EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0002

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2 z dnia 21 grudnia 2022 r. uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 761/2014 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

C/2022/9999

OJ L 1, 3.1.2023, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2/oj

3.1.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/2

z dnia 21 grudnia 2022 r.

uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 761/2014 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 761/2014 (2) preparat powierzchniowo czynny do mycia skóry i włosów, przedstawiany w postaci żelu, zawierający w podobnych proporcjach specyficzne komponenty do mycia skóry i do mycia włosów, przedstawiany w butelce z tworzywa sztucznego, zawierającej 300 ml, i pakowany do sprzedaży detalicznej został zaklasyfikowany do kodu 3401 30 00 Nomenklatury scalonej (CN) stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (3) jako „preparat do mycia skóry, pakowany do sprzedaży detalicznej”. Produkt jest preparatem do mycia zarówno włosów w rozumieniu pozycji CN 3305, jak i skóry w rozumieniu pozycji 3401. Biorąc pod uwagę jego cechy obiektywne, nie można było rozstrzygnąć, który komponent nadaje produktowi jego zasadniczy charakter. Wskutek tego, na mocy ogólnej reguły 3 c) interpretacji CN, produkt należało zaklasyfikować do pozycji ostatniej w kolejności numerycznej, tj. do pozycji 3401.

(2)

Podczas 69. sesji w marcu 2022 r. Komitet Systemu Zharmonizowanego (HSC) Światowej Organizacji Celnej (WCO) zatwierdził opinię klasyfikacyjną 3305.10/5 klasyfikującą szampon-żel do mycia włosów i skóry zawierający wodę, organiczne środki powierzchniowo czynne, glicerynę, ekstrakty roślinne, siarczan magnezu, glukonian cynku, glikol butylenowy, chlorek sodu, kwas cytrynowy, alkohol, substancje zapachowe, substancje aromatyczne i substancje pomocnicze, pakowany w butelkę o pojemności 250 ml do sprzedaży detalicznej. Produkt został zaklasyfikowany do pozycji HS 3305, ponieważ uznano, że do klasyfikacji tego produktu zastosowanie ma uwaga 1 c) do działu 34 HS, która wyklucza z tego działu „szampony, środki do czyszczenia zębów, pianki i kremy do golenia lub preparaty do kąpieli, zawierające mydło lub inne organiczne środki powierzchniowo czynne” i wskazuje na klasyfikację do pozycji 3305, 3306 lub 3307. W związku z tym produkt zaklasyfikowano do podpozycji HS 3305 10, która odpowiada kodowi CN 3305 10 00, poprzez zastosowanie ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji HS oraz uwagi 1 c) do działu 34 HS.

(3)

Ze względu na identyczne lub bardzo podobne cechy charakterystyczne tego produktu oraz preparatu opisanego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 761/2014 klasyfikacja taryfowa preparatu określonego w załączniku do tego rozporządzenia nie jest zgodna z opinią klasyfikacyjną 3305.10/5.

(4)

Na mocy decyzji Rady 87/369/EWG (4) Unia jest umawiającą się stroną Międzynarodowej konwencji w sprawie Zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów. Opinie klasyfikacyjne zatwierdzane przez HSC stanowią wytyczne dla unijnych środków taryfowych.

(5)

W celu zapewnienia jednolitości interpretacji i stosowania Systemu Zharmonizowanego na poziomie międzynarodowym oraz biorąc pod uwagę, że opinia klasyfikacyjna 3305.10/5 jest zgodna z brzmieniem uwagi 1 c) do działu 34 CN oraz podpozycji HS 3305 10, należy uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 761/2014.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 761/2014 traci moc.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Gerassimos THOMAS

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 761/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 207 z 15.7.2014, s. 13).

(3)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(4)  Decyzja Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. dotycząca zawarcia Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów oraz Protokołu zmian do tej Konwencji (Dz.U. L 198 z 20.7.1987, s. 1).


Top