Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0108(03)

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) ( Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1 , Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5 , Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11 , Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14 , Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31 , Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14 )

OJ C 3, 8.1.2009, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 3/5


Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5, Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11, Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14, Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31, Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14)

(2009/C 3/04)

Publikacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

NIEMCY

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

sekcja I. „Ogólne” otrzymuje następujące brzmienie:

„—

Aufenthaltserlaubnis

(Dokument pobytowy)

Niederlassungserlaubnis

(Zezwolenie na osiedlenie)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(Zezwolenie na pobyt stały — UE)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(Karta pobytu dla członków rodziny obywatela UE lub obywatela państwa członkowskiego EOG)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte »Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind«, gilt gemäß § 15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

(Zgodnie z § 15 ustawy o swobodzie przepływu obywateli UE »Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind (dokument pobytowy dla członków rodziny obywateli państw członkowskich UE lub EOG, którzy sami nie są obywatelami państw członkowskich UE lub EOG)« wydany przed 28 sierpnia 2007 r. zachowuje ważność jako karta pobytu)

Fiktionsbescheinigung

(tymczasowe zezwolenie), w którym na stronie 3 zaznaczone jest trzecie pole: »der Aufenthaltstitel als fortbestehend« (»dokument pobytowy zachowuje ważność«) (§ paragraf 81 ust. 4 AufenthG — niemieckiej ustawy o pobycie cudzoziemców). Wjazd jest możliwy tylko za okazaniem wygasłego dokumentu pobytowego lub wizy. Zaznaczone pole pierwsze lub drugie nie umożliwiają w sposób jednoznaczny wjazdu bez wizy.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(Dokument pobytowy dla obywateli Szwajcarii oraz członków ich rodzin, którzy nie są obywatelami Szwajcarii)

Następujące dokumenty wydane przed 1 stycznia 2005 r. również uprawniają posiadaczy do wjazdu bez wizy:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(Dokument pobytowy dla obywateli państw członkowskich WE)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(Dokument pobytowy zezwalający na pobyt bezterminowy w Republice Federalnej Niemiec)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(Zezwolenie na pobyt w Republice Federalnej Niemiec w określonym celu)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Dokument pobytowy zezwalający na pobyt w Republice Federalnej Niemiec przyznawany w sytuacjach wyjątkowych)

Dokumenty te zastępują wizę, upoważniając do wjazdu bez wizy tylko wówczas, jeżeli umieszczone zostały w paszporcie lub wydane oddzielnie w połączeniu z paszportem, natomiast nie zastępują wizy, jeżeli wydane zostały jako dokument wewnętrzny zastępujący dokument tożsamości.

»Aussetzung der Abschiebung (Duldung)« (dokument dotyczący odroczenia deportacji) oraz »Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber« (tymczasowe zezwolenie na pobyt dla osób ubiegających się o azyl) również nie uprawniają do wjazdu bez wizy.”

HISZPANIA

Nowy wykaz zastępujący wykaz opublikowany w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Autorización de Regreso

(Zezwolenie na powrót)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento CE 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002

(Jednolity wzór dokumentów pobytowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.)

Tarjeta de extranjeros „régimen comunitario”.

(Dokument dla cudzoziemców zgodny z systemem wspólnotowym)

Tarjeta de extranjeros „estudiante”.

(Legitymacja studencka dla cudzoziemców)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(Lista uczestników wycieczki szkolnej na terenie Unii Europejskiej)

Posiadaczom następujących kart akredytacyjnych wydanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych zezwala się na wjazd bez wizy:

Dowód tożsamości ambasadora (czerwony).

Na okładce napis „Documento de Identidad Diplomático” (dyplomatyczny dokument tożsamości) z dopiskiem „Embajador/Ambassador” z lewej strony; wystawiany akredytowanym ambasadorom;

Legitymacja dyplomatyczna (czerwona)

Na okładce napis „Documento de Identidad Diplomático” (dyplomatyczny dokument tożsamości); wystawiany dla personelu posiadającego status dyplomatyczny, akredytowanego przy przedstawicielstwach dyplomatycznych. Legitymacje dla małżonków i dzieci oznaczane są literą F;

Karta konsularna (ciemnozielona)

Na okładce napis „Documento de Identidad Consular” (konsularny dokument tożsamości); wystawiany zawodowym urzędnikom konsularnym akredytowanym w Hiszpanii. Legitymacje dla małżonków i dzieci oznaczane są literą F;

Karta pracownika konsulatu (jasnozielona)

Na okładce napis „Tarjeta de Identidad Consular” (konsularny dowód tożsamości); wystawiany konsularnym urzędnikom administracyjnym akredytowanym w Hiszpanii. Legitymacje dla małżonków i dzieci oznaczane są literą F;

Dowód tożsamości członków personelu administracyjnego i technicznego akredytowanych przedstawicielstw dyplomatycznych (żółty)

Na okładce napis „Documento de Identidad Diplomático” (dyplomatyczny dokument tożsamości); wystawiany urzędnikom administracyjnym w akredytowanych przedstawicielstwach dyplomatycznych. Legitymacje dla małżonków i dzieci oznaczane są literą F;

Dowód tożsamości członka personelu dyplomatycznego, administracyjnego i technicznego organizacji międzynarodowej i biura Unii Europejskiej (niebieski)

Na okładce napis „Documento de Identidad Diplomático” (dyplomatyczny dokument tożsamości); wydawany członkom personelu administracyjnego i technicznego akredytowanego przy organizacji międzynarodowej lub biurze Unii Europejskiej. Legitymacje dla małżonków i dzieci oznaczane są literą F;

Dowód tożsamości wydawany domowej służbie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych i biur Unii Europejskiej oraz prywatnej służbie domowej akredytowanych urzędników dyplomatycznych i konsularnych (szary)

Na okładce napis„Documento de Identidad Diplomático” (dyplomatyczny dokument tożsamości); wydawany domowej służbie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych i biur Unii Europejskiej oraz prywatnej służbie domowej akredytowanych urzędników dyplomatycznych i konsularnych. Legitymacje dla małżonków i dzieci oznaczane są literą F;

Dowód tożsamości wydawany rodzicom członków akredytowanego personelu i ich dzieciom w wieku od 18 do 23 lat (beżowy);

Na okładce napis „Tarjeta de Identidad” (dowód tożsamości) wydawany rodzicom członków akredytowanego personelu i ich dzieciom w wieku od 18 do 23 lat.

WĘGRY

Nowy wykaz zastępujący wykaz opublikowany w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Zezwolenia na pobyt

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

(Dokument pobytowy dla posiadaczy zezwolenia na imigrację lub osiedlenie się, naklejka w paszporcie krajowym; wydawany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.

Data wydania: od dnia 1 lipca 2007 r.

W rubryce MEGJEGYZÉSEK (uwagi) w przypadku następujących rodzajów dokumentów pobytowych:

a)

„bevándorlási engedély” — w przypadku zezwolenia imigracyjnego;

b)

„letelepedési engedély” — w przypadku zezwolenia na osiedlenie się;

c)

„ideiglenes letelepedési engedély” — w przypadku dokumentu pobytowego zezwalającego na pobyt czasowy;

d)

„nemzeti letelepedési engedély” — w przypadku krajowego zezwolenia na osiedlenie się;

e)

„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK” — w przypadku zezwolenia na osiedlenie na terytorium WE)

Tartózkodási engedély

(Dokument pobytowy — w formie karty wraz z paszportem krajowym; wydawany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.)

Tartózkodási engedély

(Dokument pobytowy — w formie naklejki umieszczonej w paszporcie krajowym; wydawany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.)

Letelepedési engedély

(Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały, wraz z paszportem krajowym, w którym umieszczono wpis o zezwoleniu na pobyt stały

Typ: karta laminowana

Data wydania: w latach 2002–2004

Okres ważności: do 5 lat od daty wydania, jednak nie dłużej niż do 2009 r.)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

(Dokument pobytowy dla obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz członków ich rodzin

Typ: karta laminowana, dwustronny dokument papierowy w formacie ID-2 (105 × 75 mm), laminowany na gorąco.

Wydany: od 2004 r.

Okres ważności: do 5 lat, jednak nie dłużej niż do 29 czerwca 2012 r.)

Állandó tartózkodási kártya

(Karta stałego pobytu wraz z paszportem krajowym

Data wejścia w życie: 1 lipca 2007 r. na podstawie ustawy I z 2007 r. o wjeździe osób posiadających prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu.

W przypadku dokumentu wydanego obywatelom państw członkowskich EOG oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo stałego pobytu, ważna wraz z krajowym dowodem tożsamości lub paszportem.

W przypadku obywateli krajów trzecich — ważna wyłącznie wraz z paszportem krajowym)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(Karta pobytu dla członków rodzin obywateli państw członkowskich EOG

Data wejścia w życie: 1 lipca 2007 r. na podstawie ustawy I z 2007 r. o wjeździe osób posiadających prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu; okres ważności: maksymalnie 5 lat. Dwustronny dokument papierowy w formacie ID-2, laminowany na gorąco.

W rubryce „EGYÉB MEGJEGYZÉSEK” (inne uwagi): „tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére” (Karta pobytu dla członków rodzin obywateli państw członkowskich EOG)

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(Karta pobytu dla obywatela państwa trzeciego będącego członkiem rodziny obywatela węgierskiego)

Typ: naklejka załączona do paszportu krajowego

Data wydania: od dnia 1 lipca 2007 r., w dalszym ciągu obowiązuje

Okres ważności: 5 lat od daty wydania

Naklejka „Tartózkodási engedély” („zezwolenie na pobyt”)

W rubryce „AZ ENGEDÉLY TÍPUSA” (typ zezwolenia): „Tartózkodási kártya” (karta pobytu)

W rubryce „MEGJEGYZÉSEK” (uwagi): „tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére” (Karta pobytu dla obywatela państwa trzeciego będącego członkiem rodziny obywatela węgierskiego)

Humanitárius tartózkodási engedély

(Dokument pobytowy zezwalający na pobyt z przyczyn humanitarnych

Typ: w formie karty wraz z paszportem krajowym; wydawany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.)

Uwaga

Dokument pobytowy zezwalający na pobyt z przyczyn humanitarnych wydawany osobom ubiegającym się o azyl (zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. c) ustawy II z 2007 r.) lub osobom, którym wydano zakaz wjazdu lub pobytu (zgodnie z art. 25 konwencji wykonawczej do układu z Schengen) upoważnia posiadacza wyłącznie do pobytu na terytorium Węgier bez prawa do przemieszczania się po terytorium UE lub przekraczania granic zewnętrznych.

Inne dokumenty

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

(Dokument poświadczający tożsamość i prawo pobytu osób podlegających ochronie tymczasowej wraz z paszportem krajowym; wydawany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.)

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(Dowód tożsamości wydawany uchodźcom i osobom objętym ochroną uzupełniającą

W przypadku uchodźców ważny wraz z dokumentem podróży wystawionym zgodnie z konwencją genewską z 1951 r.

W przypadku osób objętych ochroną uzupełniającą ważny wraz z dokumentem podróży wystawionym osobom objętym ochroną uzupełniającą)

Diáklista

(Lista osób biorących udział w wycieczkach szkolnych na terenie Unii Europejskiej)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(Legitymacja specjalna dla dyplomatów i członków ich rodzin — legitymacja dyplomatyczna — wraz z wizą D wydaną przez MSZ, o ile to konieczne)

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(Legitymacja specjalna dla pracowników urzędów konsularnych i członków ich rodzin — legitymacja konsularna — wraz z wizą D wydaną przez MSZ, o ile to konieczne)

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(Legitymacja specjalna dla członków personelu administracyjnego i technicznego misji dyplomatycznych oraz członków ich rodzin — wraz z wizą D wydaną przez MSZ, o ile to konieczne)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(Legitymacja specjalna dla członków personelu obsługi misji dyplomatycznych, prywatnej służby domowej oraz członków ich rodzin — wraz z wizą D wydaną przez MSZ, o ile to konieczne)


Top