EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0915

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2023/35

OJ L 119, 5.5.2023, p. 103–157 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj

5.5.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/103


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/915

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 (2) ustalono najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w żywności. W rozporządzeniu tym wielokrotnie wprowadzano już istotne zmiany, a ponieważ mają być do niego wprowadzone nowe zmiany, należy je zastąpić.

(2)

Najwyższe dopuszczalne poziomy powinny być określone na rygorystycznym poziomie, którego osiągnięcie jest rozsądnie możliwe dzięki korzystaniu z dobrych praktyk w zakresie rolnictwa, rybołówstwa i produkcji, oraz z uwzględnieniem ryzyka związanego z konsumpcją żywności. W przypadku możliwego ryzyka dla zdrowia najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powinny zostać ustalone na najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie (wg zasady ALARA). Dzięki takiemu podejściu podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze będą stosować środki mające w jak największym stopniu zapobiegać zanieczyszczeniom i je ograniczać w celu ochrony zdrowia publicznego. Ponadto w celu ochrony zdrowia niemowląt i małych dzieci, które stanowią szczególnie wrażliwą grupę ludności, właściwe jest ustanowienie minimalnych najwyższych dopuszczalnych poziomów osiągalnych dzięki ścisłej selekcji surowców stosowanych do produkcji żywności przeznaczonej dla tej populacji, w połączeniu, w stosownych przypadkach, ze szczególnymi praktykami produkcyjnymi. Ta ścisła selekcja surowców jest również odpowiednia do produkcji określonej żywności wprowadzanej do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w odniesieniu do której ustalono rygorystyczny najwyższy dopuszczalny poziom w celu ochrony szczególnie wrażliwych grup ludności.

(3)

Aby zapewnić skuteczną ochronę zdrowia publicznego, żywność zawierająca zanieczyszczenia przekraczające najwyższe dopuszczalne poziomy nie tylko nie powinna być wprowadzana do obrotu jako taka, ale również nie powinna być stosowana jako składnik żywności ani mieszana z żywnością.

(4)

Aby umożliwić stosowanie najwyższych dopuszczalnych poziomów do żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej i wieloskładnikowej, w odniesieniu do której nie zostały określone szczegółowe unijne najwyższe dopuszczalne poziomy, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze powinny przedstawić właściwym organom konkretne współczynniki zatężenia, rozcieńczenia oraz przetworzenia, a w przypadku żywności wieloskładnikowej – proporcje składników, wraz z odpowiednimi danymi doświadczalnymi uzasadniającymi proponowane współczynniki.

(5)

Ze względu na brak danych toksykologicznych i dowodów naukowych na bezpieczeństwo metabolitów powstałych w wyniku detoksykacji chemicznej należy zakazać takiej obróbki żywności.

(6)

Uznaje się, że sortowanie lub inne rodzaje fizycznej obróbki umożliwiają zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń w żywności. Aby zminimalizować wpływ na handel, należy dopuścić wyższe poziomy zanieczyszczeń w przypadku niektórych produktów, które nie są wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub jako składnik żywności. W takich przypadkach najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powinny zostać ustalone z uwzględnieniem skuteczności wspomnianych obróbek pod względem obniżenia zawartości zanieczyszczeń w żywności do poziomu poniżej najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w odniesieniu do tych produktów wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub stosowanych jako składnik żywności. Aby uniknąć nadużywania tych podwyższonych najwyższych dopuszczalnych poziomów, należy ustanowić przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu, oznakowania i stosowania danych produktów.

(7)

Niektóre towary mają zastosowania inne niż żywność i w odniesienie do nich stosuje się mniej rygorystyczne najwyższe dopuszczalne poziomy lub w ogóle nie stosuje się żadnych poziomów dla niektórych zanieczyszczeń. Aby umożliwić skuteczne egzekwowanie najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w tej żywności, należy ustanowić odpowiednie przepisy dotyczące oznakowania tych produktów.

(8)

Niektóre gatunki ryb pochodzące z regionu Morza Bałtyckiego mogą zawierać wysokie poziomy dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (DL-PCB) i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (NDL-PCB). W przypadku znacznej części tych gatunków ryb z regionu Morza Bałtyckiego najwyższe dopuszczalne poziomy są przekroczone i dlatego ryby te zostałyby wykluczone z diety, gdyby najwyższe dopuszczalne poziomy były stosowane. Wykluczenie ryb z diety może mieć jednak negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego.

(9)

Łotwa, Finlandia i Szwecja dysponują systemami zapewniającymi, aby konsumenci końcowi byli informowani o zaleceniach żywieniowych dla określonych szczególnie wrażliwych grup ludności dotyczących ograniczenia spożycia ryb z regionu Morza Bałtyckiego w celu uniknięcia ryzyka dla zdrowia. Dlatego należy utrzymać odstępstwo w przypadku Łotwy, Finlandii i Szwecji, pozwalając tym krajom na bezterminowe wydawanie zezwoleń na wprowadzanie na swój rynek dla konsumenta końcowego pewnych gatunków ryb pochodzących z regionu Morza Bałtyckiego, w których poziom dioksyn, DL-PCB lub NDL-PCB jest wyższy niż poziom określony w niniejszym rozporządzeniu. Aby umożliwić Komisji monitorowanie sytuacji, Łotwa, Finlandia i Szwecja powinny nadal przedkładać Komisji coroczne sprawozdania dotyczące środków, które kraje te przedsięwzięły, aby skutecznie informować konsumentów końcowych o zaleceniach żywieniowych oraz zapewnić, aby wymienione ryby i produkty z nich otrzymywane niezgodne z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami nie były wprowadzane do obrotu w innych państwach członkowskich, jak również dotyczące skuteczności tych środków.

(10)

Pomimo stosowania możliwie dobrych praktyk wędzarniczych osiągnięcie obowiązujących obecnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) nie jest możliwe w kilku państwach członkowskich w przypadku niektórych tradycyjnie wędzonych mięs i produktów mięsnych oraz tradycyjnie wędzonych ryb i produktów rybołówstwa, w odniesieniu do których nie można zmienić praktyk wędzarniczych bez znaczącej zmiany właściwości organoleptycznych żywności. W konsekwencji, gdyby zastosowano najwyższe dopuszczalne poziomy, takie tradycyjnie wędzone produkty zniknęłyby z rynku, co spowodowałoby zamknięcie wielu małych i średnich przedsiębiorstw. Dotyczy to niektórych tradycyjnie wędzonych mięs i produktów mięsnych wędzonych w Irlandii, Hiszpanii, Chorwacji, na Cyprze, na Łotwie, w Polsce, Portugalii, Słowacji, Finlandii i Szwecji oraz niektórych tradycyjnie wędzonych ryb i wędzonych produktów rybołówstwa na Łotwie, w Finlandii i Szwecji. W związku z tym należy przyznać odstępstwo bez ograniczeń czasowych w odniesieniu do lokalnej produkcji i spożycia niektórych tradycyjnie wędzonych mięs i produktów mięsnych wędzonych oraz tradycyjnie wędzonych ryb i wędzonych produktów rybołówstwa wyłącznie w tych państwach członkowskich.

(11)

Państwa członkowskie mają gromadzić i przekazywać dane z kontroli urzędowych oraz z monitorowania zanieczyszczeń zgodnie z planami kontroli oraz ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi urzędowych kontroli zanieczyszczeń, określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/931 (3) oraz w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2022/932 (4). W przypadku niektórych szczególnych zanieczyszczeń, w odniesieniu do których potrzeba więcej danych dotyczących ich występowania, zaleca się, aby państwa członkowskie, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze i inne zainteresowane strony monitorowały i przekazywały dane o występowaniu, a także informowały o postępach w zakresie stosowania środków zapobiegawczych, aby umożliwić Komisji ocenę potrzeby modyfikacji istniejących środków lub przyjęcia dodatkowych. Z tych samych powodów państwa członkowskie powinny także przekazywać Komisji informacje, które zgromadziły w odniesieniu do innych zanieczyszczeń.

(12)

Najwyższe dopuszczalne poziomy określone obecnie w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006, z późniejszymi zmianami, powinny zostać utrzymane w niniejszym rozporządzeniu. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia zdobyte w związku z tym rozporządzeniem oraz w celu poprawy czytelności przepisów, należy z jednej strony uniknąć stosowania licznych przypisów, a z drugiej strony zwiększyć liczbę odesłań do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (5) w odniesieniu do definicji kategorii.

(13)

Ponadto biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte w związku z tym rozporządzeniem oraz w celu umożliwienia jednolitego egzekwowania najwyższych dopuszczalnych poziomów, konieczne jest doprecyzowanie, że, o ile nie określono inaczej, należy stosować dolne granice stężeń w przypadkach, gdy najwyższe dopuszczalne poziomy zostały ustalone w odniesieniu do wielu związków (suma stężeń), a także wyjaśnienie, do jakiej części ciała skorupiaków mają zastosowanie najwyższe dopuszczalne poziomy.

(14)

W odniesieniu do kadmu należy rozszerzyć zwolnienie, jakim jest obecnie objęty słód, na wszystkie zboża wykorzystywane do produkcji piwa lub destylatów, pod warunkiem że niewykorzystane pozostałości zbóż nie są wprowadzane do obrotu jako żywność, ponieważ kadm pozostaje głównie w resztkach zboża i dlatego zawartość kadmu w piwie jest bardzo niska.

(15)

W odniesieniu do WWA, opierając się na dostępnych danych analitycznych i metodzie produkcji, które wykazały, że w kawie instant/rozpuszczalnej stwierdzono nieznaczną ilość tych substancji, należy objąć kawę instant/rozpuszczalną wyłączeniem z najwyższego dopuszczalnego poziomu w żywności w proszku pochodzenia roślinnego do przygotowywania napojów. Ponadto, w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt i preparatach do żywienia małych dzieci oraz w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci, obecnie poziomy te są określone w odniesieniu do produktów wprowadzanych do obrotu, bez rozróżnienia fizycznej postaci produktu. Należy zatem wyjaśnić, że te najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do produktów gotowych do użycia (wprowadzonych do obrotu jako takie lub po odtworzeniu zgodnie z instrukcją producenta).

(16)

W odniesieniu do melaminy, Unia zaakceptowała przyjęty przez Kodeks Żywnościowy najwyższy dopuszczalny poziom nie tylko w odniesieniu do preparatów do początkowego żywienia niemowląt w proszku, ale także preparatów płynnych, który Unia zaakceptowała. Należy zatem odpowiednio zastosować ten najwyższy dopuszczalny poziom melaminy w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt.

(17)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1881/2006.

(18)

Kiedy Komisja określa nowe najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w żywności, w stosownych przypadkach przewiduje środki przejściowe, aby umożliwić podmiotom gospodarczym przygotowanie się do stosowania nowych zasad. Aby zapewnić płynne przejście między rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006 a niniejszym rozporządzeniem, należy utrzymać środki przejściowe w odniesieniu do tych najwyższych dopuszczalnych poziomów utrzymanych w niniejszym rozporządzeniu, dla których środki przejściowe nadal obowiązują.

(19)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„żywność” oznacza żywność zgodnie z definicją w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (6);

b)

„podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze” oznacza podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze zgodnie z definicją w art. 3 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002;

c)

„wprowadzenie do obrotu” oznacza wprowadzenie na rynek zgodnie z definicją w art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002;

d)

„konsument końcowy” oznacza konsumenta finalnego zgodnie z definicją w art. 3 pkt 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002;

e)

„przetwarzanie” oznacza przetwarzanie zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 lit. m) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (7);

f)

„produkty nieprzetworzone” oznaczają produkty nieprzetworzone zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 852/2004; oraz

g)

„produkty przetworzone” oznaczają produkty przetworzone zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 lit. o) rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Artykuł 2

Zasady ogólne

1.   Żywność wymieniona w załączniku I nie może być wprowadzana do obrotu i nie może być stosowana jako surowiec do produkcji żywności lub jako składnik żywności, jeżeli zawiera zanieczyszczenie, którego poziom przekracza najwyższy dopuszczalny poziom określony w załączniku I.

2.   Żywność zgodna z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami określonymi w załączniku I nie może być mieszana z żywnością, która przekracza te poziomy.

3.   Najwyższe dopuszczalne poziomy określone w załączniku I mają zastosowanie do żywności w postaci wprowadzanej do obrotu i do jadalnych części danej żywności, chyba że w załączniku tym określono inaczej.

4.   W systemach, w których produkcja i przetwarzanie zbóż są zintegrowane w taki sposób, że wszystkie otrzymane partie są oczyszczane, sortowane i przetwarzane w tym samym zakładzie, najwyższe dopuszczalne poziomy mają zastosowanie do nieprzetworzonych zbóż w łańcuchu produkcyjnym na etapie poprzedzającym przetwarzanie wstępne.

Artykuł 3

Żywność suszona, rozcieńczona, przetworzona i wieloskładnikowa

1.   W przypadku gdy w załączniku I nie określono szczegółowych unijnych najwyższych dopuszczalnych poziomów w odniesieniu do żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej (tj. złożonej z więcej niż jednego składnika), stosując najwyższe dopuszczalne poziomy określone w załączniku I, należy uwzględnić następujące aspekty:

a)

zmiany stężenia zanieczyszczenia, spowodowane procesami suszenia lub rozcieńczania;

b)

zmiany stężenia zanieczyszczenia spowodowane przez proces przetwarzania;

c)

względne proporcje składników w produkcie;

d)

analityczną granicę oznaczalności.

2.   W przypadku gdy właściwy organ przeprowadza kontrolę urzędową, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze przedstawia i uzasadnia szczegółowe współczynniki zatężenia, rozcieńczenia lub przetworzenia dotyczące danych procesów suszenia, rozcieńczania lub przetwarzania lub szczegółowe współczynniki zatężenia, rozcieńczenia lub przetworzenia dotyczące danej żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej, jak również proporcje składników dotyczące danych procesów mieszania.

Jeżeli podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze nie przedstawi niezbędnego współczynnika zatężenia, rozcieńczenia lub przetworzenia lub gdy właściwy organ uzna ten współczynnik za nieodpowiedni w świetle podanego uzasadnienia, to organ ten sam ustala taki współczynnik, na podstawie dostępnych informacji i mając na uwadze maksymalną ochronę zdrowia ludzkiego.

3.   W przypadku gdy w załączniku I nie określono szczegółowych unijnych najwyższych dopuszczalnych poziomów w odniesieniu do żywności dla niemowląt i małych dzieci, państwa członkowskie mogą ustanowić bardziej rygorystyczne najwyższe dopuszczalne poziomy w odniesieniu do takiej żywności.

Artykuł 4

Zakaz detoksykacji

Żywność zawierająca zanieczyszczenia wymienione w załączniku I nie może być celowo poddawana detoksykacji poprzez obróbkę chemiczną.

Artykuł 5

Żywność, która ma być sortowana lub poddana innej fizycznej obróbce przed wprowadzeniem do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do zastosowania jako składnik żywności

1.   W przypadku gdy najwyższy dopuszczalny poziom zanieczyszczenia jest określony w załączniku I specjalnie w odniesieniu do żywności, która ma być sortowana lub poddana innej fizycznej obróbce przed wprowadzeniem do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do zastosowania jako składnik żywności, taką żywność można wprowadzić do obrotu, pod warunkiem że:

a)

żywność ta nie zostanie wprowadzona do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego ani nie będzie stosowana jako składnik żywności;

b)

żywność ta jest zgodna z najwyższym dopuszczalnym poziomem określonym w załączniku I w odniesieniu do tego zanieczyszczenia w tej żywności, która ma być sortowana lub poddana innej fizycznej obróbce przed wprowadzeniem do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do zastosowania jako składnik żywności; oraz

c)

żywność ta została opatrzona etykietą i oznakowana zgodnie z ust. 2.

2.   Oznakowanie każdego jednostkowego opakowania wraz z oryginalnym dokument towarzyszącym żywności, o którym mowa w ust. 1 lit. c), musi wyraźnie wskazywać na jej zastosowanie i zawierać następującą informację: „Produkt podlega sortowaniu lub innej fizycznej obróbce w celu zmniejszenia zanieczyszczenia [nazwa zanieczyszczenia/zanieczyszczeń] przed wprowadzeniem do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do zastosowania jako składnik żywności”.

Kod identyfikacyjny przesyłki/partii jest naniesiony w sposób trwały na każdym jednostkowym opakowaniu przesyłki i na oryginalnym dokumencie towarzyszącym.

3.   Żywność, która ma być sortowana lub poddana innej fizycznej obróbce w celu zmniejszenia poziomów zanieczyszczenia, przed tymi procesami nie może być mieszana z żywnością wprowadzaną do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub z żywnością przeznaczoną do zastosowania jako składnik żywności.

4.   Żywność, która została poddana sortowaniu lub innej obróbce fizycznej w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń, może być wprowadzona do obrotu pod warunkiem, że nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne poziomy określone w załączniku I w odniesieniu do żywności wprowadzanej do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub stosowanej jako składnik żywności oraz że zastosowana obróbka nie spowodowała obecności innych szkodliwych pozostałości.

Artykuł 6

Przepisy dotyczące oznakowania orzeszków ziemnych, innych nasion oleistych, ich produktów pochodnych i zbóż

1.   Oznakowanie każdego jednostkowego opakowania i oryginalny dokument towarzyszący orzeszkom ziemnym, innym nasionom oleistym, ich produktom pochodnym i zbożom muszą zawierać wyraźne informacje na temat ich zamierzonego przeznaczenia.

Kod identyfikacyjny przesyłki/partii jest naniesiony w sposób trwały na każdym jednostkowym opakowaniu przesyłki i na oryginalnym dokumencie towarzyszącym. Rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez odbiorcę przesyłki, określony w dokumencie towarzyszącym, musi być zgodny z zamierzonym przeznaczeniem.

2.   W przypadku braku wyraźnej informacji, że zamierzonym przeznaczeniem nie jest wprowadzenie do obrotu jako żywności, najwyższe dopuszczalne poziomy określone w załączniku I mają zastosowanie do wszystkich wprowadzanych do obrotu orzeszków ziemnych, innych nasion oleistych i ich produktów pochodnych oraz zbóż.

3.   Wyjątek od stosowania najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w załączniku I, jakim objęte są orzeszki ziemne i inne nasiona oleiste przeznaczone do tłoczenia, ma zastosowanie wyłącznie do przesyłek, które:

a)

są wyraźnie oznakowane ze wskazaniem ich zamierzonego przeznaczenia;

b)

zawierają następującą informację: „Produkt przeznaczony do tłoczenia do celów produkcji rafinowanego oleju roślinnego” w ramach oznakowania każdego jednostkowego opakowania oraz na oryginalnym dokumencie towarzyszącym; oraz

c)

mają trafić do miejsca przeznaczenia, którym jest tłocznia.

Artykuł 7

Odstępstwa od art. 2

1.   W drodze odstępstwa od art. 2 Łotwa, Finlandia i Szwecja mogą zezwalać na wprowadzanie do obrotu na swoich rynkach z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, nie przekraczając swoich rocznych kwot określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (8), dziko żyjącego łososia (Salmo salar) oraz produktów z niego otrzymywanych, pochodzących z regionu Morza Bałtyckiego, w których poziom dioksyn, DL-PCB lub NDL-PCB jest wyższy niż poziomy określone w pkt 4.1.5 załącznika I, pod warunkiem że:

a)

wprowadzono system zapewniający pełne informowanie konsumentów końcowych o krajowych zaleceniach żywieniowych w odniesieniu do ograniczeń spożycia dziko żyjącego łososia pochodzącego z regionu Morza Bałtyckiego oraz produktów z niego otrzymywanych przez wskazane szczególnie wrażliwe grupy ludności w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka dla zdrowia;

b)

Łotwa, Finlandia i Szwecja nadal stosują niezbędne środki w celu dopilnowania, aby dziko żyjący łosoś i produkty z niego otrzymywane niezgodne z pkt 4.1.5 załącznika I nie były wprowadzane do obrotu w innych państwach członkowskich;

c)

Łotwa, Finlandia i Szwecja przedkładają Komisji coroczne sprawozdania dotyczące środków, które przedsięwzięły, aby skutecznie informować konsumentów końcowych o zaleceniach żywieniowych oraz dopilnować, aby dziko żyjący łosoś i produkty z niego otrzymywane niezgodne z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami nie były wprowadzane do obrotu w innych państwach członkowskich oraz dostarczają dowody świadczące o skuteczności tych środków.

2.   W drodze odstępstwa od art. 2 Finlandia i Szwecja mogą zezwalać na wprowadzanie na swoje odpowiednie rynki, nie przekraczając swoich rocznych kwot określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, dziko żyjącego śledzia bałtyckiego o długości większej niż 17 cm (Clupea harengus membras), dziko żyjącego golca (Salvelinus spp.), dziko żyjącego minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) i dziko żyjącej troci (Salmo trutta) oraz produktów z nich otrzymywanych, pochodzących z regionu Morza Bałtyckiego, w których poziom dioksyn, DL-PCB lub NDL-PCB jest wyższy niż poziomy określone w pkt 4.1.5 załącznika I, pod warunkiem że:

a)

wprowadzono system zapewniający pełne informowanie konsumentów końcowych o zaleceniach żywieniowych w odniesieniu do ograniczeń spożycia dziko żyjącego śledzia bałtyckiego o długości większej niż 17 cm, dziko żyjącego golca, dziko żyjącego minoga rzecznego i dziko żyjącej troci, pochodzących z regionu Morza Bałtyckiego oraz produktów z nich otrzymywanych przez wskazane szczególnie wrażliwe grupy ludności, w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka dla zdrowia;

b)

Finlandia i Szwecja nadal stosują niezbędne środki w celu dopilnowania, aby dziko żyjący śledź bałtycki o długości większej niż 17 cm, dziko żyjący golec, dziko żyjący minóg rzeczny i dziko żyjąca troć i produkty z nich otrzymywane, niezgodne z pkt 4.1.5 załącznika I nie były wprowadzane do obrotu w innych państwach członkowskich;

c)

Finlandia i Szwecja przedkładają Komisji coroczne sprawozdania dotyczące środków, które przedsięwzięły, aby skutecznie informować wskazane szczególnie wrażliwe grupy ludności o zaleceniach żywieniowych oraz zapewnić, aby wymienione ryby i produkty z nich otrzymywane, niezgodne z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami nie były wprowadzane do obrotu w innych państwach członkowskich, a także dostarczają dowody świadczące o skuteczności tych środków.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 następujące państwa członkowskie mogą zezwalać na wprowadzanie do obrotu na swoich rynkach z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego następujących tradycyjnie wędzonych mięs i produktów mięsnych, wędzonych na swoim terytorium i wykazujących poziomy WWA wyższe od poziomów określonych w załączniku I pkt 5.1.6, o ile produkty te nie zawierają więcej niż 5,0 μg/kg benzo(a)pirenu oraz 30,0 μg/kg sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu:

a)

Irlandia, Chorwacja, Cypr, Hiszpania, Polska i Portugalia: tradycyjnie wędzone mięsa i produkty mięsne;

b)

Łotwa: tradycyjnie wędzone mięso wieprzowe, mięso z kurczaka wędzone na gorąco, kiełbasy wędzone na gorąco i mięso zwierząt dzikich wędzone na gorąco;

c)

Słowacja: tradycyjnie wędzone mięso solone, tradycyjnie wędzony bekon, tradycyjnie wędzona kiełbasa (klobása), przy czym „tradycyjnie wędzone” oznacza uzyskiwanie dymu poprzez palenie drewna (polan, trocin, zrębków) w wędzarni;

d)

Finlandia: mięsa i produkty mięsne tradycyjnie wędzone na gorąco;

e)

Szwecja: mięso i produkty mięsne wędzone nad żarzącym się drewnem lub innymi materiałami roślinnymi.

Wymienione państwa członkowskie i właściwe podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze nadal monitorują obecność WWA w tradycyjnie wędzonych mięsach i produktach mięsnych wędzonych, o których mowa w akapicie pierwszym, i zapewniają, aby w miarę możliwości stosowano dobre praktyki wędzarnicze bez utraty typowych właściwości organoleptycznych tych produktów.

4.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 następujące państwa członkowskie mogą zezwalać na wprowadzanie do obrotu na swoich rynkach z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego następujących tradycyjnie wędzonych ryb i produktów rybołówstwa, wędzonych na swoim terytorium i wykazujących poziomy WWA wyższe od poziomów określonych w załączniku I pkt 5.1.7, o ile te produkty wędzone nie zawierają więcej niż 5,0 μg/kg benzo(a)pirenu oraz 30,0 μg/kg sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu:

a)

Łotwa: ryby tradycyjnie wędzone na gorąco;

b)

Finlandia: małe ryby i produkty rybołówstwa z małych ryb tradycyjnie wędzone na gorąco;

c)

Szwecja: ryby i produkty rybołówstwa wędzone nad żarzącym się drewnem lub innymi materiałami roślinnymi.

Wymienione państwa członkowskie i właściwe podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze nadal monitorują obecność WWA w tradycyjnie wędzonych rybach i wędzonych produktach rybołówstwa, o których mowa w akapicie pierwszym, i zapewniają, aby w miarę możliwości stosowano dobre praktyki wędzarnicze bez utraty typowych właściwości organoleptycznych tych produktów.

Artykuł 8

Monitorowanie i sprawozdawczość

1.   Do dnia 1 lipca 2023 r. państwa członkowskie i zainteresowane strony przekazują Komisji wyniki prowadzonych dochodzeń oraz postępów poczynionych w zakresie stosowania środków zapobiegawczych pozwalających uniknąć zanieczyszczenia przetrwalnikami buławinki czerwonej i alkaloidami sporyszu w życie i produktach mielenia żyta oraz alkaloidami sporyszu w produktach mielenia ziaren jęczmienia, pszenicy, orkiszu i owsa.

Państwa członkowskie i zainteresowane strony regularnie zgłaszają Europejskiemu Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) dane dotyczące występowania przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu w życie i produktach mielenia żyta oraz alkaloidów sporyszu w produktach mielenia ziaren jęczmienia, pszenicy, orkiszu i owsa.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji na żądanie informacje na temat prowadzonych dochodzeń oraz odpowiednich źródeł zidentyfikowanych na podstawie zaleceń Komisji dotyczących monitorowania obecności zanieczyszczeń w żywności, a także na temat postępów poczynionych w zakresie zastosowania środków zapobiegawczych pozwalających uniknąć zanieczyszczenia.

3.   Państwa członkowskie przekazują Urzędowi zebrane przez siebie dane dotyczące występowania zanieczyszczeń innych niż te, o których mowa w ust. 1. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze i inne zainteresowane strony mogą przedłożyć Urzędowi wspomniane dane dotyczące występowania zanieczyszczeń.

4.   Państwa członkowskie, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze i inne zainteresowane strony przedkładają Urzędowi dane dotyczące występowania zanieczyszczeń zgodnie z wymaganiami Urzędu dotyczącymi sprawozdawczości.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku II.

Artykuł 10

Środki przejściowe

1.   Żywność wprowadzona zgodnie z prawem do obrotu przed datami, o których mowa w lit. a)–k), może pozostać w obrocie do upływu daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia:

a)

19 września 2021 r. w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów tropanowych w żywności dla dzieci i produktach zbożowych przetworzonych dla niemowląt i małych dzieci, zawierających kukurydzę lub jej produkty pochodne, określonych w załączniku I pkt 2.2.1;

b)

1 stycznia 2022 r. w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu określonych w załączniku I pkt 1.8;

c)

3 maja 2022 r. w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów rtęci określonych załączniku I w pkt 3.3;

d)

1 lipca 2022 r. w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów opium określonych w załączniku I pkt 2.5;

e)

1 września 2022 r. w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów tropanowych określonych w załączniku I pkt 2.2.2–2.2.9;

f)

1 stycznia 2023 r. w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów ochratoksyny A określonych w załączniku I pkt 1.2;

g)

1 stycznia 2023 r. w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów cyjanowodoru określonych w załączniku I pkt 2.3;

h)

1 stycznia 2023 r. w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów sumy Δ9-THC oraz Δ9-THCA określonych w załączniku I pkt 2.6;

i)

1 stycznia 2023 r. w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów sumy dioksyn oraz sumy dioksyn i DL-PCB określonych w załączniku I pkt 4.1.1, 4.1.2, 4.1.11 i 4.1.12;

j)

1 stycznia 2023 r., w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów sumy substancji perfluoroalkilowych określonych w załączniku I pkt 4.2;

k)

26 marca 2023 r. w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów arsenu określonych w załączniku I pkt 3.4.

2.   Żywność wprowadzona zgodnie z prawem do obrotu przed dniem 1 lipca 2022 r. może pozostać w obrocie do dnia 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych określonych w załączniku I pkt 2.4.

3.   Ciężar udowodnienia daty wprowadzenia zgodnie z prawem produktów do obrotu spoczywa na podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 kwietnia 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/931 z dnia 23 marca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 poprzez ustanowienie przepisów w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących zanieczyszczeń w żywności (Dz.U. L 162 z 17.6.2022, s. 7).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/932 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie jednolitych praktycznych rozwiązań dotyczących przeprowadzania kontroli urzędowych w odniesieniu do zanieczyszczeń w żywności, w sprawie szczególnych treści dodatkowych w wieloletnich krajowych planach kontroli oraz szczególnych dodatkowych rozwiązań dotyczących przygotowania tych planów (Dz.U. L 162 z 17.6.2022, s. 13).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).


ZAŁĄCZNIK I

Najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w żywności (1)

1

Mikotoksyny

1.1

Aflatoksyny

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

 

 

B1

Suma B1, B2, G1 i G2

M1

Dla sumy aflatoksyn najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do dolnych granic stężeń, które są obliczane przy założeniu, że wszystkie wartości poniżej granicy oznaczalności wynoszą zero.

1.1.1

Suszone owoce, które mają być sortowane lub poddane innej fizycznej obróbce przed wprowadzeniem do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do zastosowania jako składnik w żywności z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.1.3

5,0

10,0

-

 

1.1.2

Suszone owoce stosowane jako jedyny składnik lub produkty przetworzone z suszonych owoców, wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do stosowania jako składnik w żywności, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.1.3

2,0

4,0

-

W przypadku żywności składającej się z suszonych owoców stosowanych jako jedyny składnik lub w przypadku produktów przetworzonych składających się co najmniej w 80 % z danych suszonych owoców najwyższe dopuszczalne poziomy ustanowione dla tych suszonych owoców mają zastosowanie również do tych produktów. W pozostałych przypadkach zastosowanie ma art. 3 ust. 1 i 2.

1.1.3

Suszone figi

6,0

10,0

-

W przypadku żywności składającej się z suszonych fig stosowanych jako jedyny składnik lub w przypadku produktów przetworzonych składających się co najmniej w 80 % z suszonych fig najwyższe dopuszczalne poziomy ustanowione dla suszonych fig mają zastosowanie również do tych produktów. W pozostałych przypadkach zastosowanie ma art. 3 ust. 1 i 2.

1.1.4

Orzeszki ziemne i inne nasiona oleiste, które mają być sortowane lub poddane innej fizycznej obróbce przed wprowadzeniem do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do zastosowania jako składnik w żywności

8,0

15,0

-

Z wyjątkiem orzeszków ziemnych i innych nasion oleistych przeznaczonych do tłoczenia oleju w celu produkcji rafinowanego oleju roślinnego.

Jeżeli przedmiotem badania analitycznego są orzeszki ziemne i inne nasiona oleiste w niejadalnej łupinie, przy obliczaniu zawartości aflatoksyn uznaje się, że wszystkie zanieczyszczenia znajdują się w części jadalnej.

1.1.5

Orzeszki ziemne i inne nasiona oleiste stosowane jako jedyny składnik lub produkty przetworzone z orzeszków ziemnych i innych nasion oleistych, wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do stosowania jako składnik w żywności

2,0

4,0

-

Z wyjątkiem surowego oleju roślinnego przeznaczonego do rafinacji i rafinowanego oleju roślinnego.

Jeżeli przedmiotem badania analitycznego są orzeszki ziemne i inne nasiona oleiste w niejadalnej łupinie, przy obliczaniu zawartości aflatoksyn uznaje się, że wszystkie zanieczyszczenia znajdują się w części jadalnej.

W przypadku żywności składającej się z orzeszków ziemnych i innych nasion oleistych stosowanych jako jedyny składnik lub w przypadku produktów przetworzonych składających się co najmniej w 80 % z danych orzeszków ziemnych i innych nasion oleistych najwyższe dopuszczalne poziomy ustanowione dla tych orzeszków ziemnych i innych nasion oleistych mają zastosowanie również do tych produktów. W pozostałych przypadkach stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

1.1.6

Orzechy z drzew orzechowych, które mają być sortowane lub poddane innej fizycznej obróbce przed wprowadzeniem do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do zastosowania jako składnik w żywności, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.1.8 i 1.1.10

5,0

10,0

-

Jeżeli przedmiotem badania analitycznego są orzechy z drzew orzechowych w łupinie, przy obliczaniu zawartości aflatoksyn uznaje się, że wszystkie zanieczyszczenia znajdują się w części jadalnej.

1.1.7

Orzechy z drzew orzechowych stosowane jako jedyny składnik lub produkty przetworzone z orzechów z drzew orzechowych, wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do stosowania jako składnik w żywności, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.1.9 i 1.1.11

2,0

4,0

-

Jeżeli przedmiotem badania analitycznego są orzechy z drzew orzechowych w łupinie, przy obliczaniu zawartości aflatoksyn uznaje się, że wszystkie zanieczyszczenia znajdują się w części jadalnej.

W przypadku żywności składającej się z orzechów z drzew orzechowych stosowanych jako jedyny składnik lub w przypadku produktów przetworzonych składających się co najmniej w 80 % z danych orzechów z drzew orzechowych najwyższe dopuszczalne poziomy ustanowione dla orzechów z drzew orzechowych mają zastosowanie również do tych produktów. W pozostałych przypadkach zastosowanie ma art. 3 ust. 1 i 2.

1.1.8

Migdały, pistacje i pestki moreli, które mają być sortowane lub poddane innej fizycznej obróbce przed wprowadzeniem do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do zastosowania jako składnik w żywności

12,0

15,0

-

Jeżeli przedmiotem badania analitycznego są orzechy z drzew orzechowych w łupinie, przy obliczaniu zawartości aflatoksyn uznaje się, że wszystkie zanieczyszczenia znajdują się w części jadalnej.

1.1.9

Migdały, pistacje i pestki moreli, wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do stosowania jako składnik w żywności

8,0

10,0

-

Jeżeli przedmiotem badania analitycznego są orzechy z drzew orzechowych w łupinie, przy obliczaniu zawartości aflatoksyn uznaje się, że wszystkie zanieczyszczenia znajdują się w części jadalnej.

W przypadku żywności składającej się z migdałów, pistacji i pestek moreli stosowanych jako jedyny składnik lub w przypadku produktów przetworzonych składających się co najmniej w 80 % z danych orzechów z drzew orzechowych najwyższe dopuszczalne poziomy ustanowione dla tych orzechów z drzew orzechowych mają zastosowanie również do tych produktów. W pozostałych przypadkach zastosowanie ma art. 3 ust. 1 i 2.

1.1.10

Orzechy laskowe i orzechy brazylijskie, które mają być sortowane lub poddane innej fizycznej obróbce przed wprowadzeniem do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do zastosowania jako składnik w żywności

8,0

15,0

-

Jeżeli przedmiotem badania analitycznego są orzechy laskowe w łupinie, przy obliczaniu zawartości aflatoksyn uznaje się, że wszystkie zanieczyszczenia znajdują się w części jadalnej.

1.1.11

Orzechy laskowe i orzechy brazylijskie, wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do stosowania jako składnik w żywności

5,0

10,0

-

Jeżeli przedmiotem badania analitycznego są orzechy laskowe w łupinie, przy obliczaniu zawartości aflatoksyn uznaje się, że wszystkie zanieczyszczenia znajdują się w części jadalnej.

W przypadku żywności składającej się z orzechów laskowych i orzechów brazylijskich stosowanych jako jedyny składnik lub w przypadku produktów przetworzonych składających się co najmniej w 80 % z danych orzechów z drzew orzechowych najwyższe dopuszczalne poziomy ustanowione dla tych orzechów z drzew orzechowych mają zastosowanie również do tych produktów. W pozostałych przypadkach zastosowanie ma art. 3 ust. 1 i 2.

1.1.12

Zboża i ich produkty pochodne, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.1.13, 1.1.18 i 1.1.19

2,0

4,0

-

W tym przetworzone produkty zbożowe.

Produkty pochodne zbóż odnoszą się do produktów zawierających co najmniej 80 % produktów zbożowych.

1.1.13

Kukurydza i ryż, które mają być sortowane lub poddane innej fizycznej obróbce przed wprowadzeniem do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do zastosowania jako składnik w żywności

5,0

10,0

-

 

1.1.14

Następujące suszone przyprawy:

Capsicum spp. (jego suszone owoce, całe lub mielone, w tym papryka chili, mielone chili, pieprz kajeński lub papryka)

pieprz (owoce Piper spp, w tym biały i czarny pieprz)

gałka muszkatołowa (Myristica fragrans)

kurkuma (Curcuma longa)

Mieszanki suszonych przypraw zawierające jedną lub więcej wyżej wymienionych suszonych przypraw

5,0

10,0

-

 

1.1.15

Imbir (Zingiber officinale) (suszony)

5,0

10,0

-

 

1.1.16

Mleko surowe (2), mleko poddane obróbce termicznej i mleko służące do wytwarzania produktów na bazie mleka

-

-

0,050

 

1.1.17

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt(3) i preparaty do żywienia małych dzieci (4)

-

-

0,025

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie produktów gotowych do spożycia (wprowadzanych do obrotu jako takie lub po odtworzeniu zgodnie z instrukcją producenta).

1.1.18

Żywność dla dzieci i przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3)

0,10

-

-

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do suchej masy (5) produktu wprowadzonego do obrotu.

1.1.19

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (3)

0,10

-

0,025

W odniesieniu do mleka, produktów mlecznych i podobnych produktów najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktów gotowych do spożycia (wprowadzanych do obrotu jako takie lub po odtworzeniu zgodnie z instrukcją producenta), a w przypadku produktów innych niż mleko, produkty mleczne i podobne produkty, do suchej masy (5).


1.2

Ochratoksyna A

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

1.2.1

Suszone owoce

 

 

1.2.1.1

Suszone owoce winorośli (koryntki, rodzynki i sułtanki) oraz suszone figi

8,0

 

1.2.1.2

Pozostałe suszone owoce

2,0

 

1.2.2

Syrop daktylowy

15

 

1.2.3

Pistacje, które mają być sortowane lub poddane innej fizycznej obróbce przed wprowadzeniem do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do zastosowania jako składnik w żywności

10,0

Jeżeli przedmiotem badania analitycznego są orzechy z drzew orzechowych w łupinie, przy obliczaniu zawartości ochratoksyny A uznaje się, że wszystkie zanieczyszczenia znajdują się w części jadalnej.

1.2.4

Pistacje wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do zastosowania jako składnik w żywności

5,0

Jeżeli przedmiotem badania analitycznego są orzechy z drzew orzechowych w łupinie, przy obliczaniu zawartości ochratoksyny A uznaje się, że wszystkie zanieczyszczenia znajdują się w części jadalnej.

1.2.5

Suszone zioła

10,0

 

1.2.6

Korzenie imbiru (suszone) do stosowania w herbatkach ziołowych

15

 

1.2.7

Korzenie prawoślazu (suszone), korzenie mniszka (suszone) i kwiaty pomarańczy (suszone) do stosowania w herbatkach ziołowych lub w substytutach kawy

20

 

1.2.8

Nasiona słonecznika, nasiona dyni, nasiona melona (arbuza), nasiona konopi, nasiona soi

5,0

 

1.2.9

Nieprzetworzone ziarna zbóż

5,0

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren zbóż wprowadzonych do obrotu przed przetwarzaniem wstępnym (6).

1.2.10

Produkty pochodzące z nieprzetworzonych ziaren zbóż i zboża wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.23 i 1.2.24

3,0

W tym przetworzone produkty zbożowe.

Produkty pochodzące z nieprzetworzonych ziaren zbóż odnoszą się do produktów zawierających co najmniej 80 % produktów zbożowych.

1.2.11

Wyroby piekarnicze, przekąski zbożowe i śniadaniowe przetwory zbożowe

 

 

1.2.11.1

Produkty niezawierające nasion oleistych, orzechów lub suszonych owoców

2,0

 

1.2.11.2

Produkty zawierające co najmniej 20 % suszonych owoców winorośli lub suszonych fig

4,0

 

1.2.11.3

Pozostałe produkty zawierające nasiona oleiste, orzechy lub suszone owoce

3,0

 

1.2.12

Bezalkoholowe napoje słodowe

3,0

 

1.2.13

Gluten pszenny niewprowadzany do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

8,0

 

1.2.14

Palone ziarna kawy i mielona kawa palona, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.2.15

3,0

 

1.2.15

Kawa rozpuszczalna (instant)

5,0

 

1.2.16

Proszek kakaowy

3,0

 

1.2.17

Suszone przyprawy, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.2.18

15

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie również do mieszanek suszonych przypraw.

1.2.18

Capsicum spp. (jego suszone owoce, całe lub mielone, w tym papryka chili, mielone chili, pieprz kajeński lub papryka)

20

 

1.2.19

Lukrecja (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata i inne gatunki)

 

 

1.2.19.1

Korzeń lukrecji (suszony), w tym jako składnik herbatek ziołowych

20

 

1.2.19.2

Wyciąg z lukrecji, stosowany w żywności, w szczególności w napojach i słodyczach

80

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nierozcieńczonego wyciągu, gdy 1 kg wyciągu otrzymywany jest z 3 do 4 kg korzenia lukrecji.

1.2.19.3

Wyroby cukiernicze z lukrecji zawierające ≥ 97 % wyciągu z lukrecji w przeliczeniu na suchą masę

50

 

1.2.19.4

Pozostałe wyroby cukiernicze z lukrecji

10,0

 

1.2.20

Wino (7) i wino owocowe

2,0

W tym wina półmusujące i musujące, z wyjątkiem wina likierowego i wina o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 15 % obj.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie począwszy od zbioru w 2005 r.

1.2.21

Wino aromatyzowane, aromatyzowane napoje na bazie wina i aromatyzowane koktajle na bazie wina (8)

2,0

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie począwszy od zbioru w 2005 r.

Najwyższy dopuszczalny poziom dla tych napojów zależy od proporcjonalnego udziału wina lub moszczu winogronowego obecnych w produkcie końcowym.

1.2.22

Sok winogronowy, sok winogronowy z zagęszczonego soku, zagęszczony sok winogronowy, nektar winogronowy, moszcz winogronowy i zagęszczony moszcz winogronowy, wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (9)

2,0

W przypadku zagęszczonego soku winogronowego lub zagęszczonego moszczu winogronowego najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do odtworzonego soku lub moszczu.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie począwszy od zbioru w 2005 r.

1.2.23

Żywność dla dzieci i przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3)

0,50

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do suchej masy (5) produktu wprowadzonego do obrotu.

1.2.24

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (3)

0,50

W przypadku mleka, produktów mlecznych i podobnych produktów najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktów gotowych do spożycia (wprowadzanych do obrotu jako takie lub odtworzonych zgodnie z instrukcją producenta), a w przypadku produktów innych niż mleko, produkty mleczne i podobne produkty, do suchej masy (5).


1.3

Patulina

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

1.3.1

Soki owocowe, soki owocowe z zagęszczonego soku, zagęszczone soki owocowe i nektary owocowe (9)

50

W przypadku zagęszczonego soku owocowego najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do odtworzonego soku.

1.3.2

Napoje spirytusowe (10), cydr i inne sfermentowane napoje otrzymywane z jabłek lub zawierające sok jabłkowy

50

 

1.3.3

Produkty z jabłek w postaci stałej wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.3.4 i 1.3.5

25

W tym jabłka w kompocie i przecier jabłkowy.

1.3.4

Sok jabłkowy i produkty z jabłek w postaci stałej dla niemowląt i małych dzieci (3), jako takie oznakowane i wprowadzane do obrotu

10,0

W tym jabłka w kompocie i przecier jabłkowy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie produktów gotowych do spożycia (wprowadzanych do obrotu jako takie lub po odtworzeniu zgodnie z instrukcją producenta).

1.3.5

Żywność dla dzieci (3)

10,0

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie produktów gotowych do spożycia (wprowadzanych do obrotu jako takie lub po odtworzeniu zgodnie z instrukcją producenta).


1.4

Deoksyniwalenol

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

1.4.1

Nieprzetworzone ziarna zbóż, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.4.2 i 1.4.3

1 250

Z wyjątkiem nieprzetworzonych ziaren kukurydzy przeznaczonych do mielenia na mokro oraz z wyjątkiem ryżu.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren zbóż wprowadzonych do obrotu przed przetwarzaniem wstępnym (6).

1.4.2

Nieprzetworzone ziarna pszenicy durum i ziarna owsa

1 750

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren zbóż wprowadzonych do obrotu przed przetwarzaniem wstępnym (6).

1.4.3

Nieprzetworzone ziarna kukurydzy

1 750

Z wyjątkiem nieprzetworzonych ziaren kukurydzy, w przypadku których jest oczywiste (np. przez oznakowanie lub miejsce przeznaczenia), że są przeznaczone do stosowania tylko w procesie mielenia na mokro (produkcji skrobi).

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren kukurydzy wprowadzonych do obrotu przed przetwarzaniem wstępnym (6).

1.4.4

Zboża wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, mąka zbożowa, semolina oraz otręby i zarodki jako produkt końcowy wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.4.7 i 1.4.8

750

Z wyjątkiem ryżu i produktów z ryżu.

1.4.5

Makaron

750

Makaron oznacza makaron (suchy) o zawartości wody ok. 12 %.

1.4.6

Chleb, ciasta, herbatniki, przekąski zbożowe i śniadaniowe przetwory zbożowe

500

Z wyjątkiem produktów z ryżu.

W tym małe produkty piekarnicze.

1.4.7

Produkty mielenia kukurydzy niewprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

 

 

1.4.7.1

Mąka kukurydziana niewprowadzana do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

1 250

Co najmniej 90 % masy produktu mielenia stanowią cząstki o wielkości ≤ 500 μm.

1.4.7.2

Inne produkty mielenia kukurydzy niewprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

750

Mniej niż 90 % masy produktu mielenia stanowią cząstki o wielkości ≤ 500 μm.

1.4.8

Żywność dla dzieci i przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3)

200

Z wyjątkiem produktów z ryżu.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do suchej masy (5) produktu wprowadzonego do obrotu.


1.5

Zearalenon

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

1.5.1

Nieprzetworzone ziarna zbóż, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.5.2

100

Z wyjątkiem nieprzetworzonych ziaren kukurydzy przeznaczonych do mielenia na mokro oraz z wyjątkiem ryżu.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren zbóż wprowadzonych do obrotu przed przetwarzaniem wstępnym (6).

1.5.2

Nieprzetworzone ziarna kukurydzy

350

Z wyjątkiem nieprzetworzonej kukurydzy, w przypadku której jest oczywiste (np. przez oznakowanie, miejsce przeznaczenia), że jest przeznaczona do stosowania tylko w procesie mielenia na mokro (produkcji skrobi).

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren kukurydzy wprowadzonych do obrotu przed przetwarzaniem wstępnym (6).

1.5.3

Zboża wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, mąka zbożowa, semolina oraz otręby i zarodki jako produkt końcowy wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.5.5, 1.5.6 i 1.5.8

75

Z wyjątkiem ryżu i produktów z ryżu.

1.5.4

Chleb, ciasta, herbatniki, przekąski zbożowe i śniadaniowe przetwory zbożowe, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.5.5

50

Z wyjątkiem produktów z ryżu.

Włączając małe produkty piekarnicze.

1.5.5

Kukurydza wprowadzana do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

Przekąski na bazie kukurydzy i śniadaniowe przetwory zbożowe na bazie kukurydzy

100

 

1.5.6

Produkty mielenia kukurydzy niewprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

 

 

1.5.6.1

Mąka kukurydziana niewprowadzana do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

300

Co najmniej 90 % masy produktu mielenia stanowią cząstki o wielkości ≤ 500 μm.

1.5.6.2

Inne produkty mielenia kukurydzy niewprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

200

Mniej niż 90 % masy produktu mielenia stanowią cząstki o wielkości ≤ 500 μm.

1.5.7

Olej kukurydziany rafinowany

400

 

1.5.8

Żywność dla dzieci i przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3)

20

Z wyjątkiem produktów z ryżu.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do suchej masy (5) produktu wprowadzonego do obrotu.


1.6

Fumonizyny

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

 

 

Suma B1 i B2

W przypadku fumonizyn najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do dolnych granic stężeń, które oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości poniżej granicy oznaczalności wynoszą zero.

1.6.1

Nieprzetworzone ziarna kukurydzy

4 000

Z wyjątkiem nieprzetworzonej kukurydzy, w przypadku której jest oczywiste (np. przez oznakowanie, miejsce przeznaczenia), że jest przeznaczona do stosowania tylko w procesie mielenia na mokro (produkcji skrobi).

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren kukurydzy wprowadzonych do obrotu przed przetwarzaniem wstępnym (6).

1.6.2

Kukurydza wprowadzana do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, produkty mielenia kukurydzy wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, żywność na bazie kukurydzy wprowadzana do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.6.3 i 1.6.5

1 000

 

1.6.3

Płatki śniadaniowe na bazie kukurydzy i przekąski kukurydziane

800

 

1.6.4

Produkty mielenia kukurydzy niewprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

 

 

1.6.4.1

Mąka kukurydziana niewprowadzana do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

2 000

Co najmniej 90 % masy produktu mielenia stanowią cząstki o wielkości ≤ 500 μm.

1.6.4.2

Inne produkty mielenia kukurydzy niewprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

1 400

Mniej niż 90 % masy produktu mielenia stanowią cząstki o wielkości ≤ 500 μm.

1.6.5

Żywność dla dzieci zawierająca kukurydzę i przetworzona żywność na bazie kukurydzy dla niemowląt i małych dzieci (3)

200

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do suchej masy (5) produktu wprowadzonego do obrotu.


1.7

Cytrynina

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

1.7.1

Suplementy diety na bazie ryżu poddanego fermentacji czerwonymi drożdżami Monascus purpureus

100

 


1.8

Przetrwalniki buławinki czerwonej i alkaloidy sporyszu

 

 

1.8.1

Przetrwalniki buławinki czerwonej

Najwyższy dopuszczalny poziom (g/kg)

Uwagi

 

 

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren zbóż wprowadzonych do obrotu przed przetwarzaniem wstępnym (6).

W przypadku stosowania czyszczenia (6) ze względu na obecność przetrwalników buławinki czerwonej zboże musi zostać poddane pierwszemu etapowi oczyszczania przed czyszczeniem.

Pobieranie próbek wykonuje się zgodnie z pkt B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 401/2006.

1.8.1.1

Nieprzetworzone ziarna zbóż, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.8.1.2

0,2

Z wyjątkiem kukurydzy i ryżu.

1.8.1.2

Nieprzetworzone ziarna żyta

0,5

0,2 począwszy od 1 lipca 2024 r.

 

1.8.2

Alkaloidy sporyszu

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

 

 

Dolna granica sumy

ergokorniny/ergokornininy; ergokrystyny/ergokrystyniny; ergokryptyny/ergokryptyniny (formy α i β); ergometryny/ergometryniny; ergozyny/ergozyniny; ergotaminy/ergotamininy.

W przypadku alkaloidów sporyszu najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do dolnych granic stężeń, które oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości poniżej granicy oznaczalności wynoszą zero.

1.8.2.1

Produkty mielenia jęczmienia, pszenicy, orkiszu i owsa (o zawartości popiołu mniejszej niż 900 mg/100 g suchej masy)

100

50 począwszy od 1 lipca 2024 r.

 

1.8.2.2

Produkty mielenia jęczmienia, pszenicy, orkiszu i owsa (o zawartości popiołu nie mniejszej niż 900 mg/100 g suchej masy)

Ziarna jęczmienia, pszenicy, orkiszu i owsa wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

150

 

1.8.2.3

Produkty mielenia żyta

Żyto wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

500

250 począwszy od 1 lipca 2024 r.

 

1.8.2.4

Gluten pszenny

400

 

1.8.2.5

Przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3)

20

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.


2

Toksyny roślinne

2.1

Kwas erukowy, w tym kwas erukowy w postaci związanej w tłuszczu

Najwyższy dopuszczalny poziom (g/kg)

Uwagi

2.1.1

Oleje i tłuszcze roślinne wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do stosowania jako składnik w żywności, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 2.1.2

20,0

 

2.1.2

Olej z lnicznika, olej gorczycowy i olej z ogórecznika lekarskiego

50,0

Pod warunkiem zgody właściwego organu najwyższy dopuszczalny poziom nie ma zastosowania do oleju gorczycowego produkowanego i spożywanego lokalnie.

2.1.3

Musztarda (dodatek do potraw)

35,0

 


2.2

Alkaloidy tropanowe

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

 

 

Atropina

Skopolamina

 

2.2.1

Żywność dla dzieci i przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3), zawierające proso, sorgo, grykę, kukurydzę lub ich produkty pochodne

1,0

1,0

Produkty pochodne odnoszą się do produktów zawierających co najmniej 80 % tych produktów zbożowych.

Pobieranie próbek do celów kontroli zgodności z najwyższym dopuszczalnym poziomem prowadzi się zgodnie z przepisami przewidzianymi w pkt J załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 401/2006.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

 

 

Suma atropiny i skopolaminy

Dla sumy atropiny i skopolaminy najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do dolnych granic stężeń, które są obliczane przy założeniu, że wszystkie wartości poniżej granicy oznaczalności wynoszą zero.

2.2.2

Nieprzetworzone ziarna prosa i ziarna sorgo

5,0

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren zbóż wprowadzonych do obrotu przed przetwarzaniem wstępnym (6).

2.2.3

Nieprzetworzone ziarna kukurydzy

15

Z wyjątkiem nieprzetworzonych ziaren kukurydzy, w przypadku których jest oczywiste (np. przez oznakowanie lub miejsce przeznaczenia), że są przeznaczone do stosowania tylko w procesie mielenia na mokro (produkcji skrobi), oraz z wyjątkiem nieprzetworzonych ziaren kukurydzy przeznaczonych do prażenia.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren kukurydzy wprowadzonych do obrotu przed przetwarzaniem wstępnym (6).

2.2.4

Nieprzetworzone ziarna gryki

10

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren gryki wprowadzonych do obrotu przed przetwarzaniem wstępnym (6).

2.2.5

Kukurydza do prażenia

Proso, sorgo i kukurydza wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

Produkty mielenia prosa, sorgo i kukurydzy

5,0

 

2.2.6

Gryka wprowadzana do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

Produkty mielenia gryki

10

 

2.2.7

Herbatki ziołowe (produkt suszony) i składniki stosowane do herbatek ziołowych (produkty suszone), z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 2.2.8

25

Termin „herbatki ziołowe (produkt suszony)” odnosi się do:

herbatek ziołowych (produkt suszony) z kwiatów, liści, łodyg, korzeni i wszelkich innych części rośliny (w saszetkach lub luzem) wykorzystywanych do przygotowania herbatki ziołowej (produkt w płynie) oraz

herbatek ziołowych rozpuszczalnych. W przypadku sproszkowanego ekstraktu należy zastosować współczynnik zatężenia wynoszący 4.

2.2.8

Herbatki ziołowe (produkt suszony) i składniki stosowane do herbatek ziołowych (produkty suszone) wyłącznie z nasion anyżu

50

Termin „herbatki ziołowe (produkt suszony)” odnosi się do:

herbatek ziołowych (produkt suszony) z kwiatów, liści, łodyg, korzeni i wszelkich innych części rośliny (w saszetkach lub luzem) wykorzystywanych do przygotowania herbatki ziołowej (produkt w płynie) oraz

herbatek ziołowych rozpuszczalnych. W przypadku sproszkowanego ekstraktu należy zastosować współczynnik zatężenia wynoszący 4.

2.2.9

Herbatki ziołowe (produkt w płynie)

0,20

 


2.3

Cyjanowodór, w tym cyjanowodór w postaci związanej w glikozydach cyjanogennych

Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg)

Uwagi

2.3.1

Nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane nasiona lnu niewprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

250

Najwyższych dopuszczalnych poziomów nie stosuje się do nasion oleistych przeznaczonych do tłoczenia i rafinacji oleju, pod warunkiem że pozostałości wyciskanych nasion oleistych nie są wprowadzane do obrotu jako żywność. W przypadku gdy pozostałości wyciskanych nasion oleistych są wprowadzane do obrotu jako żywność, stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy z uwzględnieniem art. 3 ust. 1 i 2.

2.3.2

Nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane nasiona lnu wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

150

Najwyższy dopuszczalny poziom nie ma zastosowania do nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych nasion lnu wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego w małych ilościach, jeżeli w głównym polu widzenia etykiety umieszczono ostrzeżenie: „Stosować tylko do gotowania i pieczenia. Nie spożywać na surowo!” (przy użyciu określonej czcionki (11)). Nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane nasiona lnu z komunikatem ostrzegawczym musi spełniać wymogi dotyczące najwyższego dopuszczalnego poziomu przewidzianego w pkt 2.3.1.

2.3.3

Nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane migdały wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

35

Najwyższy dopuszczalny poziom nie ma zastosowania do nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych migdałów gorzkich wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego w małych ilościach, jeżeli w głównym polu widzenia etykiety umieszczono ostrzeżenie: „Stosować tylko do gotowania i pieczenia. Nie spożywać na surowo!” (przy użyciu określonej czcionki (11)).

2.3.4

Nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane pestki moreli wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

20,0

Podmiot gospodarczy, który wprowadza do obrotu nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane pestki moreli przeznaczone dla konsumenta końcowego, dostarcza na wniosek właściwego organu dowody na to, że produkt wprowadzany do obrotu spełnia wymogi dotyczące najwyższego dopuszczalnego poziomu.

2.3.5

Korzeń manioku (świeży, obrany)

50,0

 

2.3.6

Mączka z manioku i tapioka

10,0

 


2.4

Alkaloidy pirolizydynowe

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

 

 

Najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do dolnej granicy sumy następujących 21 alkaloidów pirolizydynowych:

intermedyna/likopsamina, N-tlenek intermedyny/N-tlenek likopsaminy, senecjonina/senecywernina, N-tlenek senecjoniny/N-tlenek senecywerniny, senecyfilina, N-tlenek senecyfiliny, retrorzyna, N-tlenek retrorzyny, echimidyna, N-tlenek echimidyny, lasjokarpina, N-tlenek lasjokarpiny, senkirkina, europina, N-tlenek europiny, heliotryna oraz N-tlenek heliotryny

oraz 14 następujących dodatkowych alkaloidów pirolizydynowych, o których wiadomo, że ulegają koelucji z co najmniej jednym z powyższych zidentyfikowanych 21 alkaloidów pirolizydynowych przy wykorzystaniu niektórych obecnie stosowanych metod analitycznych:

indycyna, echinatyna, rinderyna (możliwa koelucja z likopsaminą/intermedyną), N-tlenek indycyny, N-tlenek echinatyny, N-tlenek rinderyny (możliwa koelucja z N-tlenkiem likopsaminy/N-tlenkiem intermedyny), integerrymina (możliwa koelucja z senecywerniną/senecjoniną), N-tlenek integerryminy (możliwa koelucja z N-tlenkiem senecywerniny/N-tlenkiem senecjoniny), heliosupina (możliwa koelucja z echimidyną), N-tlenek heliosupiny (możliwa koelucja z N-tlenkiem echimidyny), spartioidyna (możliwa koelucja z senecyfiliną), N-tlenek spartioidyny (możliwa koelucja z N-tlenkiem senecyfiliny), usaramina (możliwa koelucja z retrorzyną), N-tlenek usaraminy (możliwa koelucja z N-tlenkiem retrorzyny).

Alkaloidy pirolizydynowe, które można zidentyfikować indywidualnie i oddzielnie za pomocą zastosowanej metody analizy, muszą być oznaczone ilościowo i włączone do sumy.

W przypadku alkaloidów pirolizydynowych najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do dolnych granic stężeń, które oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości poniżej granicy oznaczalności wynoszą zero.

2.4.1

Liście ogórecznika (świeże, mrożone) wprowadzone do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

750

Bez uszczerbku dla bardziej restrykcyjnych przepisów krajowych obowiązujących w niektórych państwach członkowskich i dotyczących wprowadzania do obrotu roślin zawierających alkaloidy pirolizydynowe.

2.4.2

Suszone zioła, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 2.4.3

400

Bez uszczerbku dla bardziej restrykcyjnych przepisów krajowych obowiązujących w niektórych państwach członkowskich i dotyczących wprowadzania do obrotu roślin zawierających alkaloidy pirolizydynowe.

2.4.3

Ogórecznik, lubczyk, majeran i oregano (produkt suszony) oraz mieszanki składające się wyłącznie z tych suszonych ziół

1 000

Bez uszczerbku dla bardziej restrykcyjnych przepisów krajowych obowiązujących w niektórych państwach członkowskich i dotyczących wprowadzania do obrotu roślin zawierających alkaloidy pirolizydynowe.

2.4.4

Herbata (Camellia sinensis) i herbata aromatyzowana (12) (Camellia sinensis) (produkt suszony), z wyjątkiem herbaty i herbaty aromatyzowanej wymienionych w pkt 2.4.5

150

W przypadku herbat zawierających suszone owoce i suszone zioła stosuje się art. 3.

Termin „herbata (Camellia sinensis) (produkt suszony)” odnosi się do:

herbaty (Camellia sinensis) (produkt suszony) z suszonych liści, łodyg i kwiatów (w saszetkach lub luzem) wykorzystywanej do przygotowania herbaty (produkt w płynie) oraz

herbat rozpuszczalnych. W przypadku sproszkowanego ekstraktu z herbaty należy zastosować współczynnik zatężenia wynoszący 4.

2.4.5

Herbata (Camellia sinensis), herbata aromatyzowana (12) (Camellia sinensis) i herbatki ziołowe (produkt suszony) oraz składniki stosowane do herbatek ziołowych (produkty suszone) dla niemowląt i małych dzieci

75

W przypadku herbat zawierających suszone owoce i suszone zioła stosuje się art. 3.

2.4.6

Herbata (Camellia sinensis), herbata aromatyzowana (12) (Camellia sinensis) i herbatki ziołowe (produkt w płynie) dla niemowląt i małych dzieci

1,0

W przypadku herbat zawierających suszone owoce i suszone zioła stosuje się art. 3.

2.4.7

Herbatki ziołowe (produkt suszony) i składniki stosowane do herbatek ziołowych (produkty suszone), z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 2.4.5 i 2.4.8

200

Termin „herbatki ziołowe (produkt suszony)” odnosi się do:

herbatek ziołowych (produkt suszony) z kwiatów, liści, łodyg, korzeni i wszelkich innych części rośliny (w saszetkach lub luzem) wykorzystywanych do przygotowania herbatki ziołowej (produkt w płynie) oraz

herbatek ziołowych rozpuszczalnych. W przypadku sproszkowanego ekstraktu należy zastosować współczynnik zatężenia wynoszący 4.

Bez uszczerbku dla bardziej restrykcyjnych przepisów krajowych obowiązujących w niektórych państwach członkowskich i dotyczących wprowadzania do obrotu roślin zawierających alkaloidy pirolizydynowe.

2.4.8

Herbatki ziołowe (produkt suszony) i składniki stosowane do herbatek ziołowych (produkty suszone) z aspalatu prostego, anyżu (Pimpinella anisum), melisy, rumianku, tymianku, mięty pieprzowej, werbeny cytrynowej i mieszanek składających się wyłącznie z tych suszonych ziół, z wyjątkiem herbatek ziołowych wymienionych w pkt 2.4.5.

400

Termin „herbatki ziołowe (produkt suszony)” odnosi się do:

herbatek ziołowych (produkt suszony) z kwiatów, liści, łodyg, korzeni i wszelkich innych części rośliny (w saszetkach lub luzem) wykorzystywanych do przygotowania herbatki ziołowej (produkt w płynie) oraz

herbatek ziołowych rozpuszczalnych. W przypadku sproszkowanego ekstraktu należy zastosować współczynnik zatężenia wynoszący 4.

2.4.9

Kmin rzymski

400

 

2.4.10

Suplementy diety zawierające preparat roślinny (13), w tym ekstrakty, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 2.4.11

400

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do suplementu diety wprowadzanego do obrotu.

Bez uszczerbku dla bardziej restrykcyjnych przepisów krajowych obowiązujących w niektórych państwach członkowskich i dotyczących wprowadzania do obrotu roślin zawierających alkaloidy pirolizydynowe.

2.4.11

Suplementy żywnościowe na bazie pyłku

Pyłek i produkty z pyłku

500

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do suplementu diety wprowadzanego do obrotu.


2.5

Alkaloidy opium

Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg)

Uwagi

 

 

 

W przypadku alkaloidów opium najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do dolnych granic stężeń, które oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości poniżej granicy oznaczalności wynoszą zero.

Najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do sumy morfiny i kodeiny, przy czym do poziomu kodeiny stosuje się współczynnik 0,2. W związku z tym najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do sumy morfiny + 0,2 × kodeiny.

2.5.1

Całe, mielone lub rozdrobnione nasiona maku wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

20

 

2.5.2

Wyroby piekarnicze zawierające nasiona maku lub produkty z nich przetworzone

1,50

Wyroby piekarnicze obejmują również gotowe do spożycia przekąski na bazie mąki.

Produkty z nich przetworzone odnoszą się do produktów zawierających co najmniej 80 % produktów z nasion maku.

Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, dostarczający nasiona maku podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo spożywcze, który wytwarza wyroby piekarnicze, przekazuje informacje niezbędne do umożliwienia producentowi wyrobów piekarniczych wprowadzenia do obrotu produktów spełniających wymogi dotyczące najwyższego dopuszczalnego poziomu. W stosownych przypadkach informacje te obejmują dane analityczne.


2.6

Ekwiwalenty delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC)

Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg)

Uwagi

 

 

 

W przypadku ekwiwalentów delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do dolnych granic stężeń, które oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości poniżej granicy oznaczalności wynoszą zero.

Najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) i kwasu delta-9-tetrahydrokannabinolowego (Δ9-THCA), wyrażonej jako Δ9-THC.

Do poziomu Δ9-THCA stosuje się współczynnik 0,877, a najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do sumy Δ9-THC + 0,877 × Δ9-THCA (w przypadku oddzielnego oznaczenia i oznaczenia ilościowego Δ9-THC i Δ9-THCA).

2.6.1

Nasiona konopi

3,0

 

2.6.2

Zmielone nasiona konopi, (częściowo) odtłuszczone nasiona konopi i inne produkty przetworzone z nasion konopi, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 2.6.3

3,0

Produkty przetworzone z nasion konopi to produkty przetworzone wyłącznie z nasion konopi.

2.6.3

Olej z nasion konopi

7,5

 


3

Metale i inne pierwiastki

3.1

Ołów

Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg)

Uwagi

3.1.1

Owoce

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.1.1.1

Żurawiny, porzeczki, jagody bzu czarnego i owoce chruściny jagodnej

0,20

 

3.1.1.2

Owoce inne niż żurawiny, porzeczki, owoców bzu czarnego i owoców chruściny jagodnej

0,10

 

3.1.2

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.1.2.1

Warzywa korzeniowe i bulwiaste z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.1.2.2 i 3.1.2.3

0,10

W przypadku ziemniaków najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do obranych ziemniaków.

3.1.2.2

Świeży imbir, świeża kurkuma

0,80

 

3.1.2.3

Salsefia

0,30

 

3.1.3

Warzywa cebulowe

0,10

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.1.4

Warzywa owocowe

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.1.4.1

Warzywa owocowe, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.1.4.2

0,050

 

3.1.4.2

Kukurydza cukrowa

0,10

 

3.1.5

Warzywa kapustne

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.1.5.1

Warzywa kapustne, inne niż wymienione w pkt 3.1.5.2

0,10

 

3.1.5.2

Kapustne liściowe

0,30

 

3.1.6

Warzywa liściaste, z wyjątkiem świeżych ziół i kwiatów jadalnych

0,30

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.1.7

Warzywa strączkowe

0,10

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.1.8

Warzywa łodygowe

0,10

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.1.9

Grzyby

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.1.9.1

Następujące grzyby uprawne:

pieczarka dwuzarodnikowa (Agaricus bisporus)

boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus)

grzyb shiitake (Lentinula edodes)

0,30

 

3.1.9.2

Grzyby dziko rosnące

0,80

 

3.1.10

Nasiona roślin strączkowych

0,20

 

3.1.11

Zboża

0,20

 

3.1.12

Suszone przyprawy

 

 

3.1.12.1

Przyprawy nasienne

0,90

 

3.1.12.2

Przyprawy owocowe

0,60

 

3.1.12.3

Przyprawy korowe

2,0

 

3.1.12.4

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

1,50

 

3.1.12.5

Przyprawy pączkowe

1,0

 

3.1.12.6

Przyprawy ze słupków kwiatowych

1,0

 

3.1.13

Mięso wołowe, baranie, wieprzowe i drobiowe (2), z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.1.14

0,10

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

3.1.14

Podroby (2)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

3.1.14.1

wołowe i baranie

0,20

 

3.1.14.2

wieprzowe

0,15

 

3.1.14.3

drobiowe

0,10

 

3.1.15

Produkty rybołówstwa (2) i małże (2)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

3.1.15.1

Mięso ryb

0,30

W przypadku gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całej ryby.

W przypadku żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

3.1.15.2

Głowonogi

0,30

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do zwierzęcia bez trzewi.

3.1.15.3

Skorupiaki

0,50

Najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do mięsa z przydatków i odwłoka, co oznacza, że nie dotyczy on głowotułowia skorupiaków. W przypadku krabów i skorupiaków miękkoodwłokowych (BrachyuraAnomura) najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do mięsa z przydatków.

W przypadku żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

3.1.15.4

Małże

1,50

W przypadku przegrzebka zwyczajnego (Pecten maximus) najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się wyłącznie do mięśnia przywodziciela oraz do gonady.

W przypadku żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

3.1.16

Mleko surowe (2), mleko poddane obróbce cieplnej i mleko służące do wytwarzania produktów na bazie mleka

0,020

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

3.1.17

Miód

0,10

 

3.1.18

Tłuszcze i oleje

0,10

W tym tłuszcz mleczny

3.1.19

Soki owocowe, soki owocowe z zagęszczonego soku, zagęszczone soki owocowe i nektary owocowe (9)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

W przypadku zagęszczonego soku owocowego najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do odtworzonego soku.

3.1.19.1

wyłącznie z jagód i innych drobnych owoców

0,05

 

3.1.19.2

inne niż wyłącznie z jagód i innych drobnych owoców, w tym mieszanki

0,03

 

3.1.20

Wino (7), cydr, perry i wino owocowe

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

W tym wina półmusujące i musujące, z wyjątkiem wina likierowego i wina o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 15 % obj.

3.1.20.1

produkty wyprodukowane z owoców zebranych od 2001 do 2015 r.

0,20

 

3.1.20.2

produkty wyprodukowane z owoców zebranych od 2016 do 2021 r.

0,15

 

3.1.20.3

produkty wyprodukowane z owoców zebranych od 2022 r.

0,10

 

3.1.21

Wino aromatyzowane, aromatyzowane napoje na bazie wina i aromatyzowane koktajle na bazie wina (8)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

3.1.21.1

produkty wyprodukowane z owoców zebranych od 2001 do 2015 r.

0,20

 

3.1.21.2

produkty wyprodukowane z owoców zebranych od 2016 do 2021 r.

0,15

 

3.1.21.3

produkty wyprodukowane z owoców zebranych od 2022 r.

0,10

 

3.1.22

Wino likierowe wyprodukowane z winogron (7)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

3.1.22.1

produkty wyprodukowane z owoców zebranych od 2022 r.

0,15

 

3.1.23

Sole

 

 

3.1.23.1

Sole, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.1.23.2

1,0

 

3.1.23.2

Następujące sole nierafinowane: „fleur de sel” i „sól szara”, które są ręcznie zbierane z mokradeł słonych o gliniastym dnie

2,0

 

3.1.24

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt (3) i preparaty do żywienia małych dzieci (4)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

3.1.24.1

wprowadzane do obrotu jako proszek

0,020

 

3.1.24.2

wprowadzane do obrotu w postaci płynnej

0,010

 

3.1.25

Napoje dla niemowląt i małych dzieci, wprowadzane do obrotu i oznakowane jako takie, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.1.24 i 3.1.27

 

 

3.1.25.1

wprowadzane do obrotu w postaci płynnej lub do odtworzenia na podstawie instrukcji producenta

0,020

W tym soki owocowe.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktów gotowych do użycia.

3.1.25.2

do przygotowania przez parzenie lub gotowanie

0,50

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

3.1.26

Żywność dla dzieci i przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3), z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.1.25

0,020

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

3.1.27

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (3)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

3.1.27.1

wprowadzana do obrotu jako proszek

0,020

 

3.1.27.2

wprowadzana do obrotu w postaci płynnej

0,010

 

3.1.28

Suplementy diety

3,0

 


3.2

Kadm

Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg)

Uwagi

3.2.1

Owoce i orzechy z drzew orzechowych

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.2.1.1

Owoce, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.1.2, 3.2.1.3 i 3.2.1.4

0,050

 

3.2.1.2

Owoce cytrusowe, owoce ziarnkowe, owoce pestkowe, oliwki stołowe, kiwi, banany, mango, papaje i ananasy

0,020

 

3.2.1.3

Owoce jagodowe i drobne owoce, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.1.4

0,030

 

3.2.1.4

Maliny

0,040

 

3.2.1.5

Orzechy z drzew orzechowych

 

Najwyższych dopuszczalnych poziomów nie stosuje się do orzechów z drzew orzechowych przeznaczonych do tłoczenia i rafinacji oleju, pod warunkiem że pozostałości wyciskanych orzechów z drzew orzechowych nie są wprowadzane do obrotu jako żywność. W przypadku gdy pozostałości wyciskanych orzechów z drzew orzechowych są wprowadzane do obrotu jako żywność, stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy z uwzględnieniem art. 3 ust. 1 i 2.

3.2.1.5.1

Orzechy z drzew orzechowych z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.1.5.2

0,20

 

3.2.1.5.2

Orzechy piniowe

0,30

 

3.2.2

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.2.2.1

Warzywa korzeniowe i bulwiaste z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 i 3.2.2.6

0,10

W przypadku ziemniaków najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do obranych ziemniaków.

3.2.2.2

Buraki

0,060

 

3.2.2.3

Seler korzeniowy

0,15

 

3.2.2.4

Chrzan pospolity, pasternak, salsefia

0,20

 

3.2.2.5

Rzodkiew zwyczajna

0,020

 

3.2.2.6

Tropikalne korzenie i bulwy, korzenie pietruszki, rzepa

0,050

 

3.2.3

Warzywa cebulowe

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.2.3.1

Warzywa cebulowe, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.3.2

0,030

 

3.2.3.2

Czosnek

0,050

 

3.2.4

Warzywa owocowe

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.2.4.1

Warzywa owocowe, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.4.2

0,020

 

3.2.4.2

Bakłażany

0,030

 

3.2.5

Warzywa kapustne

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.2.5.1

Warzywa kapustne, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.5.2

0,040

 

3.2.5.2

Kapustne liściowe

0,10

 

3.2.6

Warzywa liściaste i zioła

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.2.6.1

Warzywa liściaste, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.6.2

0,10

 

3.2.6.2

Szpinak i podobne liście, siewki gorczycy i świeże zioła

0,20

 

3.2.7

Warzywa strączkowe

0,020

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.2.8

Warzywa łodygowe

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.2.8.1

Warzywa łodygowe, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.8.2 i 3.2.8.3

0,030

 

3.2.8.2

Seler

0,10

 

3.2.8.3

Pory

0,040

 

3.2.9

Grzyby

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie po umyciu i wydzieleniu części jadalnej.

3.2.9.1

Grzyby uprawne, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.9.2

0,050

 

3.2.9.2

Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus)

Grzyb shiitake (Lentinula edodes)

0,15

 

3.2.9.3

Grzyby dziko rosnące

0,50

 

3.2.10

Nasiona roślin strączkowych i białka z nasion roślin strączkowych

 

 

3.2.10.1

Nasiona roślin strączkowych, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.10.2

0,040

 

3.2.10.2

Białka z nasion roślin strączkowych

0,10

 

3.2.11

Nasiona oleiste

 

Najwyższych dopuszczalnych poziomów nie stosuje się do nasion oleistych przeznaczonych do tłoczenia i rafinacji oleju, pod warunkiem że pozostałości wyciskanych nasion oleistych nie są wprowadzane do obrotu jako żywność. W przypadku gdy pozostałości wyciskanych nasion oleistych są wprowadzane do obrotu jako żywność, stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy z uwzględnieniem art. 3 ust. 1 i 2.

3.2.11.1

Nasiona oleiste z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.11.4, 3.2.11.5 i 3.2.11.6

0,10

 

3.2.11.2

Nasiona rzepaku

0,15

 

3.2.11.3

Orzeszki ziemne i ziarna soi

0,20

 

3.2.11.4

Nasiona gorczycy

0,30

 

3.2.11.5

Nasiona lnu i nasiona słonecznika

0,50

 

3.2.11.6

Nasiona maku

1,20

 

3.2.12

Zboża

 

Najwyższych dopuszczalnych poziomów nie stosuje się do zbóż wykorzystywanych do produkcji piwa lub destylatów, pod warunkiem że niewykorzystane pozostałości zbóż nie są wprowadzane do obrotu jako żywność. W przypadku gdy niewykorzystane pozostałości zbóż są wprowadzane do obrotu jako żywność, stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy z uwzględnieniem art. 3 ust. 1 i 2.

3.2.12.1

Zboża, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.12.2, 3.2.12.3, 3.2.12.4 i 3.2.12.5

0,10

 

3.2.12.2

Jęczmień i żyto

0,050

 

3.2.12.3

Ryż, komosa ryżowa, otręby pszenne i gluten pszenny

0,15

 

3.2.12.4

Pszenica durum (Triticum durum)

0,18

 

3.2.12.5

Zarodki pszenicy

0,20

 

3.2.13

Produkty pochodzenia zwierzęcego (2)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

3.2.13.1

Mięso wołowe, baranie, wieprzowe i drobiowe

0,050

Z wyjątkiem podrobów.

3.2.13.2

Konina

0,20

Z wyjątkiem podrobów.

3.2.13.3

Wątroba wołowa, barania, wieprzowa, drobiowa i końska

0,50

 

3.2.13.4

Nerki wołowe, baranie, wieprzowe, drobiowe i końskie

1,0

 

3.2.14

Produkty rybołówstwa (2) i małże (2)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

3.2.14.1

Mięso ryb, z wyjątkiem gatunków wymienionych w pkt 3.2.14.2, 3.2.14.3 i 3.2.14.4

0,050

W przypadku gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całej ryby.

W przypadku żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

3.2.14.2

Mięso następujących ryb:

makrela (gatunki Scomber)

tuńczyk (gatunki Thunnus, Katsuwonus pelamis, gatunki Euthynnus)

babka (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

W przypadku gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całej ryby.

W przypadku żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

3.2.14.3

Mięso z tazara (gatunki Auxis)

0,15

W przypadku gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całej ryby.

W przypadku żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

3.2.14.4

Mięso następujących ryb:

sardela (gatunki Engraulis)

włócznik (Xiphias gladius)

sardynka (Sardina pilchardus)

0,25

W przypadku gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całej ryby.

W przypadku żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

3.2.14.5

Skorupiaki

0,50

Najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do mięsa z przydatków i odwłoka, co oznacza, że nie dotyczy on głowotułowia skorupiaków. W przypadku krabów i skorupiaków miękkoodwłokowych (BrachyuraAnomura) najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do mięsa z przydatków.

W przypadku żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

3.2.14.6

Małże

1,0

W przypadku przegrzebka zwyczajnego (Pecten maximus) najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się wyłącznie do mięśnia przywodziciela oraz do gonady.

W przypadku żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

3.2.14.7

Głowonogi

1,0

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do zwierzęcia bez trzewi.

W przypadku żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

3.2.15

Wyroby kakaowe i czekoladowe (14)

 

 

3.2.15.1

Czekolada mleczna o zawartości < 30 % suchej masy kakaowej ogółem

0,10

 

3.2.15.2

Czekolada o zawartości < 50 % suchej masy kakaowej ogółem; czekolada mleczna o zawartości ≥ 30 % suchej masy kakaowej ogółem

0,30

 

3.2.15.3

Czekolada o zawartości ≥ 50 % suchej masy kakaowej ogółem

0,80

 

3.2.15.4

Proszek kakaowy wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub jako składnik słodzonego proszku kakaowego lub czekolady w proszku wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (czekolada do picia)

0,60

 

3.2.16

Sól

0,50

 

3.2.17

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (3) i preparaty do żywienia małych dzieci (4)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

3.2.17.1

wprowadzane do obrotu jako proszek i produkowane z białek mleka krowiego lub hydrolizatów białek mleka krowiego

0,010

 

3.2.17.2

wprowadzane do obrotu w postaci płynnej i produkowane z białek mleka krowiego lub hydrolizatów białek mleka krowiego

0,005

 

3.2.17.3

wprowadzane do obrotu jako proszek i produkowane z izolatów białka sojowego występujących samodzielnie lub w mieszaninie z białkami mleka krowiego

0,020

 

3.2.17.4

wprowadzane do obrotu w postaci płynnej i produkowane z izolatów białka sojowego występujących samodzielnie lub w mieszaninie z białkami mleka krowiego

0,010

 

3.2.18

Preparaty do żywienia małych dzieci (4)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

3.2.18.1

wprowadzane do obrotu jako proszek i produkowane z izolatów białka roślinnego innych niż izolaty białka sojowego, występujących samodzielnie lub w mieszaninie z białkami mleka krowiego

0,020

 

3.2.18.2

wprowadzane do obrotu jako w postaci płynnej i produkowane z izolatów białka roślinnego innych niż izolaty białka sojowego, występujących samodzielnie lub w mieszaninie z białkami mleka krowiego

0,010

 

3.2.19

Napoje dla niemowląt i małych dzieci, oznakowane i wprowadzane do obrotu jako takie, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.17 i 3.2.18

 

 

3.2.19.1

wprowadzane do obrotu w postaci płynnej lub do odtworzenia na podstawie instrukcji producenta

0,020

W tym soki owocowe.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktów gotowych do użycia.

3.2.20

Żywność dla dzieci i przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3)

0,040

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

3.2.21

Suplementy diety

 

 

3.2.21.1

Suplementy diety, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.2.21.2

1,0

 

3.2.21.2

Suplementy diety składające się co najmniej w 80 % z suszonych wodorostów morskich, z produktów otrzymanych z wodorostów morskich lub z suszonych małży (2)

3,0

 


3.3

Rtęć

Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg)

Uwagi

3.3.1

Produkty rybołówstwa (2) i małże (2)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

W przypadku gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całej ryby.

W przypadku żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

3.3.1.1

Skorupiaki, mięczaki, mięso ryb, z wyjątkiem gatunków wymienionych w pkt 3.3.1.2 i 3.3.1.3

0,50

W przypadku skorupiaków najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do mięsa z przydatków i odwłoka, co oznacza, że nie dotyczy on głowotułowia skorupiaków. W przypadku krabów i skorupiaków miękkoodwłokowych (BrachyuraAnomura) najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do mięsa z przydatków.

W przypadku przegrzebka zwyczajnego (Pecten maximus) najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się wyłącznie do mięśnia przywodziciela oraz do gonady.

3.3.1.2

Mięso następujących ryb:

morlesz krwisty (Pagellus acarne)

pałasz czarny (Aphanopus carbo)

morlesz bogar (Pagellus bogaraveo)

pelamida (Sarda sarda)

morlesz szkarłatny (Pagellus erythrinus)

eskolar (Lepidocybium flavobrunneum)

halibut (gatunki Hippoglossus)

miętus królewski (Genypterus capensis)

marlin (gatunki Makaira)

smuklica (gatunki Lepidorhombus)

kostropak (Ruvettus pretiosus)

gardłosz atlantycki (Hoplostethus atlanticus)

miętus oceaniczny (Genypterus blacodes)

szczupak (gatunki Esox)

orcyn (Orcynopsis unicolor)

karlik, bielmik (gatunki Trisopterus)

barbata (Mullus barbatus barbatus)

grenadier czarny (Coryphaenoides rupestris)

żaglica (gatunki Istiophorus)

pałasz ogoniasty (Lepidopus caudatus)

gempyl (Gempylus serpens)

jesiotr (gatunki Acipenser)

barwena (Mullus surmuletus)

tuńczyk (gatunki Thunnus, gatunki Euthynnus, Katsuwonus pelamis)

rekin (wszystkie gatunki)

włócznik (Xiphias gladius)

1,0

 

3.3.1.3

Głowonogi

Ślimaki morskie

Mięso następujących ryb:

sardela (gatunki Engraulis)

mintaj (Theragra chalcogrammus)

dorsz atlantycki (Gadus morhua)

śledź atlantycki (Clupea harengus)

panga (Pangasius bocourti)

karp (gatunki należące do rodziny Cyprinidae)

zimnica (Limanda limanda)

makrela (gatunki Scomber)

stornia (Platichthys flesus)

gładzica (Pleuronectes platessa)

szprot (Sprattus sprattus)

pangazjanodon olbrzymi z Mekongu (Pangasianodon gigas)

rdzawiec (Pollachius pollachius)

czarniak (Pollachius virens)

łosoś i pstrąg (gatunki SalmoOncorhynchus, z wyjątkiem Salmo trutta)

sardynka (gatunki Dussumieria, Sardina, SardinellaSardinops)

sola (Solea solea)

sum rekini (Pangasianodon hypopthalmus)

witlinek (Merlangius merlangus)

0,30

W przypadku głowonogów najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do zwierzęcia bez trzewi.

3.3.2

Suplementy diety

0,10

 

3.3.3

Sól

0,10

 


3.4

Arsen

Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg)

Uwagi

 

 

Arsen nieorganiczny (suma As(III) i As(V))

Najwyższy dopuszczalny poziom w przypadku arsenu nieorganicznego ma zastosowanie do produktów wymienionych w pkt 3.4.1–3.4.4.

3.4.1

Zboża i produkty zbożowe

 

Ryż, ryż łuskany, ryż bielony i ryż parzony zgodnie z definicjami zawartymi w normie Kodeksu Żywnościowego 198-1995.

3.4.1.1

Ryż nieparzony bielony (ryż polerowany lub biały)

0,15

 

3.4.1.2

Ryż parzony i ryż łuskany

0,25

 

3.4.1.3

Mąka ryżowa

0,25

 

3.4.1.4

Wafle ryżowe, papier ryżowy, krakersy ryżowe, ciastka ryżowe, płatki ryżowe i prażony ryż śniadaniowy

0,30

 

3.4.1.5

Ryż przeznaczony do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci (3)

0,10

 

3.4.1.6

Bezalkoholowe napoje na bazie ryżu

0,030

 

3.4.2

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (3) i preparaty do żywienia małych dzieci (4)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

3.4.2.1

wprowadzane do obrotu jako proszek

0,020

 

3.4.2.2

wprowadzane do obrotu w postaci płynnej

0,010

 

3.4.3

Żywność dla dzieci (3)

0,020

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

3.4.4

Soki owocowe, koncentraty soków owocowych po odtworzeniu oraz nektary owocowe (9)

0,020

 

 

 

Arsen całkowity

Najwyższy dopuszczalny poziom w przypadku arsenu ogółem ma zastosowanie do produktów wymienionych w pkt 3.4.5.

3.4.5

Sól

0,50

 


3.5

Cyna (nieorganiczna)

Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg)

Uwagi

3.5.1

Żywność w puszkach, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 i 3.5.5

200

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

3.5.2

Napoje w puszkach, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 3.5.3, 3.5.4 i 3.5.5

100

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

W tym soki owocowe i warzywne

3.5.3

Preparaty w puszkach do początkowego żywienia niemowląt, preparaty w puszkach do dalszego żywienia niemowląt (3) i preparaty w puszkach do żywienia małych dzieci (4)

50

Z wyjątkiem produktów suszonych w puszkach i produktów w postaci proszku w puszkach.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

3.5.4

Żywność w puszkach dla dzieci i przetworzona żywność na bazie zbóż w puszkach dla niemowląt i małych dzieci (3)

50

Z wyjątkiem produktów suszonych w puszkach i w postaci proszku w puszkach.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

3.5.5

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w puszkach przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (3)

50

Z wyjątkiem produktów suszonych w puszkach i w postaci proszku w puszkach.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.


4

Trwałe fluorowcowane zanieczyszczenia organiczne

4.1

Dioksyny i PCB

Najwyższy dopuszczalny poziom

Uwagi

 

 

Suma dioksyn (pg WHO-PCDD/F-TEQ/g) (15)

Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCB (pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g) (15)

Suma niedioksynopodobnych PCB (ng/g) (15)

Sumą niedioksynopodobnych PCB są: PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 i PCB180 (ICES–6).

Najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do górnych granic stężeń, które oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości dla poszczególnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

4.1.1

Mięso i produkty mięsne, z wyjątkiem jadalnych podrobów i produktów wymienionych w pkt 4.1.3 i 4.1.4 (2)

 

 

 

Najwyższe dopuszczalne poziomy w przeliczeniu na tłuszcz nie mają zastosowania do żywności zawierającej < 2 % tłuszczu. W przypadku żywności zawierającej mniej niż 2 % tłuszczu najwyższym dopuszczalnym poziomem mającym zastosowanie jest poziom przeliczony na masę produktu odpowiadający poziomowi przeliczonemu na masę produktu dla żywności zawierającej 2 % tłuszczu, który jest obliczony z najwyższego dopuszczalnego poziomu określonego w przeliczeniu na tłuszcz, z wykorzystaniem następującego wzoru: najwyższy dopuszczalny poziom w przeliczeniu na produkt dla żywności zawierającej mniej niż 2 % tłuszczu = najwyższy dopuszczalny poziom dla tej żywności w przeliczeniu na tłuszcz × 0,02.

4.1.1.1

bydła, owiec i kóz

2,5 pg/g tłuszczu

4,0 pg/g tłuszczu

40 ng/g tłuszczu

 

4.1.1.2

świń

1,0 pg/g tłuszczu

1,25 pg/g tłuszczu

40 ng/g tłuszczu

 

4.1.1.3

drobiowe

1,75 pg/g tłuszczu

3,0 pg/g tłuszczu

40 ng/g tłuszczu

 

4.1.1.4

koni

5,0 pg/g tłuszczu

10,0 pg/g tłuszczu

-

 

4.1.1.5

królików

1,0 pg/g tłuszczu

1,5 pg/g tłuszczu

-

 

4.1.1.6

dzików (Sus scrofa)

5,0 pg/g tłuszczu

10,0 pg/g tłuszczu

-

 

4.1.1.7

dzikiego ptactwa łownego

2,0 pg/g tłuszczu

4,0 pg/g tłuszczu

-

 

4.1.1.8

jeleniowatych

3,0 pg/g tłuszczu

7,5 pg/g tłuszczu

-

 

4.1.2

Wątroba i produkty z niej pochodzące

 

 

 

 

4.1.2.1

bydła i kóz, świń, drobiu i koni

0,30 pg/g świeżej masy

0,50 pg/g świeżej masy

3,0  ng/g świeżej masy

 

4.1.2.2

owiec

1,25 pg/g świeżej masy

2,00 pg/g świeżej masy

3,0  ng/g świeżej masy

 

4.1.2.3

dzikiego ptactwa łownego

2,5 pg/g świeżej masy

5,0 pg/g świeżej masy

-

 

4.1.3

Tłuszcz

 

 

 

 

4.1.3.1

wołowy i barani

2,5 pg/g tłuszczu

4,0 pg/g tłuszczu

40 ng/g tłuszczu

 

4.1.3.2

świń

1,0 pg/g tłuszczu

1,25 pg/g tłuszczu

40 ng/g tłuszczu

 

4.1.3.3

drobiowy

1,75 pg/g tłuszczu

3,0 pg/g tłuszczu

40 ng/g tłuszczu

 

4.1.4

Mieszane tłuszcze zwierzęce

1,5 pg/g tłuszczu

2,50 pg/g tłuszczu

40 ng/g tłuszczu

 

4.1.5

Produkty rybołówstwa (2) i małże (2), z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 i 4.1.10

3,5 pg/g świeżej masy

6,5 pg/g świeżej masy

75 ng/g świeżej masy

W przypadku ryb najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do mięsa ryb.

W przypadku gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całej ryby.

Najwyższy dopuszczalny poziom w przypadku skorupiaków stosuje się do mięsa z przydatków i odwłoka, co oznacza, że nie dotyczy on głowotułowia skorupiaków.

4.1.6

Mięso z dziko żyjących ryb słodkowodnych i produkty z nich pochodzące

3,5 pg/g świeżej masy

6,5 pg/g świeżej masy

125 ng/g świeżej masy

Z wyjątkiem gatunków ryb diadromicznych odławianych w wodach słodkich i produktów z nich pochodzących

W przypadku gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całej ryby.

4.1.7

Mięso z dziko żyjącego kolenia (Squalus acanthias) i produkty z niego pochodzące

3,5 pg/g świeżej masy

6,5 pg/g świeżej masy

200 ng/g świeżej masy

 

4.1.8

Mięso z dziko żyjącego węgorza (Anguilla anguilla) i produkty z niego pochodzące

3,5 pg/g świeżej masy

10,0 pg/g świeżej masy

300 ng/g świeżej masy

 

4.1.9

Wątroba rybia i produkty z niej pochodzące, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 4.1.10

-

20,0 pg/g świeżej masy

200 ng/g świeżej masy

W przypadku wątroby rybiej w puszkach najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do całej jadalnej zawartości puszki.

4.1.10

Oleje ze zwierząt morskich (olej z ryb, olej z wątroby rybiej i oleje z innych morskich organizmów wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego)

1,75 pg/g tłuszczu

6,0 pg/g tłuszczu

200 ng/g tłuszczu

 

4.1.11

Mleko surowe (2) i produkty mleczne (2)

2,0 pg/g tłuszczu

4,0 pg/g tłuszczu

40 ng/g tłuszczu

W tym tłuszcz mleczny.

Najwyższe dopuszczalne poziomy w przeliczeniu na tłuszcz nie mają zastosowania do żywności zawierającej < 2 % tłuszczu. W przypadku żywności zawierającej mniej niż 2 % tłuszczu najwyższym dopuszczalnym poziomem mającym zastosowanie jest poziom przeliczony na masę produktu odpowiadający poziomowi przeliczonemu na masę produktu dla żywności zawierającej 2 % tłuszczu, który jest obliczony z najwyższego dopuszczalnego poziomu określonego w przeliczeniu na tłuszcz, z wykorzystaniem następującego wzoru: najwyższy dopuszczalny poziom w przeliczeniu na produkt dla żywności zawierającej mniej niż 2 % tłuszczu = najwyższy dopuszczalny poziom dla tej żywności w przeliczeniu na tłuszcz × 0,02.

4.1.12

Jaja i produkty jajeczne z wyjątkiem jaj gęsich (2)

2,5 pg/g tłuszczu

5,0 pg/g tłuszczu

40 ng/g tłuszczu

Najwyższe dopuszczalne poziomy w przeliczeniu na tłuszcz nie mają zastosowania do żywności zawierającej < 2 % tłuszczu. W przypadku żywności zawierającej mniej niż 2 % tłuszczu najwyższym dopuszczalnym poziomem mającym zastosowanie jest poziom przeliczony na masę produktu odpowiadający poziomowi przeliczonemu na masę produktu dla żywności zawierającej 2 % tłuszczu, który jest obliczony z najwyższego dopuszczalnego poziomu określonego w przeliczeniu na tłuszcz, z wykorzystaniem następującego wzoru: najwyższy dopuszczalny poziom w przeliczeniu na produkt dla żywności zawierającej mniej niż 2 % tłuszczu = najwyższy dopuszczalny poziom dla tej żywności w przeliczeniu na tłuszcz × 0,02.

4.1.13

Oleje i tłuszcze roślinne

0,75 pg/g tłuszczu

1,25 pg/g tłuszczu

40 ng/g tłuszczu

 

4.1.14

Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (3)

0,1 pg/g świeżej masy

0,2 pg/g świeżej masy

1,0 ng/g świeżej masy

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie produktów gotowych do spożycia (wprowadzanych do obrotu jako takie lub po odtworzeniu zgodnie z instrukcją producenta).


4.2

Substancje perfluoroalkilowe

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

 

 

PFOS

PFOA

PFNA

PFHxS

Suma PFOS, PFOA, PFNA i PFHxS

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do świeżej masy.

PFOS: kwas perfluorooktanosulfonowy

PFOA: kwas perfluorooktanowy

PFNA: kwas perfluorononanowy

PFHxS: kwas perfluoroheksanosulfonowy

W przypadku PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS i ich sumy najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do sumy liniowych i rozgałęzionych stereoizomerów, niezależnie od tego, czy są one rozdzielone chromatograficznie, czy nie.

W przypadku sumy PFOS, PFOA, PFNA i PFHxS najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do dolnych granic stężeń, które oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości poniżej granicy oznaczalności wynoszą zero.

4.2.1

Mięso i podroby jadalne (2)

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1

Mięso wołowe, wieprzowe i drobiowe

0,30

0,80

0,20

0,20

1,3

 

4.2.1.2

Mięso baranie

1,0

0,20

0,20

0,20

1,6

 

4.2.1.3

Podroby wołowe, baranie, wieprzowe i drobiowe

6,0

0,70

0,40

0,50

8,0

 

4.2.1.4

Mięso zwierząt łownych, z wyjątkiem mięsa z niedźwiedzi

5,0

3,5

1,5

0,60

9,0

 

4.2.1.5

Podroby zwierząt łownych, z wyjątkiem podrobów niedźwiedzich

50

25

45

3,0

50

 

4.2.2

Produkty rybołówstwa (2) i małże (2)

 

 

 

 

 

W przypadku żywności suszonej, rozcieńczonej, przetworzonej lub wieloskładnikowej stosuje się art. 3 ust. 1 i 2.

4.2.2.1

Mięso z ryb

 

 

 

 

 

W przypadku gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całej ryby.

4.2.2.1.1

Mięso ryb, z wyjątkiem gatunków wymienionych w pkt 4.2.2.1.2 i 4.2.2.1.3

Mięso ryb wymienionych w pkt 4.2.2.1.2 i 4.2.2.1.3, jeżeli jest przeznaczone do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci

2,0

0,20

0,50

0,20

2,0

 

4.2.2.1.2

Mięso następujących ryb, jeżeli nie jest przeznaczone do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci:

śledź bałtycki (Clupea harengus membras)

pelamida, orcyn (gatunki SardaOrcynopsis)

miętus (Lota lota)

szprot (Sprattus sprattus)

stornia (Platichthys flesusGlyptocephalus cynoglossus)

cefal (Mugil cephalus)

ostrobok (Trachurus trachurus)

szczupak (gatunki Esox)

gładzica (gatunki PleuronectesLepidopsetta)

sardynka (gatunki Sardina)

labraks (gatunki Dicentrarchus)

sum (gatunki SilurusPangasius)

minóg morski (Petromyzon marinus)

lin (Tinca tinca)

sielawa (Coregonus albulaCoregonus vandesius)

gatunek Phosichthys argenteus

dziko żyjący łosoś i dziko żyjący pstrąg (dziko żyjące gatunki Salmo oraz Oncorhynchus)

zębacz (gatunki Anarhichas)

7,0

1,0

2,5

0,20

8,0

 

4.2.2.1.3

Mięso następujących ryb, jeżeli nie jest przeznaczone do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci:

sardela (gatunki Engraulis)

brzana (Barbus barbus)

leszcz (gatunki Abramis)

golec (gatunki Salvelinus)

węgorz (gatunki Anguilla)

sandacz (gatunki Sander)

okoń (Perca fluviatilis)

płoć (Rutilus rutilus)

stynka (gatunki Osmerus)

sieja (gatunki Coregonus inne niż wymienione w pkt 4.2.2.1.2)

35

8,0

8,0

1,5

45

 

4.2.2.2

Skorupiaki i małże

3,0

0,70

1,0

1,5

5,0

W przypadku skorupiaków najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do mięsa z przydatków i odwłoka, co oznacza, że nie dotyczy on głowotułowia skorupiaków. W przypadku krabów i skorupiaków miękkoodwłokowych (BrachyuraAnomura) najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do mięsa z przydatków.

W przypadku przegrzebka zwyczajnego (Pecten maximus) najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się wyłącznie do mięśnia przywodziciela oraz do gonady.

W przypadku skorupiaków w puszkach najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do całej zawartości puszki. W odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu w przypadku całego produktu złożonego stosuje się art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2.

4.2.3

Jaja

1,0

0,30

0,70

0,30

1,7

 


5

Zanieczyszczenia procesowe

5.1

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

 

 

Benzo(a)piren

Suma WWA: benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu

W przypadku sumy WWA najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do dolnych granic stężeń, które oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości czterech substancji poniżej granicy oznaczalności wynoszą zero.

5.1.1

Chipsy bananowe

2,0

20,0

 

5.1.2

Żywność w proszku pochodzenia roślinnego do przyrządzania napojów, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 5.1.4 i 5.1.5

10,0

50,0

Przyrządzanie napojów odnosi się do stosowania proszków, które są drobno zmielone i zmieszane z płynem.

Z wyjątkiem kawy instant lub rozpuszczalnej.

5.1.3

Suszone zioła

10,0

50,0

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

5.1.4

Ziarno kakaowe i produkty pochodne, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 5.1.5

5,0 μg/kg tłuszczu

30,0 μg/kg tłuszczu

W tym masło kakaowe.

5.1.5

Błonnik kakao i produkty pochodne przeznaczone do stosowania jako składnik w żywności

3,0

15,0

Błonnik kakao jest szczególnym produktem kakaowym wytwarzanym z łupiny ziarna kakaowego i zawierają wyższe poziomy WWA niż wyroby kakaowe produkowane ze złamanego ziarna kakao. Błonnik kakao i produkty pochodne stanowią produkty pośrednie w łańcuchu produkcji i są stosowane jako składniki do przygotowywania niskokalorycznej żywności o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego.

5.1.6

Mięso wędzone i produkty mięsne wędzone

2,0

12,0

 

5.1.7

Wędzone produkty rybołówstwa (2), z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 5.1.8

2,0

12,0

W przypadku ryb najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do mięsa ryb.

W przypadku gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całej ryby.

Najwyższy dopuszczalny poziom w przypadku wędzonych skorupiaków stosuje się do mięsa z przydatków i odwłoka, co oznacza, że nie dotyczy on głowotułowia skorupiaków. W przypadku wędzonych krabów i skorupiaków miękkoodwłokowych (BrachyuraAnomura) dotyczy on mięsa z przydatków.

5.1.8

Szproty wędzone i szproty wędzone w puszkach (Sprattus sprattus)

Wędzony śledź bałtycki o długości ≤ 14 cm i wędzony śledź bałtycki o długości ≤ 14 cm w puszkach (Clupea harengus membras)

Katsuobushi (suszony bonito, Katsuwonus pelamis)

Małże (2) (świeże, schłodzone lub mrożone)

Mięso poddane obróbce cieplnej i produkty mięsne poddane obróbce cieplnej wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

5,0

30,0

W przypadku gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całej ryby.

Mięso i produkty mięsne, które poddano obróbce cieplnej potencjalnie skutkującej tworzeniem się WWA, tj. wyłącznie pieczeniu na ruszcie (grillu).

W przypadku produktów w puszkach najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do całej zawartości puszki. W odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu w przypadku całego produktu złożonego stosuje się art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2.

5.1.9

Małże wędzone (2)

6,0

35,0

 

5.1.10

Suszone przyprawy

10,0

50,0

Z wyjątkiem kardamonu i wędzonej papryki Capsicum spp.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

5.1.11

Oleje i tłuszcze wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do stosowania jako składnik w żywności

2,0

10,0

Z wyjątkiem masła kakaowego i oleju kokosowego.

Ten najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do olejów roślinnych wykorzystywanych jako składniki w suplementach diety.

5.1.12

Olej kokosowy wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub stosowania jako składnik w żywności

2,0

20,0

 

5.1.13

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt(3) i preparaty do żywienia małych dzieci (4)

1,0

1,0

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie produktów gotowych do spożycia (wprowadzanych do obrotu jako takie lub po odtworzeniu zgodnie z instrukcją producenta).

5.1.14

Żywność dla dzieci i przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3)

1,0

1,0

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

5.1.15

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (3)

1,0

1,0

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie produktów gotowych do spożycia (wprowadzanych do obrotu jako takie lub po odtworzeniu zgodnie z instrukcją producenta).

5.1.16

Suplementy diety zawierające składniki roślinne i ich preparaty (13)

Suplementy diety zawierające propolis, mleczko pszczele, spirulinę lub ich preparaty

10,0

50,0

Najwyższy dopuszczalny poziom nie ma zastosowania do suplementów diety zawierających oleje roślinne. W przypadku olejów roślinnych wykorzystywanych jako składniki w suplementach diety zob. pkt 5.1.11.


5.2

3-monochloropropano-1,2-diol (3-MCPD)

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

5.2.1

Hydrolizowane białka roślinne

20

Najwyższy dopuszczalny poziom został podany dla produktu płynnego zawierającego 40 % suchej masy, co odpowiada najwyższemu dopuszczalnemu poziomowi 50 μg/kg suchej masy. Poziom należy skorygować proporcjonalnie, stosownie do zawartości suchej masy w produkcie.

5.2.2

Sos sojowy

20

Najwyższy dopuszczalny poziom został podany dla produktu płynnego zawierającego 40 % suchej masy, co odpowiada najwyższemu dopuszczalnemu poziomowi 50 μg/kg suchej masy. Poziom należy skorygowaćproporcjonalnie, stosownie do zawartości suchej masy w produkcie.


5.3

Suma 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) i estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych, wyrażona jako 3-MCPD

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

 

 

 

W przypadku sumy 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) i estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do dolnych granic stężeń, które oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości poniżej granicy oznaczalności wynoszą zero.

5.3.1

Oleje i tłuszcze roślinne, oleje z ryb i oleje z innych organizmów morskich, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 5.3.2, wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do stosowania jako składnik żywności w ramach następujących kategorii:

 

Z wyjątkiem oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia (7).

5.3.1.1

oleje i tłuszcze z orzechów kokosowych, kukurydzy, rzepaku, słonecznika, soi, nasion palmowych i oliwy z oliwek (składającej się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia) oraz mieszaniny olejów i tłuszczów z olejami i tłuszczami wyłącznie z tej kategorii

1 250

Z wyjątkiem oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia (7).

5.3.1.2

inne oleje roślinne, oleje z ryb i oleje z innych organizmów morskich oraz mieszaniny olejów i tłuszczów z olejami i tłuszczami wyłącznie z tej kategorii

2 500

W tym oliwa z wytłoczyn z oliwek.

5.3.1.3

mieszaniny olejów i tłuszczów z produktów wymienionych w pkt 5.3.1.1 i 5.3.1.2

-

Oleje i tłuszcze wykorzystywane jako składnik mieszaniny muszą być zgodne z najwyższym dopuszczalnym poziomem ustalonym dla oleju i tłuszczu. W związku z tym poziom sumy 3-MCPD i estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych, wyrażonej jako 3-MCPD w mieszaninie, nie może przekraczać poziomu obliczonego zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c).

Jeżeli skład ilościowy nie jest znany właściwemu organowi ani podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo spożywcze, który nie wytwarza tej mieszaniny, poziom sumy 3-MCPD i estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych, wyrażonej jako 3-MCPD w mieszaninie, w żadnym przypadku nie może przekraczać 2 500 μg/kg.

5.3.2

Oleje i tłuszcze roślinne, oleje z ryb i oleje z innych organizmów morskich, przeznaczone do produkcji żywności dla dzieci i przetworzonej żywności na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3)

750

Jeżeli produkt jest mieszaniną różnych olejów lub tłuszczów o tym samym pochodzeniu botanicznym lub pochodzących z różnych źródeł botanicznych, najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do mieszaniny. Oleje i tłuszcze wykorzystywane jako składnik mieszaniny muszą być zgodne z najwyższym dopuszczalnym poziomem ustalonym dla oleju i tłuszczu w pkt 5.3.1.

5.3.3

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (3) i preparaty do żywienia małych dzieci (4)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

5.3.3.1

wprowadzane do obrotu jako proszek

125

 

5.3.3.2

wprowadzane do obrotu w postaci płynnej

15

 


5.4

Estry glicydylowe kwasów tłuszczowych wyrażone jako glicydol

Najwyższy dopuszczalny poziom (μg/kg)

Uwagi

5.4.1

Oleje i tłuszcze roślinne, oleje z ryb i oleje z innych organizmów morskich wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do stosowania jako składnik w żywności, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 5.4.2

1 000

Z wyjątkiem oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia (7).

5.4.2

Oleje i tłuszcze roślinne, oleje z ryb i oleje z innych organizmów morskich, przeznaczone do produkcji żywności dla dzieci i przetworzonej żywności na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3)

500

Jeżeli produkt jest mieszaniną różnych olejów lub tłuszczów o tym samym pochodzeniu botanicznym lub pochodzących z różnych źródeł botanicznych, najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do mieszaniny.

Oleje i tłuszcze wykorzystywane jako składnik mieszaniny muszą być zgodne z najwyższym dopuszczalnym poziomem ustalonym dla oleju i tłuszczu w pkt 5.4.1.

5.4.3

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (3) i preparaty do żywienia małych dzieci (4)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

5.4.3.1

wprowadzane do obrotu jako proszek

50

 

5.4.3.2

wprowadzane do obrotu w postaci płynnej

6,0

 


6

Inne zanieczyszczenia

6.1

Azotany

Najwyższy dopuszczalny poziom

(mg NO3/kg)

 

6.1.1

Świeży szpinak (Spinacia oleracea)

3 500

Najwyższy dopuszczalny poziom nie ma zastosowania do świeżego szpinaku przeznaczonego do przetwarzania, który jest przewożony luzem z pola bezpośrednio do zakładu przetwórczego.

6.1.2

Szpinak konserwowany, głęboko mrożony lub mrożony

2 000

 

6.1.3

Świeża sałata (Lactuca sativa L.), z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 6.1.4

 

 

6.1.3.1

Sałata uprawiana pod przykryciem, zbierana między 1 października a 31 marca

5 000

Sałatę uprawianą pod przykryciem należy oznakować jako taką; w przeciwnym razie stosuje się najwyższy dopuszczalny poziom określony w pkt 6.1.3.2.

6.1.3.2

Sałata uprawiana na otwartej przestrzeni, zbierana między 1 października a 31 marca

4 000

 

6.1.3.3

Sałata uprawiana pod przykryciem, zbierana między 1 kwietnia a 30 września

4 000

Sałatę uprawianą pod przykryciem należy oznakować jako taką; w przeciwnym razie stosuje się najwyższy dopuszczalny poziom określony w pkt 6.1.3.4.

6.1.3.4

Sałata uprawiana na otwartej przestrzeni, zbierana między 1 kwietnia a 30 września

3 000

 

6.1.4

Sałata lodowa

 

W tym Grazer Krauthäuptl.

6.1.4.1

Sałata uprawiana pod przykryciem

2 500

Sałatę uprawianą pod przykryciem należy oznakować jako taką; w przeciwnym razie stosuje się najwyższy dopuszczalny poziom określony w pkt 6.1.4.2.

6.1.4.2

Sałata uprawiana na otwartej przestrzeni

2 000

 

6.1.5

Rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

 

 

6.1.5.1

zbierana między 1 października a 31 marca

7 000

 

6.1.5.2

zbierana między 1 kwietnia a 30 września

6 000

 

6.1.6

Żywność dla dzieci i przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3)

200

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie produktów gotowych do spożycia (wprowadzanych do obrotu jako takie lub po odtworzeniu zgodnie z instrukcją producenta).


6.2

Melamina

Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg)

Uwagi

6.2.1

Żywność, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 6.2.2

2,5

Najwyższy dopuszczalny poziom nie ma zastosowania do żywności, w odniesieniu do której można udowodnić, że poziom melaminy wyższy niż 2,5 mg/kg jest wynikiem dopuszczonego stosowania cyromazyny jako insektycydu. Poziom melaminy nie może przekraczać poziomu cyromazyny.

6.2.2

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt (3) i preparaty do żywienia małych dzieci (4)

 

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

6.2.2.1

wprowadzane do obrotu jako proszek

1,0

 

6.2.2.2

wprowadzane do obrotu w postaci płynnej

0,15

 


6.3

Nadchloran

Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg)

Uwagi

6.3.1

Owoce i warzywa, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 6.3.1.1 i 6.3.1.2

0,05

 

6.3.1.1

Cucurbitaceae i jarmuż

0,10

 

6.3.1.2

Warzywa liściaste i zioła

0,50

 

6.3.2

Herbata (Camellia sinensis) (produkt suszony)

Herbatki ziołowe i owocowe (produkt suszony) i składniki stosowane do herbatek ziołowych i owocowych (produkty suszone)

0,75

Termin „herbatki ziołowe (produkt suszony)” odnosi się do:

herbatek ziołowych (produkt suszony) z kwiatów, liści, łodyg, korzeni i wszelkich innych części rośliny (w saszetkach lub luzem) wykorzystywanych do przygotowania herbatki ziołowej (produkt w płynie) oraz

herbatek ziołowych rozpuszczalnych. W przypadku sproszkowanego ekstraktu należy zastosować współczynnik zatężenia wynoszący 4.

6.3.3

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (3) i preparaty do żywienia małych dzieci (4)

0,01

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie produktów gotowych do spożycia (wprowadzanych do obrotu jako takie lub po odtworzeniu zgodnie z instrukcją producenta).

6.3.4

Żywność dla dzieci (3)

0,02

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie produktów gotowych do spożycia (wprowadzanych do obrotu jako takie lub po odtworzeniu zgodnie z instrukcją producenta).

6.3.5

przetworzona żywność na bazie zbóż (3)

0,01

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do produktu wprowadzanego do obrotu.

(1)

Owoce, orzechy z drzew orzechowych, warzywa, zboża, nasiona oleiste i przyprawy wymienione w odpowiedniej kategorii określonej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1). Do celów niniejszego rozporządzenia orzechy z drzew orzechowych nie są objęte najwyższym dopuszczalnym poziomem w owocach.

(2)

Żywność zdefiniowana w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(3)

Żywność zdefiniowana w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylającego dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35).

(4)

„Preparaty do żywienia małych dzieci” oznaczają napoje na bazie mleka i podobne produkty białkowe przeznaczone dla małych dzieci. Produkty te nie wchodzą w zakres rozporządzenia (UE) nr 609/2013 (sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie preparatów do żywienia małych dzieci (COM(2016) 169 final) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0169&qid=1620902871447)

(5)

Suchą masę określa się zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiającym metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (Dz.U. L 70 z 9.3.2006, s. 12).

(6)

Przetwarzanie wstępne oznacza każdą obróbkę fizyczną lub cieplną ziarna, inną niż suszenie. Procedury oczyszczania, w tym czyszczenia, sortowania (w stosownych przypadkach sortowania według koloru) i suszenia, nie są uważane za „przetwarzanie wstępne”, o ile całe ziarno pozostaje nienaruszone po oczyszczeniu i sortowaniu. Czyszczenie oznacza oczyszczanie zbóż pędzlem lub ich energiczne szorowanie, w połączeniu z usuwaniem pyłu (np. odsysaniem). Po czyszczeniu może nastąpić sortowanie według koloru przed mieleniem.

(7)

Żywność zdefiniowana w częściach II i VIII załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(8)

Żywność zdefiniowana w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów wina, uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 14).

(9)

Żywność zdefiniowana w dyrektywie Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 58).

(10)

Żywność zdefiniowana w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz.U. L 130 z 17. 5. 2019, s. 1).

(11)

Rozmiar czcionki określony w art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18).

(12)

„Herbata aromatyzowana” to herbata ze „środkiem aromatyzującym (aromatem)” lub „składnikiem żywności o właściwościach aromatyzujących” zdefiniowanymi w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34).

(13)

Preparaty roślinne przeznaczone do suplementów diety uzyskuje się ze składników roślinnych (np. całych roślin, części roślin, fragmentowanych lub pociętych roślin) przy pomocy różnych procesów (np. tłoczenia, wyciskania, ekstrakcji, frakcjonowania, destylacji, zatężania, suszenia i fermentacji). Preparaty roślinne obejmują rozdrobnione lub sproszkowane rośliny, części roślin, glony, grzyby, porosty, nalewki, ekstrakty, olejki eteryczne (inne niż oleje roślinne i tłuszcze (z wyłączeniem masła i oleju kokosowego) przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do stosowania jako składnik w żywności), wyciskane soki i przetworzone wyciągi.

(14)

„Wyroby kakaowe i czekoladowe” to każdy z wyrobów zdefiniowanych w części A pkt 2, 3 i 4 załącznika I do dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 197 z 3.8.2000, s. 19).

(15)

WHO-TEQ – sumę dioksyn (polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF)) oraz sumę dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) oblicza się przy użyciu współczynników równoważnych toksyczności określonych przez WHO (WHO-TEF) i wyraża jako równoważniki toksyczności określone przez WHO (WHO-TEQ). WHO-TEF dla oceny zagrożenia dla ludzi, na podstawie konkluzji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – spotkanie ekspertów Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego (IPCS), które odbyło się w Genewie w czerwcu 2005 r. (Van den Berg et al., „The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds” (Ponowna ocena współczynników równoważnych toksyczności dla ludzi i ssaków w odniesieniu do dioksyn i związków dioksynopodobnych, przeprowadzona w 2005 r. przez Światową Organizację Zdrowia), Toxicological Sciences 93[2], 223-241 [2006]).

Kongener

Wartość TEF

Kongener

Wartość TEF

Dioksyny

 

„Dioksynopodobne” PCB

 

Dibenzo-p-dioksyny („PCDD”)

 

non-orto podstawione PCB

 

2,3,7,8 - TCDD

1

PCB77

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB81

0,0003

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB126

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB169

0,03

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

 

OCDD

0,0003

 

 

 

 

Mono-orto podstawione PCB

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

Stosowane skróty: „T” — tetra; „P” — penta; „Hx” — heksa; „Hp” — hepta; „O” — okta; „CDD” — chlorodibenzodioksyna; CDF — chlorodibenzofuran; „CB” — chlorobifenyl


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji, o której mowa w art. 9

Rozporządzenie (WE) nr 1881/2006

Niniejsze rozporządzenie

art. 1

art. 2

art. 2 ust. 1, 2, 3

art. 3 ust. 1, 2, i 3

art. 2 ust. 4

art. 3 ust. 3

art. 3 ust. 1 i 2

art. 2 ust. 1 i 2

art. 3 ust. 3

art. 5 ust. 3

art. 3 ust. 4

art. 4

art. 4

art. 5

art. 5

art. 6

art. 6

załącznik I pkt 6.1.3.1, 6.1.3.3, 6.1.4.1

art. 7

art. 7

art. 8

-

art. 9

art. 8

art. 10

art. 9

art. 11

art. 10

art. 12

art. 11

załącznik

załącznik I


Top