EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0158

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/158 z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Prunus domestica i Prunus cerasifera pochodzących z Ukrainy

C/2023/365

OJ L 22, 24.1.2023, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/158/oj

24.1.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/158

z dnia 23 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Prunus domesticaPrunus cerasifera pochodzących z Ukrainy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 42 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2019 (2) ustanowiono – na podstawie wstępnej oceny ryzyka – wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka.

(2)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2018 (3) ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 42 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/2031, w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka.

(3)

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny ryzyka w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 uwzględniono 34 rodzaje i jeden gatunek roślin przeznaczonych do sadzenia pochodzących ze wszystkich państw trzecich jako rośliny wysokiego ryzyka – w tym rodzaj Prunus L.

(4)

W dniu 18 października 2019 r. Ukraina przedłożyła Komisji wniosek o wywóz do Unii roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Prunus domestica szczepionych na podkładkach gatunku Prunus cerasifera, które to rośliny są z odkrytymi korzeniami, w stanie spoczynku i wolne od liści. Wniosek ten został poparty odpowiednią dokumentacją techniczną.

(5)

Dnia 17 maja 2022 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) przyjął opinię naukową dotyczącą oceny ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Prunus domestica pochodzących z Ukrainy (4). Urząd stwierdził, że Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovoraXanthomonas arboricola pv. pruni są agrofagami istotnymi dla tych roślin przeznaczonych do sadzenia, ocenił środki ograniczające ryzyko opisane w dokumentacji i oszacował prawdopodobieństwo, że towar jest wolny od tych agrofagów.

(6)

Lopholeucaspis japonica jest wymieniony jako agrofag kwarantannowy dla Unii w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 (5). Erwinia amylovoraXanthomonas arboricola pv. pruni są wymienione odpowiednio w załączniku III jako agrofagi kwarantannowe dla strefy chronionej, a jako regulowane agrofagi niekwarantannowe dla Unii – w załączniku IV do tego rozporządzenia.

(7)

Eotetranychus prunicola nie figuruje jeszcze w wykazie agrofagów kwarantannowych dla Unii. Na podstawie dostarczonych przez państwa członkowskie dowodów wpływ tego agrofaga na jego rośliny żywicielskie w Unii nie jest jednak znaczący. Z tego względu w odniesieniu do tego agrofaga nie są konieczne żadne wymogi dotyczące przywozu.

(8)

Na podstawie opinii Urzędu ryzyko fitosanitarne wynikające z wprowadzenia do Unii roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Prunus domestica z odkrytymi korzeniami, w stanie spoczynku i wolnych od liści, szczepionych na podkładkach gatunku Prunus cerasifera, pochodzących z Ukrainy uznaje się za dopuszczalne, pod warunkiem że spełnione są odpowiednie wymagania przywozowe określone w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072.

(9)

W związku z powyższym rośliny gatunku Prunus domestica szczepione na podkładkach gatunku Prunus cerasifera, pochodzące z Ukrainy, nie powinny być już uznawane za rośliny wysokiego ryzyka.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019.

(11)

W celu wypełnienia zobowiązań Unii wynikających z porozumienia WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (6) przywóz tych towarów powinien zostać wznowiony w jak najkrótszym czasie. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 10).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 7).

(4)  Panel PLH EFSA (Panel ds. zdrowia roślin EFSA), 2022. Opinia naukowa dotycząca oceny ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do roślin gatunku Prunus domestica pochodzących z Ukrainy. Dziennik EFSA 2022;20(6):7391, 76 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz.U. L 319 z 10.12.2019, s. 1).

(6)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 40.


ZAŁĄCZNIK

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019

W pkt 1 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 w drugiej kolumnie tabeli „Opis” pozycja dotycząca Prunus L. otrzymuje brzmienie:

Prunus L., inne niż rośliny przeznaczone do sadzenia gatunku Prunus domestica z odkrytymi korzeniami, w stanie spoczynku, wolne od liści, szczepione na podkładkach gatunku Prunus cerasifera, pochodzące z Ukrainy”.


Top