EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1778

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1778 z dnia 12 września 2023 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 6246) (Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2023/6246

OJ L 228, 15.9.2023, p. 251–254 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/09/2023; Uchylony przez 32023R1799

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1778/oj

15.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/251


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1778

z dnia 12 września 2023 r.

dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Szwecji

(notyfikowana jako dokument nr C(2023) 6246)

(Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 259 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową dotykającą świnie utrzymywane i dzikie i może mieć poważny wpływ na odnośną populację zwierząt i rentowność hodowli, powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i pozyskanych od nich lub z nich produktów w Unii oraz w wywozie do państw trzecich.

(2)

W przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń istnieje poważne ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby na inne dzikie świnie i na zakłady, w których utrzymywane są świnie.

(3)

Rozporządzenie delegowane Komisji 2020/687 (2) uzupełnia przepisy dotyczące zwalczania chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, i zdefiniowanych jako choroby kategorii A, B i C w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 (3). W szczególności w art. 63–66 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przewidziano pewne środki, które należy wprowadzić w przypadku urzędowego potwierdzenia wystąpienia ogniska choroby kategorii A u dzikich zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń. W szczególności przepisy te przewidują ustanowienie strefy zakażonej i zakazy przemieszczania zwierząt dzikich należących do gatunków umieszczonych w wykazie i pozyskanych z nich produktów pochodzenia zwierzęcego.

(4)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 (4) ustanowiono środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. W szczególności w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby u dzikich świń na obszarze państwa członkowskiego art. 3 lit. b) tego rozporządzenia wykonawczego przewiduje ustanowienie strefy objętej zakażeniem zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687. Ponadto art. 6 tego rozporządzenia wykonawczego stanowi, że obszar ten należy umieścić w wykazie jako obszar objęty ograniczeniami II w części II załącznika I do tego rozporządzenia oraz że strefę objętą zakażeniem ustanowioną zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 należy niezwłocznie dostosować, aby obejmowała ona co najmniej obszar objęty ograniczeniami II. Szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2023/594 obejmują między innymi zakaz przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i pozyskanych od nich lub z nich produktów poza te obszary objęte ograniczeniami.

(5)

Szwecja poinformowała Komisję o potwierdzeniu w dniu 6 września 2023 r. jednego ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w Szwecji w gminie Fagersta. W związku z tym właściwy organ tego państwa członkowskiego ustanowił strefę objętą zakażeniem zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2023/594.

(6)

Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, konieczne jest określenie na poziomie Unii strefy objętej zakażeniem w związku z afrykańskim pomorem świń w Szwecji we współpracy z tym państwem członkowskim.

(7)

Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, w oczekiwaniu na umieszczenie obszaru Szwecji, na którym wystąpiły niedawne ogniska choroby u dzikich świń, jako obszaru objętego ograniczeniami II, w części II załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594, szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń określone w tym wykazie, które mają zastosowanie do przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i produktów z nich pozyskanych poza te obszary, powinny mieć również zastosowanie do przemieszczania tych przesyłek ze strefy zakażonej ustanowionej przez Szwecję w następstwie tego niedawnego ogniska, w uzupełnieniu środków określonych w art. 63–66 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.

(8)

W związku z tym ta strefa objęta zakażeniem powinna być wymieniona w załączniku do niniejszej decyzji i powinna podlegać specjalnym środkom zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które mają zastosowanie do obszarów objętych ograniczeniami II, ustanowionym w rozporządzeniu (UE) 2023/594. Ze względu na tę nową sytuację epidemiologiczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń oraz biorąc pod uwagę zwiększone bezpośrednie ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby, nie należy jednak zezwalać na przemieszczanie przesyłek utrzymywanych świń ani produktów z nich pozyskanych do innych państw członkowskich i do państw trzecich ze strefy objętej zakażeniem, zgodnie z tym rozporządzeniem wykonawczym. W niniejszej decyzji należy również określić czas trwania tego podziału na obszary.

(9)

W związku z tym, aby ograniczyć ryzyko wynikające z niedawnego wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w Szwecji, niniejsza decyzja powinna przewidywać, że Szwecja nie powinna zezwalać na przemieszczanie do innych państw członkowskich i państw trzecich przesyłek świń utrzymywanych w strefie objętej zakażeniem i produktów z nich pozyskanych do dnia wygaśnięcia niniejszej decyzji.

(10)

Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ważne jest, aby środki określone w niniejszej decyzji wykonawczej były stosowane jak najszybciej.

(11)

W związku z tym, w oczekiwaniu na opinię Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, należy niezwłocznie ustanowić strefę zakażoną w Szwecji i umieścić ją w wykazie w załączniku do niniejszej decyzji oraz ustalić czas trwania przedmiotowego podziału na obszary.

(12)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz dokona przeglądu niniejszej decyzji na swoim następnym posiedzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Szwecja zapewnia, aby strefa objęta zakażeniem afrykańskim pomorem świń została niezwłocznie ustanowiona przez Szwecję zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i art. 3 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 oraz aby obejmowała ona co najmniej obszary wymienione w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Szwecja zapewnia stosowanie szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń mających zastosowanie do obszarów objętych ograniczeniami II ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2023/594 na obszarach wymienionych jako strefy objęte zakażeniem w załączniku do niniejszej decyzji, oprócz środków określonych w art. 63–66 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.

Artykuł 3

Szwecja zapewnia, aby przesyłki świń utrzymywanych na obszarach wymienionych w załączniku jako strefa objęta zakażeniem i produktów z nich pozyskanych nie były dopuszczane do przemieszczania do innych państw członkowskich i do państw trzecich.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 6 grudnia 2023 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 września 2023 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)   Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz.U. L 79 z 17.3.2023, s. 65).


ZAŁĄCZNIK

Obszary ustanowione jako strefa objęta zakażeniem w Szwecji, o których mowa w art. 1

Data, do której środki mają zastosowanie

Hrabstwo Västmanland:

obszar 30 % gminy Surahammar ograniczony od wschodu drogą nr 66

obszar 100 % gminy Fagersta

obszar 68 % gminy Norberg ograniczony od północy w drogami 270 i nr 68

obszar 6 % gminy Skinnskatteberg ograniczony od południa drogą nr 250

obszar 0,4 % gminy Västerås ograniczony od południowego wschodu drogą nr 685

obszar 12 % gminy Sala ograniczony od wschodu drogą nr 681

Hrabstwo Dalarna:

obszar 1 % gminy Avesta ograniczony od północnego wschodu drogą nr 693

obszar 6 % gminy Smedjebacken ograniczony od zachodu drogą nr 66

6.12.2023


Top