EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0328(01)

Komunikat Komisji zmieniający załącznik do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych 2020/C 101 I/01

C/2020/2044

OJ C 101I , 28.3.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CI 101/1


KOMUNIKAT KOMISJI

zmieniający załącznik do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych

(2020/C 101 I/01)

I.   Wprowadzenie

1)

Komunikat Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (1) („komunikat”) stanowi w pkt 13, że ubezpieczyciele państwowi (2) nie mogą oferować krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych w odniesieniu do ryzyka zbywalnego. Ryzyko zbywalne zdefiniowane jest w pkt 9 komunikatu jako ryzyko polityczne i handlowe o maksymalnym okresie ryzyka krótszym niż dwa lata, odnoszące się do nabywców publicznych i niepublicznych w państwach wymienionych w załączniku do komunikatu.

2)

Nagła epidemia COVID-19 w pierwszych miesiącach 2020 r. spowodowała nie tylko poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie, ale również poważne wstrząsy w gospodarce światowej i unijnej. W jej rezultacie przedsiębiorstwa borykają się z poważnym brakiem płynności, a ich warunki transakcji obciążone są zwiększonym ryzykiem finansowym. W imieniu państw członkowskich działająca w ramach Rady grupa robocza ds. kredytów eksportowych poinformowała Komisję, że prywatni ubezpieczyciele wycofują się z rynku krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych, co prowadzi do niewystarczających możliwości zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej wszystkich ekonomicznie uzasadnionych rodzajów ryzyka w zakresie wywozu do wszystkich państw świata, w tym wszystkich państw członkowskich.

3)

W tych okolicznościach, zgodnie z pkt 35 komunikatu, Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne w celu oceny zdolności sektora prywatnego do zapewnienia ubezpieczeń i reasekuracji kredytów w odniesieniu do wywozu do państw o ryzyku zbywalnym oraz w celu ustalenia, czy obecne i przewidywane warunki rynkowe uzasadniają tymczasowe usunięcie z listy któregokolwiek z wymienionych w niej państw.

II.   Ocena

4)

Zgodnie z sekcją 5.2 komunikatu ocena Komisji opiera się na kryteriach określonych w jego pkt 33: możliwościach sektora prywatnych ubezpieczeń kredytów, ratingu państwa oraz wynikach sektora przedsiębiorstw.

5)

Przy określaniu, czy niewystarczające zdolności sektora prywatnego do objęcia ochroną ubezpieczeniową wszelkiego handlowego i politycznego ryzyka w zakresie eksportu uzasadniają usunięcie danego państwa z listy państw o ryzyku zbywalnym, Komisja zwróciła się o opinie i informacje do państw członkowskich, prywatnych ubezpieczycieli kredytów oraz innych zainteresowanych stron, m.in. eksporterów i ich stowarzyszeń, brokerów ubezpieczeń kredytowych i organizacji branżowych. W dniu 23 marca 2020 r. Komisja opublikowała wezwanie do udzielenia informacji na temat dostępności krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych w odniesieniu do wywozu do wszystkich państw uznanych w komunikacie za państwa o ryzyku zbywalnym (3). Termin nadsyłania odpowiedzi upłynął dnia 25 marca 2020 r. Komisja otrzymała 64 odpowiedzi od państw członkowskich, prywatnych ubezpieczycieli, eksporterów i organizacji branżowych.

6)

Informacje, które uzyskała Komisja w kontekście publicznego wezwania do udzielenia informacji, wskazują na gwałtownie kurczące się obecnie możliwości uzyskania na rynku prywatnym ochrony ubezpieczeniowej wszelkich kredytów eksportowych. Niektórzy państwowi ubezpieczyciele odnotowali już wzrost liczby wniosków o ubezpieczenie kredytu w odniesieniu do wywozu do krajów o ryzyku zbywalnym. Większość respondentów spodziewa się problemów z dostępnością ochrony ubezpieczeniowej, co wskazuje, że w bardzo krótkim czasie można oczekiwać niewystarczającej dostępności prywatnych ubezpieczeń w odniesieniu do tych państw.

7)

Zgodnie z najnowszymi wskaźnikami makroekonomicznymi gospodarka światowa i unijna doświadczają pogorszenia koniunktury w związku z epidemią COVID-19 i tendencja ta najprawdopodobniej utrzyma się w najbliższej przyszłości. Obecne ratingi państw nie odzwierciedlają jeszcze w pełni skutków epidemii. Biorąc pod uwagę wskaźniki prognoz ekonomicznych, można się racjonalnie spodziewać rychłego pogorszenia ratingów państw wskutek kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. Wyniki w sektorze przedsiębiorstw najprawdopodobniej ulegną pogorszeniu (4) i należy się spodziewać, że Komisja dokona znacznej korekty prognozy wzrostu gospodarczego, przewidując wzrost ujemny, w porównaniu z zimową prognozą dla UE na 2020 r. (1,4 %).

8)

W celu wsparcia gospodarki UE w kontekście epidemii COVID-19 Komisja przyjęła tymczasowe ramy (5), które umożliwiają państwom członkowskim zapewnienie dodatkowych środków wsparcia z wykorzystaniem pełnej elastyczności obowiązujących zasad pomocy państwa. W dziedzinie ubezpieczeń krótkoterminowych kredytów eksportowych we wspomnianych ramach przewidziano zwiększoną elastyczność w zakresie potwierdzania tymczasowej niezbywalności niektórych rodzajów ryzyka ze względu na ograniczoną dostępność ubezpieczeń kredytów eksportowych zgodnie z pkt 18 lit. d) komunikatu.

9)

Taka elastyczność może być niewystarczająca do szybkiego zaradzenia problemom, z którymi przedsiębiorstwa zmagają się obecnie i które najprawdopodobniej będą napotykać w najbliższej przyszłości. Konieczna jest szybsza reakcja służąca złagodzeniu wszelkich negatywnych skutków nagłego wycofania się prywatnych ubezpieczycieli z rynku krótkoterminowych kredytów eksportowych. W świetle wyników konsultacji publicznych oraz ogólnych oznak destrukcyjnego wpływu COVID-19 na całą gospodarkę Unii, Komisja jest zdania, że istnieje ogólny brak wystarczającej zdolności sektora prywatnego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej wszelkiego ekonomicznie uzasadnionego ryzyka w zakresie wywozu do państw obecnie sklasyfikowanych jako państwa o ryzyku zbywalnym. Jednocześnie, biorąc pod uwagę dostępne obecnie informacje dotyczące przyszłego rozwoju epidemii COVID-19, niewykluczone jest, że przed upływem okresu jednego roku, o którym mowa w pkt 36 komunikatu, prywatni ubezpieczyciele ponownie zaczną zwiększać swoją ekspozycję w zakresie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych. Dlatego też zmiana listy państw o ryzyku zbywalnym na okres 12 miesięcy może być nadmiernym środkiem.

10)

W tych okolicznościach Komisja postanowiła uznać wszelkie ryzyko handlowe i polityczne związane z wywozem do państw wymienionych w załączniku do komunikatu za tymczasowo niezbywalne do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z okresem obowiązywania tymczasowych ram. Zgodnie z pkt 36 komunikatu Komisja rozważy ewentualne przedłużenie tego tymczasowego wyjątku na trzy miesiące przed końcem 2020 r.

ZMIANA KOMUNIKATU

11)

Od dnia 27 marca 2020 r. do końca 2020 r. stosuje się następującą zmianę komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych:

załącznik otrzymuje brzmienie:

Lista państw o ryzyku zbywalnym

Komisja uznaje, że wszelkie ryzyko handlowe i polityczne związane z wywozem do krajów wymienionych poniżej jest tymczasowo niezbywalne do dnia 31 grudnia 2020 r.

Belgia

Cypr

Słowacja

Bułgaria

Łotwa

Finlandia

Republika Czeska

Litwa

Szwecja

Dania

Luksemburg

Zjednoczone Królestwo

Niemcy

Węgry

Australia

Estonia

Malta

Kanada

Irlandia

Niderlandy

Islandia

Grecja

Austria

Japonia

Hiszpania

Polska

Nowa Zelandia

Francja

Portugalia

Norwegia

Chorwacja

Rumunia

Szwajcaria

Włochy

Słowenia

Stany Zjednoczone Ameryki”


(1)  Dz.U. C 392 z 19.12.2012, s. 1.

(2)  Ubezpieczyciel państwowy jest zdefiniowany w komunikacie jako przedsiębiorstwo lub inna organizacja oferujące ubezpieczenie kredytów eksportowych, przy wsparciu państwa członkowskiego lub działające w jego imieniu, lub państwo członkowskie oferujące ubezpieczenie kredytów eksportowych.

(3)  https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_short-term-export-credit-insurance/index_en.html

(4)  Jakkolwiek wielu respondentów uczestniczących w konsultacjach publicznych Komisji twierdziło, że dokładna ocena skutków epidemii COVID-19 na tym etapie jest trudna, niektóre zainteresowane strony przedstawiły dane sugerujące, że obecny kryzys może doprowadzić do wzrostu skali niewypłacalności przedsiębiorstw w Europie nawet o 20 %. W tym samym duchu należy się spodziewać zmniejszenia zdolności ubezpieczeniowych o 15 % w ujęciu ogólnym i aż o 40 % w przypadku małych przedsiębiorstw. Spadki o podobnych rzędach wielkości odnotowano w 2009 r., a wielu respondentów konsultacji wyrażało nawet bardziej pesymistyczne oczekiwania co do skutków epidemii COVID-19 z 2020 r.

(5)  Komunikat Komisji z dnia 19 marca 2020 r. – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz.U. C 91I z 20.3.2020, s. 1).


Top