EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/157E/02

PROTOKÓŁ
Wtorek 5 lipiec 2005

OJ C 157E , 6.7.2006, p. 14–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 157/14


PROTOKÓŁ

(2006/C 157 E/02)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO

Wiceprzewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.

2.   Korekty do głosowań z poprzednich posiedzeń

Następujący posłowie zgłosili korekty do głosowania:

Dzień posiedzenia: 09.06.2005

Sprawozdanie Duarte Freitas — A6-0157/2005

jedno głosowanie: Jean-Louis Bourlanges

Dzień posiedzenia: 04.07.2005

Zmiana porządku dziennego - wniosek Othmara Karasa

przeciw: Katerina Batzeli

3.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez Radę i Komisję:

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności na rzecz wspomagania odbudowy i odnowy krajów dotkniętych tsunami zgodnie z pkt 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. (COM(2005)0278 — C6-0211/2005 — 2005/2137(ACI)).

odesłany

komisja przedm. właśc. BUDG

 

opinia AFET, DEVE

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 22/2005 — Sekcja III — Komisja (SEC(2005)0821 — C6-0212/2005 — 2005/2144(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc. BUDG

2)

przez komisje parlamentarne, następujące sprawozdanie:

* Report on the proposal for a Council decision on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Government of Cancada on the processing of Advance Passenger Information (API)/Passenger Name Record (PNR) data (1)(COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca in 't Veld Sophia (A6-0226/2005)

3)

przez posłów, pisemne oświadczenie celem wpisania go do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou i Grażyna Staniszewska, w sprawie chorób reumatycznych (41/2005).

4.   Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne nr 13, 14, 15, 16/2005, które nie uzyskały wymaganej ilości podpisów, zgodnie z postanowieniami art. 116 ust. 5 Regulaminu, upadły.

5.   Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.

ZIMBABWE

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Zimbabwe (B6-0416/2005);

Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM w sprawie Zimbabwe (B6-0421/2005);

Pasqualina Napoletano i Glenys Kinnock w imieniu grupy PSE w sprawie Zimbabwe (B6-0430/2005);

Elizabeth Lynne i Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE w sprawie Zimbabwe (B6-0432/2005);

Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Zimbabwe (B6-0434/2005);

Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE w sprawie Zimbabwe (B6-0439/2005);

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis i Eoin Ryan w imieniu grupy UEN w sprawie sytuacji w Zimbabwe (B6-0442/2005).

II.

HANDEL DZIEĆMI W GWATEMALI

Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger i Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Gwatemali, w tym handlu dziećmi (B6-0415/2005);

Philippe Morillon i Antoine Duquesne w imieniu grupy ALDE w sprawie handlu dziećmi w Gwatemali (B6-0419/2005);

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà i Edite Estrela w imieniu grupy PSE w sprawie handlu dziećmi w Gwatemali (B6-0431/2005);

Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto i Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Gwatemali, w tym handlu dziećmi (B6-0435/2005);

Rolandas Pavilionis i Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN w sprawie handlu dziećmi w Gwatemali (B6-0436/2005);

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE w sprawie adopcji w Gwatemali (B6-0438/2005).

II.

PRAWA CZŁOWIEKA W ETIOPII

Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE sprawie sytuacji w Etiopii (B6-0417/2005);

Philippe Morillon i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Etiopii (B6-0418/2005);

Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Etiopii (B6-0422/2005);

Luisa Morgantini, Marco Rizzo i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Etiopii (B6-0433/2005);

Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DEw sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Etiopii (B6-0437/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN w sprawie sytuacji w Etiopii (B6-0441/2005).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

6.   Zdolność patentowa wynalazków realizowanych przy pomocy komputera ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Joaquín Almunia (członek Komisji).

Głos zabrali: Piia-Noora Kauppi w imieniu grupy PPE-DE, Maria Berger w imieniu grupy PSE, Toine Manders w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Wise w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani i Manuel Medina Ortega.

PRZEWODNICTWO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter i Joaquín Almunia.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 06.07.2005.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Wiceprzewodnicząca

7.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w załączniku 1 do protokołu.

7.1.   Zwalczanie mątwika ziemniaczanego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego [COM (2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Joseph Daul (A6-0192/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0261)

7.2.   Protokół do umowy o transporcie morskim z Chinami * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (COM (2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0205/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0262)

7.3.   Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych [COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 3)

PROJEKT KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0263)

7.4.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego [2004/2203(IMM)] — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0209/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0264)

7.5.   Wniosek o uchylenie immunitetu Ashleya Mote (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ashleya Mote (2005/2037(IMM)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0265)

7.6.   Ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (stosowanie ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005).

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 6)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2005)0266)

7.7.   Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych [COM(2003) 0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Giles Chichester (A6-0099/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 7)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0267)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0267)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Giles Chichester (sprawozdawca) po zakończeniu głosowania.

7.8.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (2004/2101(IMM)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0210/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 8)

PROJEKT DECYZJI NR 1

Przyjęto (P6_TA(2005)0268)

PROJEKT DECYZJI NR 2

Przyjęto (P6_TA(2005)0268)

PROJEKT DECYZJI NR 3

Przyjęto (P6_TA(2005)0268)

7.9.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana Charlesa Marchianiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana Charlesa Marchianiego (2005/2105(IMM)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 9)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0269)

7.10.   Europejski Bank Centralny (2004) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2004 (2005/2048(INI)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

7.11.   Strategia informacyjna na temat euro i UGW (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia strategii informacyjnej i komunikacyjnej na temat euro i Unii Gospodarczej i Walutowej [2005/2078(INI)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Jules Maaten (A6-0197/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0270)

7.12.   Plan działań Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stymulowania technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju: Plan działań Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii [2004/2131(INI)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Riitta Myller (A6-0141/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0271)

7.13.   Wykorzystywanie i praca dzieci w krajach rozwijających się (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystywania dzieci w krajach rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem pracy dzieci [2005/2004(INI)] — Komisja Rozwoju.

Sprawozdawca: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Manolis Mavrommatis (sprawozdawca) złożył oświadczenie w oparciu o artykuł 131 ustęp 4 Regulaminu.

Przyjęto (P6_TA(2005)0272)

8.   Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację parlamentu z Indii, pod przewodnictwem Rahmana Khana, wiceprzewdniczącego Rady Stanów, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

9.   Uroczyste posiedzenie — Włochy

W godzinach od 12:00 do 12:30 Parlament obradował na na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Carlo Azeglio Ciampiego, Prezydenta Republiki Włoskiej.

Carlo Azeglio Ciampi złożył oświadczenie.

Mario Borghezio w głośny sposób przerwał wypowiedź mówcy, w czym wspierali go inni posłowie włoscy, członkowie Ligii Północnej, którzy rozwinęli transparenty. Przewodniczący, po bezskutecznych próbach przywołania do porządku osób wywołujacych zamieszanie, zarządził, na podstawie artykułu 146 Regulaminu, o ich usunięciu z sali posiedzeń.

Carlo Azeglio Ciampi wznowił wygłaszanie swego oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Bruno Gollnisch na temat projektu Traktatu Konstytucyjnego.

10.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Diana Wallis — A6-0209/2005 Luca Romagnoli

Sprawozdanie Jules Maaten — A6-0197/2005 Andreas Mölzer

11.   Korekty do głosowania

Następujący posłowie zgłosili korekty do głosowania:

Sprawozdanie Antonios Trakatellis — A6-0196/2005

głosowanie łączne 1 (poprawki 18-21)

za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

wstrzymało się: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Sprawozdanie Kurt Joachim Lauk — A6-0203/2005

poprawka 11

za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Sprawozdanie Jules Maaten — A6-0197/2005

poprawka 8

za: Caroline Lucas

przeciw: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Sprawozdanie Manolis Mavrommatis — A6-0185/2005

poprawka 4

za: Paul Rübig

przeciw: Gunnar Hökmark

wstrzymało się: Paul Marie Coûteaux, Paul Marie Coûteaux

rezolucja (całość)

za: Lena Ek

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12:50 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO

Wiceprzewodniczący

12.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

13.   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności *** — Fundusz Spójności *** — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***I — Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) ***I — Europejski Fundusz Społeczny ***I — Europejski Fundusz Rybołówstwa * (debata)

Tymczasowe sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności [COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)] — Komisja Rozwoju Regionalnego.

Sprawozdawca: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Tymczasowe sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności [COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)] — Komisja Rozwoju Regionalnego.

Sprawozdawca: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)] — Komisja Rozwoju Regionalnego.

Sprawozdawca: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Komisja Rozwoju Regionalnego.

Sprawozdawca: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Sprawozdawca: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Komisja Rybołówstwa.

Sprawozdawca: David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis przedstawił sprawozdanie (A6-0177/2005).

Alfonso Andria przedstawił sprawozdanie (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava przedstawił sprawozdanie (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht przedstawił sprawozdanie (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda przedstawił sprawozdanie (A6-0216/2005).

David Casa przedstawił sprawozdanie (A6-0217/2005).

Głos zabrał Alun Michael (urzędujący Przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Danuta Hübner (członkini Komisji), Vladimír Špidla (członek Komisji) i Joe Borg (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nathalie Griesbeck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG) na temat sprawozdań A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 i A6-0217/2005, Tadeusz Zwiefka (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL) na temat sprawozdania A6-0177/2005, Bogusław Sonik (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI) na temat sprawozdań A6-0177/2005 i A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM) w sprawie sprawozdań A6-0177/2005 i A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN) na temat sprawozdania A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL) na temat sprawozdania A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE) w sprawie sprawozdania A6-0184/2005, Gábor Harangozó (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI) w sprawie sprawozdania A6-0184/2005, Marta Vincenzi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM) w sprawie sprawozdania A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI) na temat sprawozdania A6-0216/2005, Jim Higgins (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI) w sprawie sprawozdania A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo w imieniu grupy PPE-DE, Constanze Angela Krehl w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy w imieniu grupy ALDE, Gisela Kallenbach w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Vladimír Železný w imieniu grupy IND/DEM, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Jana Bobošíková niezrzeszona, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder i Salvatore Tatarella.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla i Joe Borg.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.5 protokołu z dnia 06.07.2005, pkt 4.6 protokołu z dnia 06.07.2005, pkt 4.7 protokołu z dnia 06.07.2005, pkt 4.8 protokołu z dnia 06.07.2005, pkt 4.9 protokołu z dnia 06.07.2005 i pkt 4.10 protokołu z dnia 06.07.2005.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:15 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ

Wiceprzewodniczący

14.   Termin wnoszenia poprawek

Następujące sprawozdanie zostało przyjęte w komisji zgodnie z procedurą zawartą w art. 131 Regulaminu:

Sprawozdanie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie przetwarzania zaawansowanych informacji o pasażerach (API) oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (COM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS)).

Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

Termin składania poprawek został wyznaczony do dnia 06.07.2005, godz. 10.00.

15.   Rola kobiet w Turcji (debata)

Sprawozdanie w sprawie roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym w Turcji [2004/2215 (INI)] — Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia.

Sprawozdawca: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

Emine Bozkurt przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Olli Rehn (członek Komisji).

Głos zabrali: Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Lissy Gröner w imieniu grupy PSE, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Feleknas Uca w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Karatzaferis w imieniu grupy IND/DEM, Koenraad Dillen niezrzeszony, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli i Olli Rehn.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.15 protokołu z dnia 06.07.2005.

16.   Równość szans i równe traktowanie mężczyzn i kobiet przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudniania i zawodowych [COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)] — Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia.

Sprawozdawca: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Joachim Wuermeling (zastępca sprawozdawcy) przedstawił swoje sprawozdanie.

Głos zabrali: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Katalin Lévai (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Anna Záborská w imieniu grupy PPE-DE, Bernadette Vergnaud w imieniu grupy PSE, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla i Hiltrud Breyer, która wystosowała pytanie do Komisji, na które odpowiedział Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.11 protokołu z dnia 06.07.2005.

17.   Prawo mające zastosowanie do zobowiazań pozaumownych („Rome II”) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa mającego zastosowanie do zobowiazań pozaumownych („Rome II”) (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Głos zabrał Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji).

Diana Wallis przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Barbara Kudrycka (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Rainer Wieland w imieniu grupy PPE-DE, Katalin Lévai w imieniu grupy PSE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, i Franco Frattini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.12 protokołu z dnia 06.07.2005.

18.   „No-fly lists”/rejestr pasażerów objętych zakazem wstępu na pokład samolotów udających się do USA (debata)

Oświadczenie Komisji: „No-fly lists”/rejestr pasażerów objętych zakazem wstępu na pokład samolotów udających się do USA

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) wydał oświadczenie.

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Stavros Lambrinidis i Franco Frattini

Debata została zamknięta.

19.   Sytuacja polityczna i niezależność mediów na Białorusi (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja polityczna i niezależność mediów na Białorusi.

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) wydała oświadczenie.

Głos zabrali: Bogdan Klich w imieniu grupy PPE-DE, Marek Maciej Siwiec w imieniu grupy PSE, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock i Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka i Aldis Kušķis w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie pomocy dla niezależnych mediów na Białorusi (B6-0411/2005);

Graham Watson i Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, w sprawie wsparcia dla niezależnych mediów w Białorusi (B6-0413/2005);

Elisabeth Schroedter, Milan Horáček i Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie niezależności mediów i sytuacji politycznej na Białorusi (B6-0420/2005);

Jonas Sjöstedt i André Brie w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Białorusi (B6-0424/2005);

Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec i Joseph Muscat w imieniu grupy PSE, w sprawie dokonanych ataków wobec sił demokratycznych i wsparcia dla niezależnych mediów na Białorusi (B6-0426/2005);

Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji na Białorusi (B6-0428/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 07.07.2005.

20.   Reguły pochodzenia w handlowych systemach preferencyjnych (debata)

Pytanie ustne wnieśli: Enrique Barón Crespo, do Komisji: Zasady pochodzenia w systemie preferencji handlowych (B6-0329/2005).

Enrique Barón Crespo zadał pytanie ustne.

László Kovács (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Maria Martens w imieniu grupy PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy PSE, i László Kovács.

Debata została zamknięta.

21.   Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia (dokument „Porządek dzienny” PE 357.481/OJME).

22.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 00:05.

Julian Priestley

Sekretarz generalny

Janusz Onyszkiewicz

Wiceprzewodniczący


(1)  Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

w

gi (..., ..., ...)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (..., ..., ...,)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

pu

punkt uzasadnienia

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Zwalczanie mątwika ziemniaczanego *

Spraw.: Joseph DAUL (A6-0192/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

2.   Protokół do umowy o transporcie morskim z Chinami, w związku z rozszerzeniem *

Spraw.: Paolo COSTA (A6-0205/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

3.   Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych *

Spraw.: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0187/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

4.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego

Spraw.: Diana WALLIS (A6-0209/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

ge

+

200, 180, 24

5.   Wniosek o uchylenie immunitetu Ashleya Mote

Spraw.: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0213/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

6.   Substancje i preparaty niebezpieczne (stosowanie ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Antonios TRAKATELLIS (A6-0196/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Głosowanie łączne 1

„pakiet poprawek kompromisowych”

18-21

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

gi

+

487, 9, 10

Głosowanie łączne 2

1-17

komisja

 

 

art. 1

22

IND/DEM

 

-

 

po pu 9

23

IND/DEM

 

-

 

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: Głosowanie łączne 1

Verts/ALE: Głosowanie łączne 1

7.   Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ***I

Spraw.: Giles CHICHESTER (A6-0099/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

47-72

komisja

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Różne:

Poprawki 1 — 46 zostały wycofane.

8.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego

Spraw.: Diana WALLIS (A6-0210/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Projekt decyzji nr 1

głosowanie: nad decyzją (jako całością)

 

+

 

Projekt decyzji nr 2

głosowanie: nad decyzją (jako całością)

 

+

 

Projekt decyzji nr 3

głosowanie: nad decyzją (jako całością)

 

+

 

9.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana Charlesa Marchianiego

Spraw.: Francesco Enrico SPERONI (A6-0208/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

głosowanie: nad decyzją (jako całością)

 

+

 

10.   Europejski Bank Centralny

Spraw.: Kurt Joachim LAUK (A6-0203/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

2

4

PSE

 

-

 

10

Verts/ALE

 

-

 

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 3

5

PSE

 

-

 

ust.

tekst oryginału

go

-

 

ust. 4

12

Verts/ALE

 

-

 

6

PSE

 

-

 

ust.

tekst oryginału

go

+

 

po ust. 4

13

Verts/ALE

 

-

 

ust. 5

11

Verts/ALE

gi

-

223, 350, 49

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 11

1s

IND/DEM

 

-

 

7

PSE

 

-

 

ust. 14

14

Verts/ALE

 

-

 

ust. 20

8

PSE

 

-

 

punkt uzasadnienia B

2

PSE

 

-

 

po pu B

9

Verts/ALE

 

-

 

punkt uzasadnienia D

ust.

tekst oryginału

go

+

 

po pu J

3

PSE

 

-

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

ge

-

287, 296, 41

Wnioski o głosowanie odrębne

PSE: pu D, ust. 5

Verts/ALE: ust. 2 i 4

ALDE: ust. 3

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 11

11.   Strategia informacyjna na temat euro i UGW

Spraw.:Jules MAATEN (A6-0197/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 1

6s

IND/DEM

 

-

 

ust. 2

7

IND/DEM

 

-

 

ust. 4

8s

IND/DEM

gi

-

119, 488, 11

12

PSE

gp

 

 

1

+

 

2/ge

-

262, 317, 36

2

ALDE

 

+

 

ust.

tekst oryginału

 

 

po ust. 4

13

PSE

ge

-

297, 310, 4

ust. 5

15

PPE-DE

ge

+

330, 277, 10

ust. 6

3

ALDE

 

+

 

ust. 9

9s

IND/DEM

gi

-

128, 487, 9

ust. 16

14

PSE

 

+

 

ust. 18

10s

IND/DEM

 

-

 

ust. 19

16s

IND/DEM

 

-

 

4=

11=

ALDE

IND/DEM

 

+

 

punkt uzasadnienia D

5

IND/DEM

 

-

 

Po pu D

1

ALDE

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

493, 117, 14

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL

popr. 1

pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „chociaż pod względem politycznym ... wpływ na inflację wyniósł zaledwie 0,2 %;”

druga część: te słowa

popr. 12

pierwsza część:„uważa, że jest sprawą najważniejszą...Konstytucję dla Europy”

druga część:„z tego powodu strategia komunikacyjna... zaufania obywateli i wsparcia;”

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: popr. 8 9, głosowanie końcowe

12.   Plan działań Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii

Spraw.: Riitta MYLLER (A6-0141/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 6

1

PSE

 

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

13.   Wykorzystywanie i praca dzieci w krajach rozwijających się

Spraw.: Mandis MAVROMMATIS (A6-0185/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 6

3

PPE-DE

gi

+

583, 10, 14

ust. 9

4

PPE-DE

gi

+

571, 9, 13

ust. 12

5

PPE-DE

gi

+

597, 10, 14

ust. 14

6

PPE-DE

gi

+

593, 9, 14

po ust. 20

1

PSE

 

+

 

ust. 23

7

PPE-DE

gi

+

604, 8, 15

ust. 27

10

GUE/NGL

 

+

 

odniesienie 2

8s

GUE/NGL

ge

+

354, 246, 23

odniesienie 3

9

GUE/NGL

 

+

 

pu A

2

PPE-DE

gi

+

610, 7, 13

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

618, 10, 4

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE popr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i głosowanie końcowe


ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Sprawozdanie: Trakatellis A6-0196/2005

Za: 487

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Chiesa, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Kułakowski, Lax, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, López-Istúriz White, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wojciechowski, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Przeciw: 9

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister

Wstrzymujący się: 10

ALDE: Prodi

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Železný

NI: Mote

PPE-DE: Coveney, Schmitt Ingo, Schnellhardt

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Sprawozdanie: Lauk A6-0203/2005

Za: 223

ALDE: Bourlanges

GUE/NGL: Meijer, Morgantini

NI: Czarnecki Marek Aleksander

PPE-DE: Gklavakis, Kasoulides, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Samaras, Trakatellis, Varvitsiotis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Lagendijk

Wstrzymujący się: 49

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Vanhecke

PSE: Hänsch, Rosati

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

3.   Sprawozdanie: Maaten A6-0197/2005

Za: 119

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Rossa

UEN: Bielan, Camre, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Onesta, Schlyter

Przeciw: 488

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 11

ALDE: Ek

GUE/NGL: Rizzo

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Attard-Montalto, Ferreira Anne, Hedh

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton

4.   Sprawozdanie: Maaten A6-0197/2005

Za: 128

ALDE: Gentvilas, Malmström, Väyrynen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Protasiewicz, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Pahor, Sánchez Presedo, Segelström, Westlund

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

Przeciw: 487

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Coûteaux

NI: Battilocchio, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 9

ALDE: Ek

GUE/NGL: Rizzo

NI: Baco, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Muscat

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Sprawozdanie: Maaten A6-0197/2005

Za: 493

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 117

ALDE: Ek

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Jałowiecki, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Goebbels, Hedh

UEN: Camre

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Wstrzymujący się: 14

ALDE: Malmström

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martinez

PPE-DE: Wijkman

UEN: Bielan, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Sprawozdanie: Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 583

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 10

ALDE: Ek, Malmström

PPE-DE: Elles, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Korhola, Šťastný

Wstrzymujący się: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Martinez, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Sprawozdanie: Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 571

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 9

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Coûteaux

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Wstrzymujący się: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Sprawozdanie: Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 597

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 10

ALDE: Ek, Malmström

PPE-DE: Cederschiöld, Fatuzzo, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Wstrzymujący się: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Sprawozdanie: Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 593

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 9

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Bonde

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Wstrzymujący się: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Sprawozdanie: Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 8

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Bonde

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Korhola, Sumberg

Wstrzymujący się: 15

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

PPE-DE: Cederschiöld

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Sprawozdanie: Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 610

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 7

ALDE: Malmström

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

Wstrzymujący się: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Cederschiöld

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Sprawozdanie: Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 618

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 10

ALDE: Ek

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

Wstrzymujący się: 4

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Knapman

NI: Mote

Verts/ALE: van Buitenen


TEKSTY PRZYJĘTE

 

P6_TA(2005)0261

Zwalczanie mątwika ziemniaczanego *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0151) (1),

uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0116/2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0192/2005),

1.

zatwierdza projekt Komisji;

2.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

4.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0262

Protokół do umowy o transporcie morskim z Chinami *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu zmieniającego umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0864) (1),

uwzględniając art. 71 ust. 1, art. 80 oraz art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0180/2005),

uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0205/2005),

1.

zatwierdza zawarcie protokołu;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0263

Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0531) (1),

uwzględniając Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych,

uwzględniając art. 175 ust. 1 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze Traktatu WE,

uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0048/2005),

uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie zaproponowanej podstawy prawnej,

uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 35 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0187/2005),

1.

zatwierdza projekt decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie porozumienia;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 w połączeniu z art. 300 ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 w związku z art. 300 ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze , art. 300 ust. 3 akapit pierwszy oraz art. 300 ust. 4,

Poprawka 2

Punkt 5a preambuły (nowy)

 

(5a) Wędrowne ptaki wodne stanowią istotną część światowej różnorodności gatunków i powinny zostać — zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej z roku 1992 — zachowane dla przyszłych pokoleń.

Poprawka 3

Punkt 7a preambuły (nowy)

 

(7a) Komisja, negocjując w imieniu Wspólnoty i w ramach swojego umocowania zmiany Planu Działania, ustanowionego w załączniku 3 do Porozumienia, powinna uwzględnić w szczególności środki zachowawcze wymienione w Artykule III ust. 2 Porozumienia.

Poprawka 4

Artykuł 3

Komisja jest niniejszym upoważniona do negocjowania i zatwierdzania , w imieniu Wspólnoty , zmian do planu działania przewidzianych w art. IV porozumienia oraz zmian porozumienia przewidzianych w art. X. Komisja powinna być upoważniona do prowadzenia tych negocjacji w porozumieniu ze specjalnym komitetem desygnowanym przez Radę. Zapewni to, że decyzje przyjęte zgodnie z porozumieniem będą zgodne z istniejącym prawodawstwem wspólnotowym oraz z celami polityk wspólnotowych.

W odniesieniu do kwestii, które wchodzą w zakres kompetencji Komisji, Komisja jest upoważniona do zatwierdzania w imieniu Wspólnoty zmian załączników do Porozumienia przyjętych zgodnie z Artykułem X ust. 5 Porozumienia .

 

Przy realizacji tego zadania Komisję wspiera specjalny komitet wyznaczony przez Radę.

Jeżeli zmiana załącznika do Porozumienia nie zostanie transponowana do odpowiedniego prawodawstwa wspólnotowego w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty jej przyjęcia przez Konferencję Stron, Komisja zgłasza zastrzeżenie do takiej zmiany poprzez pisemną notyfikację skierowaną do Depozytariusza zgodnie z Artykułem X ust. 6 Porozumienia. Jeżeli zmiana zostanie następnie transponowana, Komisja cofa niezwłocznie swoje zastrzeżenie.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0264

Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (2004/2203(IMM))

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek adwokata reprezentującego Umberto Bossiego dotyczący skorzystania z immunitetu w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed Okręgowym Sądem Cywilnym w Padwie, z dnia 3 sierpnia 2004 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 września 2004 r.,

uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i 10 lipca 1986 r. (1),

uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0209/2005),

A.

zważywszy, że Umberto Bossi był posłem do Parlamentu Europejskiego podczas czwartej kadencji (początek mandatu dnia 19 lipca 1994, weryfikacja mandatu dnia 15 listopada 1994, wygaśnięcie mandatu dnia 19 lipca 1999) oraz piątej kadencji (początek mandatu dnia 20 lipca 1999, weryfikacja mandatu dnia 15 grudnia 1999, wygaśnięcie mandatu dnia 10 czerwca 2001 ze względu na zakaz łączenia mandatów),

B.

zważywszy, że wobec posłów do Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego ani też ich zatrzymywać z powodu opinii lub stanowiska zajętego w głosowaniu przez nich w ramach pełnienia obowiązków służbowych (2),

C.

zważywszy, że immunitet chroniący posłów do Parlamentu Europejskiego przed postępowaniem sądowym obejmuje również postępowanie cywilne,

1.

wyraża zgodę na skorzystanie przez Umberto Bossiego z immunitetu i przywilejów;

2.

proponuje, aby w myśl art. 9 wyżej wspomnianego Protokołu oraz uwzględniając postępowanie toczące się w odnośnym Państwie Członkowskim, zalecić zaniechanie dalszego postępowania, jak również wzywa Sąd do wyciągnięcia stosownych wniosków;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niezwłocznie niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji Sądowi Okręgowemu w Padwie.


(1)  Sprawa 101/63, Wagner v Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń 1964, str. 195 i sprawa 149/85, Wybot v Faure i inni, Zbiór Orzeczeń 1986, str. 2391.

(2)  Art. 9 Protokołu w Sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich.

P6_TA(2005)0265

Wniosek o uchylenie immunitetu Ashleya Mote

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ashleya Mote (2005/2037(IMM))

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Ashleya Mote, przekazany, na wniosek Prokuratora Generalnego, przez Stałe Przedstawicielstwo Wielkiej Brytanii przy Unii Europejskiej i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 23 lutego 2005 r.,

po wysłuchaniu wyjaśnień Ashleya Mote, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

uwzględniając art. 8, 9, 10 i 19 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i 10 lipca 1986 r. (1),

uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0213/2005),

1.

podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Ashleya Mote;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji odpowiednim organom Wielkiej Brytanii.


(1)  Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeñ 1964-1966, str. 47 i sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni, Zbiór Orzeczeñ 1986, str. 2391.

P6_TA(2005)0266

Ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (stosowanie ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238 (COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5467/1/2005 - C6-0092/2005),

uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące projektu Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(1999)0577) (2),

uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

uwzględniając art. 62 Regulaminu,

uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0196/2005),

uwzględniając oświadczenia Komisji, które stanowią załącznik do niniejszej rezolucji legislacyjnej i które będą opublikowane łącznie z aktem legislacyjnym w Dzienniku Urzędowym,

1.

zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 410.

(2)  Dz.U. C 116 E z 26.4.2000, str. 14.

P6_TC2-COD(1999)0238

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 5 lipca 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 14 Traktatu ustanawia obszar bez granic wewnętrznych, w którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału.

(2)

Rozwój rynku wewnętrznego powinien przynieść poprawę jakości życia, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Niniejsza dyrektywa jest zgodna z wymogiem zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i ochrony konsumentów przy definiowaniu i realizacji wszystkich polityk i działań Wspólnoty.

(3)

Powinno się zabronić stosowania niektórych ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci wykonanych z materiału z dodatkiem plastyfikatorów lub zawierających części wykonane z materiału z dodatkiem plastyfikatorów, jako że obecność niektórych ftalanów stanowi lub może potencjalnie stanowić ryzyko dla zdrowia dzieci. Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, które mogą być brane do ust, mimo że nie są przeznaczone do tego celu, mogą w pewnych okolicznościach stanowić ryzyko dla zdrowia małych dzieci, jeżeli wykonane są z materiału z dodatkiem plastyfikatorów lub zawierają części wykonane z materiału z dodatkiem plastyfikatorów, które zawierają niektóre ftalany.

(4)

Komitet Naukowy ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (SCTEE), z którym skonsultowała się Komisja, przedstawił opinie w sprawie ryzyka stwarzanego dla zdrowia przez takie ftalany.

(5)

Zalecenie Komisji 98/485/WE z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci i zabawek przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech, wytworzonych z miękkiego PVC zawierającego niektóre ftalany (4) wezwało Państwa Członkowskie do podjęcia działań w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia dzieci w odniesieniu do tych produktów.

(6)

Od 1999 r. stosowanie sześciu ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech podlega tymczasowemu zakazowi na poziomie Unii Europejskiej w następstwie przyjęcia decyzji Komisji 1999/815/WE (5) w ramach dyrektywy Rady 92/59/EWG z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (6). Okres obowiązywania tej decyzji jest regularnie przedłużany.

(7)

Przyjęte już przez niektóre Państwa Członkowskie ograniczenia dotyczące wprowadzania do obrotu zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci ze względu na fakt, że zawierają one ftalany, bezpośrednio ograniczają możliwość stworzenia i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dlatego też konieczne jest zbliżenie przepisów ustawowych Państw Członkowskich w tej dziedzinie, a co za tym idzie dokonanie zmiany załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG (7).

(8)

W przypadkach, gdy ocena naukowa nie pozwala na określenie z wystarczającą pewnością ryzyka, należy stosować zasadę ostrożności w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia, w szczególności w odniesieniu do dzieci.

(9)

Dzieci, których organizm ciągle się rozwija, są szczególnie podatne na działanie substancji toksycznych działających szkodliwie na rozrodczość. Dlatego też powinno się w możliwie najszerszym zakresie ograniczyć narażanie dzieci na działanie wszelkich dających się w praktyce uniknąć źródeł emisji tych substancji, pochodzących w szczególności z artykułów, które dzieci biorą do ust.

(10)

Przy ocenie ryzyka i/lub w ramach dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (8) DEHP, DBP i BBP zostały uznane za substancje działające szkodliwie na rozrodczość i tym samym sklasyfikowane jako substancje działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 2.

(11)

W odniesieniu do DINP, DIDP i DNOP albo brak jest informacji naukowych albo są one sprzeczne, jednak nie można wykluczyć, że substancje te stanowią potencjalne ryzyko, jeżeli są stosowane w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, które z definicji są dla nich produkowane.

(12)

Niejasności w ocenie narażenia na działanie tych ftalanów, takie jak czas, przez jaki dzieci trzymają artykuły w ustach oraz narażenie na działanie emisji pochodzących z innych źródeł, wymagają rozważenia podjęcia środków ostrożności. Dlatego też powinno się wprowadzić ograniczenia w stosowaniu tych ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci oraz we wprowadzaniu takich artykułów do obrotu. Niemniej jednak, w celu zachowania proporcjonalności, ograniczenia w odniesieniu do DINP, DIDP i DNOP powinny być mniej surowe niż te wnioskowane w odniesieniu do DEHP, DBP i BBP.

(13)

Komisja sprawdzi inne zastosowania artykułów wykonanych z materiału z dodatkiem plastyfikatorów lub zawierających części wykonane z materiału z dodatkiem plastyfikatorów, które mogą stanowić ryzyko dla ludzi, w szczególności tych stosowanych w produktach medycznych.

(14)

Zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zasady ostrożności środki stosowane na podstawie tej zasady powinny podlegać przeglądowi w świetle nowych informacji naukowych.

(15)

Komisja we współpracy z organami Państw Członkowskich odpowiedzialnymi za nadzór nad rynkiem zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci oraz po zasięgnięciu opinii właściwych organizacji producentów i importerów powinna monitorować stosowanie ftalanów i innych substancji jako plastyfikatorów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci.

(16)

Do celów dyrektywy 76/769/EWG należy zdefiniować pojęcie „artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci”.

(17)

Rada, zgodnie z pkt. 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (9), powinna zachęcać Państwa Członkowskie do sporządzania, dla ich własnych celów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają korelacje pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji oraz do ich publikacji.

(18)

Komisja dokona przeglądu stosowania ftalanów wymienionych w załączniku do dyrektywy 76/769/EWG w innych produktach, gdy zostanie przeprowadzona ocena ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (10).

(19)

Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla prawodawstwa wspólnotowego ustanawiającego minimalne wymagania dla ochrony pracowników zawarte w dyrektywie Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (11) oraz w poszczególnych, opartych na niej dyrektywach, w szczególności w dyrektywie Rady 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (12) i dyrektywie Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (13).

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 76/769/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1.

w art.1 ust. 3 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

„artykuły pielęgnacyjne dla dzieci” oznaczają wszelkie produkty przeznaczone do ułatwienia snu, odpoczynku, higieny, karmienia dzieci lub ssania przez nie;

2.

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Najpóźniej do ... (14) Komisja podda ponownej ocenie środki przewidziane w dyrektywie 76/769/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą w świetle nowych informacji naukowych dotyczących substancji wymienionych w załączniku do niniejszej dyrektywy i ich substytutów, oraz, jeżeli będzie to uzasadnione, środki te zostaną odpowiednio zmienione.

Artykuł 3

1.   Do ... (15) Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa Członkowskie rozpoczną stosowanie tych przepisów od ... (16).

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.   Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 116 E z 26.4.2000, str. 14.

(2)  Dz.U. C 117 z 26.4.2000, str. 59.

(3)  3 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2000 r. (Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 410), wspólne stanowisko Rady z dnia 4 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2005 r.

(4)  Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 35.

(5)  Dz.U. L 315 z 9.12.1999, str. 46. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/781/WE (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 35).

(6)  Dz.U. L 228 z 11.8.1992, str. 24. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 11 z 15.1.2002, str. 4).

(7)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/98/WE (Dz.U. L 305 z 1.10.2004, str. 63).

(8)  1 Dz.U. L 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/73/WE (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1).

(9)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.

(10)  Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str.1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(11)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(12)  Dz.U. L 196 z 26.7.1990, str. 1. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 158 z 30.4.2004, str. 50).

(13)  Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 11.

(14)  Cztery lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

(15)  Sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

(16)  Dwanaście miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

ZAŁĄCZNIK

Do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG dodaje się następujące punkty:

[XX.] Następujące ftalany (lub inne numery CAS i EINECS odpowiadające tym substancjom):

ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)

nr CAS: 117-81-7

nr EINECS: 204-211-0

ftalan dibutylu (DBP)

nr CAS: 84-74-2

nr EINECS: 201-557-4

ftalan benzylu-butylu (BBP)

nr CAS: 85-68-7

nr EINECS: 201-622-7

nie będą stosowane jako substancje lub składniki preparatów w stężeniu większym niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci.

Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawierające te ftalany w stężeniu przekraczającym powyższy limit nie będą wprowadzane do obrotu.

[XXa.] Następujące ftalany (lub inne numery CAS i EINECS odpowiadające tym substancjom):

ftalan diizononylu (DINP)

nr CAS: 28553-12-0 i 68515-48-0

nr EINECS: 249-079-5 i 271-090-9

ftalan diizodecylu (DIDP)

nr CAS: 26761-40-0 i 68515-49-1

nr EINECS: 247-977-1 i 271-091-4

ftalan dioktylu (DNOP)

nr CAS: 117-84-0,

nr EINECS: 204-214-7

nie będą stosowane jako substancje lub składniki preparatów w stężeniu większym niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, które mogą być przez nie brane do ust.

Takie zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawierające te ftalany w stężeniu przekraczającym powyższy limit nie będą wprowadzane do obrotu.

P6_TA(2005)0267

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003) 0740) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 95 Traktatu WE, na mocy których Komisja przedłożyła projekt Parlamentowi (C5-0643/2003),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0099/2005),

1.

zatwierdza projekt Komisji po poprawkach;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2003)0301

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2005 rw celu przyjęcia dyrektywy 2005.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 95 tego Traktatu,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

Stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (3) była bardzo ważnym wkładem w utworzenie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa dostaw jest podstawowym warunkiem pomyślnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a zgodnie z postanowieniami wymienionej dyrektywy Państwa Członkowskie mogą nakładać na przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązania, między innymi dotyczące bezpieczeństwa dostaw. Te zobowiązania dotyczące usług powszechnych powinny być określone możliwie jak najdokładniej i w sposób jak najbardziej precyzyjny i nie powinny prowadzić do sytuacji, w której możliwości produkcyjne tworzone są w rozmiarze przekraczającym ilość niezbędną do zapobiegania przerwom w dostawach energii dla odbiorców końcowych.

(2)

Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zwykle przewidywane w ramach okresów średnioterminowych, na podstawie scenariuszy opracowywanych przez operatorów systemu przesyłowego lub przez inne organizacje zdolne do ich sporządzenia na wniosek danego Państwa Członkowskiego .

(3)

Konkurencyjny i jednolity rynek energii elektrycznej UE stwarza konieczność przygotowania przejrzystych i niedyskryminacyjnych polityk bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zgodnych z wymogami takiego rynku. Brak takich polityk w poszczególnych Państwach Członkowskich lub istotne różnice pomiędzy politykami Państw Członkowskich mogłyby prowadzić do zakłóceń konkurencji. Precyzyjne określenie zadań i obowiązków właściwych władz i samych Państw Członkowskich oraz wszystkich właściwych uczestników rynku energetycznego jest w związku z tym kluczowe dla zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego , jednocześnie unikając stwarzania przeszkód dla nowych przedsiębiorstw wchodzących na rynek, takich jak spółki produkujące lub dostarczające energię elektryczną w Państwie Członkowskim, które niedawno rozpoczęły swoją działalność w tym Państwie Członkowskim oraz unikając wywoływania zakłóceń wewnętrznego rynku energii elektrycznej lub istotnych trudności dla uczestników rynku, w tym przedsiębiorstw, które mają niewielki udział w rynku, takich jak producenci i dostawcy o bardzo niewielkim udziale we właściwym rynku wspólnotowym.

(4)

Decyzja nr 1229/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. ustanawiająca zbiór wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych (4) określa zbiór wytycznych dotyczących polityki wspólnotowej w dziedzinie transeuropejskich sieci energetycznych; rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (5) określa, między innymi, ogólne zasady i szczegółowe przepisy dotyczące zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

(5)

Podczas wspierania produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii konieczne jest także, w razie wystąpienia technicznych potrzeb, zapewnienie powiązanych rezerwowych zdolności wytwórczych w celu utrzymania niezawodnej i bezpiecznej sieci energetycznej.

(6)

W celu spełnienia przyjętych przez Wspólnotę zobowiązań w zakresie ochrony środowiska naturalnego, jak również zmniejszenia uzależnienia od zewnętrznych źródeł energii, należy wziąć pod uwagę długoterminowe skutki wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną .

(7)

Współpraca pomiędzy krajowymi operatorami systemów przekazu w kwestiach odnoszących się do bezpieczeństwa sieci, w tym określenia zdolności przesyłowej, dostarczania informacji oraz modelowanie sieci jest niezbędnym warunkiem rozwoju i dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz powinna ulec poprawie . Brak koordynacji dotyczącej bezpieczeństwa sieci ma negatywny wpływ na rozwój wyrównanych warunków konkurencji.

(8)

Głównym celem stosownych przepisów i zaleceń technicznych, takich jak te ujęte w podręczniku eksploatacji Unii Koordynacyjnej Przesyłu Energii Elektrycznej (UCTE) oraz podobnych przepisów i zaleceń opracowanych przez NORDEL, Bałtycki Kodeks Sieciowy, a także przepisów i zaleceń odnoszących się do systemów w Wielkiej Brytanii i Irlandii jest zapewnienie technicznego wsparcia podczas eksploatacji wspólnej sieci, a tym samym przyczynienie się do zaspokojenia potrzeby ciągłej eksploatacji sieci w razie awarii systemu w jednym lub kilku punktach sieci oraz zminimalizowanie kosztów związanych ze złagodzeniem skutków zakłóceń w dostawach, które nastąpiły na skutek awarii .

(9)

Operatorzy systemu przesyłowego i dystrybucji powinni zobowiązani być do dostarczania wysokiej jakości usług odbiorcom końcowym w zakresie częstotliwości i czasu trwania rozłączenia odbiorców.

(10)

Środki, które mogą być wykorzystane w celu zapewnienia utrzymania odpowiednich poziomów rezerwowych zdolności wytwórczych, powinny opierać się na mechanizmach rynkowych i powinny być niedyskryminacyjne; mogą do nich należeć takie środki jak: gwarancje i porozumienia kontraktowe oraz możliwości i zobowiązania odnoszące się do zdolności. Środki te mogą zostać także uzupełnione o inne niedyskryminacyjne instrumenty takie jak opłaty za moc.

(11)

W celu zapewnienia wcześniejszego dostępu do odpowiednich informacji, Państwa Członkowskie powinny publikować informacje o środkach służących utrzymaniu równowagi między podażą a popytem na energię elektryczną wśród faktycznych i potencjalnych inwestorów w dziedzinie wytwarzania energii oraz wśród jej odbiorców.

(12)

Bez uszczerbku dla art. 86, 87 i 88 Traktatu, ważne jest, aby Państwa Członkowskie ustanowiły jednoznaczne , odpowiednie i stabilne ramy, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i sprzyjają inwestycjom w zdolność wytwórczą i narzędzia zarządzania popytem. Ważne jest również podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia ram regulacyjnych i w celu zachęcenia do inwestowania w nowe połączenia przesyłowe, szczególnie pomiędzy Państwami Członkowskimi .

(13)

Rada Europejska w Barcelonie uzgodniła poziom połączeń wzajemnych pomiędzy Państwami Członkowskimi. Niskie poziomy połączeń wzajemnych przynoszą skutek w postaci fragmentacji rynku i utrudniają rozwój konkurencji. Istnienie odpowiedniej fizycznej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych , w tym również połączeń transgranicznych, jest sprawą kluczową, ale nie jest warunkiem wystarczającym dla pełnego rozwoju konkurencji. W interesie odbiorców końcowych należy racjonalnie wyważyć potencjalne korzyści, które przyniosą projektowane nowe połączenia międzysystemowe i koszty takich projektów .

(14)

Ponieważ istotne jest ustalenie maksymalnych dostępnych mocy przesyłowych bez naruszania wymogów bezpiecznego działania sieci energetycznej, istotne jest również w związku z tym zapewnienie pełnej przejrzystości w zakresie obliczania i alokacji zdolności w systemie przesyłowym. W ten sposób można by lepiej wykorzystać istniejącą zdolność, a na rynek nie będą wysyłane żadne fałszywe sygnały o niedoborach., co przyczyni się do osiągnięcia w pełni konkurencyjnego rynku wewnętrznego, określonego w dyrektywie 2003/54/WE.

(15)

Operatorzy systemu przesyłowego i dystrybucyjnego potrzebują odpowiednich i stabilnych ram regulacyjnych dla inwestycji , jak również dla konserwacji i modernizacji sieci .

(16)

Przepisy art. 4 dyrektywy 2003/54/WE wymagają od Państw Członkowskich monitorowania i przedłożenia sprawozdania z bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Sprawozdanie to powinno zawierać analizę krótko-, średnio- i długoterminowych czynników istotnych dla bezpieczeństwa dostaw, w tym zamiarów podejmowania inwestycji przez operatorów systemów przesyłowych. Od Państw Członkowskich oczekuje się, że przy opracowywaniu tego sprawozdania odniosą się do informacji i ocen realizowanych już obecnie przez operatorów systemu przesyłowego, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, w tym na szczeblu europejskim.

(17)

Państwa Członkowskie powinny zapewnić skuteczne wdrożenie niniejszej dyrektywy.

(18)

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności zawartymi w art. 5 Traktatu, cele proponowanych działań, a mianowicie bezpieczne dostawy energii elektrycznej oparte na uczciwej konkurencji i utworzenie w pełni działającego rynku wewnętrznego energii elektrycznej , nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez Państwa Członkowskie, a zatem, ze względu na zakres i skutki działań, mogą być w większym stopniu osiągnięte przez Wspólnotę. Niniejsza dyrektywa ogranicza się do minimum wymaganego do osiągnięcia tych celów i nie wykracza poza to, co jest do tego niezbędne.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres zastosowania

1.   Niniejsza dyrektywa ustanawia działania mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego energii elektrycznej UE oraz zagwarantowanie

odpowiedniego poziomu zdolności wytwórczej,

odpowiedniej równowagi między popytem i podażą, oraz

odpowiedniego poziomu wzajemnych połączeń pomiędzy Państwami Członkowskimi.

2.    Ustala ona ramy, w których Państwa Członkowskie określają przejrzyste, stabilne i niedyskryminacyjne polityki dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zgodne z wymogami konkurencyjnego i wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się definicje zawarte w art. 2 dyrektywy 2003/54/WE. Ponadto, stosuje się również następujące definicje:

a)

„organ regulacyjny”, oznacza organy regulacyjne w Państwach Członkowskich wyznaczone zgodnie z art. 23 dyrektywy 2003/54/WE;

b)

„bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej” oznacza zdolność systemu energetycznego do dostarczania końcowym użytkownikom energii elektrycznej, jak przewidziano w niniejszej dyrektywie;

c)

„bezpieczeństwo operacyjne sieci” oznacza nieprzerwane działanie sieci przesyłowej i, jeżeli ma to zastosowanie, sieci dystrybucyjnej, w dających się przewidzieć okolicznościach;

d)

„zrównoważenie podaży i popytu” oznacza zaspokajanie dającego się przewidzieć popytu odbiorców na energię elektryczną bez uciekania się do wdrażania działań w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Artykuł 3

Zasady ogólne

1.    Państwa Członkowskie zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej poprzez podjęcie koniecznych środków mających na celu sprzyjanie stabilnemu klimatowi inwestycyjnemu oraz poprzez określenie ról i obowiązków właściwych władz i wszystkich istotnych uczestników rynku , a także przez podawanie do publicznej wiadomości informacji na ten temat. Do istotnych uczestników rynku należą między innymi: operatorzy systemu przesyłowego i systemu dystrybucyjnego, wytwórcy energii elektrycznej, jej dostawcy i odbiorcy końcowi.

2.   Podczas wdrażaniu środków , o których mowa w ust. 1, Państwa Członkowskie biorą pod uwagę:

a)

znaczenie zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej;

b)

znaczenie przejrzystych i stabilnych ram regulacyjnych;

c)

rynek wewnętrzny i możliwości współpracy transgranicznej w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej;

d)

potrzebę zapewnienia bieżącego utrzymania, a w razie konieczności modernizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w celu zapewnienia właściwej pracy sieci;

e)

znaczenie zapewnienia prawidłowego wykonania dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (6) i dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania współwytwarzania opartego na użytecznej podaży na energię cieplną na rynku wewnętrznym energii (7), w takim zakresie, w jakim ich przepisy odnoszą się do bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej;

f)

potrzebę zapewnienia wystarczających rezerwowych zdolności przesyłowych i wytwórczych w celu zapewnienia stabilnej eksploatacji; oraz

g)

znaczenie sprzyjania ustanawianiu rynków hurtowych o wysokiej płynności.

3.    Podczas realizacji środków, o których mowa w ust. 1, Państwa Członkowskie mogą także wziąć pod uwagę:

a)

stopień dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej na poziomie krajowym lub właściwym poziomie regionalnym;

b)

znaczenie ograniczenia długoterminowych skutków wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną;

c)

znaczenie wspierania efektywności energetycznej i przyjmowania nowych technologii, w szczególności technologii zarządzania popytem, technologii odnawialnych źródeł energii i wytwarzania rozproszonego; oraz

d)

znaczenie usuwania barier administracyjnych dla inwestycji w infrastrukturę i zdolności wytwórcze.

4.   Państwa Członkowskie zapewniają, że wszelkie środki przyjęte zgodnie z niniejszą dyrektywą są niedyskryminacyjne i nie stanowią nadmiernego ciężaru dla uczestników rynku, w tym dla podmiotów wchodzących na rynek i spółek mających niewielki udział w rynku. Państwa Członkowskie , przed ich przyjęciem, biorą także pod uwagę wpływ środków na cenę energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

5.    W związku z zapewnianiem właściwego poziomu połączeń międzysystemowych między Państwami Członkowskimi, zgodnie z art. 1 ust. 1 akapit trzeci, zwraca się szczególną uwagę na:

specyfikę położenia geograficznego każdego z Państw Członkowskich,

zachowanie właściwej równowagi między kosztami budowy nowych połączeń międzysystemowych a korzyściami z nich płynących dla odbiorców końcowych oraz

zagwarantowanie, że istniejące połączenia międzysystemowe są wykorzystywane możliwie najefektywniej.

Artykuł 4

Bezpieczeństwo operacyjne sieci

1.

a)

Państwa Członkowskie lub właściwe władze zapewnią ustanowienie przez operatorów systemu przesyłowego minimalnych zasad operacyjnych oraz obowiązków odnoszących się do bezpieczeństwa sieci.

Przed ustanowieniem tych zasad i obowiązków, konsultują je z istotnymi uczestnikami rynku w zainteresowanych państwach, z którymi istnieją połączenia międzysystemowe.

b)

Niezależnie od pierwszego akapitu lit. a), Państwa Członkowskie mogą wymagać, aby operatorzy systemu przesyłowego przedstawili powyższe zasady i obowiązki właściwym władzom do akceptacji.

c)

Państwa Członkowskie zapewniają, że operatorzy systemu przesyłowego, a w stosownych przypadkach także systemu dystrybucyjnego, stosują się do minimalnych zasad operacyjnych i obowiązków odnoszących się do bezpieczeństwa sieci.

d)

Państwa Członkowskie wymagają od operatorów systemu przesyłowego utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operacyjnego sieci.

W tym celu operatorzy systemu przesyłowego utrzymują odpowiedni poziom technicznych rezerwowych zdolności przesyłowych z uwagi na bezpieczeństwo operacyjne sieci oraz współpracują z zainteresowanymi operatorami systemu przesyłowego, z którymi są połączeni. Poziom przewidywalnych warunków, w których zachowane jest bezpieczeństwo, określony jest w zasadach dotyczących bezpieczeństwa operacyjnego sieci.

e)

Państwa Członkowskie zapewniają, w szczególności, że operatorzy wzajemnie połączonych systemów przesyłu a także, w odpowiednich przypadkach, systemów dystrybucji wymieniają informacje dotyczące funkcjonowania sieci szybko i efektywnie, zgodnie z minimalnymi obowiązkami operacyjnymi. Tym samym obowiązkom podlegają, w odpowiednich przypadkach, operatorzy systemów przesyłu i dystrybucji, którzy są połączeni z operatorami systemów poza Wspólnotą.

2.   Państwa Członkowskie lub właściwe władze gwarantują, że operatorzy systemu przesyłowego a w stosownych przypadkach, systemu dystrybucyjnego, określają i przestrzegają wymagania związane z jakością dostaw oraz z bezpieczną eksploatacją sieci. Cele te podlegają zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie lub właściwe władze, a ich realizacja jest przez nie monitorowana. Są obiektywne, przejrzyste i niedyskryminacyjne oraz podaje się je do publicznej wiadomości.

3.     Podczas podejmowania środków, o których mowa w art. 24 dyrektywy 2003/54/WE oraz w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, Państwa Członkowskie traktują tak samo kontrakty transgraniczne jak i krajowe.

Państwa Członkowskie zapewniają, że ograniczenia dostaw w sytuacjach awaryjnych wprowadzane są na podstawie określonych z góry kryteriów odnoszących się do zarządzania przez operatorów systemu przesyłowego w sytuacji braku równowagi. Wszelkie środki zabezpieczające podejmowane są w ramach ścisłych konsultacji z innymi istotnymi operatorami systemu przesyłowego, w uznaniu właściwych umów dwustronnych, w tym porozumień w sprawie wymiany informacji.

Artykuł 5

Utrzymywanie równowagi między podażą a popytem

1.    Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki w celu utrzymania równowagi pomiędzy popytem na energię elektryczną a dostępnością zdolności wytwórczej.

W szczególności Państwa Członkowskie:

bez naruszenia szczególnych wymogów małych systemów wydzielonych, wspierają ustanawianie ram rynku hurtowego, zapewniających odpowiednie sygnały cenowe w odniesieniu do wytwarzania i zużycia energii,

wymagają od operatorów systemu przesyłowego zapewnienia dostępności odpowiedniego poziomu rezerwowych zdolności wytwórczych ze względu na cele związane z utrzymywaniem równowagi oraz/lub przyjęcia równoważnych mechanizmów rynkowych.

2.    Nie naruszając art. 87 i 88 Traktatu, Państwa Członkowskie mogą także podjąć dodatkowe środki, obejmujące, choć do nich nieograniczone, następujące środki:

a)

przepisy sprzyjające tworzeniu nowych zdolności wytwórczych oraz ułatwiające wejście na rynek nowych wytwórców energii;

b)

znoszenie barier, które uniemożliwiają stosowanie umów przerywalnych;

c)

znoszenie barier uniemożliwiających zawieranie umów o zmiennej długości, zarówno dla producentów, jak i odbiorców;

d)

środki zachęcające do przyjęcia technologii zarządzania popytem w czasie rzeczywistym, takich jak zaawansowane systemy dozujące;

e)

środki zachęcające do stosowania środków oszczędzania energii;

f)

procedury przetargowe lub każdą inną procedurę równoważną z punktu widzenia przejrzystości i braku dyskryminacji zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE.

3.   Państwa Członkowskie podadzą do publicznej wiadomości działania podjęte zgodnie z tym artykułem oraz zapewnią ich możliwie najszersze upowszechnienie .

Artykuł 6

Inwestycje sieciowe

1.   Państwa Członkowskie ustanawiają ramy regulacyjne, które

zapewniają sygnały inwestycyjne dla operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, skłaniające do rozwijania ich sieci w celu zaspokojenia przewidywalnego zapotrzebowania na rynku;

ułatwiają utrzymanie, a w razie konieczności, modernizację tych sieci.

2.    Bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, Państwa Członkowskie mogą również zezwolić na inwestycje handlowe w połączenia wzajemne.

Państwa Członkowskie zapewniają, że decyzje dotyczące inwestycji w połączenia wzajemne podejmowane są w warunkach ścisłej współpracy między właściwymi operatorami systemu przesyłowego.

Artykuł 7

Sprawozdawczość

1.    Państwa Członkowskie zapewnią, by sprawozdanie, o którym mowa w art. 4 dyrektywy 2003/54/WE obejmowało ocenę ogólnej przydatności systemu do zaspokajania bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną, obejmującą

bezpieczeństwo operacyjne sieci,

prognozę równowagi dostaw i zapotrzebowania na kolejne pięć lat,

perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w okresie pomiędzy 5-15 lat od daty sprawozdania,

plany inwestycyjne na najbliższe pięć lub więcej lat kalendarzowych operatorów systemu przesyłowego i znanych im inwestycjach innych podmiotów mających znaczenie dla transgranicznych połączeń międzysystemowych.

2.    Państwa Członkowskie lub właściwe władze przygotowują sprawozdanie w warunkach ścisłej współpracy z operatorami systemu przesyłowego. Operatorzy systemu przesyłowego zasięgają, w odpowiednich przypadkach, opinii sąsiednich operatorów systemu przesyłowego.

3.    W części sprawozdania dotyczącej inwestycji w połączenia międzysystemowe, o których mowa w ust. 1 akapit czwarty należy uwzględnić

a)

zasady zarządzania ograniczeniami przesyłowymi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003,

b)

istniejące i planowane linie przesyłowe,

c)

spodziewane modele wytwarzania, dostaw, transgranicznej wymiany i konsumpcji umożliwiające realizowanie środków zarządzania zapotrzebowaniem, oraz

d)

regionalne, krajowe i europejskie inicjatywy na rzecz trwałego rozwoju, w tym projekty stanowiące element osi priorytetowych projektów określonych w załączniku I do decyzji nr 1229/2003/WE.

Państwa Członkowskie zapewniają, że operatorzy systemów przesyłowych przekazują informacje dotyczące ich planowanych inwestycji lub znanych im inwestycji innych stron w zakresie transgranicznych połączeń międzysystemowych.

Państwa Członkowskie mogą również nałożyć na operatorów systemu przesyłowego obowiązek dostarczenia informacji dotyczącej inwestycji związanych z budowaniem linii wewnętrznych, które w sposób materialny oddziałują na zapewnienie transgranicznych połączeń międzysystemowych.

4.    Państwa Członkowskie lub właściwe władze zapewniają, że operatorom systemu przesyłowego i/lub właściwym władzom zapewnione zostaną właściwe środki dostępu do właściwych informacji, o ile mają one znaczenie dla realizacji ich zadań.

Należy zapewnić zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych.

5.    Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 akapit czwarty, otrzymywanych od właściwych władz, Komisja przedstawia sprawozdanie Państwom Członkowskim, właściwym władzom oraz Europejskiej Grupie Organów Nadzoru ds. Energii Elektrycznej i Gazu, ustanowionej decyzją Komisji 2003/796/WE z dnia 11 listopada 2003 r. (8) w sprawie planowanych inwestycji i ich wkładu w realizację celów, o których mowa w art. 1 ust. 1.

Sprawozdanie to może zostać połączone ze sprawozdaniem przewidzianym w art. 28 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/54/WE i jest publikowane.

Artykuł 8

Wdrożenie

1.   Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne w celu zapewnienia , że przepisy krajowe przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy zostaną wykonane.

2.   Państwa Członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję najpóźniej do dnia 1 grudnia 2007 r. i powiadamiają ją o kolejnych zmianach, które ich dotyczą.

Artykuł 9

Wykonanie

1.   Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do stosowania niniejszej dyrektywy do dnia ... (9). Niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie Komisję.

2.   Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 10

Sprawozdania

Komisja monitoruje i analizuje stosowanie niniejszej dyrektywy i przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z poczynionych postępów do dnia ... (10).

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 12

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)   Dz.U. C 120 z 20.5.2005, str. 119.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2005 r.

(3)  Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2004/85/WE (Dz.U. L 236 z 7.7.2004, str. 10).

(4)  Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 11.

(5)  Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1223/2004 (Dz.U. L 233 z 2.7.2004, str. 3).

(6)  Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 33. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(7)  Dz.U. L 52 z 21.2.2004, str. 50.

(8)  Dz.U. L 296 z 14.11.2003, str. 34.

(9)   24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

(10)   48 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

P6_TA(2005)0268

Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego

 

1.

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (2004/2101(IMM))

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek adwokata reprezentującego Umberto Bossi dotyczący skorzystania z immunitetu w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed Sądem Okręgowym w Brescii, z dnia 7 maja 2004 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 lipca 2004 r.,

uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i 10 lipca 1986 r. (1),

uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0210/2005),

A.

zważywszy, że Umberto Bossi był posłem do Parlamentu Europejskiego podczas czwartej kadencji (początek mandatu w dniu 19 lipca 1994 roku, weryfikacja mandatu w dniu 15 listopada 1994 roku, wygaśnięcie mandatu w dniu 19 lipca 1999 roku) oraz podczas piątej kadencji (początek mandatu w dniu 20 lipca 1999 roku, weryfikacja mandatu w dniu 15 grudnia 1999 roku, mandat wygasł w dniu 10 czerwca 2001 roku ze względu na zakaz łączenia mandatów),

B.

zważywszy, że wobec posłów do Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego ani też ich zatrzymywać z powodu opinii lub stanowiska zajętego w głosowaniu ramach pełnienia obowiązków służbowych (2),

1.

wyraża zgodę na skorzystanie przez Umberto Bossiego z immunitetu i przywilejów;

2.

Proponuje, aby w myśl art. 9 wyżej wspomnianego Protokołu oraz uwzględniając postępowanie odnośnego Państwa Członkowskiego, zalecić zaniechanie dalszego postępowania, jak również wzywa Sąd do wyciągnięcia stosownych wniosków;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niezwłocznie niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji Sądowi Okręgowemu w Brescii.


(1)  Sprawa 101/63, Wagner przeciwko Fohrmann i Krier, Zb. Orz. z 1964, str. 195 i sprawa 149/85, Wybot przeciwko Faure i inni, Zb. Orz. z 1986, str. 2391.

(2)  Art. 9 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich.

2.

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (2004/2101(IMM))

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek adwokata reprezentującego Umberto Bossi dotyczący skorzystania z immunitetu w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed Sądem Okręgowym w Bergamo, z dnia 7 maja 2004 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 lipca 2004 r.,

uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i 10 lipca 1986 r. (1),

uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0210/2005),

A.

zważywszy, że Umberto Bossi był posłem do Parlamentu Europejskiego podczas czwartej kadencji (początek mandatu dnia 19 lipca 1994 r., weryfikacja mandatu dnia 15 listopada 1994 r., wygaśnięcie mandatu dnia 19 lipca 1999 r.) oraz podczas piątej kadencji (początek mandatu dnia 20 lipca 1999 r., weryfikacja mandatu dnia 15 grudnia 1999 r., wygaśnięcie mandatu dnia 10 czerwca 2001 r. ze względu na zakaz łączenia mandatów),

B.

zważywszy, że wobec posłów do Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego ani też ich zatrzymywać z powodu opinii lub stanowiska zajętego w głosowaniu przez nich w ramach pełnienia obowiązków służbowych (2),

1.

wyraża zgodę na skorzystanie przez Umberto Bossiego z immunitetu i przywilejów;

2.

Proponuje, aby w myśl art. 9 wyżej wspomnianego Protokołu oraz uwzględniając postępowanie odnośnego Państwa Członkowskiego, zalecić zaniechanie dalszego postępowania, jak również wzywa Sąd do wyciągnięcia stosownych wniosków;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niezwłocznie niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji Sądowi Okręgowemu w Bergamo.


(1)  Sprawa 101/63, Wagner przeciwko Fohrmann i Krier, Zb. Orz. z 1964, str. 195 i sprawa 149/85, Wybot przeciwko Faure i inni, Zb. Orz. z 1986, str. 2391.

(2)  Art. 9 Protokołu w Sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich.

3.

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (2004/2101(IMM))

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek adwokata reprezentującego Umberto Bossi dotyczący skorzystania z immunitetu w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed Sądem Miejskim w Mediolanie, z dnia 7 maja 2004 r., zgłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 lipca 2004 r.,

uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i 10 lipca 1986 r. (1),

uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0210/2005),

A.

zważywszy, że Umberto Bossi był posłem do Parlamentu Europejskiego podczas czwartej kadencji (początek mandatu dnia 19 lipca 1994, weryfikacja mandatu dnia 15 listopada 1994, wygaśnięcie mandatu dnia 19 lipca 1999) oraz podczas piątej kadencji (początek mandatu dnia 20 lipca 1999 r., weryfikacja mandatu dnia 15 grudnia 1999 r., wygaśnięcie mandatu dnia 10 czerwca 2001 r. ze względu na zakaz łączenia mandatów),

B.

zważywszy, że posłowie do Parlamentu Europejskiego są we własnym państwie chronieni immunitetem przed postępowaniem sądowym, podobnie jak deputowani do parlamentu tego państwa (2),

C.

zważywszy, że sprawa rozstrzygnięta przez Sąd Miejski w Mediolanie dotyczy użycia przemocy i gróźb przez Umberto Bossiego wobec funkcjonariuszy włoskiej policji przeszukujących siedzibę Ligii Północnej na mocy nakazu prokuratora prokuratury w Weronie,

D.

zważywszy, że w tym czasie Umberto Bossi był deputowanym do parlamentu włoskiego i włoski Trybunał Konstytucyjny orzekł dnia 17 maja 2001 r., że nie jest on chroniony immunitetem uznając, że zniewagi, stawianie oporu i użycie przemocy nie są w żadnym razie objęte przywilejem parlamentarnym,

E.

zważywszy, że w niniejszym przypadku zastosowanie ma jedynie art. 10 lit. a) powyższego Protokołu, oraz że najwyraźniej deputowani do parlamentu włoskiego nie są chronieni immunitetem w przypadku postępowania sądowego w takiej sprawie,

1.

nie wyraża zgody na skorzystanie przez Umberto Bossiego z immunitetu i przywilejów w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed Sądem Miejskim w Mediolanie.


(1)  Sprawa 101/63, Wagner przeciwko Fohrmann i Krier, Zb. Orz. z 1964 r., str. 195 i sprawa 149/85, Wybot przeciwko Faure i inni, Zb. Orz. z 1986, str. 2391.

(2)  Art. 10 lit. a) Protokołu w Sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich.

P6_TA(2005)0269

Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana-Charles′a Marchianiego

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana-Charles′a Marchianiego (2005/2105(IMM))

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Jeana-Charles′a Marchianiego z dnia 19 maja 2005 r. dotyczący skorzystania z immunitetu, ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 26 maja 2005 r.,

uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i 10 lipca 1986 r. (1),

uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0208/2005),

A.

mając na uwadze, że Jean-Charles Marchiani został wybrany do Parlamentu Europejskiego w piątych wyborach bezpośrednich w dniu 13 czerwca 1999 r. oraz że jego mandat został zweryfikowany przez Parlament w dniu 15 grudnia 1999 r. (2), a jego kadencja wygasła w dniu 19 lipca 2004,

B.

mając na uwadze, że w czasie gdy J.-C. Marchiani był posłem do Parlamentu Europejskiego francuskie władze sądownicze przechwyciły jego różne rozmowy telefoniczne z innymi osobami,

C.

mając na uwadze, że podczas sesji parlamentarnych posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swojego kraju z immunitetu przyznanego deputowanym do parlamentu tego kraju (3),

D.

mając na uwadze, że zgodnie z art. 100-7 kodeksu postępowania karnego Republiki Francuskiej istnieje zakaz zakładania podsłuchu na liniach telefonicznych posłów i senatorów chyba, że sędzia śledczy poinformował o tym przewodniczącego izby, której dany deputowany jest członkiem,

E.

mając na uwadze, że francuski Trybunał Kasacyjny z naruszeniem zasady „iura novit curia” (sąd zna prawo), nie zastosował w orzeczeniu nr 1784 z dnia 16 marca 2005 r. art. 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, odmawiając tym samym J.-C. Marchianiemu prawa do immunitetu przysługującego deputowanym do parlamentu krajowego na podstawie art. 100-7 kodeksu postępowania karnego;

1.

postanawia wyrazić zgodę na skorzystanie przez byłego posła do Parlamentu Europejskiego Jeana-Charles′a Marchianiego z immunitetu i przywilejów;

2.

zwraca się o stwierdzenie nieważności lub uchylenie orzeczenia nr 1784 z dnia 16 marca 2005 r. wydanego przez francuski Trybunał Kasacyjny oraz w każdym razie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie jego skutków prawnych i faktycznych;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niezwłocznie niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji Trybunałowi Kasacyjnemu, rządowi, Zgromadzeniu Narodowemu oraz Senatowi Republiki Francuskiej.


(1)  Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń ETS 1964, str. 195 i sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni, Zbiór Orzeczeń ETS 1986, str. 2391.

(2)  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie weryfikacji uprawnień po piątych bezpośrednich wyborach powszechnych do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniach od 10 do 13 czerwca 1999 r. (Dz.U. C 296 z 18.10.2000, str. 93).

(3)  Por. art. 10 ust. 1 lit. a) Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

P6_TA(2005)0270

Strategia informacyjna na temat euro i UGW

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia strategii informacyjnej i komunikacyjnej na temat euro i Unii Gospodarczej i Walutowej (2005/2078(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia strategii informacyjnej i komunikacyjnej na temat euro i Unii Gospodarczej i Walutowej (COM(2004)0552),

uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Centralnego - Pierwsze sprawozdanie w sprawie praktycznych przygotowań do przyszłego rozszerzenia strefy euro (COM(2004)0748),

uwzględniając swoje stanowisko z dnia 16 czerwca 2000 r. (1) w sprawie przepisów dotyczących wprowadzenia euro,

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2000 r. (2) w sprawie strategii komunikacyjnej i informacyjnej na temat Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) i euro do 2002 r.,

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie środków wspomagających czynniki gospodarcze przy przejściu na euro (3),

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0197/2005),

A.

mając na uwadze, że po sześciu latach istnienia uważa się powszechnie projekt utworzenia UGW i wprowadzenia euro za bardzo udany,

B.

mając na uwadze, że jest to poparte wysokimi notowaniami euro na międzynarodowych rynkach finansowych, coraz powszechniejszym fakturowaniem transakcji handlowych w euro, jak również coraz częstszej na całym świecie zamianie rezerw banku centralnego z dolarów na euro,

C.

mając na uwadze, że korzyści płynące z jednolitej waluty oraz towarzyszących jej instrumentów — jednolitej polityki walutowej oraz skuteczniejszej koordynacji polityk gospodarczych - nie mogą być na tym etapie poważnie kwestionowane przy dostępności tańszego finansowania związanej z najniższymi w historii poziomami stóp procentowych, zwiększonej przejrzystości cen prowadzącej w perspektywie średniookresowej do niższych cen, wyeliminowaniu ryzyka kursowego w obrębie strefy euro, ułatwieniu handlu i podróżowania w granicach UE, nacisku na Państwa Członkowskie, aby wdrożyły one ukierunkowane na stabilizację polityki fiskalne,

D.

mając na uwadze, że chociaż pewna część społeczeństwa europejskiego wydaje się mieć negatywną opinię na temat euro; szczególnie w Państwach Członkowskich, których waluta narodowa została przeliczona na euro według wysokiego kursu wymiany; zważywszy, że badania Eurobarometru wykazują, iż tendencja ta nasila się, przy poziomie poparcia dla waluty w strefie euro wynoszącym 68 % bezpośrednio przed wymianą waluty narodowej na euro, 75% bezpośrednio po wymianie i 66 % w pierwszej połowie 2004 r.; mając na uwadze, że negatywny wynik referendów w Szwecji i Danii również stanowi dowód istnienia oporu społecznego przed jednolitą walutą w Europie; mając na uwadze, że badania opinii publicznej w nowych Państwach Członkowskich także odzwierciedlają pewien sceptycyzm w stosunku do przyjęcia euro, spowodowany przede wszystkim brakiem stosownych informacji,

E.

zważywszy, że takie postrzeganie zostało w dużym stopniu spowodowane pewnymi błędami popełnionymi podczas wprowadzania euro, chociaż pod względem politycznym i technicznym była to pożyteczna i bardzo udana operacja, której wpływ na inflację wyniósł zaledwie 0,2 %; zważywszy, że nie poświęcono dostatecznie wiele uwagi konsekwencjom, jakie wprowadzenie euro miało dla przeciętnych konsumentów, którzy obserwowali wzrastające ceny towarów i usług codziennego użytku, oraz dla MŚP, które nie zostały odpowiednio poinformowane i którym nie zapewniono wystarczających ilości gotówki; zważywszy, że z perspektywy czasu widać jasno, iż błędem było zakończenie kampanii informacyjnych na temat euro tak wcześnie po jego fizycznym wprowadzeniu,

F.

mając na uwadze, że duże znaczenie miałoby przeprowadzenie, oprócz badań ilościowych Eurobarometru, badań jakościowych dotyczących głębszych powodów mających wpływ na podejście obywateli do euro; mając na uwadze, że jedynie poprzez wywiady pogłębione można ustalić prawdziwe przyczyny, dla których niektóre grupy ludzi nie akceptują euro i są sceptycznie nastawione wobec UGW, i które można by wykorzystać jako podstawę dla ukierunkowanych strategii informacyjnych, w ramach których decyzja dotycząca wyboru (sceptycznych wobec euro) grup społecznych powinna należeć do zainteresowanego Państwa Członkowskiego i jego krajowych urzędników ds. komunikacji,

G.

mając na uwadze, że doświadczenia w przemyśle i odkrycia badań medialnych dotyczące „marketingu posprzedażnego” mogą być zastosowane do potwierdzenia znaczenia przekazu nawet po wprowadzeniu euro; mając na uwadze, że istotne jest również nie tylko zyskanie ludzkiego zaufania w okresie poprzedzającym wprowadzenie euro, lecz także podtrzymanie tego zaufania u tych, którzy są przekonani o słuszności swojej decyzji, a także kształtowanie ich opinii poprzez przekazy i imprezy komunikacyjne nawet po wprowadzeniu euro,

H.

mając na uwadze, że potrzebna jest spójna, ambitna i długofalowa strategia komunikacyjna na temat euro i UGW w celu poparcia jednolitej waluty, uniknięcia błędów z przeszłości i przygotowania nowych Państw Członkowskich do sprawnego przejścia na euro; mając na uwadze, że Komisja i Europejski Bank Centralny (EBC), pod demokratycznym nadzorem Parlamentu Europejskiego, są wspólnie z organami finansowymi Państw Członkowskich najważniejszymi podmiotami odpowiedzialnymi za powodzenie tej strategii,

I.

mając na uwadze, że nieco wyższa inflacja w nowych Państwach Członkowskich, w porównaniu z obszarem euro, jest nieunikniona w średniej lub długiej perspektywie, niezależnie od wprowadzenia euro, z powodu ciągle utrzymujących się znaczących różnic w poziomie cen oraz złożonego procesu doganiania,

J.

mając na uwadze, w kontekście europejskiego procesu demokratycznego, że każda polityka informacyjna i komunikacyjna dotycząca tematyki europejskiej, aby być skuteczna, powinna wpisywać się w ramy ogólnej strategii informacyjnej i komunikacyjnej Unii Europejskiej, co pozwoli wykazać obywatelom w sposób spójny, jakie korzyści zapewnia Unia w odniesieniu do życia codziennego obywateli,

1.

przyjmuje z zadowoleniem korzyści płynące z UGW, takie jak stabilność cen, zmniejszone koszty transakcji, większa przejrzystość cen w obszarze euro, ograniczona zmienność na międzynarodowych rynkach walutowych i zabezpieczenie przed wstrząsami zewnętrznymi, najniższe w historii poziomy stóp procentowych, niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz łatwiejsze podróżowanie; popiera euro będące silnym symbolem integracji europejskiej oraz środkiem przybliżającym obywateli Europy do ideałów stanowiących podwaliny Unii;

2.

zauważa widoczny brak poparcia niektórych obywateli dla euro; uważa to za pozostające w sprzeczności z faktem, iż euro jest prawdopodobnie najbardziej udanym projektem europejskim, jaki kiedykolwiek został zainicjowany; uważa, że jednolita waluta pozostaje dla UE priorytetem strategii komunikacyjnej; jest przekonany, że korzyści wynikające z euro i UGW - stabilizacja cen, niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych, łatwiejsze podróżowanie, zabezpieczenie przed wahaniami kursu wymiany i wstrząsami zewnętrznymi - muszą być w dalszym ciągu rozpowszechniane i wyjaśniane społeczeństwu w całej rozciągłości; uważa, że szczególną uwagę powinno się poświęcić informowaniu na bieżąco obywateli europejskich, konsumentów oraz małych MŚP, które nie mają wystarczających możliwości działania, aby natychmiast dostosować się do transakcji w euro;

3.

uważa, że kampania na rzecz euro i UGW powinna skoncentrować się na mniejszych miastach i oddalonych regionach, gdzie możliwości informowania opinii publicznej są w dalszym ciągu ograniczone, nawet obecnie; uważa, pod warunkiem że życzą sobie tego poszczególne Państwa Członkowskie, że stosowanie podwójnych cen (w walucie narodowej i euro) powinno zostać utrzymane do czasu, aż obywatele - zwłaszcza w takich regionach - w pełni zapoznają się z systemem;

4.

uważa, że jest sprawą najważniejszą, aby kluczowi decydenci polityczni nie przyjmowali projektu euro za rzecz dokonaną, gdyż jego długotrwałe powodzenie wniesie wkład w ogólny rozwój Unii, a popularność euro jest również istotna w odniesieniu do przyszłej ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy;

5.

popiera ściślejszą współpracę w dziedzinie polityki gospodarczej pomiędzy Państwami Członkowskimi, jak również ostrożną politykę fiskalną w granicach zreformowanego, lecz silnego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu; uważa, że poprawiony Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu, przyjęty w zasadzie przez Radę Europejską w Brukseli w dniach 22 i 23 marca 2005 r., i stosowne przepisy wspólnotowe dotyczące poszczególnych tematów powinny, poprzez jednolite ich wprowadzenie w Państwach Członkowskich, wnieść wkład w długofalową stabilność gospodarczą Państw Członkowskich oraz ich dostosowanie do celów Strategii Lizbońskiej; zaznacza, że niski wzrost gospodarczy po wprowadzeniu euro nie był spowodowany zmianą waluty, lecz brakiem właściwego wdrożenia ogólnych wytycznych polityki gospodarczej oraz faktem, iż nie zrealizowano porozumienia lizbońskiego i nie wprowadzono reform strukturalnych;

6.

przyjmuje z zadowoleniem ostatnie sprawozdanie Komisji w sprawie strategii komunikacyjnej na temat euro, ale zauważa też, że jego ton jest nadmiernie optymistyczny w obliczu powszechnego spadku poparcia; wzywa Komisję do przestrzegania swoich kluczowych celów strategii komunikacyjnej oraz wyszczególnienia kroków niezbędnych do ich osiągnięcia; podkreśla znaczenie bardziej intensywnego stosowania nowoczesnych technik marketingowych podczas promowania UGW wśród opinii publicznej oraz upowszechniania korzyści wynikających z UGW i euro w postaci atrakcyjnego „pakietu”;

7.

zgadza się z Komisją, że kampania informacyjna musi być dostosowana do kultury, języka, przeważającej opinii publicznej i zaniepokojenia obywateli różnych Państw Członkowskich, jak również do kwestii, czy dany kraj znajduje się już w strefie euro, czy wejdzie do niego w perspektywie krótko- lub średniofalowej, czy też zamierza pozostać poza strefą euro;

8.

popiera w dalszym ciągu program PRINCE i wzywa do zwiększenia dostępnych mu funduszy; jest przekonany, że dialog międzyinstytucjonalny na temat euro może być bardziej owocny dzięki Międzyinstytucjonalnej Grupie ds. Informacji; ostrzega, że zasada współfinansowania, tkwiąca u podstaw programu PRINCE, może doprowadzić do znaczących problemów i opóźnienia przy wprowadzaniu euro w nowych Państwach Członkowskich, które nie posiadają niezbędnych środków budżetowych;

9.

jest przekonany, że istotne jest wzięcie pod uwagę wątpliwości obywateli trzech starych Państw Członkowskich, które dotychczas nie wprowadziły euro - Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii - i wzywa Komisję do udzielenia pomocy rządom tych Państw w ich próbach pozyskania sceptycznie nastawionego społeczeństwa, jeżeli rządy te sobie tego życzą;

10.

uważa, że ostatnie rozszerzenie Unii stanowi poważne wyzwanie dla UGW i jednolitej waluty; jest zdania, że Komisja musi skoncentrować swoje wysiłki na pomocy Państwom Członkowskim w przygotowywaniu swoich obywateli do przyjęcia euro poprzez przeprowadzenie intensywnej kampanii informacyjnej, nadzorowanie jej wdrażania tam, gdzie taka kampania już się rozpoczęła, oraz sporządzanie regularnych sprawozdań w sprawie wdrażania Krajowych Planów Działań na rzecz przyjęcia euro;

11.

zauważa, że wymóg stosowania podwójnych cen, przykładowo co najmniej trzy miesiące przed wprowadzeniem euro i do 12 miesięcy po nim, może po pierwsze zmniejszyć ludzkie obawy przed podwyżkami cen spowodowanymi wprowadzeniem euro, a po drugie może wywrzeć pewną presję na przedsiębiorstwa i usługodawców, aby nie wykorzystywali oni przejścia na euro jako pretekstu do podwyższania cen; uważa, iż stosowanie podwójnych cen, będące krajowym wymogiem prawnym bądź zgodne z dobrowolnie przyjętym kodeksem izby handlowej lub z umową pomiędzy partnerami gospodarczymi i społecznymi, dowiodło swojej użyteczności, gdy wprowadzano euro w wielu spośród pierwszych 12 krajów obszaru euro;

12.

zwraca się do Komisji o uwzględnienie obaw przed podwyżkami cen wyrażanych przez opinię publiczną nowych Państw Członkowskich; wierzy, iż doświadczenia z nieprawidłowościami i przypadkami nadmiernego zaokrąglania cen, odnotowanymi przez obecnych członków obszaru euro, powinny być wykorzystane w krajach wchodzących w przyszłości do obszaru euro w taki sposób, aby zapobiec podobnemu postępowaniu; uważa, iż różnica pomiędzy roczną inflacją i wzrostem cen spowodowanym wprowadzeniem euro powinna zostać wyjaśniona obywatelom we wszystkich Państwach Członkowskich;

13.

zauważa, że w nowych Państwach Członkowskich — w porównaniu ze starymi Państwami Członkowskimi — więcej transakcji finansowych przeprowadzanych jest z wykorzystaniem gotówki, a nie elektronicznych środków płatniczych; nakłania Komisję, Państwa Członkowskie oraz krajowe banki centralne, aby wzięły to pod uwagę podczas przygotowań do wymiany waluty narodowej na euro w nowych Państwach Członkowskich; zachęca je do wykorzystania wymiany walut narodowych na euro do zwiększenia liczby płatności elektronicznych i realizowanych kartami; uważa, że krótki okres podwójnego obrotu byłby najlepszą opcją w przeprowadzeniu zakończonej sukcesem wymiany w nowych Państwach Członkowskich;

14.

uważa, że najlepsze praktyki i wiedza, zdobyte przy okazji poprzedniej wymiany waluty narodowej na euro, będą użyteczne przy wymianie w nowych Państwach Członkowskich oraz w zbliżającym się rozszerzeniu i przygotowaniu nowych krajów kandydujących;

15.

zwraca się do Komisji o przykładanie większej wagi do procedur prowadzenia konsultacji z partnerami społecznymi w celu uwzględnienia potrzeb społeczeństwa i, w szczególności, konkretnych organizacji społecznych i gospodarczych;

16.

zwraca się o przyznanie dodatkowych środków finansowych na utworzenie w każdym Państwie Członkowskim, w ramach odpowiedzialności Ministra Finansów i w ścisłej współpracy z krajowymi bankami centralnymi, narodowego forum ds. euro, który to system dowiódł swojej celowości przy poprzednich okazjach; uważa, że UE powinna wspierać projekty twinningowe, zgodnie z którymi stare Państwa Członkowskie mogą pomóc w upowszechnianiu dobrych praktyk i transferze wiedzy i technologii na szczeblu Ministerstw Finansów i w bankach centralnych; wzywa Komisję do sporządzenia szczegółowych sprawozdań opartych na najlepszych praktykach oraz do zachęcania władz krajowych, regionalnych i lokalnych do powołania lokalnych centrów zgłoszeniowych, w których każdy będzie mógł zgłosić wszelkie nadużycia, takie jak na przykład nieuzasadnione podwyżki cen;

17.

zwraca się do Komisji o uznanie znaczenia aktywnej roli Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych oraz organów regionalnych i lokalnych w kontekście planowania i wdrażania strategii komunikacyjnej na temat euro i UGW; uważa, że działania tych instytucji przyniosą rezultat w postaci bardziej demokratycznego dialogu w sprawie strategii komunikacyjnej, która skuteczniej włączy zagadnienia interesujące opinię społeczną;

18.

wzywa EBC do przeprowadzenia, w Sprawozdaniu Rocznym lub sprawozdaniu specjalnym, corocznej analizy ilościowej - nad którą debatować będzie Parlament Europejski - dotyczącej korzyści, jakie euro przyniosło zwykłym obywatelom, popartej konkretnymi przykładami pozytywnych efektów używania euro w życiu codziennym społeczeństwa;

19.

zwraca się do Komisji o przeprowadzenie szczegółowych badań opinii MŚP na terenie całej Europy w celu dokonania oceny poziomu akceptacji waluty w tym sektorze; podkreśla znaczenie zaangażowania operatorów automatów w strategii komunikacyjnej i dotyczącej wymiany, gdyż odgrywają oni znaczącą rolę w przyjęciu nowych monet i banknotów w codziennym życiu obywateli;

20.

wzywa sektor bankowy do dostosowania bankomatów do zaopatrywania klientów w większą ilość banknotów o niskim nominale — gdyż większość transakcji gotówkowych nie przekracza wartości 15 do 20 EUR - w celu zmniejszenia ilości gotówki, jaką sprzedawcy sklepowi trzymają w kasach, i przez to obniżenia ryzyka napadów rabunkowych; zauważa ponadto, iż zmniejsza to ryzyko, że konsumentom zostaną wypłacone fałszywe pieniądze jako reszta;

21.

zwraca się do Komisji o opublikowanie analizy, nad którą będzie debatować Parlament Europejski, dotyczącej nadmiernej ilości banknotów o nominale 500 EUR znajdujących się w obiegu, których emitowanie podwoiło się w 2005 r. do ilości 190 milionów banknotów z uwagi na wzmożony popyt podmiotów gospodarczych w strefie euro; zdaje sobie sprawę z zalet banknotu o nominale 500 EUR jako środka gromadzenia majątku, ale ostrzega przed potencjalnym ryzykiem związanym z banknotem o tak wysokim nominale w odniesieniu do prania brudnych pieniędzy oraz przestępczości;

22.

zwraca uwagę na zwiększony udział obrotu elektronicznego w transakcjach, i w związku z tym kwestionuje stosowność zachowania banknotów o nominale 500 EUR, pierwotnie uzasadnionego przez potrzebę uwzględnienia zwyczajów konsumentów w niektórych Państwach Członkowskich;

23.

nakłania EBC do opublikowania podziału zapotrzebowania różnych banków centralnych na banknoty o nominale 500 EUR;

24.

ubolewa z powodu utrzymujących się wysokich kosztów transgranicznych transakcji detalicznych dokonywanych z użyciem euro, chociaż rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 w sprawie płatności transgranicznych w euro (4) spowodowało faktyczne redukcje opłat w standaryzowanych transgranicznych przelewach euro, i popiera utworzenie Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego; zwraca się do Komisji, aby ta zaproponowała wszechstronne ustawodawstwo w tej dziedzinie oraz skorzystała z okazji zharmonizowania systemów płatności elektronicznych w UE w celu zredukowania kosztów ponoszonych zazwyczaj przez konsumentów i MŚP; zwraca uwagę, że efektywność systemu opiera się na zaufaniu konsumentów, które zależy od uznania ich praw;

25.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBC pracuje nad drugą generacją banknotów; uważa, że z powodu swojego zasięgu euro jest szczególnie podatne na fałszowanie, i nalega, aby EBC pozostawał czujny i uwzględniał aktualne doświadczenia przy projektowaniu nowej generacji banknotów; uważa za rzecz najwyższej wagi, aby Europol i organy ścigania Państw Członkowskich traktowały ten problem priorytetowo;

26.

jest przekonany, że dialog międzyinstytucjonalny na temat euro może być bardziej owocny dzięki Międzyinstytucjonalnej Grupie ds. Informacji; wzywa Komisję do dalszego przesyłania Parlamentowi Europejskiemu pisemnego uaktualnienia kwartalnego programu PRINCE;

27.

ponownie podkreśla wyrażoną przez Parlament w swojej rezolucji z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wdrożenia strategii informacyjnej i komunikacyjnej Unii Europejskiej (5) wolę, aby pogłębić współpracę między instytucjami w tej dziedzinie poprzez organizację corocznej szerokiej debaty w oparciu o sprawozdanie przedstawione przez Komisję, włączając w to komisje, które mają całkowite lub częściowe uprawnienia w tej dziedzinie, a w której to debacie uczestniczyłaby również Rada;

28.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.


(1)  Dz.U. C 67 z 1.3.2001, str. 324.

(2)  Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 459.

(3)  Dz.U. C 65 E z 14.3.2002, str. 162.

(4)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 13.

(5)  Teksty przyjęte tego dnia, P6_TA(2005)0183.

P6_TA(2005)0271

Plan Działań Unii Europejskiej w zakresie ekotechnologii

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stymulowania technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju: Plan Działań Unii Europejskiej w zakresie ekotechnologii (2004/2131(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stymulowania technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju: Plan Działań Unii Europejskiej w zakresie technologii środowiskowych (COM(2004)0038),

uwzględniając art. 6 i 174 Traktatu WE, proces z Cardiff (konkluzje Rady Europejskiej z Cardiff, 15-16 czerwca 1998 r.) oraz Strategię Zrównoważonego Rozwoju (konkluzje Rady Europejskiej z Göteborgu, 15-16 czerwca 2001 r.),

uwzględniając Strategię Lizbońską (konkluzje Rady Europejskiej z Barcelony, 15-16 marca 2002 r.),

uwzględniając Światowy Szczyt w sprawie Zrównoważonego Rozwoju oraz Plan Wdrożenia z Johannesburga (2002 r.),

uwzględniając wnioski zawarte w dokumencie: „Czysty, sprawny, konkurencyjny: możliwości wydajnych ekologicznie innowacji w ramach procesu lizbońskiego” (konkluzje Rady ds. ochrony środowiska, 14 października 2004 r.),

uwzględniając szósty wspólnotowy program działań w zakresie ochrony środowiska (1),

uwzględniając piąty (2) i szósty (3) program ramowy Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań naukowych, rozwoju technologicznego i działań pokazowych,

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji skierowanego do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie zintegrowanej polityki produktu - budowanie na myśleniu w kategoriach ekologicznego cyklu życiowego (4),

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (5),

uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie udziału energii odnawialnej w UE (COM(2004)0366),

uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie budowania naszej wspólnej przyszłości - wyzwania w zakresie polityki i środków budżetowych poszerzonej Unii 2007-2013 (COM(2004)0101),

uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie włączenia aspektów środowiskowych do europejskiej standaryzacji (COM(2004)0130),

uwzględniając dokument roboczy Komisji - podręcznik zamówień publicznych w dziedzinie ochrony środowiska (SEC(2004)1050),

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0141/2005),

A.

mając na uwadze, że zrównoważony rozwój - rozwój, który zaspokaja dzisiejsze potrzeby bez narażania na szwank potrzeb przyszłych pokoleń - stanowi wyraźny cel Unii Europejskiej,

B.

mając na uwadze, że według konkluzji Rady Europejskiej z Göteborgu zrównoważony rozwój opiera się na trzech filarach, a mianowicie ochronie środowiska naturalnego, rozwoju gospodarczym oraz spójności społecznej,

C.

mając na uwadze, że zrównoważonego rozwoju nie można osiągnąć bez stworzenia nowej technologii środowiskowej i bez innowacji ekologicznych,

D.

mając na uwadze, że dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Strategia Lizbońska - przewidująca uczynienie Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjną, dynamiczną i opartą na wiedzy naukowej gospodarką na świecie, zdolną do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego przy większej liczbie lepszych miejsc pracy i większej spójności społecznej - wymaga celów dla polityki gospodarczej, społecznej i środowiskowej, które są wzajemnie spójne, a także pozwalają na osiągnięcie przyspieszonego rozwoju gospodarczego,

E.

mając na uwadze, że w tym kontekście kluczowe znaczenie ma wzmocnienie i wykorzystanie pozytywnego współdziałania pomiędzy ochroną środowiska a konkurencyjnością oraz oddzielenie rozwoju gospodarczego od degradacji środowiska naturalnego; a także mając na uwadze, że technologie środowiskowe (wszystkie technologie, których wykorzystanie jest pod względem ogólnych skutków dla środowiska znacznie mniej szkodliwe niż w przypadku odpowiednich rozwiązań alternatywnych) stanowią ważny środek służący osiągnięciu tego celu,

F.

mając na uwadze, że tylko dostateczny popyt na technologie środowiskowe przyspieszy proces wprowadzania na rynek innowacji (obejmujący badania naukowe, opracowanie produktu, produkcję, uruchomienie, aż po wprowadzenie na rynek),

G.

mając na uwadze, że Unia Europejska musi posiadać politykę ochrony środowiska, która będzie na tyle ambitna, aby stworzyć popyt na technologie środowiskowe, obejmującą jasne i ambitne cele ekologiczne, uzgodnione ekologiczne wskaźniki pomiaru uciążliwości środowiskowej, włączenie (zewnętrznych) kosztów środowiskowych i nagrody dla liderów, a nie dla pozostających w tyle,

H.

mając na uwadze, że popyt konsumentów na technologie środowiskowe pełni istotną rolę; mając jednakże na uwadze, że ogół społeczeństwa musi przyjąć główną odpowiedzialność za utworzenie odpowiednich ram dla szybkiego rozwoju takich technologii,

I.

mając na uwadze, że Plan Działań Komisji na Rzecz Technologii Środowiskowych (Environmental Technologis Action Plan — ETAP) nie obejmuje odpowiednich mechanizmów rozpowszechniania wiedzy, transferu technologii, innowacji i rozwoju;

J.

mając na uwadze, że wsparcie finansowe ma znaczenie nie tylko dla prac badawczo-rozwojowych, ale również dla opracowania produktu rynkowego, w związku z czym należy zwiększyć wysiłki w zakresie poszukiwania rozwiązań dotyczących kapitału wysokiego ryzyka,

K.

mając na uwadze, że polityki w Unii Europejskiej muszą być spójne i zmierzać do tych samych celów; rozwiązania technologiczne dla promowania zrównoważonego rozwoju muszą zatem znaleźć odzwierciedlenie w przygotowaniu budżetu i w projektowaniu siódmego programu ramowego na rzecz prac badawczych; Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności należy wykorzystywać w sposób wspierający rozwój technologii środowiskowych,

L.

mając na uwadze, że zrównoważony rozwój wymaga rozwiązań globalnych, a zatem Unia Europejska musi zapewnić spójność polityk wewnętrznych i polityk zewnętrznych, nie tylko w kontekście współpracy dwustronnej i kredytów eksportowych, ale również w odniesieniu do sytuacji związanej z ONZ, WTO, OECD i Bankiem Światowym,

Radykalne zwiększenie popytu na technologie środowiskowe

1.

z zadowoleniem przyjmuje Komunikat jako użyteczną podstawę do dyskusji i opracowania bardziej konkretnych propozycji dotyczących stymulacji technologii środowiskowych, jednak pragnąłby, aby większy nacisk kładziono na rozwój popytu na tego typu technologie; wzywa do zastąpienia fragmentarycznego podejścia do polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ogóle, a także w odniesieniu do ETAP w szczególności, bardziej systemowym podejściem do polityki ochrony środowiska w oparciu o myślenie w kategoriach cyklu wykorzystania zgodne z ramami zintegrowanej polityki produktu (IPP), która największą uwagę poświęca innowacjom i rozwijaniu technologii przyjaznych środowisku; podkreśla wreszcie wagę koordynacji działań pomiędzy UE a Państwami Członkowskimi;

2.

uznaje za istotne zwiększenie wymiaru ekologicznego w ramach strategii konkurencyjności UE; zauważa, że przy weryfikacji Strategii Lizbońskiej stan środowiska oraz poprawa zatrudnienia powinny zostać uznane za możliwość osiągnięcia celu polegającego na stworzeniu najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy naukowej; w związku z tym uznaje rozwój i wprowadzenie technologii środowiskowych za sprawę o decydującym znaczeniu;

3.

podkreśla potencjał zatrudnienia i wzrostu w sektorze technologii środowiskowych, które są w stanie stworzyć wiele nowych możliwości dla biznesu, a w konsekwencji również nowych miejsc pracy - zwłaszcza w sektorze MŚP - co mogłoby w zasadniczy sposób przyczynić się do osiągnięcia celów lizbońskich;

4.

zwraca uwagę, że jeśli UE pragnie osiągnąć cele Strategii Lizbońskiej, musi ściślej współpracować z MŚP i ubolewa, że nie udało się zapewnić odpowiedniego włączenia MŚP w ETAP;

5.

wzywa Komisję do określenia czynników, które obecnie najbardziej obciążają środowisko, a następnie rozważyć, dla każdego sektora, jaka innowacja technologiczna jest potrzebna w celu rozwiązania tych problemów; sugeruje, że taka analiza powinna uwzględniać następujące kwestie:

a)

Jakie problemy należy rozwiązać?

b)

Jakie przeszkody utrudniają rozwiązanie określonych problemów?

c)

Jaki jest cel Unii w odniesieniu do tych problemów?

d)

Jak ustalono hierarchię działań/celów?

e)

Jakie są cele w zakresie wyników w każdym obszarze?

f)

Jakie są poszczególne opcje strategiczne, zmierzające do zmniejszenia przeszkód oraz w odniesieniu do których technologii można zastosować poszczególne opcje z najlepszym skutkiem?

g)

Jakie są wady i zalety tych opcji i które strategie powinno się wdrożyć?

h)

Jakie finansowanie przewidziano dla każdego z określonych działań?

i)

Które działania obligatoryjne zostaną podjęte i w jakich terminach?

6.

uznaje, że polityki ochrony środowiska pełnią rolę siły napędowej innowacji w gospodarkach rynkowych, w których innowacje są wynikiem egzekwowania wymagań; przypomina, że surowe normy ekologiczne doprowadziły UE do pozycji lidera w wielu sektorach wzrostu oraz podkreśla, że UE powinna podejmować starania w celu pozostania liderem na rynku nowych technologii i innowacji w zakresie koncepcyjnym; w związku z tym wzywa również Komisję do dalszego opracowywania metod i scenariuszy przewidujących rozwój sytuacji w dziedzinie technologii środowiskowych;

7.

podkreśla, że celem prawodawstwa UE w zakresie środowiska naturalnego jest ciągła poprawa stanu środowiska oraz osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu ochrony środowiska naturalnego; uważa, że prawodawstwo powinno opierać się na najlepszej dostępnej technologii, mieć ambitny charakter, a przy tym być trwałe i przewidywalne, aby wytworzyć pożądany popyt rynkowy na nowe technologie środowiskowe w produkcji i przedsiębiorstwach; zauważa, że dyrektywa w sprawie eko-projektu jest przykładem ilustrującym sposób, w jaki mogą zostać utworzone ramy znacznej poprawy działań w zakresie projektowania produktu i środowiska;

8.

wzywa Komisję do wyznaczenia ambitnego celu w zakresie udziału UE w ogólnoświatowym rynku technologii środowiskowych; uważa, że w ciągu dziesięciu lat UE powinna osiągnąć udział rynkowy wynoszący co najmniej 50 %; wskazuje, że rynek wyrobów i usług w zakresie ochrony środowiska zwiększa się w szybkim tempie oraz że unijne firmy, korzystając ze swej pozycji pioniera, powinny nadal odgrywać istotną rolę na tym rynku;

9.

z zadowoleniem przyjmuje pomysł uzgodnienia ambitnych celów w zakresie wyników wszystkich rodzajów produkcji, usług i opracowania produktu, zwłaszcza w dziedzinach priorytetowych wskazanych w szóstym programie działań na rzecz ochrony środowiska; wskazuje, że takie cele pomogą przemysłowi europejskiemu zwiększyć konkurencyjność oraz tworzyć nowe miejsca pracy, a jednocześnie w mniejszym stopniu będą obciążać środowisko; wzywa Komisję do zapewnienia w najbliższym czasie wstępnego wykazu celów w zakresie wyników bazującego na podejściu opartym o cykl życia, wdrażanego poprzez obligatoryjne wymogi minimalne lub dobrowolne uzgodnienia, jeżeli mogą one doprowadzić do szybszej realizacji celów polityki bądź mniejszym kosztem niż wymogi obligatoryjne;

10.

ubolewa, że Komunikat nie zawiera wstępnego wykazu dobrze określonych celów w zakresie wyników w kluczowych dziedzinach środowiska naturalnego; wzywa Komisję do uwzględnienia ambitnych celów w projektach nowego ustawodawstwa oraz projektach nowelizacji istniejącego ustawodawstwa; jest zdania, że cele powinny opierać się na najlepszej dostępnej technologii i podlegać regularnej aktualizacji w świetle postępu technicznego, tak aby zapewnić silną zachętę do ciągłych innowacji w przemyśle;

11.

wzywa Komisję, aby poleciła Państwom Członkowskim opracować plany („mapy drogowe”) dotyczące spełnienia wymagań określonych w ETAP, zawierające terminy odpowiadające terminom określonym w ETAP oraz odniesienia do docelowych wyników, tak aby główne wyniki docelowe były powiązane i mierzone zarówno na szczeblu Państwa Członkowskiego, jak i UE oraz posiadały określone terminy realizacji;

12.

wzywa Komisję do wspierania przemysłu w obecnym procesie IPP oraz do ponownego rozważenia tradycyjnych modeli ekonomicznych w celu ułatwienia rozwoju bardziej zintegrowanych i systemowych metod, zwracając szczególną uwagę na możliwości, jakie daje korelacja różnych działań produkcyjnych, pozwalająca na wykorzystanie materiałów będących pozostałością jednego procesu produkcji jako elementów wyjściowych w innych procesach produkcyjnych, na przykład wykorzystywanie odpadów komunalnych w celu uzyskania oszczędności energetycznych, co umożliwia osiąganie korzyści ekonomicznych i ekologicznych;

13.

wskazuje, że efektywne wykorzystanie zasobów i materiałów zmniejszy koszty przemysłu i gospodarstw domowych, udostępni zasoby na inne inwestycje oraz zmniejszy uzależnienie UE od niewielkich zasobów i wysoce niestabilnych rynków zasobów; wzywa zatem Komisję do zaproponowania ustawodawstwa mającego na celu zminimalizowanie zużycia zarówno odnawialnych, jak i nieodnawialnych zasobów naturalnych;

14.

podkreśla, że w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w UE, wprowadzanie technologii przyjaznych środowisku musi być połączone ze zwiększeniem skutecznego wykorzystywania środków oraz ze zmianą postawy wśród konsumentów;

15.

wzywa Komisję, aby pomogła w opracowaniu metod i ekologicznych wskaźników pomiaru uciążliwości dla środowiska naturalnego różnych produktów, usług i procesów, tak aby wszyscy uczestnicy mogli podejmować świadome decyzje; wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do rozpoczęcia ogólnoeuropejskiej kampanii w oparciu o informacje dotyczące oddziaływania na środowisko w celu zachęcania konsumentów do stworzenia popytu na technologie przyjazne środowisku;

16.

zauważa, że proces uwzględniania zewnętrznych (środowiskowych) kosztów przebiega bardzo wolno, co wskazuje, że znalezienie rozwiązań tego problemu na szczeblu wspólnotowym (podatki, obniżki podatków, dotacje, zezwolenia zbywalne, opłaty od użytkowników i podmiotów zanieczyszczających środowisko itp.) znacznie poprawiłoby popyt na technologie środowiskowe;

17.

z zadowoleniem przyjmuje dyrektywę Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, która stanowi drobny krok we właściwym kierunku, podkreśla jednak potrzebę podjęcia intensywniejszych działań w tej dziedzinie; nakłania Komisję, Radę i Państwa Członkowskie do progresywnego podejścia przy wysuwaniu i przyjmowaniu nowych inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej po stronie popytu oraz wzmocnienie sektora energii odnawialnej, a także promowanie rozpowszechnienia kogeneracji oraz energetycznie wydajnego wykorzystywania biomasy, również w odniesieniu do transportu, domów mieszkalnych i budownictwa;

18.

wzywa Komisję do wyznaczenia ambitnego celu w odniesieniu do roli zamówień publicznych, którym ma być ustanowienie jako ogólnej zasady uwzględnienia ekologicznych kryteriów we wszystkich zamówieniach publicznych oraz opracowanie przez Państwa Członkowskie do 2007 r. znormalizowanych wytycznych w odniesieniu do najważniejszych produktów i usług, jak również zapewnienie przez nie szkoleń podmiotów udzielających zamówień publicznych w zakresie tych wytycznych; podkreśla, że mechanizm zatwierdzający dla technologii środowiskowych może stanowić kluczowe narzędzie sprzyjające zwiększeniu stosowania „zielonych” zamówień publicznych;

19.

z zadowoleniem przyjmuje pracę wykonaną przez Komisję w zakresie opracowania podręcznika zamówień publicznych w dziedzinie ochrony środowiska i oczekuje na ocenę jego oddziaływania, aby przekonać się, czy pożyteczne byłyby bardziej wiążące zasady; pochwala zalecenia zawarte w sprawozdaniu Wima Koka dotyczące przygotowania przez władze krajowe i lokalne planów działania na rzecz zamówień publicznych korzystnych dla ochrony środowiska;

Tworzenie uczciwego i konkurencyjnego rynku technologii środowiskowych

20.

podkreśla wagę rozpoznania i usuwania barier, które spowalniają szersze stosowanie technologii środowiskowych; dlatego też wzywa Europejską Agencję Ochrony Środowiska, by przeprowadziła analizę w celu ustalenia, jak dalece przepisy wspólnotowe działają hamująco na stosowanie i rozpowszechnianie technologii środowiskowych i domaga się od Komisji sporządzenia konkretnego programu działań zmierzającego do usunięcia rozpoznanych barier, który obejmuje również harmonogram; wzywa Komisję do sporządzenia projektu sprawozdania w sprawie najlepszych metod, które zwiększyły stosowanie technologii środowiskowych poza UE, np. w Japonii;

21.

wzywa Komisję, aby uznała za najwyższy priorytet tworzenie „odpowiednich warunków rynkowych” dla technologii środowiskowych, przede wszystkim w drodze decyzji podejmowanych na szczeblu wspólnotowym, np. poprzez wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci”, zapewniając w ten sposób nagradzanie firm oferujących czyste technologie;

22.

wzywa Komisję i Państwa Członkowskie, aby przyspieszyły działania zmierzające do zmniejszenia dotacji szkodliwych dla środowiska naturalnego, a ostatecznie do ich całkowitej likwidacji; zauważa, że dotacje te mają znaczące rozmiary; wzywa Europejską Agencję Ochrony Środowiska do sporządzenia wykazu dotacji, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają produkcję i konsumpcję zanieczyszczającą środowisko, tym samym tworząc nieuczciwą konkurencję dla czystszych technologii;

23.

zauważa, że znaczna pomoc publiczna we wspólnotowym sektorze paliw kopalnych i energii atomowej stanowi przeszkodę dla rozwoju technologii środowiskowych, szczególnie w sektorze energetycznym; jest głęboko przekonany o słuszności zasady, według której koszty zewnętrzne powinny zostać włączone w cenę energii z różnych źródeł i uważa, że ta zasada powinna stanowić podstawę rewizji wytycznych UE dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej, która ma być gotowa pod koniec 2005 r.; zauważa również, że ekopodatki są istotnym narzędziem przy ustanawianiu właściwych cen energii;

24.

uważa, że w celu zagwarantowania niezakłóconego funkcjonowania rynku wewnętrznego najlepsze byłoby podjęcie działań na poziomie Wspólnoty i wzywa Komisję do przedstawienia propozycji ambitnych inicjatyw, które zapewnią odzwierciedlenie środowiskowych kosztów zużycia energii w opłatach, jeśli okaże się, że otwarta metoda koordynacji nie przynosi odpowiednich rezultatów;

25.

wyraża zaniepokojenie niewystarczającym wykorzystaniem dotychczas dostępnych rozwiązań w zakresie technologii środowiskowych; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy zmierzające do wzmocnienia instrumentów finansowania inwestycji, które zwiększają wydajność energetyczną i materiałową oraz wzywa do uzależnienia publicznego wsparcia dla inwestycji od wyboru metod produkcyjnych przyjaznych środowisku; ponownie nakłania Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) do zwiększenia finansowania projektów związanych z innowacjami ekologicznymi i technologią środowiskową, zwłaszcza projektów MŚP;

Zaspokojenie popytu na technologie środowiskowe

26.

podkreśla znaczenie zapewnienia dostatecznych środków na prace badawcze i przypomina porozumienie z Barcelony z 2002 r. przewidujące wzrost wydatków w Unii Europejskiej na prace badawczo-rozwojowe tak, aby zbliżyć się do poziomu 3% produktu krajowego brutto do 2010 r.; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy finansowania i koordynacji wysiłków w tej dziedzinie;

27.

podkreśla, że Siódmy Program Ramowy Badań musi zapewnić fundusze dla technologii środowiskowych; wzywa Komisję, aby w ramach projektów następnego Programu Ramowego Badań sporządziła strategiczny plan prac badawczych dla każdego sektora gospodarczego w konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (producentami, organizacjami ekologicznymi, uniwersytetami, instytutami badawczymi oraz konsumentami);

28.

podkreśla potrzebę rozwijania i wspierania metody QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) w celu umożliwienia zastąpienia nią niektórych badań, które wymagają prób i doświadczeń na zwierzętach;

29.

uważa, że dla wspierania zrównoważonego rozwoju, należy promować badania i innowacje w technologiach wyspecjalizowanych w zapobieganiu i odnawianiu zasobów naturalnych, kulturalnych i historycznych;

30.

z zadowoleniem przyjmuje promowanie ekologicznych platform technologicznych; zwraca jednak uwagę, że pod względem uczestnictwa i dostępu do informacji platformy te powinny być otwarte dla wszystkich zainteresowanych na równych warunkach; podkreśla, że sukces platform zależy od współpracy i współfinansowania ze strony przemysłu; zauważa, że platformy technologiczne potrzebne są nie tylko w istniejących silnych sektorach przemysłu, lecz także gdzie indziej; za niezwykle istotne uważa współdziałanie tych platform z krajowymi programami badawczymi i technologicznymi;

31.

wzywa Komisję do wsparcia środków charakterystycznych dla technologii, zmierzających do usunięcia luki istniejącej pomiędzy pracami badawczymi, projektami demonstracyjnymi oraz wprowadzeniem na rynek, a także do położenia większego nacisku na tworzenie rynku i programów rozpowszechniania oraz na kwestię, jakie instrumenty należy wykorzystać w celu tworzenia rynków dla technologii środowiskowych;

32.

podkreśla znaczenie stosowania wydajnych ekologicznie technologii informatycznych jako narzędzia obniżania uciążliwości dla środowiska naturalnego (dematerializacja) i nakłania Państwa Członkowskie do ułatwiania i promowania takiego myślenia;

33.

wspiera rozmaite propozycje upowszechniania istniejących technologii, takie jak utworzenie katalogu UE dla istniejących wykazów lub baz danych dotyczących technologii środowiskowych, platform technologicznych itp.;

34.

wyraża ubolewanie, że Komisja nie zaangażowała w tę inicjatywę Europejskiego Urzędu Patentowego oraz wzywa do obowiązkowego ujawnienia wyników badań nad technologią środowiskową finansowanych z funduszy publicznych;

Spójne polityki w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym

35.

wzywa Komisję do dokonania oceny wewnętrznych i zewnętrznych skutków ubocznych polityk realizowanych w Unii Europejskiej z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, aby zapobiec zagrożeniom dla celów Unii Europejskiej; zwraca uwagę, że ETAP musi zostać skoordynowany z realizowanymi inicjatywami oraz podkreśla, że ważne jest wdrażanie ustalonych już instrumentów, takich jak proces z Cardiff, w terminie zaproponowanym w sprawozdaniu Koka;

36.

podkreśla znaczenie wykorzystywania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w sposób zgodny z celem zrównoważonego rozwoju, który wspiera inwestycje w technologie środowiskowe; zachęca do korzystania z tych funduszy w celu wprowadzania technologii środowiskowych, gdy następuje okresowa wymiana majątku trwałego;

37.

podkreśla znaczenie włączenia innowacji ekologicznych do wszystkich przyszłych instrumentów finansowania wspólnotowego oraz uważa, że kwestią zasadniczą jest uznanie finansowania technologii środowiskowych za centralny element aktualnie sporządzanego Programu Innowacji i Konkurencyjności (CIP);

38.

podkreśla, że zrównoważony rozwój wymaga rozwiązań globalnych i z zadowoleniem przyjmuje wszystkie inicjatywy zmierzające do rozpowszechniania i promowania technologii środowiskowych w krajach rozwijających się; uważa, że eksport przestarzałych i zanieczyszczających środowisko technologii do krajów trzecich musi zostać zablokowany; podkreśla, że Unia Europejska powinna przyjąć wiodącą rolę w dziedzinie transferu technologii i nakłania Państwa Członkowskie do zachęcania sektora publicznego, sektora prywatnego oraz międzynarodowych instytucji finansowych do rozpowszechniania i wspierania technologii środowiskowych oraz traktowania pożyczek na ich rozwój w kategoriach priorytetu, przy jednoczesnym zaprzestaniu finansowania przestarzałych i zanieczyszczających środowisko technologii; z zadowoleniem przyjmuje niedawno przyjęte zalecenie OECD w sprawie wspólnego podejścia do kwestii środowiska naturalnego i oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych;

39.

zachęca Komisję do uwzględnienia kwestii ochrony środowiska w międzynarodowych negocjacjach handlowych i podkreśla znaczenie stworzenia możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych przy stosowaniu międzynarodowych zasad handlowych;

40.

zauważa, że niedostatek zasobów jest często powodem konfliktów regionalnych w krajach rozwijających się; wyraża przekonanie, że transfer technologii środowiskowych UE mógłby również służyć jako narzędzie zapobiegania konfliktom;

41.

podkreśla konieczność rozwijania technologii mających na celu zapobieganie katastrofom naturalnym lub działaniom, które mogą powodować zniszczenie lub zmniejszenie zasobów lub stanowić zagrożenie dla ludności;

*

* *

42.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom Państw Członkowskich.


(1)  Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (Dz.U. L 242 z 10.09.2002, str. 1).

(2)  Decyzja nr 182/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 1998 r. dotycząca piątego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (1998-2002) (Dz.U. L 26 z 1.2.1999, str. 1).

(3)  Decyzja nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotycząca szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002-2006) (Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1).

(4)  Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 725.

(5)  Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/75/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 100).

P6_TA(2005)0272

Wykorzystywanie i praca dzieci w krajach rozwijających się

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystywania dzieci w krajach rozwijających, ze szczególnym uwzględnieniem pracy dzieci (2005/2004(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 177, 178, 180 i 181 Traktatu WE,

uwzględniając Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka (1), a w szczególności jej art. 28 oraz 32,

uwzględniając Protokoły fakultatywne I i II z 2002 roku do tej Konwencji, w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii oraz w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne,

uwzględniając Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 138 w sprawie najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia (1973) i nr 182 w sprawie zniesienia i bezpośredniego zwalczania najgorszych form pracy dzieci (1999),

uwzględniając umowę o współpracy AKP-UE podpisaną w Kotonu, w Beninie w czerwcu 2000 roku,

uwzględniając inne międzynarodowe instrumenty, które dążą do wzmocnienia ochrony praw dzieci, takie jak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ (2), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ (3), Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego nieludzkiego, okrutnego lub poniżającego traktowania albo karania (4), Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (5) oraz Konwencję w sprawie zakazu użycia, gromadzenia, produkcji i przemieszczania min przeciwpiechotnych oraz ich unieszkodliwiania (6),

uwzględniając Afrykańską Kartę Praw Dziecka przyjętą w lipcu 1990 roku w Nairobi w Kenii,

uwzględniając Milenijne Cele Rozwoju, zwłaszcza cel 1 i 2 oraz Milenijny Panel Wysokiego Szczebla ONZ jaki ma odbyć się we wrześniu 2005 roku w Nowym Jorku,

uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje i rezolucje Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (7)

uwzględniając Międzynarodowy Program Eliminacji Pracy Dzieci (IPEC), zapoczątkowany przez MOP w 1992 roku i działający w 51 krajach,

uwzględniając raporty i inne działania MOP i UNESCO w sprawie edukacji (8),

uwzględniając Światowe Forum Edukacji w Dakarze w Senegalu w 2000 roku (szczyt w Dakarze), które przyjęło dokument „Edukacja dla wszystkich”,

mając na uwadze art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który definiuje prawo do nauki jako fundamentalne prawo człowieka,

uwzględniając Sesję Specjalną Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat Dzieci, która odbyła się w Nowym Jorku w maju 2002 r. oraz jej konkluzje: „Świat dla Dzieci”,

uwzględniając wytyczne UE w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych (9),

uwzględniając Deklarację z Libreville w sprawie handlu dziećmi, przyjętą w 2002 r. przez 21 krajów Afryki (10),

uwzględniając komunikat Komisji, w sprawie udziału podmiotów pozapaństwowych w polityce rozwoju UE (COM(2002)0598),

uwzględniając rezolucję Rady w sprawie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (11),

uwzględniając komunikat Komisji w sprawie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw: wkład biznesu w trwały rozwój (COM(2002)0347),

uwzględniając wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (12),

uwzględniając sprawozdanie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w sprawie odpowiedzialności transnarodowych korporacji i powiązanych z nimi przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka (13),

uwzględniając Trójstronną Deklarację Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej przyjętą przez MOP w listopadzie 1977 r.,

uwzględniając piątą zasadę Global Compact ONZ, mianowicie „przedsiębiorstwa powinny stać na straży skutecznego eliminowania pracy dzieci”,

uwzględniając sprawozdanie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE na temat dokonywanych postępów w kierunku osiągnięcia powszechnego kształcenia na poziomie podstawowym oraz równości płci w krajach AKP w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju, które zostało przyjęte w Bamako (Mali) w kwietniu 2005 r.,

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0185/2005),

A.

zważywszy, że UNICEF definiuje „pracę dzieci” jako wszelką formę pracy wykonywanej przez dzieci poniżej osiemnastego roku życia, a będącą ryzykowną i przeszkadzającą w edukacji dziecka lub też będącą niebezpieczną dla jego zdrowia psychicznego, umysłowego, duchowego, moralnego bądź rozwoju społecznego,

B.

zważywszy, że na świecie pracuje 352 miliony dzieci obojga płci, z czego 179 milionów to ofiary zjawiska, które ILO definiuje jako najgorsze formy pracy dzieci,

C.

zważywszy, że większość dzieci pracowników zatrudniona jest w sektorze rolnym,

D.

zważywszy, że 5 milionów dzieci jest wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w Europie Wschodniej i w regionie śródziemnomorskim, a zwłaszcza, jak się wydaje, w Państwach Członkowskich UE, co jest rzeczą szczególnie nie do przyjęcia,

E.

zważywszy, że Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r. została ratyfikowana przez wszystkie państwasygnatariuszy, z wyjątkiem dwóch, a mianowicie Stanów Zjednoczonych i Somalii,

F.

zważywszy, że ubóstwo nie musi stanowić niepokonalnej bariery dla ubogich dzieci, uniemożliwiającej im zaprzestanie pracy i korzystanie z pełnej edukacji, jeżeli podejmie się odpowiednie kroki: położenie kresu pracy dzieci nie jest uzależnione od uprzedniego położenia kresu ubóstwu,

G.

zważywszy, że praca dzieci utrwala ubóstwo i hamuje rozwój przez obniżanie płac, pozbawianie pracy dorosłych i uniemożliwianie dzieciom zdobycia wykształcenia,

H.

zważywszy, że każde dziecko ma prawo bycia zarejestrowanym po urodzeniu, co pozostaje w bezpośrednim związku z utrzymaniem właściwych standardów praw człowieka chroniących dzieci przed wykorzystywaniem w pracy,

I.

zważywszy, że rozwój powszechnej edukacji jest jedną z najbardziej skutecznych z możliwych strategii pokonania ustawicznego ubóstwa oraz jest kluczowym elementem trwałego rozwoju człowieka oraz podejmowanych wysiłków w kierunku realizacji celów rozwoju człowieka, które, jak ustalono na poziomie międzynarodowym, powinny zostać osiągnięte przed rokiem 2015,

J.

zważywszy, że dnia 10 listopada 2000 roku Komisja i Rada wydały wspólne oświadczenie w sprawie powszechnego kształcenia na poziomie podstawowym i uznawania oświaty za podstawowy warunek rozwoju; zważywszy ponadto, że Parlament Europejski zwrócił uwagę na związek pomiędzy edukacją i eliminacją pracy dzieci w licznych rezolucjach,

K.

zważywszy, że 121 milionów dzieci (z których 65 milionów to dziewczynki) nigdy nie chodziło do szkoły, pomimo że każde dziecko ma niekwestionowane prawo do nauki,

L.

zważywszy, że praca dzieci uniemożliwia wielu dzieciom uczęszczanie do szkoły, które jest uważane za luksus w sytuacji, gdy ich dochody stanowią kluczowy dodatek zapewniający przetrwanie całej rodziny; zważywszy, że 120 milionów z całkowitej liczby pracujących dzieci pracuje w pełnym wymiarze godzin, co sprawia, że ich wykształcenie jest niewystarczające lub w ogóle nie są one kształcone; zwazywszy, że w niektórych przypadkach w krajach takich jak Indie czy Chiny kształcenie dziecka bywa przerywane, ponieważ rodzice migrują za pracą za granicę i nie mogą zostawić dzieci bez opieki, aby mogły kontynuować naukę,

M.

zważywszy, że prawo dziecka do nauki jest niekwestionowane oraz, że wykształcenie i szkolenie zawodowe mają kluczowe znaczenie w walce z ubóstwem, zwłaszcza w przypadku dziewcząt i kobiet; podkreślając polityczne zaangażowanie Komisji w zwiększanie środków na kształcenie i szkolenie w kontekście współpracy na rzecz rozwoju,

N.

zważywszy, że Rada jasno wyraziła swoje zaangażowanie w odniesieniu do Milenijnych Celów Rozwoju, które stwarzają ramy dla likwidacji ubóstwa, zapewnienia powszechnego kształcenia na poziomie podstawowym oraz osiągnięcia równości płci,

O.

zważywszy, że producenci sprzętu sportowego zobowiązali się w 1978 roku przestrzegać kodeksu praktyk FIFA, który zabrania wykorzystywania pracy dzieci do wytwarzania produktów, na które udziela ona licencji,

P.

zważywszy, że przedsiębiorstwa, również wielonarodowe, mają etyczny, społeczny, zbiorowy obowiązek pomagać w eliminowaniu pracy dzieci na każdym etapie produkcji,

Q.

zważywszy, że reakcje pojedynczego sektora na pracę dzieci rzadko odnoszą skutek,

R.

zważywszy, że kształcenie niewłaściwe i/lub pośledniej jakości może oddziaływać odpychająco na dzieci i czynić je „podatne” na wykorzystanie,

1.

wzywa wszystkie kraje do jak najszybszego ratyfikowania i wprowadzenia w życie Konwencji ONZ o Prawach Dziecka i jej Protokołów fakultatywnych;

2.

zachęca dwa Państwa Członkowskie UE, które nie ratyfikowały Konwencji ILO nr138 i nr 182, aby je ratyfikowały i wprowadziły w życie, gdyż każde inne stanowisko w tej kwestii byłoby sprzeczne z Kartą Praw Podstawowych;

3.

zaleca Komisji, aby wdrożenie podstawowych standardów pracy stanowiło stały element dwustronnych rozmów na wszystkich poziomach zarówno z krajami, w których dochodzi do ich pogwałcenia, jak i z krajami, które przyczyniają się do tego poprzez inwestowanie i handel z nimi;

4.

uważa, że ratyfikacja i przestrzeganie Konwencji ILO nr 138 oraz nr 182 są warunkami, które Komisja i Rada powinny postawić krajom ubiegającym się o członkostwo w UE;

5.

podkreśla, że zwalczanie wykorzystywania dzieci i pracy dzieci musi stanowić polityczny priorytet UE i wzywa Komisję do stworzenia specjalnej linii budżetowej, skoncentrowanej na ochronie praw dzieci, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka;

6.

zachęca Komisję do pełnego włączenia praw dziecka, w tym z eliminacją pracy dzieci, do wszystkich jej działań w spójny sposób, a zwłaszcza do krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz programów krajowych/regionalnych, jak również w procesie przeglądu deklaracji polityki rozwoju oraz do skupienia uwagi na kluczowej roli oświaty;

7.

wzywa Komisję do zapewnienia zgodności polityk handlowych UE z jej zobowiązaniami w zakresie ochrony i promowania praw dzieci oraz do przeprowadzenia szczegółowego badania dotyczącego wprowadzenia systemu znakowania towarów importowanych do UE w celu zaświadczenia, że towary te zostały wyprodukowane bez udziału pracy dzieci na jakimkolwiek etapie procesu produkcji i dostawy oraz wprowadzenia oznakowań „wyprodukowane bez udziału pracy dzieci”, jednocześnie upewniając się o zgodności systemu z zasadami handlu międzynarodowego Światowej Organizacji Handlu (WTO); zwraca się o przedstawienie rezultatów badania Komisji Handlu Międzynarodowego; tymczasem domaga się, aby wyroby i produkty pochodzące z krajów rozwijających się zostały opatrzone oznakowaniem: „wyprodukowano odpowiedzialnie bez udziału pracy dzieci”;

8.

zaleca Komisji wprowadzanie do wszystkich dwustronnych umów handlowych oraz strategicznych umów o partnerstwie klauzuli w sprawie wdrożenia podstawowych standardów w zakresie pracy, między innymi zniesienia pracy dzieci ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania minimalnego wieku dopuszczenia do zatrudnienia;

9.

wzywa Komisję do dopilnowania, aby problem pracy dzieci oraz ochrona dzieci przed jakąkolwiek formą nadużycia, eksploatacji lub dyskrymnacji stały się kluczowymi kwestiami w komisjach i podgrupach zajmujących się prawami człowieka, powołanymi w ramach umów o handlu i współpracy;

10.

wzywa Radę i Komisję do włączenia oficjalnego rejestrowania urodzin do polityki współpracy rozwojowej jako podstawowego prawa oraz instrumentalnego sposobu ochrony praw dzieci;

11.

zachęca Komisję do poruszenia tematu oficjalnego rejestrowania urodzin we wszystkich jej przyszłych komunikatach w kontekście polityki rozwoju i do zaproponowania wytycznych zachęcających do rozpowszechniania tej praktyki;

12.

z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w Komisji grupy komisarzy ds. praw podstawowych oraz wyznaczenie przedstawiciela ds. praw człowieka i wzywa ich do uznania ochrony i promowania praw dzieci oraz eliminacji pracy dzieci za jeden z ich głównych priorytetów;

13.

wzywa Komisję do promowania strategii pomocy technicznej tym krajom, w których problem braku oficjalnego rejestrowania urodzeń jest powszechny;

14.

wzywa Komisję do sporządzania corocznego komunikatu w sprawie praw dzieci i stworzenia w ten sposób spójnych ram ochrony praw dzieci i eliminacji pracy dzieci;

15.

przyjmuje z zadowoleniem sfinalizowanie strategicznego partnerstwa na rzecz współpracy w zakresie rozwoju z ILO, w którym to partnerstwie wyeliminowanie pracy dzieci, szczególnie dzieci najmłodszych, jest kwestią o największym znaczeniu dla wspólnych działań; zwraca się także do Komisji z prośbą o jak najszybsze wdrożenie i regularne przesyłanie do Parlamentu sprawozdań na ten temat; wzywa Komisję do składania Parlamentowi regularnych sprawozdań w sprawie postępów na obszarach objętych tą współpracą; wzywa Komisję do rozpoczęcia podobnej współpracy z innymi odpowiednimi organizacjami, takimi jak UNICEF;

16.

wzywa Radę i jej Prezydencję, jako przedstawiciela UE, do promowania praw dzieci i eliminacji pracy dzieci podczas Milenijnego Panelu Wysokiego Szczebla we wrześniu 2005 r. w Nowym Jorku;

17.

wzywa Komisję i Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE do uwzględnienia wyniku Specjalnej Sesji Zgromadzenia Generalnego ONZ na temat Dzieci w negocjacjach dotyczących zmiany umowy o partnerstwie AKP-UE i wzywa wszystkie Państwa Członkowskie AKP i UE do szanowania zobowiązań, które podjęły podczas tej sesji;

18.

przypomina, że porozumienie z Kotonu zawiera szczególne postanowienie dotyczące standardów handlu i pracy, które potwierdza zaangażowanie stron na rzecz stosowania podstawowych standardów pracy, a w szczególności na rzecz eliminacji najgorszych form pracy dzieci; zwraca się do Komisji o zapewnienie stosowania art. 50 porozumienia z Kotonu;

19.

przyjmuje z zadowoleniem środki przewidziane przez Generalny System Preferencji Celnych (GSP+), oferujące dodatkowe preferencje tym krajom rozwijającym się, które ratyfikowały i wprowadziły w życie standardy ILO i socjalne oraz zwraca się z prośbą do Komisji o uważne monitorowanie ich wdrażania, a także o coroczne informowanie Parlamentu na ten temat;

20.

zwraca się o promowanie pozytywnej interakcji między liberalizacją międzynarodowego handlu a stosowaniem podstawowych standardów pracy; zaleca Komisji prowadzenie oceny krótko- i długoterminowego oddziaływania różnych czynników związanych z wprowadzeniem polityki liberalizacji handlu oraz potencjalnego wpływu GATS na równość dostępu do świadczeń społecznych i usług;

21.

wyraża przekonanie, że proces zwalczania wykorzystywania dzieci do pracy może zostać przyspieszony dzięki zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu oraz zmniejszeniu rozmiarów ubóstwa; zaleca by UE powiązała swe wysiłki związane z wyeliminowaniem pracy dzieci z równie wytężonymi wysiłkami na rzecz spełnienia innych standardów pracy oraz zapewnienia osobom dorosłym stawek płacowych pozwalających na życie;

Związek pomiędzy oświatą, ubóstwem i eliminacją pracy dzieci

22.

powtarza swoją opinię, że istnieje wzajemnie wzmacniająca się relacja pomiędzy brakiem kształcenia i pracą dzieci, czyniąc kształcenie podstawowym instrumentem osiągnięcia celu nr 2 Milenijnych Celów Rozwoju przed rokiem 2015;

23.

wzywa do zwracania szczególnej uwagi na kształcenie dziewczynek na poziomie podstawowym, gdyż napotykają one więcej przeszkód i utrudnień niż chłopcy (odgrywają tu rolę czynniki kulturowe takie jak wczesne małżeństwo, dyskryminacja, ich rola społeczna i rodzinna) uniemożliwiających im podjęcie i kontynuowanie nauki oraz jej ukończenie; ponadto, utrzymuje że dziewczyny, które uczęszczały do szkoły mają mniejsze, zdrowsze rodziny oraz przyczyniają się do zwiększenia produktywności oraz zmniejszenie ubóstwa;

24.

wzywa Komisję do wykorzystania swej pozycji jako głównego ofiarodawcy oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju, u boku takich instytucji jak UNESCO, UNICEF, Bank Światowy i MFW, do zachęcenia tychże wielostronnych ofiarodawców do wywierania nacisku, aby zostały opracowane polityki zmierzające do zniesienia pracy dzieci, jak również tworzone i realizowane polityki edukacyjne oraz programy skupiające wszystkie dzieci pracujące oraz nieuczeszczające do szkoły w ramy formalnego kształcenia w pełnym wymiarze godzin, bez dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub kulturę, do czasu osiągnięcia przez nie wieku zezwalającego na podejmowanie zatrudnienia zgodnie z Konwencją ILO nr 138;

25.

wzywa Komisję do wywierania nacisku dla zapewnienia, że wiek ukończenia obowiązkowego kształcenia oraz minimalny wiek zezwalający na podejmowanie zatrudnienia są zgodne z Konwencją ILO nr 138, która zastrzega, że dopuszczalny wiek podjęcia zatrudnienia „nie będzie niższy niż wiek, w którym ustaje obowiązek szkolny, a w każdym wypadku nie niższy niż piętnaście lat”;

26.

Popiera sześć wnioskowanych przez UNICEF działań mających na celu wyeliminowanie pracy dzieci, a mianowicie:

natychmiastowe zaprzestanie zatrudniania dzieci do niebezpiecznej pracy,

organizacja bezpłatnego i obowiązkowego nauczania do 16 roku życia,

rozszerzenie zakresu prawnej ochrony dzieci,

rejestracja wszystkich dzieci w chwili narodzin w celu określania ich wieku wykluczając możliwości nadużyć,

odpowiednie zbieranie i kontrola danych w celu dokładnej znajomości rozmiaru pracy dzieci.

opracowanie kodeksów postępowania;

27.

ubolewa nad faktem, że po szczycie w Dakarze, nie odnotowano znacznych postępów w zmaganiu się z kryzysem w oświacie i zauważa, że w obecnym czasie 113 milionów dzieci w wieku szkolnym, z których 2/3 to dziewczynki, pozbawionych jest dostępu nawet do najbardziej podstawowego wykształcenia;

28.

uważa, że żadne dziecko nie powinno być pozbawione swojego podstawowego prawa do nauki z powodu braku środków finansowych, oraz ponawia apel do wszystkich rządów o stworzenie jasnego planu szybkiej eliminacji bezpośrednich i pośrednich opłat za kształcenie na poziomie podstawowym, przy utrzymaniu wysokiego poziomu lub podnoszeniu jakości kształcenia; zapewnić wszelkimi środkami wszystkim dzieciom dostęp do średniego, zawodowego jak i wyższego wykształcenia ; podkreśla, że włączenie dzieci i społeczności w proces decyzyjny dotyczący szkół, pomogłoby lepiej dostosować programy nauczania do potrzeb dzieci;

29.

uważa, że informacje na temat istniejących programów edukacyjnych i szkoleniowych są kluczowym czynnikiem powodzenia we wdrażaniu tych programów oraz wzywa Komisję do poświęcenia szczególnej uwagi temu, aby kobiety i dzieci były dostatecznie informowane, gdyż edukacja może pomóc im w zapobieganiu wszelkim formom wykorzystywania;

30.

wzywa Komisję do wyznaczenia jasnych celów promowania powszechnego kształcenia na poziomie podstawowym najwyższej jakości w narodowych programach orientacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu dziewczynek, dzieci ze środowisk dotkniętych konfliktami oraz dzieci z marginesu społecznego oraz bardziej narażonych grup społecznych do programów oświatowych;

31.

zaleca, aby Komisja popierała programy mobilizacyjne oraz przejściowe programy oświatowe, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności strategii zmierzających do włączenia dzieci pracujących w ramy formalnego nauczania dziennego, takie jak szkoły i klasy pomostowe, aby umożliwić dzieciom, które nigdy wcześniej nie uczęszczały do formalnej szkoły, integrację w środowisku szkolnym przy wsparciu odpowiednio wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej;

32.

wzywa Unię Europejską do wywarcia nacisku na państwa o obowiązujących statutach zakazujących pracy dzieci do całkowitej eliminacji pracy dzieci w swoich krajach i do dołożenia starań, aby dzieci pracujące, jak również obciążeni nadmiarem pracy nastolatkowie wrócili do szkół w ciągu 3-letniego okresu przejściowego;

33.

zwraca się do Unii Europejskiej o zwiększenie środków budżetowych w celu zwiększenia ilości szkół i nauczycieli w obszarach, w których ich brakuje;

34.

uważa, że praca dzieci jest produktem niezrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego; zaleca, aby wysiłki zmierzające do eliminacji pracy dzieci uwzględniały warunki społeczne i ubóstwo w krajach rozwijających się i prowadziły do opracowania propozycji środków zmierzających do zwiększenia dochodów gospodarstw domowych, na przykład poprzez zagwarantowanie minimalnych płac pracownikom dorosłym, gdyż praca dzieci deprecjonuje zarobki dorosłych;

35.

uważa, że eliminacja ubóstwa jest jedynym sposobem stworzenia warunków niezbędnych dla likwidacji eksploatacji dzieci, oraz podkreśla znaczenie roli, jaką system mikrokredytu może odgrywać w podnoszeniu dochodu rodziny;

36.

wzywa Komisję do monitorowania wszelkiego finansowania wspólnotowego na rzecz nauczania podstawowego w zakresie wkładu w walkę z formami pracy dzieci, które uniemożliwiają im w pełnowymiarowym nauczaniu szkolnym, aczkolwiek bez ustalania pułapów na udzielanie pomocy humanitarnej, która nie jest ograniczona do artykułów spożywczych ale również obejmuje pomoc na rzecz rozwoju infrastruktury regionów;

37.

wskazuje, że warunkiem powszechnego kształcenia w pełnym wymiarze godzin jest system edukacyjny, który obejmuje strategie skupienia wszystkich dzieci pracujących (lub nieuczęszczających do szkoły z innych powodów) w ramach systemu szkolnego o pełnym wymiarze godzin; wzywa Unię Europejską do zapewnienia, aby we wszelkich programach edukacyjnych finansowanych przez Wspólnotę przewidziano wielostronne strategie, obejmujące motywację towarzyską i kursy uzupełniające dla starszych uczniów;

38.

z zadowoleniem przyjmuje działania IPEC i popiera jego propozycje mające na celu zachęcenie dzieci do powrotu do szkoły, takie jak darmowe posiłki dla dzieci i inne formy pomocy dla ich rodzin;

39.

popiera prace MOP oraz jej współpracę ze WTO, w tym również poprzez regularnie prowadzony dialog; sugeruje dalsze wzmacnianie współpracy tego rodzaju;

Najgorsze formy wykorzystywania dzieci

40.

wyraża zaniepokojenie poważnym naruszaniem praw dzieci, zdefiniowanych w Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, w tym prawa do zdrowia, kształcenia i żywienia oraz ochronę przed przemocą, wykorzystywaniem i złym traktowaniem;

41.

wzywa Komisję do wspierania programów dotyczących zwalczania rzadkich form pracy dzieci, takich jak praca w domu i sprzedawanie dzieci w celu spłacenia rodzinnych długów (niewola za długi);

42.

z zadowoleniem przyjmuje fakt podjęcia przez Komisję inicjatywy przygotowania komunikatu w sprawie handlu ludźmi (2005);

43.

ponawia swój wniosek o mianowanie w UE specjalnego przedstawiciela ds. dzieci będących ofiarami konfliktów zbrojnych, wojen, przemieszczeń, suszy, głodu, klęsk żywiołowych lub AIDS, jak również dzieci będących ofiarami handlu ludźmi, oraz o zapewnienie, aby takim sytuacjom poświęcana była należyta uwaga;

44.

wzywa WTO do udzielenia wsparcia w formie zakazu pracy dzieci w handlu oraz proponuje oznakowanie towarów wyprodukowanych bez udziału pracy dzieci w celu uświadomienia konsumentów na temat odpowiedzialnych praktyk;

45.

wzywa Komisję do przypomnienia Unii Europejskiej oraz krajom rozwijającym się o ich zobowiązaniach w ramach Konwencji Haskiej w sprawie przysposobienia międzynarodowego, oraz przede wszystkim do zapewnienia, aby wszystkie kraje otrzymujące pomoc unijną podpisały i ratyfikowały tę Konwencję; jak również do udzielenia pomocy tym krajom przy zapobieganiu krzywdzeniu dzieci powodowanemu przez niewłaściwe lub bezprawne procedury adopcyjne w obrębie poszczególnych krajów lub pomiędzy krajami.

Odpowiedzialność przedsiębiorstw

46.

z zadowoleniem przyjmuje fakt podjęcia przez Komisję inicjatywy przygotowania komunikatu w sprawie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, który miał ukazać się w kwietniu 2005 roku;

47.

zaleca Komisji rozpatrzenie możliwości stworzenia na poziomie UE odpowiednich prawnych gwarancji i mechanizmów, umożliwiających identyfikację i ściganie tych importerów usytuowanych w UE, którzy dopuszczają się pogwałcenia podstawowych konwencji ILO, w tym także w zakresie wykorzystywania pracy dzieci na jakimkolwiek odcinku łańcucha dostaw; w związku z tym zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości stworzenia motywacji dla importerów w UE prowadzących regularne i niezależne monitorowanie produkcji ich towarów we wszystkich krajach trzecich, stanowiących część łańcucha produkcyjnego;

48.

wzywa Komisję i Radę do promowania uczciwych inicjatyw handlowych, zwłaszcza w nowych Państwach Członkowskich UE, poprzez monitorowanie producentów dla zagwarantowania, że stosowane przez nich metody są zgodne z uczciwymi standardami handlowymi;

49.

zaleca Komisji przeprowadzenie dochodzenia i ustalenie przedsiębiorstw, które stale i niezmiennie wykorzystują pracę dzieci na jakimkolwiek etapie procesu produkcji i dostawy; zwraca się o udostępnienie listy takich przedsiębiorstw importerom w UE;

50.

wzywa Państwa Członkowskie do zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i do wspierania inicjatyw promujących produkty, głównie rolne i wytwarzane przez przemysł sportowy, których wyprodukowanie nie wiązało się z wykorzystaniem pracy dzieci;

51.

wzywa samorządy do współpracy z międzynarodowymi organizacjami w zakresie monitorowania przemysłu i rolnictwa w celu zapobiegania pracy dzieci jak również do współpracy w zakresie budowy i utrzymania odpowiednich instytucji edukacyjnych z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz bezpłatnymi przejazdami i posiłkami tak, aby wszystkie dzieci mogły uczęszczać do szkoły;

52.

wzywa Komisję i Państwa Członkowskie, by przyczyniały się do rozwoju Norm ONZ dotyczących Odpowiedzialności Międzynarodowych Korporacji i Innych Przedsiębiorstw względem Praw Człowieka, tak by stały się one skutecznym światowym instrumentem przeciwdziałania pracy dzieci i innym możliwym przypadkom łamania praw człowieka przez przedsiębiorstwa;

53.

apeluje do Komisji, aby ujęła przestrzeganie podstawowych standardów pracy jako warunek jej polityki handlowej oraz udzielania zamówień publicznych; zwraca się do Komisji, aby rozwinęła w tym celu politykę umożliwiającą również małym producentom krajów rozwijających się przestrzeganie tych standardów;

54.

wzywa Radę do wspierania wytycznych OECD dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i Global Compact ONZ;

55.

zaleca Komisji, by zaproponowała rozciągnięcie zasięgu obowiązywania ramowych wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych z obszaru inwestycji na handel, wzmocnienie instrumentu wdrożenia i osiągnięcie porozumienia z rządami krajów rozwijających się w sprawie sposobu, w jaki przedsiębiorstwa mogą „przyczynić się do efektywnego zniesienia pracy dzieci”;

56.

zachęca międzynarodowe przedsiębiorstwa do przyjęcia społecznie odpowiedzialnych praktyk prowadzenia interesów we wszystkich operacjach i łańcuchach dostaw, przy współpracy ze wszystkimi odpowiednimi stronami, oraz do składania sprawozdań na ten temat;

57.

Wzywa Komisję aby, w przypadku jeżeli rządy państw rozwijających się nie zastosowałyby się do wytycznych OECD, równocześnie z otwarciem postępowania w sprawie naruszenia wytycznych, została sporządzona i rozpowszechniona lista firm i koncernów międzynarodowych, wykorzystujących pracę dzieci przy wytwarzaniu znanych produktów;

58.

zachęca rządy krajów, w których działają przedsiębiorstwa międzynarodowe, do monitorowania realizacji Wytycznych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych OECD i do regularnego publikowania sprawozdań dotyczących sposobu, w jaki te przedsiębiorstwa przyczyniają się do faktycznego wyeliminowania pracy dzieci i do wdrażania podstawowych standardów pracy ILO;

59.

z zadowoleniem przyjmuje podpisanie protokołu w sprawie uprawy i przetwórstwa ziaren kakaowca i produktów pochodnych przez producentów przemysłu kakaowego na szczeblu międzynarodowym i wyniki wdrażania planu ograniczającego wykorzystanie dzieci w produkcji (zszywaniu) piłek do gry w futbol w Pakistanie oraz popiera inne podobne starania;

60.

popiera rozwijanie przez sektor prywatny inicjatyw prowadzących do wyeliminowania pracy dzieci, w tym także tworzenie kodeksów postępowania, zachęca również do większej współpracy, przejrzystości i zbieżności inicjatyw, które powinny opierać się na podstawowych standardach dotyczących pracy opracowanych przez ILO i być niezależnie monitorowane;

*

* *

61.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również rządom Państw Członkowskich, Współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz UNICEF i innym odpowiednim agencjom ONZ.


(1)  Przyjęta w1989 r. i wprowadzona w życie w 1990 r.

(2)  Przyjęty w grudniu 1966 r. i wprowadzony w życie w marcu 1976 r.

(3)  Przyjęty w grudniu 1966 r. i wprowadzony w życie w styczniu 1976 r.

(4)  Przyjęta w grudniu 1984 r. i wprowadzona w życie w czerwcu 1987 r.

(5)  Przyjęta w grudniu 1979 r. i wprowadzona w życie we wrześniu 1981 r.

(6)  Przyjęty we wrześniu w 1997 r i wprowadzony w życie w marcu 1999 r.

(7)  Szczególnie rezolucje PE: z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie handlu dziećmi i dzieci-żołnierzy (Dz.U. C 74 E z 24.3.2004, str. 854), z dnia 15 maja 2003 r., w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie oświaty i szkolenia w kontekście ograniczania ubóstwa w krajach rozwijających się (Dz.U. C 67 E z 17.3.2004, str. 285), z dnia 6 września 2001 r., w sprawie kształcenia na poziomie podstawowym w krajach rozwijających się, w kontekście Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat Dzieci (Dz.U. C 72 E z 21.3.2002, str.360), z dnia 11 kwietnia 2002 r. w sprawie stanowiska UE podczas Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat Dzieci (Dz.U. C 127 E z 29.5.2003, str. 691), z dnia 13 czerwca 2002 r., w sprawie pracy dzieci przy produkcji sprzętu sportowego (Dz.U. C 261 E z 30.10.2003, str. 587), oraz rezolucja Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w sprawie praw dzieci, a w szczególności dzieci-żołnierzy (Dz.U. C 26 z 29.1.2004, str. 17).

(8)  Szczególnie raporty MOP: „Przyszłość bez pracy dzieci” (2002), „Zwalczanie pracy dzieci poprzez oświatę” (2003), „Inwestowanie w każde dziecko” (2004) i raport UNICEF/OECD „Finansowanie edukacji - inwestycje i zyski” (2002).

(9)  Przyjęta przez Radę w dniu 10 grudnia 2003 r. (dok. nr 15634/03).

(10)  Przyjęta przez Pierwszy Szczyt Szefów Państw i Rządów AKP w Libreville w Gabonie dnia 7 listopada 1997 r.

(11)  Przyjęta przez Radę w dniu 10 stycznia 2003 r (dok. nr 5049/03).

(12)  Raport Roczny w sprawie wytycznych dla przedsiębiorstw wielonarodowych: wydanie 2000.

(13)  Dok. ONZ nr E/CN 4/2005/91, z dnia 15 lutego 2005 r.


Top