Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XX0208(02)

Streszczenie opinii EIOD w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE

OJ C 38, 8.2.2014, p. 4–6 (HR)
OJ C 38, 8.2.2014, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/8


Streszczenie opinii EIOD w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE

(Niniejsza opinia jest dostępna w pełnym brzmieniu w języku angielskim, francuskim i niemieckim na stronie internetowej EIOD: http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/04)

1.   Wprowadzenie

1.1.   Konsultacje z EIOD

1.

W dniu 13 czerwca 2013 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE („wniosek”) (1), ogłoszony w komunikacie Komisji z dnia 21 sierpnia 2009 r. pt. „eCall: czas na wdrożenie” („komunikat z 2009 r.”) (2).

2.

Inspektor z zadowoleniem przyjmuje fakt wystąpienia przez Komisję o przeprowadzenie konsultacji oraz fakt umieszczenia odniesienia do tej konsultacji w preambule wniosku.

3.

Przed przyjęciem wniosku umożliwiono EIOD przedstawienie Komisji nieformalnych uwag. Inspektor bardzo docenia fakt, iż większość jego uwag została uwzględniona.

1.2.   Cel i zakres wniosku

4.

Przedmiotowy wniosek uzupełnia inne środki regulacyjne wprowadzone w życie w celu wsparcia wdrożenia systemu pokładowego eCall, takie jak dyrektywa 2010/40/UE w sprawie inteligentnych systemów transportowych (3), zalecenie Komisji z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wspierania w całej UE usługi eCall (4), a także przyjęte specyfikacje dotyczące modernizacji punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP) (5), które były przedmiotem konsultacji i uwag EIOD (6).

5.

We wniosku przewidziano wprowadzenie w Europie obowiązku montażu systemu pokładowego eCall w nowych pojazdach poddanych homologacji typu. W odróżnieniu od obecnego systemu, w ramach którego system eCall jest montowany przez producentów samochodów na zasadzie dobrowolnej, we wniosku przewidziano obowiązkowy montaż urządzeń eCall we wszystkich nowych pojazdach, poczynając od nowych samochodów pasażerskich i lekkich samochodach dostawczych, do dnia 1 października 2015 r. (7). W związku z tym we wniosku nałożono szereg obowiązków na producentów pojazdów/wyposażenia.

4.   Wnioski

63.

Podkreślając, iż przetwarzanie danych osobowych jest jednym z głównych obowiązków, jakie nakłada wniosek, EIOD z zadowoleniem przyjmuje fakt, że uwzględniono tak wiele z jego zaleceń dotyczących skutków systemu 112 eCall w zakresie ochrony danych.

64.

W odniesieniu do systemu 112 eCall Inspektor zaleca doprecyzowanie we wniosku następujących kwestii:

w treści wniosku należy umieścić wyraźne odniesienie do obowiązujących unijnych przepisów o ochronie danych w formie specjalnego przepisu materialnego, w szczególności ze wskazaniem dyrektywy 95/46/WE oraz z zapisem, iż przepisy mają zastosowanie zgodnie ze wdrażającymi je regulacjami krajowymi,

odniesienie do dokumentu roboczego Grupy Roboczej Art. 29 zostało oddzielone od odniesienia do ustawodawstwa o ochronie danych w motywie 13,

konkretne gwarancje ochrony danych dotyczące systemu 112 eCall powinny zostać określone nie w aktach delegowanych, ale w samym wniosku, a w szczególności w art. 6 należy:

wskazać administratora danych i organ odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o udzielenie dostępu,

określić wykaz danych stanowiących minimalny zbiór danych oraz pełny zbiór danych (z ewentualnym uszczegółowieniem w akcie delegowanym lub wykonawczym),

wskazać, iż osobom, których dane dotyczą, przysługuje możliwość wyłączenia prywatnej usługi eCall i usług o wartości dodanej,

określić długość okresów zatrzymywania przetwarzanych danych,

określić warunki wykonywania praw osób, których dane dotyczą.

należy uzupełnić treść art. 6 ust. 3 w taki sposób, by informacje, których dotyczy przepis, stanowiły część dokumentacji technicznej przekazywanej razem z pojazdem, a ponadto należy określić we wniosku, że o dostępności takich informacji właściciel pojazdu powinien zostać poinformowany w chwili zakupu pojazdu, w formie odrębnego dokumentu,

przed przyjęciem przewidzianych w art. 6 ust. 4 aktów delegowanych należy przeprowadzić konsultację z EIOD.

65.

W odniesieniu do prywatnej usługi eCall i usług o wartości dodanej EIOD przypomina o tym, by w myśl regulacji wniosku były one zgodne z podobnymi lub bardziej rygorystycznymi wymogami ochrony danych niż w przypadku systemu 112 eCall. Inspektor przypomina również o tym, by:

we wniosku określono, iż w przeciwieństwie do systemu 112 eCall prywatna usługa eCall i usługi o wartości dodanej są uruchamiane na zasadzie dobrowolnej i wyłączane domyślnie,

w szczegółowym przepisie proponowanego wniosku określono wymóg zawarcia odpowiedniej i odrębnej umowy pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą, a także by w takim przepisie doprecyzowano, iż umowa powinna obejmować aspekty ochrony danych, w tym odpowiednie informowanie użytkownika o usłudze lub usługach oraz uzyskanie jego zgody na przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem danych usług o wartości dodanej. Osobom, których dane dotyczą, wniosek powinien zapewniać możliwość wyboru usług w oparciu o szczegółową propozycję umowy składaną przed rozpoczęciem przetwarzania. Wymogu tego nie spełnia część umowy sprzedaży pojazdu zawierająca klauzule niepodlegające negocjacji ani klauzule zawarte w ogólnych warunkach, których przyjęcie jest obowiązkowe,

w umowie należy również wskazać, że odmowa skorzystania z zaoferowanych usług nie może wiązać się z niekorzystnymi konsekwencjami takiej odmowy. Zapis taki powinien pojawić się w klauzuli umowy dotyczącej ochrony prywatności.

66.

Ponadto EIOD zaleca, by:

we wniosku doprecyzowano, iż w przypadku usług o wartości dodanej stałe śledzenie jest zabronione,

we wniosku określono, w formie przepisu materialnego, kategorie danych przetwarzanych w związku z systemem 112 eCall oraz prywatną usługą eCall i usługami o wartości dodanej, a także by zdefiniowano we wniosku pojęcie „FSD” (pełnego zbioru danych),

w związku z prywatną usługą eCall i usługami o wartości dodanej przetwarzane były, zgodnie z zasadą minimalizacji danych, wyłącznie dane niezbędne,

w odrębnym przepisie przypomniano o zakazie przetwarzania danych szczególnie chronionych w związku z prywatną usługą eCall i usługami o wartości dodanej,

we wniosku określono, w formie przepisu materialnego, długość okresu zatrzymywania danych przetwarzanych w związku z systemem 112 eCall, prywatną usługą eCall i usługami o wartości dodanej,

w tekście zagwarantowano, w formie specyfikacji, bezpieczeństwo danych przetwarzanych w związku z systemem 112 eCall, prywatną usługą eCall i usługami o wartości dodanej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2013 r.

Giovanni BUTTARELLI

Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych


(1)  COM(2013) 316 final.

(2)  COM(2009) 434 wersja ostateczna.

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (Dz.U. L 207 z 6.8.2010, s. 1).

(4)  Zalecenie Komisji 2011/750/UE z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wspierania w sieciach łączności elektronicznej w całej UE usługi eCall do przekazywania zgłoszeń alarmowych przez zainstalowane w pojazdach systemy pokładowe, bazującej na numerze 112 („eCall”) (Dz.U. L 303 z 22.11.2011, s. 46).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 305/2013 z dnia 26 listopada 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi „eCall“ na terenie całej UE. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 1).

(6)  Zob. w szczególności opinia z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych, formalne uwagi z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zalecenia Komisji w sprawie wprowadzenia w całej UE zharmonizowanej usługi eCall oraz pismo z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji w odniesieniu do zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi „eCall” na terenie całej UE – wszystkie dokumenty udostępniane są na stronie internetowej EIOD: http://www.edps.europa.eu (zakładka „Consultation”).

(7)  Zob. art. 4 i art. 5 ust. 1 wniosku.


Top