EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC0416(03)

Wycofanie zdezaktualizowanych wniosków Komisji

OJ C 109, 16.4.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 109/7


WYCOFANIE ZDEZAKTUALIZOWANYCH WNIOSKÓW KOMISJI

2013/C 109/04

Wykaz wycofanych wniosków

Dokument

Procedura międzyinstytucjonalna

Tytuł

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

COM(1983) 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (EWG) wykonującego na obszarze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej decyzję nr 3/80 Rady Stowarzyszenia EWG–Turcja w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Wspólnot Europejskich w odniesieniu do pracowników tureckich oraz do członków ich rodzin

COM(2012) 130

2012/0061/COD

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

COM(2012) 43

2012/0009/NLE

Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika XIII (Transport)

Rozszerzenie

COM(1984) 306

Projekt decyzji Rady o współpracy EWG–Jugosławia dotyczącej wdrożenia postanowień umowy o współpracy EWG–Jugosławia z dnia 1 kwietnia 1983 r. w odniesieniu do dziedziny zabezpieczenia społecznego

Przedsiębiorstwa i Przemysł

COM(2010) 280

2010/0168/NLE

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie obowiązkowego stosowania regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych do celów homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do bezpieczeństwa elektrycznego

COM(2010) 310

2010/0169/NLE

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie obowiązkowego stosowania regulaminów nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 i 125 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

Sprawy Wewnętrzne

COM(2009) 701

2009/0186/NLE

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

COM(2009) 702

2009/0187/NLE

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (umowa w sprawie danych PNR z 2007 r.)

Sprawiedliwość

COM(2006) 399

2006/0135/CNS

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 w odniesieniu do jurysdykcji i wprowadzającego zasady dotyczące prawa właściwego w sprawach małżeńskich

COM(2010) 708

2010/0347/APP

Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję (2008/203/WE) z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007–2012

COM(2002) 520

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Konwencji Rady Europy w sprawie kontaktów z dziećmi

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

COM(2001) 272, zmieniony COM(2002) 577

2001/0115/COD

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnoty w ramach prawa karnego

Podatki i Unia Celna

COM(2003) 234, zmieniony COM(2004) 468

2003/0091/CNS

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w zakresie podatku od wartości dodanej od usług świadczonych w sektorze pocztowym

Wymiana Handlowa

COM(2005) 661

2005/0254/COD

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich

Ujednolicenie

COM(2009) 546

2009/0154/COD

Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (wersja ujednolicona)


Top