Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0620(01)

Komunikat Komisji w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: tlenek cynku, siarczan cynku, bis(ortofosforan) trójcynku (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ C 155, 20.6.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 155/1


Komunikat Komisji w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: tlenek cynku, siarczan cynku, bis(ortofosforan) trójcynku

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 155/01)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1) przewiduje przekazywanie danych, określanie priorytetów, ocenę ryzyka oraz — w razie konieczności — opracowywanie strategii mających na celu ograniczanie ryzyka stwarzanego przez istniejące substancje.

W ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93 następujące substancje zostały określone jako substancje priorytetowe wymagające oceny zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2268/95 (2) dotyczącym drugiego wykazu substancji priorytetowych, jak przewidziano w rozporządzeniu (EWG) nr 793/93:

tlenek cynku,

siarczan cynku,

bis(ortofosforan) trójcynku.

Państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca na mocy powyższego rozporządzenia zakończyło działania związane z oceną ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego stwarzanego przez te substancje, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1488/94 z dnia 28 czerwca 1994 r. ustanawiającym zasady oceny ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego ze strony istniejących substancji (3) oraz zaproponowało strategię ograniczenia ryzyka zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 793/93.

Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (SCTEE) i z Komitetem Naukowym ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER), które wydały opinie na temat ocen ryzyka przeprowadzonych przez sprawozdawcę. Opinie te zostały opublikowane na stronach internetowych tych komitetów.

Artykuł 11 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 793/93 stanowi, że wyniki oceny ryzyka, jak i zalecana strategia ograniczania ryzyka przyjmowane są na poziomie wspólnotowym i są publikowane przez Komisję. W niniejszym komunikacie i w towarzyszącym mu zaleceniu Komisji 2008/468/WE (4) (odniesienie do zalecenia) przedstawiono wyniki oceny ryzyka (5) oraz strategie ograniczania ryzyka stwarzanego przez wyżej wymienione substancje.

Wyniki oceny ryzyka oraz strategie ograniczenia ryzyka przewidziane w niniejszym komunikacie są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 793/93.


(1)  Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1.

(2)  Dz.U. L 231 z 28.9.1995, str. 18.

(3)  Dz.U. L 161 z 29.6.1994, str. 3.

(4)  Dz.U. L 161 z 20.6.2008.

(5)  Kompleksowe sprawozdanie z oceny ryzyka, jak również jego streszczenie, jest dostępne na stronie internetowej Europejskiego Biura ds. Chemikaliów:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ 1

Nr CAS: 1314-13-2

 

Nr Einecs: 215-222-5

Wzór strukturalny:

ZnO

Nazwa Einecs:

Tlenek cynku

Nazwa IUPAC:

Tlenek cynku

Sprawozdawca:

Niderlandy

Klasyfikacja (1):

N; R50-53

Ocena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia substancji produkowanej we Wspólnocie Europejskiej lub przywożonej do niej, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. Ocenę ryzyka przeprowadzono zgodnie z metodologią dla metali mającą wówczas zastosowanie oraz zgodnie z dokumentem ze wskazówkami technicznymi w sprawie oceny ryzyka uzupełniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94 w sprawie oceny ryzyka stwarzanego przez istniejące substancje.

W wyniku oceny ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie jako składnik kauczuku, w produktach szklanych i ceramicznych. Inne zastosowania obejmują inhibitor korozji w farbach, surowiec do produkcji chemikaliów na bazie cynku, jako dodatek do paliw i smarów oraz jako dodatek cynku w nawozach, paszach zwierzęcych i składnikach witaminowych dla ludzi. Nie oceniono zastosowań jako nanomateriałów.

OCENA RYZYKA

A.   Zdrowie człowieka

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

PRACOWNIKÓW

wskazują na potrzebę podjęcia szczególnych środków mających na celu ograniczenie ryzyka. Powyższy wniosek został wyciągnięty z powodu:

obaw o zatrucie oparami cynku w następstwie ostrej toksyczności dla dróg oddechowych w trakcie spawania stali powlekanej cynkiem,

obaw o skutki ogólnoustrojowe w następstwie powtarzającego się narażenia przez skórę oraz powtarzającego się mieszanego narażenia (przez drogi oddechowe i przez skórę) wynikającego ze stosowania farby zawierającej tlenek cynku.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

KONSUMENTÓW

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

LUDZI NARAŻONYCH POPRZEZ ŚRODOWISKO

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

ZDROWIA LUDZKIEGO (właściwości fizykochemiczne)

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

B.   Środowisko

Podano wyłącznie wnioski dla miejscowych scenariuszy. Zastosowanie maja także wnioski dotyczące regionalnego ryzyka dla środowiska opisane w ocenie ryzyka dla cynku jako metalu (nr Einecs 231-175-3).

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

ATMOSFERY

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

EKOSYSTEMU WODNEGO WŁĄCZNIE Z OSADEM

1.1.

wskazują na potrzebę podjęcia szczególnych środków mających na celu ograniczenie ryzyka dla konkretnych sytuacji wymienionych poniżej. Powyższy wniosek został wyciągnięty z powodu:

obaw o skutki dla miejscowego środowiska wodnego (włącznie z osadami) w następstwie narażenia wynikającego z produkcji w jednym zakładzie (wyłącznie osady) oraz ze stosowania w hutnictwie szkła, przemyśle ferrytowym (wyłącznie osady), w produkcji warystorów, przetwarzaniu katalizatorów, preparowaniu smarów, przetwórstwie farb, przygotowywaniu preparatów kosmetyczno-farmaceutycznych oraz ich stosowania do celów prywatnych (wyłącznie osady). W odniesieniu do kilku miejsc produkcji i scenariuszy przetwarzania (powodujących emisje do wody) nie stwierdzono bezpośrednich obaw; nie można jednak wykluczyć potencjalnego ryzyka na skalę miejscową ze względu na możliwe istnienie wysokiego regionalnego antropogenicznego stężenia cynku;

1.2.

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu zmniejszenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane dla wszystkich miejscowych scenariuszy, włącznie z wtórnym zatruciem, z wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie 1.1 powyżej. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

EKOSYSTEMU LĄDOWEGO

2.1.

wskazują na potrzebę podjęcia szczególnych środków mających na celu ograniczenie ryzyka. Powyższy wniosek został wyciągnięty z powodu:

obaw o miejscowe środowisko lądowe w następstwie narażenia wynikającego ze stosowania w hutnictwie szkła, w trakcie preparowania smarów oraz w preparatach kosmetyczno-farmaceutycznych;

2.2.

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu zmniejszenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane dla wszystkich miejscowych scenariuszy, włącznie z wtórnym zatruciem, z wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie 2.1 powyżej. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

MIKROORGANIZMÓW W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW

3.1.

wskazują na potrzebę podjęcia szczególnych środków mających na celu ograniczenie ryzyka dla niektórych miejscowych scenariuszy. Powyższy wniosek został wyciągnięty z powodu:

obaw o mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków w następstwie narażenia wynikającego ze stosowania w hutnictwie, w produkcji warystorów, przetwarzaniu katalizatorów, preparowaniu smarów, przetwórstwie farb i przy przygotowywaniu preparatów kosmetyczno-farmaceutycznych;

3.2.

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu zmniejszenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane dla wszystkich miejscowych scenariuszy, z wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie 3.1 powyżej. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

STRATEGIA OGRANICZANIA RYZYKA

dla PRACOWNIKÓW

Uznaje się ogólnie, że prawodawstwo dotyczące ochrony pracowników obowiązujące obecnie na poziomie wspólnotowym stanowi odpowiednie ramy dla zmniejszenia ryzyka stwarzanego przez tlenek cynku w zakresie, w jakim jest to niezbędne i w związku z tym stosuje się je. Ponadto na podstawie wyników w sprawozdaniu z oceny ryzyka zaleca się:

ustanowienie na poziomie Wspólnoty dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego na opary powstające przy spawaniu zgodnie z odpowiednio dyrektywą 98/24/WE (2) lub dyrektywą 2004/37/WE (3).

dla ŚRODOWISKA

Zaleca się:

rozważyć czy w ramach dyrektywy 2008/1/WE (4) oraz dyrektywy 2000/60/WE (5) potrzebne jest dodatkowe zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do źródeł emisji cynku innych niż produkowane lub przywożone chemikalia (np. źródła naturalne, działalność wydobywcza, zanieczyszczenia historyczne oraz zastosowanie innych związków cynku), które strategia ograniczania ryzyka określiła jako źródła znacząco przyczyniające się do uwolnienia cynku do środowiska wodnego,

w celu ułatwienia wydawania pozwoleń i monitorowania na mocy dyrektywy 2008/1/WE, tlenek cynku należy włączyć do obecnie prowadzonych prac mających na celu opracowanie wytycznych w sprawie najlepszych dostępnych technik (BAT).

CZĘŚĆ 2

Nr CAS: 7733-02-0

 

Nr Einecs: 231-793-3

Wzór strukturalny:

ZnSO4

Nazwa Einecs:

Siarczan cynku

Nazwa IUPAC:

Siarczan cynku

Sprawozdawca:

Niderlandy

Klasyfikacja (6):

Xn; R22

R41

N; R50-53

Ocena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia substancji produkowanej we Wspólnocie Europejskiej lub przywożonej do niej, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. Ocenę ryzyka przeprowadzono zgodnie z metodologią dla metali mającą wówczas zastosowanie oraz zgodnie z dokumentem ze wskazówkami technicznymi w sprawie oceny ryzyka uzupełniającym rozporządzenie (WE) nr 1488/94 w sprawie oceny ryzyka stwarzanego przez istniejące substancje.

W wyniku oceny ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie do produkcji nawozów i pestycydów, do celów rolniczych i farmaceutycznych takich jak dodatki do pasz oraz w przemyśle chemicznym. Inne zastosowania obejmują stosowanie w produkcji wiskozy, jako odczynnik flotacyjny w górnictwie, jako inhibitor korozji w przemyśle galwanizacyjnym oraz w oczyszczaniu wód. Nie oceniono zastosowań jako nanomateriałów.

OCENA RYZYKA

A.   Zdrowie człowieka

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

PRACOWNIKÓW

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

KONSUMENTÓW

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

LUDZI NARAŻONYCH POPRZEZ ŚRODOWISKO

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

ZDROWIA LUDZKIEGO (właściwości fizykochemiczne)

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

B.   Środowisko

Podano wyłącznie wnioski dla miejscowych scenariuszy. Zastosowanie maja także wnioski dotyczące regionalnego ryzyka dla środowiska opisane w ocenie ryzyka dla cynku jako metalu (nr Einecs 231-175-3).

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

ATMOSFERY

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

EKOSYSTEMU WODNEGO WŁĄCZNIE Z OSADEM

1.1.

wskazują na potrzebę podjęcia szczególnych środków mających na celu ograniczenie ryzyka. Powyższy wniosek został wyciągnięty z powodu:

obaw o skutki dla miejscowego środowiska wodnego w następstwie narażenia wynikającego ze stosowania w produkcji nawozów rolniczych (preparowanie). W odniesieniu do produkcji pasz nie stwierdzono bezpośrednich obaw; nie można jednak wykluczyć potencjalnego ryzyka na skalę miejscową ze względu na możliwe istnienie wysokiego regionalnego antropogenicznego stężenia cynku,

obaw o skutki dla organizmów żyjących w osadach w następstwie miejscowego narażenia wynikającego ze stosowania w produkcji nawozów rolniczych (preparowanie), produkcji pasz (preparowanie) oraz w przemyśle chemicznym (przetwarzanie). W odniesieniu do scenariuszy przetwarzania nie stwierdzono bezpośrednich obaw; nie można jednak wykluczyć potencjalnego ryzyka na skalę miejscową ze względu na możliwe istnienie wysokiego regionalnego antropogenicznego stężenia cynku;

1.2.

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu zmniejszenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane dla wszystkich miejscowych scenariuszy, włącznie z wtórnym zatruciem, z wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie 1.1 powyżej. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

EKOSYSTEMU LĄDOWEGO

2.1.

wskazują na potrzebę podjęcia szczególnych środków mających na celu ograniczenie ryzyka. Powyższy wniosek został wyciągnięty z powodu:

obaw o miejscowe środowisko lądowe w następstwie narażenia wynikającego ze stosowania w przemyśle chemicznym (przetwarzanie), produkcji pestycydów (przetwarzanie) oraz w produkcji nawozów rolniczych (preparowanie);

2.2.

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu zmniejszenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane dla wszystkich miejscowych scenariuszy, włącznie z wtórnym zatruciem, z wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie 2.1 powyżej. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

MIKROORGANIZMÓW W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW

3.1.

wskazują na potrzebę zastosowania środków mających na celu ograniczenie ryzyka. Powyższy wniosek został wyciągnięty z powodu:

obaw o mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków w następstwie narażenia wynikającego ze stosowania w przemyśle chemicznym (przetwarzanie), produkcji pestycydów (przetwarzanie) oraz w produkcji nawozów rolniczych (preparowanie);

3.2

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu zmniejszenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane dla wszystkich miejscowych scenariuszy, z wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie 3.1 powyżej. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

STRATEGIA OGRANICZANIA RYZYKA

dla ŚRODOWISKA

Zaleca się:

rozważyć czy w ramach dyrektywy 2008/1/WE (4) oraz dyrektywy 2000/60/WE (5) potrzebne jest dodatkowe zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do źródeł emisji cynku innych niż produkowane lub przywożone chemikalia (np. źródła naturalne, działalność wydobywcza, zanieczyszczenia historyczne oraz zastosowanie innych związków cynku), które strategia ograniczania ryzyka określiła jako źródła znacząco przyczyniające się do uwolnienia cynku do środowiska wodnego,

w celu ułatwienia wydawania pozwoleń i monitorowania na mocy dyrektywy 2008/1/WE, siarczan cynku należy włączyć do obecnie prowadzonych prac mających na celu opracowanie wytycznych w sprawie najlepszych dostępnych technik (BAT).

CZĘŚĆ 3

Nr CAS: 7779-90-0

 

Nr Einecs: 231-944-3

Wzór strukturalny:

Zn3(PO4)2

Nazwa Einecs:

Bis(ortofosforan) trójcynku

Nazwa IUPAC:

Bis(ortofosforan) trójcynku

Sprawozdawca:

Niderlandy

Klasyfikacja (7):

N; R50-53

Ocena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia substancji produkowanej we Wspólnocie Europejskiej lub przywożonej do niej, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. Ocenę ryzyka przeprowadzono zgodnie z metodologią dla metali mającą wówczas zastosowanie oraz zgodnie z dokumentem ze wskazówkami technicznymi w sprawie oceny ryzyka uzupełniającym rozporządzenie (WE) nr 1488/94 w sprawie oceny ryzyka stwarzanego przez istniejące substancje.

W wyniku oceny ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie jako czynny nieorganiczny pigment antykorozyjny w farbach do gruntowania chroniących podłoże metalowe przed korozją w przemyśle farbiarsko-lakierniczym. Nie oceniono zastosowań jako nanomateriałów.

OCENA RYZYKA

A.   Zdrowie człowieka

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

PRACOWNIKÓW

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

KONSUMENTÓW

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

LUDZI NARAŻONYCH POPRZEZ ŚRODOWISKO

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

ZDROWIA LUDZKIEGO (właściwości fizykochemiczne)

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

B.   Środowisko

Podano wyłącznie wnioski dla miejscowych scenariuszy. Zastosowanie maja także wnioski dotyczące regionalnego ryzyka dla środowiska opisane w ocenie ryzyka dla cynku jako metalu (nr Einecs 231-175-3).

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

ATMOSFERY

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu ograniczenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

EKOSYSTEMU WODNEGO WŁĄCZNIE Z OSADAMI

1.1.

wskazują na potrzebę podjęcia szczególnych środków mających na celu ograniczenie ryzyka. Powyższy wniosek został wyciągnięty z powodu:

obaw o skutki dla miejscowego środowiska wodnego (włącznie z osadami) w następstwie narażenia wynikającego ze stosowania w przemyśle farbiarskim (preparowanie i przetwarzanie);

1.2.

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu zmniejszenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane dla wszystkich miejscowych scenariuszy, włącznie z wtórnym zatruciem, z wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie 1.1 powyżej. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

EKOSYSTEMU LĄDOWEGO

2.1.

wskazują na potrzebę podjęcia szczególnych środków mających na celu ograniczenie ryzyka. Powyższy wniosek został wyciągnięty z powodu:

obaw o skutki dla miejscowego środowiska lądowego w następstwie narażenia wynikającego ze stosowania w przemyśle farbiarskim (preparowanie);

2.2.

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu zmniejszenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane dla wszystkich miejscowych scenariuszy, włącznie z wtórnym zatruciem, z wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie 2.1 powyżej. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

Wnioski płynące z oceny ryzyka dla

MIKROORGANIZMÓW W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW

3.1.

wskazują na potrzebę zastosowania środków mających na celu ograniczenie ryzyka. Powyższy wniosek został wyciągnięty z powodu:

obaw o mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków w następstwie narażenia wynikającego ze stosowania w przemyśle farbiarskim (preparowanie i przetwarzanie);

3.2.

wskazują na brak w chwili obecnej potrzeby dalszych informacji i/lub badań lub środków mających na celu zmniejszenie ryzyka poza tymi, które są obecnie stosowane dla wszystkich miejscowych scenariuszy, z wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie 3.1 powyżej. Powyższy wniosek został wyciągnięty, ponieważ:

ocena ryzyka wskazuje na brak spodziewanych zagrożeń. Obecnie stosowane środki mające na celu ograniczenie ryzyka zostały uznane za wystarczające.

STRATEGIA OGRANICZANIA RYZYKA

dla ŚRODOWISKA

Zaleca się:

rozważyć czy w ramach dyrektywy 2008/1/WE (4) oraz dyrektywy 2000/60/WE (5) potrzebne jest dodatkowe zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do źródeł emisji cynku innych niż produkowane lub przywożone chemikalia (np. źródła naturalne, działalność wydobywcza, zanieczyszczenia historyczne oraz zastosowanie innych związków cynku), które strategia ograniczania ryzyka określiła jako źródła znacząco przyczyniające się do uwolnienia cynku do środowiska wodnego,

w celu ułatwienia wydawania pozwoleń i monitorowania na mocy dyrektywy 2008/1/WE, bis(ortofosforan) trójcynku należy włączyć do obecnie prowadzonych prac mających na celu opracowanie wytycznych w sprawie najlepszych dostępnych technik (BAT).


(1)  Dyrektywa Komisji 2004/73/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. dostosowująca po raz dwudziesty dziewiąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych ustanawia klasyfikację substancji (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1 zmienione w Dz.U. L 216 z 16.6.2004, str. 3).

(2)  Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 11.

(3)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 50.

(4)  Dz.U. L 24 z 29.1.2008, str. 8.

(5)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1.

(6)  Dyrektywa Komisji 2004/73/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. dostosowująca po raz dwudziesty dziewiąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych ustanawia klasyfikację substancji (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1 zmienione w Dz.U. L 216 z 16.6.2004, str. 3).

(7)  Dyrektywa Komisji 2004/73/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. dostosowująca po raz dwudziesty dziewiąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych ustanawia klasyfikację substancji (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1 zmienione w Dz.U. L 216 z 16.6.2004, str. 3).


Top