EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0829

Decyzja Komisji (UE) 2023/829 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów, które mają być dystrybuowane lub nieodpłatnie udostępniane na rzecz osób uciekających przed agresją wojskową w Ukrainie oraz osób potrzebujących w Ukrainie (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 2490) (Jedynie teksty w języku estońskim, francuskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, rumuńskim i słowackim są autentyczne)

C/2023/2490

Dz.U. L 104 z 19.4.2023, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/829/oj

19.4.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/25


DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/829

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów, które mają być dystrybuowane lub nieodpłatnie udostępniane na rzecz osób uciekających przed agresją wojskową w Ukrainie oraz osób potrzebujących w Ukrainie

(notyfikowana jako dokument nr C(2023) 2490)

(Jedynie teksty w języku estońskim, francuskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, rumuńskim i słowackim są autentyczne)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określającą zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów (1), w szczególności jej art. 53, akapit pierwszy,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (2), w szczególności jego art. 76 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową wobec Ukrainy. W rezultacie miliony osób uciekły z Ukrainy, a państwa członkowskie UE przyznały tymczasową ochronę (3) około 4 milionom osób. Napływ osób uciekających przed agresją wojskową w Ukrainie nadal stawia przed przyjmującymi je państwami członkowskimi wyzwania dotyczące zapewnienia wystarczającej pomocy humanitarnej i zaspokojenia podstawowych potrzeb tych osób.

(2)

W dniu 24 lutego 2022 r. Ukraina wystąpiła o pomoc zgodnie z art. 16 ust. 1 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE (4) w zakresie zaopatrzenia służącego do ochrony ludności.

(3)

Odpowiedź państw członkowskich i społeczności międzynarodowej stanowiła wyraz solidarności i wsparcia – przekazywały one w ramach pomocy humanitarnej towary z przeznaczeniem do dystrybucji wśród osób uciekających przed agresją wojskową i przybywających do Unii oraz innym osobom dotkniętym agresją wojskową w Ukrainie.

(4)

W dniu 1 lipca 2022 r. przyjęto decyzję Komisji (UE) 2022/1108 (5). Decyzja ta przyznaje, w odniesieniu do niektórych państw członkowskich, zwolnienie z należności celnych przywozowych i z podatku od wartości dodanej („VAT”) w odniesieniu do przywozu towarów, które mają być dystrybuowane lub nieodpłatnie udostępniane osobom uciekającym przed agresją wojskową w Ukrainie i osobom potrzebującym w Ukrainie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

(5)

W dniu 25 listopada 2022 r. Komisja skonsultowała się z państwami członkowskimi w sprawie ewentualnego przedłużenia okresu obowiązywania środków określonych w tej decyzji. W wyniku tych konsultacji wnioski o stosowanie lub dalsze stosowanie tych środków zostały złożone w dniu 2 grudnia 2022 r. przez Estonię, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Niderlandy, Austrię, Polskę i Rumunię, w dniu 5 grudnia 2022 r. przez Słowację i w dniu 30 grudnia 2022 r. przez Francję („występujące z wnioskiem państwa członkowskie”).

(6)

Ponieważ kryzys humanitarny spowodowany rosyjską inwazją na Ukrainę nadal trwa i ma poważne konsekwencje nie tylko dla Ukrainy, ale również dla niektórych państw członkowskich, stanowi on katastrofę, która nawiedziła terytoria szeregu państw członkowskich, w rozumieniu tytułu II rozdział XVII sekcja C rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz tytułu VIII rozdział 4 dyrektywy 2009/132/WE.

(7)

Należy zatem zezwolić występującym z wnioskiem państwom członkowskim na przyznanie zwolnienia z należności celnych przywozowych pobieranych od towarów przywożonych do celów określonych w art. 74 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz zwolnienia z VAT należnego od towarów przywożonych do celów określonych w art. 51 dyrektywy 2009/132/WE przez organizacje państwowe oraz organizacje charytatywne lub dobroczynne zatwierdzone przez właściwe organy występujących z wnioskiem państw członkowskich lub w imieniu tych organizacji. Biorąc pod uwagę bezprecedensową sytuację, należy zezwolić występującym z wnioskiem państwom członkowskim na przyznanie zwolnienia z należności celnych przywozowych i zwolnienia z VAT od towarów przeznaczonych na pomoc humanitarną, które są przywożone w celu dopuszczenia ich do obrotu również przez organizacje państwowe lub inne organizacje charytatywne lub dobroczynne zatwierdzone i prowadzące podobną działalność w innym występującym z wnioskiem państwie członkowskim, w którym towary te mają być wykorzystywane. Aby odpowiedzieć na wnioski państw członkowskich o udzielenie pomocy osobom, które pozostały w Ukrainie i zostały poważnie dotknięte agresją wojskową, należy również zezwolić na dalsze przekazywanie tych towarów ukraińskim organizacjom państwowym lub organizacjom charytatywnym lub dobroczynnym zatwierdzonym przez właściwe organy Ukrainy z przeznaczeniem do nieodpłatnej dystrybucji tych towarów wśród osób potrzebujących w Ukrainie. Ponadto należy zezwolić występującym z wnioskiem państwom członkowskim na przyznanie zwolnienia z należności celnych przywozowych pobieranych od towarów przywożonych do celów określonych w art. 74 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz zwolnienia z VAT należnego od towarów przywożonych do celów określonych w art. 51 dyrektywy 2009/132/WE, jeżeli są one przywożone w celu dopuszczenia ich do obrotu przez agencje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych lub w imieniu tych agencji w celu zaspokojenia ich potrzeb w trakcie udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej osobom uciekającym przed agresją wojskową w Ukrainie.

(8)

W celu monitorowania przywozu, w odniesieniu do którego przyznano zwolnienie z należności przywozowych lub z VAT, występujące z wnioskiem państwa członkowskie powinny informować Komisję o charakterze, ilościach i wartości poszczególnych towarów, na które udzielono zwolnienia z należności celnych przywozowych i VAT, przeznaczonych do dystrybucji lub nieodpłatnego udostępnienia na rzecz osób uciekających przed agresją wojskową w Ukrainie, o organizacjach, które zostały przez nie zatwierdzone do dystrybucji lub udostępniania tych towarów, oraz o środkach wprowadzonych w celu zapobieżenia wykorzystywaniu tych towarów do celów innych niż zaspokojenie potrzeb osób uciekających przed agresją wojskową w Ukrainie.

(9)

Aby zapewnić zgodność z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zapobiegać nieprawidłowościom oraz chronić interesy finansowe Unii i państw członkowskich, występujące z wnioskiem państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie środków zarządzania ryzykiem i odpowiednich środków kontroli celnej w odniesieniu do dopuszczenia do obrotu i wykorzystania oraz późniejszego przekazania do Ukrainy towarów, w odniesieniu do których przyznano zwolnienie z należności celnych przywozowych lub zwolnienie z VAT. Wprowadzone środki należy zgłaszać Komisji w terminie określonym w niniejszej decyzji.

(10)

Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed występującymi z wnioskiem państwami członkowskimi, zwolnienie z należności celnych przywozowych i z VAT należy przyznać w odniesieniu do przywozu dokonywanego od dnia 1 stycznia 2023 r. Zwolnienia te powinny obowiązywać do dnia 31 grudnia 2023 r.

(11)

W dniu 16 stycznia 2023 r. przeprowadzono konsultacje z państwami członkowskimi, zgodnie z art. 76 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 i art. 53 akapit pierwszy dyrektywy 2009/132/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Zwalnia się towary z należności celnych przywozowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz z podatku od wartości dodanej (VAT) od importu w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2009/132/WE, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

towary przeznaczone są do jednego z następujących zastosowań:

(i)

nieodpłatnej dystrybucji przez organy i organizacje, o których mowa w lit. c), na rzecz osób uciekających przed agresją wojskową w Ukrainie;

(ii)

nieodpłatne udostępnianie na rzecz osób uciekających przed agresją wojskową w Ukrainie, pod warunkiem że towary pozostają własnością organów i organizacji, o których mowa w lit. c);

b)

towary spełniają wymogi określone w art. 75, 78, 79 i 80 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz w art. 52, 55, 56 i 57 dyrektywy 2009/132/WE;

c)

towary są przywożone w celu dopuszczenia ich do obrotu przez organizacje państwowe, w tym organy państwowe, publiczne i inne podmioty prawa publicznego, lub przez organizacje charytatywne lub dobroczynne zatwierdzone przez właściwe organy występujących z wnioskiem państw członkowskich, na terytorium których towary mają być wykorzystywane, lub w imieniu tych organizacji.

2.   Towary, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą również zostać zwolnione z należności celnych przywozowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz z VAT w imporcie w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/132/WE w występującym z wnioskiem państwie członkowskim innym niż występujące z wnioskiem państwo członkowskie, w którym towary mają być wykorzystywane, pod warunkiem że towary te są przywożone w celu dopuszczenia ich do obrotu przez organizację państwową lub inną organizację charytatywną lub dobroczynną zatwierdzoną przez właściwe organy i prowadzącą podobną działalność w państwie członkowskim, w którym towary mają być wykorzystywane.

3.   Przekazywanie towarów między tymi dwoma państwami członkowskimi wymaga, aby zatwierdzona organizacja charytatywna lub dobroczynna wystosowała uprzednie powiadomienie do właściwych organów występującego z wnioskiem państwa członkowskiego, które przyznało zwolnienie z należności celnych przywozowych i z VAT.

4.   Z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia właściwych organów występującego z wnioskiem państwa członkowskiego, które przyznało zwolnienie z należności celnych przywozowych, organizacje korzystające ze zwolnienia z należności celnych przywozowych i z VAT zgodnie z ust. 1 i 2 mogą przekazywać towary, o których mowa w ust. 1 i w odniesieniu do których przyznano zwolnienie z należności celnych przywozowych i z VAT, organizacjom państwowym Ukrainy lub organizacjom charytatywnym lub dobroczynnym zatwierdzonym przez właściwe organy Ukrainy, z przeznaczeniem do nieodpłatnej dystrybucji towarów wśród osób potrzebujących w Ukrainie.

5.   Z zastrzeżeniem art. 75–80 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 i art. 52–57 dyrektywy 2009/132/WE zwalnia się również towary z należności celnych przywozowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz z VAT w imporcie w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/132/WE, jeżeli są one przywożone w celu dopuszczenia ich do obrotu przez agencje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych lub w imieniu tych agencji w celu zaspokojenia ich potrzeb w trakcie udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej osobom uciekającym przed agresją wojskową w Ukrainie.

Artykuł 2

Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o charakterze, ilościach i wartości towarów, na które udzieliły zwolnienia z należności celnych przywozowych i VAT na podstawie art. 1, comiesięcznie, piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Do dnia 31 marca 2024 r. państwo członkowskie przekazuje Komisji następujące informacje:

a)

wykaz organizacji zatwierdzonych przez właściwe organy w państwach członkowskich, o których to organizacjach mowa w art. 1 ust. 1 lit. c);

b)

następujące skonsolidowane informacje na temat towarów zwolnionych z należności celnych przywozowych i z VAT zgodnie z art. 1:

(i)

numer zgłoszenia celnego;

(ii)

data przyjęcia zgłoszenia celnego;

(iii)

kod procedury celnej;

(iv)

występujące z wnioskiem państwo członkowskie lub kraj przeznaczenia, w którym towary miały być wykorzystane;

(v)

kod Nomenklatury scalonej;

(vi)

kod Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC);

(vii)

masa netto;

(viii)

jednostka uzupełniająca, w stosownych przypadkach;

(ix)

wartość towarów;

(x)

stawka celna;

(xi)

stawka VAT;

(xii)

kwota niepobranych należności celnych i VAT;

(xiii)

pochodzenie towarów;

(xiv)

nazwy organów i organizacji, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c);

c)

środki wprowadzone w celu zapewnienia zgodności z art. 78, 79 i 80 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz art. 55, 56 i 57 dyrektywy 2009/132/WE, a także, w stosownych przypadkach, środki zarządzania ryzykiem i kontroli celnej wprowadzone na podstawie art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (6) w odniesieniu do towarów objętych zakresem niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Art. 1 stosuje się do przywozu do Estonii, Francji, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Niderlandów, Austrii, Polski, Rumunii i Słowacji od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Estońskiej, Republiki Francuskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii i Republiki Słowackiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 kwietnia 2023 r.

W imieniu Komisji

Paolo GENTILONI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 292 z 10.11.2009, s. 5.

(2)  Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23.

(3)  Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony (Dz.U. L 71 z 4.3.2022, s. 1).

(4)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).

(5)  Decyzja Komisji (UE) 2022/1108 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów, które mają być dystrybuowane lub nieodpłatnie udostępniane na rzecz osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz osób potrzebujących w Ukrainie (Dz.U. L 178 z 5.7.2022, s. 57).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).


Top