Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/128/04

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7744 – HeidelbergCement/Italcementi) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ C 128, 12.4.2016, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 128/24


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7744 – HeidelbergCement/Italcementi)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 128/04)

1.

W dniu 1 kwietnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo HeidelbergCement AG (Niemcy) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Italcementi S.p.A (Włochy) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej obu przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest produkcja materiałów dla przemysłu budowlanego. W szczególności prowadzą one głównie działalność w zakresie produkcji szarego i białego cementu, kruszyw i prefabrykowanej masy betonowej.

3.

Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja Europejska musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7744 – HeidelbergCement/Italcementi, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).


Top