Help Print this page 

Document 32018D0119(01)

Title and reference
Decyzja Komisji z dnia 18 stycznia 2018 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem

C/2018/0010
  • In force
OJ C 19, 19.1.2018, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 19/3


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 stycznia 2018 r.

ustanawiająca grupę ekspertów ds. przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem

(2018/C 19/03)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 191 Traktatu Unii i państwom członkowskim powierzono zadanie zapewnienia, aby polityka Unii w dziedzinie środowiska przyczyniała się do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska oraz gwarantowała wysoki poziom ochrony.

(2)

Z myślą o zapewnieniu lepszego stosowania i przestrzegania unijnego prawa ochrony środowiska, zgodnie z komunikatem Komisji zatytułowanym „Działania UE na rzecz poprawy przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem” (1), Komisja powinna korzystać z wiedzy fachowej specjalistów współtworzących ciało doradcze.

(3)

W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem, a także określenie jej zadań i struktury.

(4)

Grupa powinna uczestniczyć w opracowywaniu wytycznych dotyczących dobrych praktyk w zakresie zapewniania przestrzegania prawa ochrony środowiska, innych dokumentów pomocniczych, w tym dotyczących umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej oraz oceny systemów krajowych, a także w działaniach komunikacyjnych i popularyzatorskich w zakresie zapewniania przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem. Grupa powinna również uczestniczyć w koordynowaniu i monitorowaniu realizacji działań służących poprawie przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem oraz wspierać Komisję w przygotowywaniu inicjatyw politycznych i wniosków legislacyjnych związanych z szeroko pojętymi kwestiami zarządzania środowiskiem.

(5)

Grupa powinna składać się z ekspertów z państw członkowskich UE, a także z przedstawicieli istniejących ogólnoeuropejskich sieci zawodowych, które zajmują się kwestiami zapewniania przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem.

(6)

Należy ustanowić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy.

(7)

Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów ds. przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem. Grupa będzie nosić nazwę „Forum ds. Przestrzegania Prawa Ochrony Środowiska i Zarządzania Środowiskiem”.

Artykuł 2

Zadania

Do zadań grupy należy:

a)

wspieranie Komisji w koordynowaniu i monitorowaniu realizacji działań mających na celu poprawę przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem, a także w przygotowywaniu wniosków legislacyjnych lub inicjatyw politycznych w zakresie przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem, w tym w odniesieniu do:

(i)

promowania, monitorowania i egzekwowania przestrzegania prawa (zapewnianie przestrzegania prawa);

(ii)

dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska;

(iii)

dostępu do informacji dotyczących środowiska;

(iv)

udziału społeczeństwa;

(v)

wszelkich innych kwestii związanych z zarządzaniem;

b)

ustanowienie współpracy i koordynacji między Komisją, państwami członkowskimi a istniejącymi ogólnoeuropejskimi sieciami zawodowymi (3) w sprawach związanych z wdrażaniem prawodawstwa, programów i polityki Unii w dziedzinie środowiska;

c)

umożliwianie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem.

Artykuł 3

Konsultacje

Komisja może zasięgać opinii grupy we wszelkich kwestiach związanych z realizacją działań związanych z przestrzeganiem prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem, w tym z realizacją działań mających na celu poprawę przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem (4), przeglądem przestrzegania prawa i zarządzania oraz identyfikacją dalszych działań po roku 2019.

Artykuł 4

Członkostwo

1.   Członkami są organy państw członkowskich i inne podmioty publiczne.

2.   W szczególności członkami grupy są następujące podmioty publiczne:

a)

Europejska Sieć Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska;

b)

Europejska Sieć Prokuratorów ds. Przestępczości przeciwko Środowisku;

c)

Europejskie Forum Sędziów na Rzecz Środowiska;

d)

EnviCrimeNet;

e)

Europejska Sieć Szefów Agencji Ochrony Środowiska;

f)

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli;

g)

Europol;

h)

Eurojust.

3.   Organy państw członkowskich oraz inne podmioty publiczne mianują swoich przedstawicieli i ponoszą odpowiedzialność za wyznaczenie osób, które spełniają wymóg wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej.

4.   Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace grupy ekspertów, którzy – zdaniem odpowiednich służb Komisji – nie spełniają warunków określonych w art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub którzy złożą rezygnację, nie będą już zapraszani do udziału w posiedzeniach grupy i mogą zostać zastąpieni na okres pozostający do wygaśnięcia ich kadencji.

Artykuł 5

Przewodniczący

Grupie przewodniczy przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska („DG ENV”) Komisji.

Artykuł 6

Tryb pracy

1.   Grupa podejmuje działania na wniosek DG ENV, zgodnie z odpowiednimi przepisami horyzontalnymi Komisji dotyczącymi grup ekspertów („przepisy horyzontalne”) (5).

2.   Posiedzenia grupy odbywają się zwyczajowo w siedzibie Komisji.

3.   Obsługę sekretariatu zapewnia DG ENV. Urzędnicy z pozostałych departamentów Komisji zainteresowani określonymi pracami grupy mogą uczestniczyć w posiedzeniach grupy i jej podgrup.

4.   W porozumieniu z DG ENV grupa może, po uzyskaniu zwykłej większości głosów swoich członków, podjąć decyzję o otwarciu obrad dla publiczności.

5.   Protokoły z dyskusji nad każdym punktem porządku obrad oraz opinie przedstawione przez grupę są konstruktywne i wyczerpujące. Protokoły sporządza sekretariat pod nadzorem przewodniczącego.

6.   Grupa przyjmuje swoje opinie, zalecenia lub sprawozdania w drodze konsensusu. Jeżeli ma miejsce głosowanie, jego wynik rozstrzygany jest zwykłą większością głosów członków. Członkowie, którzy zagłosowali przeciwko, mają prawo do załączenia do opinii, zaleceń lub sprawozdań dokumentu uzasadniającego ich stanowisko.

Artykuł 7

Podgrupy

1.   DG ENV może ustanowić podgrupy w celu zbadania szczegółowych zagadnień, w oparciu o zakres zadań ustalony przez DG ENV. Podgrupy działają zgodnie z przepisami horyzontalnymi i składają sprawozdania grupie. Zaraz po wypełnieniu swojego mandatu podgrupy są rozwiązywane.

2.   Członkowie podgrup niebędący członkami grupy są wybierani w drodze otwartego zaproszenia do zgłaszania kandydatur, zgodnie z przepisami horyzontalnymi (6).

Artykuł 8

Zaproszeni eksperci

DG ENV może zapraszać ekspertów posiadających szczególne kompetencje w dziedzinie uwzględnionej w porządku obrad do wzięcia doraźnego udziału w pracach grupy lub podgrup.

Artykuł 9

Obserwatorzy

1.   Osoby prywatne, organizacje lub inne podmioty publiczne niż te wymienione w art. 4 mogą otrzymać status obserwatora, zgodnie z przepisami horyzontalnymi, poprzez bezpośrednie zaproszenie.

2.   Organizacje lub podmioty publiczne posiadające status obserwatora mianują swoich przedstawicieli.

3.   Przewodniczący może zezwolić obserwatorom i ich przedstawicielom na wzięcie udziału w dyskusjach grupy i udostępnienie swojej wiedzy fachowej. Nie mają oni jednak prawa głosu i nie uczestniczą w formułowaniu zaleceń ani porad grupy.

Artykuł 10

Regulamin wewnętrzny

Na wniosek i w porozumieniu z DG ENV grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny zwykłą większością głosów członków, na podstawie standardowego regulaminu wewnętrznego grup ekspertów, zgodnie z przepisami horyzontalnymi (7).

Artykuł 11

Tajemnica służbowa i przetwarzanie informacji niejawnych

Członkowie grupy i ich przedstawiciele oraz zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogowi zachowania tajemnicy służbowej – który na mocy traktatów i ich przepisów wykonawczych dotyczy wszystkich członków instytucji i ich pracowników – a także przestrzegają przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych UE, określonych w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/443 (8) i (UE, Euratom) 2015/444 (9). W przypadku naruszenia przez nich powyższych obowiązków Komisja może zastosować wszelkie właściwe środki.

Artykuł 12

Przejrzystość

1.   Grupa i jej podgrupy zostają wpisane do rejestru grup ekspertów Komisji i innych podobnych zespołów („rejestr grup ekspertów”).

2.   W odniesieniu do składu grupy w rejestrze grup ekspertów publikowane są następujące dane:

a)

nazwy organów państw członkowskich;

b)

nazwy innych podmiotów publicznych;

c)

nazwiska lub nazwy obserwatorów.

3.   Wszystkie stosowne dokumenty, takie jak porządki obrad, protokoły i opinie uczestników, są udostępniane w rejestrze grup ekspertów albo za pomocą wskazanego we wspomnianym rejestrze linku do strony internetowej, na której można znaleźć odpowiednie informacje. Dostęp do stron internetowych poświęconych tej tematyce nie wymaga rejestrowania się przez użytkowników ani nie podlega innym ograniczeniom. W szczególności porządek obrad oraz inne istotne dokumenty referencyjne są publikowane w odpowiednim czasie przed posiedzeniem, a protokoły – terminowo po posiedzeniu. Wyjątki od zasady publikowania przewiduje się jedynie w przypadku uznania, że ujawnienie danego dokumentu naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego, jak określono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (10).

Artykuł 13

Koszty posiedzeń

1.   Osoby uczestniczące w pracach grupy i jej podgrup nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone usługi.

2.   Koszty podróży służbowych i pobytu ponoszone przez osoby uczestniczące w pracach grupy i jej podgrup są zwracane przez Komisję. Zwrot kosztów następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami Komisji oraz w granicach dostępnych środków przyznanych departamentom Komisji w ramach rocznej procedury przydziału zasobów.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2018 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  COM(2018) 10.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(3)  Europejska Sieć Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL), Unijne Forum Sędziów na Rzecz Środowiska (EUFJE), Europejska Sieć Prokuratorów ds. Przestępczości przeciwko Środowisku (ENPE), EnviCrimeNet, Europejska Sieć Szefów Agencji Ochrony Środowiska (NEPA), Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI).

(4)  COM(2018) 10.

(5)  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiająca przepisy horyzontalne dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji, C(2016) 3301, art. 13 ust. 1.

(6)  C(2016) 3301, art. 10 i art. 14 ust. 2.

(7)  C(2016) 3301, art. 17.

(8)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

(9)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

(10)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).


Top