Help Print this page 

Document 62017TN0699

Title and reference
Sprawa T-699/17: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2017 – Polska przeciwko Komisji

OJ C 412, 4.12.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

4.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 412/38


Skarga wniesiona w dniu 11 października 2017 – Polska przeciwko Komisji

(Sprawa T-699/17)

(2017/C 412/54)

Język postępowania: Polski

Strony

Strona skarżąca: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: B. Majczyna, pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, notyfikowanej jako dokument nr C(2017) 5225;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 16 ust. 4 i 5 TUE w związku z art. 3 ust. 2 i 3 Protokołu Nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, załączonego do TUE i TFUE, poprzez przyjęcie zaskarżonej decyzji przy zastosowaniu niewłaściwego sposobu liczenia większości kwalifikowanej.

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 3 pkt 10 i 13 w związku z załącznikiem III dyrektywy 2010/75/UE i decyzji wykonawczej 2012/119/UE poprzez ustalenie poziomów BAT-AELs na podstawie błędnych i niereprezentatywnych danych.

3.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia zasady proporcjonalności (art. 5 ust. 4 TUE) w związku z art. 191 ust. 2 TFUE poprzez ustalenie zbyt wysokich poziomów BAT-AELs, które nie są odpowiednie i współmierne dla osiągnięcia zamierzonych korzyści i celów, jak również w związku z brakiem sporządzenia oceny skutków zaskarżonej decyzji.

4.

Zarzut czwarty dotyczący naruszenia art. 13 ust. 4 i 5 w związku z art. 3 pkt 12 dyrektywy 2010/75/UE oraz art. 291 ust. 2 TFUE poprzez przekroczenie przyznanych Komisji w art. 13 ust. 5 dyrektywy 2010/75/UE uprawnień wykonawczych w wyniku wprowadzenia odstępstwa od stosowania konkluzji BAT w drodze zaskarżonej decyzji zamiast w drodze zmiany dyrektywy 2010/75/UE.

5.

Zarzut piąty dotyczący naruszenia art. 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 2011/182, nadużycia władzy i zasad dobrej administracji poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do projektu zaskarżonej decyzji w dniu głosowania w Komitecie art. 75 dyrektywy 2010/75/UE nad opinią w przedmiocie projektu zaskarżonej decyzji bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji.


Top