Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0424(13)

Decyzja nr U3 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu pojęcia bezrobocie częściowe mającego zastosowanie do osób bezrobotnych, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią)

OJ C 106, 24.4.2010, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

24.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 106/45


DECYZJA NR U3

z dnia 12 czerwca 2009 r.

w sprawie zakresu pojęcia „bezrobocie częściowe” mającego zastosowanie do osób bezrobotnych, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią)

2010/C 106/13

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO,

uwzględniając art. 72 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1), zgodnie z którym Komisja Administracyjna odpowiada za rozpatrywanie wszelkich spraw administracyjnych lub dotyczących wykładni, wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2),

uwzględniając art. 65 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do osób całkowicie bezrobotnych art. 65 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004 zawiera przepis stanowiący odstępstwo od ogólnej zasady lex loci laboris, zawartej w art. 11 ust. 3 lit. a) tego rozporządzenia.

(2)

Do ustalenia, czy osoba jest uważana za bezrobotną całkowicie lub częściowo w rozumieniu art. 65 ust. 1 i 2 wspomnianego rozporządzenia, muszą być stosowane jednolite kryteria wspólnotowe. Podstawą takiego ustalenia nie mogą być kryteria określone w prawie krajowym.

(3)

Zważywszy na to, iż praktyka krajowych instytucji zabezpieczenia społecznego w różnych państwach członkowskich wskazuje na różnice interpretacyjne w odniesieniu do określania rodzaju bezrobocia, należy uściślić zakres wspomnianego artykułu w celu przyjęcia jednolitych i obiektywnych kryteriów jego stosowania przez wspomniane instytucje.

(4)

Na mocy art. 65 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 osoba całkowicie bezrobotna nie posiadająca już związków z właściwym państwem członkowskim otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych od instytucji w miejscu jej zamieszkania.

(5)

Podstawą oceny istnienia lub utrzymywania stosunku pracy jest wyłącznie ustawodawstwo państwa miejsca zatrudnienia.

(6)

Cel art. 65 tego rozporządzenia, jakim jest ochrona osób bezrobotnych, nie zostałby osiągnięty, gdyby osoba zatrudniona przez to samo przedsiębiorstwo w państwie członkowskim innym niż państwo, na terytorium którego zamieszkuje, w przypadku zawieszenia działalności została uznana za całkowicie bezrobotną i, w celu otrzymania zasiłków dla bezrobotnych, musiała zwrócić się do instytucji miejsca zamieszkania.

Działając zgodnie z warunkami określonymi w art. 71 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1.

Do celów stosowania art. 65 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 określenie rodzaju bezrobocia (częściowe lub całkowite) zależy od stwierdzenia utrzymywania lub braku jakiegokolwiek umownego stosunku pracy między stronami, a nie od długości okresu ewentualnego czasowego zawieszenia wykonywania pracy przez pracownika.

2.

Pracownika, który pozostaje zatrudniony przez przedsiębiorstwo w państwie członkowskim innym, niż państwo na terytorium którego zamieszkuje, i wykonywanie pracy przez którego zostaje zawieszone, przy czym w każdej chwili może on powrócić na swoje stanowisko pracy, uważa się za częściowo bezrobotnego, a odpowiednie świadczenia są udzielane przez instytucję właściwą państwa członkowskiego miejsca zatrudnienia, zgodnie z art. 65 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia.

3.

Jeżeli osoba, nie będąc związana żadnym umownym stosunkiem pracy, nie ma już żadnego związku z państwem członkowskim miejsca zatrudnienia (np. w przypadku rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia), uznaje się ją za całkowicie bezrobotną, zgodnie z art. 65 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, a świadczenia są udzielane przez instytucję miejsca zamieszkania.

4.

Osoba wykonująca pracę na własny rachunek nie prowadząca już żadnej działalności zawodowej lub handlowej w państwie członkowskim, w którym wcześniej była aktywna zawodowo, uznawana jest za całkowicie bezrobotną, zgodnie z art. 65 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, a świadczenia są udzielane przez instytucję miejsca zamieszkania.

5.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

Przewodniczący Komisji Administracyjnej

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.


Top