EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0150

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/150 z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2023/368

OJ L 20, 23.1.2023, p. 33–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/150/oj

23.1.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/33


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/150

z dnia 20 stycznia 2023 r.

zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3, art. 36 ust. 4 i art. 42 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące poszczególnych chorób umieszczonych w wykazie zgodnie z art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia oraz określono, w jaki sposób przepisy te mają być stosowane do różnych kategorii chorób umieszczonych w wykazie. W rozporządzeniu (UE) 2016/429 przewidziano, że państwa członkowskie ustanawiają obowiązkowe programy likwidacji chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, oraz nieobowiązkowe programy likwidacji chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, a Komisja zatwierdza te programy. Rozporządzenie to przewiduje również zatwierdzenie lub cofnięcie przez Komisję statusu obszaru wolnego od choroby dla państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 i ustanawia kryteria przyznawania, utrzymywania, zawieszania i cofania statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów, a także wymagania dotyczące zatwierdzania obowiązkowych lub nieobowiązkowych programów likwidacji choroby dla państw członkowskich, ich stref lub kompartmentów.

(3)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/620 (3) ustanawia się przepisy wykonawcze dotyczące chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby i statusu obszaru nieobjętego szczepieniami niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów oraz do zatwierdzania programów likwidacji tych chorób umieszczonych w wykazie. W szczególności w załącznikach do tego rozporządzenia wymieniono państwa członkowskie lub ich strefy lub kompartmenty o statusie obszaru wolnego od choroby. Zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna niektórych chorób wymaga obecnie zmiany niektórych załączników do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w celu umieszczenia w wykazie nowych państw członkowskich lub stref wolnych od choroby oraz usunięcia z wykazu stref lub kompartmentów, w których potwierdzono wystąpienie ognisk choroby lub w których warunki utrzymania statusu obszaru wolnego od choroby przestały być spełniane.

(4)

W odniesieniu do zakażenia kompleksem Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. capraeM. tuberculosis), zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego (ADV), zakażenia wirusową biegunką bydła (BVD), zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1–24) (BTV) oraz zakażenia wirusową posocznicą krwotoczną (VHS) kilka państw członkowskich zwróciło się niedawno do Komisji o przyznanie im statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do części ich terytorium. Kilka państw członkowskich zgłosiło również ogniska zakażenia wirusem wścieklizny (RABV), BTV oraz zakażenia martwicą układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), które również muszą znaleźć odzwierciedlenie w niektórych załącznikach do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620.

(5)

W odniesieniu do zakażenia MTBC Hiszpania przedłożyła Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od zakażenia MTBC określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 są spełnione we wspólnotach autonomicznych Balearów, Katalonii i Murcji. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wnioski te spełniają kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od MTBC. W związku z tym strefy te powinny zostać wymienione w części I załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako obszary wolne od zakażenia MTBC.

(6)

W odniesieniu do zakażenia ADV Włochy przedłożyły Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od ADV określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 są spełnione w regionach Trydentu i Wenecji Euganejskiej. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wnioski te spełniają kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od ADV. W związku z tym strefy te powinny zostać wymienione w części I załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako obszary wolne od zakażenia ADV.

(7)

W odniesieniu do BVD Niemcy przedłożyły Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od BVD określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 są spełnione w Dachau, Straubing-Bogen i Günzburg w Bawarii. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wnioski te spełniają kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od BVD. W związku z tym te strefy powinny zostać odpowiednio wymienione w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako obszary wolne od zakażenia BVD.

(8)

Węgry powiadomiły Komisję o kilku ogniskach zakażenia wirusem RABV w komitacie Szabolcs-Szatmár-Bereg. Ponieważ całe terytorium Węgier ma status obszaru wolnego od RABV i znajduje się w wykazie w części I załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620, należy wycofać status obszaru wolnego od choroby w komitacie Szabolcs-Szatmár-Bereg, a wpis w tym wykazie dotyczący Węgier należy odpowiednio zmienić.

(9)

W odniesieniu do zakażenia wirusem RABV Węgry przedłożyły Komisji wniosek o zatwierdzenie programu likwidacji choroby w komitacie Szabolcs-Szatmár-Bereg. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wniosek ten spełnia kryteria określone w części II rozdział 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do zatwierdzania programów likwidacji zakażenia wirusem RABV. W związku z tym komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg powinien zostać wymieniony w części II załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako strefa posiadająca zatwierdzony programy likwidacji zakażenia wirusem RABV.

(10)

Portugalia zgłosiła Komisji ogniska zakażenia BTV serotyp 4 w dystryktach Aveiro, Bragança, Coimbra, Guarda i Viseu, co wpływa również na sąsiadujące dystrykty. Ponieważ dystrykty te mają status obszaru wolnego od choroby i znajdują się w wykazie w części I załącznika VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620, ich status obszaru wolnego od zakażenia BTV należy cofnąć, a wpis dotyczący Portugalii w tym wykazie należy odpowiednio zmienić.

(11)

Hiszpania zgłosiła Komisji ogniska zakażenia BTV serotyp 4 w prowincji Toledo we wspólnocie autonomicznej Kastylii-La Manchy oraz w prowincji Salamanka we wspólnocie autonomicznej Kastylii i León, co wpływa również na obszary w prowincjach Avila i Zamora. Ponieważ obszary te mają status obszaru wolnego od choroby i znajdują się w wykazie w części I załącznika VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620, ich status obszaru wolnego od zakażenia BTV należy cofnąć, a wpis dotyczący Hiszpanii w tym wykazie należy odpowiednio zmienić.

(12)

Jeżeli chodzi o zakażenie BTV, Hiszpania przedłożyła również Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od BTV zostały spełnione w niektórych regionach wspólnot autonomicznych Aragonii i Nawarry oraz w niektórych regionach wspólnoty autonomicznej Kraju Basków. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wniosek ten spełnia kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od BTV. W związku z tym, że BTV zostało z powodzeniem zwalczone w tych wspólnotach autonomicznych, całe terytorium tych wspólnot autonomicznych należy wymienić w części I załącznika VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako posiadające status obszaru wolnego od BTV.

(13)

Jeżeli chodzi o zakażenie BTV, Niemcy przedłożyły również Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od BTV zostały spełnione w kraju związkowym Saara oraz w niektórych częściach kraju związkowego Nadrenia-Palatynat. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wniosek ten spełnia kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od BTV. W związku z tym strefa ta powinna zostać wymieniona w części I załącznika VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako obszar wolny od zakażenia BTV.

(14)

W odniesieniu do VHS Finlandia przedstawiła informacje, z których wynika, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od VHS zostały spełnione w prowincji Åland. Informacje te spełniają kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od VHS. W związku z tym, że VHS zostało z powodzeniem zwalczone w prowincji Åland, całe terytorium Finlandii należy wymienić w części I załącznika XII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako posiadające status obszaru wolnego od VHS.

(15)

Ponadto Finlandia zgłosiła Komisji wystąpienie kilku ognisk IHN w prowincji Åland na obszarze, który jest wymieniony jako obszar wolny od choroby w załączniku XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620. Należy zatem wycofać status obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do tego obszaru zakażonego, kompartment ten należy usunąć z części I wspomnianego załącznika, a wpis w tym wykazie dotyczący tego państwa członkowskiego należy odpowiednio zmienić.

(16)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II, III, VI, VII, VIII, XII i XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, III, VI, VII, VIII, XII i XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/620 z dnia 15 kwietnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania statusu obszaru wolnego od choroby i statusu obszaru nieobjętego szczepieniami niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie oraz zatwierdzania programów likwidacji tych chorób umieszczonych w wykazie (Dz.U. L 131 z 16.4.2021, s. 78).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III, VI, VII, VIII, XII i XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I wpis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Hiszpania

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias”

b)

w części II wpis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Hiszpania

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia”

2)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I wpis dotyczący Węgier otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Węgry

Całe terytorium z wyjątkiem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye”

b)

w części II przed wpisem dotyczącym Polski dodaje się wpis dotyczący Węgier w brzmieniu:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Węgry

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye”

3)

w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Włochy

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Veneto”

b)

w części II wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

Data początkowego zatwierdzenia, o której mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689

„Włochy

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

21 kwietnia 2021 r.”

4)

w załączniku VII wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I wpis dotyczący Niemiec otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Niemcy

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

Regierungsbezirk Oberbayern

Następujące miasta i powiaty w Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen

Następujące miasta i powiaty w Regierungsbezirk Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth

Następujące miasta i powiaty w Regierungsbezirk Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge

Następujące miasta i powiaty w Regierungsbezirk Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen

Następujące miasta i powiaty w Regierungsbezirk Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg

Następujące miasta i powiaty w Regierungsbezirk Schwaben: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Günzburg, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen”

b)

w części II wpis dotyczący Niemiec otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

Data początkowego zatwierdzenia, o której mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689

„Niemcy

Bundesland Bayern:

Następujące miasta i powiaty w Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Dingolfing-Landau

Następujące miasta i powiaty w Regierungsbezirk Schwaben: Lkr. Augsburg, Ostallgäu

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21 lutego 2022 r.”

5)

w części I załącznika VIII wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący Niemiec otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Niemcy

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Rheinland-Pfalz:

Następujące powiaty: Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Cochem-Zell, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Westerwaldkreis

Następujące miasta: Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Koblenz, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Worms, Zweibrücken

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen”

b)

wpis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Hiszpania

Comunidad Autónoma de Andalucía: prowincja Almería

prowincja Granada, następujące regiony: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha z wyjątkiem następujących regionów:

Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena w prowincji Ciudad Real

Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos w prowincji Toledo

Comunidad Autónoma de Castilla y León z wyjątkiem następujących regionów:

prowincja Salamanka

Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada w prowincji Ávila

Bermillo de Sayago w prowincji Zamora

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid z wyjątkiem następujących regionów:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia”

c)

wpis dotyczący Portugalii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Portugalia

Região Autónoma dos Açores

Região Autónoma da Madeira”

6)

w załączniku VIII część II otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone programy likwidacji zakażenia BTV

Państwo członkowskie

Terytorium

Data początkowego zatwierdzenia, o której mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689

Hiszpania

Comunidad Autónoma de Andalucía:

prowincja Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáén, Málaga, Sevilla

prowincja Granada: Motril (Costa de Granada)

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

prowincja Ciudad Real, następujące regiony: Almadén, Almodóvar del Campo i Piedrabuena

Comunidad Autónoma de Extremadura:

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

21 lutego 2022 r.”

7)

w załączniku XII część I wpis dotyczący Finlandii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Finlandia

Całe terytorium”

8)

w załączniku XIII część I wpis dotyczący Finlandii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Finlandia

Całe terytorium, z wyjątkiem:

1)

przybrzeżnego kompartmentu składającego się z części gmin Föglö, Lumparland, Lemland, Vårdö znajdujących się w obrębie okręgu, którego promień wynosi 19,331 km, a środek wyznaczają współrzędne WGS84 Lat 59,975253701°, Lon 20,454027317°

2)

przybrzeżnego kompartmentu składającego się z części gmin Eckerö i Hammarland znajdujących się w obrębie okręgu, którego promień wynosi 10 km, a środek wyznaczają współrzędne WGS84 Lat 60.207175390°, Lon 19.507907780°”


Top