Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/038/01

Protokół posiedzenia w dniu 15 maja 2017 r.

OJ C 38, 1.2.2018, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/1


15 maja 2017 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 15 MAJA 2017 R.

(2018/C 38/01)

Spis treśći

1.

Wznowienie sesji 3

2.

Oświadczenie Przewodniczącego 3

3.

Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń 3

4.

Skład grup politycznych 3

5.

Skład komisji 3

6.

Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu) 4

7.

Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) 4

8.

Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu) 5

9.

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie) 5

10.

Składanie dokumentów 6

11.

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów) 8

12.

Teksty porozumień przekazane przez Radę 8

13.

Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu 9

14.

Porządek obrad 9

15.

Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE — zwalczanie nadużyć finansowych (debata) 9

16.

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (debata) 10

17.

Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (debata) 10

18.

Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (debata) 11

19.

Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (krótka prezentacja) 12

20.

Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych 12

21.

Porządek obrad następnego posiedzenia 12

22.

Zamknięcie posiedzenia 12
LISTA OBECNOŚCI 13

Protokół posiedzenia w dniu 15 maja 2017 r.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.

2.   Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny. Podkreślił, że Parlament od zawsze działa na rzecz lepszego godzenia pracy i życia rodzinnego i nadal będzie zmierzał w tym kierunku.

Głos zabrali:

Peter Lundgren w sprawie udziału Marity Ulvskog w manifestacji przed salą posiedzeń plenarnych w Brukseli;

Rosa D'Amato w sprawie zablokowania w Radzie decyzji dotyczącej pomocy dla regionów Włoch dotkniętych trzęsieniami ziemi (Przewodniczący przypomniał jej stanowisko Parlamentu);

James Carver, który odniósł się do swojego wystapienia dotyczącego słów Konstantinosa Papadakisa na temat Izraela (pkt 15 protokołu z dnia 14.2.2017) i zapytał, dlaczego Prezydium nie wypowiedziało się w tej sprawie (Przewodniczący odpowiedział, że jego zdaniem nie musi cenzurować debaty politycznej, dopóki nie wykracza ona poza ramy wytyczone przez wartości Unii, a wypowiedziane słowa nie są dla nikogo obraźliwe);

Lefteris Christoforou w sprawie napięć spowodowanych przez Turcję we wschodniej części Morza Śródziemnego.

3.   Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 26 kwietnia 2017 r. i z dnia 27 kwietnia 2017 r. zostały przyjęte.

4.   Skład grup politycznych

Renato Soru przystąpi do grupy S&D z dniem 16 maja 2017 r.

5.   Skład komisji

Przewodniczący otrzymał z sekretariatu posłów niezrzeszonych następujący wniosek o nominację:

komisja IMCO: Steven Woolfe w miejsce Renata Soru

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.

6.   Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał żadnego wniosku dotyczącego decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z środy 26 kwietnia 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 26.4.2017).

Komisje TRAN, AFET, DEVE, BUDG i ECON mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

7.   Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

komisja CULT, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku (COM(2016)0287 — C8-0193/2016 — 2016/0151(COD))

Współsprawozdawczynie: Petra Kammerevert i Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

komisja ITRE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (COM(2016)0589 — C8-0378/2016 — 2016/0287(COD))

Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

komisja IMCO, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 idyrektywy 2009/22/WE (COM(2016)0289 — C8-0192/2016 — 2016/0152(COD))

Sprawozdawczyni: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

komisja PECH, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1936/2001, (WE) nr 1984/2003 i (WE) nr 520/2007 (COM(2016)0401 — C8-0224/2016 — 2016/0187(COD))

Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona) (COM(2016)0465 — C8-0323/2016 — 2016/0222(COD))

Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

komisja INTA, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii (COM(2017)0014 — C8-0016/2017 — 2017/0007(COD))

Sprawozdawca: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy dnia następnego, czyli wtorku 16 maja 2017 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

8.   Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 17 maja 2017 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 (00017/2017/LEX — C8-0156/2017 — 2016/0110(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnego programu służącego wsparciu szczególnych działań zwiększających zaangażowanie konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania unijnej polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020 (00016/2017/LEX — C8-0155/2017 — 2016/0182(COD))

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (2018) (00010/2017/LEX — C8-0154/2017 — 2016/0259(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1305/2013 (00008/2017/LEX — C8-0153/2017 — 2015/0263(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) (00013/2017/LEX — C8-0152/2017 — 2016/0125(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (00004/2017/LEX — C8-0151/2017 — 2016/0023(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu (00007/2017/LEX — C8-0149/2017 — 2016/0185(COD))

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (00005/2017/LEX — C8-0148/2017 — 2016/0027(COD))

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (00062/2016/LEX — C8-0146/2017 — 2015/0269(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 (wersja przekształcona) (00006/2017/LEX — C8-0145/2017 — 2015/0133(COD))

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (00002/2017/LEX — C8-0139/2017 — 2014/0121(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (00060/2016/LEX — C8-0138/2017 — 2014/0059(COD)).

9.   Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)

Złożono następującą interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych wymagającą odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130c Regulaminu):

(O-000019/2017), którą skierowali Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen i Julia Pitera, do Komisji: Różnice w deklaracjach, składzie i smaku produktów na środkowo-wschodnich i zachodnich rynkach UE (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

10.   Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1)

przez Radę i Komisję

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2017)0253 — C8-0137/2017 — 2017/0085(COD))

Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL opinia: FEMM, JURI

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany Protokołu z 1999 r. do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej z 1979 r. (07524/2017 — C8-0143/2017 — 2013/0448(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI opinia: ITRE

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi (05530/2017 — C8-0144/2017 — 2016/0383(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: INTA opinia: AFET, AGRI

2)

przez komisje parlamentarne, sprawozdania

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (09264/2016 — C8-0455/2016 — 2015/0113(NLE)) — komisja AFET — Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (2015/2059(INI)) — komisja INTA — Sprawozdawca: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (COM(2016)0582 — C8-0374/2016 — 2016/0274(COD)) — komisja BUDG — Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (COM(2016)0583 — C8-0376/2016 — 2016/0275(COD)) — komisja BUDG — Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Sprawozdanie w sprawie właściwej kombinacji funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE (2016/2302(INI)) — komisja REGI — Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020 (COM(2016)0557 — C8-0367/2016 — 2016/0265(COD)) — komisja ECON — Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2015 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE — zwalczanie nadużyć finansowych (2016/2097(INI)) — komisja CONT — Sprawozdawczyni: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Sprawozdanie w sprawie oceny zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzia służącego ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (2016/2075(INI)) — komisja INTA — Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi oraz zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu i uchylającej dyrektywę Rady 1999/35/WE (COM(2016)0371 — C8-0210/2016 — 2016/0172(COD)) — komisja TRAN — Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (COM(2016)0369 — C8-0208/2016 — 2016/0170(COD)) — komisja TRAN — Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich (COM(2016)0370 — C8-0209/2016 — 2016/0171(COD)) — komisja TRAN — Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (13824/2016 — C8-0527/2016 — 2016/0311(NLE)) — komisja AFET — Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (05318/2017 — C8-0033/2017 — 2017/0801(CNS)) — komisja LIBE — Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0171/2017)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 (13710/2016 — C8-0005/2017 — 2016/0322(NLE)) — komisja LIBE — Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (2016/2223(INI)) — komisja ENVI — Sprawozdawczyni: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Sprawozdanie w sprawie FinTech: wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (2016/2243(INI)) — komisja ECON — Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Sprawozdanie w sprawie planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (COM(2016)0179 — 2016/2273(INI)) — komisja IMCO — Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw pomocy technicznej w ramach polityki spójności (2016/2303(INI)) — komisja REGI — Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) (15540/2016 — C8-0024/2017 — 2016/0349(NLE)) — komisja INTA — Sprawozdawca: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 — C8-0131/2017 — 2017/2058(BUD)) — komisja BUDG — Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

11.   Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

(O-000023/2017), które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne/niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017);

(O-000037/2017), które skierowali Bernd Lange i Sajjad Karim, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017);

(O-000038/2017), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017);

(O-000039/2017), które skierowali Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Marietje Schaake, w imieniu grupy politycznej ALDE, Ian Duncan, w imieniu grupy ECR, do Komisji (wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa): Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn (uważanych za) gejów w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017).

12.   Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między Ghaną z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony;

Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony;

Protokół do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej;

Protokół przystąpienia do umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru.

13.   Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji grudniowej w 2016 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.

14.   Porządek obrad

Rozdano ostateczny projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w pierwszej sesji majowej 2017 r. (PE 603.781/PDOJ). Nie złożono żadnych wniosków o wprowadzenie zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

15.   Sprawozdanie roczne za rok 2015dotyczące ochrony interesów finansowych UE — zwalczanie nadużyć finansowych (debata)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania rocznego za rok 2015 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE — zwalczanie nadużyć finansowych [2016/2097(INI)] — Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Julia Pitera przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU

Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Caterina Chinnici (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Bernd Kölmel, Izaskun Bilbao Barandica, Jonathan Arnott, Patricija Šulin, Maria Grapini, António Marinho e Pinto i Beatrix von Storch.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Julia Pitera.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 16.5.2017.

16.   Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000038/2017), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Marita Ulvskog rozwinęła pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrał David Casa w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Javi López w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Dominique Martin w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Monika Smolková, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Thomas Mann, Momchil Nekov, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa i Stanislav Polčák.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver i Krzysztof Hetman.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 17.5.2017.

17.   Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (debata)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności [2016/2223(INI)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Biljana Borzan przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: James Nicholson (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Angélique Delahaye w imieniu grupy PPE i Miriam Dalli w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Marijana Petir, Daciana Octavia Sârbu, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Linnéa Engström, Piernicola Pedicini, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Bolesław G. Piecha, Anneli Jäätteenmäki, Josu Juaristi Abaunz, Michèle Rivasi, Karin Kadenbach, Jana Žitňanská, Estefanía Torres Martínez, Maria Heubuch, Andrzej Grzyb, Soledad Cabezón Ruiz, Zbigniew Kuźmiuk, Stefan Eck, Francesc Gambús, Massimo Paolucci, Ángela Vallina, Seán Kelly, Damiano Zoffoli, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Renate Sommer, Elena Gentile i Tibor Szanyi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME

Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Epitideios, Igor Šoltes, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová i Tomáš Zdechovský.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Biljana Borzan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 16.5.2017.

18.   Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (debata)

Sprawozdanie dotyczące oceny zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzia służącego ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu [2016/2075(INI)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Tiziana Beghin przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Nedzhmi Ali (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Bendt Bendtsen w imieniu grupy PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández w imieniu grupy S&D, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Stanislav Polčák i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Tiziana Beghin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 16.5.2017.

19.   Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020(krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 [2016/2273(INI)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Sabine Verheyen dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil i Victor Negrescu.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 16.5.2017.

20.   Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Tomáš Zdechovský, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kostas Chrysogonos, Jordi Solé, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Anna Záborská, Emilian Pavel, Patrick Le Hyaric, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michaela Šojdrová i Romana Tomc.

21.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 603.781/OJMA).

22.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.45.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Ramón Luis Valcárcel Siso

Wiceprzewodniczący


15 maja 2017 r.

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Cofferati, Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Pietikäinen, Punset, Saryusz-Wolski


Top