EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0384

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/384 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia jordańskich sił zbrojnych

ST/5086/2023/INIT

Dz.U. L 53 z 21.2.2023, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/384/oj

21.2.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/10


DECYZJA RADY (WPZiB) 2023/384

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia jordańskich sił zbrojnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady (WPZiB) 2021/509 (1) ustanowiono Europejski Instrument na rzecz Pokoju w celu finansowania przez państwa członkowskie działań Unii w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) służących utrzymaniu pokoju, zapobieganiu konfliktom i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. c) Traktatu. W szczególności, zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2021/509, Europejski Instrument na rzecz Pokoju ma być wykorzystywany do finansowania środków pomocy, takich jak działania służące wzmocnieniu zdolności państw trzecich oraz organizacji regionalnych i międzynarodowych dotyczących kwestii wojskowych i obronnych.

(2)

W czerwcu 2022 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) wziął udział w 14. posiedzeniu Rady UE–Jordania, podczas którego przyjęto nowe priorytety partnerstwa. Poprzez te priorytety partnerstwa Unia i Jordania potwierdziły gotowość do dalszego wspierania wzajemnej współpracy na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Jordanii oraz do dalszego zacieśniania współpracy w zakresie stabilności i bezpieczeństwa w regionie, w tym w zakresie zwalczania terroryzmu.

(3)

W dniu 14 listopada 2022 r. Wysoki Przedstawiciel otrzymał wniosek o wsparcie przez Unię jordańskich sił zbrojnych poprzez zwiększanie potencjału wojskowego, w szczególności wojskowych służb medycznych, brygad inżynieryjnych, a także jednostek operacyjnych odpowiedzialnych za zabezpieczanie granic Jordanii.

(4)

Środki pomocy mają być realizowane z uwzględnieniem zasad i wymogów określonych w decyzji (WPZiB) 2021/509, w szczególności w zgodności ze wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB (2), oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

(5)

Rada potwierdza, że jest zdecydowana chronić, propagować i urzeczywistniać prawa człowieka, podstawowe wolności i zasady demokratyczne oraz umacniać praworządność i dobre sprawowanie władzy zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, Powszechną deklaracją praw człowieka i prawem międzynarodowym, w szczególności prawem międzynarodowym praw człowieka i międzynarodowym prawem humanitarnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ustanowienie, cele, zakres stosowania i czas trwania

1.   Niniejszym ustanawia się środek pomocy na rzecz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego (zwanego dalej „beneficjentem”), który ma zostać sfinansowany z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (zwany dalej „środkiem pomocy”).

2.   Celem środka pomocy jest zwiększenie zdolności jordańskich sił zbrojnych w celu zapewniania bezpieczeństwa narodowego i stabilności Jordanii poprzez wzmocnienie ich wojskowych służb medycznych, brygad inżynieryjnych i jednostek operacyjnych odpowiedzialnych za zabezpieczanie jej granic, a tym samym lepszą ochronę ludności cywilnej w czasie kryzysów i sytuacji nadzwyczajnych.

3.   Aby osiągnąć cel określony w ust. 2, środek pomocy finansuje następujące rodzaje sprzętu, które nie są przeznaczone do użycia śmiercionośnej siły:

a)

w pełni wyposażony mobilny szpital (Role 1) w celu leczenia rannych żołnierzy, uzupełniony o w pełni wyposażone karetki pogotowia ratunkowego z możliwością ewakuacji medycznej;

b)

techniczne jednostki terenowe, wyposażone w celu lepszego wspierania rozmieszczonych jednostek, w szczególności na granicach;

c)

sprzęt taktyczny (systemy bezzałogowych statków powietrznych (UAS) i systemy przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (C-UAV)), a także wsparcie dla jordańskich sił zbrojnych w celu rozwijania zdolności przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym.

4.   Czas trwania środka pomocy wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia pierwszej umowy przez administratora do spraw środków pomocy, działającego w charakterze urzędnika zatwierdzającego, zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. a) decyzji (WPZiB) 2021/509, w tym w kontekście uzgodnień administracyjnych zgodnie z art. 37 ust. 3 tej decyzji.

Artykuł 2

Uzgodnienia finansowe

1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych ze środkiem pomocy wynosi 7 000 000 EUR.

2.   Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509 oraz przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

Artykuł 3

Uzgodnienia z beneficjentem

1.   Wysoki Przedstawiciel Unii o Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) dokonuje z beneficjentem niezbędnych uzgodnień, by zapewnić przestrzeganie przez niego wymogów i warunków ustanowionych niniejszą decyzją, jako warunku udzielenia wsparcia w ramach środka pomocy.

2.   Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, obejmują postanowienia zobowiązujące beneficjenta do zapewnienia:

a)

przestrzegania przez jednostki jordańskich sił zbrojnych, wspierane w ramach tego środka pomocy, odpowiednich postanowień prawa międzynarodowego, w szczególności prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;

b)

właściwego i efektywnego wykorzystywania wszelkich aktywów dostarczonych w ramach środka pomocy do celów, do których zostały one dostarczone;

c)

właściwego utrzymania wszelkich aktywów dostarczonych w ramach środka pomocy w celu zapewnienia ich użyteczności i dostępności operacyjnej w ich całym cyklu życia;

d)

by żadne aktywa dostarczone w ramach środka pomocy nie zostały utracone ani przekazane bez zgody Komitetu Instrumentu utworzonego na podstawie decyzji (WPZiB) 2021/509 na rzecz osób lub podmiotów innych niż określone w tych uzgodnieniach, po zakończeniu cyklu życia aktywów.

3.   Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, obejmują postanowienia dotyczące zawieszenia i zakończenia wsparcia w ramach środka pomocy w przypadku stwierdzenia, że beneficjent naruszył obowiązki przewidziane w ust. 2.

Artykuł 4

Wykonanie

1.   Wysoki Przedstawiciel jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonania niniejszej decyzji zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509 oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, zgodnie z zintegrowanymi ramami metodologicznymi dla oceny i określenia środków i kontroli wymaganych w związku ze środkami pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

2.   Realizację działań, o których mowa w art. 1 ust. 3, prowadzi administrator do spraw środków pomocy, w tym za pomocą uzgodnień administracyjnych zgodnie z art. 37 decyzji (WPZiB) 2021/509.

Artykuł 5

Monitorowanie, kontrola i ocena

1.   Wysoki Przedstawiciel monitoruje przestrzeganie przez beneficjenta obowiązków określonych zgodnie z art. 3. Monitorowanie to jest wykorzystywane do zapewnienia świadomości kontekstu i ryzyka naruszenia obowiązków określonych zgodnie z art. 3 oraz przyczynia się do zapobiegania takim naruszeniom, w tym łamaniu prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego przez jednostki jordańskich sił zbrojnych wspierane w ramach środka pomocy.

2.   Kontrola po dostawie sprzętu i zaopatrzenia jest zorganizowana w następujący sposób:

a)

weryfikacja dostawy – certyfikaty dostawy w ramach instrumentu mają być podpisywane przez siły użytkowników końcowych w momencie przeniesienia prawa własności;

b)

składanie sprawozdań, w ramach których beneficjent ma co roku informować o działaniach prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu dostarczanego w ramach środka pomocy oraz o zapasach określonych przedmiotów do czasu, gdy Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) uzna, że takie sprawozdania nie są już konieczne;

c)

inspekcje na miejscu – beneficjent ma zapewnić Wysokiemu Przedstawicielowi możliwość przeprowadzenia kontroli na miejscu na jego wniosek.

3.   Wysoki Przedstawiciel przeprowadza ocenę końcową po zakończeniu stosowania środka pomocy, aby ocenić, czy środek pomocy przyczynił się do osiągnięcia celu określonego w art. 1 ust. 2.

Artykuł 6

Sprawozdawczość

W okresie wdrażania Wysoki Przedstawiciel przedstawia KPiB półroczne sprawozdania z realizacji środka pomocy, zgodnie z art. 63 decyzji (WPZiB) 2021/509. Administrator do spraw środków pomocy regularnie przekazuje Komitetowi Instrumentu utworzonemu decyzją (WPZiB) 2021/509 informacje na temat realizacji dochodów i wydatków zgodnie z art. 38 tej decyzji, w tym poprzez dostarczanie informacji na temat zaangażowanych dostawców i podwykonawców.

Artykuł 7

Zawieszenie i zakończenie

1.   KPiB może podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym zawieszeniu realizacji środka pomocy zgodnie z art. 64 decyzji (WPZiB) 2021/509.

2.   KPiB może również zalecić Radzie zakończenie środka pomocy.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/509 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2015/528 (Dz.U. L 102 z 24.3.2021, s. 14).

(2)  Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).


Top