Help Print this page 

Document C2014/344/10

Title and reference
Zaproszenie do składania wniosków 2015 – EAC/A04/2014 – Program Erasmus+

OJ C 344, 2.10.2014, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 344/15


Zaproszenie do składania wniosków 2015 – EAC/A04/2014

Program Erasmus+

2014/C 344/10

1.   Wprowadzenie i cele

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz na rocznym programie prac programu Erasmus+ na 2014 r. – międzynarodowym wymiarze szkolnictwa wyższego (pozycja 4) i na rocznym programie prac programu Erasmus+ na 2015 r. Program Erasmus+ obejmuje lata 2014–2020. Szczegółowe cele programu Erasmus+ wymieniono w art. 5, 11 i 16 rozporządzenia.

2.   Działania

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób

mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

sojusze na rzecz wiedzy

sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk

usystematyzowany dialog: spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

Działania „Jean Monnet”

katedry „Jean Monnet”

moduły „Jean Monnet”

centra doskonałości „Jean Monnet”

wsparcie „Jean Monnet” na rzecz instytucji i stowarzyszeń

sieci „Jean Monnet”

projekty „Jean Monnet”

Sport

współpraca partnerska w dziedzinie sportu

niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

3.   Kwalifikowalność

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+ . Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa (1):

Wymienione poniżej państwa mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,

państwa kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ .

4.   Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 1 736,4 mln EUR:

Kształcenie i szkolenie

:

1 536,5 mln EUR (2)

Młodzież

:

171,7 mln EUR

Działania „Jean Monnet”

:

11,4 mln EUR

Sport

:

16,8 mln EUR

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział jest orientacyjny i może ulec zmianie zgodnie z rocznym programem prac programu Erasmus+ . Osoby zainteresowane złożeniem wniosku uprasza się o systematyczne sprawdzanie rocznych programów prac programu Erasmus+ i zmian do nich, opublikowanych na stronie:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

pod względem dostępnego budżetu dla każdego z działań objętych zaproszeniem do składania wniosków.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników, jak rodzaj projektu i liczba zaangażowanych partnerów.

5.   Termin składania wniosków

Wszystkie określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Akcja 1

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

4 lutego 2015 r.

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia

4 marca 2015 r.

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

30 kwietnia 2015 r.

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

1 października 2015 r.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

4 marca 2015 r.

Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

3 kwietnia 2015 r.

Akcja 2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

4 lutego 2015 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

30 kwietnia 2015 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

1 października 2015 r.

Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

26 lutego 2015 r.

Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

10 lutego 2015 r.

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

3 kwietnia 2015 r.

2 września 2015 r.

Akcja 3

Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

4 lutego 2015 r.

30 kwietnia 2015 r.

1 października 2015 r.

Działania „Jean Monnet”

Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty

26 lutego 2015 r.

Działania w dziedzinie sportu

Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

22 stycznia 2015 r.

Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

14 maja 2015 r.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

22 stycznia 2015 r.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

14 maja 2015 r.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ .

6.   Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ pod adresem:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Przewodnik po programie Erasmus+ jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.


(1)  Z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie.

(2)  Kwota ta obejmuje środki na rzecz międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego (267,7 mln EUR ogółem).


Top