:

„oraz że przyczyną pustych przebiegów są obecne ograniczenia dotyczące kabotażu, które uniemożliwiają przewoźnikom zwiększenie ładunku i tym samym podniesienie efektywności środowiskowej;”

Część trzecia

:

„podkreśla zatem pozytywny wpływ otwarcia rynku na efektywność środowiskową transportu drogowego;”

13.   Obóz dla uchodźców w Dadaab

Projekty rezolucji: B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0300/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)

Ust. 8

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Ust. 15

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Motyw W

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

489, 31, 67

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0300/2017

 

S&D

 

 

B8-0332/2017

 

ECR

 

 

B8-0334/2017

 

PPE

 

 

B8-0336/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0339/2017

 

ALDE

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

S&D: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

GUE/NGL ust. 8

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL:

ust. 15

Część pierwsza

:

„podkreśla potrzebę lepszego zarządzania granicami między Somalią a krajami z nią sąsiadującymi, które uznaje się za obszar działalności sieci przemytników i handlarzy ludźmi oraz przemytników broni, narkotyków i innych nielegalnych towarów, jako że sieci te finansują działalność przestępczą i terrorystyczną;”

Część druga

:

„oczekuje, że misja szkoleniowa UE do Somalii będzie ściśle współpracować z Amisom i władzami somalijskimi w celu wymiany wzorcowych praktyk w zakresie poprawy zarządzania granicami z myślą o zatrzymywaniu handlarzy ludźmi i przemytników;”

motyw W

Część pierwsza

:

„mając na uwadze, że UE przyznała na okres 2014–2020 kwotę 286 mln EUR ze środków EFR, a fundusze te mają służyć głównie wdrażaniu paktu światowego oraz budowaniu państwowości i pokoju, zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększaniu odporności na kryzysy oraz kształceniu;”

Część druga

:

„mając na uwadze, że podczas szczytu w Valletcie w dniu 12 listopada 2015 r. utworzono fundusz powierniczy UE dla Afryki, by zająć się podstawowymi przyczynami destabilizacji, przymusowych wysiedleń i nielegalnej migracji przez wspieranie odporności na kryzysy, szans gospodarczych, równości szans, bezpieczeństwa i rozwoju; mając na uwadze, że UE zaspokaja podstawowe potrzeby życiowe uchodźców przebywających w obozach w Kenii;”

14.   Urzeczywistnienie relokacji

Projekty rezolucji: B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0340/2017 (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

398, 134, 41

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0343/2017

 

ECR

 

 

B8-0344/2017

 

ENF

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

ENF: głosowanie końcowe (B8-0340/2017)

15.   Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii

Projekty rezolucji: B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0349/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE i inni)

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0349/2017

 

S&D

 

 

B8-0350/2017

 

ECR

 

 

B8-0351/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0353/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0355/2017

 

ALDE

 

 

B8-0356/2017

 

PPE

 

 


18 maja 2017 r.

1.   RC-B8-0358/2017 — Popr. 1

Za 264

ECR : Czarnecki

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 351

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Szanyi

Wstrzymujący się 8

ENF : Marusik

GUE/NGL : Albiol Guzmán, de Jong, Konečná, López Bermejo, Mineur, Vallina

PPE : Faria

2.   A8-0072/2017 — David Borrelli — Wyrażenie zgody

Za 570

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 38

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Mach, Parker, Reid, Seymour

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Bendtsen

Wstrzymujący się 23

EFDD : Iwaszkiewicz, von Storch

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Marusik, Salvini, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Ferreira, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Omarjee, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina, Viegas

NI : James, Korwin-Mikke

3.   A8-0139/2017 — Andrey Novakov — Jedno głosowanie

Za 497

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Macovei, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Paksas

GUE/NGL : Carthy, Konečná, Kyllönen

NI : Chauprade, Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 69

ECR : Marias, Vistisen

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Atkinson, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Björk, Chountis, De Masi, Ferreira, Flanagan, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Matias, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Wstrzymujący się 62

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Foster, Fox, Hannan, Henkel, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McIntyre, Nicholson, Procter, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Trebesius, Van Bossuyt

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Montel, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Chrysogonos, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Kouloglou, Kuneva, López Bermejo, Maltese, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Gollnisch

PPE : Spyraki

4.   A8-0180/2017 — Ruža Tomašić — Jedno głosowanie

Za 580

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Ciocca, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea , Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 45

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Wstrzymujący się 3

ECR : Karlsson, Sulík

NI : Balczó

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Marco Zanni

5.   A8-0378/2016 — Jean-Marie Cavada — Popr. 54

Za 586

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 34

ECR : Vistisen

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Lundgren, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Monot, Montel, Schaffhauser, Troszczynski

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Synadinos, Woolfe

PPE : Hayes

Wstrzymujący się 8

EFDD : Adinolfi, Borrelli

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Viegas

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Brian Hayes

6.   A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 8

Za 131

ALDE : Vajgl

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Monot, Montel, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Rolin

S&D : Bayet, Childers, Guerrero Salom, Manscour, Nekov, Noichl, Szanyi, Tarabella

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 467

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Annemans, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Wstrzymujący się 24

ECR : Ruohonen-Lerner

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Zanni

NI : James

PPE : Faria

S&D : Mamikins

7.   A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 9

Za 129

ALDE : Vajgl

ECR : Marias, Ruohonen-Lerner

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Monot, Montel, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Rolin

S&D : Bayet, Childers, Mamikins, Nekov, Noichl, Szanyi, Tarabella

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 484

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Mach, Parker, Reid, Seymour

ENF : Annemans, Atkinson, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Marusik, Salvini, Stuger, Zanni, Zijlstra

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Synadinos, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Wstrzymujący się 9

EFDD : Iwaszkiewicz, von Storch

ENF : Kappel, Obermayr, Żółtek

NI : Balczó, James, Korwin-Mikke

PPE : Faria

8.   A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 10

Za 91

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

S&D : Bayet, Childers, Jáuregui Atondo, Mamikins, Noichl, Tarabella

Przeciw 489

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Reid, Seymour, Winberg

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini , Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Bütikofer

Wstrzymujący się 44

EFDD : von Storch

NI : Balczó

S&D : Nekov

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Ramón Jáuregui Atondo

9.   A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 12

Za 90

ALDE : Harkin

ECR : Marias

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Arimont

S&D : Bayet, Childers, Mamikins, Tarabella

Przeciw 523

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Reid, Seymour

ENF : Annemans, Atkinson, de Graaff, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Auken, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 10

EFDD : Lundgren, von Storch, Winberg

ENF : Marusik

GUE/NGL : Kyllönen

NI : James, Woolfe

Verts/ALE : Bové, Jadot, Urtasun

10.   A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 13

Za 128

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Monot, Montel, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Gollnisch, James, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

S&D : Bayet, Childers, Mamikins, Noichl, Tarabella

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 482

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Wstrzymujący się 15

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson, Marusik

NI : Woolfe

S&D : Post, Szanyi

11.   A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 14

Za 133

ECR : Marias, Ruohonen-Lerner

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Gollnisch

PPE : Arimont

S&D : Bayet, Childers, Mamikins, Noichl, Tarabella

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 487

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, de Graaff, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Wstrzymujący się 6

ENF : Marusik

NI : James, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

S&D : Post

12.   A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 16

Za 153

ALDE : Harkin

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Gollnisch, James, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Balas, Bayet, Berès, Childers, Denanot, Guillaume, Mamikins, Maurel, Nekov, Noichl, Paolucci, Pargneaux, Peillon, Post, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Tarabella, Thomas

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 465

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Mach, Paksas, Parker, Reid, Seymour

ENF : Atkinson, de Graaff, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moraes, Morgano, Negrescu, Neuser, Nica , Niedermüller, Nilsson, Papadakis Demetris, Pavel, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Preuß, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Wstrzymujący się 4

ENF : Marusik

NI : Woolfe

PPE : Arimont

S&D : Panzeri

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Edouard Martin, Patrizia Toia

13.   A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 1

Za 153

ALDE : Deprez, Harkin

ECR : Marias, Ruohonen-Lerner

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Gollnisch, James

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Balas, Bayet, Berès, Childers, Denanot, Gomes, Guillaume, Mamikins, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Noichl, Pargneaux, Peillon, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Tarabella, Thomas, Toia

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 463

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Reid, Seymour, Winberg

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Paolucci, Papadakis Demetris, Pavel, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Preuß, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Wstrzymujący się 6

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Arimont

S&D : Panzeri, Post, Regner

14.   A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 17

Za 80

ECR : Marias, Ruohonen-Lerner

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó

PPE : Rolin

S&D : Andrieu, Balas, Berès, Childers, Denanot, Guillaume, Mamikins, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Noichl, Pargneaux, Peillon, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Tarabella, Thomas

Przeciw 475

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Martin David, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pavel, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Bütikofer

Wstrzymujący się 69

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Monot, Montel, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

NI : Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Arimont, Faria

S&D : Post, Toia

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

15.   A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Rezolucja

Za 468

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Paksas, Valli

ENF : Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Przeciw 118

ECR : Foster, Kamall, Marias

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Monot, Montel, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Rangel

S&D : Hedh

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 39

ALDE : Harkin

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Lundgren, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Winberg, Zullo

ENF : Atkinson, Kappel, Mayer Georg, Obermayr

NI : Balczó, James

PPE : Arimont

S&D : Nekov, Noichl, Panzeri, Post

Verts/ALE : Bütikofer, Harms, Tarand

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Jacqueline Foster, Anna Hedh

Wstrzymujący się : Marco Valli

16.   RC-B8-0345/2017 — Ust. 7

Za 479

ALDE : Ali, Arthuis, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mlinar, Müller, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Halla-aho, Henkel, Kamall, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Zahradil, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : De Masi, Ernst, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Matias, Michels, Mineur, Scholz, Spinelli, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Kovács

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 88

ALDE : Auštrevičius, Gerbrandy, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Mazuronis, van Miltenburg, van Nieuwenhuizen, Paet, Ries, Riquet, Schaake, Takkula

ECR : Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Gosiewska, Hannan, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Tošenovský, Vistisen, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Troszczynski, Żółtek

GUE/NGL : Benito Ziluaga, González Peñas, Sánchez Caldentey, Torres Martínez, Urbán Crespo

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Martusciello, Petir, Pieper, Preda, Salini, Záborská

S&D : Dăncilă, Niedermüller, Zemke

Wstrzymujący się 56

ALDE : Federley, Goerens, Grigule, Väyrynen

ECR : Sulík

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Marusik, Salvini, Stuger, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, Hadjigeorgiou, Konečná, López Bermejo, Maltese, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina, Viegas

NI : Korwin-Mikke

S&D : Anderson Lucy, Bonafè, Freund, Frunzulică, Graswander-Hainz, Moisă, Molnár, Moraes, Poche, Regner, Serrão Santos, Szanyi, Ujhelyi, Weidenholzer

Verts/ALE : Reda

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Evžen Tošenovský

Przeciw : Elisabetta Gardini, Victor Negrescu, Jan Zahradil

Wstrzymujący się : Yana Toom

17.   RC-B8-0345/2017 — Motyw E

Za 521

ALDE : Ali, Arthuis, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Diaconu, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Demesmaeker, Dzhambazki, Foster, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zīle, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Kovács

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 54

ALDE : Auštrevičius, Charanzová, Dlabajová, Federley, Huitema, Jäätteenmäki, Ježek, Mazuronis, van Nieuwenhuizen, Ries, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells

ECR : Belder, van Dalen, Gericke, Škripek, Vistisen

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Lundgren, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Bay, de Graaff, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Stuger, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, James, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Martusciello, Petir, Preda, Salini

S&D : Dăncilă, Frunzulică, Ivan, Niedermüller

Wstrzymujący się 46

ALDE : Grigule, Paet, Väyrynen

ECR : Sulík, Zahradil

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Monot, Montel, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Benito Ziluaga, González Peñas, Sánchez Caldentey, Torres Martínez, Urbán Crespo

NI : Gollnisch, Korwin-Mikke

PPE : Záborská

S&D : Bonafè, Liberadzki, Mavrides, Moisă, Molnár, Picierno, Poche, Sehnalová, Szanyi, Ujhelyi, Zemke

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Elisabetta Gardini, Victor Negrescu, Jan Zahradil

Wstrzymujący się : Nicolas Bay, Yana Toom

18.   RC-B8-0331/2017 — Ust. 15/2

Za 508

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Belder, van Dalen, Gericke, Karim, Karlsson

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Zarianopoulos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Steinruck, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 98

ALDE : Huitema, van Nieuwenhuizen

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Konečná

NI : Chauprade, Dodds, Gollnisch, Korwin-Mikke, Woolfe

S&D : Keller Jan

Wstrzymujący się 18

ALDE : Väyrynen

ECR : Ruohonen-Lerner

EFDD : Paksas

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Salvini, Zanni

PPE : Cirio, Radev

S&D : Christensen, Kofod, Schaldemose, Sehnalová, Smolková, Szanyi, Ujhelyi

19.   B8-0290/2017 — Popr. 7

Za 318

ALDE : Bilbao Barandica, Cavada, Deprez, Griesbeck, Harkin, Michel, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Tremosa i Balcells, Vautmans, Wierinck

ECR : Belder, van Dalen, Karlsson, Marias, Ruohonen-Lerner

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Synadinos

PPE : Arimont, Bach, Cadec, Comi, Danjean, Dati, Delahaye, Engel, Gambús, Gräßle, La Via, Lavrilleux, Morin-Chartier, Pietikäinen, Reding, Rolin, Saïfi, Sander, Schulze, Țurcanu, Vandenkendelaere

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides , Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 287

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Charanzová, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Radoš, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Mach, Paksas, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, James, Korwin-Mikke, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Cristea, Dăncilă, Grapini, Ivan, Kouroumbashev, Nica, Pavel, Tănăsescu, Țapardel, Ujhelyi, Zemke

Wstrzymujący się 15

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Faria, McAllister, Thun und Hohenstein

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Lara Comi, Victor Negrescu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

20.   B8-0290/2017 — Ust. 8/2

Za 248

ALDE : Ali, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Griesbeck, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Michel, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Tremosa i Balcells

ECR : Dzhambazki, Karlsson

EFDD : Paksas

GUE/NGL : Ernst, Michels, Scholz

NI : Epitideios, Fountoulis, Synadinos

PPE : Arimont, Bach, Becker, Dorfmann, Engel, Iturgaiz, Karas, Köstinger, Kovatchev, Lamassoure, Lavrilleux, Malinov, Morin-Chartier, Pietikäinen, Reding, Rolin, Rübig, Saïfi, Sander, Schmidt, Šuica, Urutchev

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 354

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Charanzová, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule, Harkin, Huitema, in 't Veld, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Radoš, Schaake, Selimovic, Takkula, Theurer, Toom, Torvalds, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, D'Ornano, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kyllönen, Maltese, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Balz, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, de Lange, Langen, La Via, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sarvamaa, Saudargas, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Cristea, Grapini, Ujhelyi

Verts/ALE : Keller Ska, Lunacek, Šoltes

Wstrzymujący się 19

ALDE : Ježek, Telička, Uspaskich

ENF : Bizzotto, Ciocca, Fontana, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Chrysogonos, Kouloglou, Kuneva, López Bermejo, Matias, Omarjee, Papadimoulis, Vallina

S&D : Dăncilă, Nica

21.   B8-0290/2017 — Ust. 11/1

Za 485

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Żółtek

GUE/NGL : Konečná

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel , Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Przeciw 103

ECR : Marias, Vistisen

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Monot, Montel, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Ferreira, Kari, López Bermejo, Matias, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Vallina, Vergiat, Viegas

NI : Gollnisch, James, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Arimont, Bach, Engel, Reding, Rolin

S&D : Silva Pereira

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 30

ECR : Ruohonen-Lerner

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Maltese, Michels, Mineur, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Zimmer

NI : Balczó, Kovács

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Pedro Silva Pereira

Przeciw : Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez

22.   B8-0290/2017 — Ust. 11/2

Za 198

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lucke, McIntyre, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz, Paksas

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Żółtek

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Zarianopoulos

PPE : Hohlmeier, Kovatchev, Malinov, Maydell, Melo, Nagy, Novakov, Pietikäinen, Urutchev

S&D : Kouroumbashev, Lauristin, Maňka, Mavrides, Papadakis Demetris, Poc, Poche, Sehnalová

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bütikofer, Dalunde, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Keller Ska, Lambert, Lunacek, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Valero, Ždanoka

Przeciw 398

ALDE : Tremosa i Balcells

ECR : Macovei, Vistisen

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Moi, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Monot, Montel, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, Ferreira, Ní Riada, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Gollnisch, James, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Niebler, van Nistelrooij, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Bové, Buchner, Delli, Durand, Hautala, Jadot, Jávor, Joly, Lochbihler, Marcellesi, Urtasun, Vana

Wstrzymujący się 22

ECR : Belder, van Dalen, Loones, Škripek, Stevens, Van Bossuyt

EFDD : Lundgren, Mach, Winberg

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Omarjee, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina

PPE : Niedermayer

S&D : Ivan, Nekov, Pirinski, Sârbu, Smolková

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Ramon Tremosa i Balcells

Wstrzymujący się : Mark Demesmaeker, Victor Negrescu, Claudia Țapardel

23.   B8-0290/2017 — Popr. 11

Za 335

ALDE : Ali, Cavada, Deprez, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Michel, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Wierinck

ECR : Belder, van Dalen, Dzhambazki, Karlsson, Macovei, Marias

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Synadinos

PPE : Arimont, Bach, Cadec, Casa, Danjean, Dati, Delahaye, Engel, Gambús, Kovatchev, Lavrilleux, Metsola, Morin-Chartier, Novakov, Pietikäinen, Reding, Rolin, Saïfi, Sander, Vandenkendelaere

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes , Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 270

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule, Huitema, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Uspaskich, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Demesmaeker, Deva, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, James, Korwin-Mikke, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

Wstrzymujący się 9

ENF : Annemans

GUE/NGL : De Masi, Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Faria, Urutchev

24.   B8-0290/2017 — Popr. 2

Za 336

ALDE : Cavada, Deprez, Griesbeck, Jäätteenmäki, Michel, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde

ECR : Karlsson, Marias, Ruohonen-Lerner, Vistisen

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Lundgren, Moi, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Zarianopoulos

PPE : Alliot-Marie, Arimont, Bach, Bendtsen, Cadec, Cicu, Cirio, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Dorfmann, Engel, Gardini, Grossetête, Joulaud, Juvin, Lamassoure, Lavrilleux, Metsola, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Pogliese, Proust, Reding, Rolin, Saïfi, Salini, Sander

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 268

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, van Miltenburg, Mlinar, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Radoš, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz, Mach, Paksas, von Storch

ENF : Marusik, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, James, Korwin-Mikke, Woolfe

PPE : Adaktusson, Andrikienė, Balz, Becker, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, de Lange, Langen, La Via, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mureșan, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Cristea, Dăncilă, Grapini, Ivan, Kouroumbashev, Molnár, Nica, Pavel, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Ujhelyi

Wstrzymujący się 9

ALDE : Grigule, Müller, Väyrynen

ECR : Gericke

PPE : Faria, Niedermayer

S&D : Borzan, Maňka, Poc

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Przeciw : Victor Negrescu

25.   B8-0290/2017 — Ust. 26

Za 421

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Škripek, Starbatty, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Zīle, Złotowski

EFDD : Paksas

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Konečná, Ní Riada

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Synadinos

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Bach, Balz, Becker, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Csáky, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Mureșan, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Pabriks, Peterle , Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Przeciw 183

ECR : Campbell Bannerman, Krupa, Kuźmiuk, Marias, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Adaktusson, Bendtsen, Buda, Cadec, Cicu, Cirio, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Díaz de Mera García Consuegra, Gardini, Grossetête, Hölvényi, Joulaud, Juvin, Lavrilleux, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Nagy, Novakov, Pogliese, Polčák, Ponga, Proust, Rangel, Rolin, Saïfi, Salini, Sander, Winkler Hermann, Záborská

S&D : Cristea, Grapini, Kouroumbashev

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 8

ALDE : Väyrynen

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Van Bossuyt

PPE : Arimont, Štětina

S&D : Bayet

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Jan Zahradil

Przeciw : Kostas Chrysogonos, Bruno Gollnisch, Brice Hortefeux

Wstrzymujący się : Jutta Steinruck

26.   B8-0290/2017 — Popr. 8

Za 161

ALDE : Griesbeck, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Tremosa i Balcells

ECR : Belder, van Dalen, Vistisen

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Zarianopoulos

PPE : Arimont, La Via, Vandenkendelaere

S&D : Andrieu, Balas, Berès, Cristea, Dăncilă, Denanot, Grapini, Guillaume, Jongerius, Manscour, Martin Edouard, Nica, Pargneaux, Piri, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Steinruck, Tarabella, Thomas, Toia

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 442

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Radoš, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Deva, Dzhambazki, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Škripek, Starbatty, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Mach, Paksas, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Konečná

NI : Chauprade, Dodds, James, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly , Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, De Monte, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Wstrzymujący się 8

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Van Bossuyt

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Żółtek

NI : Korwin-Mikke

S&D : Delvaux

27.   B8-0290/2017 — Ust. 47/2

Za 330

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz, Mach, Paksas, von Storch

ENF : Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos

PPE : Adaktusson, Andrikienė, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger , Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, de Lange, Langen, La Via, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Ayala Sender, Blanco López, Borzan, Cabezón Ruiz, Cristea, Dăncilă, Fernández, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Grapini, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Ivan, Jáuregui Atondo, Kouroumbashev, Lauristin, Liberadzki, Molnár, Negrescu, Nekov, Nica, Pavel, Peillon, Pirinski, Rodríguez-Piñero Fernández, Sârbu, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 270

ALDE : Petersen, Rohde

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Lundgren, Moi, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Gollnisch, James, Woolfe

PPE : Alliot-Marie, Arimont, Bach, Cadec, Cicu, Cirio, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Engel, Fisas Ayxelà, Gardini, Grossetête, Joulaud, Juvin, Lamassoure, Lavrilleux, Morano, Morin-Chartier, Ponga, Proust, Rangel, Reding, Rolin, Saïfi, Salini, Sander, Vandenkendelaere, Záborská

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Picierno, Piri, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Bové, Delli, Durand, Jadot, Joly, Marcellesi, Urtasun

Wstrzymujący się 12

ECR : Belder, van Dalen, Ruohonen-Lerner

ENF : Marusik

GUE/NGL : Konečná

NI : Balczó, Kovács, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Pogliese

S&D : Maňka, Poc

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Javi López, Juan Fernando López Aguilar

Przeciw : Brice Hortefeux

28.   B8-0290/2017 — Ust. 47/3

Za 342

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz, Mach, Paksas, von Storch

ENF : Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D : Borzan, Cristea, Dăncilă, Grapini, Ivan, Kouroumbashev, Lauristin, Molnár, Nekov, Nica, Pavel, Pirinski, Sârbu, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 260

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Lundgren, Moi, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Gollnisch, James, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Arimont, Bach, Cirio, Engel, Pietikäinen, Reding, Rolin

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Bové, Delli, Durand, Jadot, Joly, Marcellesi, Urtasun

Wstrzymujący się 8

ECR : Belder, van Dalen

ENF : Marusik

GUE/NGL : Konečná

NI : Balczó, Kovács

S&D : Negrescu, Poc

29.   RC-B8-0300/2017 — Rezolucja

Za 489

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fox, Halla-aho, Hannan, Kamall, Karim, Karlsson, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Procter, Ruohonen-Lerner, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Bizzotto, Marusik

GUE/NGL : Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, Hadjigeorgiou, de Jong, Kuneva, Kyllönen, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Papadimoulis, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Zimmer

NI : Chauprade

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 31

EFDD : Iwaszkiewicz, von Storch

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Synadinos, Woolfe

PPE : Šojdrová

Wstrzymujący się 67

ALDE : Huitema, van Nieuwenhuizen, Takkula, Väyrynen

ECR : Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sulík, Tošenovský, Trebesius, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Mach, Parker, Reid, Seymour

ENF : Annemans, Atkinson, Borghezio, Ciocca, Fontana, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Ferreira, Flanagan, González Peñas, Kari, Konečná, López Bermejo, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Morano

S&D : Christensen, Kofod, Schaldemose

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Michaela Šojdrová

30.   B8-0340/2017 — Rezolucja

Za 398

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Gericke, Karlsson, Marias

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Hayes, Hohlmeier, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sommer, Spyraki, Stolojan, Šuica, Šulin, Thun und Hohenstein, Tolić, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Záborská, Zeller

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Kohn, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Picierno, Piri, Pirinski, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 134

ALDE : Ali, Charanzová, Dlabajová, Ježek, Mazuronis, Takkula, Telička, Väyrynen

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Konečná

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Synadinos, Woolfe

PPE : Bocskor, Deli, Deutsch, Erdős, Gál, Kefalogiannis, Kósa, Morano, Mureșan, Schöpflin, Šojdrová, Štefanec, Svoboda, Țurcanu, Ungureanu, Winkler Iuliu, Zdechovský

S&D : Keller Jan, Maňka, Poc, Poche, Sehnalová, Smolková

Wstrzymujący się 41

ALDE : Huitema, Hyusmenova, Kyuchyuk, van Nieuwenhuizen

ECR : van Dalen, Kuźmiuk

GUE/NGL : Ferreira, Omarjee, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Grzyb, Hetman, Jazłowiecka, Kalinowski, Kariņš, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Lewandowski, Łukacijewska, Malinov, Maydell, Novakov, Pabriks, Pitera, Plura, Rosati, Szejnfeld, Tomc, Urutchev, Virkkunen, Wenta, Zdrojewski, Zwiefka

S&D : Kofod, Kouroumbashev, Nekov, Schaldemose, Ujhelyi

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Stelios Kouloglou, Siegfried Mureșan, Henna Virkkunen

Przeciw : Daniel Buda, Pál Csáky, Zbigniew Kuźmiuk

Wstrzymujący się : Brice Hortefeux, Czesław Adam Siekierski


Top