EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2333

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2333 z dnia 23 listopada 2022 r. dotycząca niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz w Hiszpanii oraz uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1913 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8629) (Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/8629

OJ L 308, 29.11.2022, p. 22–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2333/oj

29.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/22


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/2333

z dnia 23 listopada 2022 r.

dotycząca niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz w Hiszpanii oraz uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1913

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8629)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 259 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ospa owiec i ospa kóz jest zakaźną chorobą wirusową występującą u owiec i kóz, która może mieć poważny wpływ na odnośną populację zwierząt i rentowność hodowli, powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i pozyskanych od nich lub z nich produktów w Unii oraz w wywozie do państw trzecich. W przypadku wystąpienia ogniska tej choroby u kóz i owiec istnieje poważne ryzyko jej rozprzestrzenienia się na inne zakłady, w których utrzymywane są te zwierzęta.

(2)

Ospę owiec i ospę kóz zdefiniowano w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 (2) jako chorobę kategorii A. Ponadto rozporządzenie delegowane Komisji 2020/687 (3) uzupełnia przepisy dotyczące zwalczania chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, i zdefiniowanych jako choroby kategorii A, B i C w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/1882. W szczególności w art. 21 i 22 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przewidziano ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska choroby kategorii A, w tym ospy owiec i ospy kóz, oraz przewidziano stosowanie na nim niektórych środków zwalczania chorób. Ponadto art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego stanowi, że obszar objęty ograniczeniami obejmuje obszar zapowietrzony, obszar zagrożony oraz, w razie potrzeby, obszary buforowe wokół lub w sąsiedztwie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

(3)

Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2022/1913 (4) przyjęto w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429 i ustanowiono w niej środki nadzwyczajne dotyczące Hiszpanii w odniesieniu do ognisk ospy owiec i ospy kóz.

(4)

W szczególności w decyzji wykonawczej (UE) 2022/1913 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez państwo członkowskie w następstwie wystąpienia ognisk ospy owiec i ospy kóz zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, powinny obejmować co najmniej obszary wymienione w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(5)

Od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2022/1913 Hiszpania powiadomiła Komisję o wystąpieniu kolejnych siedmiu ognisk ospy owiec i ospy kóz w zakładach, w których utrzymuje się owce lub kozy, znajdujących się w regionach Andaluzja i Kastylia-La Mancha. W rezultacie obszary wymienione w załączniku do tej decyzji jako obszary zapowietrzone i zagrożone w Hiszpanii zostały zmienione decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/2004 (5).

(6)

Od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2022/2004 Hiszpania powiadomiła Komisję o wystąpieniu kolejnych trzech ognisk ospy owiec i ospy kóz w zakładach, w których utrzymuje się owce lub kozy, znajdujących się w regionie Andaluzji. Wszystkie te ogniska znajdują się na obszarach objętych ograniczeniami już ustanowionych w prowincji Granada, zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2022/1913, z wyjątkiem jednego, który znajduje się w prowincji Almeria. Ognisko to jest pierwszym w historii ogniskiem w prowincji Almeria i znajduje się poza już istniejącymi obszarami zapowietrzonymi i zagrożonymi.

(7)

Do tej pory Hiszpania zgłosiła w sumie 19 ognisk ospy owiec i ospy kóz, rozmieszczonych w dwóch oddzielnych skupiskach choroby, z których jedno znajduje się w regionie Andaluzji, a drugi w regionie Kastylia-La Mancha. W większości przypadków ogniska w tym samym skupisku choroby są połączone epidemiologicznie i mają co najmniej jedną wspólną cechę.

(8)

Właściwe organy Hiszpanii wprowadziły niezbędne środki zwalczania chorób wymagane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych ognisk.

(9)

Hiszpania regularnie przekazuje Komisji aktualne informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz. Aktualizacje te obejmują środki zwalczania chorób wprowadzone przez Hiszpanię, które Komisja poddaje przeglądowi w celu oceny ich skuteczności, biorąc pod uwagę rozwój choroby.

(10)

Ponadto Hiszpania poinformowała Komisję i Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, że wobec braku środków zmniejszających ryzyko ukierunkowanych szczególnie na ospę owiec i ospę kóz w załączniku VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i w oczekiwaniu na zmianę tego załącznika będzie stosować środki zmniejszające ryzyko określone w tym załączniku dla choroby guzowatej skóry bydła w odniesieniu do mięsa i mleka kóz i owiec pochodzących z obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych zgodnie z tym rozporządzeniem delegowanym. Hiszpania stwierdziła, że musi wprowadzić te środki zmniejszające ryzyko, które uwzględniają podobieństwo między wirusem ospy owiec i ospy kóz a wirusem choroby guzowatej skóry bydła, z których oba należą do rodziny Poxviridae i rodzaju Capripoxvirus.

(11)

W związku z tym należy dalej dostosować obszary wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2022/1913 jako obszary zapowietrzone i zagrożone w Hiszpanii, przestrzennie lub czasowo, oraz ustanowić obszar buforowy, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby w Hiszpanii i w pozostałej części Unii. Dostosowanie to powinno uwzględniać zróżnicowany rozwój choroby w regionach Andaluzja i Kastylia-La Mancha.

(12)

Ponadto należy pogrupować obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone oraz ustalić wspólną datę, do której mają one zastosowanie, dla każdego skupiska choroby, z uwzględnieniem daty zakończenia ostatniego wstępnego czyszczenia i dezynfekcji, tak aby wszystkie ogniska choroby na tym samym obszarze zostały poddane wstępnemu oczyszczeniu i dezynfekcji, zarówno w Andaluzji, jak i w Kastylii-La Manchy.

(13)

Oprócz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych należy ustanowić obszar buforowy, zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687, w regionie Andaluzji, gdzie rozwój choroby jest mniej korzystny i gdzie Hiszpania powinna zastosować pewne środki w odniesieniu do przemieszczania owiec i kóz poza ten obszar, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na pozostałą część jej terytorium.

(14)

Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz w Hiszpanii oraz aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w przemieszczaniu przesyłek owiec i kóz na terytorium Unii, a także aby uniknąć nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, konieczne jest, aby kontynuować niezwłoczne określanie na poziomie Unii obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz. Wspomniane obszary objęte ograniczeniami powinny obejmować obszary zapowietrzone i zagrożone, a także obszar buforowy w tym państwie członkowskim. W związku z tym w załączniku do niniejszej decyzji należy wymienić obszary wskazane jako obszary zapowietrzone, obszary zagrożone i obszar buforowy w Hiszpanii zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 oraz ustalić czas trwania tego podziału na obszary. Ponadto decyzję wykonawczą (UE) 2022/1913 należy uchylić i zastąpić niniejszą decyzją.

(15)

Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się ospy owiec i ospy kóz ważne jest, aby środki określone w niniejszej decyzji były stosowane jak najszybciej.

(16)

Ponadto, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Unii w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz, niniejszą decyzję należy stosować do dnia 31 marca 2023 r.

(17)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsza decyzja ustanawia na poziomie Unii:

a)

obszary objęte ograniczeniami obejmujące obszary zapowietrzone i obszary zagrożone, które Hiszpania ma ustanowić w związku z wystąpieniem ogniska lub ognisk ospy owiec i ospy kóz w Hiszpanii oraz obszar buforowy zgodnie z art. 21 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b)

okres obowiązywania środków zwalczania chorób, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych, zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687, na obszarach zagrożonych zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 oraz na obszarze buforowym zgodnie z art. 21 tego rozporządzenia delegowanego.

Artykuł 2

Ustanowienie obszarów objętych ograniczeniami

Hiszpania zapewnia, aby:

a)

obszary objęte ograniczeniami obejmujące obszary zapowietrzone i obszary zagrożone oraz obszar buforowy zostały niezwłocznie ustanowione przez właściwy organ tego państwa członkowskiego zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i na warunkach określonych w tym artykule oraz w art. 23 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b)

obszary zapowietrzone i zagrożone oraz obszar buforowy, o których mowa w lit. a), obejmowały co najmniej obszary wymienione w załączniku do niniejszej decyzji;

c)

środki w każdym obszarze objętym ograniczeniami stosowane były co najmniej do dat wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Środki w obszarze buforowym

1.   Przemieszczanie owiec i kóz z obszaru buforowego do miejsca przeznaczenia poza tym obszarem buforowym jest możliwe tylko wtedy, gdy jest dozwolone przez właściwy organ i spełnia warunki określone w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Następujące przemieszczanie owiec i kóz utrzymywanych na obszarze buforowym poza ten obszar w obrębie terytorium Hiszpanii może być dozwolone:

a)

przemieszczanie owiec i kóz bezpośrednio do rzeźni w celu natychmiastowego uboju;

b)

przemieszczanie owiec i kóz bezpośrednio do zakładu znajdującego się poza obszarem buforowym, pod następującymi warunkami:

(i)

zwierzęta przeznaczone do przemieszczenia były utrzymywane w zakładzie pochodzenia przez co najmniej 30 dni przed datą przemieszczenia lub od urodzenia, jeżeli są młodsze niż 30 dni;

(ii)

owce i kozy pozostają w zakładzie przeznaczenia przez co najmniej 30 dni po przybyciu, chyba że są one przemieszczane bezpośrednio do rzeźni w celu natychmiastowego uboju;

(iii)

środki transportu wykorzystywane do przemieszczania owiec i kóz:

spełniają wymogi określone w art. 24 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687,

są czyszczone i dezynfekowane zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 pod kontrolą lub nadzorem właściwego organu,

transportują wyłącznie owce i kozy o tym samym statusie zdrowotnym;

(iv)

owce i kozy przeznaczone do przemieszczania spełniają jeden z następujących wymogów:

w ciągu 48 godzin przed załadunkiem owce i kozy w zakładzie pochodzenia zostały poddane badaniu klinicznemu i nie wykazywały objawów klinicznych ospy owiec i ospy kóz ani zmian wywołanych tą chorobą,

lub

owce i kozy przeznaczone do przemieszczania spełniają wszelkie inne podobne gwarancje zdrowia zwierząt, oparte na pozytywnym wyniku oceny ryzyka środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ospy owiec i ospy kóz wymagane przez właściwy organ w miejscu pochodzenia.

Artykuł 4

Uchylenie decyzji wykonawczej (UE) 2022/1913

Decyzja wykonawcza (UE) 2022/1913 traci moc.

Artykuł 5

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2023 r.

Artykuł 6

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 listopada 2022 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1913 z dnia 4 października 2022 r. dotycząca niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz w Hiszpanii (Dz.U. L 261 z 7.10.2022, s. 53).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2004 z dnia 18 października 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2022/1913 dotyczącej niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz w Hiszpanii (Dz.U. L 274 z 24.10.2022, s. 69).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

A.   Obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione wokół potwierdzonych ognisk

Region i numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby

Obszary w Hiszpanii ustanowione jako obszary zapowietrzone i obszary zagrożone, część obszarów objętych ograniczeniami, o których mowa w art. 1

Data, do której środki mają zastosowanie

Region Andaluzji

ES-CAPRIPOX-2022-00001

ES-CAPRIPOX-2022-00002

ES-CAPRIPOX-2022-00005

ES-CAPRIPOX-2022-00010

ES-CAPRIPOX-2022-00011

ES-CAPRIPOX-2022-00012

ES-CAPRIPOX-2022-00013

ES-CAPRIPOX-2022-00014

ES-CAPRIPOX-2022-00017

ES-CAPRIPOX-2022-00018

ES-CAPRIPOX-2022-00019

ES-CAPRIPOX-2022-00020

ES-CAPRIPOX-2022-00021

Obszar zapowietrzony:

Części prowincji Granada znajdujące się w obrębie okręgu, którego promień wynosi 3 km, a środek, według UTM 30, wyznaczają współrzędne ETRS89 37.6035642, -2.6936342 (2022/1); 37.5863689, -2.6521595 (2022/2); 37.6160813, -2.7256039 (2022/5); 37.5918176, -2.7417097 (2022/10); 37.5911331, -2.7418932 (2022/11); 37.6138680, -2.6847572 (2022/12); 37.5736795, -2.5279898 (2022/13); 37.5733174, -2.5275844 (2022/14); 37.5812026, -2.7483923 (2022/17); 37.6283137, -2.6993772 (2022/19), 37.6616591, -2.682593 (2022/20), 37.6108408, -2.6912363 (2022/21)

Części prowincji Almeria znajdujące się w obrębie okręgu, którego promień wynosi 3 km, a środek, według UTM 30, wyznaczają współrzędne ETRS89 37.4808816, -2.3875457 (2022/18)

5.12.2022

Obszar zagrożony:

Części prowincji Granada znajdujące się poza obszarem określonym jako obszar zapowietrzony i znajdujące się w obrębie okręgu, którego promień wynosi 10 km, a środek, według UTM 30, wyznaczają współrzędne ETRS89: 37.6035642, -2.6936342 (2022/1); 37.5863689, -2.6521595 (2022/2); 37.6160813, -2.7256039 (2022/5); 37.5918176, -2.7417097 (2022/10); 37.5911331, -2.7418932 (2022/11); 37.6138680, -2.6847572 (2022/12); 37.5736795, -2.5279898 (2022/13); 37.5733174, -2.5275844 (2022/14); 37.5812026, -2.7483923 (2022/17); 37.6283137, -2.6993772 (2022/19), 37.6616591, -2.682593 (2022/20), 37.6108408, -2.6912363 (2022/21)

Części prowincji Almeria znajdujące się w obrębie okręgu, którego promień wynosi 3 km, a środek, według UTM 30, wyznaczają współrzędne ETRS89 37.4808816, -2.3875457 (2022/18)

14.12.2022

Obszar zagrożony:

Części prowincji Granada znajdujące się w obrębie okręgu, którego promień wynosi 3 km, a środek, według UTM 30, wyznaczają współrzędne ETRS89 37.6035642, -2.6936342 (2022/1); 37.5863689, -2.6521595 (2022/2); 37.6160813, -2.7256039 (2022/5); 37.5918176, -2.7417097 (2022/10); 37.5911331, -2.7418932 (2022/11); 37.6138680, -2.6847572 (2022/12); 37.5736795, -2.5279898 (2022/13); 37.5733174, -2.5275844 (2022/14); 37.5812026, -2.7483923 (2022/17); 37.6283137, -2.6993772 (2022/19), 37.6616591, -2.682593 (2022/20), 37.6108408, -2.6912363 (2022/21)

Części prowincji Almeria znajdujące się w obrębie okręgu, którego promień wynosi 3 km, a środek, według UTM 30, wyznaczają współrzędne ETRS89 37.4808816, -2.3875457 (2022/18)

6.12.2022 – 14.12.2022

Region Kastylia-La Mancha

ES-CAPRIPOX-2022-00003

ES-CAPRIPOX-2022-00004

ES-CAPRIPOX-2022-00006

ES-CAPRIPOX-2022-00007

ES-CAPRIPOX-2022-00008

ES-CAPRIPOX-2022-00009

ES-CAPRIPOX-2022-00015

ES-CAPRIPOX-2022-00016

Obszar zapowietrzony:

Części prowincji Cuenca znajdujące się w obrębie okręgu, którego promień wynosi 3 km, a środek, według UTM 30, wyznaczają współrzędne ETRS89 39.5900156, -2,6593263 (2022/3); 39.5928739, -2,6693747 (2022/4); 39.6168798, -2.6208532 (2022/6); 39.5855338, -2.6638083 (2022/7); 39.5852137, -2.6648247 (2022/8); 39.5941535, -2.6691450 (2022/9); 39.5929735, -2.6707458 (2022/15); 39.5947196, -2.6688651 (2022/16)

14.11.2022

Obszar zagrożony:

Części prowincji Cuenca znajdujące się poza obszarem określonym jako obszar zapowietrzony i znajdujące się w obrębie okręgu, którego promień wynosi 10 km, a środek, według UTM 30, wyznaczają współrzędne ETRS89: 39.5900156, -2,6593263 (2022/3); 39.5928739, -2,6693747 (2022/4); 39.6168798, -2.6208532 (2022/6); 39.5855338, -2.6638083 (2022/7); 39.5852137, -2.6648247 (2022/8); 39.5941535, -2.6691450 (2022/9); 39.5929735, -2.6707458 (2022/15); 39.5947196, -2.6688651 (2022/16)

23.11.2022

Obszar zagrożony:

Części prowincji Cuenca znajdujące się w obrębie okręgu, którego promień wynosi 3 km, a środek, według UTM 30, wyznaczają współrzędne ETRS89 39.5900156, -2,6593263 (2022/3); 39.5928739, -2,6693747 (2022/4); 39.6168798, -2.6208532 (2022/6); 39.5855338, -2.6638083 (2022/7); 39.5852137, -2.6648247 (2022/8); 39.5941535, -2.6691450 (2022/9); 39.5929735, -2.6707458 (2022/15); 39.5947196, -2.6688651 (2022/16)

15.11.2022 – 23.11.2022

B.   Obszary buforowe

Region

Obszary w Hiszpanii ustanowione jako obszary buforowe, część obszarów objętych ograniczeniami, o których mowa w art. 1

Data, do której środki mają zastosowanie

Region Andaluzji

Obszar buforowy obejmujący następujące obszary:

W prowincji Granada gminy:

Castilléjar

Castril

Galera

Huéscar

Orce

Puebla de Don Fadrique

Baza

Benamaurel

Caniles

Cortes de Baza

Cuevas del Campo

Cúllar

Freila

Zújar

W prowincji Almeria gminy:

Chirivel

Maria

Velez-Blanco

Velez-Rubio

Albanchez

Albox

Alcóntar

Arboleas

Armuña de Almanzora

Bacares

Bayarque

Cantoria

Chercos

Cóbdar

Fines

Laroya

Líjar

Lúcar

Macael

Olula del Río

Oria

Partaloa

Purchena

Serón

Sierro

Somontín

Suflí

Taberno

Tíjola

Urrácal

16.1.2023


Top