EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0157

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/157 z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2266 w zakresie odniesienia do certyfikatu i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych w elektronicznym uproszczonym dokumencie administracyjnym

C/2023/410

OJ L 22, 24.1.2023, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/157/oj

24.1.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/157

z dnia 23 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2266 w zakresie odniesienia do certyfikatu i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych w elektronicznym uproszczonym dokumencie administracyjnym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (1), w szczególności jej art. 23a ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 23a ust. 1 i 2 dyrektywy 92/83/EWG państwa członkowskie, na wniosek, wydają niezależnym, małym producentom mającym siedzibę na ich terytorium roczny certyfikat oraz zezwalają niezależnym, małym producentom, aby sami wystawiali sobie certyfikat potwierdzający ich łączną roczną produkcję oraz spełnianie przez nich kryteriów określonych w tej dyrektywie. W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/2266 (2) określono informacje, które należy zawrzeć w dokumencie administracyjnym i uproszczonym dokumencie towarzyszącym, które odnoszą się do tego certyfikatu lub samocertyfikacji do celów przemieszczania wyrobów na podstawie rozdziału IV lub V dyrektywy Rady 2008/118/WE (3).

(2)

Dyrektywa 2008/118/WE została zastąpiona dyrektywą Rady (UE) 2020/262 (4) ze skutkiem od dnia 13 lutego 2023 r. Skomputeryzowany system, o którym mowa w art. 1 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/263 (5) („system komputerowy”) jest używany do nadzorowania przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 3 pkt 6 dyrektywy (UE) 2020/262. Dyrektywa (UE) 2020/262 rozszerza stosowanie systemu komputerowego na nadzór nad wyrobami akcyzowymi dopuszczonymi do konsumpcji na terytorium jednego państwa członkowskiego, a następnie przemieszczanymi na terytorium innego państwa członkowskiego w celu dostarczenia ich tam do celów handlowych, jak określono w rozdziale V sekcja 2 dyrektywy (UE) 2020/262. Do 13 lutego 2023 r. stosuje się rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 (6), w przypadku gdy takie przemieszczanie odbywa się na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego – dokumentu w formie papierowej. Ze skutkiem od tego dnia rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/1636 (7) uchylono rozporządzenie (EWG) nr 3649/92, a takie przemieszczenia mają odbywać się na podstawie elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego przesyłanego przez wysyłającego przy użyciu systemu komputerowego. W celu zapewnienia jasności odniesienia do dyrektywy 2008/118/WE w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/2266 należy zatem zastąpić odniesieniami do dyrektywy (UE) 2020/262, a odniesienia do uproszczonego dokumentu towarzyszącego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/2266 należy od tej daty uchylić.

(3)

Strukturę i treść elektronicznych dokumentów administracyjnych wymienianych za pośrednictwem systemu komputerowego określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 (8), które zostało zastąpione rozporządzeniem delegowanym (UE) 2022/1636 ze skutkiem od dnia 13 lutego 2023 r. W związku z tym, w celu zapewnienia jasności, w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/2266 odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 684/2009 należy zastąpić odniesieniami do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2266.

(5)

Ponieważ rozszerzenie stosowania systemu komputerowego określonego w dyrektywie (UE) 2020/262 ma obowiązywać od 13 lutego 2023 r., stosowanie niniejszego rozporządzenia należy odroczyć do tego dnia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/2266 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Odniesienie do certyfikatu w dokumentach administracyjnych do celów przemieszczania wyrobów akcyzowych”;

b)

formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Na potrzeby odniesienia do certyfikatu w dokumentach administracyjnych, o których mowa w art. 20, 26, 36 i 38 dyrektywy Rady (UE) 2020/262 (*1), jak określono w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1636 (*2), należy zamieścić następujące informacje:

(*1)  Dyrektywa Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) (Dz.U. L 58 z 27.2.2020, s. 4)."

(*2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów (Dz.U. L 247 z 23.9.2022, s. 2).”;"

2)

uchyla się art. 3;

3)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Wymogi w zakresie wypełniania dokumentów administracyjnych w przypadku samocertyfikacji do celów przemieszczania wyrobów akcyzowych”;

b)

w ust. 1 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„W dokumentach administracyjnych, o których mowa w art. 20, 26, 36 i 38 dyrektywy (UE) 2020/262, status niezależnych, małych producentów wykazuje się w polu 17 l, jak określono w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636, w następujący sposób: »Niniejszym zaświadcza się, że opisany wyrób został wytworzony przez«, a następnie jedno z następujących wyrażeń, stosownie do przypadku:”;

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Wielkość rocznej produkcji napojów alkoholowych małego, niezależnego producenta jest wykazywana w polu 17n dokumentu administracyjnego określonego w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636. Wielkość podaje się w hektolitrach, z wyjątkiem alkoholu etylowego, w przypadku którego jest ona określana w hektolitrach czystego alkoholu.”

;

4)

uchyla się art. 6.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 lutego 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 21.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2266 z dnia 17 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania dyrektywy Rady 92/83/EWG w zakresie certyfikacji i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych do celów podatku akcyzowego (Dz.U. L 455 z 20.12.2021, s. 26).

(3)  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12).

(4)  Dyrektywa Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (Dz.U. L 58 z 27.2.2020, s. 4).

(5)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/263 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (Dz.U. L 58 z 27.2.2020, s. 43).

(6)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz.U. L 369 z 18.12.1992, s. 17).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów (Dz.U. L 247 z 23.9.2022, s. 2).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 24).


Top