EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1440R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1440 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 284/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w zakresie środków ochrony roślin, oraz szczególnych wymogów dotyczących danych w zakresie środków ochrony roślin zawierających mikroorganizmy (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 227 z dnia 1 września 2022 r.)

OJ L 304, 24.11.2022, p. 97–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1440/corrigendum/2022-11-24/oj

24.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/97


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1440 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 284/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w zakresie środków ochrony roślin, oraz szczególnych wymogów dotyczących danych w zakresie środków ochrony roślin zawierających mikroorganizmy

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 227 z dnia 1 września 2022 r. )

Strona 46, załącznik II, po tytule „CZĘŚĆ B – ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJĘ CZYNNĄ BĘDĄCĄ MIKROORGANIZMEM” dodaje się spis treści w brzmieniu:

Spis treści

WPROWADZENIE DO CZĘŚCI B

1.

Tożsamość wnioskodawcy, tożsamość środka ochrony roślin oraz informacje dotyczące produkcji

1.1.

Wnioskodawca

1.2.

Producent preparatu i mikroorganizmów

1.3.

Nazwa handlowa lub proponowana nazwa handlowa, a w stosownych przypadkach numer kodowy nadany przez producenta preparatu na etapie rozwoju

1.4.

Szczegółowe informacje ilościowe i jakościowe dotyczące składu preparatu

1.5.

Stan skupienia i charakter preparatu

1.6.

Metoda produkcji preparatu i kontrola jakości

1.7.

Opakowania i zgodność preparatu z proponowanymi opakowaniami

2.

Fizyczne, chemiczne i techniczne właściwości środka ochrony roślin

2.1.

Wygląd (barwa i zapach)

2.2.

Właściwości wybuchowe i utleniające

2.3.

Temperatura zapłonu i inne przesłanki dotyczące palności lub samozapłonu

2.4.

Kwasowość, zasadowość i, w razie potrzeby, wartość pH

2.5.

Lepkość i napięcie powierzchniowe

2.6.

Stabilność przy przechowywaniu i okres ważności

2.6.1.

Stężenie w celu stosowania

2.6.2.

Wpływ temperatury i opakowania

2.6.3.

Inne czynniki mające wpływ na stabilność

2.7.

Właściwości techniczne środka ochrony roślin

2.7.1.

Zwilżalność

2.7.2.

Trwałość piany

2.7.3.

Zdolności do tworzenia zawiesiny, spontaniczność i stabilność dyspersji

2.7.4.

Analiza sitowa na sucho i analiza sitowa na mokro

2.7.5.

Rozkład wielkości cząstek (proszki dające się rozpylać i zwilżalne, granule), zawartość pyłu/drobnych cząstek (granule), ścieranie i kruszenie (granule)

2.7.6.

Zdolność emulgowania i reemulgowania oraz stabilność emulsji

2.7.7.

Zdolność do płynięcia, wylewność (spłukiwalność) i pylistość

2.8.

Zgodność fizyczna i chemiczna z innymi środkami ochrony roślin, w tym ze środkami ochrony roślin, na stosowanie z którymi ma zostać udzielone zezwolenie

2.8.1.

Zgodność fizyczna

2.8.2.

Zgodność chemiczna

2.9.

Przyczepność i rozkład na nasionach

3.

Dane dotyczące stosowania

3.1.

Przewidywany obszar stosowania

3.2.

Sposób działania na organizm zwalczany

3.3.

Funkcja, organizmy zwalczane i rośliny lub produkty roślinne będące celem ochrony oraz możliwe środki ograniczające ryzyko

3.4.

Dawka stosowania

3.5.

Zawartość mikroorganizmu w stosowanym materiale (np. w rozcieńczonym strumieniu rozpylonej cieczy, przynętach lub zaprawionym materiale siewnym)

3.6.

Metoda stosowania

3.7.

Liczba i harmonogram zastosowań na tę samą uprawę, czas trwania ochrony i okresy karencji

3.8.

Proponowane instrukcje stosowania

3.9.

Bezpieczne odstępy czasu i inne środki ostrożności w celu ochrony zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt i środowiska

4.

Dalsze informacje dotyczące środka ochrony roślin

4.1.

Procedury czyszczenia i odkażania sprzętu do wykonywania zabiegów

4.2.

Zalecane metody i środki ostrożności w zakresie: obchodzenia się ze środkiem, jego przechowywania, transportu, używania lub w przypadku pożaru

4.3.

Środki wprowadzane w razie wypadku

4.4.

Procedury niszczenia lub odkażania środka ochrony roślin i jego opakowania

4.4.1.

Kontrolowane spalanie

4.4.2.

Inne

5.

Metody analityczne

5.1.

Metody analizy preparatu

5.2.

Metody oznaczania i ilościowego oznaczania pozostałości

6.

Dane dotyczące skuteczności

6.1.

Badania wstępne

6.2.

Minimalna dawka efektywna

6.3.

Badania efektywności

6.4.

Informacje dotyczące możliwego rozwoju oporności u organizmów zwalczanych

6.5.

Niekorzystny wpływ na uprawy poddane działaniu środka

6.5.1.

Fitotoksyczność dla roślin docelowych (w tym dla różnych kultywarów) lub dla docelowych produktów roślinnych

6.5.2.

Wpływ na plony roślin lub produktów roślinnych poddanych działaniu środka

6.5.3.

Wpływ na jakość roślin lub produktów roślinnych

6.5.4.

Wpływ na procesy przetwarzania

6.5.5.

Wpływ na rośliny lub materiał rozmnożeniowy roślin poddane działaniu środka

6.6.

Obserwacje niepożądanych lub niezamierzonych skutków ubocznych na roślinach uprawianych następczo i innych roślinach

6.6.1.

Wpływ na rośliny uprawiane następczo

6.6.2.

Wpływ na inne rośliny, w tym na uprawy przyległe

6.7.

Zgodność w ramach programów ochrony roślin

7.

Wpływ na zdrowie ludzi

7.1.

Dane medyczne

7.2.

Ocena potencjalnej toksyczności środka ochrony roślin

7.3.

Toksyczność ostra

7.3.1.

Ostra toksyczność pokarmowa

7.3.2.

Ostra toksyczność skórna

7.3.3.

Ostra toksyczność inhalacyjna

7.3.4.

Podrażnienie skóry

7.3.5.

Podrażnienie oka

7.3.6.

Badanie działania uczulającego na skórę

7.4.

Dodatkowe informacje na temat toksyczności

7.5.

Dane dotyczące narażenia

7.6.

Dostępne dane toksykologiczne dotyczące substancji innych niż substancje czynne

7.7.

Dodatkowe badania w zakresie połączeń środków ochrony roślin

8.

Pozostałości w lub na produktach, żywności i paszy poddanych działaniu środka

9.

Losy i zachowanie w środowisku

10.

Wpływ na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania

10.1.

Wpływ na kręgowce lądowe

10.2.

Wpływ na organizmy wodne

10.2.1.

Wpływ na ryby

10.2.2.

Wpływ na bezkręgowce wodne

10.2.3.

Wpływ na algi

10.2.4.

Wpływ na makrofity wodne

10.3.

Wpływ na pszczoły

10.4.

Wpływ na stawonogi niebędące przedmiotem zwalczania inne niż pszczoły

10.5.

Wpływ na niebędące przedmiotem zwalczania mezo- i makroorganizmy w glebie

10.6.

Wpływ na rośliny lądowe niebędące przedmiotem zwalczania

10.7.

Dodatkowe badania toksyczności”

Top