EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1068

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1068 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2023/3455

OJ L 143, 2.6.2023, p. 27–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1068/oj

2.6.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1068

z dnia 1 czerwca 2023 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) cyjanotraniliprolu określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)

W przypadku do cyjanotraniliprolu złożono wniosek o tolerancje importowe na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do stosowania tej substancji w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych na powierzchni ziemniaków, „tropikalnych warzyw korzeniowych i bulwiastych”, „dyniowatych z niejadalną skórką”, kapusty pekińskiej/kapusty pe-tsai, pozostałych kapustnych liściowych, „sałat i warzyw sałatowych”, „szpinaku i podobnych liści” (z wyjątkiem szpinaku), naci pietruszki pomniejszych nasion oleistych (tj. siemienia lnianego, nasion maku, ziaren sezamu, nasion gorczycy, nasion dyni, nasion krokoszu balwierskiego, nasion ogórecznika lekarskiego, nasion lnicznika siewnego, nasion konopi siewnych oraz rącznika pospolitego). Wnioskodawca przedstawił dane wskazujące, że dozwolone zastosowania tej substancji na wspomnianych uprawach w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych skutkują pozostałościami przekraczającymi NDP przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 oraz że konieczne jest ustanowienie wyższych NDP, aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych upraw do Unii. Na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono drugi wniosek o zmianę obecnych NDP w odniesieniu do moreli.

(3)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 obydwa wnioski zostały poddane ocenie przez zainteresowane państwo członkowskie, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w stosownych przypadkach, dla zwierząt, i przedłożył uzasadnioną opinię dotyczącą proponowanych NDP (2). Urząd przekazał tę opinię wnioskodawcom, Komisji i państwom członkowskim oraz podał ją do publicznej wiadomości.

(5)

W odniesieniu do cyjanotraniliprolu w morelach, ziemniakach, „tropikalnych warzywach korzeniowych i bulwiastych”, „dyniowatych z niejadalną skórką”, kapuście chińskiej/kapuście pe-tsai, pozostałych kapustnych liściowych, endywii o liściach szerokich, „szpinaku i podobnych liściach” (z wyjątkiem szpinaku) oraz naci pietruszki Urząd stwierdził, że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę, ponieważ niektóre informacje na temat toksyczności produktów rozpadu cyjanotraniliprolu w produktach przetworzonych są niedostępne. Ponieważ Urząd stwierdził, że narażenie konsumentów na te produkty rozpadu jest niskie, a margines bezpieczeństwa jest szeroki, należy zaproponować ustalenie NDP na poziomie określonym przez Urząd dla cyjanotraniliprolu we wszystkich tych produktach.

(6)

W odniesieniu do cyjanotraniliprolu w sałatach Urząd stwierdził, że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę w odniesieniu do wyboru zbioru danych na potrzeby określenia NDP. Na podstawie informacji przedstawionych przez Urząd należy zaproponować ustalenie NDP cyjanotraniliprolu w sałatach na poziomie 15 mg/kg na podstawie danych dotyczących pozostałości w odniesieniu do sałat liściowych.

(7)

W odniesieniu do wszystkich innych zmian NDP, o które wystąpili wnioskodawcy w odniesieniu do cyjanotraniliprolu, Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące kompletności przedłożonych danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów w Europie. W swojej ocenie Urząd wziął pod uwagę najnowsze dane na temat właściwości toksykologicznych przedmiotowej substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotową substancję w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących ją zawierać, ani w przypadku narażenia krótkotrwałego w wyniku dużego spożycia odnośnych produktów nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia akceptowanego dziennego pobrania ani ostrej dawki referencyjnej.

(8)

Na podstawie uzasadnionej opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu istotnych czynników wymienionych w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 stwierdzono, że proponowane zmiany NDP spełniają wymogi tego artykułu.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  „Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for apricots and setting of import tolerances for cyantraniliprole in various crops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości w odniesieniu do moreli i określenia tolerancji importowych dla cyjanotraniliprolu w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2022;20(3):7219.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 kolumna dotycząca cyjanotraniliprolu otrzymuje brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP)  (1)

Cyjanotraniliprol

(1)

(2)

(3)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,9

0110010

Grejpfruty

 

0110020

Pomarańcze

 

0110030

Cytryny

 

0110040

Limy/limonki

 

0110050

Mandarynki

 

0110990

Pozostałe (2)

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,04

0120010

Migdały

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

0120040

Kasztany jadalne

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

0120080

Orzechy pekan

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

0120110

Orzechy włoskie

 

0120990

Pozostałe (2)

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,8

0130010

Jabłka

 

0130020

Gruszki

 

0130030

Pigwy

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

0130990

Pozostałe (2)

 

0140000

Owoce pestkowe

 

0140010

Morele

0,7

0140020

Czereśnie

6

0140030

Brzoskwinie

1,5

0140040

Śliwki

0,7

0140990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

0151000

a)

winogrona

1,5

0151010

Winogrona stołowe

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

0152000

b)

truskawki

1,5

0153000

c)

owoce leśne

0,01  ((*))

0153010

Jeżyny

 

0153020

Jeżyny popielice

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

0153990

Pozostałe (2)

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

0154010

Borówki amerykańskie

4

0154020

Żurawiny

0,08

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

4

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

4

0154050

Róża dzika

4

0154060

Morwy (czarne i białe)

0,01  ((*))

0154070

Głóg włoski

0,8

0154080

Bez czarny

0,01  ((*))

0154990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

0160000

Owoce różne z

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

0161010

Daktyle

0,01  ((*))

0161020

Figi

0,01  ((*))

0161030

Oliwki stołowe

3

0161040

Kumkwat

0,01  ((*))

0161050

Karambola

0,01  ((*))

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

0,8

0161070

Czapetka kuminowa

0,01  ((*))

0161990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

0,01  ((*))

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

0162050

Caimito

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

0162990

Pozostałe (2)

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

0163010

Awokado

0,01  ((*))

0163020

Banany

0,01  ((*))

0163030

Mango

0,7

0163040

Papaja

0,01  ((*))

0163050

Granaty/Jabłka granatu

0,01  ((*))

0163060

Czerymoja

0,01  ((*))

0163070

Gujawa/Gruszla

0,01  ((*))

0163080

Ananasy

0,01  ((*))

0163090

Owoce chlebowca

0,01  ((*))

0163100

Owoce duriana właściwego

0,01  ((*))

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

0,01  ((*))

0163990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0211000

a)

ziemniaki

0,15

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,15

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

0212030

Pochrzyn

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

0212990

Pozostałe (2)

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

0,05

0213010

Buraki

 

0213020

Marchew

 

0213030

Seler zwyczajny

 

0213040

Chrzan pospolity

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

0213060

Pasternak

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

0213080

Rzodkiew zwyczajna

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

0213100

Brukiew/Karpiel

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

0213990

Pozostałe (2)

 

0220000

Warzywa cebulowe

 

0220010

Czosnek

0,05

0220020

Cebula

0,05

0220030

Szalotka

0,05

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

8

0220990

Pozostałe (2)

0,05

0230000

Warzywa owocowe

 

0231000

a)

SolanaceaeMalvaceae

 

0231010

Pomidory

1

0231020

Papryka roczna

1,5

0231030

Oberżyny/Bakłażany

1

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

1,5

0231990

Pozostałe (2)

1,5

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

0,4

0232010

Ogórki

 

0232020

Korniszony

 

0232030

Cukinie

 

0232990

Pozostałe (2)

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

0,4

0233010

Melony

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

0233030

Arbuzy

 

0233990

Pozostałe (2)

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

0,01  ((*))

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

0,01  ((*))

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

2

0241010

Brokuły

 

0241020

Kalafiory

 

0241990

Pozostałe (2)

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

2

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

0242020

Kapusta głowiasta

 

0242990

Pozostałe (2)

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

30

0243020

Jarmuż

0,01  ((*))

0243990

Pozostałe (2)

30

0244000

d)

kalarepa

2

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

15

0251010

Roszpunka warzywna

 

0251020

Sałaty

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

0251990

Pozostałe (2)

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

 

0252010

Szpinak

0,01  ((*))

0252020

Portulaka pospolita

20

0252030

Boćwina

20

0252990

Pozostałe (2)

20

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01  ((*))

0254000

d)

rukiew wodna

0,01  ((*))

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01  ((*))

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

 

0256010

Trybula

0,02  ((*))

0256020

Szczypiorek

0,02  ((*))

0256030

Liście selera

0,02  ((*))

0256040

Pietruszka – nać

20

0256050

Szałwia lekarska

0,02  ((*))

0256060

Rozmaryn lekarski

0,02  ((*))

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

0,02  ((*))

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

0,02  ((*))

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

0,02  ((*))

0256100

Estragon

0,02  ((*))

0256990

Pozostałe (2)

0,02  ((*))

0260000

Warzywa strączkowe

 

0260010

Fasola (w strąkach)

1,5

0260020

Fasola (bez strąków)

0,3

0260030

Groch (w strąkach)

2

0260040

Groch (bez strąków)

0,3

0260050

Soczewica

0,01  ((*))

0260990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

0270000

Warzywa łodygowe

 

0270010

Szparagi

0,01  ((*))

0270020

Karczochy hiszpańskie

0,01  ((*))

0270030

Seler

15

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

0,01  ((*))

0270050

Karczochy zwyczajne

0,1

0270060

Pory

0,01  ((*))

0270070

Rabarbar

0,01  ((*))

0270080

Pędy bambusa

0,01  ((*))

0270090

Rdzenie palmowe

0,01  ((*))

0270990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01  ((*))

0280010

Grzyby uprawne

 

0280020

Grzyby dzikie

 

0280990

Mchy i porosty

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01  ((*))

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

 

0300010

Fasola

0,3

0300020

Soczewica

0,01  ((*))

0300030

Groch

0,01  ((*))

0300040

Łubin biały

0,01  ((*))

0300990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

0401000

Nasiona oleiste

 

0401010

Siemię lniane

1,5

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

0,01  ((*))

0401030

Nasiona maku

1,5

0401040

Ziarna sezamu

1,5

0401050

Ziarna słonecznika

0,5

0401060

Ziarna rzepaku

0,8

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

0,4

0401080

Nasiona gorczycy

1,5

0401090

Nasiona bawełny

1,5

0401100

Nasiona dyni

1,5

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

1,5

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

1,5

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

1,5

0401140

Nasiona konopi siewnych

1,5

0401150

Rącznik pospolity

1,5

0401990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

0402000

Owoce oleiste

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

3

0402020

Nasiona palm olejowych

0,01  ((*))

0402030

Owoce palm olejowych

0,01  ((*))

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

0,01  ((*))

0402990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

0500000

ZBOŻA

0,01  ((*))

0500010

Jęczmień

 

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

0500030

Kukurydza

 

0500040

Proso zwyczajne

 

0500050

Owies zwyczajny

 

0500060

Ryż siewny

 

0500070

Żyto zwyczajne

 

0500080

Sorgo japońskie

 

0500090

Pszenica zwyczajna

 

0500990

Pozostałe (2)

 

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

 

0610000

Herbaty

0,05  ((*))

0620000

Ziarna kawy

0,05

0630000

Napary ziołowe z

 

0631000

a)

kwiatów

0,05  ((*))

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

0631030

Róża

 

0631040

Jaśmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Pozostałe (2)

 

0632000

b)

liści i ziół

0,05  ((*))

0632010

Truskawka

 

0632020

Aspalat prosty

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

0632990

Pozostałe (2)

 

0633000

c)

korzeni

0,2

0633010

Kozłek lekarski

 

0633020

Żeń-szeń

 

0633990

Pozostałe (2)

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

0,05  ((*))

0640000

Ziarna kakaowe

0,05  ((*))

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

0,05  ((*))

0700000

CHMIEL

0,05  ((*))

0800000

PRZYPRAWY

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,05  ((*))

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

0810030

Seler

 

0810040

Kolendra siewna

 

0810050

Kmin rzymski

 

0810060

Koper ogrodowy

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

0810990

Pozostałe (2)

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,05  ((*))

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

0820020

Pieprz syczuański

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

0820040

Kardamon malabarski

 

0820050

Jagody jałowca

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

0820070

Wanilia

 

0820080

Tamarynd

 

0820990

Pozostałe (2)

 

0830000

Przyprawy korowe

0,05  ((*))

0830010

Cynamon

 

0830990

Pozostałe (2)

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

0840010

Lukrecja

0,2

0840020

Imbir lekarski (10)

 

0840030

Kurkuma

0,2

0840040

Chrzan pospolity (11)

 

0840990

Pozostałe (2)

0,2

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05  ((*))

0850010

Goździki

 

0850020

Kapary

 

0850990

Pozostałe (2)

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05  ((*))

0860010

Szafran

 

0860990

Pozostałe (2)

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05  ((*))

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

0870990

Pozostałe (2)

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

 

0900010

Korzenie buraka cukrowego

0,05

0900020

Trzcina cukrowa

0,01  ((*))

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

0,05

0900990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

1010000

Towary z

 

1011000

a)

świń

 

1011010

Mięśnie

0,2

1011020

Tłuszcz

0,5

1011030

Wątroba

1,5

1011040

Nerka

1,5

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1,5

1011990

Pozostałe (2)

0,01

1012000

b)

bydła

 

1012010

Mięśnie

0,2

1012020

Tłuszcz

0,5

1012030

Wątroba

1,5

1012040

Nerka

1,5

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1,5

1012990

Pozostałe (2)

0,01

1013000

c)

owiec

 

1013010

Mięśnie

0,2

1013020

Tłuszcz

0,5

1013030

Wątroba

1,5

1013040

Nerka

1,5

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1,5

1013990

Pozostałe (2)

0,01

1014000

d)

kóz

 

1014010

Mięśnie

0,2

1014020

Tłuszcz

0,5

1014030

Wątroba

1,5

1014040

Nerka

1,5

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1,5

1014990

Pozostałe (2)

0,01

1015000

e)

koniowatych

 

1015010

Mięśnie

0,2

1015020

Tłuszcz

0,5

1015030

Wątroba

1,5

1015040

Nerka

1,5

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1,5

1015990

Pozostałe (2)

0,01

1016000

f)

drobiu

 

1016010

Mięśnie

0,02

1016020

Tłuszcz

0,04

1016030

Wątroba

0,15

1016040

Nerka

0,15

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

0,15

1016990

Pozostałe (2)

0,01

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

1017010

Mięśnie

0,2

1017020

Tłuszcz

0,5

1017030

Wątroba

1,5

1017040

Nerka

1,5

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1,5

1017990

Pozostałe (2)

0,01

1020000

Mleko

0,02

1020010

Bydło

 

1020020

Owce

 

1020030

Kozy

 

1020040

Konie

 

1020990

Pozostałe (2)

 

1030000

Jaja ptasie

0,15

1030010

Kury

 

1030020

Kaczki

 

1030030

Gęsi

 

1030040

Przepiórki

 

1030990

Pozostałe (2)

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele (7)

0,05  ((*))

1050000

Płazy i gady

0,01

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

0,01

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

0,01

1100000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)

 

1200000

PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)

 

1300000

PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

 


((*))  Wskazuje granicę oznaczalności.

(1)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.".


Top