EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1028

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1028 z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję (UE) 2021/355 w odniesieniu do niektórych instalacji w Danii, Francji i Szwecji włączonych do wykazu instalacji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji ustanowionym w dyrektywie 2003/87/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4289) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/4289

OJ L 172, 29.6.2022, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1028/oj

29.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/21


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1028

z dnia 27 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję (UE) 2021/355 w odniesieniu do niektórych instalacji w Danii, Francji i Szwecji włączonych do wykazu instalacji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji ustanowionym w dyrektywie 2003/87/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4289)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po przedłożeniu przez państwa członkowskie krajowych środków wykonawczych Komisja przyjęła decyzję (UE) 2021/355 (2) dotyczącą krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Decyzja ta odrzuca włączenie niektórych instalacji i odpowiadających im danych do wykazów instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE, wyłączając je tym samym z zakresu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

(2)

Instalacje wykorzystujące wyłącznie biomasę zostały wyłączone z EU ETS zgodnie z pkt 1 załącznika I do dyrektywy 2003/87/WE. Przepis ten został wprowadzony do dyrektywy w sprawie EU ETS dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE (3), i od momentu jego wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. określił nowy zakres stosowania EU ETS. W związku z tym należy odrzucić wpis instalacji, które wykorzystywały wyłącznie biomasę przez wszystkie lata okresu odniesienia, mimo że zostały umieszczone w wykazie zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE.

(3)

Komisja została poinformowana, że Szwecja błędnie włączyła do swoich krajowych środków wykonawczych instalację SE-207651. Instalacja ta wykorzystuje wyłącznie biomasę i z tego powodu powinna była zostać wyłączona z zakresu EU ETS.

(4)

W odpowiedzi na zapytanie Komisji Dania potwierdziła, że instalacje DK-65, DK-66 i DK-135 nie miały emisji z paliw kopalnych w okresie odniesienia 2014–2018. Instalacje te wykorzystują wyłącznie biomasę i powinny być również wyłączone z zakresu EU ETS.

(5)

Należy zatem odrzucić wpis instalacji DK-65, DK-66, DK-135 i SE-207651 do wykazów instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE dla wszystkich lat okresu odniesienia, w tym w przypadku gdy zostały one wymienione zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE.

(6)

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienia przesłany przez Komisję Francja poinformowała Komisję, że dwie instalacje FR-206164 i FR-206032 produkują wyłącznie polimery. Obie instalacje mają zerową bezpośrednią emisję CO2, ponieważ importują ciepło potrzebne do produkcji z innej instalacji objętej EU ETS. W wyroku w sprawie C-577/16 (4) Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że instalacja do produkcji polimerów, która pozyskuje ciepło potrzebne do tej produkcji z instalacji nieobjętej systemem unijnym, nie wchodzi w zakres EU ETS, ponieważ nie przyczynia się ona do powstawania bezpośrednich emisji CO2. Należy zatem odrzucić wpis tych instalacji do wykazów instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE.

(7)

Należy w związku z tym odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2021/355,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji Komisji (UE) 2021/355 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.   Odrzuca się wpis instalacji wymienionych w załączniku IV do niniejszej decyzji włączonych do wykazów instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE oraz odpowiadających im danych dotyczących przydziału bezpłatnych uprawnień dla tych instalacji, przedłożonych Komisji zgodnie z art. 11 ust. 1 tej dyrektywy.”;

2)

załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej decyzji;

3)

tekst zawarty w załączniku II do niniejszej decyzji dodaje się jako załącznik IV.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2022 r.

W imieniu Komisji

Frans TIMMERMANS

Wiceprzewodniczący wykonawczy


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Decyzja Komisji (UE) 2021/355 z dnia 25 lutego 2021 r. dotycząca krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 68 z 26.2.2021, s. 221).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63).

(4)  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2018 r., Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH v Bundesrepublik Deutschland, C-577/16, ECLI:EU:C:2018:127.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

Instalacje wykorzystujące wyłącznie biomasę

Identyfikator instalacji w wykazach krajowych środków wykonawczych

DK000000000000065

DK000000000000066

DK000000000000135

 

FI000000000000645

FI000000000207696

 

 

SE000000000000031

SE000000000000086

SE000000000000169

SE000000000000211

SE000000000000320

SE000000000000523

SE000000000000583

SE000000000000686

SE000000000000789

SE000000000000845

SE000000000205887

SE000000000209930

SE000000000000779

SE000000000000064

SE000000000000088

SE000000000000186

SE000000000000249

SE000000000000324

SE000000000000543

SE000000000000629

SE000000000000687

SE000000000000798

SE000000000000847

SE000000000206192

SE000000000211058

SE000000000207651

SE000000000000073

SE000000000000099

SE000000000000199

SE000000000000261

SE000000000000382

SE000000000000547

SE000000000000659

SE000000000000705

SE000000000000830

SE000000000202297

SE000000000208282

SE000000000000153

SE000000000000074

SE000000000000102

SE000000000000205

SE000000000000319

SE000000000000468

SE000000000000565

SE000000000000681

SE000000000000785

SE000000000000838

SE000000000205800

SE000000000209062

SE000000000000231


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IV

Instalacje produkujące polimery i importujące ciepło, które mają zerową bezpośrednią emisję CO2

Identyfikator instalacji w wykazie krajowych środków wykonawczych

FR000000000206164

FR000000000206032


Top