Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XG1121(01)

Ogłoszenie skierowane do osoby objętej środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/2163, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wdrażanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/2153 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

OJ C 393, 21.11.2017, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 393/2


Ogłoszenie skierowane do osoby objętej środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/2163, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wdrażanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/2153 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

(2017/C 393/02)

Poniższe informacje skierowane są do osoby wymienionej w załączniku do decyzji Rady 2014/145/WPZiB (1), zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/2163 (2), oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 (3), wdrażanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/2153 (4), w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoba wymieniona w wyżej wspomnianych załącznikach powinna znaleźć się w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji 2014/145/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi. Uzasadnienie wskazania tej osoby podano w odnośnym wpisie zawartym w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanej osoby na to, że może złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 4 rozporządzenia).

Osoba ta może także złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu jej w wyżej wspomnianym wykazie. Wniosek należy przesłać na adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zwraca się także uwagę odnośnej osoby na to, że może ona zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.

(2)  Dz.U. L 304 z 21.11.2017, s. 50.

(3)  Dz.U. L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  Dz.U. L 304 z 21.11.2017, s. 3.


Top