Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1666

Opinia Komitetu Regionów „Instrumenty finansowe UE w dziedzinie spraw wewnętrznych”

OJ C 277, 13.9.2012, p. 23–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 277/23


Opinia Komitetu Regionów „Instrumenty finansowe UE w dziedzinie spraw wewnętrznych”

2012/C 277/05

KOMITET REGIONÓW

Z zadowoleniem przyjmuje posunięcie dotyczące utworzenia autentycznej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na podstawie wniosków budżetowych, w których uznano za konieczne zapewnienie niezbędnych środków w budżecie przeznaczonym na imigrację, azyl i bezpieczeństwo.

Potwierdza znaczenie proponowanych zmian dla władz lokalnych i regionalnych, mających bezpośredni wpływ na ich obowiązki i życie codzienne osób mieszkających w Unii Europejskiej.

W kontekście powszechnej ochrony podstawowych praw i wolności podkreśla znaczenie reagowania na problemy związane z bezpieczeństwem, wynikające z większej mobilności na świecie.

Z zadowoleniem przyjmuje koncentrację na elastyczności i osiąganiu wyników oraz podkreśla, że wymaga to dobrego planowania oraz udziału i poczucia odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych stron. W związku z tym podkreśla konieczność zaangażowania władz lokalnych i regionalnych oraz innych zainteresowanych stron, takich jak wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe, społeczeństwo obywatelskie i sami beneficjenci (począwszy od etapu planowania), ponieważ to właśnie te podmioty najczęściej realizują programy i projekty.

Uważa, że dzięki proponowanym reformom znacznie poprawi się dostęp do funduszy. KR zachęca jednak do rozbudowania mechanizmów służących przekazywaniu informacji dotyczących możliwości korzystania z tych środków. W większych krajach można by poprosić władze samorządowe o organizację konsultacji regionalnych i lokalnych, aby umożliwić większe zaangażowanie zarówno tych organizacji, jak i zainteresowanych stron działających z dala od głównych miast.

Sprawozdawca

Sprawozdawca: Samuel AZZOPARDI (MT/PPE), burmistrz miasta Victoria, Gozo

Dokumenty źródłowy

 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Budowanie otwartej i bezpiecznej Europy: budżet spraw wewnętrznych na lata 2014–2020”

COM (2011) 749 final

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz

COM (2011) 750 final

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Migracji i Azylu

COM (2011) 751 final

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Migracji i Azylu oraz instrumentu finansowego na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

COM (2011) 752 final

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

COM (2011) 753 final

I.   ZALECENIA POLITYCZNE

KOMITET REGIONÓW

Ocena ogólna

1.

Z zadowoleniem przyjmuje posunięcie dotyczące utworzenia autentycznej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na podstawie wniosków budżetowych, w których uznano za konieczne zapewnienie niezbędnych środków w budżecie przeznaczonym na imigrację, azyl i bezpieczeństwo (1).

2.

Z zadowoleniem przyjmuje uproszczenie istniejących instrumentów poprzez połączenie ich w dwa fundusze.

3.

Potwierdza znaczenie proponowanych zmian dla władz lokalnych i regionalnych, mających bezpośredni wpływ na ich obowiązki i życie codzienne osób mieszkających w Unii Europejskiej.

4.

W kontekście powszechnej ochrony podstawowych praw i wolności podkreśla znaczenie reagowania na problemy związane z bezpieczeństwem, wynikające z większej mobilności na świecie.

5.

Podkreśla, że można tego dokonać poprzez wdrożenie spójnych instrumentów w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w oparciu o poszanowanie praw człowieka, solidarność i odpowiedzialność, ze zwróceniem szczególnej uwagi na równouprawnienie płci i zasady niedyskryminacji (2).

6.

Uważa, że potrzebna jest równowaga między pulą środków przeznaczonych na bezpieczeństwo i ochronę granic a wydatkami w takich dziedzinach jak integracja imigrantów czy warunki przyjmowania osób ubiegających się o azyl.

7.

Popiera utworzenie budżetu opartego na potrzebach, pomagającego osiągnąć efekt synergii między instrumentami finansowymi UE, czyli między funduszami strukturalnymi a funduszami przeznaczonymi na sprawy wewnętrzne. W budżecie Unii należy wyasygnować odpowiednie środki na dziedzinę spraw wewnętrznych, zarówno przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych, jak i wyspecjalizowanych instrumentów w obrębie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

8.

Wskazuje na fakt, że spowodowana przez uchylenie decyzji Rady 2007/125/WSiSW utrata możliwości uzupełniającego korzystania z innych instrumentów unijnych i wspólnotowych w znaczącym stopniu ogranicza pożądaną elastyczność wykorzystania instrumentów finansowych. Naraża to także na szwank dalszy nieprzerwany rozwój regionalnych projektów transgranicznych w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, które dotychczas finansowane były ze środków przeznaczonych na finansowanie Celu 3 w oparciu o EFRR. Dlatego Komitet opowiada się za utrzymaniem komplementarności instrumentów wspólnotowych.

9.

Zaznacza, że dla właściwego funkcjonowania budżetu i instrumentów finansowych potrzebna jest pewna elastyczność, która umożliwiałaby dokonanie autentycznego przeglądu śródokresowego, uwzględniającego wyodrębnione priorytety polityczne, a jednocześnie podkreśla, że elastyczność ta nie może być forsowana kosztem sprawiedliwego przydziału środków.

10.

Z zadowoleniem przyjmuje koncepcję polityki imigracyjnej, której realizacja miałaby rozpoczynać się w krajach pochodzenia i która uwzględniałaby potrzeby europejskiego rynku pracy oraz zmiany demograficzne, co doprowadziłoby do powstania systemu korzystnego dla wszystkich stron, w tym krajów pochodzenia tak często korzystających z przekazów pieniężnych z UE (3).

11.

Podkreśla konieczność ścisłej współpracy na szczeblu UE, ukierunkowanej na lepszą koordynację działań państw członkowskich w zakresie zarządzania zewnętrznymi granicami Unii, oraz tworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego.

12.

Podkreśla potrzebę tego, by wykorzystanie budżetu było przejrzyste – wnioski, projekty i osiągnięte wyniki powinny być widoczne, łatwo dostępne i zrozumiałe dla zwykłych obywateli.

Programowanie i zarządzanie funduszami

13.

Z zadowoleniem przyjmuje koncentrację na elastyczności i osiąganiu wyników oraz podkreśla, że wymaga to dobrego planowania oraz udziału i poczucia odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych stron. W związku z tym podkreśla konieczność zaangażowania władz lokalnych i regionalnych oraz innych zainteresowanych stron, takich jak wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe, społeczeństwo obywatelskie i sami beneficjenci (począwszy od etapu planowania), ponieważ to właśnie te podmioty najczęściej realizują programy i projekty.

14.

Zwraca uwagę na konieczność niezależnego monitorowania i oceny w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania funduszy oraz solidnego zarządzania nimi przez organizacje wdrażające. Może to być zachętą do poprawy sprawności instytucjonalnej. Wskaźniki jakościowe oraz ilościowe muszą wybrać wspólnie wszystkie zainteresowane strony. Komitet zaznacza, że efektywne i opłacalne mogą być niektóre wskaźniki jakościowe. Komitet apeluje również o wzmocnienie kontroli Komisji Europejskiej i Parlamentu nad funduszami, aby pomóc w utworzeniu niezależnego elementu monitorowania i oceny.

Dostęp do funduszy

15.

Uważa, że dzięki proponowanym reformom znacznie poprawi się dostęp do funduszy. KR zachęca jednak do rozbudowania mechanizmów służących przekazywaniu informacji dotyczących możliwości korzystania z tych środków. W większych krajach można by poprosić władze samorządowe o organizację konsultacji regionalnych i lokalnych, aby umożliwić większe zaangażowanie zarówno tych organizacji, jak i zainteresowanych stron działających z dala od głównych miast.

Przydział środków

16.

Zaznacza, że oprócz pozytywnych aspektów uproszczenia i elastyczności proponowane reformy wnoszą również pewną dozę niepewności co do podziału środków pomiędzy różne sektory i zagadnienia tematyczne. W związku z tym KR podkreśla, że alokacji funduszy należy dokonać w oparciu o realne zapotrzebowanie mierzone na podstawie analizy potrzeb, a jednocześnie należy ustalić priorytety zgodnie z podejściem opartym na uprawnieniach. Można tego dokonać za pomocą mechanizmów i zabezpieczeń wprowadzanych w celu zapewnienia efektywnego sposobu ustalenia priorytetów, a także angażując władze lokalne i regionalne oraz inne zainteresowane strony w proces opracowywania strategii krajowych.

17.

Podkreśla konieczność równego podziału funduszy, uwzględniającego potencjał instytucjonalny i wnioski projektowe, zamiast skupiania ich wokół kilku beneficjentów.

18.

Uważa, że w przypadku niewystarczających funduszy priorytetowo należy traktować fundusze ukierunkowane na ochronę podstawowych praw i wolności osób, w tym fundusze dotyczące podstawowych standardów życia, kwestii związanych z płcią i prawem do azylu, a także środki przeznaczone na budowę potencjału władz lokalnych i regionalnych do zarządzania przepływami migracyjnymi.

Obowiązkowy udział zainteresowanych stron

19.

Podkreśla, jak ważne jest podejście nastawione na uczestnictwo dla osiągnięcia wyników i popiera propozycje zobowiązujące państwa członkowskie do tworzenia partnerstw ze wszystkimi właściwymi organami publicznymi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym społeczeństwem obywatelskim i organizacjami międzynarodowymi, w celu opracowywania, realizacji i monitorowania programów krajowych.

20.

W związku z tym wzywa do wzmocnienia partnerstwa zainteresowanych stron i nadania mu charakteru obowiązkowego. KR zaznacza, że zasada zdefiniowana obecnie w projekcie rozporządzenia określającego przepisy ogólne (4) może nie nadać uczestnictwu charakteru wystarczająco wiążącego. Podczas gdy mechanizmy koordynacji są sztywne, w innych obszarach istnieje znaczna swoboda decyzyjna, jeśli chodzi o faktyczne tworzenie sensownych partnerstw.

21.

Sugeruje, że wyznaczenie pojedynczej instytucji odpowiedzialnej za wszystkie działania wspierane za pomocą funduszy może nie być optymalnym rozwiązaniem – pomimo wszelkich uproszczeń. Aby decyzje były podejmowane w sposób sprawiedliwy, potrzebne są: przejrzystość, kontrole i równowaga. KR jest zaniepokojony faktem, iż mogą pojawiać się problemy prawne, które uniemożliwiają oddelegowanej instytucji pracę pod nadzorem właściwego organu krajowego. Proponuje zatem, aby przepisy uelastycznić do tego stopnia, by zapewniały zgodność z normami krajowymi obowiązującymi w UE oraz by nie zmuszały państw członkowskich do zmiany swych struktur konstytucyjnych – jeśli oczywiście możliwa jest realizacja celów przy zastosowaniu podejścia opartego na partnerstwie.

Wspólny europejski system azylowy

22.

Z zadowoleniem przyjmuje dążenie do utworzenia „wspólnego europejskiego systemu azylowego”, a jednocześnie podkreśla, że musi on wzorować się na standardach państw posiadających lepsze systemy i struktury, a nie powodować ogólne obniżenie jakości na podobieństwo państw posiadających systemy gorsze.

23.

Chciałby, aby istniała większa jasność co do tego, czy Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu będzie korzystał wyłącznie z funduszy przydzielonych mu bezpośrednio czy też będzie miał również dostęp do funduszy związanych ze sprawami wewnętrznymi.

Przyjmowanie i integracja osób objętych ochroną międzynarodową i obywateli państw trzecich

24.

Z zadowoleniem odnotowuje uznanie znaczenia władz lokalnych i regionalnych w systemach przyjmowania i azylu oraz w integracji obywateli państw trzecich i legalnych migrantów.

25.

Pochwala koncepcję skupienia się na osobach wymagających szczególnego traktowania, w tym ofiarach handlu.

26.

Podkreśla, że integracja musi skupiać się na działaniach długoterminowych i trwałych. Nie wolno zapominać, że jest ona procesem dwukierunkowym, w którym inicjatywy mogą być podejmowane zarówno na rzecz społeczności przyjmującej, jak i migrantów.

27.

Proponuje, aby fundusze asygnowane na sprawy wewnętrzne przeznaczać także na działania zalecane przez Komisję Europejską, co byłoby uznaniem podejścia opartego na wielopoziomowym sprawowaniu rządów w ramach drugiej europejskiej agendy na rzecz integracji (5).

28.

Zaznacza, że z perspektywy administracyjnej praktyki aresztowania osób, stosowane w UE, są kontrolowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i organy ds. praw człowieka oraz podkreśla, że finansowanie projektów związanych z zatrzymywaniem osób nie może odbywać się niezgodnie z prawem UE i postanowieniami ECHR.

29.

Podkreśla, że członkowie rodzin korzystający z ochrony międzynarodowej w różnych państwach członkowskich powinni mieć możliwość wspólnego zamieszkania i korzystania z ochrony w tym samym państwie członkowskim.

Podział odpowiedzialności i relokacja w granicach UE

30.

Podkreśla, że europejskie regiony przygraniczne powinny otrzymywać bardziej odpowiednie wsparcie w zakresie azylu i migracji, zwłaszcza w czasie szczególnych trudności (6).

31.

Podkreśla, że kryteria i mechanizmy dotyczące relokacji muszą mieć charakter niedyskryminujący i winny koncentrować się na osobach znajdujących się w najtrudniejszym położeniu – z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów rynku pracy w UE, zwłaszcza w przypadku osób zmuszonych obecnie do przebywania na obszarach charakteryzujących się ograniczonym dostępem do rynku pracy. Kryteria te nie powinny koncentrować się na priorytetowym traktowaniu jednostek o wysokich kwalifikacjach, już zintegrowanych ze społeczeństwem kraju przyjmującego.

32.

Zaznacza, że władze lokalne i regionalne są w stanie uczestniczyć w procesie tworzenia takich mechanizmów (7).

33.

Jest zdania, że solidarność we wspieraniu obciążonych krajów powinna zależeć od sytuacji pod względem przestrzegania praw człowieka i poszanowania norm UE w zakresie przyjmowania cudzoziemców. Takie podejście sprzyjałoby poprawie sytuacji.

Unijny program przesiedleń

34.

Z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie unijnego programu przesiedleń i zachęca do sformułowania jasnych norm w ramach partnerstwa między Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i organizacjami pozarządowymi, z uwzględnieniem sprawdzonych rozwiązań w innych częściach świata. UE powinna przewodzić poprzez dawanie dobrego przykładu, dążąc do identyfikacji osób najbardziej zapomnianych przez społeczność międzynarodową i do zapewnienia im ochrony.

35.

Zwraca uwagę na konieczność stosowania zachęt i przekazywania informacji dotyczących korzyści w celu zwiększenia ilości miejsc przeznaczanych przez państwa członkowskie dla przesiedleńców.

36.

Podkreśla potrzebę zachowania wyraźnego rozróżnienia między przesiedlaniem z państw trzecich a relokacją w granicach UE. Wzywa tym samym do przestrzegania postanowień w zakresie maksymalnej liczby osób przydzielonych do tych dwóch programów.

Wspomagane powroty dobrowolne

37.

Potwierdza, że programy powinny – co do zasady – funkcjonować wyłącznie na bazie dobrowolności i zgodnie z celami współpracy na rzecz rozwoju, a powrót powinien prowadzić do trwałej integracji społecznej objętych tym procesem osób (8). Projekt powrotu musi mieć sens i nie może prowadzić do podjęcia ponownie próby emigracji (9). Cel ten można osiągnąć dzięki partnerstwom z wyspecjalizowanymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

38.

Zaznacza, że powodzenia strategii powrotów nie można w wystarczającym stopniu zmierzyć za pomocą wyłącznie ilościowego wskaźnika liczby osób powracających. Dobrym wskaźnikiem mogłaby być liczba osób powracających w stosunku do liczby wszystkich przypadków z uwzględnieniem długoterminowych czynników jakości.

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego

39.

Zwraca uwagę na własny, nieodzowny udział w procesie poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego Europy oraz na konieczność budowania potencjału władz lokalnych i regionalnych.

40.

Podkreśla, że przy wydatkowaniu środków z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy pamiętać o konieczności inwestowania w dalsze badania, wprowadzaniu innowacji i wymianie wiedzy specjalistycznej w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo cybernetyczne, kryminalistyka, ochrona infrastruktury strategicznej czy bezpieczeństwo w miastach. Komisja Europejska pragnie upowszechniać te aspekty w związku z coraz bardziej naglącą potrzebą rozwiązywania konkretnych i złożonych problemów.

41.

Potwierdza znaczenie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we współpracę z policją i współdziałanie w dziedzinie bezpieczeństwa. Zaangażowanie to polega m.in. na: szkoleniach, wymianie sprawdzonych rozwiązań, prowadzeniu programów prewencji, opracowywaniu wspólnych narzędzi i systemów informatycznych oraz na lepszej komunikacji.

Walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną

42.

Zaleca wzmocnienie i wykorzystanie w każdym państwie członkowskim obecnych sieci władz lokalnych i regionalnych lub w razie potrzeby utworzenie nowych sieci w celu ułatwienia wymiany sprawdzonych rozwiązań w zakresie integracji społecznej, kształcenia zawodowego i zrozumienia ekstremizmu rodzącego się w lokalnych dzielnicach i w sąsiedztwie. Mogłoby to wspierać prace podjęte w ramach ostatnio utworzonej europejskiej sieci na rzecz przeciwdziałania radykalizacji.

43.

Proponuje, aby finansowanie w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego obejmowało konsultacje społeczne na szczeblu lokalnym w państwach członkowskich i było ukierunkowane na osoby, które czują się oderwane od społeczeństwa. Może to pomóc w wielowymiarowym zrozumieniu lokalnych doświadczeń, problemu terroryzmu i czynników powodujących ekstremizm.

44.

Podkreśla znaczenie zwiększenia bezpieczeństwa praktyk bankowych i sposobów działania przedsiębiorstw w celu określenia i zidentyfikowania czynności polegających na finansowaniu terroryzmu i przestępczości zorganizowanej poprzez pranie pieniędzy i łączenie działalności przestępczej z procedurami prowadzonymi przez legalnie funkcjonujące przedsiębiorstwa.

45.

Przypomina również znaczenie orzekania przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa, co jest niewątpliwie istotnym sposobem zwalczania wszelkich rodzajów nielegalnej działalności, w związku z czym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja Europejska zaproponowała przepisy mające na celu wzmocnienie ram prawnych UE dotyczących konfiskaty (10).

46.

Zaznacza, że chociaż partnerstwa publiczno-prywatne mogłyby przynieść pozytywne skutki, należy unikać prywatyzacji organów bezpieczeństwa.

Kontrola graniczna i operacje ratownicze

47.

Podkreśla konieczność odpowiedniego finansowania kontroli granicznej (11). Jednocześnie uważa, że biorąc pod uwagę kwestię przeciwdziałania nielegalnej migracji, można mieć wątpliwości, czy dokonywanie znaczących inwestycji w kontrolę graniczną jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem generowania długofalowych i znaczących zmian.

48.

Podkreśla konieczność niezależnego monitorowania działań prowadzonych na granicach przez takie organizacje jak Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (Biuro UNHCR), mających na celu zapewnienie poszanowania podstawowych praw człowieka, w tym uwrażliwienie na kwestie płci.

49.

Podkreśla, że dbałość o życie ludzkie powinna mieć pierwszeństwo przed wszystkimi innymi kwestiami i apeluje o większą współpracę i podział odpowiedzialności za osoby uratowane pomiędzy państwa członkowskie, co zapewniłoby zachęty do ratowania osób. KR uważa, że automatyczny podział odpowiedzialności mógłby pomóc ocalić więcej osób na morzu.

Reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych

50.

Z zadowoleniem przyjmuje zmiany mające na celu przyspieszenie reakcji w sytuacjach nadzwyczajnych.

51.

Wzywa Komisję do zaangażowania się w planowanie i opracowywanie działań transgranicznych wiążących się z czynnym udziałem obszarów przygranicznych. Umożliwiłoby to regionom połączenie doświadczeń w zakresie ochrony ludności i zapewniłoby solidną podstawę działań, dzięki której można by utworzyć europejskie siły reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

52.

Wzywa Komisję do udziału w bezpośredniej kontroli sytuacji nadzwyczajnych w celu utrzymania odpowiedniego poziomu nadzoru i pomocy w koordynacji transgranicznej.

53.

Zachęca państwa członkowskie do utworzenia interdyscyplinarnych zespołów szybkiego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, zwłaszcza jeżeli sytuacja nadzwyczajna charakteryzuje się takimi aspektami jak mieszane przepływy migracyjne, w którym to przypadku istotnego znaczenia nabiera specjalistyczna wiedza w zakresie przepisów azylowych i praw człowieka.

54.

Zaznacza, że niektóre sytuacje nadzwyczajne mogą mieć charakter bardziej długofalowy oraz że przeznaczane na nie fundusze muszą być dostępne przez cały czas trwania danej sytuacji.

Zewnętrzne aspekty zarządzania migracją

55.

Z zadowoleniem przyjmuje uspójnienie podejścia do wewnętrznych i zewnętrznych aspektów zarządzania migracją i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zaznacza, że współpraca i dialog z państwami trzecimi są konieczne do tego, aby rozwiązać zarówno problem nielegalnej imigracji, jak i skoncentrować się na migracji legalnej.

56.

Zaznacza, że władze lokalne i regionalne, które są najbliżej państw trzecich lub mają z nimi najsilniejsze związki, mogą zapewnić niezbędne powiązania sprzyjające współpracy UE z tymi państwami, co stanowiłoby znaczący wkład w poprawę stosunków z miastami i regionami pochodzenia i tranzytu oraz przyczyniłoby się do poprawy warunków życia w tych lokalizacjach (12). Dzięki współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi w nowych państwach członkowskich i państwach sąsiadujących (dotyczy to np. grup roboczych i wspólnych komitetów konsultacyjnych, CORLEAP-u, ARLEM-u) KR ma możliwość upowszechniania celów programów dofinansowania poza granicami UE.

57.

Nie dostrzega wyraźnej granicy między działaniami na rzecz rozwoju a działaniami niezwiązanymi z rozwojem w przypadku państw trzecich i apeluje o spójność i koordynację między projektami finansowania pomocy i rozwoju a projektami dotyczącymi spraw wewnętrznych, co powinno opierać się solidarności i podziale odpowiedzialności z państwami trzecimi.

58.

Apeluje o utworzenie zabezpieczeń uniemożliwiających państwom członkowskim działanie tylko we własnym interesie w ramach zewnętrznych aspektów funduszy związanych ze sprawami wewnętrznymi, a także o wypracowanie mechanizmów zapewniających przejrzystość we współpracy dwustronnej między państwami członkowskimi a państwami trzecimi.

II.   ZALECANE POPRAWKI

COM(2011) 750 final

Rozporządzenie ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz

Poprawka 1

Artykuł 3

Zmienić ust. 2 lit. b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

b)

wspieranie zarządzania granicami w celu zapewnienia, z jednej strony, wysokiego poziomu ochrony granic zewnętrznych, a z drugiej strony – sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen.

b)

wspieranie zarządzania granicami w celu zapewnienia, z jednej strony, wysokiego poziomu ochrony granic zewnętrznych, a z drugiej strony – sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen.

Wskaźnikami osiągnięcia tego celu są między innymi rozwój wyposażenia do kontroli granicznej oraz zatrzymania obywateli państw trzecich nielegalnie przekraczających granicę na granicy zewnętrznej odpowiednio do ryzyka występującego na danym odcinku granicy zewnętrznej.

Wskaźnikami osiągnięcia tego celu są między innymi rozwój wyposażenia do kontroli granicznej, zatrzymania obywateli państw trzecich nielegalnie przekraczających granicę na granicy zewnętrznej odpowiednio do ryzyka występującego na danym odcinku granicy zewnętrznej .

Uzasadnienie

Zob. pkt 5. Aby przestrzegać prawa do azylu, podmioty zajmujące się mieszanymi przepływami migracyjnymi muszą posiadać określony poziom wiedzy na temat tego prawa.

Poprawka 2

Artykuł 3

Dodać ust. 2 lit. c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 48.

Poprawka 3

Artykuł 3

Zmienić ust. 3 lit. f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

f)

wzmacnianie współpracy między państwami członkowskimi prowadzącymi działania w państwach trzecich w odniesieniu do napływu obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich, jak również współpracy z państwami trzecimi w tym względzie.

f)

wzmacnianie współpracy między państwami członkowskimi prowadzącymi działania w państwach trzecich w odniesieniu do napływu obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich, jak również współpracy z państwami trzecimi w tym względzie.

Uzasadnienie

Zob. pkt 55.

Poprawka 4

Artykuł 3

Dodać ust. 3 lit. g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 47.

Poprawka 5

Artykuł 4

Dodać ust. 1 lit. f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 48.

Poprawka 6

Artykuł 4

Dodać ust. 1 lit. g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 47 i 48.

Poprawka 7

Artykuł 4

Dodać ust. 1 lit. h)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 5.

Poprawka 8

Artykuł 9

Zmienić ust. 2 lit. b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

b)

wspieranie i zwiększanie istniejącego krajowego potencjału w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, z uwzględnieniem między innymi nowych technologii, zmian lub norm związanych z zarządzaniem przepływami migracyjnymi;

b)

wspieranie i zwiększanie istniejącego krajowego potencjału w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, z uwzględnieniem między innymi nowych technologii, zmian lub norm związanych z zarządzaniem przepływami migracyjnymi ;

Uzasadnienie

Zob. pkt 5.

Poprawka 9

Artykuł 13

Zmienić ust. 2 lit. g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

g)

poprawienie zdolności sieci europejskich do promowania, wspierania i dalszego rozwijania polityki i celów Unii;

g)

poprawienie zdolności sieci europejskich do promowania, wspierania i dalszego rozwijania polityki i celów Unii;

Uzasadnienie

Zob. pkt 3 i 55.

COM(2011) 751 final

Rozporządzenie ustanawiające Fundusz Migracji i Azylu

Poprawka 1

Artykuł 3

Zmienić ust. 2 lit. c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

c)

rozwijanie sprawiedliwych i skutecznych strategii powrotów w państwach członkowskich z naciskiem na zapewnienie stałego charakteru powrotu oraz skutecznej readmisji w krajach pochodzenia;

c)

rozwijanie sprawiedliwych i skutecznych strategii powrotów w państwach członkowskich z naciskiem na zapewnienie stałego charakteru powrotu oraz skutecznej readmisji w krajach pochodzenia;

Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi liczba osób powracających.

Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi liczba osób powracających .

Uzasadnienie

Zob. pkt 37.

Poprawka 2

Artykuł 5

Zmienić ust. 1 lit. e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

e)

informowania społeczności lokalnych, a także szkolenia personelu organów lokalnych, które będą miały styczność z osobami przyjmowanymi;

e)

informowania społeczności lokalnych , a także szkolenia personelu organów lokalnych , które będą miały styczność z osobami przyjmowanymi;

Uzasadnienie

Podmioty społeczeństwa obywatelskiego często realizują projekty integracji.

Poprawka 3

Artykuł 5

Dodać ust. 1 lit. g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 28.

Poprawka 4

Artykuł 6

Zmienić lit. b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

b)

działania bezpośrednio przyczyniające się do oceny polityki azylowej, takie jak: krajowe oceny skutków, badania prowadzone wśród grup docelowych, opracowywanie wskaźników i analiza porównawcza.

b)

działania bezpośrednio przyczyniające się do oceny polityki azylowej, takie jak: krajowe oceny skutków, badania prowadzone wśród grup docelowych , opracowywanie wskaźników i analiza porównawcza.

Uzasadnienie

Zob. pkt 13.

Poprawka 5

Artykuł 7

Dodać lit. h)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 30.

Poprawka 6

Artykuł 8

Zmienić lit. a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

a)

pakiety informacyjne i kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej, w tym za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych i stron internetowych przyjaznych dla użytkowników;

a)

pakiety informacyjne kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej , w tym za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych i stron internetowych przyjaznych dla użytkowników;

Uzasadnienie

Zob. pkt 25.

Poprawka 7

Artykuł 9

Zmienić ust. 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

1.   W ramach celu szczegółowego zdefiniowanego w art. 3 ust. 2 lit. b) działania kwalifikowalne odbywają się w ramach spójnych strategii, wdrażanych przez organizacje pozarządowe bądź organy lokalne lub regionalne i zaprojektowanych specjalnie na potrzeby integracji – odpowiednio na poziomie lokalnym lub regionalnym – osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a)–g). W tym kontekście działania kwalifikowalne obejmują w szczególności następujące działania:

1.   W ramach celu szczegółowego zdefiniowanego w art. 3 ust. 2 lit. b) działania kwalifikowalne odbywają się w ramach spójnych strategii , wdrażanych przez organizacje pozarządowe bądź organy lokalne lub regionalne i zaprojektowanych specjalnie na potrzeby integracji – odpowiednio na poziomie lokalnym lub regionalnym – osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a)–g). W tym kontekście działania kwalifikowalne obejmują w szczególności następujące działania:

Uzasadnienie

Zob. pkt 25.

Poprawka 8

Artykuł 9

Zmienić ust. 1 lit. a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

a)

tworzenie i rozwijanie takich strategii integracji, w tym analiza potrzeb, udoskonalanie wskaźników i ocena;

a)

tworzenie i rozwijanie takich strategii integracji z , w tym analiza potrzeb, udoskonalanie wskaźników i ocena ;

Uzasadnienie

Zob. pkt 18 i 23.

Poprawka 9

Artykuł 9

Dodać ust. 1 lit. i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 26.

Poprawka 10

Artykuł 9

Dodać ust. 1 lit. j)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 26.

Poprawka 11

Artykuł 10

Dodać lit. f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 46 i 54.

Poprawka 12

Artykuł 11

Zmienić lit. a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

a)

tworzenia i udoskonalania infrastruktury lub usług służących zapewnieniu zakwaterowania oraz warunków przyjmowania lub zatrzymywania;

a)

tworzenia i udoskonalania infrastruktury lub usług służących zapewnieniu zakwaterowania oraz warunków przyjmowania lub zatrzymywania;

Uzasadnienie

Zob. pkt 27.

Poprawka 13

Artykuł 12

Zmienić lit. b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

b)

środków w zakresie wspomaganych powrotów dobrowolnych, w tym badań lekarskich i pomocy medycznej, organizacji podróży, wkładu finansowego, doradztwa przed powrotem i po nim oraz wsparcia;

b)

środków w zakresie wspomaganych powrotów dobrowolnych, w tym badań lekarskich i pomocy medycznej, organizacji podróży, wkładu finansowego, doradztwa przed powrotem i po nim oraz wsparcia;

Uzasadnienie

Zob. pkt 36 i 37.

Poprawka 14

Artykuł 13

Zmienić lit. a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

a)

działania mające na celu promowanie i wzmacnianie współpracy operacyjnej między służbami państw członkowskich ds. powrotów, w tym współpracy z organami konsularnymi i służbami imigracyjnymi państw trzecich;

a)

działania mające na celu promowanie i wzmacnianie współpracy operacyjnej między służbami państw członkowskich ds. powrotów, w tym współpracy z organami konsularnymi i służbami imigracyjnymi państw trzecich;

Uzasadnienie

Zob. pkt 36.

Poprawka 15

Artykuł 17

Zmienić ust. 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

4.   Poniższe grupy uchodźców wymagające szczególnego traktowania w każdym przypadku uwzględnia się we wspólnych priorytetach unijnych w zakresie przesiedleń i kwalifikuje do kwoty ryczałtowej określonej w ust. 2:

kobiety i dzieci narażone na ryzyko,

małoletni bez opieki,

osoby wymagające opieki medycznej, którą można zapewnić wyłącznie w drodze przesiedlenia,

osoby potrzebujące natychmiastowego lub pilnego przesiedlenia z powodów prawnych oraz wymagające ochrony fizycznej.

4.   Poniższe grupy uchodźców wymagające szczególnego traktowania w każdym przypadku uwzględnia się we wspólnych priorytetach unijnych w zakresie przesiedleń i kwalifikuje do kwoty ryczałtowej określonej w ust. 2:

kobiety i dzieci narażone na ryzyko,

małoletni bez opieki,

osoby wymagające opieki medycznej , którą można zapewnić wyłącznie w drodze przesiedlenia,

osoby potrzebujące natychmiastowego lub pilnego przesiedlenia z powodów prawnych oraz wymagające ochrony fizycznej.

Uzasadnienie

Zob. pkt 33. Uwzględnienie w priorytetach osób wymagających opieki psychologicznej jest dobrą praktyką stosowaną przez Biuro UNHCR i inne podmioty.

Poprawka 16

Artykuł 18

Dodać ust. 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

   

Uzasadnienie

Zob. pkt 32.

Poprawka 17

Artykuł 18

Dodać ust. 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

   

Uzasadnienie

Zob. pkt 30.

Poprawka 18

Artykuł 19

Zmienić ust. 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

1.   W celu przydzielenia kwoty wskazanej w art. 15 ust. 1 lit. c) Komisja do dnia 31 maja 2017 r. ocenia potrzeby państw członkowskich w odniesieniu do ich systemów azylu i przyjmowania, ich sytuacji pod względem przepływów migracyjnych w latach 2014–2016 oraz przewidywanego rozwoju sytuacji.

1.   W celu przydzielenia kwoty wskazanej w art. 15 ust. 1 lit. c) Komisja do dnia 31 maja 2017 r. ocenia potrzeby państw członkowskich w odniesieniu do ich systemów azylu i przyjmowania, ich sytuacji pod względem przepływów migracyjnych w latach 2014–2016 oraz przewidywanego rozwoju sytuacji.

Uzasadnienie

Sytuacja migracyjna może ulec bardzo szybkiej zmianie, a system powinien być wystarczająco elastyczny, aby umożliwić poradzenie sobie z wyzwaniem tego rodzaju.

Poprawka 19

Artykuł 22

Zmienić ust. 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

1.   Fundusz zapewnia pomoc finansową w celu zaspokojenia pilnych i szczególnych potrzeb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej.

1.   Fundusz zapewnia pomoc finansową w celu zaspokojenia pilnych i szczególnych potrzeb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej .

Uzasadnienie

Zob. pkt 53.

Poprawka 20

Artykuł 23

Zmienić ust. 2 lit. a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

a)

pełnienie funkcji unijnego komitetu doradczego ds. migracji i azylu poprzez wspólne koordynowanie działań i współpracę zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnymi z przedstawicielami państw członkowskich, środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego, ośrodków analitycznych i innych podmiotów unijnych/międzynarodowych;

a)

pełnienie funkcji unijnego komitetu doradczego ds. migracji i azylu poprzez wspólne koordynowanie działań i współpracę zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym z przedstawicielami państw członkowskich, środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego, ośrodków analitycznych i innych podmiotów unijnych/międzynarodowych;

Uzasadnienie

Zob. pkt 15.

Poprawka 21

Artykuł 23

Zmienić ust. 5 lit. c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

c)

krajowych punktów kontaktowych wyznaczanych przez państwa członkowskie, z których każdy składa się z co najmniej trzech ekspertów, którzy dysponują wspólnie odpowiednią wiedzą fachową na temat azylu i migracji, w tym kształtowania polityki, prawa, badań i statystyki, oraz którzy koordynują i zapewniają krajowy wkład w działania, o których mowa w art. 19 ust. 1, w celu uzyskania wkładu wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron;

c)

krajowych punktów kontaktowych wyznaczanych przez państwa członkowskie, z których każdy składa się z co najmniej trzech ekspertów, którzy dysponują wspólnie odpowiednią wiedzą fachową na temat azylu i migracji, w tym kształtowania polityki, prawa, badań i statystyki, oraz którzy koordynują i zapewniają krajowy wkład w działania, o których mowa w art. 19 ust. 1, w celu uzyskania wkładu wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron;

Uzasadnienie

Zob. pkt 13. Pomogłoby to zwiększyć przejrzystość mechanizmów.

COM(2011) 752 final

Rozporządzenie ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Migracji i Azylu oraz instrumentu finansowego na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

Poprawka 1

Artykuł 4

Zmienić

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Działania finansowane na mocy rozporządzeń szczegółowych są zgodne z właściwym prawem Unii i prawem krajowym.

Działania finansowane na mocy rozporządzeń szczegółowych są zgodne z właściwym prawem Unii i prawem krajowym.

Uzasadnienie

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stanowi część dorobku UE, lecz czasami rezultaty postanowień Trybunału nie są uwzględniane w praktyce przez państwa członkowskie. Zwrócenie uwagi na ich znaczenie jest pomocne.

Poprawka 2

Artykuł 8

Dodać ust. 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

   

Uzasadnienie

Zob. pkt 53.

Poprawka 3

Artykuł 12

Zmienić ust. 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

1.   Każde państwo członkowskie organizuje, zgodnie z przepisami i praktykami krajowymi, partnerstwo z odpowiednimi instytucjami i podmiotami w celu opracowania i realizacji programów krajowych

1.   Każde państwo członkowskie organizuje, zgodnie z przepisami i praktykami krajowymi, partnerstwo z odpowiednimi instytucjami i podmiotami w celu opracowania i realizacji programów krajowych.

Takie instytucje i podmioty mogą obejmować właściwe władze regionalne, lokalne, miejskie i inne organy publiczne, a także w stosownych przypadkach organizacje międzynarodowe i podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni.

Takie instytucje i podmioty mogą obejmować właściwe władze regionalne, lokalne, miejskie i inne organy publiczne, a także organizacje międzynarodowe i podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie i , takie jak organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni.

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do sformułowania „w stosownych przypadkach” wyraz „odpowiednie” wyklucza element uznaniowości, który może prowadzić do braku jasności. Wkład grup docelowych jest podstawą programowania w UE.

Poprawka 4

Artykuł 12

Zmienić ust. 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

4.   Każde państwo członkowskie ustanawia komitet monitorujący w celu wsparcia wdrażania programów krajowych.

4.   Każde państwo członkowskie ustanawia komitet monitorujący w celu wsparcia wdrażania programów krajowych.

Uzasadnienie

Zob. pkt 13. Zwiększy to przejrzystość i pozwoli uniknąć ewentualnego konfliktu interesów.

Poprawka 5

Artykuł 12

Zmienić ust. 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

5.   Komisja może uczestniczyć w pracach komitetu monitorującego w charakterze doradcy.

5.   Komisja ć w pracach komitetu monitorującego w charakterze doradcy.

Uzasadnienie

Uczestnictwo Komisji jest bardzo istotne i nie należy w tym przypadku dopuszczać swobody decyzyjnej.

Poprawka 6

Artykuł 14

Dodać ust. 5 lit. g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 18 i 19.

Poprawka 7

Artykuł 20

Zmienić ust. 2 lit. c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

c)

wydatki związane z oceną działań lub projektów;

c)

wydatki związane z oceną działań lub projektów ;

Uzasadnienie

Zob. pkt 18 i 19. Właściwe zainteresowane strony mają możliwość oceny efektywności projektu.

Poprawka 8

Artykuł 23

Zmienić ust. 1 lit. b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

b)

akredytowaną Instytucję Odpowiedzialną: podmiot sektora publicznego państwa członkowskiego, ponoszący wyłączną odpowiedzialność za właściwe zarządzanie programem krajowym i właściwą kontrolę nad nim oraz zajmujący się wszelkimi kontaktami z Komisją;

b)

akredytowaną Instytucję Odpowiedzialną: podmiot sektora publicznego państwa członkowskiego, ponoszący wyłączną odpowiedzialność za właściwe zarządzanie programem krajowym i właściwą kontrolę nad nim oraz zajmujący się wszelkimi kontaktami z Komisją;

Uzasadnienie

Zob. pkt 18 i 19.

Poprawka 9

Artykuł 25

Dodać ust. 5 lit. d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 18 i 19. Właściwe zainteresowane strony mają możliwość oceny efektywności projektu.

Poprawka 10

Artykuł 48

Zmienić ust. 1 lit. b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

b)

informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach programów krajowych;

b)

informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach programów krajowych;

Uzasadnienie

Zob. pkt 14.

Poprawka 11

Artykuł 50

Dodać ust. 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

   

Uzasadnienie

Zob. pkt 18 i 19.

Poprawka 12

Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

2.   Państwa członkowskie dopilnowują, by stosowane były procedury mające na celu opracowywanie i gromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ocen, w tym danych odnoszących się do wskaźników ogólnych i specyficznych dla programu.

2.   Państwa członkowskie dopilnowują, by stosowane były procedury mające na celu opracowywanie i gromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ocen, w tym danych odnoszących się do wskaźników ogólnych i specyficznych dla programu.

Uzasadnienie

Zob. pkt 13.

Poprawka 13

Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

1.   Komisję wspiera Wspólny Komitet ds. Azylu, Migracji i Bezpieczeństwa, ustanowiony na mocy niniejszego rozporządzenia. Komitet stanowi komitet w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1.   Komisję wspiera Wspólny Komitet ds. Azylu, Migracji i Bezpieczeństwa, ustanowiony na mocy niniejszego rozporządzenia . Komitet stanowi komitet w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Uzasadnienie

Zob. pkt 18 i 19.

COM(2011) 753 final

Rozporządzenie ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

Poprawka 1

Artykuł 3

Zmienić ust. 2 lit. a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

a)

zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej oraz wzmacniania koordynacji i zacieśniania współpracy między organami ścigania państw członkowskich a odpowiednimi państwami trzecimi.

a)

zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej oraz wzmacniania koordynacji i zacieśniania współpracy między organami ścigania państw członkowskich a odpowiednimi państwami trzecimi.

Uzasadnienie

Zob. pkt 41 i 55.

Poprawka 2

Artykuł 3

Zmienić ust. 3 lit. a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

a)

środków (metod, narzędzi, struktur) wzmacniających zdolność państw członkowskich do zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w szczególności w drodze partnerstw publiczno-prywatnych, wymiany informacji i najlepszych praktyk, dostępu do danych, technologii interoperacyjnych, porównywalnych statystyk, stosowanych metod kryminologicznych, komunikacji społecznej i podnoszenia świadomości.

a)

środków (metod, narzędzi, struktur) wzmacniających zdolność państw członkowskich do zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w szczególności w drodze partnerstw publiczno-prywatnych, wymiany informacji i najlepszych praktyk, dostępu do danych, technologii interoperacyjnych, porównywalnych statystyk, stosowanych metod kryminologicznych, komunikacji społecznej i i podnoszenia świadomości.

Uzasadnienie

Zob. pkt 38, 39, 40, 41, 43 i 44.

Poprawka 3

Artykuł 4

Zmienić ust. 1 lit. a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

a)

działania poprawiające koordynację policji oraz koordynację między organami ścigania, w tym wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze oraz każdą inną formę wspólnych operacji transgranicznych, dostęp do informacji oraz ich wymianę i technologie interoperacyjne;

a)

działania poprawiające koordynację policji oraz koordynację między organami ścigania , w tym wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze oraz każdą inną formę wspólnych operacji transgranicznych, dostęp do informacji oraz ich wymianę i technologie interoperacyjne;

Uzasadnienie

Zob. pkt 38 i 40.

Poprawka 4

Artykuł 4

Dodać ust. 1 lit. h)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 42.

Poprawka 5

Artykuł 4

Dodać ust. 1 lit. i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Uzasadnienie

Zob. pkt 41.

Poprawka 6

Artykuł 6

Zmienić ust. 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

1.   Państwa członkowskie sporządzają program krajowy przewidziany na mocy niniejszego Instrumentu i program przewidziany na mocy rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, finansowy instrument wspierania w zakresie zarządzania granicami i wizami, i przedstawiają je Komisji łącznie jako jeden program krajowy dotyczący funduszu zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 [rozporządzenie horyzontalne].

1.   Państwa członkowskie, sporządzają program krajowy przewidziany na mocy niniejszego Instrumentu i program przewidziany na mocy rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, finansowy instrument wspierania w zakresie zarządzania granicami i wizami, i przedstawiają je Komisji łącznie jako jeden program krajowy dotyczący funduszu zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 [rozporządzenie horyzontalne].

Uzasadnienie

Zob. pkt 18 i 19.

Poprawka 7

Artykuł 14a

Dodać nowy punkt

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

   

   

Uzasadnienie

Wspieranie transgranicznych działań w dziedzinie policyjnej mogło dotychczas odbywać się (do wyboru) w ramach programu ISEC (program Komisji „Zapobieganie i walka z przestępczością) albo w ramach finansowania Celu 3 (z EFRR), zgodnie z zasadą komplementarności (art. 11 decyzji Rady 2007/125/WSiSW). O ile działania w ramach ISEC były finansowane centralnie przez Unię, o tyle finansowanie w ramach Celu 3 podlegało zdecentralizowanemu zarządzaniu środkami. Zgodnie z art. 14 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie instrumentu finansowego w ramach FBW decyzja Rady z 2007 r. ma w przyszłym okresie finansowania zostać uchylona. Będzie to oznaczało także zniesienie zasady komplementarności instrumentów wspólnotowych i brak możliwości wyboru między FBW a środkami na Cel 3. Nie należy jednak rezygnować z korzyści, jakie daje elastyczne wykorzystanie różnych instrumentów finansowania. Jeżeli zniesienie komplementarności ma służyć zapobieganiu podwójnemu finansowaniu, można to wystarczająco uwzględnić przy praktycznym wdrażaniu finansowania. Dlatego proponuje się włączenie zasady komplementarności, a także klauzuli ochronnej zawartej w art. 11 ust. 3 decyzji w sprawie programu ISEC, do rozporządzenia w sprawie instrumentu finansowego w ramach FBW w postaci nowego artykułu 14a.

Bruksela, 18 lipca 2012 r.

Przewodnicząca Komitetu Regionów

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 201/2009, pkt 1.

(2)  CdR 201/2009, pkt 8 i 9.

(3)  CdR 170/2010, pkt 43.

(4)  COM(2011) 752 final.

(5)  Komunikat Komisji „Europejski program integracji obywateli państw trzecich” – COM(2011) 455 final.

(6)  CdR 170/2010, pkt 41 i 42.

(7)  CdR 201/2009, pkt 92.

(8)  CdR 170/2010, pkt 48.

(9)  CdR 201/2009, pkt 87.

(10)  COM (2012) 85 final.

(11)  CdR 210/2008, pkt 30.

(12)  CdR 201/2009, pkt 76 i 77.


Top