EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/157E/01

PROTOKÓŁ
Poniedziałek 4 lipiec 2005

OJ C 157E , 6.7.2006, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 157/1


PROTOKÓŁ

(2006/C 157 E/01)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:05.

2.   Korekty do głosowań z poprzednich posiedzeń

Następujący posłowie zgłosili korekty do głosowania:

Dzień posiedzenia: 09.06.2005

Sprawozdanie: Duarte Freitas — A6-0157/2005

jedno głosowanie

za: Jean-Louis Bourlanges

Dzień posiedzenia: 23.06.2005

Sprawozdanie: Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

poprawka 1

przeciw: Poul Nyrup Rasmussen

artykuł 27, ustęp 2

za: Poul Nyrup Rasmussen

3.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

4.   In memoriam

Przewodniczący, w imieniu Parlamentu, złożył hołd pamięci Filipa Adwenta, który, wraz z kilkoma członkami swojej rodziny, zginął tragicznie w wypadku drogowym w dniu 26.06.2005. Przewodniczący oświadczył, że przekazał kondolencje w imieniu Parlamentu małżonce zmarłego.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

5.   Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył deklarację w sprawie zwalczania ubóstwa i Szczytu G8 w Edynburgu. Oświadczył, że w ramach wspierania przez Parlament Światowej Akcji Zwalczania Ubóstwa, w czasie trwania całej bieżącej sesji, sala posiedzeń została opasana białą wstęgą i wzywa posłów do składania na niej podpisów w dowód solidarności.

6.   Skład Parlamentu

W związku ze śmiercią Filipa Adwenta, Parlement stwierdził wakat od dnia 27.06.2005 i poinformował o tym dane Państwo Członkowskie.

Właściwe władze niemieckie poinformowały w dniu 30.06.2005 o nominacji Armina Lascheta na ministra kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia.

Ponieważ, zgodnie z art. 4 ust. 4 Regulaminu Parlamentu oraz z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, funkcja ta jest niepołączalna z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego, Parlament stwierdził wakat od dnia 30.06.2005 i poinformował o tym fakcie dane Państwo Członkowskie.

7.   Skład Komisji

Na wniosek grupy PPE-DE Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja INTA:

Jean-Pierre Audy

8.   Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 201 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 162 ust. 2 Regulaminu, przekazanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

„Jeżeli wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania został złożony przed rozpoczęciem głosowania przez co najmniej jedną piatą członków Parlamentu, Parlament musi przeprowadzić takie głosowanie”.

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej trzydziestu siedmiu posłów nie zgłasza sprzeciwu wobec tej wykładni (art. 201 ust. 4 Regulaminu), przed przyjęciem protokołu niniejszego posiedzenia, wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostaje ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

9.   Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (3615/2005 — C6-0217/2005 — 2003/0086(COD))

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk (3606/2005 — C6-0215/2005 — 2003/0325(COD))

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących eko-projektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (3618/2005 — C6-0218/2005 — 2003/0172(COD))

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (3619/2005 — C6-0216/2005 — 2004/0259(COD))

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, w zakresie dostępu służb odpowiedzialnych w Państwach Członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen (3628/2005 — C6-0219/2005 — 2003/0198(COD))

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny (3633/2005 — C6-0220/2005 — 2004/0296(COD)).

10.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez komisje parlamentarne

1.1)

sprawozdania:

***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania w życie zasady równych szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudnienia i zawodowych (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084 (COD)) — Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia:

Sprawozdawca Niebler Angelika (A6-0176/2005).

*** Sprawozdanie tymczasowe w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Komisja Rozwoju Regionalnego.

Sprawozdawca: Hatzidakis Konstantinos (A6-0177/2005).

*** Sprawozdanie tymczasowe w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Komisja Rozwoju Regionalnego:

Sprawozdawca: Andria Alfonso (A6-0178/2005).

Sprawozdanie w sprawie wytycznych do zatwierdzania Komisji Europejskiej (2005/2024(INI)) — Komisja Spraw Konstytucyjnych.

Sprawozdawca Duff Andrew (A6-0179/2005).

Sprawozdanie w sprawie rozliczeń i rozrachunków w Unii Europejskiej (2004/2185(INI)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawcy: Kauppi Piia-Noora, Villiers Theresa (A6-0180/2005).

Sprawozdanie w sprawie skutków działalności pożyczkowej Wspólnoty Europejskiej w krajach rozwijających się (2004/2213(INI)) — Komisja Rozwoju.

Sprawozdawca Zimmer Gabriele (A6-0183/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Komisja Rozwoju Regionalnego.

Sprawozdawca Fava Giovanni Claudio (A6-0184/2005).

Sprawozdanie w sprawie wykorzystywania dzieci w krajach rozwijających, ze szczególnym uwzględnieniem pracy dzieci (2005/2004(INI)) — Komisja Rozwoju.

Sprawozdawca Mavrommatis Manolis (A6-0185/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie ochrony wędrownych ptaków wodnych, które wykorzystują afrykańsko-eurazjatyckie szlaki wędrówek (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca Florenz Karl-Heinz (A6-0187/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE dotyczącą substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (COM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca Drčar Murko Mojca (A6-0191/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady dotyczącej zwalczania mątwika ziemniaczanego (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca Daul Joseph (A6-0192/2005).

Sprawozdanie w sprawie przyszłości przemysłu włókienniczego i odzieżowego po 2005 roku (2004/2265(INI)) — Komisja Handlu Zagranicznego.

Sprawozdawca: Saïfi Tokia (A6-0193/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (COM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Freitas Duarte (A6-0195/2005).

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia strategii informacyjnej i komunikacyjnej na temat euro i Unii Gospodarczej i Walutowej (2005/2078(INI)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Maaten Jules (A6-0197/2005).

Sprawozdanie w sprawie projektu ramowego zaangażowania się Unii Europejskiej na rzecz odbudowy Iraku (2004/2168(INI)) — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Dimitrakopoulos Giorgos (A6-0198/2005).

* Sprawozdanie

1.

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską i Szwajcarią dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w Państwie Członkowskim lub w Szwajcarii (13049/2004 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS),

2.

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia pomiędzy Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego włączenia tej ostatniej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (13054/2004 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Kirkhope Timothy (A6-0201/2005)

Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2004 (2005/2048(INI)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca Lauk Kurt Joachim (A6-0203/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia dodatkowego protokołu zmieniającego umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)). Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawca: Costa Paolo (A6-0205/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) (COM (2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Komisja Rozwoju Regionalnego.

Sprawozdawca: Olbrycht Jan (A6-0206/2005).

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana-Charlesa Marchianiego (2005/2105(IMM)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Speroni Francesco Enrico (A6-0208/2005).

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (2004/2203(IMM)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Wallis Diana (A6-0209/2005).

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (2004/2101(IMM)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Wallis Diana (A6-0210/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozakontraktowych („Rzym II”) (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Wallis Diana (A6-0211/2005).

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ashleya Mote (2005/2037(IMM)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Lehne Klaus-Heiner (A6-0213/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Socjalnego (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Sprawozdawca: Silva Peneda José Albino (A6-0216/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Komisja Rybołówstwa.

Sprawozdawca: Casa David (A6-0217/2005).

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Regulaminu nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego oraz do Regulaminu nr 95 w sprawie przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)) — Komisja Handlu Zagranicznego.

Sprawozdawca: Barón Crespo Enrique (A6-0218/2005).

Report on the mandate for the 2006 budget conciliation procedure before the Council's first reading (1) (2005/2080(BUD)) — Komisja Budżetowa.

Sprawozdawca: Pittella Giovanni (A6-0223/2005).

1.2)

zalecenia do drugiego czytania:

***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólneg stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (stosowanie ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Trakatellis Antonios (A6-0196/2005).

***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Rocard Michel (A6-0207/2005).

2)

przez posłów

2.1)

pytania ustne (art. 108 Regulaminu)

Luisa Morgantini, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Ogólnoświatowe wezwanie do działań na rzecz zwalczania ubóstwa: aby problem ubóstwa przeszedł do historii (B6-0248/2005);

Luisa Morgantini, w imieniu komisji DEVE: Ogólnoświatowe wezwanie do działań na rzecz zwalczania ubóstwa: aby problem ubóstwa przeszedł do historii (B6-0249/2005);

Enrique Barón Crespo, w imieniu INTA, do Komisji: Zasady pochodzenia w systemie preferencji handlowych (COM(2005)0100 końcowy) (B6-0329/2005)

2.2)

pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0247/2005)

Papadimoulis Dimitrios, Karim Sajjad, Ludford Sarah, Sjöstedt Jonas, Davies Chris, Coveney Simon, Moraes Claude, Evans Robert, Casaca Paulo, Tannock Charles, Ries Frédérique, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Meyer Pleite Willy, Newton Dunn Bill, Martin David, Pafilis Athanasios, Bushill-Matthews Philip, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Beglitis Panagiotis, Protasiewicz Jacek, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Paleckis Justas Vincas, Czarnecki Ryszard, Lucas Caroline, El Khadraoui Saïd, Van Hecke Johan, Miguélez Ramos Rosa, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pflüger Tobias.

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Czarnecki Ryszard, Martin David, Mitchell Gay, Andersson Jan, Moraes Claude, Papastamkos Georgios, Badía i Cutchet María, Protasiewicz Jacek, Kinnock Glenys, Van Lancker Anne, Papadimoulis Dimitrios, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Hedh Anna, De Vits Mia, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Gaľa Milan, Paleckis Justas Vincas, Lucas Caroline, Staes Bart, Karim Sajjad, Segelström Inger, Sjöstedt Jonas, Ludford Sarah, Sonik Bogusław, Romeva i Rueda Raül, Coveney Simon, Matsouka Maria, Karatzaferis Georgios, Evans Robert, Herrero-Tejedor Luis, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Newton Dunn Bill, Stihler Catherine, Morgantini Luisa, Westlund Åsa, Hennicot-Schoepges Erna, Casaca Paulo, Posselt Bernd, Antoniozzi Alfredo, Beglitis Panagiotis, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Baco Peter, Riis-Jørgensen Karin, Guardans Cambó Ignasi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Demetriou Panayiotis, Ibrisagic Anna, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, McAvan Linda, Van Hecke Johan, Belet Ivo, Salinas García María Isabel, Rutowicz Leopold Józef, Kacin Jelko, El Khadraoui Saïd, Miguélez Ramos Rosa, Valenciano Martínez-Orozco María Elena, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Pflüger Tobias, Tannock Charles, Ries Frédérique, Ayala Sender Inés

2.3)

sprawozdania

Poli Bortone Adriana, Mantovani Mario, Sbarbati Luciana — Projekt rezolucji w sprawie importu obuwia z Chin (B6-0393/2005)

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

2.4)

pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Alessandra Mussolini w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej (39/2005);

Alessandra Mussolini w sprawie zasobów energetycznych i technologii alternatywnych (40/2005).

11.   Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisji ECON:

The strategic review of the International Monetary Fund (2)(2005/2121(INI))

(opinia: AFET, DEVE, INTA)

The taxation of undertakings in the European Union: a common consolidated corporate tax base (2) (2005/2120(INI))

komisji ITRE:

Wdrażanie Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw (2005/2123(INI))

(opinia: ECON, EMPL)

Ogrzewanie i chłodzenie za pomocą odnawialnych źródeł energii (2005/2122(INI))

(opinia: ENVI)

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (artykuł 192 ustęp 1 Regulaminu)

komisji PETI:

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za 2004 r. Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2005/2136(INI))

Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 2004 — 2005 (2) (2005/2135(INI))

12.   Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie sesji miesięcznych kwietniowych: I i II został rozesłany.

13.   Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Projekt końcowy porządku dziennego posiedzenia plenarnego z lipca został rozesłany, a następnie, zgodnie z art. 132 Regulaminu, zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 04.07.2005 — 07.07.2005

poniedziałek

Wniosek grupy ALDE majacy na celu, aby sprawozdania Kurt Joachim Lauk (punkt 2 Projektu Porządku Dziennego (PPD)) i Jules Maaten (punkt 3 PPD) stały się przedmiotem wspólnej dyskusji.

Głos zabrali: Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, który uzasadnił wniosek, i Pervenche Berès, przewodnicząca komisji ECON.

Parlament przyjął wniosek.

wtorek

Wniosek komisji AGRI majacy na celu, aby sprawozdanie Niels Busk (A6-0126/2005), przewidziane w czasie głosowania we wtorek (punkt 76 PPD), zostało odesłane do komisji na podstawie artykułu 168 ustęp1 Regulaminu.

Głos zabrał Joseph Daul, przewodniczący komisji AGRI, który uzasadnił wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy PSE majacy na celu wycofanie z porządku dziennego tury pytań do Komisji i zastąpienie jej wspólną dyskusją nad Funduszami Strukturalnymi (punkty 10, 11, 12, 13, 14 i 15 PPD).

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który, po złożeniu w imieniu swojej grupy kondolencji rodzinie Filipa Adwenta, uzasadnił wniosek, Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE, i Bill Newton Dunn w imieniu grupy ALDE.

W GE (przy 134 głosach za, 70 głosach przeciw, 14 wstrzymało się), Parlament przyjął wniosek.

środa

Wniosek Othmara Karasa i trzydziestu ośmiu innych posłów mający na celu dopisanie do porzadku dziennego oświadczenia Komisji w sprawie sytuacji w Bułgarii po wyborach i w sprawie postępów Rumunii i Bułgarii na drodze do przystąpienia.

Głos zabrali: Othmar Karas, który uzasadnił wniosek, Hartmut Nassauer w imieniu grupy PPE-DE, i Graham Watson w imieniu grupy ALDE.

W GI (autorzy) (110 za, 93 przeciw, 21 wstrzymujących się), Parlament przyjał wniosek.

Rebecca Harms i Othmar Karas zgłosili, że mieli zamiar głosować za wnioskiem. Erika Mann zgłosiła, że miała zamiar głosowac przeciw wnioskowi.

Ten punkt został wpisany na koniec porządku dziennego ze środy.

Termin złożenia:

projekty rezolucji: wtorek 5.07.2005, godz. 10.00.

poprawki i wspólne projekty rezolucji: środa, 6.07.2005, godz. 10.00.

czwartek

Wniosek komisji LIBE mający na celu potwierdzenie przez Parlament Europejski odrzucenia w czasie sesji plenarnej sprawozdania Claude Moraes (A6-0139/2005) odesłanego do komisji (pkt 8.3 protokołu z dnia 26.05.2005) poprzez przyjęcie rezolucji legislacyjnej zamykającej procedurę konsultacji.

Parlament przyjął wniosek.

Głosowanie odbędzie się w czwartek.

Wniosek komisji LIBE mający na celu ustalenie dodatkowego terminu na przeanalizowanie sprawozdania Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005) odesłanego do komisji (pkt 6.8 protokołu z dnia 07.06.2005).

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrali: Jean-Marie Cavada, Przewodniczący Komisji LIBE, i Hannes Swoboda.

*

* *

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

14.   Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Péter Olajos, Eluned Morgan, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Koenraad Dillen, Georgios Karatzaferis, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bairbre de Brún, Vytautas Landsbergis, Proinsias De Rossa, Gay Mitchell, Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Urszula Krupa, Jim Higgins, Csaba Sándor Tabajdi, Bogdan Pęk, Ursula Stenzel, Evangelia Tzampazi, Gerard Batten, Toomas Hendrik Ilves, Jo Leinen i Simon Busuttil.

PRZEWODNICTWO: Ingo FRIEDRICH

Wiceprzewodniczący

15.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego [2004/2101(IMM)] — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0210/2005)

Diana Wallis przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne w imieniu grupy PPE-DE, i Maria Berger w imieniu grupy PSE.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 05.07.2005.

16.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana Charlesa Marchianiego (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana Charlesa Marchianiego [2005/2105(IMM)] — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005)

Francesco Enrico Speroni przedstawił sprawozdanie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 05.07.2005.

17.   Europejski Bank Centralny (2004) — Strategia informacyjna na temat euro i UGW (debata)

Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2004 [2005/2048(INI)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia strategii informacyjnej i komunikacyjnej na temat euro i Unii Gospodarczej i Walutowej [2005/2078(INI)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Jules Maaten (A6-0197/2005)

Kurt Joachim Lauk przedstawił sprawozdanie.

Jules Maaten przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jean-Claude Trichet, Prezes EBC i Joaquín Almunia (członek Komisji).

Głos zabrali: Ján Hudacký w imieniu grupy PPE-DE, i Manuel António dos Santos w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Miroslav OUZKÝ

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Sahra Wagenknecht w imieniu grupy GUE/NGL, John Whittaker w imieniu grupy IND/DEM, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Alexander Radwan, Katerina Batzeli, Margarita Starkevičiūtė, Georgios Toussas, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Pervenche Berès, Piia-Noora Kauppi, Harald Ettl, Andreas Schwab, Benoît Hamon, Avril Doyle, Antolín Sánchez Presedo, Stanisław Jałowiecki, Joseph Muscat, Zita Pleštinská, Justas Vincas Paleckis, Joaquín Almunia i Jean-Claude Trichet.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 05.07.2005.

18.   Ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (stosowanie ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005)

Antonios Trakatellis przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Günther Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Horst Schnellhardt w imieniu grupy PPE-DE, Dan Jørgensen w imieniu grupy PSE, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Jillian Evans w imieniu grupy Verts/ALE, Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Irena Belohorská niezrzeszona, Bogusław Sonik, Linda McAvan, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Jens-Peter Bonde, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz i Günther Verheugen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 05.07.2005.

19.   Plan działań Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii (debata)

Sprawozdanie w sprawie stymulowania technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju: Plan działań Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii [2004/2131(INI)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Riitta Myller (A6-0141/2005)

Riitta Myller przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Rebecca Harms (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Cristina Gutiérrez-Cortines i Stavros Dimas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 05.07.2005.

20.   Strategie tematyczne w sprawie zanieczyszczenia powietrza (debata)

Oświadczenie Komisji: Strategie tematyczne w sprawie zanieczyszczenia powietrza

Stavros Dimas (członek Komisji) wydał oświadczenie.

Głos zabrali: John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Richard Seeber i Stavros Dimas.

Debata została zamknięta.

21.   Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych [COM(2003) 0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Giles Chichester (A6-0099/2005)

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Giles Chichester przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Manuel António dos Santos (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), András Gyürk w imieniu grupy PPE-DE, Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Anna Elzbieta Fotyga w imieniu grupy UEN, Leopold Józef Rutowicz niezrzeszony, Paul Rübig, Lena Ek, Vladimír Remek i Andris Piebalgs

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 05.07.2005.

22.   Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia (dokument „Porządek dzienny” PE 357/481/OJMA).

23.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22:05.

Julian Priestley

Sekretarz generalny

Mario Mauro

Wiceprzewodniczący


(1)  Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.

(2)  Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vernola, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Zmiana porządku dziennego

Za: 110

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

PPE-DE: Barsi-Pataky, Brepoels, Březina, Busuttil, Caspary, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Duchoň, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gaľa, Goepel, Gräßle, Grossetête, Guellec, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hudacký, Itälä, Jordan Cizelj, Kasoulides, Klamt, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lehne, Lulling, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber, von Wogau, Záborská, Zvěřina

PSE: Batzeli, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Piecyk

UEN: Libicki

Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith

Przeciw: 93

ALDE: Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Drčar Murko, Duquesne, Ek, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Catania, de Brún, Flasarová, Ransdorf, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Karatzaferis, Rogalski

NI: Mote

PPE-DE: Beazley, Chichester, Deva, Fjellner, Gutiérrez-Cortines, Jałowiecki, Sonik, Strejček, Tannock

PSE: Andersson, Ayala Sender, Barón Crespo, Berès, Calabuig Rull, Christensen, Corbett, Cottigny, De Rossa, Désir, Dobolyi, Ettl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Grabowska, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Ilves, Kósáné Kovács, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Patrie, Poignant, Reynaud, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Wiersma

Verts/ALE: Staes, Voggenhuber

Wstrzymujący się: 21

ALDE: Mulder

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Booth, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Titford

NI: Kozlík

PPE-DE: Belet, Cabrnoch, Doyle, Fajmon, Kauppi

PSE: Beňová, Whitehead

UEN: Fotyga, Janowski

Verts/ALE: Rühle


Top