Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/219/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5622 – Infineon/LSIS/LS Power Semitech JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 219, 12.9.2009, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/21


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5622 – Infineon/LSIS/LS Power Semitech JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 219/06

1.

W dniu 4 września 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Infineon Technologies AG („Infineon”, Niemcy) oraz LS Industrial System Co. Ltd. („LSIS”, Republika Korei) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem LS Power Semitech Co. Ltd. („LS Power Semitech”, Republika Korei) w drodze zakupu udziałów/akcji w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Infineon: opracowanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu półprzewodników oraz rozwiązań systemowych na potrzeby zastosowań w zakresie motoryzacji i bezpieczeństwa oraz zastosowań przemysłowych i konsumenckich,

w przypadku przedsiębiorstwa LSIS: opracowanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu półprzewodników oraz rozwiązań systemowych związanych z energią elektryczną w przemyśle oraz motoryzacji,

w przypadku przedsiębiorstwa LS Power Semitech: opracowanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu profilowanych inteligentnych modułów mocy (ang. molded intelligent power modules, MIPM) o zastosowaniu konsumenckim.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5622 – Infineon/LSIS/LS Power Semitech JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.


Top