EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1090

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1090 z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/124 w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie środków Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania

C/2023/436

Dz.U. L 146 z 6.6.2023, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1090/oj

6.6.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/3


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/1090

z dnia 24 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/124 w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie środków Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1627 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2115/2005 i (WE) nr 1386/2007 (1), w szczególności jego art. 50 ust. 1 i 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska jest stroną Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku („konwencja NAFO”) zatwierdzonej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3179/78 (2).

(2)

W celu wdrożenia środków NAFO dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania („CEM”) do prawa UE Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) 2019/833.

(3)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/124 (3) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2019/833 o szereg środków NAFO dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania.

(4)

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/989 (4) zmieniono rozporządzenie delegowane (UE) 2020/124, uwzględniając środki NAFO przyjęte na corocznym posiedzeniu NAFO w 2019 r.

(5)

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/860 (5) zmieniono rozporządzenie delegowane (UE) 2020/124, uwzględniając środki NAFO przyjęte na jej corocznym posiedzeniu w 2020 r.

(6)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1231 (6) zmieniono rozporządzenie (UE) 2019/833, uwzględniając środki NAFO przyjęte na jej corocznych posiedzeniach w 2019 i 2020 r.

(7)

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/1281 (7) zmieniono rozporządzenie delegowane (UE) 2020/124, uwzględniając środki NAFO przyjęte na jej corocznym posiedzeniu w 2021 r.

(8)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2037 (8) zmieniono rozporządzenie (UE) 2019/833, uwzględniając środki NAFO przyjęte na jej corocznym posiedzeniu w 2021 r.

(9)

Na corocznym posiedzeniu we wrześniu 2022 r. NAFO zmieniła swoje CEM, aktualizując ograniczenia dotyczące statków badawczych, środki kontroli wyładunków lub przeładunków połowów dorsza z rejonu 3M, usuwając przepisy dotyczące sprawozdawczości z programów obecności obserwatorów oraz dodając odniesienie do dziennika połowowego.

(10)

Również te zmiany należy wdrożyć do prawa Unii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2019/833 oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2020/124,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2019/833 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 ust. 1 dodaje się lit. c) i d) w brzmieniu:

„c)

nie poławia dorsza atlantyckiego z rejonu 3M w ilości przekraczającej 15 ton połowów Unii w danym roku kalendarzowym. Jeżeli połowy statku badawczego przekroczą tę ilość, nadwyżkę odlicza się od przydziału dla jego państwa członkowskiego bandery. Ponadto jeżeli przydział dla danego państwa członkowskiego w odniesieniu do dorsza atlantyckiego z rejonu 3M jest wyczerpany, takie państwo członkowskie nie zezwala swoim statkom na podejmowanie dalszych działań badawczych. Państwo członkowskie bandery zaprzestaje wszelkich prowadzonych działań badawczych z chwilą złowienia przez Unię 15 ton; lub

d)

nie poławia krewetki z rejonu 3M w ilości przekraczającej 10 ton połowów Unii w danym roku kalendarzowym. Dane państwo członkowskie zaprzestaje działań badawczych dotyczących krewetek z rejonu 3M z chwilą złowienia 10 ton przez Unię.”;

2)

w art. 4 skreśla się ust. 1a;

3)

w art. 9a ust. 1 lit. c) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Kontrole wyładunków lub przeładunków przeprowadzane są w proporcji:

(i)

co najmniej 50 %, gdy całkowita kwota NAFO na połowy dorsza atlantyckiego w rejonie 3M w ramach możliwości połowowych wynosi poniżej 6 000 ton; oraz

(ii)

co najmniej 25 %, gdy całkowita kwota NAFO na połowy dorsza atlantyckiego w rejonie 3M w ramach możliwości połowowych wynosi od 6 000 do 12 000 ton.”;

4)

w art. 27 ust. 7 skreśla się lit. a).

Artykuł 2

W załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/124 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 stycznia 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 141 z 28.5.2019, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3179/78 z dnia 28 grudnia 1978 r. dotyczące zawarcia przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (Dz.U. L 378 z 30.12.1978, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/124 z dnia 15 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (Dz.U. L 34 z 6.2.2020, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/989 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/124 w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie środków Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania oraz załączników do nich (Dz.U. L 221 z 10.7.2020, s. 5).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/860 z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/124 w odniesieniu do załącznika do środków ochrony zasobów i jej egzekwowania Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) (Dz.U. L 190 z 31.5.2021, s. 19).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1231 z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/833 ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (Dz.U. L 274 z 30.7.2021, s. 32).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1281 z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/124 w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie środków Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania oraz załączników do nich (Dz.U. L 195 z 22.7.2022, s. 21).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2037 z dnia 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/833 ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (Dz.U. L 275 z 25.10.2022, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/124 pkt 30 podpunkt piętnasty otrzymuje brzmienie:

„15)

Czy przeprowadzono próbne trałowanie włoka zgodnie z art. 6 ust. 6 lit. b) pkt (iii) lub art. 6 ust. 10 CEM? (T/N)”.


Top