EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2329

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2329 z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Egiptu i Turcji w wykazie państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych koniowatych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/8451

OJ L 308, 29.11.2022, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2329/oj

29.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2329

z dnia 28 listopada 2022 r.

zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Egiptu i Turcji w wykazie państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych koniowatych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 230 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429, które stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., ustanowiono między innymi wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z jednym z tych wymagań w zakresie zdrowia zwierząt przesyłki te muszą pochodzić z państwa trzeciego, terytorium, bądź ich strefy lub kompartmentu, wymienionych w wykazie zgodnie z art. 230 ust. 1 wyżej wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek niektórych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich lub ich terytoriów, stref lub kompartmentów. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 stanowi, że zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego objętych zakresem tego rozporządzenia wyłącznie wówczas, gdy pochodzą one z państwa trzeciego lub terytorium, bądź ich strefy lub kompartmentu, wymienionych w wykazie odnośnie do poszczególnych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z wymaganiami w zakresie zdrowia zwierząt określonymi w tym rozporządzeniu delegowanym.

(3)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 (3) ustanawia się wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref lub kompartmentów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii tych gatunków i kategorii zwierząt, kategorii materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, które są objęte zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692. Wykazy i niektóre ogólne zasady dotyczące wykazów znajdują się w załącznikach I–XXII do tego rozporządzenia delegowanego.

(4)

W załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 ustanowiono wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek koniowatych.

(5)

Turcja jest wymieniona w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, przydzielona do grupy sanitarnej E i zregionalizowana jako strefa TR-1 w odniesieniu do niektórych północno-zachodnich prowincji. W grudniu 2020 r. Turcja zwróciła się do Komisji z wnioskiem o rozszerzenie strefy TR-1, z której dozwolone jest wprowadzanie do Unii zarejestrowanych koni, o prowincje Bursa, Eskişehir i Kocaeli oraz przedstawiła gwarancje na poparcie tego wniosku.

(6)

Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Turcję Komisja stwierdziła, że gwarancje przedstawione przez właściwy organ centralny Turcji są wystarczające, aby zezwolić na wprowadzanie do Unii i tranzyt przez jej terytorium, a także na ponowny wwóz po czasowym wywozie zarejestrowanych koni z nowej strefy TR-1 w Turcji.

(7)

Egipt jest wymieniony w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, przydzielony do grupy sanitarnej E i zregionalizowany jako strefa EG-1 w odniesieniu do niektórych północnych gubernatorstw. W grudniu 2021 r. Egipt zwrócił się do Komisji z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzanie do Unii zarejestrowanych koni z nowej strefy i przedstawił Komisji gwarancje dotyczące ustanowienia strefy wolnej od chorób koniowatych w Policyjnej Kwarantannie Weterynaryjnej dla Koniowatych przy Desert Road CAIRO/SWISS na wschodnich obrzeżach Kairu, połączonej przez międzynarodowy port lotniczy w Kairze.

(8)

Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Egipt Komisja stwierdziła, że gwarancje przedstawione przez właściwy organ centralny Egiptu są wystarczające, aby zezwolić na wprowadzanie do Unii i tranzyt przez jej terytorium, a także na ponowny wwóz po czasowym wywozie zarejestrowanych koni z tej strefy w Egipcie.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

(10)

Ponieważ rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/404 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., ze względu na pewność prawa oraz w celu ułatwienia handlu, zmiany, które należy wprowadzić w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/404 niniejszym rozporządzeniem, powinny stać się skuteczne w trybie pilnym.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Dz.U. L 114 z 31.3.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 w pozycji dotyczącej Egiptu dodaje się strefę EG-2 w brzmieniu:

EG

Egipt

EG-2

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X”

 

 

 

 

2)

w części 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pozycji dotyczącej Egiptu dodaje się opis strefy EG-2 w brzmieniu:

„Egipt

EG-2

Strefa wolna od chorób koni (EDFZ) o wielkości około 7,5 akra, ustanowiona w Policyjnej Kwarantannie Weterynaryjnej dla Koniowatych przy Desert Road CAIRO/SWISS na 26. kilometrze, na wschodnich obrzeżach Kairu (o środku w punkcie 30°05'21,4"N, 31°28'30,1"E), oraz przejazd autostradą o długości około 6 km mostem El Rehab oraz drogami Suez Road i Airport Road do międzynarodowego portu lotniczego w Kairze.”

b)

w pozycji dotyczącej Turcji opis strefy TR-1 otrzymuje brzmienie:

„Turcja

TR-1

Prowincje Ankara, Bursa, Edirne, Eskişehir, Istanbul, Izmir, Kirklareli, Kocaeli i Tekirdag.”


Top