EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2366

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2366 z dnia 2 grudnia 2022 r. określająca specyfikacje rozwiązania technicznego ułatwiającego gromadzenie danych przez państwa członkowskie i Europol w celu generowania statystyk dotyczących dostępu do danych VIS na potrzeby ochrony porządku publicznego

C/2022/8394

OJ L 312, 5.12.2022, p. 109–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2366/oj

5.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/109


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/2366

z dnia 2 grudnia 2022 r.

określająca specyfikacje rozwiązania technicznego ułatwiającego gromadzenie danych przez państwa członkowskie i Europol w celu generowania statystyk dotyczących dostępu do danych VIS na potrzeby ochrony porządku publicznego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych, wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (1), w szczególności jego art. 50 ust. 4 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 767/2008 ustanowiono wizowy system informacyjny (VIS) służący do wymiany między państwami członkowskimi danych dotyczących wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych, wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych oraz dotyczących decyzji o unieważnieniu wizy, jej cofnięciu lub przedłużeniu jej ważności.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 767/2008 określono warunki dostępu do danych VIS na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub ścigania. Należy ustanowić rozwiązanie techniczne i udostępnić je państwom członkowskim i Europolowi, aby ułatwić gromadzenie danych w celu generowania statystyk służących pomiarowi skuteczności dostępu do danych VIS na potrzeby ochrony porządku publicznego.

(3)

Konieczne jest określenie specyfikacji w celu opracowania rozwiązania technicznego ułatwiającego gromadzenie niektórych informacji i danych statystycznych.

(4)

W rozwiązaniu technicznym wybranym do celów VIS należy mieć na uwadze potrzebę lepszej integracji już istniejących i przyszłych unijnych systemów zarządzania granicami, a także interoperacyjność tych systemów. Takie rozwiązanie techniczne powinno być skalowalne i umożliwiać kolejne zmiany, tak aby w stosownych przypadkach można było wprowadzić do niego dodatkowe funkcje i za ich pomocą zarządzać większą liczbą operacji i przechowywać większą ilość danych. Z tego powodu rozwiązanie techniczne ułatwiające gromadzenie niektórych informacji i danych statystycznych należy opracować na podstawie rozwiązania technicznego, o którym mowa w art. 72 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 (2) i art. 92 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 (3), i w stosownych przypadkach dostosować.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 767/2008 za projekt i rozwój VIS powinna odpowiadać Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA).

(6)

Rozwiązanie techniczne powinno być zgodne z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz zasadą domyślnej ochrony danych. Dane służące do generowania statystyk należy przekazywać w taki sposób, aby zapewnić właściwą anonimizację wyników; należy zadbać przy tym o skuteczną minimalizację danych, aby zapobiec ryzyku polegającemu na wnioskowaniu statystycznym na podstawie informacji od osób, których dane dotyczą.

(7)

Biorąc pod uwagę, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1134 (4) powstało w oparciu o dorobek Schengen, zgodnie z art. 4 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania powiadomiła o wdrożeniu rozporządzenia (UE) 2021/1134 do swojego prawa krajowego. Jest ona zatem związana niniejszą decyzją.

(8)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii (5). Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(9)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (6), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji Rady 1999/437/WE (7).

(10)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (8), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (9).

(11)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (10), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE (11).

(12)

Niniejsza decyzja jest aktem stanowiącym rozwinięcie dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu, odpowiednio, art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r., art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. i art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2011 r.

(13)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (12) skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który 8 czerwca 2022 r. wydał opinię.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Inteligentnych Granic,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Rozwiązanie techniczne ułatwiające gromadzenie danych w celu generowania statystyk

1.   Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) opracowuje rozwiązanie techniczne, o którym mowa w art. 50 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 767/2008, i dostosowuje je zgodnie ze specyfikacjami określonymi w art. 2 niniejszej decyzji.

2.   Eu-LISA udostępnia rozwiązanie techniczne centralnym punktom dostępu, o których mowa w art. 22 l rozporządzenia (WE) nr 767/2008, oraz wyspecjalizowanej jednostce składającej się z należycie upoważnionych funkcjonariuszy Europolu, o której mowa w art. 22 m tego rozporządzenia.

3.   Stosowanie rozwiązania technicznego przez państwa członkowskie i Europol jest nieobowiązkowe.

Artykuł 2

Specyfikacje rozwiązania technicznego ułatwiającego gromadzenie danych w celu generowania statystyk

1.   W przypadku stosowania rozwiązania technicznego, o którym mowa w art. 50 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, każde państwo członkowskie i Europol są odpowiedzialne za jego wdrożenie.

2.   Państwa członkowskie i Europol odpowiadają za zarządzanie rozwiązaniem technicznym pod względem technicznym i operacyjnym.

3.   Rozwiązanie techniczne umożliwia dostęp do zgromadzonych za jego pomocą danych wyłącznie upoważnionym użytkownikom.

4.   W odniesieniu do każdego wniosku o udzielenie dostępu do danych przechowywanych w VIS rozwiązanie techniczne umożliwia gromadzenie danych dotyczących:

a)

wyznaczonego organu, centralnego punktu dostępu i jednostki operacyjnej występujących z wnioskiem, o których mowa w art. 22 l ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, oraz Europolu, jeżeli występuje on z wnioskiem, o czym mowa w art. 22r tego rozporządzenia;

b)

dokładnego celu kwerendy – przez wybranie wartości z tabeli kodów – w tym rodzaju przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, zdefiniowanych w art. 4 pkt 22 i 23 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, które stały się podstawą do przeprowadzenia kwerendy;

c)

racjonalnych podstaw przedstawionych dla uzasadnienia podejrzenia, że osoba podejrzana, sprawca lub ofiara są objęci zakresem rozporządzenia (WE) nr 767/2008;

d)

liczby wniosków o uzyskanie dostępu do VIS do celów ochrony porządku publicznego oraz o uzyskanie dostępu do danych dotyczących dzieci poniżej 14. roku życia;

e)

liczby i rodzaju spraw, w przypadku których zastosowano tryb pilny, o którym mowa w art. 22n ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, w tym spraw, w przypadku których centralny punkt dostępu po dokonaniu weryfikacji ex post nie zaaprobował ich pilnego charakteru;

f)

liczby i rodzaju spraw, które zakończyły się udaną identyfikacją.

5.   Aby ułatwić gromadzenie danych w przypadku stosowania trybu pilnego przewidzianego w art. 22n ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, oznacza się sprawy powiązane z tym trybem, o których mowa w ust. 4 lit. e) niniejszego artykułu.

6.   Informacje wymienione w ust. 4 niniejszego artykułu przechowywane są na poziomie lokalnym przez centralne punkty dostępu lub Europol i wykorzystywane do wsparcia generowania statystyk, o którym mowa w art. 50 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 767/2008.

Artykuł 3

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem następujących przepisów, które stosuje się od dnia uruchomienia VIS zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) 2021/1134:

a)

art. 1 w zakresie, w jakim odnosi się on do rozporządzenia (WE) nr 767/2008;

b)

art. 2 w zakresie, w jakim odnosi się on do rozporządzenia (WE) nr 767/2008.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 327 z 9.12.2017, s. 20).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1134 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (WE) nr 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 i (UE) 2019/1896 oraz uchylenia decyzji Rady 2004/512/WE i (WE) nr 2008/633/WSiSW w celu zreformowania Wizowego Systemu Informacyjnego (Dz.U. L 248 z 13.7.2021, s. 11).

(5)  Niniejsza decyzja nie wchodzi w zakres środków przewidzianych w decyzji Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20).

(6)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(7)  Decyzja Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31).

(8)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(9)  Decyzja Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1).

(10)  Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 21.

(11)  Decyzja Rady 2011/350/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych i do przemieszczania się osób (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 19).

(12)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).


Top