EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1409

Decyzja Komisji (UE) 2023/1409 z dnia 4 lipca 2023 r. polecająca centralnemu administratorowi rejestru Unii zwrócenie państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu nadwyżki unijnej na koniec drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto

C/2023/4379

Dz.U. L 170 z 5.7.2023, p. 100–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1409/oj

5.7.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/100


DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/1409

z dnia 4 lipca 2023 r.

polecająca centralnemu administratorowi rejestru Unii zwrócenie państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu nadwyżki unijnej na koniec drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2015/1339 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań (1), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia przyjęła poprawkę dauhańską do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W poprawce dauhańskiej ustanowiono drugi okres rozliczeniowy protokołu z Kioto, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.

(2)

Zgodnie z art. 4 decyzji (UE) 2015/1339 wszystkie jednostki przyznanej emisji na drugi okres rozliczeniowy dostępne w rejestrze Unii po tym, jak Unia wypełni swoje zobowiązania określone w art. 11 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (2) oraz po przekazaniu wszelkich jednostek przyznanej emisji zgodnie z aktami wykonawczymi przyjętymi na podstawie art. 10 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 („nadwyżka unijna”), zwraca się państwom członkowskim na koniec drugiego okresu rozliczeniowego.

(3)

Po przekazaniu stosownego udziału w dochodach do Funduszu Adaptacyjnego w rejestrze Unii występuje nadwyżka netto Unii w wysokości 2 215 147 885 jednostek przyznanej emisji. Jednostki te należy zwrócić państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu (3) zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 decyzji (UE) 2015/1339.

(4)

Komisja powinna polecić centralnemu administratorowi rejestru Unii zwrócenie jednostek państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Komisja poleca centralnemu administratorowi rejestru Unii zwrócenie na rachunki Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Niderlandów, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa jednostek przyznanej emisji określonych w załączniku.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lipca 2023 r.

W imieniu Komisji

Frans TIMMERMANS

Wiceprzewodniczący wykonawczy


(1)  Dz.U. L 207 z 4.8.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13).

(3)  Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 59.


ZAŁĄCZNIK

Państwo członkowskie

Przydział unijnej nadwyżki jednostek przyznanej emisji

Austria

13 779 438

Belgia

21 010 620

Bułgaria

129 595 427

Chorwacja

7 379 327

Cypr

1 611 575

Czechy

136 916 575

Dania

13 496 692

Estonia

52 162 070

Finlandia

8 895 367

Francja

102 390 482

Niemcy

200 540 800

Grecja

16 329 385

Węgry

110 193 391

Irlandia

11 665 373

Włochy

81 862 104

Łotwa

41 199 008

Litwa

72 359 623

Luksemburg

2 472 803

Malta

315 853

Niderlandy

31 245 242

Polska

306 866 601

Portugalia

13 660 512

Rumunia

503 842 880

Słowacja

77 068 229

Słowenia

3 376 854

Hiszpania

60 009 461

Szwecja

13 580 833

Zjednoczone Królestwo

181 321 357


Top