EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1321

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1321 z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości jonów fluorkowych, oksyfluorofenu, pyroksulamu, chinomeraku i fluorku sulfurylu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/5133

OJ L 200, 29.7.2022, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1321/oj

29.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/1321

z dnia 25 lipca 2022 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości jonów fluorkowych, oksyfluorofenu, pyroksulamu, chinomeraku i fluorku sulfurylu w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) i art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) jonów fluorkowych, oksyfluorofenu, pyroksulamu, chinomeraku i fluorku sulfurylu określono w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)

W odniesieniu do oksyfluorofenu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (2). Urząd zalecił obniżenie NDP dla owoców cytrusowych, orzechów z drzew orzechowych, owoców ziarnkowych, owoców pestkowych, winogron, oliwek stołowych, kaki/persymon, granatów/jabłek granatu, cebuli, kapustnych głowiastych i ziaren słonecznika. W odniesieniu do innych produktów Urząd zalecił pozostawienie dotychczasowych NDP. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd.

(3)

W odniesieniu do pyroksulamu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (3). Urząd zalecił utrzymanie obecnych NDP na poziomie określonej granicy oznaczalności lub wartości wzorcowej NDP. W przypadku niektórych towarów określone granice oznaczalności wymagają dostosowania do wyższych wartości w związku z wykonalnością analityczną. Te granice oznaczalności należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowych poziomach lub na poziomach określonych przez Urząd.

(4)

W odniesieniu do chinomeraku Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (4). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości w odniesieniu do produktów roślinnych i miodu na sumę chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2 i BH 518-4 wyrażonej jako chinomerak. Urząd zalecił obniżenie NDP dla korzeni buraka cukrowego, mięśni (świń, bydła, owiec, kóz, koniowatych, drobiu), tłuszczu (świń, bydła, owiec, kóz, koniowatych, drobiu), wątroby (świń, drobiu), nerek świń, mleka (bydła, owiec, kóz, koni) oraz jaj ptasich. W odniesieniu do innych produktów Urząd zalecił podwyższenie lub utrzymanie obecnych NDP. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla wątroby i nerek przeżuwaczy i koniowatych pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Te NDP zostaną poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(5)

W odniesieniu do fluorku sulfurylu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (5). Urząd zaproponował utrzymanie istniejących dwóch definicji pozostałości (fluorku sulfurylu i jonów fluorkowych) jako definicji wstępnych, biorąc pod uwagę, że do ich potwierdzenia potrzebne są dalsze dane. Urząd stwierdził również, że w przypadku NDP fluorku sulfurylu i jonów fluorkowych w odniesieniu do wszystkich towarów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Biorąc pod uwagę dodatkowe dane z monitorowania dostarczone przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze – ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko – w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 należy określić NDP jonów fluorkowych w odniesieniu do naparów ziołowych, róży dzikiej, bzu czarnego oraz „bazylii pospolitej i kwiatów jadalnych” na dotychczasowym poziomie. Te NDP zostaną poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(6)

W odniesieniu do produktów, w przypadku których nie zezwala się na stosowanie danego środka ochrony roślin i dla których nie istnieją tolerancje importowe ani kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL), NDP należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności lub należy stosować wartość wzorcową NDP, jak przewidziano w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(7)

Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej ds. pozostałości pestycydów w związku z potrzebą dostosowania niektórych granic oznaczalności. W odniesieniu do kilku substancji laboratoria te stwierdziły, że w wyniku rozwoju technicznego w przypadku niektórych towarów konieczne jest ustalenie określonych granic oznaczalności.

(8)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(9)

Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi uwzględniono.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(11)

Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć ustalenie przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(12)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem stosuje się nadal w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane w Unii lub przywiezione do Unii przed dniem 21 lutego 2023 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 lutego 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 070 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for oxyfluorfen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oksyfluorofenu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2020;18(10):6269.

(3)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyroxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pyroksulamu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2020;18(10):6260.

(4)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quinmerac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chinomeraku zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2020;18(10):6257.

(5)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sulfuryl fluoride according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluorku sulfurylu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2021;19(1):6390.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II dodaje się kolumny dotyczące jonów fluorkowych, oksyfluorofenu, pyroksulamu, chinomeraku i fluorku sulfurylu w brzmieniu:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP)  (1)

Jony fluorkowe

Oksyfluorofen (F)

Pyroksulam

Chinomerak (suma chinomeraku i jegometabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jakochinomerak) (R)

Fluorek sulfurylu

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Grejpfruty

(+)

 

 

 

 

0110020

Pomarańcze

(+)

 

 

 

 

0110030

Cytryny

(+)

 

 

 

 

0110040

Limy/limonki

(+)

 

 

 

 

0110050

Mandarynki

(+)

 

 

 

 

0110990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

 

 

 

0,15  (*1)

 

0120010

Migdały

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120020

Orzechy brazylijskie

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120030

Orzechy nerkowca

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120040

Kasztany jadalne

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120050

Orzechy kokosowe

15 (+)

 

 

 

3 (+)

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120080

Orzechy pekan

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120090

Orzeszki piniowe

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120100

Orzeszki pistacjowe

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120110

Orzechy włoskie

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120990

Pozostałe (2)

30 (+)

 

 

 

0,01  (*1) (+)

0130000

Owoce ziarnkowe

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Jabłka

(+)

 

 

 

 

0130020

Gruszki

(+)

 

 

 

 

0130030

Pigwy

(+)

 

 

 

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

(+)

 

 

 

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

(+)

 

 

 

 

0130990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0140000

Owoce pestkowe

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Morele

(+)

 

 

 

 

0140020

Czereśnie

(+)

 

 

 

 

0140030

Brzoskwinie

(+)

 

 

 

 

0140040

Śliwki

(+)

 

 

 

 

0140990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

(+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0151000

a)

winogrona

0,2 (+)

 

 

 

(+)

0151010

Winogrona stołowe

(+)

 

 

 

(+)

0151020

Winogrona do produkcji wina

(+)

 

 

 

(+)

0152000

b)

truskawki

0,2 (+)

 

 

 

 

0153000

c)

owoce leśne

0,2 (+)

 

 

 

 

0153010

Jeżyny

(+)

 

 

 

 

0153020

Jeżyny popielice

(+)

 

 

 

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

(+)

 

 

 

 

0153990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

 

 

 

 

0154010

Borówki amerykańskie

0,2 (+)

 

 

 

 

0154020

Żurawiny

0,2 (+)

 

 

 

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154050

Róża dzika

2 (+)

 

 

 

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154070

Głóg włoski

0,2 (+)

 

 

 

 

0154080

Bez czarny

2 (+)

 

 

 

 

0154990

Pozostałe (2)

0,2 (+)

 

 

 

 

0160000

Owoce różne z

0,2 (+)

 

 

 

0,01  (*1)

0161000

a)

jadalną skórką

(+)

 

 

 

 

0161010

Daktyle

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161020

Figi

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161030

Oliwki stołowe

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0161040

Kumkwat

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161050

Karambola

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161070

Czapetka kuminowa

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

(+)

 

 

 

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

(+)

 

 

 

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

(+)

 

 

 

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

(+)

 

 

 

 

0162050

Caimito

(+)

 

 

 

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

(+)

 

 

 

 

0162990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

(+)

 

 

 

 

0163010

Awokado

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0163020

Banany

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163030

Mango

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163040

Papaja

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163060

Czerymoja

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163070

Gujawa/Gruszla

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163080

Ananasy

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163090

Owoce chlebowca

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163100

Owoce duriana właściwego

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

(+)

 

 

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0211000

a)

ziemniaki

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

(+)

 

 

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

(+)

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn

(+)

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

(+)

 

 

 

 

0212990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

(+)

 

 

 

 

0213010

Buraki

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0213020

Marchew

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213030

Seler zwyczajny

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213040

Chrzan pospolity

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213060

Pasternak

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213080

Rzodkiew zwyczajna

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213100

Brukiew/Karpiel

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0220000

Warzywa cebulowe

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Czosnek

(+)

 

 

 

 

0220020

Cebula

(+)

 

 

 

 

0220030

Szalotka

(+)

 

 

 

 

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

(+)

 

 

 

 

0220990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0230000

Warzywa owocowe

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0231000

a)

SolanaceaeMalvaceae

(+)

 

 

 

 

0231010

Pomidory

(+)

 

 

 

 

0231020

Papryka roczna

(+)

 

 

 

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

(+)

 

 

 

 

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

(+)

 

 

 

 

0231990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

(+)

 

 

 

 

0232010

Ogórki

(+)

 

 

 

 

0232020

Korniszony

(+)

 

 

 

 

0232030

Cukinie

(+)

 

 

 

 

0232990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

(+)

 

 

 

 

0233010

Melony

(+)

 

 

 

 

0233020

Dynie olbrzymie

(+)

 

 

 

 

0233030

Arbuzy

(+)

 

 

 

 

0233990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

(+)

 

 

 

 

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

(+)

 

 

 

 

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

kapustne kwitnące

(+)

 

 

 

 

0241010

Brokuły

(+)

 

 

 

 

0241020

Kalafiory

(+)

 

 

 

 

0241990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

(+)

 

 

 

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

(+)

 

 

 

 

0242020

Kapusta głowiasta

(+)

 

 

 

 

0242990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0243000

c)

kapustne liściowe

(+)

 

 

 

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

(+)

 

 

 

 

0243020

Jarmuż

(+)

 

 

 

 

0243990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0244000

d)

kalarepa

(+)

 

 

 

 

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0251010

Roszpunka warzywna

(+)

 

 

 

 

0251020

Sałaty

(+)

 

 

 

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

(+)

 

 

 

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

(+)

 

 

 

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

(+)

 

 

 

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

(+)

 

 

 

 

0251070

Gorczyca sarepska

(+)

 

 

 

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

(+)

 

 

 

 

0251990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0252010

Szpinak

(+)

 

 

 

 

0252020

Portulaka pospolita

(+)

 

 

 

 

0252030

Boćwina

(+)

 

 

 

 

0252990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0254000

d)

rukiew wodna

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0256010

Trybula

0,2 (+)

 

 

 

 

0256020

Szczypiorek

0,2 (+)

 

 

 

 

0256030

Liście selera

0,2 (+)

 

 

 

 

0256040

Pietruszka – nać

0,2 (+)

 

 

 

 

0256050

Szałwia lekarska

0,2 (+)

 

 

 

 

0256060

Rozmaryn lekarski

0,2 (+)

 

 

 

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

0,2 (+)

 

 

 

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

2 (+)

 

 

 

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

0,2 (+)

 

 

 

 

0256100

Estragon

0,2 (+)

 

 

 

 

0256990

Pozostałe (2)

0,2 (+)

 

 

 

 

0260000

Warzywa strączkowe

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fasola (w strąkach)

(+)

 

 

 

 

0260020

Fasola (bez strąków)

(+)

 

 

 

 

0260030

Groch (w strąkach)

(+)

 

 

 

 

0260040

Groch (bez strąków)

(+)

 

 

 

 

0260050

Soczewica

(+)

 

 

 

 

0260990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0270000

Warzywa łodygowe

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Szparagi

(+)

 

 

 

 

0270020

Karczochy hiszpańskie

(+)

 

 

 

 

0270030

Seler

(+)

 

 

 

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

(+)

 

 

 

 

0270050

Karczochy zwyczajne

(+)

 

 

 

 

0270060

Pory

(+)

 

 

 

 

0270070

Rabarbar

(+)

 

 

 

 

0270080

Pędy bambusa

(+)

 

 

 

 

0270090

Rdzenie palmowe

(+)

 

 

 

 

0270990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Grzyby uprawne

(+)

 

 

 

 

0280020

Grzyby dzikie

(+)

 

 

 

 

0280990

Mchy i porosty

(+)

 

 

 

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fasola

(+)

 

 

 

 

0300020

Soczewica

(+)

 

 

 

 

0300030

Groch

(+)

 

 

 

 

0300040

Łubin biały

(+)

 

 

 

 

0300990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

2 (+)

 

0,01  (*1)

0,15  (*1)

0,01  (*1)

0401000

Nasiona oleiste

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Siemię lniane

(+)

 

 

 

 

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

(+)

 

 

 

 

0401030

Nasiona maku

(+)

 

 

 

 

0401040

Ziarna sezamu

(+)

 

 

 

 

0401050

Ziarna słonecznika

(+)

 

 

 

 

0401060

Ziarna rzepaku

(+)

 

 

 

 

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

(+)

 

 

 

 

0401080

Nasiona gorczycy

(+)

 

 

 

 

0401090

Nasiona bawełny

(+)

 

 

 

 

0401100

Nasiona dyni

(+)

 

 

 

 

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

(+)

 

 

 

 

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

(+)

 

 

 

 

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

(+)

 

 

 

 

0401140

Nasiona konopi siewnych

(+)

 

 

 

 

0401150

Rącznik pospolity

(+)

 

 

 

 

0401990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0402000

Owoce oleiste

(+)

 

 

 

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

(+)

1

 

 

 

0402020

Nasiona palm olejowych

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Owoce palm olejowych

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Pozostałe (2)

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

ZBOŻA

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Jęczmień

(+)

 

 

 

 

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

(+)

 

 

 

 

0500030

Kukurydza

(+)

 

 

 

 

0500040

Proso zwyczajne

(+)

 

 

 

 

0500050

Owies zwyczajny

(+)

 

 

 

 

0500060

Ryż siewny

(+)

 

 

 

 

0500070

Żyto zwyczajne

(+)

 

 

 

 

0500080

Sorgo japońskie

(+)

 

 

 

 

0500090

Pszenica zwyczajna

(+)

 

 

 

 

0500990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

 

0610000

Herbaty

400 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0620000

Ziarna kawy

5 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0630000

Napary ziołowe z

10 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0631000

a)

kwiatów

(+)

 

 

 

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

(+)

 

 

 

 

0631020

Ketmia szczawiowa

(+)

 

 

 

 

0631030

Róża

(+)

 

 

 

 

0631040

Jaśmin

(+)

 

 

 

 

0631050

Lipa

(+)

 

 

 

 

0631990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0632000

b)

liści i ziół

(+)

 

 

 

 

0632010

Truskawka

(+)

 

 

 

 

0632020

Aspalat prosty

(+)

 

 

 

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

(+)

 

 

 

 

0632990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0633000

c)

korzeni

(+)

 

 

 

 

0633010

Kozłek lekarski

(+)

 

 

 

 

0633020

Żeń-szeń

(+)

 

 

 

 

0633990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

(+)

 

 

 

 

0640000

Ziarna kakaowe

5 (+)

 

 

 

0,03 (+)

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

10 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0700000

CHMIEL

10 (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0800000

PRZYPRAWY

5 (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810000

Przyprawy nasienne

(+)

 

 

 

 

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

(+)

 

 

 

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

(+)

 

 

 

 

0810030

Seler

(+)

 

 

 

 

0810040

Kolendra siewna

(+)

 

 

 

 

0810050

Kmin rzymski

(+)

 

 

 

 

0810060

Koper ogrodowy

(+)

 

 

 

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

(+)

 

 

 

 

0810080

Kozieradka pospolita

(+)

 

 

 

 

0810090

Gałka muszkatołowa

(+)

 

 

 

 

0810990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0820000

Przyprawy owocowe

(+)

 

 

 

 

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

(+)

 

 

 

 

0820020

Pieprz syczuański

(+)

 

 

 

 

0820030

Kminek zwyczajny

(+)

 

 

 

 

0820040

Kardamon malabarski

(+)

 

 

 

 

0820050

Jagody jałowca

(+)

 

 

 

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

(+)

 

 

 

 

0820070

Wanilia

(+)

 

 

 

 

0820080

Tamarynd

(+)

 

 

 

 

0820990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0830000

Przyprawy korowe

(+)

 

 

 

 

0830010

Cynamon

(+)

 

 

 

 

0830990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

(+)

 

 

 

 

0840010

Lukrecja

(+)

 

 

 

 

0840020

Imbir lekarski (10)

(+)

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

(+)

 

 

 

 

0840040

Chrzan pospolity (11)

(+)

 

 

 

 

0840990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0850000

Przyprawy pączkowe

(+)

 

 

 

 

0850010

Goździki

(+)

 

 

 

 

0850020

Kapary

(+)

 

 

 

 

0850990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

(+)

 

 

 

 

0860010

Szafran

(+)

 

 

 

 

0860990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

(+)

 

 

 

 

0870010

Kwiat muszkatołowy

(+)

 

 

 

 

0870990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0900010

Korzenie buraka cukrowego

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0900020

Trzcina cukrowa

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0900990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

 

 

 

1010000

Towary z

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

1011000

a)

świń

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1011010

Mięśnie

(+)

 

 

 

 

1011020

Tłuszcz

(+)

 

 

 

 

1011030

Wątroba

(+)

 

 

 

 

1011040

Nerka

(+)

 

 

 

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

(+)

 

 

 

 

1011990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

1012000

b)

bydła

(+)

 

 

 

 

1012010

Mięśnie

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1012020

Tłuszcz

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1012030

Wątroba

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1012040

Nerka

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1012990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013000

c)

owiec

(+)

 

 

 

 

1013010

Mięśnie

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013020

Tłuszcz

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013030

Wątroba

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013040

Nerka

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014000

d)

kóz

(+)

 

 

 

 

1014010

Mięśnie

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014020

Tłuszcz

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014030

Wątroba

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014040

Nerka

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015000

e)

koniowatych

(+)

 

 

 

 

1015010

Mięśnie

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015020

Tłuszcz

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015030

Wątroba

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1015040

Nerka

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1015990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1016000

f)

drobiu

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1016010

Mięśnie

(+)

 

 

 

 

1016020

Tłuszcz

(+)

 

 

 

 

1016030

Wątroba

(+)

 

 

 

 

1016040

Nerka

(+)

 

 

 

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

(+)

 

 

 

 

1016990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1017010

Mięśnie

(+)

 

 

 

 

1017020

Tłuszcz

(+)

 

 

 

 

1017030

Wątroba

(+)

 

 

 

 

1017040

Nerka

(+)

 

 

 

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

(+)

 

 

 

 

1017990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

1020000

Mleko

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Bydło

(+)

 

 

 

 

1020020

Owce

(+)

 

 

 

 

1020030

Kozy

(+)

 

 

 

 

1020040

Konie

(+)

 

 

 

 

1020990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

1030000

Jaja ptasie

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kury

(+)

 

 

 

 

1030020

Kaczki

(+)

 

 

 

 

1030030

Gęsi

(+)

 

 

 

 

1030040

Przepiórki

(+)

 

 

 

 

1030990

Pozostałe (2)

(+)

 

 

 

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele (7)

0,5  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Płazy i gady

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)

 

 

 

 

 

1300000

PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

 

 

 

 

 

Jony fluorkowe

A)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 0,2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak. B) Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 3 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji rodzynków. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0151000 a) winogrona

0151010 Winogrona stołowe

0151020 Winogrona do produkcji wina

A)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak. B) Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,5 mg/kg, 2 mg/kg i 4 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji – odpowiednio – polerowanego ryżu, mąki zbożowej i otrębów zbożowych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0500060 Ryż siewny

A)

EuropejskiUrząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak. B) Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 1 mg/kg, 2 mg/kg i 4 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji – odpowiednio – skrobi kukurydzianej, mąki zbożowej i otrębów zbożowych. Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,5 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji grysu kukurydzianego, oleju kukurydzianego i mączki kukurydzianej. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0500030 Kukurydza

A)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak. B) Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 1 mg/kg, 2 mg/kg i 4 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji – odpowiednio – kiełków pszenicy, mąki zbożowej i otrębów zbożowych. Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,5 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji semoliny i śruty pszennej. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0500090 Pszenica zwyczajna

A)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak. B) Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 2 mg/kg i 4 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji – odpowiednio – mąki zbożowej i otrębów zbożowych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0500000 ZBOŻA

0500010 Jęczmień

0500020 Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

0500040 Proso zwyczajne

0500050 Owies zwyczajny

0500070 Żyto zwyczajne

0500080 Sorgo japońskie

0500990 Pozostałe (2)

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 0,2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0161030 Oliwki stołowe

0163010 Awokado

1020000 Mleko

1020010 Bydło

1020020 Owce

1020030 Kozy

1020040 Konie

1020990 Pozostałe (2)

1030000 Jaja ptasie

1030010 Kury

1030020 Kaczki

1030030 Gęsi

1030040 Przepiórki

1030990 Pozostałe (2)

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 0,3 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1010000 Towary z

1011000 a) świń

1011010 Mięśnie

1011020 Tłuszcz

1011030 Wątroba

1011040 Nerka

1011050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1011990 Pozostałe (2)

1012000 b) bydła

1012010 Mięśnie

1012020 Tłuszcz

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1012050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1012990 Pozostałe (2)

1013000 c) owiec

1013010 Mięśnie

1013020 Tłuszcz

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1013050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1013990 Pozostałe (2)

1014000 d) kóz

1014010 Mięśnie

1014020 Tłuszcz

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

1014050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1014990 Pozostałe (2)

1015000 e) koniowatych

1015010 Mięśnie

1015020 Tłuszcz

1015030 Wątroba

1015040 Nerka

1015050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1015990 Pozostałe (2)

1016000 f) drobiu

1016010 Mięśnie

1016020 Tłuszcz

1016030 Wątroba

1016040 Nerka

1016050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1016990 Pozostałe (2)

1017000 g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

1017010 Mięśnie

1017020 Tłuszcz

1017030 Wątroba

1017040 Nerka

1017050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1017990 Pozostałe (2)

1050000 Płazy i gady

1060000 Bezkręgowe zwierzęta lądowe

1070000 Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 10 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0650000 Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

0700000 CHMIEL

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0300000 JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0300010 Fasola

0300020 Soczewica

0300030 Groch

0300040 Łubin biały

0300990 Pozostałe (2)

0400000 NASIONA I OWOCE OLEISTE

0401000 Nasiona oleiste

0401010 Siemię lniane

0401020 Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

0401030 Nasiona maku

0401040 Ziarna sezamu

0401050 Ziarna słonecznika

0401060 Ziarna rzepaku

0401070 Ziarna soi zwyczajnej

0401080 Nasiona gorczycy

0401090 Nasiona bawełny

0401100 Nasiona dyni

0401110 Nasiona krokoszu barwierskiego

0401120 Nasiona ogórecznika lekarskiego

0401130 Nasiona lnicznika siewnego

0401140 Nasiona konopi siewnych

0401150 Rącznik pospolity

0401990 Pozostałe (2)

0402000 Owoce oleiste

0402010 Oliwki do produkcji oliwy

0402020 Nasiona palm olejowych

0402030 Owoce palm olejowych

0402040 Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

0402990 Pozostałe (2)

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0900000 ROŚLINY CUKRODAJNE

0900010 Korzenie buraka cukrowego

0900020 Trzcina cukrowa

0900030 Cykoria podróżnik, korzenie

0900990 Pozostałe (2)

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 400 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0610000 Herbaty

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 5 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0620000 Ziarna kawy

0800000 PRZYPRAWY

0810000 Przyprawy nasienne

0810010 Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

0810020 Kminek czarny/Czarny kmin

0810030 Seler

0810040 Kolendra siewna

0810050 Kmin rzymski

0810060 Koper ogrodowy

0810070 Koper włoski/Fenkuł włoski

0810080 Kozieradka pospolita

0810090 Gałka muszkatołowa

0810990 Pozostałe (2)

0820000 Przyprawy owocowe

0820010 Ziele angielskie/pieprz angielski

0820020 Pieprz syczuański

0820030 Kminek zwyczajny

0820040 Kardamon malabarski

0820050 Jagody jałowca

0820060 Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

0820070 Wanilia

0820080 Tamarynd

0820990 Pozostałe (2)

0830000 Przyprawy korowe

0830010 Cynamon

0830990 Pozostałe (2)

0840000 Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

0840010 Lukrecja

0840020 Imbir lekarski (10)

0840030 Kurkuma

0840040 Chrzan pospolity (11)

0840990 Pozostałe (2)

0850000 Przyprawy pączkowe

0850010 Goździki

0850020 Kapary

0850990 Pozostałe (2)

0860000 Przyprawy ze słupków kwiatowych

0860010 Szafran

0860990 Pozostałe (2)

0870000 Przyprawy z osnówki nasiona

0870010 Kwiat muszkatołowy

0870990 Pozostałe (2)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że jony fluorkowe występują naturalnie w przedmiotowej uprawie, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu ich powstawania. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0150000 Owoce jagodowe i drobne owoce

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 0,2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0110000 Owoce cytrusowe

0110010 Grejpfruty

0110020 Pomarańcze

0110030 Cytryny

0110040 Limy/limonki

0110050 Mandarynki

0110990 Pozostałe (2)

0130000 Owoce ziarnkowe

0130010 Jabłka

0130020 Gruszki

0130030 Pigwy

0130040 Owoce nieszpułki zwyczajnej

0130050 Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

0130990 Pozostałe (2)

0140000 Owoce pestkowe

0140010 Morele

0140020 Czereśnie

0140030 Brzoskwinie

0140040 Śliwki

0140990 Pozostałe (2)

0152000 b) truskawki

0153000 c) owoce leśne

0153010 Jeżyny

0153020 Jeżyny popielice

0153030 Maliny (czerwone i żółte)

0153990 Pozostałe (2)

0154000 d) pozostałe drobne owoce i jagody

0154010 Borówki amerykańskie

0154020 Żurawiny

0154030 Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

0154040 Agrest (zielony, czerwony i żółty)

0154060 Morwy (czarne i białe)

0154070 Głóg włoski

0154990 Pozostałe (2)

0160000 Owoce różne z

0161000 a) jadalną skórką

0161010 Daktyle

0161020 Figi

0161040 Kumkwat

0161050 Karambola

0161060 Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

0161070 Czapetka kuminowa

0161990 Pozostałe (2)

0162000 b) niejadalną skórką, małe

0162010 Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

0162020 Liczi chińskie/Śliwka chińska

0162030 Marakuja/Męczennica jadalna

0162040 Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

0162050 Caimito

0162060 Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

0162990 Pozostałe (2)

0163000 c) niejadalną skórką, duże

0163020 Banany

0163030 Mango

0163040 Papaja

0163050 Granaty/Jabłka granatu

0163060 Czerymoja

0163070 Gujawa/Gruszla

0163080 Ananasy

0163090 Owoce chlebowca

0163100 Owoce duriana właściwego

0163110 Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

0163990 Pozostałe (2)

0200000 WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

0210000 Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0211000 a) ziemniaki

0212000 b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0212010 Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

0212020 Kartofel słodki/Batat

0212030 Pochrzyn

0212040 Maranta trzcinowata

0212990 Pozostałe (2)

0213000 c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

0213010 Buraki

0213020 Marchew

0213030 Seler zwyczajny

0213040 Chrzan pospolity

0213050 Słonecznik bulwiasty

0213060 Pasternak

0213070 Korzeń pietruszki zwyczajnej

0213080 Rzodkiew zwyczajna

0213090 Kozibród porolistny/Salsefia

0213100 Brukiew/Karpiel

0213110 Rzepa biała/Rzepa jadalna

0213990 Pozostałe (2)

0220000 Warzywa cebulowe

0220010 Czosnek

0220020 Cebula

0220030 Szalotka

0220040 Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

0220990 Pozostałe (2)

0230000 Warzywa owocowe

0231000 a) Solanaceae i Malvaceae

0231010 Pomidory

0231020 Papryka roczna

0231030 Oberżyny/Bakłażany

0231040 Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

0231990 Pozostałe (2)

0232000 b) dyniowate z jadalną skórką

0232010 Ogórki

0232020 Korniszony

0232030 Cukinie

0232990 Pozostałe (2)

0233000 c) dyniowate z niejadalną skórką

0233010 Melony

0233020 Dynie olbrzymie

0233030 Arbuzy

0233990 Pozostałe (2)

0234000 d) kukurydza cukrowa

0239000 e) pozostałe warzywa owocowe

0240000 Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

0241000 a) kapustne kwitnące

0241010 Brokuły

0241020 Kalafiory

0241990 Pozostałe (2)

0242000 b) kapustne głowiaste

0242010 Brukselka/Kapusta brukselska

0242020 Kapusta głowiasta

0242990 Pozostałe (2)

0243000 c) kapustne liściowe

0243010 Kapusta pekińska/Kapusta petsai

0243020 Jarmuż

0243990 Pozostałe (2)

0244000 d) kalarepa

0250000 Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

0251000 a) sałaty i warzywa sałatowe

0251010 Roszpunka warzywna

0251020 Sałaty

0251030 Endywia o liściach szerokich

0251040 Rzeżucha i inne kiełki i pędy

0251050 Gorczycznik wiosenny

0251060 Rokietta siewna/rukola

0251070 Gorczyca sarepska

0251080 Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

0251990 Pozostałe (2)

0252000 b) szpinak i podobne liście

0252010 Szpinak

0252020 Portulaka pospolita

0252030 Boćwina

0252990 Pozostałe (2)

0253000 c) liście winorośli lub podobne gatunki

0254000 d) rukiew wodna

0255000 e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0256000 f) zioła, kwiaty jadalne

0256010 Trybula

0256020 Szczypiorek

0256030 Liście selera

0256040 Pietruszka – nać

0256050 Szałwia lekarska

0256060 Rozmaryn lekarski

0256070 Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

0256090 Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

0256100 Estragon

0256990 Pozostałe (2)

0260000 Warzywa strączkowe

0260010 Fasola (w strąkach)

0260020 Fasola (bez strąków)

0260030 Groch (w strąkach)

0260040 Groch (bez strąków)

0260050 Soczewica

0260990 Pozostałe (2)

0270000 Warzywa łodygowe

0270010 Szparagi

0270020 Karczochy hiszpańskie

0270030 Seler

0270040 Fenkuł włoski/Koper włoski

0270050 Karczochy zwyczajne

0270060 Pory

0270070 Rabarbar

0270080 Pędy bambusa

0270090 Rdzenie palmowe

0270990 Pozostałe (2)

0280000 Grzyby, mchy i porosty

0280010 Grzyby uprawne

0280020 Grzyby dzikie

0280990 Mchy i porosty

0290000 Algi i organizmy prokariotyczne

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 10 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0630000 Napary ziołowe z

0631000 a) kwiatów

0631010 Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

0631020 Ketmia szczawiowa

0631030 Róża

0631040 Jaśmin

0631050 Lipa

0631990 Pozostałe (2)

0632000 b) liści i ziół

0632010 Truskawka

0632020 Aspalat prosty

0632030 Ostrokrzew paragwajski

0632990 Pozostałe (2)

0633000 c) korzeni

0633010 Kozłek lekarski

0633020 Żeń-szeń

0633990 Pozostałe (2)

0639000 d) wszelkich pozostałych części rośliny

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0154050 Róża dzika

0154080 Bez czarny

0256080 Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0640000 Ziarna kakaowe

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0120000 Orzechy z drzew orzechowych

0120010 Migdały

0120020 Orzechy brazylijskie

0120030 Orzechy nerkowca

0120040 Kasztany jadalne

0120050 Orzechy kokosowe

0120060 Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

0120070 Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

0120080 Orzechy pekan

0120090 Orzeszki piniowe

0120100 Orzeszki pistacjowe

0120110 Orzechy włoskie

0120990 Pozostałe (2)

Oksyfluorofen (F)

(F)

Rozpuszczalny w tłuszczach

Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2 i BH 518-4 wyrażona jako chinomerak) (R)

(R)

Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: kod 1000000 z wyjątkiem 1040000 : chinomerak

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości na wierzchołkach buraków cukrowych i buraków pastewnych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1012050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1013050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

1014050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1015030 Wątroba

1015040 Nerka

1015050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Fluorek sulfurylu

Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,06 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie fluorku sulfurylu do fumigacji rodzynków. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0151000 a) winogrona

0151010 Winogrona stołowe

0151020 Winogrona do produkcji wina

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz toksyczności jonów fluorkowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0120000 Orzechy z drzew orzechowych

0120010 Migdały

0120020 Orzechy brazylijskie

0120030 Orzechy nerkowca

0120040 Kasztany jadalne

0120050 Orzechy kokosowe

0120060 Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

0120070 Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

0120080 Orzechy pekan

0120090 Orzeszki piniowe

0120100 Orzeszki pistacjowe

0120110 Orzechy włoskie

0120990 Pozostałe (2)

0640000 Ziarna kakaowe"

2)

w załączniku III część A skreśla się kolumny dotyczące jonów fluorkowych, oksyfluorofenu, pyroksulamu, chinomeraku i fluorku sulfurylu.


(*1)  Wskazuje granicę oznaczalności.

(1)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.


Top