EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0443

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/443 z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1151 w odniesieniu do procedur homologacji typu w zakresie emisji dla lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2023/843

OJ L 66, 2.3.2023, p. 1–237 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/443/oj

2.3.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/443

z dnia 8 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1151 w odniesieniu do procedur homologacji typu w zakresie emisji dla lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3 i art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 reguluje homologację typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich emisji zanieczyszczeń. W tym celu wymaga, aby nowe lekkie pojazdy osobowe i użytkowe spełniały wymogi dotyczące określonych wartości granicznych emisji. Szczegółowe przepisy techniczne niezbędne do wykonania tego rozporządzenia są zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151 (2). Biorąc pod uwagę, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 (3) reguluje homologację typu pojazdów silnikowych, należy dostosować definicje z rozporządzenia (UE) 2017/1151 do definicji z rozporządzenia (UE) 2018/858 w celu zapewnienia jednolitego zrozumienia przepisów dotyczących homologacji typu (2).

(2)

Przepisy dotyczące dostępu do informacji dotyczących pokładowego układu diagnostycznego (OBD) pojazdów oraz informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów określone w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 715/2007 zostały włączone do rozdziału XIV rozporządzenia (UE) 2018/858, które stosuje się od 1 września 2020 r. W celu dostosowania prawodawstwa należy uchylić przepisy rozporządzenia (UE) 2017/1151 dotyczące dostępu do takich informacji.

(3)

Od czasu wprowadzenia metodyki dotyczącej emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE) do wymogów dotyczących badań pojazdów na mocy rozporządzenia (UE) 2016/427, które zostało przejęte w załączniku IIIA do rozporządzenia (UE) 2017/1151, wszystkie pojazdy mogą być badane w niskich temperaturach otoczenia. Szczególny wymóg przedstawiania informacji wykazujących, że urządzenia kontrolujące emisję tlenków azotu (NOx) osiągają wystarczająco wysoką temperaturę w ciągu 400 sekund od temperatury – 7 °C, jest zatem zbędny i powinien zostać skreślony.

(4)

Aby umożliwić monitorowanie zużycia paliwa lub energii elektrycznej we wszystkich typach pojazdów objętych niniejszym rozporządzeniem, wymogi dotyczące takiego monitorowania powinny mieć zastosowanie do pojazdów kategorii N2. Ponieważ jest to nowy wymóg dla tej kategorii, należy dać producentom pojazdów wystarczająco dużo czasu na spełnienie tego wymogu.

(5)

W celu ustalenia, czy badany pojazd działa w ramach podstawowej strategii emisji (BES) czy pomocniczej strategii emisji (AES), w pojazdach należy wprowadzić odpowiednie oznaczenie aktywacji AES informujące o tym, kiedy stosowany jest AES. W związku z tym potrzebny jest odpowiedni czas na wprowadzenie takiego wskaźnika we wszystkich nowych pojazdach.

(6)

Należy udostępnić pakiet dokumentacji formalnej, aby umożliwić innym organom udzielającym homologacji typu, służbom technicznym, osobom trzecim, Komisji lub organom nadzoru rynku ocenę, czy emisje wyższe niż oczekiwano podczas badań pod pewnymi warunkami można przypisać AES.

(7)

Biorąc pod uwagę, że rozporządzenie (UE) 2018/858 zezwala osobom trzecim na badania zgodności eksploatacyjnej, należy dostosować przepisy dotyczące kontroli zgodności eksploatacyjnej.

(8)

Stosowanie kontroli zgodności eksploatacyjnej ma być ułatwione za pomocą elektronicznej platformy kontroli zgodności eksploatacyjnej. Rozwój tej platformy pokazał, że konieczne są pewne zmiany w wykazach przejrzystości. Jednocześnie należy uprościć wykazy przejrzystości, aby zawierały one jedynie elementy niezbędne do badania zgodności eksploatacyjnej.

(9)

Regulamin ONZ w sprawie emisji w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE) jest opracowywany na Światowym Forum na rzecz Harmonizacji Przepisów dotyczących Pojazdów w celu poprawy struktury i innych elementów metodyki RDE. Usprawnienia te nie zostały jeszcze formalnie przyjęte, ale ponieważ stanowią one najnowsze osiągnięcia techniczne, konieczne jest ich wprowadzenie do rozporządzenia (UE) 2017/1151.

(10)

W latach 2020 (4) i 2021 (5) Wspólne Centrum Badawcze opublikowało dwa sprawozdania z przeglądu dotyczące oceny marginesów PEMS wykorzystywanych w procedurze RDE, przedstawiające najnowszy stan wiedzy na temat działania przenośnych systemów pomiaru emisji. Należy zatem obniżyć marginesy PEMS zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą naukową zawartą w tych sprawozdaniach. Obniżeniu marginesów PEMS powinny towarzyszyć zmiany w metodyce obliczania wyników badania RDE.

(11)

Światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich (WLTP) została po raz pierwszy przyjęta na Światowym Forum ONZ na rzecz Harmonizacji Przepisów dotyczących Pojazdów jako ogólne przepisy techniczne (GTR) nr 15 (6), a następnie jako regulamin ONZ nr 154 (7). W ONZ wprowadzono pewne zmiany do metodologii WLTP w celu uwzględnienia najnowszych osiągnięć w zakresie postępu technicznego. Należy zatem dostosować metodykę WLTP określoną w rozporządzeniu (UE) 2017/1151 do regulaminu ONZ.

(12)

Regulamin ONZ nr 154 obejmuje dwa zestawy wymogów regionalnych, określanych jako poziom 1A i poziom 1B. Chociaż większość wymogów tego regulaminu ONZ ma zastosowanie zarówno do poziomu 1A, jak i poziomu 1B, niektóre z nich są specyficzne dla określonego poziomu. Do celów stosowania regulaminu ONZ nr 154 w Unii istotne są jedynie wymogi poziomu 1A, ponieważ tylko ten poziom opiera się na czterofazowym cyklu badań (małej, średniej, dużej i bardzo dużej prędkości) stosowanym w Unii.

(13)

Aby zmniejszyć złożoność niniejszego rozporządzenia i uniknąć powielania przepisów regulacyjnych, zamiast transponować przepisy regulaminu ONZ nr 154 niniejszym rozporządzeniem, odniesienie do tego regulaminu ONZ należy wprowadzić do rozporządzenia (UE) 2017/1151.

(14)

Na podstawie zaleceń Wspólnego Centrum Badawczego należy zmienić odpowiednią procedurę badania na potrzeby oceny zgodności produkcji (CoP) emisji dwutlenku węgla (CO2) z pojazdów, w tym procedurę docierania, aby umożliwić postęp techniczny.

(15)

Aby ograniczyć elastyczność badań, należy wprowadzić określone przepisy szczegółowe, takie jak przepisy dotyczące stosowania narzędzi symulacji obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) i jej walidacji, a także przepisy dotyczące wprowadzania funkcji automatycznego odłączania silnika na biegu jałowym w pracy hamowni.

(16)

Jako narzędzie referencyjne należy wprowadzić dodatkowe narzędzie do obliczania zmiany biegów opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze.

(17)

Konieczna jest aktualizacja badania typu 5 w celu weryfikacji trwałości urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń oraz aktualizacja wymogów dotyczących OBD, aby uwzględnić zmiany związane z WLTP.

(18)

Ostatnie badania wskazują na znaczną różnicę między średnimi rzeczywistymi emisjami CO2 pojazdów hybrydowych typu plug-in a ich emisjami CO2 określonymi na podstawie WLTP. Aby zapewnić reprezentatywność emisji CO2 określonych dla takich pojazdów dla rzeczywistego zachowania kierowców, należy zmienić współczynniki użyteczności stosowane do celów określenia emisji CO2 w ramach homologacji typu. W pierwszej kolejności należy określić nowe czynniki użyteczności na podstawie dostępnych danych. W drugiej kolejności czynniki te należy poddać dalszej weryfikacji, z uwzględnieniem danych z urządzeń monitorujących zużycie paliwa znajdujących się w takich pojazdach zgromadzone zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/392 (8).

(19)

Niektóre wymogi wprowadzone w tej poprawce, takie jak wskaźnik aktywacji AES, wymagają dostosowania pojazdu. Dlatego wymogi te należy wprowadzić w trzech odrębnych etapach.

(20)

Należy zatem zmienić rozporządzenie (UE) 2017/1151.

(21)

Aby zapewnić państwom członkowskim, organom krajowym i podmiotom gospodarczym wystarczającą ilość czasu na przygotowanie się do stosowania przepisów wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem, należy odroczyć datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

(22)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2017/1151 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 (*1).

Stosuje się również poniższe definicje:

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1).”;"

b)

w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„»typ pojazdu w odniesieniu do emisji« oznacza grupę pojazdów, które:”;

2)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

nie różnią się pod względem kryteriów stanowiących »rodzinę interpolacji«, jak określono w pkt 6.3.2 regulaminu ONZ nr 154 (*2);

(*2)  Regulamin ONZ nr 154 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji lekkich pojazdów osobowych i użytkowych w odniesieniu do emisji objętych kryteriami, emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną (WLTP) (Dz.U. L 290 z 10.11.2022, s. 1).”;"

3)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

mieszczą się w jednym »zakresie interpolacji CO2« w rozumieniu pkt 2.3.2 załącznika B6 do regulaminu ONZ nr 154 lub pkt 4.5.1 załącznika B8 do regulaminu ONZ 154;”;

4)

lit. c) tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„—

recyrkulacja spalin (jest lub nie ma, wewnętrzna/zewnętrzna, chłodzona/niechłodzona, niskie/wysokie/łączne ciśnienie).”;

c)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

»homologacja typu WE pojazdu w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń« oznacza homologację typu UE pojazdów w odniesieniu do ich emisji z rury wydechowej, emisji ze skrzyni korbowej, emisji par i zużycia paliwa;”;

d)

w pkt 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

liczba i rodzaj wkładów, budowa i materiał;”;

b)

dodaje się lit. i) w brzmieniu:

„i)

wymagany odczynnik (w stosownych przypadkach);”;

e)

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10)

»pojazd jednopaliwowy na gaz« oznacza pojazd, który jest zaprojektowany przede wszystkim do stałego zasilania gazem płynnym lub gazem ziemnym/biometanem lub wodorem, ale może również posiadać układ benzynowy tylko do celów awaryjnych lub do rozruchu, przy czym maksymalna pojemność zbiornika na benzynę nie przekracza 15 litrów;”;

f)

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)

»pojazd dwupaliwowy« oznacza pojazd o dwóch oddzielnych układach przechowywania paliwa, który przez większość czasu jest przeznaczony do zasilania głównie tylko jednym paliwem jednocześnie;”;

g)

pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17)

»właściwie utrzymywany i użytkowany« oznacza, w odniesieniu do badanego pojazdu, że spełnia on kryteria dopuszczenia wybranego pojazdu, określone w dodatku 1 do załącznika II”;

h)

pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20)

»nieprawidłowe działanie« oznacza usterkę komponentu lub układu związanego z emisją zanieczyszczeń powodującą wystąpienie emisji zanieczyszczeń przekraczających wartości graniczne określone w tabeli 4A w pkt 6.8.2 regulaminu ONZ nr 154 lub jeżeli układ OBD nie jest w stanie spełnić podstawowych wymogów dotyczących monitorowania określonych w załączniku C5 do regulaminu ONZ nr 154;”;

i)

pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22)

»cykl jazdy« oznacza, w odniesieniu do układów OBD pojazdu, uruchomienie silnika, tryb jazdy, podczas którego zostałoby wykryte ewentualne nieprawidłowe działanie, oraz wyłączenie silnika”;

j)

uchyla się pkt 23;

k)

dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

„23a)

»osoba trzecia« oznacza osobę trzecią spełniającą wymogi rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/163 (*3).

(*3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/163 z dnia 7 lutego 2022 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów funkcjonalnych dotyczących nadzoru rynku w zakresie pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. L 27 z 8.2.2022, s. 1).”;"

l)

pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25)

»pogorszonej jakości urządzenie kontrolujące emisję zanieczyszczeń stanowiące część zamienną« oznacza urządzenie kontrolujące emisję zanieczyszczeń określone w art. 3 pkt 11 rozporządzenia (WE) nr 715/2007, które zostało poddane starzeniu lub którego jakość została pogorszona w sztuczny sposób do takiego stopnia, że spełnia ono wymogi ustanowione w pkt 1 dodatku 1 do załącznika C4 do regulaminu ONZ nr 154.”;

2)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Aby uzyskać homologację typu WE w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń, producent wykazuje, że pojazdy spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia podczas badań zgodnych z procedurami badań określonych w załącznikach IIIA–VIII, XI, XVI, XX, XXI i XXII. Producent zapewnia również zgodność paliw wzorcowych ze specyfikacjami określonymi w załączniku IX.”;

b)

w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„We wszystkich odniesieniach do regulaminu ONZ nr 154 zastosowanie mają wyłącznie wymogi związane z Unią Europejską, charakteryzujące się poziomem 1A. Odniesienia w regulaminie ONZ nr 154 do »emisji objętych kryteriami« należy rozumieć jako odniesienia do »emisji zanieczyszczeń« w niniejszym rozporządzeniu.”;

c)

w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Badania emisji zanieczyszczeń do celów przydatności do ruchu drogowego określone w załączniku IV oraz badania zużycia paliwa i emisji CO2 określone w załączniku XXI są wymagane w celu uzyskania homologacji typu WE w odniesieniu do emisji na podstawie niniejszego ustępu.”;

d)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   W pojazdach jednopaliwowych zasilanych gazem badanie typu 1 należy przeprowadzić z uwzględnieniem różnego składu gazu płynnego albo gazu ziemnego/biometanu, jak określono w załączniku B6 do regulaminu ONZ nr 154 w zakresie emisji zanieczyszczeń, wykorzystując paliwo stosowane do pomiaru mocy netto zgodnie z załącznikiem XX do tego regulaminu.

W pojazdach dwupaliwowych na gaz badanie należy przeprowadzić z użyciem benzyny oraz gazu płynnego albo gazu ziemnego/biometanu. Badania na gazie płynnym lub gazie ziemnym/biometanie przeprowadza się w przypadku różnego składu gazu płynnego lub gazu ziemnego/biometanu, jak określono w załączniku B6 do regulaminu ONZ nr 154 w zakresie emisji zanieczyszczeń, wykorzystując paliwo stosowane do pomiaru mocy netto zgodnie z załącznikiem XX do tego regulaminu.”;

e)

uchyla się ust. 10 akapit drugi i piąty;

f)

w ust. 11 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„11.   Producent zapewnia, aby w całym okresie normalnej eksploatacji pojazdu, który uzyskał homologację typu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007, jego końcowe wyniki emisji RDE, określone zgodnie z załącznikiem IIIA i wyemitowane podczas dowolnego badania typu 1a przeprowadzonego zgodnie z tym załącznikiem nie przekraczały wartości granicznych emisji w odniesieniu do NOx i PN.

Homologacja typu zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 może być wydana wyłącznie wówczas, gdy pojazd jest częścią zwalidowanej rodziny badań PEMS zgodnie z pkt 3.3 załącznika IIIA.”;

3)

art. 4 ust. 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„4.   Jeśli pojazd poddawany badaniu ma zamontowaną wadliwą część, zgodnie z dodatkiem 1 do załącznika C5 do regulaminu ONZ nr 154 musi włączyć się wskaźnik nieprawidłowego działania pokładowego układu diagnostycznego.

Podczas tego badania wskaźnik nieprawidłowego działania pokładowego układu diagnostycznego może się również włączyć, jeżeli poziomy emisji zanieczyszczeń są niższe od wartości progowych pokładowego układu diagnostycznego, określonych w tabeli 4A w pkt 6.8.2 regulaminu ONZ nr 154.

5.   Producent musi zapewnić spełnianie przez pokładowy układ diagnostyczny wymogów dotyczących rzeczywistego działania, określonych w pkt 1 dodatku 1 do załącznika XI, we wszystkich racjonalnie przewidywalnych warunkach jazdy.

6.   Nieszyfrowane dane dotyczące rzeczywistego działania, przechowywane i raportowane przez układ OBD pojazdu zgodnie z przepisami pkt 1 dodatku 1 do załącznika XI, udostępniane są bez utrudnień przez producenta organom krajowym i niezależnym podmiotom.”;

4)

w art. 4a zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Producent zapewnia wyposażenie następujących pojazdów kategorii M1, N1 i N2 w urządzenie do określania, przechowywania i udostępniania danych dotyczących ilości paliwa lub energii elektrycznej zużywanych podczas pracy pojazdu:”;

5)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Wystąpienie o homologację typu WE pojazdu w odniesieniu do emisji”;

b)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Producent składa do organu udzielającego homologacji wniosek o homologację typu WE pojazdu w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń.”;

c)

w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

1)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

w przypadku pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym, deklarację producenta dotyczącą minimalnego odsetka przerw w zapłonie względem całkowitej liczby zapłonów, które mogłyby spowodować emisję zanieczyszczeń przekraczającą wartości progowe OBD określone w tabeli 4A w pkt 6.8.2 regulaminu ONZ nr 154, gdyby taki odsetek przerw w zapłonie występował od początku badania typu 1, jako wybrany do demonstracji zgodnie z załącznikiem C5 do regulaminu ONZ nr 154 lub mógłby prowadzić do przegrzania katalizatora lub katalizatorów spalin, powodując ich nieodwracalne uszkodzenie;”;

2)

lit. d)–g) otrzymują brzmienie:

„d)

deklarację producenta, że układ OBD spełnia wymogi dotyczące rzeczywistego działania, określone w pkt 1 dodatku 1 do załącznika XI do niniejszego rozporządzenia, we wszystkich racjonalnie przewidywalnych warunkach jazdy;

e)

plan zawierający opis szczegółowych kryteriów technicznych inkrementacji licznika i mianownika każdego układu monitorującego, które muszą spełniać wymogi podane w pkt 7.2 i 7.3 dodatku 1 do załącznika C5 do regulaminu ONZ nr 154, jak również kryteriów dezaktywacji liczników, mianowników i ogólnego mianownika w warunkach przedstawionych w pkt 7.7 dodatku 1 do załącznika C5 do regulaminu ONZ nr 154, wraz z uzasadnieniem;

f)

opis środków wprowadzonych w celu zapobieżenia ingerencji osób niepowołanych w działanie systemów kontroli emisji, w tym komputera kontroli emisji i drogomierza oraz zmianom w tych urządzeniach, w tym rejestracji danych dotyczących przebiegu do celów spełnienia wymogów załączników XI i XVI;

g)

w stosownych przypadkach szczegółowe dane rodziny pojazdów, określone w pkt 6.8.1 regulaminu ONZ nr 154;”;

d)

w ust. 6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Do celów ust. 3 lit. d) i e) organy udzielające homologacji nie udzielają homologacji pojazdu, jeżeli informacje przedłożone przez producenta nie są wystarczające do spełnienia wymogów pkt 1 dodatku 1 do załącznika XI.

Przepisy pkt 7.2, 7.3 i 7.7 dodatku 1 do załącznika C5 do regulaminu ONZ nr 154 mają zastosowanie do wszystkich racjonalnie przewidywalnych warunków jazdy.”;

e)

w ust. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„W przypadku pojazdów homologowanych pod znakami EB i EC określonymi w tabeli 1 w dodatku 6 do załącznika I, producent wprowadza wskaźnik (oznakowanie lub zegar AES) w celu wskazania, kiedy pojazd porusza się w trybie AES zamiast w trybie BES. Wskaźnik musi być dostępny przez port szeregowy standardowego złącza diagnostycznego na polecenie standardowego narzędzia skanującego. Działający AES musi być identyfikowalny za pomocą pakietu dokumentacji formalnej.”;

b)

akapit szósty otrzymuje brzmienie:

„Organ udzielający homologacji może badać funkcjonowanie AES.”;

c)

dodaje się akapity w brzmieniu:

„Wykaz AES, które zostały uznane za niedopuszczalne przez organy udzielające homologacji typu, jest sporządzany corocznie przez forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów i udostępniany publicznie przez Komisję najpóźniej do końca marca następnego roku, w przypadku gdy AES został uznany za niedopuszczalny.

Producent dostarcza również organom udzielającym homologacji pakiet dokumentacji formalnej, zgodnie z dodatkiem 3a do załącznika I, zawierający informacje na temat AES/BES, które umożliwiłyby niezależnemu badającemu stwierdzenie, czy zmierzone emisje można przypisać strategii AES lub BES lub czy są one potencjalnie spowodowane urządzeniem ograniczającym skuteczność działania. Pakiet dokumentacji formalnej udostępnia się na żądanie wszystkim organom udzielającym homologacji typu, służbom technicznym, organom nadzoru rynku, osobom trzecim i Komisji.

Pojazdom kategorii M1 lub N1 udziela się homologacji zawierających znaki emisji EA, EB lub EC, jak określono w tabeli 1 dodatek 6 do załącznika I, z uwzględnieniem współczynników użyteczności określonych zgodnie z wartościami określonymi w załączniku XXI tabela A8.App5/1 w pkt 3.2.”;

f)

ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12.   Producent dostarcza również organowi udzielającemu homologacji typu, który udzielił homologacji typu w zakresie emisji na podstawie niniejszego rozporządzenia (»organ odpowiedzialny za udzielenie homologacji typu«), pakiet dotyczący przejrzystości badania zawierający niezbędne informacje umożliwiające przeprowadzenie badania zgodnie z pkt 5.9 załącznika II.

Po przygotowaniu elektronicznej platformy zgodności eksploatacyjnej producent wprowadza również do platformy wszystkie wymagane dane dotyczące wszystkich swoich pojazdów. Informacje zawarte w wykazach przejrzystości ograniczają się do informacji wymaganych w dodatku 5 do załącznika II.”;

6)

w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń”;

b)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Jeżeli zostały spełnione wszystkie stosowne wymogi, organ udzielający homologacji udziela homologacji typu WE i wydaje numer homologacji typu zgodnie z systemem numeracji określonym w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2020/683 (*4).

Nie naruszając przepisów załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2020/683, sekcja 3 numeru homologacji typu jest sporządzana zgodnie z dodatkiem 6 do załącznika I.

Organ udzielający homologacji nie przydziela tego samego numeru innemu typowi pojazdu.

(*4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/683 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.U. L 163 z 26.5.2020, s. 1).”;"

c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, na wniosek producenta pojazd z układem OBD może zostać zgłoszony do homologacji typu w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń, nawet jeśli układ zawiera przynajmniej jedną nieprawidłowość powodującą niepełne spełnienie szczególnych wymogów określonych w załączniku XI, pod warunkiem spełnienia szczególnych warunków administracyjnych określonych w pkt 3 tego załącznika.

Organ udzielający homologacji powiadamia o decyzji o udzieleniu takiej homologacji typu wszystkie organy udzielające homologacji w innych państwach członkowskich, zgodnie z wymogami określonymi w art. 27 rozporządzenia (UE) 2018/858.”;

7)

art. 7 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Art. 27, 33 i 34 rozporządzenia 2018/858 mają zastosowanie do wszelkich zmian wprowadzanych do homologacji typu udzielonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007.”;

8)

art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Środki zapewniające zgodność produkcji wprowadza się zgodnie z art. 31 rozporządzenia (UE) 2018/858.

Stosuje się przepisy określone w pkt 4 załącznika I do niniejszego rozporządzenia, i odpowiednie metody statystyczne określone w dodatku 2 do regulaminu ONZ nr 154.”;

9)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Zgodność eksploatacyjna”;

b)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Środki mające na celu zapewnienie zgodności eksploatacyjnej pojazdów homologowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia wprowadza się zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zgodności produkcji określonymi w art. 31 rozporządzenia (UE) 2018/858, załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2018/858 i załączniku II do niniejszego rozporządzenia.”;

c)

ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku takich rodzin producent dostarcza organowi udzielającemu homologacji sprawozdanie z wszelkich gwarancji związanych z emisją i odpowiednich napraw, jak określono w pkt 4 załącznika II.”;

d)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Producent i organ odpowiedzialny za udzielenie homologacji typu przeprowadzają kontrole zgodności eksploatacyjnej zgodnie z załącznikiem II. Inne organy udzielające homologacji typu, służby techniczne, Komisja i strony trzecie mogą przeprowadzać części kontroli zgodności eksploatacyjnej zgodnie z załącznikiem II. Dane wymagane do przeprowadzenia takich kontroli są uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2022/163 (*5) oraz w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(*5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/163 z dnia 7 lutego 2022 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów funkcjonalnych dotyczących nadzoru rynku w zakresie pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. L 27 z 8.2.2022, s. 1).”;"

e)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Jeżeli organ udzielający homologacji typu, służba techniczna, Komisji lub osoba trzecia uzna, że rodzina zgodności eksploatacyjnej nie przeszła kontroli zgodności eksploatacyjnej, powiadamia o tym niezwłocznie organ odpowiedzialny za udzielenie homologacji typu, zgodnie z art. 54 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858.

Po otrzymaniu powiadomienia i zgodnie z przepisami art. 54 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2018/858 organ odpowiedzialny za udzielenie homologacji powiadamia producenta, że rodzina zgodności eksploatacyjnej nie przeszła kontroli zgodności eksploatacyjnej i przeprowadza się procedury określone w pkt 6 i 7 załącznika II.

Jeżeli organ odpowiedzialny za udzielenie homologacji uzna, że nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia z organem udzielającym homologacji typu, który uznał, że rodzina zgodności eksploatacyjnej nie przeszła kontroli zgodności eksploatacyjnej, wszczyna się procedurę przewidzianą w art. 54 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2018/858.”;

f)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.   Poza pkt 1–7 do pojazdów homologowanych zgodnie z załącznikiem II stosuje się następujące zasady:

a)

pojazdy zgłoszone do homologacji wielostopniowej zdefiniowanej w art. 3 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2018/858 poddaje się kontroli zgodności eksploatacyjnej zgodnie z przepisami dotyczącymi homologacji wielostopniowej określonymi w pkt 5.10.6 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

b)

karawany określone w dodatku 1 części III załącznika II do rozporządzenia UE 2018/858, pojazdy opancerzone zdefiniowane w dodatku 2 części III załącznika II do rozporządzenia UE 2018/858 oraz pojazdy przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich zdefiniowane w dodatku 3 części III załącznika II do rozporządzenia UE 2018/858 nie podlegają przepisom niniejszego artykułu. Wszystkie pozostałe pojazdy specjalnego przeznaczenia zdefiniowane w dodatku 4 części III załącznika II do rozporządzenia UE 2018/858 sprawdza się pod kątem zgodności eksploatacyjnej zgodnie z zasadami wielostopniowej homologacji typu określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.”;

10)

art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Producent zapewnia, aby zamienne urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń przeznaczone do montażu w pojazdach posiadających homologację typu WE objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 715/2007 posiadały homologację typu WE jako oddzielne zespoły techniczne w rozumieniu art. 10 ust. 2. dyrektywy 2007/46/WE, zgodnie z art. 12, 13 i załącznikiem XIII do niniejszego rozporządzenia.

Do celów niniejszego rozporządzenia reaktory katalityczne i filtry cząstek stałych uważa się za urządzenie kontrolujące emisję zanieczyszczeń.

Odpowiednie wymagania uważa się za spełnione, jeżeli urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń stanowiące części zamienne zostały homologowane zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 103 (*6).

(*6)  Regulamin nr 103 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń stanowiących części zamienne do pojazdów o napędzie silnikowym (Dz.U. L 207 z 10.8.2017, s. 30).”;"

11)

art. 11 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Pojazdy poddawane badaniom spełniają wymogi określone w pkt 2.3 załącznika B6 do regulaminu ONZ nr 154.”;

12)

uchyla się art. 13;

13)

uchyla się art. 14;

14)

w art. 15 dodaje się pkt 12, 13 i 14 w brzmieniu:

„12.   W przypadku typów pojazdów z istniejącą ważną homologacją typu wydaną przed dniem 1 września 2023 r. nowe badania w ramach homologacji typu nie są wymagane, jeżeli producent deklaruje organowi udzielającemu homologacji typu, że zapewniona jest zgodność z wymogami niniejszego rozporządzenia. Zastosowanie mają wymogi niezwiązane z badaniem pojazdu, w tym wymagane deklaracje i wymogi dotyczące danych.

13.   W przypadku typów pojazdów z istniejącą ważną homologacją typu wydaną zgodnie z normą emisji Euro 6e (*7), dla których producent występuje o homologację zgodnie z normą emisji Euro 6e-bis (*7), nowe badania homologacyjne typu nie są wymagane, jeżeli producent zadeklaruje organowi udzielającemu homologacji typu, że zapewniona jest zgodność z wymogami normy emisji spalin Euro 6e-bis. Zastosowanie mają wymogi niezwiązane z badaniem pojazdu, w tym wymagane deklaracje i wymogi dotyczące danych.

14.   W przypadku typów pojazdów z istniejącą ważną homologacją typu wydaną zgodnie z normą emisji Euro 6e-bis, dla których producent występuje o homologację zgodnie z normą emisji Euro 6e-bis-FCM (*7), nowe badania homologacyjne typu nie są wymagane, jeżeli producent zadeklaruje organowi udzielającemu homologacji typu, że zapewniona jest zgodność z wymogami normy emisji spalin Euro 6e-bis-FC. Zastosowanie mają wymogi niezwiązane z badaniem pojazdu, w tym wymagane deklaracje i wymogi dotyczące danych.

(*7)  Wyszczególnione w dodatku 6 do załącznika I”;"

(*7)  Wyszczególnione w dodatku 6 do załącznika I”;"

(*7)  Wyszczególnione w dodatku 6 do załącznika I”;"

15)

wykaz załączników i załącznik I zostają zmienione zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

16)

załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

17)

załącznik IIIA zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

18)

w załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia;

19)

w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia;

20)

w załączniku VII wprowadza się zmiany określone w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia;

21)

w załączniku VIII wprowadza się zmiany określone w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia;

22)

w załączniku IX wprowadza się zmiany określone w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia;

23)

załącznik XI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia;

24)

w załączniku XII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem X do niniejszego rozporządzenia;

25)

w załączniku XIII wprowadza się zmiany określone w załączniku XI do niniejszego rozporządzenia;

26)

uchyla się załącznik XIV;

27)

załącznik XVI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku XII do niniejszego rozporządzenia;

28)

w załączniku XX wprowadza się zmiany określone w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia;

29)

załącznik XXI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku XIV do niniejszego rozporządzenia;

30)

załącznik XXII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku XV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2023 r.

Jednak od dnia 1 marca 2023 r. organy krajowe nie mogą odmówić udzielenia homologacji typu UE nowego typu pojazdu lub rozszerzenia istniejącego typu pojazdu ani zakazać rejestracji, wprowadzania do obrotu ani dopuszczania nowego pojazdu, w przypadku gdy producent złoży taki wniosek, a pojazd ten spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2023 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1).

(4)  Valverde Morales, V., Giechaskiel, B. i Carriero, M., Real Driving Emissions: 2018-2019 assessment of Portable Emissions Measurement Systems (PEMS) measurement uncertainty, EUR 30099 EN, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2020, ISBN 978-92-76-16364-0, doi:10.2760/684820, JRC114416.

(5)  Giechaskiel, B., Valverde Morales, V. and Clairotte, M., Real Driving Emissions (RDE): 2020 assessment of Portable Emissions Measurement Systems (PEMS) measurement uncertainty, EUR 30591 EN, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2021, ISBN 978-92-76-30230-8, doi:10.2760/440720, JRC124017.

(6)  Ogólny przepis techniczny nr 15 w sprawie światowej zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich.

(7)  Regulamin ONZ nr 154 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji lekkich pojazdów osobowych i użytkowych w odniesieniu do emisji objętych kryteriami, emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną (WLTP) (Dz.U. L 290 z 10.11.2022, s. 1).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/392 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie monitorowania i raportowania danych dotyczących emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 1014/2010, (UE) nr 293/2012, (UE) 2017/1152 i (UE) 2017/1153 (Dz.U. L 77 z 5.3.2021, s. 8).


ZAŁĄCZNIK I

W wykazie załączników i załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/1151 wprowadza się następujące zmiany:

1)

wykaz załączników otrzymuje brzmienie:

„WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK I

Przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE

Dodatek 1

Dodatek 2

Dodatek 3

Wzór dokumentu informacyjnego

Dodatek 3a

Pakiety dokumentacji

Dodatek 3b

Metodyka oceny AES

Dodatek 4

Wzór świadectwa homologacji typu WE

Dodatek 5

Dodatek 6

System numeracji świadectw homologacji typu WE

Dodatek 7

Świadectwo zgodności producenta z wymogami dotyczącymi rzeczywistego działania układu OBD

Dodatek 8a

Sprawozdania z badań

Dodatek 8b

Sprawozdanie z badania obciążenia drogowego

Dodatek 8c

Wzór arkusza badań

Dodatek 8d

Sprawozdanie z badania emisji par

ZAŁĄCZNIK II

Kontrola zgodności eksploatacyjnej

Dodatek 1

Kryteria wyboru pojazdów oraz negatywnej decyzji

Dodatek 2

Zasady dotyczące przeprowadzania badań typu 4 w trakcie kontroli zgodności eksploatacyjnej

Dodatek 3

Sprawozdanie z kontroli zgodności eksploatacyjnej

Dodatek 4

Roczne sprawozdanie organu udzielającego homologacji typu w sprawie zgodności eksploatacyjnej

Dodatek 5

Wykaz przejrzystości

ZAŁĄCZNIK IIIA

Sprawdzanie emisji w rzeczywistych warunkach jazdy

Dodatek 1

Zarezerwowane

Dodatek 2

Zarezerwowane

Dodatek 3

Zarezerwowane

Dodatek 4

Procedura badania emisji z pojazdu za pomocą przewoźnego systemu pomiaru emisji zanieczyszczeń (PEMS)

Dodatek 5

Specyfikacje i kalibracja komponentów PEMS i sygnałów

Dodatek 6

Walidacja PEMS i nieskalibrowanego według identyfikowalnych wzorców masowego natężenia przepływu spalin

Dodatek 7

Oznaczanie emisji chwilowych

Dodatek 8

Ocena ogólnej ważności przejazdu z wykorzystaniem metody ruchomego zakresu uśredniania

Dodatek 9

Ocena nadwyżki lub braku dynamiki przejazdu

Dodatek 10

Procedura określania łącznego przewyższenia dodatniego przejazdu PEMS

Dodatek 11

Obliczenie końcowych wartości emisji RDE

Dodatek 12

Świadectwo producenta zgodności emisji w rzeczywistych warunkach jazdy

ZAŁĄCZNIK IV

Dane dotyczące emisji wymagane dla celów oceny homologacji typu w odniesieniu do przydatności do ruchu drogowego

Dodatek 1

Pomiar emisji tlenku węgla na biegu jałowym silnika (badanie typu 2)

Dodatek 2

Pomiar zadymienia spalin

ZAŁĄCZNIK V

Sprawdzanie emisji gazów ze skrzyni korbowej (badanie typu 3)

ZAŁĄCZNIK VI

Oznaczanie emisji par (badanie typu 4)

ZAŁĄCZNIK VII

Sprawdzanie trwałości urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń (badanie typu 5)

ZAŁĄCZNIK VIII

Sprawdzanie średnich emisji spalin w niskich temperaturach otoczenia (badanie typu 6)

ZAŁĄCZNIK IX

Specyfikacje paliw wzorcowych

ZAŁĄCZNIK X

-

ZAŁĄCZNIK XI

Diagnostyka pokładowa (OBD) w pojazdach silnikowych

Dodatek 1

Rzeczywiste działanie

ZAŁĄCZNIK XII

Homologacja typu pojazdów wyposażonych w ekoinnowacje oraz określenie poziomu emisji CO2 i zużycia paliwa w pojazdach przedstawionych do wielostopniowej homologacji typu lub do dopuszczenia indywidualnego

ZAŁĄCZNIK XIII

Homologacja typu WE dla urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń przeznaczonych na części zamienne jako oddzielnych zespołów technicznych

Dodatek 1

Wzór dokumentu informacyjnego

Dodatek 2

Wzór świadectwa homologacji typu WE

Dodatek 3

Wzór znaku homologacji typu WE

Załącznik XIV

ZAŁĄCZNIK XV

ZAŁĄCZNIK XVI

Wymogi w przypadku pojazdów, w których stosuje się odczynnik w układzie oczyszczania spalin

ZAŁĄCZNIK XVII

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 692/2008

ZAŁĄCZNIK XVIII

Zmiany w dyrektywie 2007/46/WE

ZAŁĄCZNIK XIX

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1230/2012

ZAŁĄCZNIK XX

Pomiary mocy netto i maksymalnej mocy 30-minutowej elektrycznych układów napędowych

ZAŁĄCZNIK XXI

Procedury badania emisji typu 1

ZAŁĄCZNIK XXII

Urządzenia do monitorowania zużycia paliwa lub energii elektrycznej w pojeździe”

2)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 1.1.1–4.5.1.4 otrzymują brzmienie:

„1.1.1.

Dodatkowe wymogi dotyczące udzielania homologacji typu dla pojazdów jedno- i dwupaliwowych na gaz określono w pkt 5.9 regulaminu EKG ONZ nr 154. Odniesienie do dokumentu informacyjnego w pkt 5.9.1 regulaminu ONZ nr 154 należy rozumieć jako odniesienie do dodatku 3 do załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

1.2.   Dodatkowe wymogi dla pojazdów typu flex fuel

Dodatkowe wymogi dotyczące udzielania homologacji typu dla pojazdów z zasilaniem typu flex fuel określono w pkt 5.8 regulaminu ONZ nr 154.

2.   DODATKOWE WYMOGI TECHNICZNE I BADANIA

2.1.   Drobni producenci

2.1.1.

Wykaz aktów prawnych, o których mowa w art. 3 ust. 3:

Akt prawny

Wymogi

Kalifornijski Kodeks Rozporządzeń, Tytuł 13, sekcje 1961(a) i 1961(b)(1)(C)(1) mające zastosowanie do pojazdów z roku modelowego 2001 i późniejszych, 1968,1, 1968,2, 1968,5, 1976 i 1975, opublikowany przez Barclay’s Publishing.

Homologacja typu musi być przyznana zgodnie z wymogami Kalifornijskiego Kodeksu Rozporządzeń mającego zastosowanie do ostatniego roku modelowego dla pojazdów lekkich.

2.2.   Wloty zbiorników paliwa

2.2.1.

Wymogi dotyczące wlotów do zbiorników paliwa określono w pkt 6.1.5 i 6.1.6 regulaminu ONZ nr 154.

2.3.   Przepisy dotyczące bezpieczeństwa układu elektronicznego

2.3.1.

Należy spełnić wymogi dotyczące bezpieczeństwa układu elektronicznego określone w pkt 6.1.7 regulaminu ONZ nr 154. Skuteczne stosowanie tych strategii w zakresie ochrony układów kontroli emisji może być badane podczas homologacji typu lub nadzoru rynku.

2.3.2.

Producenci muszą skutecznie zapobiegać przeprogramowaniu odczytów drogomierza, sieci pokładowej, sterowników mechanizmu napędowego oraz urządzenia nadawczego do zdalnej wymiany danych, w stosownych przypadkach. Producenci muszą zastosować strategie systematycznej ochrony przed ingerencją osób nieupoważnionych oraz sposoby zapobiegania usunięciu zapisów w celu ochrony integralności wskazań drogomierza. Metody dające pożądany poziom ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem są zatwierdzane przez organ udzielający homologacji. Skuteczne stosowanie tych strategii w zakresie ochrony drogomierza może być badane podczas homologacji typu lub nadzoru rynku.

2.4.   Stosowanie badań

2.4.1.

Rysunek I.2.4 przedstawia stosowanie badań przeprowadzanych w ramach homologacji typu pojazdu. Szczegółowe procedury badań opisano w załącznikach II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI i XXII.

Rysunek I.2.4

Stosowanie wymogów dotyczących badań dla celów uzyskania homologacji typu oraz jej rozszerzeń

Kategoria pojazdu

Pojazdy z silnikami o zapłonie iskrowym, w tym pojazdy hybrydowe (1)  (2)

Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi, w tym pojazdy hybrydowe

Pojazdy wyłącznie elektryczne

Pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi

 

Jednopaliwowe

Dwupaliwowe (3)

Typu flex-fuel (3)

Jednopaliwowe

 

 

Paliwo wzorcowe

Benzyna

LPG

NG/biometan

Wodór (ICE)

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Olej napędowy

Benzyna

Wodór (ogniwo paliwowe)

LPG

NG/biometan

Wodór

(ICE) (4)

Etanol (E85)

Badanie typu 1 (7)

Tak

Tak (5)

Tak (5)

Tak (4)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

Tak

ATCT

(badanie w temp. 14 °C)

Tak

Tak

Tak

Tak (4)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

Tak

Zanieczyszczenia gazowe, RDE (badanie typu 1 A)

Tak

Tak

Tak

Tak (4)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

Tak

PN, RDE (badanie typu 1A)

Tak

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(oba paliwa)

Tak

Tak

Emisje na biegu jałowym

(Badanie typu 2)

Tak

Tak

Tak

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(oba paliwa)

Emisje ze skrzyni korbowej

(Badanie typu 3)

Tak

Tak

Tak

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Emisje par

(Badanie typu 4)

Tak

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

Trwałość

(Badanie typu 5)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

Tak

Emisje w niskich temperaturach

(Badanie typu 6)

Tak

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(oba paliwa)

Zgodność eksploatacyjna

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

(podobnie jak w przypadku homologacji typu)

Tak

(podobnie jak w przypadku homologacji typu)

Tak

(podobnie jak w przypadku homologacji typu)

Tak

(podobnie jak w przypadku homologacji typu)

Tak

Tak

OBD

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Emisje CO2, zużycie paliwa, zużycie energii elektrycznej oraz zasięg przy zasilaniu energią elektryczną

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

Tak

Tak

Tak

Zadymienie spalin

Tak (8)

Moc silnika

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

OBFCM

Tak

Tak

(oba paliwa)

Tak

Tak

3.   ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI TYPU

3.1.   Rozszerzenia homologacji typu dotyczące emisji z rury wydechowej (badania typu 1 i 2 oraz przyrządy do pomiaru zużycia paliwa lub energii)

3.1.1.

Homologację typu rozszerza się na pojazdy, jeżeli spełniają one wymogi pkt 7.4. regulaminu ONZ nr 154. emisje zanieczyszczeń nie mogą przekraczać wartości granicznych ustanowionych w tabeli 2 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

3.2.   Rozszerzenia związane z emisją par (badanie typu 4)

3.2.1.

W przypadku badań przeprowadzanych zgodnie z załącznikiem 6 do regulaminu nr 83 EKG/ONZ [jednodniowy NEDC] lub zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (WE) nr 2017/1221 [dwudniowy NEDC] homologację typu rozszerza się na pojazdy wyposażone w układ kontroli emisji par spełniające następujące warunki:

3.2.1.1.

Podstawowa zasada dozowania mieszanki paliwo/powietrze jest identyczna.

3.2.1.2.

Kształt zbiornika paliwa jest identyczny, a materiał zbiornika paliwa i przewodów paliwa płynnego jest równoważny pod względem technicznym.

3.2.1.3.

Badany jest najgorszy pojazd w odniesieniu do przekroju poprzecznego i przybliżonej długości przewodu. Służba techniczna odpowiedzialna za badania homologacyjne typu decyduje, czy dopuszczalne są nieidentyczne rozdzielacze pary/płynu.

3.2.1.4.

Pojemność zbiornika paliwa mieści się w zakresie ±10 %.

3.2.1.5.

Ustawienie zaworu nadmiarowego w zbiorniku paliwa jest identyczne.

3.2.1.6.

Metoda magazynowania par paliwa jest identyczna, tzn. objętość i kształt pochłaniacza, sposób przechowywania, oczyszczacz powietrza (jeżeli używany do kontroli emisji par) itp.

3.2.1.7.

Metoda usuwania zmagazynowanych par jest identyczna (np. przepływ powietrza, punkt rozruchu lub objętość usuwana w czasie cyklu kondycjonowania wstępnego).

3.2.1.8.

Metoda zamykania i wietrzenia układu dozowania paliwa jest identyczna.

3.2.2.

W przypadku badań przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem VI [dwudniowe badanie WLTP] homologację typu rozszerza się na pojazdy należące do homologowanej rodziny emisji par, jak określono w pkt 6.6.3 regulaminu ONZ nr 154.

3.3.   Rozszerzenia związane z trwałością urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń (badanie typu 5)

3.3.1.

Współczynniki pogorszenia rozszerza się na różne pojazdy i typy pojazdów, pod warunkiem spełnienia wymogów pkt 7.6 regulaminu ONZ nr 154.

3.4.   Rozszerzenia związane z diagnostyką pokładową

3.4.1.

Homologację typu rozszerza się na pojazdy należące do homologowanej rodziny OBD, zgodnie z definicją w pkt 6.8.1 regulaminu ONZ nr 154.

3.5.   Rozszerzenia związane z badaniem w niskiej temperaturze (badanie typu 6)

3.5.1.   Pojazdy o różnych masach odniesienia

3.5.1.1.

Homologacja typu jest rozszerzana tylko na pojazdy o masie odniesienia wymagającej stosowania następnych dwóch wyższych wartości bezwładności równoważnej lub dowolnej niższej wartości bezwładności równoważnej.

3.5.1.2.

Dla pojazdów należących do kategorii N homologacja jest rozszerzana wyłącznie na pojazdy o niższej masie odniesienia, jeżeli emisje zanieczyszczeń z pojazdu już homologowanego nie przekraczają wartości dopuszczalnych przewidzianych dla pojazdu, dla którego wnioskowana jest homologacja.

3.5.2.   Pojazdy o innym całkowitym przełożeniu

3.5.2.1.

Homologację typu można rozszerzyć na pojazdy o innym przełożeniu, tylko jeśli spełnione zostaną pewne warunki.

3.5.2.2.

Aby ustalić, czy homologacja typu może zostać rozszerzona, w badaniu typu 6 dla każdego wykorzystanego w badaniu przełożenia należy obliczyć stosunek

Formula

gdzie, przy obrotach silnika 1 000 min–1, V1 oznacza prędkość pojazdu, który już otrzymał homologację typu, a V2 oznacza prędkość typu pojazdu, dla którego wnioskuje się o rozszerzenie homologacji.

3.5.2.3.

Jeżeli dla każdego z przełożeń E ≤ 8 %, udziela się rozszerzenia bez powtarzania badania typu 6.

3.5.2.4.

Jeżeli przynajmniej dla jednego przełożenia E > 8 % i jeżeli dla każdego przełożenia przekładni E ≤ 13 %, badanie typu 6 należy powtórzyć. Producent może wybrać laboratorium, w którym zostaną przeprowadzone badania, pod warunkiem jego zatwierdzenia przez służbę techniczną. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań jest przesyłane służbie technicznej odpowiedzialnej za badania homologacyjne.

3.5.3.   Pojazdy o różnej masie odniesienia i przełożeniach

Homologację typu należy rozszerzyć na pojazdy o różnej masie odniesienia i o różnych przełożeniach napędu pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w pkt 3.5.1 i 3.5.2.

4.   ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

4.1.   Wprowadzenie

4.1.1.

Każdy pojazd wyprodukowany na podstawie homologacji typu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem musi być produkowany w sposób zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia dotyczącymi homologacji typu. Producent wdraża odpowiednie uzgodnienia i udokumentowane plany kontroli oraz przeprowadza w odstępach czasu określonych w niniejszym rozporządzeniu badania emisji, przyrządów do pomiaru zużycia paliwa lub energii i OBD niezbędne do weryfikacji trwałej zgodności z homologowanym typem. Organ udzielający homologacji sprawdza i aprobuje te uzgodnienia i plany kontroli stosowanej przez producenta oraz przeprowadza kontrole i badania emisji, przyrządy do pomiaru zużycia paliwa lub energii i OBD w określonych odstępach czasu podanych w niniejszym rozporządzeniu w obiektach producenta, w tym w zakładach produkcyjnych i obiektach badawczych, w ramach uzgodnień dotyczących zgodności produktów i stałej weryfikacji opisanych w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2018/858.

4.1.2.

Producent przeprowadza kontrolę zgodności produkcji poprzez badanie emisji zanieczyszczeń (podanych w tabeli 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007), emisji CO2 (wraz z pomiarem zużycia energii elektrycznej oraz, w stosownych przypadkach, monitorowaniem dokładności pokładowego przyrządu do pomiaru zużycia paliwa), emisji ze skrzyni korbowej, emisji par i OBD zgodnie z procedurami badania opisanymi w załącznikach V, VI, XI, XXI i XXII. Weryfikacja musi zatem obejmować badania typu 1, 3 i 4, badanie przyrządów do pomiaru zużycia paliwa lub energii oraz badanie OBD, zgodnie z opisem w pkt 2.4.

Organ udzielający homologacji typu prowadzi rejestr wszelkiej dokumentacji dotyczącej wyników badań zgodności produkcji z okresu co najmniej ostatnich 5 lat i udostępnia ten rejestr Komisji na jej żądanie.

Szczególne procedury sprawdzania zgodności produkcji określono w pkt 8 i 9 i dodatkach 1–4 do regulaminu ONZ nr 154, przy czym obowiązuje następujący wyjątek:

tabela 8/1 w pkt 8.1.2 regulaminu ONZ nr 154 otrzymuje brzmienie:

Tabela 8/1

Typ 1 – Wymogi dotyczące zgodności produkcji typu 1 mające zastosowanie do poszczególnych typów pojazdów

Typ pojazdu

Emisje zanieczyszczeń

Emisje CO2

Zużycie energii elektrycznej

Dokładność OBFCM

Pojazd wyposażony wyłącznie w silniki spalinowe

Tak

Tak

Nie dotyczy

Tak

NOVC-HEV

Tak

Tak

Nie dotyczy

Tak

OVC-HEV

Tak:

CD (9) i CS

: Tylko CS

Tak: Tylko CD

Tak: CS

PEV

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tak

Nie dotyczy

NOVC-FCHV

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

OVC-FCHV

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zwolnione

Nie dotyczy

Obliczanie dodatkowych wartości wymaganych do sprawdzenia zgodności produkcji zużycia energii elektrycznej przez PEV i OVC-HEV określono w dodatku 8 do załącznika B8 do regulaminu ONZ nr 154.

4.1.8.

W przypadku niezgodności stosuje się art. 51 rozporządzenia (UE) 2018/858.

4.2.6.

Pojazdy wyposażone w ekoinnowacje.

4.2.6.1.

W przypadku typu pojazdu wyposażonego w co najmniej jedną ekoinnowację w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/631 (10) w odniesieniu do pojazdów kategorii M1 lub N1 zgodność produkcji w odniesieniu do ekoinnowacji wykazuje się poprzez sprawdzenie obecności danej ekoinnowacji.

4.5.   Kontrola zgodności pojazdu w zakresie badania typu 3

4.5.1.

Jeżeli ma zostać przeprowadzone badanie typu 3, należy je przeprowadzić zgodnie z następującymi wymogami:

4.5.1.1.

Jeżeli organ udzielający homologacji uzna, że jakość produkcji wydaje się niezadowalająca, należy wybrać losowo pojazd z danej rodziny i poddać badaniom opisanym w załączniku V.

4.5.1.2.

Uznaje się, że produkcja jest zgodna z wymogami, jeżeli dany pojazd spełnia wymogi badań opisanych w załączniku V.

4.5.1.3.

Jeżeli badany pojazd nie spełnia wymogów określonych w pkt 4.5.1.1, z tej samej rodziny należy pobrać kolejną próbkę losową czterech pojazdów i poddać je badaniom opisanym w załączniku V. Badaniom można poddać pojazdy, które przejechały nie więcej niż 15 000 km bez żadnych modyfikacji.

4.5.1.4.

Produkcję należy uznać za zgodną z wymogami, jeżeli co najmniej trzy pojazdy spełniają wymogi badań opisanych w załączniku V.”;

3)

skreśla się dodatki 1 i 2;

4)

dodatki 3 i 3a otrzymują brzmienie:

„Dodatek 3

WZÓR

DOKUMENT INFORMACYJNY NR …

DOTYCZĄCY HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU W ODNIESIENIU DO EMISJI

Następujące informacje muszą w stosownych przypadkach zostać dostarczone w trzech egzemplarzach wraz ze spisem treści. Wszelkie rysunki muszą być dostarczone w odpowiedniej skali i muszą być dostatecznie szczegółowe, w rozmiarze A4 lub złożone do formatu A4. Ewentualne fotografie muszą być dostatecznie szczegółowe.

Jeżeli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne są sterowane elektronicznie, należy dostarczyć informacji dotyczące ich działania.

0.

DANE OGÓLNE

0.1.

Marka (nazwa handlowa producenta): …

0.2.

typ: …

0.2.1.

Nazwa lub nazwy handlowe (o ile występują): …

0.2.2.1.

Dopuszczalne wartości parametrów w ramach wielostopniowej homologacji typu przeprowadzanej przy wykorzystaniu wartości emisji zanieczyszczeń, zużycia lub zakresu dla pojazdu podstawowego (w stosownych przypadkach należy podać zakres):

Masa rzeczywista pojazdu końcowego (w kg): …

Maksymalna masa całkowita pojazdu końcowego (w kg): …

Powierzchnia czołowa pojazdu końcowego (w cm2): …

Opór toczenia (kg/t): …

Pole przekroju poprzecznego przepływu powietrza przez maskownicę (w cm2): …

0.2.3.

Identyfikator rodziny

0.2.3.1.

Rodzina interpolacji: …

0.2.3.2.

Rodzina(-y) ATCT: …

0.2.3.3.

Rodzina PEMS. …

0.2.3.4.

Rodzina obciążenia drogowego

0.2.3.4.1.

Rodzina obciążenia drogowego VH: …

0.2.3.4.2.

Rodzina obciążenia drogowego VL: …

0.2.3.4.3.

Rodziny obciążenia drogowego właściwe dla rodziny interpolacji: …

0.2.3.5.

Rodzina(-y) macierzy obciążenia drogowego: …

0.2.3.6.

Rodzina(-y) okresowej regeneracji: …

0.2.3.7.

Rodzina(-y) badania emisji par: …

0.2.3.8.

Rodzina(-y) OBD: …

0.2.3.9.

Rodzina(-y) trwałości: …

0.2.3.10.

Rodzina(-y) ER: …

0.2.3.11.

Rodzina(-y) pojazdów zasilanych gazem. …

0.2.3.12.

0.2.3.13.

Rodzina współczynników korekcji KCO2: …

0.2.4.

Inne rodziny: …

0.4.

Kategoria pojazdu (c): …

0.5

Nazwa i adres producenta

0.8.

Nazwy i adresy zakładów montażowych: …

0.9.

Nazwa i adres przedstawiciela producenta (w stosownych przypadkach): …

1.

OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE

1.1.

Fotografie lub rysunki reprezentatywnego pojazdu/komponentu/oddzielnego zespołu technicznego (1):

1.3.3.

Osie napędowe (liczba, pozycja, połączenie): …

2

MASY I WYMIARY (f) (g) (7)

(w kg i mm) (w razie potrzeby należy odwołać się do rysunku)

2.6.

Masa pojazdu gotowego do jazdy (h)

a)

maksymalna i minimalna dla każdego wariantu: …

2.6.3.

Masa obrotowa: 3 % sumy masy pojazdu gotowego do jazdy i 25 kg lub wartość na oś (kg): …

2.8.

Maksymalna masa całkowita podana przez producenta (i) (3): …

3.

PRZETWORNIK ENERGII NAPĘDOWEJ (k)

3.1.

Producent przetworników energii napędowej: …

3.1.1.

Kod nadany przez producenta (zaznaczony na przetworniku energii napędowej lub inny sposób oznaczenia): …

3.2.

Silnik spalinowy wewnętrznego spalania

3.2.1.1.

Zasada działania: zapłon iskrowy/zapłon samoczynny/zasilanie dwupaliwowe (1)

Cykl: czterosuwowy/dwusuwowy/o tłoku obrotowym (1)

3.2.1.2.

Liczba i położenie cylindrów: …

3.2.1.2.1.

Średnica cylindra (1): … mm

3.2.1.2.2.

Skok (1): … mm

3.2.1.2.3.

Kolejność zapłonu: …

3.2.1.3.

Pojemność silnika (m): … cm3

3.2.1.4.

Stopień sprężania (2): …

3.2.1.5.

Rysunki komory spalania, denka tłoka i, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym, pierścieni tłokowych: …

3.2.1.6.

Zwykła prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym (2): … min–1

3.2.1.6.1.

Podwyższona prędkość obrotowa biegu jałowego (2): … min–1

3.2.1.8.

Moc znamionowa silnika (n): kW przy … min–1 (wartość podana przez producenta)

3.2.1.9.

Maksymalna prędkość obrotowa silnika wg producenta: … min–1

3.2.1.10.

Maksymalny moment obrotowy netto silnika (n): … Nm przy … min–1 (wartość podana przez producenta)

3.2.1.11.

Współczynnik korekcji do kompensacji warunków otoczenia ustala się na 1, zgodnie z pkt 5.4.3 załącznika 5 do regulaminu ONZ nr 85: tak/nie (1).

3.2.2.

Paliwo

3.2.2.1.

Olej napędowy / benzyna / LPG / NG lub biometan / etanol (E 85) / biodiesel / wodór (1), (6)

3.2.2.1.1.

Liczba oktanowa (RON), benzyna bezołowiowa: …

3.2.2.4.

Typ zasilania: Jednopaliwowe, dwupaliwowe, flex fuel (1)

3.2.2.5.

Maksymalna ilość biopaliwa dopuszczalna w paliwie (wartość podana przez producenta): … % obj.

3.2.4.

Rodzaj zasilania paliwem:

3.2.4.1.

Gaźnikowe: tak/nie(1)

3.2.4.2.

Wtrysk paliwa (jedynie zapłon samoczynny lub silnik dwupaliwowy): tak/nie(1)

3.2.4.2.1.

Opis układu (wtrysk zasobnikowy / zespoły wtryskiwaczy / pompa rozdzielcza itp.): …

3.2.4.2.2.

Zasada działania: wtrysk bezpośredni/komora wstępna/komora wirowa (1)

3.2.4.2.3.

Pompa wtryskowa/zasilająca

3.2.4.2.3.1.

Marka/marki: …

3.2.4.2.3.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.3.3.

Maksymalna dawka paliwa (1) (2): … mm3 /suw lub cykl, przy prędkości obrotowej silnika: … min–1 albo, alternatywnie, wykres charakterystyki: ... (Jeżeli jest stosowane urządzenie sterujące doładowaniem, podać charakterystykę dawkowania paliwa i ciśnienia doładowania w funkcji prędkości obrotowej)

3.2.4.2.4.

Sterowanie ograniczeniem prędkości silnika

3.2.4.2.4.2.1.

Prędkość, przy której zaczyna się odcięcie wtrysku przy obciążeniu … min–1

3.2.4.2.4.2.2.

Maksymalna prędkość bez obciążenia: … min–1

3.2.4.2.6.

Wtryskiwacz(-e)

3.2.4.2.6.1.

Marka/marki: …

3.2.4.2.6.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.8.

Dodatkowe urządzenie rozruchowe

3.2.4.2.8.1.

Marka/marki: …

3.2.4.2.8.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.8.3.

Opis działania: …

3.2.4.2.9.

Wtrysk sterowany elektronicznie: tak/nie(1)

3.2.4.2.9.1.

Marka/marki: …

3.2.4.2.9.2.

Typ(-y):

3.2.4.2.9.3.

Opis układu: …

3.2.4.2.9.3.1.

Marka i typ sterownika (ECU): …

3.2.4.2.9.3.1.1.

Wersja oprogramowania ECU: …

3.2.4.2.9.3.2.

Marka i typ regulatora paliwa: …

3.2.4.2.9.3.3.

Marka i typ przepływomierza powietrza: …

3.2.4.2.9.3.4.

Marka i typ rozdzielacza paliwa: …

3.2.4.2.9.3.5.

Marka i typ obudowy przepustnicy: …

3.2.4.2.9.3.6.

Marka i typ lub zasada działania czujnika temperatury wody: …

3.2.4.2.9.3.7.

Marka i typ lub zasada działania czujnika temperatury powietrza: …

3.2.4.2.9.3.8.

Marka i typ lub zasada działania czujnika ciśnienia powietrza: …

3.2.4.3.

Wtrysk paliwa (jedynie silniki o zapłonie iskrowym): tak/nie(1)

3.2.4.3.1.

Zasada działania: wtrysk jednopunktowy/wielopunktowy/bezpośredni/inne (wymienić)(1): …

3.2.4.3.2.

Marka/marki: …

3.2.4.3.3.

Typ(-y): …

3.2.4.3.4.

Opis układu (w przypadku układów innych niż o działaniu ciągłym podać dane równoważne): …

3.2.4.3.4.1.

Marka i typ sterownika (ECU): …

3.2.4.3.4.1.1.

Wersja oprogramowania ECU: …

3.2.4.3.4.3.

Marka i typ lub zasada działania czujnika przepływu powietrza: …

3.2.4.3.4.8.

Marka i typ obudowy przepustnicy: …

3.2.4.3.4.9.

Marka i typ lub zasada działania czujnika temperatury wody: …

3.2.4.3.4.10.

Marka i typ lub zasada działania czujnika temperatury powietrza: …

3.2.4.3.4.11.

Marka i typ lub zasada działania czujnika ciśnienia powietrza: …

3.2.4.3.5.

Wtryskiwacze

3.2.4.3.5.1.

Marka: …

3.2.4.3.5.2.

typ: …

3.2.4.3.7.

Układ zimnego rozruchu

3.2.4.3.7.1.

Zasada(-y) działania: …

3.2.4.3.7.2.

Zakres działania/nastawy (1) (2): …

3.2.4.4.

Pompa paliwowa

3.2.4.4.1.

Ciśnienie (2): … kPa lub wykres charakterystyki (2): …

3.2.4.4.2.

Marka/marki: …

3.2.4.4.3.

Typ(-y): …

3.2.5.

Instalacja elektryczna

3.2.5.1.

Napięcie znamionowe: … V, plus/minus połączony z masą (1)

3.2.5.2.

Prądnica

3.2.5.2.1.

typ: …

3.2.5.2.2.

Moc znamionowa: … VA

3.2.6.

Układ zapłonowy (tylko silniki o zapłonie iskrowym)

3.2.6.1.

Marka/marki: …

3.2.6.2.

Typ(-y): …

3.2.6.3.

Zasada działania: …

3.2.6.6.

Świece zapłonowe

3.2.6.6.1.

Marka: …

3.2.6.6.2.

typ: …

3.2.6.6.3.

Odstęp elektrod: … mm

3.2.6.7.

Cewka(-i) zapłonowa(-e)

3.2.6.7.1.

Marka: …

3.2.6.7.2.

Typ: …

3.2.7.

Układ chłodzenia: ciecz/powietrze (1)

3.2.7.1.

Znamionowe nastawy urządzenia sterowania temperaturą silnika: …

3.2.7.2.

Ciecz

3.2.7.2.1.

Rodzaj cieczy: …

3.2.7.2.2.

Pompa(-y) cyrkulacyjna(-e): tak/nie(1)

3.2.7.2.3.

Właściwości: … lub

3.2.7.2.3.1.

Marka/marki: …

3.2.7.2.3.2.

Typ(-y): …

3.2.7.2.4.

Przełożenie(-a) napędu: …

3.2.7.2.5.

Opis wentylatora i jego napędu: …

3.2.7.3.

Powietrze

3.2.7.3.1.

Wentylator: tak/nie(1)

3.2.7.3.2.

Właściwości: … lub

3.2.7.3.2.1.

Marka/marki: …

3.2.7.3.2.2.

Typ(-y): …

3.2.7.3.3.

Przełożenie(-a) napędu: …

3.2.8.

Układ dolotowy

3.2.8.1.

Doładowanie: tak/nie(1)

3.2.8.1.1.

Marka/marki: …

3.2.8.1.2.

Typ(-y): …

3.2.8.1.3.

Opis układu (np. maksymalne ciśnienie doładowania: … kPa; w stosownym przypadku przepustnica): …

3.2.8.2.

Chłodnica międzystopniowa: tak/nie(1)

3.2.8.2.1.

Typ: Powietrze-powietrze/powietrze-woda (1)

3.2.8.3.

Podciśnienie w układzie dolotowym przy znamionowej prędkości obrotowej i 100 % obciążeniu silnika (dotyczy jedynie silników wysokoprężnych)

3.2.8.4.

Opis i rysunki układu dolotowego i jego osprzętu (komory wyrównawczej, urządzeń podgrzewających, dodatkowych wlotów powietrza itp.): …

3.2.8.4.1.

Opis kolektora dolotowego (w tym rysunki lub fotografie): …

3.2.8.4.2.

Filtr powietrza, rysunki: … lub

3.2.8.4.2.1.

Marka/marki: …

3.2.8.4.2.2.

Typ(-y): …

3.2.8.4.3.

Tłumik ssania, rysunki: … lub

3.2.8.4.3.1.

Marka/marki: …

3.2.8.4.3.2.

Typ(-y): …

3.2.9.

Układ wydechowy

3.2.9.1.

Opis lub rysunek kolektora wydechowego: …

3.2.9.2.

Opis lub rysunek układu wydechowego: …

3.2.9.3.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wsteczne wydechu przy znamionowej prędkości obrotowej i 100 % obciążeniu silnika (dotyczy jedynie silników wysokoprężnych): … kPa

3.2.10.

Minimalne powierzchnie przekroju poprzecznego otworów dolotowych i wylotowych: …

3.2.11.

Rozrząd zaworów lub równoważne

3.2.11.1.

Maksymalne wzniosy zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia lub szczegóły dotyczące alternatywnych układów rozrządu, w odniesieniu do martwych punktów. Dla zmiennych faz rozrządu minimalny i maksymalny czas rozrządu: …

3.2.11.2.

Dane regulacyjne lub kontrolne (1): …

3.2.12.

Środki ograniczające zanieczyszczenie powietrza

3.2.12.1.

Układ recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej (opis i rysunki): …

3.2.12.2.

Urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń (jeżeli nie są ujęte w innym dziale)

3.2.12.2.1.

Reaktor katalityczny

3.2.12.2.1.1.

Liczba reaktorów katalitycznych i ich elementów (podać informacje dla każdego oddzielnego zespołu): …

3.2.12.2.1.2.

Wymiary, kształt i pojemność reaktora(-ów) katalitycznego(-ych): …

3.2.12.2.1.3.

Zasada działania reaktora katalitycznego: …

3.2.12.2.1.4.

Całkowita zawartość metali szlachetnych: …

3.2.12.2.1.5.

Stężenie względne: …

3.2.12.2.1.6.

Podkład (budowa i materiał): …

3.2.12.2.1.7.

Gęstość komórek: …

3.2.12.2.1.8.

Typ obudowy reaktora(-ów) katalitycznego(-ych): …

3.2.12.2.1.9.

Położenie reaktora(-ów) katalitycznego(-ych) (miejsce i odległość odniesienia w linii układu wydechowego): …

3.2.12.2.1.10.

Osłona termiczna: tak/nie(1)

3.2.12.2.1.11.

Normalny zakres temperatury roboczej: … oC

3.2.12.2.1.12.

Marka reaktora katalitycznego: …

3.2.12.2.1.13.

Numer identyfikacyjny części: …

3.2.12.2.2.

Czujniki

3.2.12.2.2.1.

Czujnik(-i) tlenu lub sonda(-y) lambda tak/nie(1)

3.2.12.2.2.1.1.

Marka: …

3.2.12.2.2.1.2.

Umiejscowienie: …

3.2.12.2.2.1.3.

Zakres kontroli: …

3.2.12.2.2.1.4.

Typ lub zasada działania: …

3.2.12.2.2.1.5.

Numer identyfikacyjny części: …

3.2.12.2.2.2.

Czujnik NOx tak/nie(1)

3.2.12.2.2.2.1.

Marka: …

3.2.12.2.2.2.2.

typ: …

3.2.12.2.2.2.3.

Umiejscowienie

3.2.12.2.2.3.

Czujnik cząstek stałych: tak/nie(1)

3.2.12.2.2.3.1.

Marka: …

3.2.12.2.2.3.2.

typ: …

3.2.12.2.2.3.3.

Umiejscowienie: …

3.2.12.2.3.

Wtrysk powietrza: tak/nie(1)

3.2.12.2.3.1.

Typ (powietrze pulsacyjne, pompa powietrza itp.): …

3.2.12.2.4.

Recyrkulacja spalin (EGR): tak/nie(1)

3.2.12.2.4.1.

Właściwości (marka, typ, przepływ, wysokie ciśnienie / niskie ciśnienie / ciśnienie łączne itp.): …

3.2.12.2.4.2.

Układ chłodzony wodą (określić dla każdego układu EGR np. niskie ciśnienie / wysokie ciśnienie / ciśnienie łączne: tak/nie(1)

3.2.12.2.5.

Układ kontroli emisji par (tylko dla silników zasilanych benzyną i etanolem): tak/nie(1)

3.2.12.2.5.1.

Szczegółowy opis urządzeń: …

3.2.12.2.5.2.

Rysunek układu kontroli emisji par paliwa: …

3.2.12.2.5.3.

Rysunek zbiornika z węglem aktywowanym: …

3.2.12.2.5.4.

Masa suchego węgla aktywnego: … g

3.2.12.2.5.5.

Schematyczny rysunek zbiornika paliwa (tylko dla silników zasilanych benzyną i etanolem): …

3.2.12.2.5.5.1.

Pojemność układu zbiornika paliwa, materiał, z jakiego wykonano ten układ, oraz jego konstrukcja: …

3.2.12.2.5.5.2.

Opis materiału, z którego wykonano wąż do odprowadzania oparów, materiału, z którego wykonano przewód paliwowy, oraz techniki ich podłączenia do układu paliwowego: …

3.2.12.2.5.5.3.

Uszczelniony układ zbiornika: tak/nie

3.2.12.2.5.5.4.

Opis ustawienia zaworu nadmiarowego zbiornika paliwa (pobór i odprowadzanie powietrza): …

3.2.12.2.5.5.5.

Opis układu kontroli zanieczyszczeń: …

3.2.12.2.5.6.

Opis i schemat osłony termicznej pomiędzy zbiornikiem paliwa a układem wydechowym: …

3.2.12.2.5.7.

Współczynnik przepuszczalności: …

3.2.12.2.6.

Filtr cząstek stałych (PT): tak/nie(1)

3.2.12.2.6.1.

Wymiary, kształt i pojemność filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.6.2.

Konstrukcja filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.6.3.

Położenie (odległość odniesienia względem układu wydechowego): …

3.2.12.2.6.4.

Marka filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.6.5.

Numer identyfikacyjny części: …

3.2.12.2.7

Pokładowy układ diagnostyczny (OBD): tak/nie(1)

3.2.12.2.7.1.

Opis w formie pisemnej lub rysunek wskaźnika MI: …

3.2.12.2.7.2.

Wykaz i rola wszystkich komponentów monitorowanych przez układ OBD: …

3.2.12.2.7.3.

Pisemny opis (ogólne zasady działania) następujących elementów:

3.2.12.2.7.3.1.

Silniki o zapłonie iskrowym

3.2.12.2.7.3.1.1.

Monitorowanie katalizatora: …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Wykrywanie przerw zapłonu: …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Monitorowanie czujnika tlenu: …

3.2.12.2.7.3.1.4.

Pozostałe komponenty monitorowane przez układ OBD: …

3.2.12.2.7.3.2.

Silniki o zapłonie samoczynnym

3.2.12.2.7.3.2.1.

Monitorowanie katalizatora: …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Monitorowanie filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Monitorowanie elektronicznego układu paliwowego: …

3.2.12.2.7.3.2.5.

Pozostałe komponenty monitorowane przez układ OBD: …

3.2.12.2.7.4.

Kryteria aktywacji wskaźnika MI (stała liczba cykli jezdnych lub metoda statystyczna): …

3.2.12.2.7.5.

Wykaz wszystkich wykorzystywanych kodów wyjściowych i formatów pokładowego układu diagnostycznego (wraz z objaśnieniem do każdego z nich): …

3.2.12.2.7.6.

Producent pojazdu dostarcza następujące dodatkowe informacje dla celów umożliwienia produkcji części zamiennych lub serwisowych kompatybilnych z układem OBD lub narzędzi diagnostycznych oraz wyposażenia badawczego.

3.2.12.2.7.6.1.

Opis typu i liczby cykli kondycjonowania wstępnego lub alternatywnych metod kondycjonowania zastosowanych do pierwotnej homologacji typu pojazdu oraz powód ich zastosowania.

3.2.12.2.7.6.2.

Opis typu cyklu demonstracyjnego układu OBD, wykorzystywanego przy pierwotnej homologacji typu pojazdu dla komponentu monitorowanego przez układ OBD.

3.2.12.2.7.6.3.

Kompleksowy dokument opisujący wszystkie komponenty, do których podłączono czujniki wraz ze strategią wykrywania usterek i aktywacji wskaźników nieprawidłowego działania (ustalona liczba cykli jazdy lub metoda statystyczna), włączając wykaz odpowiednich odczytanych parametrów wtórnych dla każdego komponentu monitorowanego przez układ OBD. Wykaz wszystkich kodów wyjściowych pokładowego układu OBD i stosowanych formatów (z wyjaśnieniem każdego z nich) w odniesieniu do poszczególnych komponentów zespołu napędowego związanych z emisją, a także poszczególnych komponentów niezwiązanych z emisją, jeżeli monitorowanie tych komponentów służy do wyboru aktywacji wskaźników nieprawidłowego działania, w szczególności należy wyczerpująco wyjaśnić dane z serwisu $05 Test ID $21 do FF oraz dane z serwisu $06.

W przypadku typów pojazdów, w których wykorzystuje się łącze komunikacyjne zgodnie z normą ISO 15765-4 »Pojazdy drogowe — diagnostyka w lokalnej sieci sterującej (CAN) — część 4: wymagania dla systemów związanych z emisją zanieczyszczeń«, należy dostarczyć wyczerpujące wyjaśnienie danych z serwisu $ 06 badanie ID $ 00 do FF, dla każdego monitora systemu OBD wspomaganego identyfikatorem (ID).

3.2.12.2.7.6.4.

Informacje te można podać w formie następującej tabeli:

3.2.12.2.7.6.4.1.

Pojazdy lekkie

Komponent

Kod usterki

Strategia monitorowania

Kryteria wykrywania usterki

Kryteria aktywacji MI

Parametry wtórne

Kondycjonowanie wstępne

Badanie demonstracyjne

Katalizator

P0420

Sygnały czujników tlenu 1 i 2

Różnica między sygnałami czujnika 1 i 2

Trzeci cykl

Prędkość obrotowa silnika, obciążenie silnika tryb A/F, temperatura katalizatora

Dwa cykle typu 1

Typ 1

3.2.12.2.8.

Pozostałe układy: …

3.2.12.2.8.2.

System wymuszający

3.2.12.2.8.2.3.

Rodzaj systemu wymuszającego: po zakończeniu odliczania niemożliwe ponowne uruchomienie silnika/brak możliwości uruchomienia po zatankowaniu/zablokowanie wlewu paliwa/ograniczenie osiągów

3.2.12.2.8.2.4.

Opis systemu wymuszającego

3.2.12.2.8.2.5.

Równoważny ze średnim zasięgiem jazdy pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa: … km

3.2.12.2.10.

Układ okresowej regeneracji: (podać informacje dla każdego oddzielnego zespołu)

3.2.12.2.10.1.

Metoda lub układ regeneracji, opis lub rysunek: …

3.2.12.2.10.2.

Liczba cykli roboczych typu 1 lub równoważnych cykli na hamowni, występujących pomiędzy dwoma cyklami, podczas których występują fazy regeneracji, zgodnie z warunkami równoważnymi dla badania typu 1 (odległość »D«): …

3.2.12.2.10.2.1.

Mający zastosowanie cykl typu 1 (wskazać obowiązującą procedurę: załącznik XXI do regulaminu EKG ONZ nr 83: …

3.2.12.2.10.2.2.

Liczba pełnych właściwych cykli badania wymaganych do regeneracji (odległość »d«)

3.2.12.2.10.3.

Opis metody stosowanej do określania liczby cykli występujących pomiędzy dwoma cyklami, podczas których występują fazy regeneracji: …

3.2.12.2.10.4.

Parametry określające wymagany poziom obciążenia przed wystąpieniem regeneracji (tj. temperatura, ciśnienie itp.): …

3.2.12.2.10.5.

Opis metody obciążania układu: …

3.2.12.2.11.

Układy reaktorów katalitycznych, w których stosuje się zużywalne odczynniki (podać informacje dla każdego oddzielnego zespołu) tak/nie (1)

3.2.12.2.11.1.

Typ i stężenie niezbędnego odczynnika: …

3.2.12.2.11.2.

Normalny zakres temperatur roboczych odczynnika: …

3.2.12.2.11.3.

Norma międzynarodowa: …

3.2.12.2.11.4.

Częstotliwość uzupełniania odczynnika: stale/podczas przeglądów (stosownie do przypadku):

3.2.12.2.11.5.

Wskaźnik poziomu odczynnika: (opis i umiejscowienie)

3.2.12.2.11.6.

Zbiornik odczynnika

3.2.12.2.11.6.1.

Pojemność: …

3.2.12.2.11.6.2.

Układ ogrzewania: tak/nie

3.2.12.2.11.6.2.1.

Opis lub rysunek

3.2.12.2.11.7.

Układ sterowania odczynnikiem: tak/nie(1)

3.2.12.2.11.7.1.

Marka: …

3.2.12.2.11.7.2.

typ: …

3.2.12.2.11.8.

Wtryskiwacz odczynnika (marka, typ i umiejscowienie): …

3.2.12.2.11.9.

Czujnik jakości odczynnika (marka, typ i umiejscowienie): …

3.2.12.2.12.

Wtrysk wody: tak/nie(1)

3.2.13.

Zadymienie spalin

3.2.13.1.

Umiejscowienie oznaczenia współczynnika absorpcji (dotyczy jedynie silników wysokoprężnych): …

3.2.14.

Szczegółowe dane dotyczące wszelkich urządzeń mających wpływ na zużycie paliwa (jeżeli nie są ujęte w innych pozycjach):.

3.2.15.

Układ zasilania LPG: tak/nie(1)

3.2.15.1.

Numer homologacji typu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 661/2009 (r) lub rozporządzeniem (UE) 2019/2144(s): …

3.2.15.2.

Elektroniczny układ sterowania silnika do zasilania LPG

3.2.15.2.1.

Marka/marki: …

3.2.15.2.2.

Typ(-y): …

3.2.15.2.3.

Możliwości regulowania w zależności od emisji: …

3.2.15.3.

Dalsza dokumentacja

3.2.15.3.1.

Opis zabezpieczenia katalizatora przy przechodzeniu z zasilania benzyną na zasilanie LPG lub odwrotnie: …

3.2.15.3.2.

Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp.): …

3.2.15.3.3.

Rysunek symbolu: …

3.2.16.

Układ zasilania NG: tak/nie(1)

3.2.16.1.

Numer homologacji typu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 661/2009 lub rozporządzeniem (UE) 2019/2144: …

3.2.16.2.

Elektroniczny układ sterowania silnika do zasilania NG

3.2.16.2.1.

Marka/marki: …

3.2.16.2.2.

Typ(-y): …

3.2.16.2.3.

Możliwości regulowania w zależności od emisji: …

3.2.16.3.

Dalsza dokumentacja

3.2.16.3.1.

Opis zabezpieczenia reaktora katalitycznego przy przechodzeniu z zasilania benzyną na zasilanie NG lub odwrotnie: …

3.2.16.3.2.

Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp.): …

3.2.16.3.3.

Rysunek symbolu: …

3.2.18.

Układ zasilania wodorem: tak/nie(1)

3.2.18.1.

Numer homologacji typu WE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 79/2009 lub rozporządzeniem (UE) 2019/2144: …

3.2.18.2.

Elektroniczny układ sterowania silnika dla zasilania wodorem

3.2.18.2.1.

Marka/marki: …

3.2.18.2.2.

Typ(-y): …

3.2.18.2.3.

Możliwości regulowania w zależności od emisji: …

3.2.18.3.

Dalsza dokumentacja

3.2.18.3.1.

Opis zabezpieczenia katalizatora przy przechodzeniu z zasilania benzyną na zasilanie wodorem lub odwrotnie: …

3.2.18.3.2.

Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp.): …

3.2.18.3.3.

Rysunek symbolu: …

3.2.19.

Układ zasilania H2NG: tak/nie(1)

3.2.19.1.

Udział procentowy wodoru w paliwie (maksymalny udział określony przez producenta): …

3.2.19.2.

Numer świadectwa homologacji typu UE wydanego zgodnie z regulaminem ONZ nr 110: …

3.2.19.3

Elektroniczny moduł sterujący silnika dla układu zasilania H2NG:

3.2.19.3.1.

Marka/marki: …

3.2.19.3.2.

Typ(-y): …

3.2.19.3.3.

Możliwości regulowania w zależności od emisji: …

3.2.19.4.

Dalsza dokumentacja

3.2.19.4.2.

Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp.): …

3.2.19.4.3.

Rysunek symbolu: …

3.2.20.

Informacje o akumulacji ciepła

3.2.20.1.

Urządzenie do aktywnego magazynowania energii cieplnej: tak/nie(1)

3.2.20.1.1.

Entalpia: … (J)

3.2.20.2.

Materiały izolacyjne: tak/nie(1)

3.2.20.2.1.

Materiał izolacyjny: …

3.2.20.2.2.

Objętość nominalna izolacji: … (t)

3.2.20.2.3.

Masa nominalna izolacji: … (t)

3.2.20.2.4.

Umiejscowienie izolacji: …

3.2.20.2.5.

Podejście uwzględniające najgorszy scenariusz – ochłodzenie pojazdu: tak/nie(1)

3.2.20.2.5.1.

(podejście inne niż podejście uwzględniające najgorszy scenariusz) Minimalny czas stabilizacji temperatury, tsoak_ATCT (godziny): …

3.2.20.2.5.2.

(podejście inne niż podejście uwzględniające najgorszy scenariusz) Punkt pomiaru temperatury silnika: …

3.2.20.2.6.

Pojedyncza rodzina interpolacji w ramach podejścia bazującego na rodzinie ATCT: tak/nie(1)

3.2.20.2.7.

Najgorszy przypadek pod względem izolacji komory silnika. tak/nie(1)

3.2.20.2.7.1.

Opis ATCT zmierzonego w pojeździe odniesienia w odniesieniu do izolacji: …

3.3.

Elektryczny mechanizm napędowy (tylko dla PEV)

3.3.1.

Ogólny opis elektrycznego układu napędowego

3.3.1.1.

Marka: ...

3.3.1.2.

typ: ...

3.3.1.3.

Użycie (1): Jedno-/wielosilnikowy/(liczba): ...

3.3.1.4.

Rodzaj przeniesienia napędu: równoległy/osiowy/inny (określić): ...

3.3.1.5.

Napięcie próbne: ... V

3.3.1.6.

Nominalna prędkość silnika: ... min–1

3.3.1.7.

Maksymalna prędkość silnika: ... min–1 lub domyślnie: reduktor/wałek główny skrzyni biegów (wskazać włączoną przekładnię): ... min–1

3.3.1.9.

Moc maksymalna: … kW

3.3.1.10.

Maksymalna moc trzydziestominutowa: … kW

3.3.1.11.

Zakres elastyczny (gdzie P > 90 procent mocy maks.)

prędkość na początku zakresu: ... min–1

prędkość na końcu zakresu: ... min–1

3.3.2.

REESS trakcyjny

3.3.2.1.

Nazwa handlowa i znak towarowy REESS: ...

3.3.2.2.

Rodzaj ogniwa elektrochemicznego: ...

3.3.2.3.

Napięcie znamionowe: ... V

3.3.2.4.

Maksymalna moc trzydziestominutowa REESS (stałe rozładowanie mocy): … kW

3.3.2.5.

Działanie REESS przy rozładowaniu przez 2 h (stała moc lub stałe natężenie): (1)

3.3.2.5.1.

Energia REESS: ... kWh

3.3.2.5.2.

Pojemność REESS: ... Ah w 2 h

3.3.2.5.3.

Wartość napięcia pod koniec rozładowania: ... V

3.3.2.6.

Wskazanie zakończenia rozładowania, prowadzącego do przymusowego zatrzymania pojazdu: (1) ..........................

3.3.2.7.

Masa REESS: .......................... kg

3.3.2.8.

Liczba ogniw: ……

3.3.2.9.

Położenie REESS: …………

3.3.2.10.

Rodzaj czynnika chłodzącego: powietrze/ciecz (1)

3.3.2.11.

Jednostka sterująca systemu zarządzania baterią

3.3.2.11.1.

Marka: ………..

3.3.2.11.2.

typ: …….

3.3.2.11.3.

Numer identyfikacyjny: …..

3.3.3.

Silnik elektryczny

3.3.3.1.

Zasada działania:

3.3.3.1.1.

prąd stały/prąd zmienny (1)/liczba faz: ..........................

3.3.3.1.2.

wzbudzenie obce/szeregowe/mieszane (1)

3.3.3.1.3.

synchroniczny/asynchroniczny (1)

3.3.3.1.4.

z wirnikami uzwojonymi/z magnesami stałymi/klatkowy (1)

3.3.3.1.5.

liczba biegunów silnika: ..........................

3.3.3.2.

Masa bezwładności: ..........................

3.3.4.

Regulator mocy

3.3.4.1.

Marka: ..........................

3.3.4.2.

Typ: ..........................

3.3.4.2.1.

Numer identyfikacyjny: …..

3.3.4.3.

Rodzaj sterowania: wektorowe/w układzie otwartym/w układzie zamkniętym/inne (określić): (1) ..........................

3.3.4.4.

Maksymalna wartość skuteczna prądu dostarczanego do silnika: (2) .......................... A w ciągu .......................... sekund

3.3.4.5.

Zakres napięcia: .......................... V do .......................... V

3.3.5.

Układ chłodzenia:

Silnik: Ciecz/powietrze (1)

sterownik: ciecz/powietrze (1)

3.3.5.1.

Wymagania dla urządzeń chłodzących cieczą:

3.3.5.1.1.

Rodzaj cieczy .......................... pompy cyrkulacyjne: tak/nie(1)

3.3.5.1.2.

Właściwości lub marka(-i) i typ(-y) pompy: ..........................

3.3.5.1.3.

Termostat: ustawienie: ..........................

3.3.5.1.4.

Chłodnica: rysunek(-ki) lub marka(-i) i typ(-y): ..........................

3.3.5.1.5.

Zawór upustowy: ustawienie ciśnienia: ..........................

3.3.5.1.6.

Wentylator: właściwości lub marka(-i) i typ(-y): ..........................

3.3.5.1.7.

Przewód wentylacyjny: ..........................

3.3.5.2.

Właściwości układu chłodzenia powietrzem

3.3.5.2.1.

Dmuchawa: właściwości lub marka(-i) i typ(-y): ..........................

3.3.5.2.2.

Standardowe przewody powietrzne: ..........................

3.3.5.2.3.

Układ regulacji temperatury: tak/nie(1)

3.3.5.2.4.

Krótki opis: ..........................

3.3.5.2.5.

Filtr powietrza: .......................... marka(-i): .......................... typ(-y):

3.3.5.3.

Temperatury dozwolone przez producenta (maksymalne)

3.3.5.3.1.

Przy wylocie silnika: ..........................o C

3.3.5.3.2.

Wlot urządzenia sterującego: ..........................o C

3.3.5.3.3.

W punkcie(-tach) odniesienia silnika: ..........................o C

3.3.5.3.4.

W punkcie(-tach) odniesienia sterownika: ..........................o C

3.3.6.

Kategoria izolacji: ..........................

3.3.7.

Kod IP (międzynarodowy kod zabezpieczenia): ..........................

3.3.8.

Zasada działania układu smarowania: (1)

Łożyska: cierne/kulkowe

Środek smarujący: smar stały/olej

Uszczelnienie: tak/nie

Cyrkulacja: jest/nie ma

3.3.9.

Ładowarka:

3.3.9.1.

Ładowarka: Pokładowa/zewnętrzna (1) w przypadku urządzenia zewnętrznego, proszę określić ładowarkę (znak towarowy, model): ..........................

3.3.9.2.

Opis normalnego profilu doładowania:

3.3.9.3.

Specyfikacja sieci zasilającej:

3.3.9.3.1.

Typ sieci zasilającej: jednofazowa/trójfazowa (1)

3.3.9.3.2.

Napięcie: ..........................

3.3.9.4.

Zalecany okres spoczynku pomiędzy zakończeniem rozładowania i rozpoczęciem doładowania: ..........................

3.3.9.5.

Teoretyczny czas trwania pełnego doładowania: ..........................”

3.3.10.

Przetworniki energii elektrycznej

3.3.10.1.

Przetwornik energii elektrycznej pomiędzy urządzeniem elektrycznym a trakcyjnym REESS

3.3.10.1.1.

Marka: ..........................

3.3.10.1.2.

Typ: ..........................

3.3.10.1.3.

Deklarowana moc znamionowa .......................... W

3.3.10.2.

Przetwornik energii elektrycznej pomiędzy trakcyjnym REESS a źródłem zasilania niskim napięciem

3.3.10.2.1.

Marka: ..........................

3.3.10.2.2.

Typ: ..........................

3.3.10.2.3.

Deklarowana moc znamionowa .......................... W

3.3.10.3.

Przetwornik energii elektrycznej pomiędzy wtyczką doładowania a trakcyjnym REESS

3.3.10.3.1.

Marka: ..........................

3.3.10.3.2.

Typ: ..........................

3.3.10.3.3.

Deklarowana moc znamionowa .......................... W

3.4.

Zespoły przetworników energii napędowej

3.4.1.

Pojazd hybrydowy z napędem elektrycznym: tak/nie(1)

3.4.2.

Kategoria pojazdu hybrydowego z napędem elektrycznym: pojazd doładowywany zewnętrznie/niedoładowywany zewnętrznie: (1)

3.4.3.

Przełącznik trybu działania: jest/nie ma (1)

3.4.3.1.

Tryby wybieralne

3.4.3.1.1.

Elektryczny: tak/nie(1)

3.4.3.1.2.

Wyłącznie zasilanie paliwem: tak/nie(1)

3.4.3.1.3.

Tryby hybrydowe: tak/nie(1)

(jeżeli tak, podać krótki opis): …

3.4.4.

Opis urządzenia do magazynowania energii: (REESS, kondensator, koło zamachowe/prądnica)

3.4.4.1.

Marka/marki: …

3.4.4.2.

Typ(-y): …

3.4.4.3.

Numer identyfikacyjny: …

3.4.4.4.

Rodzaj ogniwa elektrochemicznego: …

3.4.4.5.

Energia: … (dla REESS: napięcie i pojemność Ah w 2 godz., dla kondensatora: J, …)

3.4.4.6.

Ładowarka: pokładowa/zewnętrzna/brak (1)

3.4.4.7.

Rodzaj czynnika chłodzącego: powietrze/ciecz (1)

3.4.4.8.

Jednostka sterująca systemu zarządzania baterią

3.4.4.8.1.

Marka: ………..

3.4.4.8.2.

Typ: …….

3.4.4.8.3.

Numer identyfikacyjny: …..

3.4.5.

Urządzenie elektryczne (opisać oddzielnie każdy typ urządzenia elektrycznego)

3.4.5.1.

Marka: …

3.4.5.2.

typ: …

3.4.5.3.

Użycie podstawowe: silnik trakcyjny/generator (1)

3.4.5.3.1.

W przypadku stosowania jako silnik trakcyjny: pojedynczy/wielosilnikowy (liczba silników) (1): …

3.4.5.4.

Moc maksymalna: … kW

3.4.5.5.

Zasada działania

3.4.5.5.5.1.

Prąd stały/prąd przemienny/liczba faz: …

3.4.5.5.2.

Wzbudzenie obce/szeregowe/mieszane (1)

3.4.5.5.3.

Synchroniczny/asynchroniczny (1)

3.4.6.

Sterownik

3.4.6.1.

Marka/marki: …

3.4.6.2.

Typ(-y): …

3.4.6.3.

Numer identyfikacyjny: …

3.4.7.

Regulator mocy

3.4.7.1.

Marka: …

3.4.7.2.

Typ: …

3.4.7.3.

Numer identyfikacyjny: …

3.4.9.

Zalecenia producenta dotyczące kondycjonowania wstępnego: …

3.4.10.

FCHV: tak/nie(1)

3.4.10.1.

Rodzaje ogniwa paliwowego:

3.4.10.1.2.

Marka: …

3.4.10.1.3.

Typ: …

3.4.10.1.4.

Napięcie znamionowe (V): …

3.4.10.1.5.

Rodzaj czynnika chłodzącego: powietrze/ciecz (1)

3.4.10.2.

Opis układu (zasada działania ogniwa paliwowego, schemat itp.): …

3.4.11.

Przetworniki energii elektrycznej

3.4.11.1.

Przetwornik energii elektrycznej pomiędzy urządzeniem elektrycznym a trakcyjnym REESS

3.4.11.1.1.

Marka: ..........................

3.4.11.1.2.

Typ: ..........................

3.4.11.1.3.

Deklarowana moc znamionowa .......................... W

3.4.11.2.

Przetwornik energii elektrycznej pomiędzy trakcyjnym REESS a źródłem zasilania niskim napięciem

3.4.11.2.1.

Marka: ..........................

3.4.11.2.2.

Typ: ..........................

3.4.11.2.3.

Deklarowana moc znamionowa .......................... W

3.4.11.3.

Przetwornik energii elektrycznej pomiędzy wtyczką doładowania a trakcyjnym REESS

3.4.11.3.1.

Marka: ..........................

3.4.11.3.2.

Typ: ..........................

3.4.11.3.3.

Deklarowana moc znamionowa .......................... W

3.5.

Wartości podane przez producenta w celu określenia emisji CO2 /zużycia paliwa/zużycia energii elektrycznej/zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz szczegółowe dane dotyczące ekoinnowacji (w stosownych przypadkach) (o)

3.5.7.

Wartość podana przez producenta

3.5.7.1.

Parametry badanego pojazdu

Pojazd

Pojazd Low (pojazd o niskiej emisji, VL) jeśli istnieje

Pojazd High (pojazd o wysokiej emisji, VH) (VH)

VM jeśli istnieje

Pojazd reprezentatywny (tylko dla rodziny macierzy obciążenia drogowego (*1))

Wartości domyślne

Typ nadwozia pojazdu

 

 

-

 

 

Stosowana metoda określenia obciążenia drogowego (pomiar lub obliczanie na podstawie rodziny obciążenia drogowego)

 

 

-

-

 

Informacje dotyczące obciążenia drogowego:

 

Marka i typ opon,

w przypadku konieczności dokonania pomiaru

 

 

-

 

 

Wymiary opon (przednie/tylne),

w przypadku konieczności dokonania pomiaru

 

 

-

 

 

Opór toczenia opon (przednie/tylne) (kg/t)

 

 

-

 

 

Ciśnienie w oponach (przednie/tylne) (kPa),

w przypadku konieczności dokonania pomiaru

 

 

-

 

 

Delta CD × A pojazdu L w porównaniu z pojazdem H (IP_H minus IP_L)

-

 

-

-

 

Delta CD × A w porównaniu z pojazdem L należącym do rodziny obciążenia drogowego (IP_H/L minus RL_L), w przypadku dokonywania obliczeń na podstawie rodziny obciążenia drogowego

 

 

-

-

 

Masa próbna pojazdu (kg)

 

 

 

 

 

Masa pojazdu gotowego do jazdy (kg)

 

 

-

-

-

Maksymalna masa całkowita (kg)

 

 

-

-

-

Współczynniki obciążenia drogowego

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Powierzchnia czołowa m2 (0.000 m2)

-

-

-

 

 

Zapotrzebowanie na energię w cyklu (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.

Paliwo wykorzystywane w badaniu typu 1 i wybrane do pomiaru mocy netto zgodnie z załącznikiem XX do niniejszego rozporządzenia (dotyczy wyłącznie pojazdów zasilanych LPG lub NG): …

3.5.7.2.

Emisje CO2 w cyklu mieszanym

3.5.7.2.1.

Emisje CO2 dla pojazdów wyposażonych wyłącznie w silniki spalinowe i NOVC-HEV

3.5.7.2.1.0.

Minimalne i maksymalne wartości CO2 w ramach rodziny interpolacji: … g/km

3.5.7.2.1.1.

Pojazd High: … g/km

3.5.7.2.1.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … g/km

3.5.7.2.1.3.

Pojazd M (w stosownych przypadkach): … g/km

3.5.7.2.2

Emisje CO2 w trybie ładowania podtrzymującego dla OVC-HEV

3.5.7.2.2.1.

Emisje CO2 w trybie ładowania podtrzymującego dla pojazdu H: g/km

3.5.7.2.2.2.

Emisje CO2 w trybie ładowania podtrzymującego dla pojazdu L (w stosownych przypadkach) g/km

3.5.7.2.2.3

Emisje CO2 w trybie ładowania podtrzymującego dla pojazdu M (w stosownych przypadkach): g/km

3.5.7.2.3.

Emisje CO2 w trybie rozładowania i ważone emisje CO2 w przypadku OVC-HEV

3.5.7.2.3.1.

Emisje CO2 w trybie rozładowania dla pojazdu H: … g/km

3.5.7.2.3.2.

Emisje CO2 w trybie rozładowania dla pojazdu L (w stosownych przypadkach): … g/km

3.5.7.2.3.3.

Emisje CO2 w trybie rozładowania dla pojazdu M (w stosownych przypadkach): … g/km

3.5.7.2.3.4.

Minimalne i maksymalne ważone wartości CO2 w ramach rodziny interpolacji OVC: … g/km

3.5.7.3.

Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną dla pojazdów elektrycznych

3.5.7.3.1.

Zasięg przy zasilaniu wyłącznie energią elektryczną (PER) dla PEV

3.5.7.3.1.1.

Pojazd High: … km

3.5.7.3.1.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … km

3.5.7.3.2.

Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną AER dla OVC-HEV i OVC-FCHV (w stosownych przypadkach)

3.5.7.3.2.1.

Pojazd High: … km

3.5.7.3.2.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … km

3.5.7.3.2.3.

Pojazd M (w stosownych przypadkach): … km

3.5.7.4.

Zużycie paliwa (FCCS) dla FCHV

3.5.7.4.1.

Zużycie paliwa w trybie ładowania podtrzymującego dla NOVC-FCHV i OVC-FCHV (w stosownych przypadkach)

3.5.7.4.1.1.

Pojazd High: … kg/100 km

3.5.7.4.1.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … kg/100 km

3.5.7.4.1.3.

Pojazd M (w stosownych przypadkach): … kg/100 km

3.5.7.4.2.

Zużycie paliwa w trybie rozładowania dla OVC-FCHV (w stosownych przypadkach)

3.5.7.4.2.1.

Pojazd High: … kg/100 km

3.5.7.4.2.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … kg/100 km

3.5.7.5.

Zużycie energii elektrycznej w przypadku pojazdów elektrycznych

3.5.7.5.1.

Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (ECWLTC) w przypadku pojazdów wyłącznie elektrycznych

3.5.7.5.1.1.

Pojazd High: … Wh/km

3.5.7.5.1.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … Wh/km

3.5.7.5.2.

Zużycie energii elektrycznej ważone UF w trybie rozładowania ECAC,CD (cykl mieszany)

3.5.7.5.2.1.

Pojazd High: … Wh/km

3.5.7.5.2.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … Wh/km

3.5.7.5.2.3.

Pojazd M (w stosownych przypadkach): … Wh/km

3.5.8.

Pojazd wyposażony w ekoinnowację w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/631 dla pojazdów kategorii M1 lub N1: tak/nie(1)

3.5.8.1.

Typ/wariant/wersja pojazdu referencyjnego, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 725/2011 w odniesieniu do pojazdów kategorii M1 lub w art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 427/2014 w odniesieniu do pojazdów kategorii N1 (jeżeli dotyczy): …

3.5.8.2.

Występowanie interakcji pomiędzy różnymi ekoinnowacjami: tak/nie(1)

3.5.8.3.

Dane dotyczące emisji związane ze stosowaniem ekoinnowacji (tabelę powtórzyć dla każdego zbadanego paliwa wzorcowego) (w1)

Decyzja zatwierdzająca ekoinnowację (w2)

Kod ekoinnowacji (w3)

1. Emisje CO2 z pojazdu referencyjnego (g/km)

2. Emisje CO2 z pojazdu ekoinnowacyjnego (g/km)

3. Emisje CO2 z pojazdu referencyjnego w cyklu badań typu 1 (w4)

4. Emisje CO2 z pojazdu ekoinnowacyjnego w cyklu badań typu 1

5. Współczynnik stosowania (UF), tj. czasowy udział stosowania technologii w normalnych warunkach eksploatacji

Ograniczenie emisji CO2 ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowite ograniczenie emisji CO2 w cyklu WLTP (g/km)(w5)

3.6.

Temperatury pracy dopuszczone przez producenta

3.6.1.

Układ chłodzenia

3.6.1.1.

Chłodzenie cieczą

Maksymalna temperatura przy wylocie z silnika: … K

3.6.1.2.

Chłodzenie powietrzem

3.6.1.2.1.

Punkt odniesienia: …

3.6.1.2.2.

Maksymalna temperatura w punkcie odniesienia: … K

3.6.2.

Maksymalna temperatura na wlocie do chłodnicy międzystopniowej: … K

3.6.3.

Maksymalna temperatura gazów wydechowych w miejscu rury (rur) wydechowej(-ych) sąsiadujących z kołnierzem(-ami) kolektora wydechowego lub turbosprężarki doładowującej: … K

3.6.4.

Temperatura paliwa

minimum: … K – maksimum: … K

Dla silników wysokoprężnych na wlocie do pompy wtryskowej, dla silników zasilanych gazem na ostatnim stopniu regulatora ciśnienia

3.6.5.

Temperatura środka smarującego

minimum: … K – maksimum: … K

3.8.

Układ smarowania

3.8.1.

Opis układu

3.8.1.1.

Położenie zbiornika środka smarującego: …

3.8.1.2.

Układ smarowania (pompa/wtrysk do układu dolotowego/mieszanie z paliwem itp.) (1)

3.8.2.

Pompa olejowa

3.8.2.1.

Marka/marki: …

3.8.2.2.

Typ(-y): …

3.8.3.

Mieszanie z paliwem

3.8.3.1.

Stosunek procentowy: …

3.8.4.

Chłodnica oleju: tak/nie(1)

3.8.4.1.

Rysunek(-i): … lub

3.8.4.1.1.

Marka/marki: …

3.8.4.1.2.

Typ(-y): …

3.8.5.

Specyfikacja środka smarującego: …W…

4.

PRZEKŁADNIA (p)

4.3.

Moment bezwładności koła zamachowego silnika: …

4.3.1.

Dodatkowy moment bezwładności na biegu luzem: …

4.4.

Sprzęgło(-a)

4.4.1.

Typ: …

4.4.2.

Maksymalny przenoszony moment obrotowy: …

4.5.

Skrzynia biegów

4.5.1.

Typ (manualna/automatyczna/CVT (przekładnia bezstopniowa)) (1)

4.5.1.4.

Znamionowy moment obrotowy: …

4.5.1.5.

Liczba sprzęgieł: …

4.6.

Przełożenia skrzyni biegów

Bieg

Przełożenia w skrzyni biegów (stosunek liczby obrotów silnika do liczby obrotów wału wyjściowego skrzyni biegów)

Przełożenie(-a) przekładni głównej (stosunek obrotów wału wyjściowego skrzyni biegów do obrotów kół napędzanych)

Przełożenia całkowite

Maksimum dla CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimum dla CVT

 

 

 

4.6.1.

Zmiana biegów (nie dotyczy przekładni automatycznej)

4.6.1.1.

Bieg 1 wyłączony: tak/nie(1)

4.6.1.2.

n_95_high dla każdego biegu: … min–1

4.6.1.3.

nmin_drive

4.6.1.3.1.

Pierwszy bieg: … min–1

4.6.1.3.2.

Od pierwszego biegu do drugiego: … min–1

4.6.1.3.3.

Od drugiego biegu do zatrzymania: … min–1

4.6.1.3.4.

Drugi bieg: … min–1

4.6.1.3.5.

Trzeci bieg i wyższe: … min–1

4.6.1.4.

n_min_drive_set dla faz przyspieszania/stałej prędkości (n_min_drive_up): … min–1

4.6.1.5.

n_min_drive_set dla faz zwalniania (nmin_drive_down):

4.6.1.6.

Początkowy okres czasu

4.6.1.6.1.

t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.

n_min_drive_start: … min–1

4.6.1.6.3.

n_min_drive_up_start: … min–1

4.6.1.7.

Czy zastosowano ASM: tak/nie(1)

4.6.1.7.1.

Wartości ASM: ... przy ... min–1

4.7.

Maksymalna projektowa prędkość pojazdu (w km/h) (q): …

4.12.

Olej do skrzyni biegów: …W…

6.

ZAWIESZENIE

6.6.

Opony i koła

6.6.1.

Zespół(-oły) opona/koło

6.6.1.1.

Osie

6.6.1.1.1.

Oś 1: …

6.6.1.1.1.1.

Oznaczenie rozmiaru opony

6.6.1.1.2.

Oś 2: …

6.6.1.1.2.1.

Oznaczenie rozmiaru opony

itd.

6.6.2.

Górna i dolna granica promieni tocznych

6.6.2.1.

Oś 1: …

6.6.2.2.

Oś 2: …

6.6.3.

Wartości ciśnienia w oponach zalecane przez producenta pojazdu: … kPa

9.

NADWOZIE

9.1.

Typ nadwozia z wykorzystaniem kodów określonych w części C załącznika I do rozporządzenia (UE) 2018/858: …

12.

RÓŻNE

12.10.

Urządzenia lub układy posiadają tryby możliwe do wyboru przez kierowcę, które wywierają wpływ na emisje CO2, zużycie paliwa, zużycie energii elektrycznej lub emisje objęte kryteriami i nie posiadają trybu dominującego: tak/nie(1)

12.10.1.

Badanie w trybie ładowania podtrzymującego (w stosownych przypadkach) (określić dla poszczególnych urządzeń lub układów)

12.10.1.0.

Tryb dominujący objęty warunkiem CS: tak/nie(1)

12.10.1.0.1.

Tryb dominujący objęty warunkiem CS: ... (w stosownych przypadkach)

12.10.1.1.

Najbardziej korzystny tryb: ... (w stosownych przypadkach)

12.10.1.2.

Najbardziej niekorzystny tryb: ... (w stosownych przypadkach)

12.10.1.3.

Tryb umożliwiający pojazdowi przejście cyklu badania odniesienia: ... (w przypadku braku trybu dominującego objętego warunkiem CS w sytuacji, w której tylko jeden tryb umożliwia pojazdowi przejście cyklu badania odniesienia)

12.10.2.

Badanie z rozładowaniem (w stosownych przypadkach) (określić dla poszczególnych urządzeń lub układów)

12.10.2.0.

Tryb dominujący objęty warunkiem CD: tak/nie(1)

12.10.2.0.1.

Tryb dominujący objęty warunkiem CD: ... (w stosownych przypadkach)

12.10.2.1.

Trybu o największym zużyciu energii: ... (w stosownych przypadkach)

12.10.2.2.

Tryb umożliwiający pojazdowi przejście cyklu badania odniesienia: ... (w przypadku braku trybu dominującego objętego warunkiem CD w sytuacji, w której tylko jeden tryb umożliwia pojazdowi przejście cyklu badania odniesienia)

12.10.3.

Badanie typu 1 (w stosownych przypadkach) (określić dla poszczególnych urządzeń lub układów)

12.10.3.1.

Najbardziej korzystny tryb: …

12.10.3.2.

Najbardziej niekorzystny tryb: …

Objaśnienia

(1)

Niepotrzebne skreślić (istnieją przypadki, w których nie trzeba nic skreślać, jeśli zastosowanie ma więcej niż jedna możliwość).

(2)

Podać tolerancję.

(3)

Należy wpisać górne i dolne wartości dla każdego wariantu.

(6)

(7)

Należy określić wyposażenie dodatkowe, które wpływa na wymiary pojazdu.

(c)

Sklasyfikowane według definicji zawartej w art. 4 rozporządzenia (UE) 2018/858.

(f)

W przypadku jednej wersji z normalną kabiną i jednej z kabiną sypialną należy podać oba zestawy mas i wymiarów.

(g)

Norma ISO 612: 1978 – Pojazdy drogowe – Wymiary pojazdów samochodowych i pojazdów ciągniętych – terminy i definicje.

(h)

Przyjmuje się masę kierowcy równą 75 kg.

Układy zawierające płyny (z wyjątkiem układów zawierających zużytą wodę, które muszą pozostać puste) wypełnia się do 100 % pojemności określonej przez producenta.

Nie ma konieczności dostarczania informacji określonych w pkt 2.6 lit. b) i w pkt 2.6.1 lit. b) w odniesieniu do pojazdów kategorii N2, N3, M2, M3, O3 i O4.

(i)

Dla przyczep lub naczep oraz dla pojazdów łączonych z przyczepą lub naczepą, które wywierają znaczące pionowe obciążenie na urządzenie sprzęgające lub na siodło, obciążenie to, podzielone przez standardowe przyspieszenie ziemskie, wlicza się do technicznie dopuszczalnej masy całkowitej.

(k)

W przypadku pojazdu, który może być napędzany różnymi paliwami (benzyną, olejem napędowym itd.) lub ich połączeniem należy powtórzyć odpowiednie punkty.

W przypadku niekonwencjonalnych silników i układów dane równoważne z danymi tu określonymi przekazuje producent.

(l)

Liczbę tę należy zaokrąglić do dziesiątej części milimetra.

(m)

Wartość tę należy obliczyć (π = 3,1416) i zaokrąglić z dokładnością do jednego cm3.

(n)

Określana zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 715/2007 lub rozporządzenia (WE) nr 595/2009 w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie.

(o)

Określone zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 80/1268/EWG (Dz.U. L 375 z 31.12.1980, s. 36).

(p)

Wymagane dane należy podawać dla każdego z proponowanych wariantów.

(q)

W odniesieniu do przyczep, maksymalna prędkość dozwolona przez producenta.

(r)

Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1.

(s)

Dz.U. L 325 z 16.12.2019, s. 1.

(t)

W przypadku objętości nominalnej i masy nominalnej izolacji wartości należy podać w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. W odniesieniu do objętości izolacji i masy izolacji stosuje się tolerancję +/– 10 %. Nie należy dokumentować w przypadku udzielenia odpowiedzi »nie« w pkt 3.2.20.2.5 lub 3.2.20.2.7.

(w)

Ekoinnowacje.

(w1)

W razie konieczności rozszerzyć tabelę, stosując jeden dodatkowy wiersz dla każdej ekoinnowacji.

(w2)

Numer decyzji Komisji zatwierdzającej ekoinnowację.

(w3)

Przypisany w decyzji Komisji zatwierdzającej ekoinnowację.

(w4)

Jeśli za zgodą organu udzielającego homologacji typu zamiast cyklu badań typu 1 stosowana jest metoda modelowania, wartość ta jest wartością uzyskaną w wyniku metody modelowania.

(w5)

Suma ograniczeń emisji CO2 pochodzących z poszczególnych ekoinnowacji.

„Dodatek 3a

PAKIETY DOKUMENTACJI

Pakiet dokumentacji formalnej

Producent może wykorzystać jeden pakiet dokumentacji formalnej do wielu homologacji typu w zakresie emisji. Pakiet dokumentacji formalnej musi zawierać następujące informacje:

Punkt

Wyjaśnienie

1.

Numer(-y) homologacji typu w zakresie emisji

Wykaz numer(-ów) homologacji typu w zakresie emisji objętych przedmiotową deklaracją BES-AES:

w tym odniesienie do homologacji typu, odniesienie do oprogramowania, numer kalibracji, sumy kontrolne poszczególnych wersji i poszczególnych układów sterowania (silnik lub, w stosownych przypadkach, układ oczyszczania spalin)

Metoda odczytu wersji oprogramowania i kalibracji

Np. objaśnienie działania narzędzia skanującego

2.

Podstawowe strategie emisji

 

BES x

Opis strategii x

BES y

Opis strategii y

3.

Pomocnicze strategie emisji

 

Przedstawienie AES

Stosunki hierarchiczne AES: która AES ma pierwszeństwo, jeżeli występuje więcej niż jedna

AES x

Opis i uzasadnienie AES

Zmierzone lub modelowane parametry do celów aktywacji AES

Inne parametry stosowane do aktywacji AES

Wzrost zanieczyszczeń i CO2 podczas stosowania AES w porównaniu z BES

AES y

Jak wyżej

Poszerzony pakiet dokumentacji

Poszerzony pakiet dokumentacji zawiera następujące informacje dotyczące wszystkich AES:

a)

oświadczenie producenta, że pojazd nie zawiera żadnego urządzenia ograniczającego skuteczność działania nieobjętego jednym z wyjątków przewidzianych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2007;

b)

opis silnika oraz strategii kontroli emisji i urządzeń kontroli emisji, w tym zarówno oprogramowania, jak i sprzętu, oraz wszelkich warunków, w których strategie i urządzenia nie będą funkcjonowały tak, jak podczas badania na potrzeby homologacji typu;

c)

oświadczenie dotyczące wersji oprogramowania stosowanego do kontroli tych AES/BES, w tym odpowiednie sumy kontrolne lub wartości odniesienia tych wersji oprogramowania oraz instrukcje, w jaki sposób odczytywać te sumy kontrolne, skierowane do organu; oświadczenie jest aktualizowane i przesyłane do organu udzielającego homologacji typu, który jest w posiadaniu przedmiotowego poszerzonego pakietu dokumentacji, każdorazowo w przypadku nowej wersji oprogramowania, która ma wpływ na AES/BES; Producenci mogą zwrócić się o zastosowanie alternatywy dla sumy kontrolnej, o ile zapewnia ona równoważny poziom identyfikowalności zmian wersji oprogramowania;

d)

szczegółowe uzasadnienie techniczne wszystkich AES, w ramach której szacuje się skutki przy zastosowaniu AES oraz bez ich zastosowania, a także:

(i)

wyjaśnienie, dlaczego mają zastosowanie wszelkie klauzule wyłączenia zakazu stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania zawartego w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2007;

(ii)

informacje na temat części sprzętu, które w stosownych przypadkach należy chronić za pośrednictwem AES;

(iii)

w stosownych przypadkach informacje dotyczące dowodu nagłego i nieodwracalnego uszkodzenia silnika, któremu nie można zapobiec w drodze regularnej konserwacji i które nastąpiłoby w przypadku braku AES;

(iv)

w stosownych przypadkach uzasadnienie, dlaczego konieczne jest stosowanie AES na potrzeby uruchomienia silnika;

e)

opis elektroniki kontroli układu paliwowego, strategii ustawiania rozrządu oraz punktów przełączania w czasie wszystkich trybów pracy;

f)

opis stosunków hierarchicznych AES (tj. jeżeli równocześnie może być aktywne więcej AES niż jedna – wskazanie, która AES ma pierwszeństwo, metody, za pośrednictwem której strategie na siebie oddziałują, w tym diagramy przepływu danych i logiki decyzyjnej, oraz opis sposobu, w jaki hierarchia zapewnia ograniczenie emisji do najniższego praktycznego poziomu w odniesieniu do wszystkich AES;

g)

wykaz parametrów mierzonych lub obliczanych przez AES wraz z podaniem przeznaczenia każdego zmierzonego lub obliczonego parametru oraz opisem sposobu, w jaki parametry te są powiązane z uszkodzeniem silnika; w tym przedstawienie metody obliczania oraz wskazanie sposobu, w jaki te obliczone parametry korelują z rzeczywistym stanem kontrolowanego parametru oraz każdą wynikającą z tego tolerancją lub każdym wynikającym współczynnikiem bezpieczeństwa, które uwzględniono w analizie;

h)

wykaz parametrów kontrolnych dotyczących silnika/emisji, które ulegają zmianom w zależności od zmierzonych lub obliczonych parametrów oraz zakres zmian w odniesieniu do każdego parametru kontrolnego silnika/emisji; wraz z zależnościami między parametrami kontrolnymi silnika/emisji a zmierzonymi lub obliczonymi parametrami;

i)

ocenę sposobu, w jaki AES będzie ograniczała emisje zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy do najniższego praktycznego poziomu, w tym szczegółową analizę oczekiwanego wzrostu łącznych emisji zanieczyszczeń podlegających uregulowaniom i CO2 z wykorzystaniem AES w porównaniu z BES.

Maksymalna objętość poszerzonego pakietu dokumentacji wynosi 100 stron, przy czym pakiet ten obejmuje wszystkie główne elementy, na podstawie których organ udzielający homologacji typu przeprowadza ocenę AES. Pakiet może zostać uzupełniony o załączniki i inne załączone dokumenty zawierające – w stosownych przypadkach – elementy dodatkowe i uzupełniające. Producent przesyła organowi udzielającemu homologacji typu nową wersję poszerzonego pakietu dokumentacji za każdym razem, gdy w AES wprowadzane są zmiany. Informacje zawarte w nowej wersji ograniczają się do opisu zmian i ich skutków. Organ udzielający homologacji typu ocenia i zatwierdza nową wersję AES.

Poszerzony pakiet dokumentacji ma następującą strukturę:

Poszerzony pakiet dokumentacji dotyczący stosowania AES nr YYY/OEM sporządzony zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1151

Części

Punkt

Punkt

Wyjaśnienie

Dokumenty wprowadzające

 

Pismo wprowadzające adresowane do organu udzielającego homologacji typu

Odniesienie do dokumentu zawierające informacje o jego wersji, dacie wydania i opatrzeniu go podpisem przez odpowiednią osobę w organizacji producenta

 

Tabela z wykazem wersji

Opis zmian wprowadzonych w poszczególnych wersjach, ze wskazaniem zmienianej części

 

Opis odpowiednich kategorii (emisyjnych)

 

 

Tabela załączonych dokumentów

Wykaz wszystkich załączonych dokumentów

 

Wzajemne odniesienia

Odesłanie do lit. a)–i) w dodatku 3a (zawierających informacje o tym, gdzie można znaleźć poszczególne wymogi ustanowione w rozporządzeniu)

 

Informacja o braku oświadczenia dotyczącego urządzenia ograniczającego skuteczność działania

+ podpis

Dokument podstawowy

0

Wykaz skrótów/skrótowców

 

1

OPIS OGÓLNY

 

1.1

Ogólne informacje na temat silnika

Opis głównych właściwości: pojemność, oczyszczanie spalin, ...

1.2

Ogólna struktura układu

Schemat blokowy przedstawiający układ: wykaz czujników i siłowników, objaśnienie ogólnych funkcji silnika

1.3

Odczyt wersji oprogramowania i kalibracji

Np. objaśnienie działania narzędzia skanującego

2

Podstawowe strategie emisji

 

2.x

BES x

Opis strategii x

2.y

BES y

Opis strategii y

3

Pomocnicze strategie emisji

 

3,0

Przedstawienie AES

Stosunki hierarchiczne AES: opis i uzasadnienie (np. względy bezpieczeństwa, niezawodność itp.)

3.x

AES x

3.x.1

Uzasadnienie AES

3.x.2

Zmierzone lub modelowane parametry do celów sporządzenia charakterystyki AES

3.x.3

Tryb działania AES – zastosowane parametry

3.x.4

Wpływ AES na zanieczyszczenia i CO2

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

itd.

W tym miejscu limit 100 stron przestaje obowiązywać

Załącznik

 

Wykaz kategorii objętych przedmiotową BES-AES: w tym odniesienie do homologacji typu, odniesienie do oprogramowania, numer kalibracji, sumy kontrolne poszczególnych wersji i poszczególnych układów sterowania (silnik lub, w stosownych przypadkach, układ oczyszczania spalin)

Załączone dokumenty

 

Uwagi techniczne do uzasadnienia AES nr xxx

Ocena ryzyka lub uzasadnienie na podstawie wyników badania lub – w stosownych przypadkach – przykłady nagłych uszkodzeń

 

Uwagi techniczne do uzasadnienia AES nr

 

 

Sprawozdanie z badania na potrzeby oszacowań ilościowych dotyczących określonej AES

Sprawozdanie z badań dotyczące wszystkich konkretnych badań przeprowadzonych w celu uzasadnienia AES, szczegółowe informacje na temat warunków badania, opis pojazdu, data przeprowadzenia badań, wpływ na emisje lub poziom CO2 w przypadku uruchomienia lub nieuruchomienia AES

5)

w dodatku 4 wzór świadectwa homologacji typu WE bez uzupełnienia otrzymuje brzmienie:

„WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU WE

(Maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE

Pieczęć organu administracji

Zawiadomienie dotyczące:

homologacji typu WE (1),

rozszerzenia homologacji typu WE (1),

odmowy udzielenia homologacji typu WE (1),

cofnięcia homologacji typu WE (1),

typu układu/typu pojazdu w zakresie układu (1) w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 715/2007 (2) i rozporządzenia (UE) 2017/1151 (3)

Numer homologacji typu WE: …

Powód rozszerzenia: …

SEKCJA I

0.1.

Marka (nazwa handlowa producenta): …

0.2.

typ: …

0.2.1.

Nazwa lub nazwy handlowe (o ile występują): …

0.3.

Oznakowanie typu, jeżeli jest umieszczone na pojeździe (4)

0.3.1.

Umiejscowienie tego oznakowania: …

0.4.

Kategoria pojazdu (5)

0.4.2.

Pojazd podstawowy (5a) (1): tak/nie(1)

0.5.

Nazwa i adres producenta: …

0.8.

Nazwy i adresy zakładów montażowych: …

0.9.

Nazwa i adres przedstawiciela producenta (w stosownych przypadkach): …

SEKCJA II

0.

Identyfikator rodziny interpolacji określony w pkt 6.2.6 regulaminu ONZ nr 154

1.

Dodatkowe informacje (w stosownych przypadkach): (zob. uzupełnienie)

2.

Służba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań: …

3.

Data sprawozdania z badania typu 1: …

4.

Numer sprawozdania z badania typu 1: …

5.

Uwagi (jeżeli występują): (zob. sekcja 3 uzupełnienia)

6.

Miejsce: …

7.

Data: …

8.

Podpis: …

Załączniki:

Pakiet informacyjny (6)

Sprawozdanie (sprawozdania) z badań”

6)

uchyla się dodatek 5;

7)

w dodatku 6 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 1 w tabeli 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)

wiersze AP–AR otrzymują brzmienie:

„AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 klasa I

PI, CI

1.1.2020

1.1.2021

31.8.2024

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 klasa II

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022

31.8.2024

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 klasa III, N2

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022

31.8.2024”

2)

po wierszu AR dodaje się wiersze w brzmieniu:

„EA

Euro 6e

Euro 6-2

M, N1, N2

PI, CI

1.9.2023

1.9.2024

31.12.2025

EB

Euro 6e -bis

Euro 6-2

M, N1, N2

PI, CI

1.1.2025

1.1.2026

31.12.2027

EC

Euro 6e-bis-FCM

Euro 6-2

M, N1, N2

PI, CI

1.1.2027

1.1.2028”

 

2)

po tabeli 1, po objaśnieniach dotyczących Euro 6d-ISC-FCM' RDE dodaje się tekst w brzmieniu:

„»Euro 6e«

=

Jak wyżej + zgodność RDE z uwzględnieniem zaktualizowanych marginesów PEMS, OBFCM dla pojazdów kategorii N2;

»Euro 6e-bis«

=

Jak wyżej + rozszerzone warunki otoczenia w odniesieniu do zgodności z RDE + oznakowanie AES + współczynnik użyteczności oparty dneb (zob. pkt 3.2 załącznika XXI)

»Euro 6e-bis-FCM«

=

Jak wyżej + współczynnik użyteczności oparty na dnec (zob. pkt 3.2 załącznika XXI) (11).

3)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   PRZYKŁADY NUMERÓW ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU

2.1.

Poniżej podano przykład homologacji typu lekkiego samochodu osobowego Euro 6 do normy emisji »Euro 6d« i normy OBD »Euro 6-2«, oznaczonych literami »AJ« zgodnie z tabelą 1. Homologacji udzielono na podstawie rozporządzenia podstawowego (WE) nr 715/2007 i jego rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1151 Jest to siedemnasta tego rodzaju homologacja wydana przez Luksemburg, oznaczona kodem »e13«, bez żadnego rozszerzenia. Tak więc czwarta i piąta sekcja numeru homologacji to odpowiednio »0017« i »00«.

e13*715/2007*2017/1151AJ*0017*00

2.2.

Drugi przykład ilustruje homologację typu lekkiego pojazdu dostawczego Euro 6 N1 klasy II do normy emisji »Euro 6d-TEMP« i normy OBD »Euro 6-2«, oznaczonych literami AH zgodnie z tabelą 1. Homologacji udzielono na podstawie rozporządzenia podstawowego (WE) nr 715/2007 i jego przepisów wykonawczych (zmienionych rozporządzeniem (UE) 2018/1832). Jest to pierwsza tego rodzaju homologacja wydana przez Rumunię, oznaczona kodem »e19«, bez żadnego rozszerzenia. Tak więc czwarta i piąta sekcja numeru homologacji to odpowiednio »0001« i »00«.

e19*715/2007*2018/1832AH*0001*00

2.3.

W tym trzecim przykładzie przedstawiono homologację typu lekkiego samochodu osobowego Euro 6 zgodnie z normą emisji »Euro 6e« i normą OBD »Euro 6-2«, oznaczonymi literami »EA« zgodnie z tabelą 1. Homologacji udzielono na podstawie rozporządzenia podstawowego (WE) nr 715/2007 i jego przepisów wykonawczych (zmienionych niniejszym rozporządzeniem (UE) 2023/443). Jest to drugie rozszerzenie siódmej homologacji tego typu wydanej przez Niderlandy, oznaczone kodem »e4«. Tak więc czwarta i piąta sekcja numeru homologacji to odpowiednio »00007« i »02«.

e4*715/2007*2023/443EA*00007*02”;

8)

dodatki 8a, 8b i 8c otrzymują brzmienie:

„Dodatek 8a

Sprawozdania z badań

Sprawozdanie z badań jest sprawozdaniem wydawanym przez służbę techniczną odpowiedzialną za przeprowadzanie badań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

CZĘŚĆ I

W stosownych przypadkach poniższe informacje stanowią minimalne dane wymagane dla badania typu 1.

Numer sprawozdania

WNIOSKODAWCA

 

 

 

Producent

 

 

 

PRZEDMIOT

Identyfikator lub identyfikatory rodziny obciążenia drogowego

:

 

Identyfikator lub identyfikatory rodziny interpolacji

:

 

Przedmiot poddany badaniom

 

Marka

:

 

 

Identyfikator IP

:

 

WNIOSEK

Przedmiot poddany badaniom spełnia wymogi wymienione w temacie


MIEJSCOWOŚĆ,

DD/MM/RRRR

Uwagi ogólne:

Jeśli istnieje kilka opcji (odniesień), w sprawozdaniu z badania należy opisać opcję poddaną badaniu

W przeciwnym razie może wystarczyć jedno odniesienie do dokumentu informacyjnego na początku sprawozdania z badania

Każda służba techniczna może załączyć dodatkowe informacje

W sekcjach sprawozdania z badania zamieszcza się następujące litery odnoszące się do konkretnych typów pojazdów:

»(a)«

dotyczące pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym;

»(b)«

dotyczące pojazdów z silnikiem wysokoprężnym.

1.   OPIS BADANEGO POJAZDU (BADANYCH POJAZDÓW): HIGH, LOW I M (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)

1.1.   Przepisy ogólne

Numery pojazdów

:

Numer prototypu i VIN

Kategoria

:

 

Nadwozie

:

 

Koła napędowe

:

 

1.1.1.   Struktura mechanizmu napędowego

Struktura mechanizmu napędowego

:

wyłącznie silniki spalinowe, hybrydowy, elektryczny lub ogniwo paliwowe

1.1.2.   SILNIK SPALINOWY (w stosownym przypadku)

Punkt ten należy powtórzyć w przypadku więcej niż jednego silnika spalinowego

Marka

:

 

 

 

 

 

 

Typ

: