EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0900

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/900 z dnia 25 kwietnia 2023 r. ustanawiająca infrastrukturę do badania aerozoli, chmur i gazów śladowych (ACTRIS ERIC) (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 2646) (Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, rumuńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2023/2646

OJ L 115, 3.5.2023, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/900/oj

3.5.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/15


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/900

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ustanawiająca infrastrukturę do badania aerozoli, chmur i gazów śladowych (ACTRIS ERIC)

(notyfikowana jako dokument nr C(2023) 2646)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, rumuńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy Norwegia, Polska, Rumunia, Szwecja i Włochy, zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 723/2009, przedłożyły Komisji wniosek o utworzenie infrastruktury do badania aerozoli, chmur i gazów śladowych (ACTRIS ERIC) („wniosek”). Szwajcaria podała do wiadomości swoją decyzję o uczestnictwie w ACTRIS ERIC początkowo w charakterze obserwatora.

(2)

Wnioskodawcy uzgodnili, że przyjmującym państwem członkowskim ACTRIS ERIC będzie Finlandia.

(3)

Decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2015 (2) rozporządzenie (WE) nr 723/2009 zostało włączone do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

(4)

Komisja dokonała oceny wniosku zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 i stwierdziła, że spełnia on wymogi określone w tym rozporządzeniu. W trakcie oceny Komisja uzyskała opinie niezależnych ekspertów w dziedzinie wpływu aerozoli, chmur i gazów śladowych na klimat Ziemi, jakość powietrza, zdrowie ludzi i ekosystemy.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 723/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Ustanawia się infrastrukturę do badania aerozoli, chmur i gazów śladowych (ACTRIS ERIC).

2.   Zasadnicze elementy statutu ACTRIS ERIC, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 723/2009, określono w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii, Republiki Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Norwegii, Republiki Finlandii, Republiki Francuskiej, Królestwa Hiszpanii, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Szwecji oraz Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 kwietnia 2023 r.

W imieniu Komisji

Mariya GABRIEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1.

(2)  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2015 z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2016/755] (Dz.U. L 129 z 19.5.2016, s. 85).


ZAŁĄCZNIK

ZASADNICZE ELEMENTY STATUTU ACTRIS ERIC

1.   Nazwa

(art. 1 statutu ACTRIS ERIC)

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 723/2009 ustanawia się infrastrukturę do badania aerozoli, chmur i gazów śladowych (ACTRIS) jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) o nazwie „ACTRIS ERIC”.

2.   Zadania i działania

(art. 2 statutu ACTRIS ERIC)

1.

Celem ACTRIS jest opracowywanie wysokiej jakości zintegrowanych zbiorów danych w dziedzinie nauk o atmosferze oraz świadczenie usług, w tym usług związanych z dostępem do wyposażonych w odpowiednie urządzenia platform, dostosowanych do zastosowań naukowych i technologicznych.

2.

Głównym zadaniem ACTRIS ERIC jest utworzenie i prowadzenie rozproszonej infrastruktury badawczej oraz koordynacja strategicznego i finansowego rozwoju oraz długoterminowego funkcjonowania ACTRIS.

3.

W ramach realizacji swojego głównego zadania i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym statucie ACTRIS ERIC prowadzi następujące działania:

a)

koordynuje i monitoruje odpowiednie dostarczanie danych z obiektów krajowych;

b)

koordynuje i monitoruje działania w obiektach centralnych oraz strategie rozwoju ich usług;

c)

zapewnia otwarty i terminowy dostęp do danych i związanych z danymi produktów ACTRIS za pośrednictwem centrum danych;

d)

zarządza fizycznym i zdalnym dostępem do centrów tematycznych, centrum danych i obiektów krajowych.

4.

ACTRIS ERIC może również prowadzić następujące działania:

a)

promowanie ACTRIS wśród społeczności naukowych, sektora prywatnego i ogółu społeczeństwa;

b)

wdrażanie rozwiązań na rzecz rozwoju społecznego i technologicznego związanych z zadaniem i działaniami określonymi w art. 2 ust. 2 i 3 statutu;

c)

rozwijanie wspólnych działań z grupami użytkowników, w tym z przedstawicielami sektora;

d)

promowanie transferu wiedzy do podmiotów z sektora, społeczeństwa i decydentów politycznych;

e)

harmonizacja wdrażania ACTRIS w świetle krajowych priorytetów i strategii;

f)

promowanie zasobów ACTRIS do celów kształcenia i szkolenia;

g)

współpraca i współdziałanie z innymi infrastrukturami badawczymi w powiązanych i uzupełniających się dziedzinach;

h)

wspieranie szkoleń, działań informacyjnych i współpracy międzynarodowej;

i)

uczestnictwo w działaniach naukowo-badawczych istotnych w kontekście jej zadania w roli partnera finansującego lub finansowanego; oraz

j)

wszelkie inne powiązane działania niezbędne do realizacji jej zadania.

5.

ACTRIS ERIC realizuje swoje główne zadanie na zasadzie niedochodowej. Bez uszczerbku dla zasad mających zastosowanie do pomocy państwa ACTRIS ERIC może prowadzić działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie, pod warunkiem że jest ona ściśle związana z jej głównym zadaniem i nie zagraża jego realizacji. ACTRIS ERIC ewidencjonuje oddzielnie koszty i przychody ze swojej działalności gospodarczej i stosuje ceny rynkowe za świadczone usługi, a gdy ustalenie cen rynkowych jest niemożliwe – ceny pokrywające pełne koszty usługi powiększone o rozsądną marżę. Wszelkie dochody z tytułu tej ograniczonej działalności gospodarczej są wykorzystywane przez ACTRIS ERIC w celu poprawy i wzmocnienia jej zadania.

3.   Lokalizacja i siedziba statutowa

(art. 3 statutu ACTRIS ERIC)

1.

ACTRIS ERIC jest rozproszoną infrastrukturą badawczą z siedzibą statutową w Helsinkach w Finlandii, posiadającą jednostki biura centralnego w Finlandii i we Włoszech.

2.

Rozproszona infrastruktura badawcza obejmuje centrum danych, centra tematyczne i obiekty krajowe zlokalizowane w różnych krajach. Centrum danych, centra tematyczne i obiekty krajowe są połączone z ACTRIS ERIC na podstawie umów zawartych z organizacjami, które prowadzą te obiekty.

4.   Czas trwania i likwidacja

(art. 4 statutu ACTRIS ERIC)

1.

ACTRIS ERIC ustanawia się na czas nieokreślony, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących likwidacji ERIC.

2.

Decyzję o likwidacji ACTRIS ERIC podejmuje walne zgromadzenie zgodnie z art. 18 ust. 8 statutu.

3.

Aktywa pozostałe po spłacie zadłużenia ACTRIS ERIC rozdziela się między członków, stałych obserwatorów i obserwatorów proporcjonalnie do ich skumulowanego rocznego wkładu pieniężnego w ACTRIS ERIC, o ile walne zgromadzenie nie postanowi inaczej.

4.

Bez zbędnej zwłoki po podjęciu decyzji o likwidacji, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 10 dni od podjęcia takiej decyzji, ACTRIS ERIC powiadamia o niej Komisję Europejską. Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od zakończenia procedury likwidacji, ACTRIS ERIC powiadamia Komisję Europejską o tym fakcie.

5.

ACTRIS ERIC przestaje istnieć z dniem opublikowania przez Komisję Europejską stosownego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.   Odpowiedzialność i ubezpieczenie

(art. 5 statutu ACTRIS ERIC)

1.

ACTRIS ERIC odpowiada za swoje długi.

2.

Odpowiedzialność finansowa członków, stałych obserwatorów i obserwatorów za długi ACTRIS ERIC jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich rocznych wkładów na rzecz ACTRIS ERIC.

3.

ACTRIS ERIC zawiera odpowiednią umowę ubezpieczenia obejmującą elementy ryzyka związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem ACTRIS ERIC.

6.   Polityka dostępu w odniesieniu do użytkowników

(art. 6 statutu ACTRIS ERIC)

1.

ACTRIS ERIC zapewnia skuteczny dostęp do danych, narzędzi i usług. Niedyskryminacyjne ustalanie priorytetów odbywa się z uwzględnieniem zasług naukowych, technicznej wykonalności lub innych odpowiednich kryteriów związanych z celem ACTRIS.

2.

Dostęp musi opierać się na zasadzie otwartego dostępu zgodnie z kryteriami, procedurami i trybem określonymi w dokumentach ACTRIS ERIC dotyczących polityki w zakresie danych oraz polityki w zakresie dostępu i usług zatwierdzonych przez walne zgromadzenie. Procedury i kryteria oceny podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej ACTRIS ERIC. ACTRIS ERIC zapewnia wytyczne dla użytkowników, w tym za pośrednictwem swojej strony internetowej, w celu ułatwienia dostępu do danych, narzędzi i usług.

7.   Polityka w zakresie oceny

(art. 7 statutu ACTRIS ERIC)

Działalność ACTRIS ERIC podlega corocznej ocenie przez Radę konsultacyjną ds. nauki i innowacji. Usługi, działania i zarządzanie ACTRIS są ponadto oceniane co najmniej raz na pięć lat przez niezależnych zewnętrznych oceniających, którzy nie mogą być członkami Rady konsultacyjnej ds. nauki i innowacji i którzy są wyznaczeni przez walne zgromadzenie i przedkładają mu sprawozdania.

8.   Polityka upowszechniania wyników badań

(art. 8 statutu ACTRIS ERIC)

1.

ACTRIS ERIC promuje otwartą naukę i innowacje oraz zachęca użytkowników do publicznego udostępniania wyników ich badań. Wykorzystywanie danych, usług i infrastruktury ACTRIS jest uznawane w publikacjach i wszelkich innych dokumentach. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w przepisach wewnętrznych ACTRIS ERIC.

2.

ACTRIS ERIC wykorzystuje różne kanały, aby dotrzeć do odbiorców docelowych, w tym portal internetowy, media społecznościowe, biuletyny, warsztaty, udział w konferencjach oraz artykuły w czasopismach i gazetach codziennych.

9.   Polityka w zakresie praw własności intelektualnej

(art. 9 statutu ACTRIS ERIC)

1.

Z zastrzeżeniem warunków jakiejkolwiek umowy między ACTRIS ERIC a użytkownikami prawa własności intelektualnej tworzone przez użytkowników ACTRIS ERIC są własnością tych użytkowników.

2.

Dane ACTRIS, jak również prawa własności intelektualnej oraz do innych zasobów wiedzy wytworzonych i rozwiniętych w ramach ACTRIS należą do podmiotów lub osób, które je wytworzyły. Podmioty przekazujące dane zezwalają ACTRIS ERIC na korzystanie z danych ACTRIS zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach ACTRIS dotyczących polityki w zakresie danych oraz polityki dostępu i usług.

3.

Dane ACTRIS udostępnia się zgodnie z zasadami otwartej nauki i otwartego dostępu określonymi bardziej szczegółowo w przepisach wewnętrznych.

10.   Polityka zatrudnienia

(art. 10 statutu ACTRIS ERIC)

1.

Politykę zatrudnienia ACTRIS ERIC regulują przepisy państwa, w którym zatrudnia się pracowników.

2.

Procedury wyboru kandydatów, rekrutacji i zatrudnienia w ACTRIS ERIC muszą być przejrzyste, niedyskryminacyjne i muszą przebiegać z poszanowaniem równości szans. Szczegółowe zasady rekrutacji pracowników są określone w przepisach wewnętrznych.

11.   Polityka zamówień publicznych

(art. 11 statutu ACTRIS ERIC)

ACTRIS ERIC traktuje podmioty pragnące wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i oferty na takich samych warunkach i w sposób niedyskryminujący, niezależnie od tego, czy siedziba podmiotu znajduje się na terytorium Unii czy poza nim. Polityka zamówień publicznych ACTRIS ERIC musi być zgodna z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i konkurencji. Szczegółowe przepisy dotyczące procedur i kryteriów udzielania zamówień określa się w przepisach wewnętrznych.


Top