EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2563

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2563 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2283 otwierającego i ustalającego sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

ST/15067/2022/INIT

OJ L 330, 23.12.2022, p. 109–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2563/oj

23.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/109


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/2563

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2283 otwierającego i ustalającego sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych produktów rolnych i przemysłowych, które są produkowane w Unii w niewystarczających ilościach, i tym samym uniknąć zakłóceń na rynku tych produktów, rozporządzeniem Rady (UE) 2021/2283 (1) otwarto autonomiczne kontyngenty taryfowe Unii (zwane dalej „kontyngentami”). W ramach kontyngentów produkty mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych.

(2)

Ponieważ w interesie Unii leży zapewnienie odopowiednich dostaw niektórych produktów przemysłowych, a także mając na uwadze fakt, że produkty identyczne, porównywalne lub substytucyjne nie są produkowane w Unii w wystarczających ilościach, konieczne jest otwarcie nowych kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2921, 09.2922, 09.2923, 09.2924, 09.2925, 09.2926, 09.2927 i 09.2931 z zastosowaniem zerowych stawek celnych dla odpowiednich ilości tych produktów.

(3)

Ponieważ zakres kontyngentów o numerach porządkowych 09.2723 i 09.2763 stał się nieodpowiedni do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorców w Unii, należy zmienić opis produktów objętych tymi kontyngentami. Należy zatem zmienić określenie mającego zastosowanie kodu TARIC dla tych produktów.

(4)

Ponieważ w interesie Unii leży zapewnienie odpowiedniej podaży niektórych produktów przemysłowych, należy zwiększyć wielkość kontyngentów o numerach porządkowych 09.2563, 09.2682, 09.2828 i 09.2854.

(5)

Ponieważ zwiększyła się unijna zdolność produkcyjna niektórych produktów przemysłowych, należy obniżyć wielkość kontyngentów o numerach porządkowych 09.2575 i 09.2913.

(6)

W odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.2583, 09.2819, 09.2839 i 09.2855 okres obowiązywania kontyngentów należy przedłużyć, a ich wielkość należy corocznie dostosowywać, ponieważ mimo że kontyngenty te zostały otwarte jedynie na okres sześciu miesięcy, dalsze ich utrzymanie leży w interesie Unii.

(7)

Ponieważ utrzymanie kontyngentów o numerach porządkowych 09.2003, 09.2576, 09.2577, 09.2592, 09.2650, 09.2673, 09.2688, 09.2694, 09.2708, 09.2710, 09.2734, 09.2799, 09.2829, 09.2866 i 09.2880 nie leży już w interesie Unii, należy je zamknąć ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r.

(8)

W ostatnich latach pogorszeniu uległy stosunki między Unią a Rosją, w szczególności z powodu lekceważenia przez Rosję prawa międzynarodowego oraz jej niesprowokowanej i nieuzasadnionej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. W dniu 6 października 2022 r. Rada przyjęła ósmy pakiet sankcji wobec Rosji w związku z trwającą wojną napastniczą przeciwko Ukrainie oraz doniesieniami o aktach okrucieństwa popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie.

(9)

Chociaż Rosja jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO), Unia może powoływać się na wyjątki mające zastosowanie na mocy Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (zwanego dalej „Porozumieniem WTO”), w szczególności art. XXI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku udzielania produktom przywożonym z Rosji korzyści przyznawanych podobnym produktom przywożonym z innych państw (najwyższe uprzywilejowanie).

(10)

W związku z pogorszeniem stosunków między Unią a Rosją, aby zapewnić spójność z działaniami i zasadami Unii w obszarze działań zewnętrznych Unii, nie należy zatem zezwalać na to, by przywóz produktów pochodzących z Rosji objętych niniejszym rozporządzeniem korzystał z bezcłowego traktowania i z najwyższego uprzywilejowania. W związku z tym konieczne jest zniesienie odpowiednich kontyngentów na te produkty.

(11)

Stosunki między Unią a Białorusią pogorszyły się w ostatnich latach z powodu lekceważenia przez białoruski reżim prawa międzynarodowego, praw podstawowych i praw człowieka. Ponadto Białoruś od samego początku zdecydowanie wspiera rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

(12)

Od października 2020 r. Unia stopniowo wprowadza środki ograniczające wobec Białorusi w związku z ciągłymi naruszeniami praw człowieka, instrumentalizacją migrantów i zaangażowaniem Białorusi w rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Ponieważ Białoruś nie jest członkiem WTO, Unia nie jest zobowiązana, na mocy Porozumienia WTO, do stosowania najwyższego uprzywilejowania wobec produktów z Białorusi. Ponadto umowy handlowe umożliwiają podjęcie pewnych działań, które są uzasadnione na podstawie mających zastosowanie klauzul wyjątkowych, w szczególności wyjątków dotyczących bezpieczeństwa.

(13)

W związku z pogorszeniem stosunków między Unią a Białorusią, aby zapewnić spójność z działaniami i zasadami Unii w obszarze działań zewnętrznych Unii, nie należy zatem zezwalać na to, by przywóz produktów pochodzących z Białorusi objętych niniejszym rozporządzeniem korzystał z bezcłowego traktowania i z najwyższego uprzywilejowania. W związku z tym konieczne jest zniesienie odpowiednich kontyngentów na te produkty.

(14)

W celu zapewnienia odpowiednich dostaw i uniknięcia poważnych zakłóceń na niektórych rynkach Unii konieczne jest jednak utrzymanie kontyngentów o numerach porządkowych 09.2600, 09.2742, 09.2698 i 09.2835 na niektóre produkty pochodzące z Rosji, objęte odpowiednio kodami TARIC 2712903910, 2926100010, 3204170030 i 7604291030. Łączna wartość przywozu tych produktów stanowiła ponad 50 % wartości łącznego przywozu do Unii w latach 2019–2021, przy braku alternatywnych dostawców z innych państw trzecich lub ich ograniczonej liczbie. Wartość tego przywozu wskazywałaby, że podmioty przemysłu Unii są w bardzo dużym stopniu uzależnione od tego przywozu oraz że zniesienie kontyngentów spowodowałoby nieproporcjonalne trudności dla tych podmiotów.

(15)

Zniesienie zawieszenia ceł pobieranych na podstawie wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty pochodzące z Rosji lub z Białorusi jest zatem właściwe i dozwolone zgodnie z art. XXI GATT 1994 i ogólnymi regułami dotyczącymi ceł określonymi w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (2), w szczególności jego części pierwszej sekcja I część B pkt 1.

(16)

Jak wskazała Komisja w komunikacie z dnia 13 grudnia 2011 r. dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych (zwanym dalej „Komunikatem”), przyznanie kontyngentów stanowi wyjątek od stosowania ceł pobieranych na podstawie wspólnej taryfy celnej. Ponowne wprowadzenie takich ceł na przywóz z Rosji lub z Białorusi stanowi zatem powrót do normalnego stanu rzeczy. Ograniczone zniesienie kontyngentów na niektóre produkty pochodzące z Rosji lub z Białorusi nie jest zatem środkiem ograniczającym ani środkiem zakazu, lecz ma na celu uniemożliwienie tym państwom pośredniego czerpania korzyści z jednostronnego środka unijnego oraz zapewnienie ogólnej spójności działań Unii.

(17)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2021/2283.

(18)

Aby uniknąć zakłóceń w stosowaniu systemu kontyngentów i aby zapewnić zgodność z wytycznymi zawartymi w Komunikacie, zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dotyczące kontyngentów dla odnośnych produktów powinny być stosowane od dnia 1 stycznia 2023 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2021/2283 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4.   Zawieszenie określone w ust. 2 nie ma zastosowania do produktów pochodzących z Rosji, z wyjątkiem kontyngentów o numerach porządkowych 09.2600, 09.2742, 09.2698 i 09.2835, ani do produktów pochodzących z Białorusi.”;

2)

załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. SÍKELA


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2283 z dnia 20 grudnia 2021 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 (Dz.U. L 458 z 22.12.2021, s. 33).

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres kontyngentowy

Wielkość kontyngentu

Stawka celna kontyngentu

09.2849

ex 0710 80 69

10

Grzyby z gatunku Auricularia polytricha (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, do produkcji gotowych dań  (1)  (2)

1.1.–31.12.

700 ton

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Czereśnie z dodatkiem alkoholu, o zawartości cukru nie większej niż 9 % masy, o średnicy nie większej niż 19,9 mm, z pestką, stosowane w produktach czekoladowych  (1)

1.1.–31.12.

1 000 ton

10 %

09.2925

ex 2309 90 31

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

ex 2309 90 96

41

49

41

49

Dodatek paszowy, składający się, w przeliczeniu na suchą masę, z:

68 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy siarczanu L-lizyny, oraz

nie więcej niż 32 % masy innych składników, takich jak węglowodany i inne aminokwasy

1.1.–31.12.

100 000 ton

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Naturalny tytoń nieprzetworzony, nawet pokrojony w regularne kształty, o wartości celnej nie mniejszej niż 450 Euro za 100 kg masy netto, do stosowania jako zawijacz lub pokrywa do produkcji towarów objętych podpozycją 2402 10 00  (1)

1.1.–31.12.

3 000 ton

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Parafina zawierająca mniej niż 0,75 % masy oleju

1.1.–31.12.

140 000 ton

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Gacz parafinowy (CAS RN 64742-61-6)

1.1.–31.12.

100 000 ton

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Kwas amidosulfonowy (CAS RN 5329-14-6) o czystości 95 % masy lub większej, nawet zawierający nie więcej niż 5 % dodatku środka przeciwzbrylającego ditlenku krzemu (CAS RN 112926-00-8)

1.1.–31.12.

27 000 ton

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Wypełniacz krzemionkowy w postaci granulek, o zawartości ditlenku krzemu 97 % masy lub więcej

1.1.–31.12.

1 700 ton

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Tritlenek wolframu, zawierający niebieski tlenek wolframu (CAS RN 1314-35-8 lub CAS RN 39318-18-8)

1.1.–31.12.

12 000 ton

0 %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Siarczan wodorotlenek miedzi (Cu4(OH)6(SO4)), uwodniony (CAS RN 12527-76-3) o czystości 98 % masy lub większej

1.1.–31.12.

240 000 kg

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Siarczan cezu (CAS RN 10294-54-9) w postaci stałej lub jako roztwór wodny zawierający 48 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 52 % masy siarczanu cezu

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trichloroetylen (CAS RN 79-01-6) o czystości 99 % masy lub większej

1.1.–31.12.

11 885 000  kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorometan (CAS RN 74-97-5)

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.–31.12.

2 600 ton

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alkohol propylowy) (CAS RN 71-23-8)

1.1.–31.12.

15 000 ton

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyklopropylometanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.–31.12.

20 ton

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol (CAS RN 95-48-7) o czystości nie mniejszej niż 98,5 % masy

1.1.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tetrakis(hydroksymetylo)-3,3'-oksydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Acetyloacetonian wapnia (CAS RN 19372-44-2) o czystości 95 % masy lub większej

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Keton cyklopropylometylowy (CAS RN 765-43-5)

1.1.–31.12.

300 ton

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kwas octowy o czystości 99 % masy lub większej (CAS RN 64-19-7)

1.1.–31.12.

1 000 000 ton

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Octan winylu (CAS RN 108-05-4)

1.1.–31.12.

450 000 ton

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluorooctan etylu (CAS RN 383-63-1)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Heksa-2,4-dienonian potasu (CAS RN 24634-61-5)

1.1.–31.12.

8 250 ton

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorek 2,5-dimetylofenyloacetylu (CAS RN 55312-97-5)

1.1.–31.12.

700 ton

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Szczawian dietylu (CAS RN 95-92-1)

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacynian dimetylu (CAS RN 106-79-6)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Kwas dodekanodiowy (CAS RN 693-23-2), o czystości większej niż 98,5 % masy

1.1.–31.12.

8 000 ton

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Kwas o-acetylosalicylowy (CAS RN 50-78-2)

1.1.–31.12.

120 ton

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Propionian oktadecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylu) (CAS RN 2082-79-3) z

z frakcją przesiewową o uziarnieniu 500 μm więcej niż 99 % masy oraz

o temperaturze topnienia 49 °C lub większej, ale nie większej niż 54 °C,

stosowany do produkcji w przetwórstwie polichlorku winylu stabilizatorów »one-pack« na bazie mieszanin proszków (proszki lub tłoczone granulaty) (1)

1.1.–31.12.

380 ton

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrakis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian) pentaerytrytolu (CAS RN 6683-19-8)

z frakcją przesiewową o uziarnieniu 250 μm więcej niż 75 % masy i o uziarnieniu 500 μm więcej niż 99 % masy oraz

o temperaturze topnienia 110 °C lub większej, ale nie większej niż 125 °C,

stosowany do wyrobu wykorzystywanych w przetwórstwie polichlorku winylu stabilizatorów »one-pack« na bazie mieszanin proszków (proszki lub granulaty)  (1)

1.1.–31.12.

140 ton

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dibezwodnik benzofenono-3,3’,4,4’-tetrakarboksylowy (CAS RN 2421-28-5)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecyloamina (CAS RN 124-30-1)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetyloaminoetylo)(metylo)amina (CAS RN 3030-47-5)

1.1.–31.12.

1 700 ton

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (CAS RN 62-53-3) o czystości 99 % masy lub więcej

1.1.–31.12.

220 000 ton

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metyloetylo)benzenoamina (CAS RN 70441-63-3)

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenylenodiamina (CAS RN 95-54-5)

1.1.–31.12.

1 800 ton

0 %

09.2921

ex 2922 19 00

22

Akrylan 2-(dimetyloamino)etylu (CAS RN 2439-35-2) o czystości 99 % masy lub większej

1.1.–31.12.

14 000 ton

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

Chlorowodorek L-lizyny (CAS RN 657-27-2) lub roztwór wodny L-lizyny (CAS RN 56-87-1), zawierający 50 % masy lub więcej L-lizyny

1.1.–31.12.

300 000 ton

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

Chlorek (3-chloro-2-hydroksypropylo) trimetyloamonu (CAS RN 3327-22-8), w postaci roztworu wodnego zawierającego 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 71 % masy chlorku (3-chloro-2-hydroksypropylo) trimetyloamonu

1.1.–31.12.

12 000 ton

0 %

09.2922

ex 2923 90 00

88

Roztwór wodny zawierający 78 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 82 % masy chlorku [2-(akryloiloksy)etylo]trimetyloamonu (CAS RN 44992-01-0)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

N butylokarbaminian 3-jodoprop-2-ynylu (CAS RN 55406-53-6)

1.1.–31.12.

450 ton

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrylonitryl (CAS RN 107-13-1), stosowany do produkcji towarów objętych działem 55 i pozycją 6815  (1)

1.1.–31.12.

60 000 ton

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Akrylonitryl (CAS RN 107-13-1), stosowany do produkcji towarów objętych pozycjami 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 i 4002  (1)

1.1.–31.12.

40 000 ton

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorometylo)benzonitryl (CAS RN 778-94-9)

1.1.–31.12.

900 ton

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diizocyjanian 1,5-naftalenu (CAS RN 3173-72-6) o czystości 90 % masy lub większej

1.1.–31.12.

300 ton

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidyna (CAS RN 556-88-7)

1.1.–31.12.

6 500 ton

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Disiarczek bis (3-trietoksysililopropylu) (CAS RN 56706-10-6)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Kwas 2-chloro-4-(metylosulfonylo)-3-((2,2,2-trifluoroetoksy)metylo] benzoesowy (CAS RN 120100-77-8)

1.1.–31.12.

300 ton

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Heksadecylotrimetoksysilan (CAS RN 16415-12-6) o czystości co najmniej 95 % masy, stosowany do produkcji polietylenu  (1)

1.1.–31.12.

165 ton

0 %

09.2842

2932 12 00

 

Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.–31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.–31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.–31.12.

4 000 ton

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.–31.12.

220 ton

0 %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-Pyridylo)etanol (CAS RN 103-74-2) o czystości 99 % masy lub większej

1.1.–31.12.

700 ton

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetyloamino)propylo]heksahydro-1,3,5-triazyna (CAS RN 15875-13-5)

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-tetraazacyklododekan (CAS RN 294-90-6) o czystości 96 % masy lub większej

1.1.–31.12.

60 ton

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetyloamino)benzoimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

Kwas 5-chlorotiofeno-2-karboksylowy (CAS RN 24065-33-6)

1.1.–31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

Chlorek 4-[[(2-metoksybenzoilo)amino]sulfonylo]benzoilu (CAS RN 816431-72-8)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Ksyloza (CAS RN 58-86-6)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Barwnik C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Yellow 54 99 % masy lub większej

1.1.–31.12.

250 ton

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparaty na baziebarwnika C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 702361-2) o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 48:2 60 % masy lub większej, ale nie większej niż 85 %

1.1.–31.12.

50 ton

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Barwnik C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 4 60 % masy lub większej

1.1.–31.12.

150 ton

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Ziemia okrzemkowa kalcynowana topioną sodą

1.1.–31.12.

35 000 ton

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonian sodu (CAS RN 8061-51-6)

1.1.–31.12.

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Terpentyna siarczanowa

1.1.–31.12.

25 000 ton

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych oleożywic

1.1.–31.12.

280 000 ton

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparat zawierający 38 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy pirytionianu cynku (INN) (CAS RN 13463-41-7) dyspersji wodnej

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2923

ex 3808 94 20

40

Roztwór wodny zawierający:

10,0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 11,3 % masy 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu,

3,0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,1 % masy 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu,

łączne stężenie izotiazolonów (CAS RN 55965-84-9) wynoszące 13,0 % lub więcej, ale nie więcej niż 15,4 %,

18 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22 % masy azotanów, w przeliczeniu na azotan sodu, oraz

5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % masy chlorków, w przeliczeniu na chlorek sodu.

1.1.–31.12.

3 000 ton

0 %

09.2926

ex 3811 21 00

31

Dodatek składający się zasadniczo z:

ditiokwasu (orto)fosforowego, zmieszanych estrów O,O-bis (izobutylu i pentylu) i soli cynku (CAS RN 68457-79-4),

8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy oleju mineralnego,

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (1).

1.1.–31.12.

700 ton

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Dodatki składające się z produktów reakcji difenyloaminy i rozgałęzionych nonenów zawierające:

więcej niż 20 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy 4-monononylodifenyloaminy oraz

więcej niż 50 % masy, ale nie więcej niż 80 % masy 4,4’-dinonylodifenyloaminy,

całkowity procent 2,4-dinonylodifenyloaminy i 2,4′-dinonylodifenyloaminy, nieprzekraczający 15 % masy,

stosowane do produkcji olejów smarowych (1).

1.1.–31.12.

900 ton

0 %

09.2927

ex 3811 29 00

80

Dodatki zawierające:

więcej niż 70 % masy 2,5-bis(tert-nonyloditio)-[1,3,4]-tiadiazolu (CAS RN 89347-09-1), i

więcej niż 15 % masy 5-(tert-nonylditio)- 1,3,4-tiadiazolo-2(3H)- tionu (CAS RN 97503-12-3),

do stosowania w produkcji olejów smarowych  (1)

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator składający się z ditlenku tytanu i tritlenku wolframu

1.1.–31.12.

3 000 ton

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparat zawierający:

55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 78 % masy glutaranu dimetylu (CAS RN 1119-40-0),

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy adypinianu dimetylu, oraz (CAS RN 627-93-0),

nie więcej niż 35 % masy bursztynianu dimetylu (CAS RN 106-65-0).

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mieszanina tetrasiarczków bis (3-trietoksysililopropylu), (CAS RN 211519-85-6)

1.1.–31.12.

9 000 ton

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mieszanina fitosteroli, w postaci proszku, zawierająca:

75 % masy lub więcej steroli,

nie więcej niż 25 % masy stanoli,

stosowana do produkcji stanoli/steroli lub estrów stanoli/steroli (1).

1.1.–31.12.

2 500 ton

0 %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Mieszanina, w postaci granulek, zawierająca:

49 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy polisiarczków bis(3-trietoksysililopropylu) (CAS RN 211519-85-6), oraz

50 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 51 % masy sadzy (CAS RN 1333-86-4),

której 75 % masy lub więcej przechodzi przez sito o wielkości oczek 0,60 mm, ale nie więcej niż 10 % masy przechodzi przez sito o wielkości oczek 0,25 mm (określana metodą ASTM D1511)

1.1.–31.12.

1 500 ton

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Mieszanina zawierająca:

60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy 2-chloropropenu (CAS RN 557-98-2),

8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 14 % masy (Z)-1-chloropropenu (CAS RN 16136-84-8),

5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 23 % masy 2-chloropropanu (CAS RN 75-29-6),

nie więcej niż 6 % masy 3-chloropropenu (CAS RN 107-05-1), oraz

nie więcej niż 1 % masy chlorku etylu (CAS RN 75-00-3).

1.1.–31.12.

6 000 ton

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poliwinylobutyral(CAS RN 63148-65-2):

zawierający 17,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy grup hydroksylowych, oraz

średnim rozmiarze cząstek (D50) większym niż 0,6 mm

1.1.–31.12.

12 500 ton

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mieszanka polimerowa z poliwęglanu i poli(metakrylanu metylu) o zawartości poliwęglanu 98,5 % masy lub więcej, w formie pastylek lub granulatu, o przepuszczalności światła 88,5 % lub więcej, mierzonej na próbie o grubości 4,0 mm przy długości fali λ = 400 nm (zgodnie z normą ISO 13468-2)

1.1.–31.12.

2 000 ton

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Kopolimer poli(tereftalanu etylenu) i dimetanolu cykloheksanu, zawierający więcej niż 10 % masy dimetanolu cykloheksanu

1.1.–31.12.

60 000 ton

2 %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Ciekły poli(metylohydrosiloksan) z grupami końcowymi trimetylosililowymi (CAS RN 63148-57-2) o czystości 99,9 % masy lub większej

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2931

ex 3911 90 11

10

Poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenooksy-1,4-fenylenoizopropylideno-1,4-fenylen) (CAS RN 25135-51-7 i CAS RN 25154-01-2), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 b) do niniejszego działu, zawierający nie więcej niż 20 % masy dodatków

1.1.–31.12.

6 300 ton

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

35

Poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenooksy-4,4'-bifenylen) (CAS RN 25608-64-4 i CAS RN 25839-81-0) zawierający nie więcej niż 20 % masy dodatków

1.1.–31.12.

5 000 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Płatki octanu celulozy

1.1.–31.12.

75 000 ton

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alginian sodu wyekstrahowany z brunatnic(CAS RN 9005-38-3)

ubytku masy podczas suszenia nie większym niż 15 % (4h w 105 °C),

o zawartości frakcji nierozpuszczalnej w wodzie nie większej niż 2 % masy, w przeliczeniu na suchą masę.

1.1.–31.12.

2 000 ton

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hialuronian sodu, niesterylny, o:

masie cząsteczkowej wagowo średniej (Mw) nie większej niż 900 000 ,

zawartości endotoksyny nie większej niż 0,008 jednostek endotoksyny (UE)/mg,

zawartości etanolu nie większej niż 1 % masy,

zawartości izopropanolu nie większej niż 0,5 % masy.

1.1.–31.12.

300 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Arkusze z poli(metakrylanu metylu) zgodne z normami:

EN 4364 (MIL-P-5425E) i DTD5592A, lub

EN 4365 (MIL-P-8184) i DTD5592A.

1.1.–31.12.

100 ton

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Blok komórkowy z celulozy regenerowanej, impregnowany wodą zawierającą chlorek magnezu i czwartorzędowe związki amonu, o wymiarach 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.–31.12.

1 700 ton

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Przędza bawełniana, surowa, biała, pojedyncza

z włókien czesanych,

o przeciętnej długości włókna 36,5 mm lub większej,

wytwarzana w procesie kompaktowego przędzenia obrączkowego z kompresją pneumatyczną,

o wytrzymałości na rozerwanie 26,5 cN/tex lub większej (zgodnie z ISO 2062:2009 przy prędkości 5 000 mm/min).

1.1.–31.12.

50 000 ton

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpady z włókien syntetycznych (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną) z nylonu lub pozostałych poliamidów (PA6 i PA66)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Materiał włókienniczy, tkany, laminowany, posiadający następujące cechy:

trzy warstwy,

jedną zewnętrzną warstwę składającą się z włókien akrylowych,

drugą zewnętrzną warstwę składającą się z włókna poliestrowego,

środkową warstwę składającą się z gumy z chlorobutylu,

środkową warstwę o masie 452 g/m 2 lub większej, ale nie większej niż 569 g/m 2 ,

materiał włókienniczy o całkowitej masie 952 g/m 2  lub większej, ale nie większej niż 1 159 g/m 2 , oraz

materiał włókienniczy, o całkowitej grubości 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 4 mm,

stosowany do produkcji wysuwanego dachu pojazdów silnikowych  (1).

1.1.–31.12.

375 000 m2

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Tkanina szklana z włókna szklanego pokryta tworzywem sztucznym, o masie powierzchniowej 120 g/m2(± 10 g/m2), w rodzaju stosowanej do produkcji zwijanych ekranów ochronnych przeciw insektom, z zamocowanymi ramami

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Folia i taśmy z miedzi rafinowanej, wytworzone elektrolitycznie, o grubości 0,015 mm lub większej

1.1.–31.12.

1 020 ton

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Płyty:

składające się przynajmniej z jednej warstwy tkaniny z włókna szklanego, impregnowanej żywicą epoksydową,

pokryte po jednej lub obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 0,15 mm,

o stałej dielektrycznej (DK) mniejszej niż 5,4 przy częstotliwości pomiarowej 1 MHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650 2.5.5.2,

o współczynniku strat poniżej 0,035 przy częstotliwości pomiarowej 1 MHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650 2.5.5.2,

o porównawczym wskaźniku odporności (CTI) wynoszącym 600 lub więcej.

1.1.–31.12.

80 000 m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Pręty ze stopu aluminium o średnicy 300,1 mm lub większej, ale nie większej niż 533,4 mm

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Taśma lub folia ze stopu aluminium i magnezu:

ze stopu spełniającego normę 5182-H19 lub 5052-H19,

w rolkach o średnicy zewnętrznej co najmniej 1 250 mm, ale nie większej niż 1 350  mm,

o grubości (tolerancja – 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm lub 0,20 mm,

o szerokości (tolerancja ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm lub 356 mm,

o tolerancji na zakrzywienie nie większej niż 0,4 mm / 750 mm,

o płaskości wynoszącej I = ± 4,

o wytrzymałości na rozciąganie powyżej (5182-H19) 365 MPa lub (5052-H19) 320 MPa, oraz

o wydłużeniu A50 ponad (5182-H19) 3 % lub (5052-H19) 2,5 %,

stosowana do produkcji listew do żaluzji  (1).

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu

1.1.–31.12.

120 000 ton

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Proszek magnezu:

czystości 98 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,5 %, oraz

o średnicy cząstek 0,2 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm.

1.1.–31.12.

2 000 ton

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Uchwyt teleskopowy z aluminium, stosowany do produkcji bagaży podróżnych  (1)

1.1.–31.12.

1 500 000 sztuk

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Głowica pompy do dwucylindrowej pompy wysokociśnieniowej ze stali kutej:

z frezowanymi łącznikami gwintowanymi o średnicy 10 mm lub większej, ale nie większej niż 36,8 mm, oraz

z wywierconymi kanałami paliwowymi o średnicy 3,5 mm lub większej, ale nie większej niż 10 mm,

w rodzaju stosowanych w układach wtrysku oleju napędowego.

1.1.–31.12.

65 000 sztuk

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Obudowa wirnika turbosprężarki odlewana ze stopu aluminium lub żeliwa:

wytrzymałości cieplnej do 400 °C,

z otworem o średnicy 30 mm lub większej, ale nie większej niż 300 mm, do umieszczenia koła kompresji,

do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym  (1).

1.1.–31.12.

4 000 000 sztuk

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Wałki z profilem logarytmicznym mające średnicę 25 mm lub większą, ale nie większą niż 70 mm lub kulki o średnicy 30 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm

wykonane ze stali 100Cr6 lub stali 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

z odchyleniem 0,5 mm lub mniejszym, określonym metodą FBH,

do stosowania w przemyśle turbin wiatrowych  (1).

1.1.–31.12.

600 000 sztuk

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Koszyki mosiężne typu klatkowego:

odlewane w sposób ciągły lub odśrodkowo,

obrócone,

zawierające 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 38 % masy cynku,

zawierające 0,75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,25 % masy ołowiu,

zawierające 1,0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,4 % masy aluminium, oraz

o wytrzymałości na rozciąganie 415 Pa lub większej;

w rodzaju stosowanych do produkcji łożysk kulkowych.

1.1.–31.12.

50 000 sztuk

0 %

09.2857

ex 8482 99 00

50

Pierścienie wewnętrzne i zewnętrzne wykonane ze stali, nieszlifowane, pierścień zewnętrzny z bieżnią lub bieżniami wewnętrznymi, pierścień wewnętrzny z bieżnią lub bieżniami zewnętrznymi, o średnicy zewnętrznej:

14 mm lub większej, ale nie większej niż 77 mm w przypadku pierścienia wewnętrznego, oraz

26 mm lub większej, ale nie większej niż 101 mm w przypadku pierścienia zewnętrznego,

stosowane do produkcji łożysk  (1).

1.1.–30.6.

12 000 000 kg

0 %

09.2924

ex 8501 31 00

80

Siłownik elektroniczny składający się z:

silnika prądu stałego o mocy mniejszej niż 600 W,

do użytku z napięciem zasilania od 12 V do 48 V,

z połączeniem wtykowym do podłączenia do silnika,

z bezstykowym czujnikiem położenia,

wbudowany w prostokątną obudowę o szerokości mniejszej niż 100 mm i długości mniejszej niż 150 mm, z przekładnią redukcyjną i dźwignią przymocowaną do wału napędowego silnika lub

w cylindrycznej obudowie o długości mniejszej niż 150 mm i średnicy mniejszej niż 100 mm, z gwintem zintegrowanym w wirnik silnika dla zapewnienia liniowego ruchu zintegrowanego drążka sterowniczego.

1.1.–31.12.

650 000 sztuk

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

65

60

Elektryczny silnik prądu przemiennego, jednofazowy, nawet z komutatorem

nominalnej mocy wyjściowej 180 W lub większej,

o mocy pobieranej 150 W lub większej, ale nie większej niż 2 700 W,

o średnicy zewnętrznej większej niż 120 mm (±0,2 mm), ale nie większej niż 135 mm (±0,2 mm),

o znamionowej prędkości obrotowej większej niż 10 000 obr./min., ale nie większej niż 50 000 obr./min.,

nawet wyposażony w wentylator indukcyjny,

nawet z urządzeniem mechanicznym (wałek zębaty, śruby, połączenie z przekładnią itp.) na wale,

stosowany w produkcji artykułów gospodarstwa domowego  (1).

1.1.–31.12.

2 000 000 sztuk

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Płytka obwodów drukowanych z diodami LED:

wyposażona lub nie w pryzmaty/soczewki oraz

ze złączami lub bez,

do produkcji elementów podświetlających do towarów objętych pozycją 8528  (1).

1.1.–31.12.

115 000 000 sztuk

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Urządzenie wielofunkcyjne (tablica rozdzielcza) z:

zakrzywionym wyświetlaczem TFT-LCD (promień 750 mm) z powierzchniami dotykowymi,

mikroprocesorami i układami pamięci,

modułem akustycznym i głośnikiem,

złączami dla CAN, trzema złączami LIN bus, LVDS i Ethernet,

do obsługiwania różnych funkcji (np. podwozia, oświetlenia) oraz

do wyświetlania, w zależności od sytuacji, informacji dotyczących pojazdu i danych nawigacyjnych (np. prędkości, wskazań hodometru, poziomu naładowania baterii napędowej),

stosowane w produkcji samochodów osobowych napędzanych wyłącznie silnikiem elektrycznym objętych podpozycją HS 8703 80  (1).

1.1.–31.12.

66 900 sztuk

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Wspornik ze stopu aluminium, z otworami montażowymi, nawet z nakrętkami mocującymi, do pośredniego połączenia skrzyni biegów z nadwoziem samochodu, stosowany do produkcji towarów objętych działem 87  (1).

1.1.–31.12.

200 000 sztuk

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Ramy rowerowe wykonane z włókien węglowych i żywic syntetycznych, stosowane do produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych)  (1).

1.1.–31.12.

600 000 sztuk

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Rama wykonana z aluminium lub aluminium, włókien węglowych i żywic sztucznych, do stosowania w produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych)  (1).

1.1.–31.12.

9 600 000 sztuk

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Wielofunkcyjna deska rozdzielcza

z silnikami krokowymi,

z analogowymi wskaźnikami i zegarami,

nawet z mikroprocesorową tablicą sterującą,

nawet ze wskaźnikami LED lub wyświetlaczem LCD

pokazującymi co najmniej:

prędkość,

obroty silnika,

temperaturę silnika,

poziom paliwa,

umożliwiająca komunikację przy pomocy protokołów transmisji CAN-BUS lub K-LINE,

stosowana w produkcji towarów objętych działem 87  (1).

1.1.–31.12.

160 000 sztuk

0 %


(1)  Zawieszenie ceł podlega dozorowi celnemu w ramach procedury końcowego przeznaczenia zgodnie z art. 254 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

(2)  Zawieszenie opłat celnych nie ma zastosowania w przypadku, gdy procedurę realizują przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub gastronomiczne.


Top