Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0827

Sprawa T-827/16: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2016 r. – QB/EBI

OJ C 22, 23.1.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/53


Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2016 r. – QB/EBI

(Sprawa T-827/16)

(2017/C 022/72)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: QB (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną;

w konsekwencji,

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny za rok 2015 i decyzji z dnia 15 grudnia 2015 r., doręczonej w dniu 7 stycznia 2016 r., w której odmówiono skarżącej możliwości otrzymania podwyżki wynagrodzenia;

w razie konieczności, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 2 maja 2016 r. i z dnia 15 września 2016 r., w których oddalono, odpowiednio, skargę administracyjną i zażalenie skarżącej;

nakazanie stronie pozwanej wypłaty zadośćuczynienia za krzywdę oszacowaną ex aequo et bono na kwotę 15 000 EUR;

obciążenie strony pozwanej całością kosztów.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia przewodnika dotyczącego postępowania w sprawie oceny, naruszenia prawa do obrony i naruszenia obowiązku staranności, które to naruszenia zdaniem skarżącej zostały popełnione przez stronę pozwaną przy przyjmowaniu sprawozdania z oceny za rok 2015 (zwanego dalej „spornym sprawozdaniem z oceny”). Strona skarżąca podnosi w szczególności następujące zarzuty:

brak dialogu i naruszenie prawa do obrony;

w spornym sprawozdaniu nie wskazano środków poprawy ani nie określono celów w sposób wymagany przez przewodnik dotyczący postępowania w sprawie oceny, co stanowi naruszenie obowiązku staranności;

brak interwencji odpowiedzialnej osoby trzeciej.

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia zasad obiektywności i bezstronności oraz naruszenia art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „kartą”), którymi to naruszeniami jest obarczone sporne sprawozdanie z oceny.

Strona skarżąca twierdzi bowiem, że szczególne okoliczności niniejszego przypadku wskazują, że oceniający, a w szczególności drudzy oceniający, nie byli w stanie wypełnić ich roli w sposób obiektywny i bezstronny.

3.

Zarzut trzeci dotyczący oczywistego błędu. Strona skarżąca przedstawiła bowiem dowody, które pozbawiają wiarygodności ocenę okoliczności faktycznych uwzględnioną w spornym sprawozdaniu.

4.

Zarzut czwarty dotyczący faktu, że decyzja z dnia 15 grudnia 2015 r., w której odmówiono skarżącej możliwości otrzymania podwyżki wynagrodzenia, oparta była na niezgodnym z prawem sprawozdaniu z oceny.

5.

Zarzut piąty dotyczący naruszenia wytycznych z 2015 r. i procedury oraz naruszenia art. 41 karty w zakresie, w jakim decyzja z dnia 15 grudnia 2015 r. nie była uzasadniona, a skarżąca nie została wcześniej wysłuchana.


Top