EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0978

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/978 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

C/2022/4172

Dz.U. L 167 z 24.6.2022, p. 58–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/978/oj

24.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/58


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/978

z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/478 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (1), w szczególności jego art. 16 i 20,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (2), w szczególności jego art. 13 i 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   KONTEKST

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/159 (3) Komisja Europejska wprowadziła ostateczny środek ochronny na niektóre wyroby ze stali („środek ochronny”), który składa się z kontyngentów taryfowych w odniesieniu do niektórych wyrobów ze stali („produkt objęty postępowaniem”) obejmujących 26 kategorii wyrobów ze stali, ustalonych na poziomach pozwalających zachować tradycyjne przepływy handlowe w podziale na kategorie produktu. Cło taryfowe w wysokości 25 % stosuje się tylko w przypadku przekroczenia progów ilościowych w odniesieniu do tych kontyngentów taryfowych. Środek ochronny wprowadzono początkowo na okres trzech lat, tj. do dnia 30 czerwca 2021 r. („rozporządzenie w sprawie ostatecznych środków ochronnych”).

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1029 (4) („rozporządzenie w sprawie przedłużenia”) Komisja przedłużyła okres obowiązywania środka ochronnego do dnia 30 czerwca 2024 r.

(3)

W motywie 161 rozporządzenia w sprawie ostatecznych środków ochronnych Komisja zobowiązała się, że „będzie przeprowadzać ocenę sytuacji w regularnych odstępach czasu i rozważy przeprowadzenie przeglądu co najmniej na koniec każdego roku obowiązywania środków”. W związku z tym Komisja przeprowadziła dwa dochodzenia na potrzeby przeglądu funkcjonowania odpowiednio w latach 2019 i 2020.

(4)

W motywie 85 rozporządzenia w sprawie przedłużenia Komisja wskazała, że „aby zapewnić w międzyczasie funkcjonowanie środka ochronnego w sposób dostosowany do zmian na rynku oraz zgodny z interesem wszystkich zainteresowanych stron, Komisja przeprowadzi przegląd funkcjonowania podobny do przeglądów przeprowadzonych w latach 2019 i 2020. Taki przegląd funkcjonowania zostanie wszczęty z odpowiednim wyprzedzeniem, aby wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany od dnia 1 lipca 2022 r., po pierwszym roku przedłużenia”.

(5)

Komisja wszczęła zatem dochodzenie na potrzeby przeglądu funkcjonowania, publikując w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 grudnia 2021 r. zawiadomienie o wszczęciu (5), w którym wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii i do przedłożenia dowodów dotyczących w szczególności następujących pięciu podstaw przeglądu:

a)

przydziału kontyngentów taryfowych i zarządzania nimi;

b)

wypierania tradycyjnych przepływów handlowych;

c)

aktualizacji wykazu krajów rozwijających się objętych zakresem stosowania środka;

d)

poziomu liberalizacji;

e)

wpływu, jaki na środek mają zmiany w środku wprowadzonym przez USA na podstawie sekcji 232.

2.   PROCEDURA

(6)

Rzetelne postępowanie odbyło się w ramach dwuetapowej procedury pisemnej, w ramach której zainteresowane strony najpierw przedstawiły swoje uwagi i dowody potwierdzające, a następnie miały możliwość ustosunkowania się do uwag pozostałych stron. Komisja otrzymała łącznie ponad 100 uwag i odpowiedzi.

(7)

W toku dochodzenia na potrzeby przeglądu funkcjonowania i przed jego zakończeniem wprowadzono szereg zmian środka ochronnego. W marcu 2022 r. rozporządzeniem (UE) 2022/428 (6) UE nałożyła zakaz przywozu niektórych wyrobów ze stali z Rosji i Białorusi (7) w ramach czwartego pakietu sankcji wprowadzonego w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Aby uniknąć wynikającego z tego zakazu potencjalnego niedoboru dostaw na unijnym rynku stali, rozporządzeniem (UE) 2022/434 (8) Komisja zmieniła środek ochronny i rozdzieliła kontyngenty krajowe Rosji i Białorusi proporcjonalnie między pozostałe państwa będące dostawcami w odniesieniu do każdej kategorii produktu, której to dotyczy.

(8)

Ponadto rozporządzeniem (UE) 2022/664 (9) Komisja objęła zakresem stosowania środka ochronnego Republikę Południowej Afryki i państwa Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju („SADC”), z którymi Unia podpisała umowę o partnerstwie gospodarczym („UPG”), od 1 maja 2022 r. po wygaśnięciu wyłączenia tych państw na podstawie dwustronnej UPG.

(9)

Komisja tymczasowo zawiesiła również stosowanie środka ochronnego wobec Ukrainy (10). W rezultacie w okresie obowiązywania tego zawieszenia przywozu z Ukrainy nie uwzględnia się w żadnym kontyngencie – ani w krajowym, ani w rezydualnym (11). Analogicznie w okresie odniesienia przyjętym w pierwotnym dochodzeniu (lata 2015–2017) (12) wielkości przywozu z Ukrainy nie uwzględnia się przy obliczaniu kontyngentów rezydualnych.

3.   USTALENIA WYNIKAJĄCE Z DOCHODZENIA

(10)

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy wszystkich otrzymanych uwag i dostępnych danych Komisja doszła do następujących wniosków. Wnioski te przedstawiono poniżej w podsekcjach odpowiadających strukturze zawiadomienia o wszczęciu.

3.1.   Przydział kontyngentów taryfowych i zarządzanie nimi

Uwagi zainteresowanych stron

(11)

Niektóre zainteresowane strony (niektóre państwa trzecie i niektórzy użytkownicy) zwróciły się z wnioskiem o zastąpienie kwartalnego administrowania kontyngentami administrowaniem rocznym, natomiast inne zainteresowane strony (przemysł Unii) zaproponowały wprowadzenie administrowania miesięcznego. Niektóre strony (przemysł Unii) zwróciły się również o ograniczenie wielkości przenoszonych niewykorzystanych kontyngentów do 4 %, podczas gdy inne strony (niektóre państwa trzecie i niektórzy użytkownicy) zaproponowały, aby niektóre niewykorzystane kontyngenty krajowe zostały rozdzielone. Ponadto pozostałe strony (niektóre państwa trzecie i niektórzy użytkownicy) zwróciły się z wnioskiem o likwidację systemu kontyngentów krajowych i zastąpienie go administrowaniem kontyngentami w skali globalnej. Ponadto inne zainteresowane strony zwróciły się o zrezygnowanie z kontyngentów w przypadku niektórych państw i rozdzielenie tych kontyngentów między pozostałe państwa pochodzenia oraz o przydział kontyngentu krajowego niektórym państwom prowadzącym wywóz w ramach kontyngentu rezydualnego.

Ocena

(12)

Kontyngenty, zarówno krajowe, jak i rezydualne, przydzielono na podstawie wyników wywozu w okresie odniesienia przyjętym w pierwotnym dochodzeniu (13). System kwartalnego administrowania kontyngentami okazał się skutecznym sposobem ustabilizowania rynku unijnego – dzięki niemu uniknięto przypadków nagłego znacznego wzrostu przywozu, który spowodowałby destabilizację rynku (14), oraz zapewniono zorganizowany i przewidywalny przepływ przywozu w ciągu roku. System ten sprawia również, że tradycyjne przepływy handlowe w ujęciu realnym i pod względem pochodzenia są dozwolone bez nakładania jakiegokolwiek dodatkowego cła.

(13)

System ten zapewnia równowagę między sprzecznymi interesami różnych stron. Po pierwsze, jest korzystny dla przemysłu Unii, ponieważ pozwala na uniknięcie wystąpienia ogromnej wielkości przywozu w krótkim czasie i niekorzystnego wpływu takiej sytuacji na rynek. Po drugie, jest on również korzystny dla niektórych państw trzecich – które w przeciwnym razie zostałyby niesłusznie wyparte z rynku przez innych, większych dostawców i nie byłyby w stanie zaopatrywać użytkowników unijnych – oraz dla użytkowników unijnych, którzy w przeciwnym razie nie mogliby kupować potrzebnych im materiałów z takich konkretnych państw pochodzenia. Ponadto w ramach tego systemu większe państwa wywozu mogą zwiększać wywóz powyżej swoich tradycyjnych przepływów handlowych w przypadku większości kategorii produktu dzięki możliwości uzyskania dostępu do kontyngentu rezydualnego w ostatnim kwartale danego okresu w sytuacji, w której dotychczasowi dostawcy nie byli w stanie w pełni wykorzystać kontyngentów.

(14)

Przyjęcie któregokolwiek z argumentów przedstawionych przez zainteresowane strony, opisanych w motywie 11, zaburzyłoby tę równowagę i groziłoby ograniczeniem skuteczności środka. W przedstawionych uwagach strony nie przedstawiły żadnych dowodów świadczących o tym, że obecnie funkcjonujący system jest nieodpowiedni, ani też nie wykazały, w jaki sposób poszczególne proponowane przez nie dostosowania miałyby służyć ogólnemu interesowi Unii (a nie jedynie własnemu interesowi danej strony) i być odpowiednie w kontekście logiki i prawidłowego funkcjonowania środka.

(15)

Z tych powodów Komisja uznała, że w dalszym ciągu odpowiednie jest utrzymanie obecnie funkcjonującego systemu administrowania kontyngentami (administrowanie kwartalne i połączenie kontyngentów krajowych i kontyngentu rezydualnego), dalsze przenoszenie niewykorzystanych kontyngentów i zapewnienie dostępu do kontyngentu rezydualnego w IV kw., co stanowi rozwiązanie sprawiedliwe dla wszystkich zainteresowanych stron.

3.1.1.   Dostosowania kategorii produktu 7 i 17

(16)

Chociaż obecny system przydziału kontyngentów i administrowania kontyngentami jest odpowiedni, Komisja uznaje jednak, że należy wprowadzić w nim pewne dostosowania techniczne w celu poprawy jego funkcjonowania w związku ze zmianą okoliczności. Dotyczy to kategorii produktu 7 (blacha quarto) i 17 (kątowniki, kształtowniki i profile).

(17)

W przypadku tych dwóch kategorii produktu Ukraina w przeszłości była ważnym eksporterem (15) (w obu tych kategoriach odpowiada za niemal 33 % całkowitej wielkości kontyngentów) i stale w bardzo wysokim stopniu wykorzystywała swoje kontyngenty. Komisja zauważyła jednak (16), że od czasu niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresja wojskowej Rosji wobec Ukrainy nastąpił w praktyce całkowity zanik przywozu produktów należących do tych dwóch kategorii z Ukrainy do Unii. Oznacza to, że Ukraina nie jest obecnie w stanie produkować lub wywozić na rynek unijny znacznej ilości produktów należących do tych kategorii. W tych okolicznościach i po przeanalizowaniu wykorzystania kontyngentów przez pozostałe państwa wywozu objęte środkiem Komisja uznała, że jeżeli nie podejmie działania, będzie zachodzić ryzyko potencjalnego niedoboru dostaw produktów należących do tych kategorii dla użytkowników unijnych.

(18)

Z tego względu Komisja uznała, że w interesie Unii leży, aby administrowanie kontyngentami, które nadal są objęte środkiem (17) w kategoriach 7 i 17, koniecznie odbywało się w ujęciu globalnym. Innymi słowy, obowiązujące obecnie kontyngenty krajowe zostaną zlikwidowane i zastąpione pojedynczym kontyngentem dostępnym dla wszystkich państw pochodzenia, dzięki czemu znacznie zwiększy się poziom elastyczności i użytkownicy będą mogli przywozić stal, której mogą potrzebować, z dowolnego źródła dostępnego w ramach wielkości kontyngentów przewidzianych w tych kategoriach.

(19)

Komisja stwierdziła, że biorąc pod uwagę wyniki w zakresie wielkości przywozu (wykorzystania kontyngentów) i pochodzenia, dostosowanie to nie wiąże się z ryzykiem obniżenia skuteczności środka wobec producentów unijnych i nie jest prawdopodobne, aby miało dojść do jakiegokolwiek wyparcia, a tradycyjne przepływy handlowe zostaną utrzymane. Dostosowanie to zostanie poddane ponownej ocenie w świetle rozwoju przepływów handlowych w tych kategoriach i zawieszenia stosowania środka ochronnego wobec Ukrainy, lub też w przypadku identyfikacji nadmiernego efektu wypierania.

3.2.   Wypierania tradycyjnych przepływów handlowych

(20)

W drodze środka ostatecznego Komisja wprowadziła mechanizm, w ramach którego po wyczerpaniu kontyngentu krajowego państwa mogą uzyskać również dostęp do (wolnego od cła do czasu wyczerpania) kontyngentu rezydualnego początkowo dostępnego w ostatnim kwartale (kwiecień–czerwiec) każdego rocznego okresu stosowania środka.

(21)

Zdaniem Komisji mechanizm ten leży w interesie unijnych importerów i użytkowników, gdyż nie tylko zapewnia on utrzymanie tradycyjnych przepływów handlowych, ale również pozwala uniknąć ewentualnej sytuacji, w której części rezydualnego kontyngentu taryfowego pozostałyby niewykorzystane.

(22)

W toku pierwszego przeglądu funkcjonowania przeprowadzonego w 2019 r. Komisja zauważyła, że w dwóch kategoriach produktu państwa korzystające z krajowych kontyngentów taryfowych niemal wyłącznie wykorzystały całą wielkość kontyngentu rezydualnego w IV kw. w ciągu dwóch dni. W rezultacie historycznie mniejsi dostawcy nie mogli dokonywać bezcłowego wywozu w ostatnim kwartale danego okresu. Miało to niekorzystny wpływ na tradycyjne przepływy handlowe pod względem pochodzenia ze szkodą dla niektórych państw trzecich i niektórych użytkowników unijnych. Aby zrekompensować ten niezamierzony niekorzystny efekt, Komisja wprowadziła limit 30 % na państwo uzyskujące dostęp do kontyngentu rezydualnego w IV kw. w kategorii 13 (pręty zbrojeniowe) i kategorii 16 (walcówka).

(23)

W toku drugiego przeglądu funkcjonowania przeprowadzonego w 2020 r. i w związku z identyfikacją kolejnych przypadków wypierania w kilku kategoriach produktu Komisja opracowała system, w ramach którego dostęp w IV kw. będzie zależał od obserwowanych tendencji w przywozie i rzeczywistego wykorzystania kontyngentu rezydualnego przez mniejszych dostawców, którzy są naturalnymi beneficjentami tej sekcji kontyngentów taryfowych (18).

(24)

Aby zminimalizować wypieranie tradycyjnych źródeł pochodzenia w ramach kontyngentu rezydualnego a jednocześnie nadal umożliwiać dodatkowy dostęp w kategoriach, w których należy zapewnić maksymalne wykorzystanie kontyngentu, Komisja stworzyła system, w ramach którego każda kategoria produktu zostaje przyporządkowana do jednej z następujących trzech różnych grup odpowiadających trzem różnym scenariuszom dostępu. System ten zapewnia spełnienie jednej z kluczowych zasad i jednego z kluczowych celów środka ochronnego, tj. zapewnia zachowanie tradycyjnych przepływów handlowych pod względem pochodzenia.

(25)

Te trzy systemy są następujące:

brak dostępu – system, w którym dotychczasowi dostawcy korzystający z kontyngentu rezydualnego byli w stanie sami wykorzystać kontyngenty rezydualne i zidentyfikowano efekty wypierania,

ograniczony dostęp – system, w którym dotychczasowi dostawcy byli w stanie wykorzystać jedynie część dostępnego dla nich kontyngentu rezydualnego, a wyczerpanie kontyngentów wymagało dodatkowych źródeł pochodzenia, w ograniczonej ilości,

bez ograniczeń – w kategoriach, w których nie odnotowano znacznego wykorzystania kontyngentów rezydualnych ani efektu wypierania.

Uwagi zainteresowanych stron

(26)

Niektóre zainteresowane strony (niektóre państwa trzecie i niektórzy użytkownicy) opowiedziały się za całkowitym zniesieniem dostępu do kontyngentu rezydualnego w IV kw. Inne zainteresowane strony wnioskowały o wprowadzenie pewnych zmian w odniesieniu do konkretnych kategorii produktu, a jeszcze inne (w tym niektóre państwa trzecie i niektórzy użytkownicy, a także przemysł Unii) – o całkowite uniemożliwienie większym państwom wywozu uzyskania dostępu do kontyngentu rezydualnego w danej kategorii lub o stosowanie bardziej rygorystycznego podejścia.

Ocena

(27)

Po przeanalizowaniu otrzymanych uwag i funkcjonowania środka Komisja uznała, że obecny system pozostaje najodpowiedniejszy, gdyż daje użytkownikom szanse na jak największe wykorzystanie kontyngentu rezydualnego, a jednocześnie zapewnia utrzymanie tradycyjnych przepływów handlowych pod względem pochodzenia (co w równym stopniu leży w interesie użytkowników). System zapewniający dostęp do kontyngentu rezydualnego stanowił regułę w przypadku wszystkich kategorii produktu z wyjątkiem czterech.

(28)

Zaakceptowanie propozycji zainteresowanych stron doprowadziłoby do sytuacji, w której niektórzy użytkownicy nie mogliby zwiększyć bezcłowego przywozu, na który może być popyt na rynku unijnym, albo inni użytkownicy unijni nie mogliby nabywać produktów z określonych źródeł pochodzenia, które również są potrzebne na rynku unijnym, ze względu na efekt wypierania. Jednocześnie w ramach tego systemu zapewnia się, aby dodatkowe ilości, które mogą być wywożone w ramach systemu przez niektóre państwa, pozostawały w takich granicach, aby nie zagrażały one skuteczności środka z punktu widzenia producentów unijnych. Obecnie funkcjonujący system jest zatem najodpowiedniejszy, jeżeli chodzi o ogólny interes Unii.

Dostosowanie

(29)

W toku prowadzonego obecnie przeglądu Komisja oceniła, czy wystąpił efekt wypierania. W tym celu na podstawie tego samego rodzaju analizy przeprowadzonej w ramach drugiego przeglądu Komisja zaktualizowała poszczególne systemy na podstawie dostępnych od tamtej pory danych. Oznacza to, że Komisja przeanalizowała dane dotyczące przywozu i wykorzystanie kontyngentów w podziale na źródło pochodzenia i kategorię za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2022 r.

(30)

Na podstawie metody, którą zastosowano w ramach drugiego przeglądu funkcjonowania, choć z uwzględnieniem zaktualizowanych danych, systemy dostępu w podziale na kategorię produktu zaktualizowano w następujący sposób (konkretne wielkości przedstawiono w załączniku II):

brak dostępu: 5, 9, 21,

ograniczony dostęp: 12, 13, 14, 16, 20, 27,

bez ograniczeń: 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26, 28.

(31)

Zgodnie z zasadami zastosowanymi w poprzednim przeglądzie funkcjonowania następujące kategorie będą objęte systemem specjalnym:

1 i 4B.

(32)

W przypadku kategorii 7, 8, 17 i 25A administrowanie będzie odbywało się w ujęciu globalnym. Ponieważ żadne państwo nie prowadzi wywozu na podstawie kontyngentu krajowego, nie ma zatem zastosowania możliwość uzyskania dostępu w IV kw.

(33)

W przypadku kategorii 1 i 4B obecnie stosowany system, w ramach którego dostępu udziela się w IV kw. i stosuje się limit 30 % na państwo wywozu, nadal uznaje się za odpowiedni do tego, aby zapewnić wystarczające zróżnicowanie źródeł dostaw, a jednocześnie uniknąć efektu wypierania za sprawą nadmiernego napływu dodatkowego przywozu w ilości przekraczającej tradycyjne przepływy handlowe.

(34)

Podsumowując, z tego względu środek nadal będzie umożliwiał uzyskanie dostępu do kontyngentu rezydualnego w IV kw. w przypadku zdecydowanej większości kategorii produktu (w przypadku wszystkich kategorii z wyjątkiem trzech).

3.3.   Aktualizacja wykazu krajów rozwijających się objętych zakresem stosowania środka

(35)

Z zakresu stosowania środka ostatecznego wyłączono każdy będący członkiem WTO kraj rozwijający się, którego udział w przywozie wynosi mniej niż 3 % łącznego przywozu w poszczególnych kategoriach produktu. Komisja zobowiązała się monitorować rozwój przywozu po wprowadzeniu środka i regularnie przeprowadzać przegląd wykazu państw wyłączonych.

(36)

Ostatnią aktualizację przeprowadzono w ramach dochodzenia przeglądowego w następstwie umowy o wystąpieniu między Unią a Zjednoczonym Królestwem od dnia 1 stycznia 2021 r. i od 1 stycznia 2021 r. wykaz pozostaje niezmieniony. W celu dostosowania wykazu krajów rozwijających się objętych zakresem stosowania środka i krajów rozwijających się wyłączonych z zakresu stosowania środka Komisja ponownie przeprowadziła obliczenia na podstawie najnowszych dostępnych skonsolidowanych danych dotyczących przywozu, tj. statystyk dotyczących przywozu za rok 2021 (19).

Dostosowanie

(37)

W wyniku tej aktualizacji wprowadzono następujące zmiany (zaktualizowana tabela jest dostępna w załączniku I).

Wszystkie kraje rozwijające się są uwzględnione w przypadku kategorii 4A, ponieważ w 2021 r. wszystkie udziały w przywozie wynoszące mniej niż 3 % łącznie stanowiły więcej niż 9 %.

Brazylia jest wyłączona w przypadku kategorii 2 i 3A i uwzględniona w przypadku kategorii 6.

Chiny są wyłączone w przypadku kategorii 25A i uwzględnione w przypadku kategorii 2, 3A, 9 i 14.

Egipt jest uwzględniony w przypadku kategorii 1 i 24.

Indie są wyłączone w przypadku kategorii 3B i uwzględnione w przypadku kategorii 8.

Kazachstan jest uwzględniony w przypadku kategorii 19 i 24.

Malezja jest wyłączona w przypadku kategorii 9.

Mołdawia jest uwzględniony w przypadku kategorii 12.

Macedonia Północna jest wyłączona w przypadku kategorii 5.

Tajlandia jest wyłączona w przypadku kategorii 9.

Turcja jest uwzględniona w przypadku kategorii 8.

Ukraina jest uwzględniona w przypadku kategorii 1, 4B i 26 (20).

Zjednoczone Emiraty Arabskie są uwzględnione w przypadku kategorii 16.

Wietnam jest wyłączony w przypadku kategorii 2 i uwzględniony w przypadku kategorii 1, 3A, 3B, 4B.

3.4.   Poziom liberalizacji

(38)

Obecne tempo liberalizacji środka ochronnego ustalono na poziomie 3 % rocznie. W toku tego dochodzenia Komisja oceniła, czy ten poziom liberalizacji jest nadal odpowiedni.

Uwagi zainteresowanych stron

(39)

Niektóre zainteresowane strony (zwłaszcza producenci eksportujący i użytkownicy unijni) wnioskowali, aby Komisja podniosła poziom liberalizacji powyżej 3 % (wiele z nich wnioskowało o wprowadzenie 5 % poziomu liberalizacji), natomiast przemysł Unii wnioskował o obniżenie tempa liberalizacji do poziomu 1 %.

Ocena

(40)

Ten instrument ochronny ma mieć charakter tymczasowy. 1 lipca 2022 r. rozpocznie się piąty rok stosowania środka. Celem liberalizacji (która stanowi zobowiązanie prawne określone w postanowieniach WTO (21) i przepisach UE (22)) jest stopniowe dopuszczenie większej konkurencji w przywozie na rynku w miarę dostosowywania się przemysłu wewnętrznego do wyższego poziomu przywozu. Ma to zapobiec stosowaniu środka, który w okresie swojego obowiązywania nie sprzyja dostosowaniom przemysłu wewnętrznego i który stwarzałby problemy w zakresie konkurencyjności w sytuacji, w której przemysł wewnętrzny stanie w obliczu większej konkurencji zagranicznej po okresie obowiązywania środka ochronnego.

(41)

Uwzględniając tę logikę, Komisja uznała, że obecnie (po czterech latach obowiązywania środka) należy przewidzieć nieznacznie wyższy poziom liberalizacji w ujęciu rocznym, aby zachęcić przemysł wewnętrzny do dalszych dostosowań, pamiętając o tym, aby jednocześnie nie zmniejszyć skuteczności środka.

Dostosowanie

(42)

Komisja za odpowiednie uznała określenie rocznego poziomu liberalizacji wynoszącego 4 % od 1 lipca 2022 r.

(43)

Wzrost ten powinien również przyczynić się do osłabienia wszelkich napięć z punktu widzenia użytkowników unijnych w przypadku niektórych kategorii produktu w sytuacji dużej niepewności na rynku. Z drugiej strony, ograniczony dodatkowy wzrost nie zagrażałby przemysłowi Unii ani nie zmniejszyłby skuteczności środka.

3.5.   Wpływ środków wprowadzonych przez USA na podstawie sekcji 232

(44)

W marcu 2018 r. Stany Zjednoczone nałożyły 25 % cło przywozowe na niektóre wyroby ze stali w drodze środka wprowadzonego przez USA na podstawie sekcji 232. Środek ten nadal obowiązuje, chociaż zaszły pewne zmiany. W ramach tego dochodzenia przeglądowego Komisja przeanalizowała te zmiany, aby ustalić, czy mają one jakikolwiek wpływ na unijny środek ochronny, w szczególności jeżeli chodzi o ryzyko przekierowania handlu na rynek unijny.

Uwagi zainteresowanych stron

(45)

Wnioski otrzymane w tym zakresie można podzielić na trzy rodzaje. W ramach dwóch pierwszych rodzajów wniosków niektórzy użytkownicy i niektóre państwa trzecie twierdzili, że ryzyko przekierowania handlu jest małe (mniejsze) ze względu na poszczególne dostosowania do środka wprowadzonego na podstawie sekcji 232. Z kolei niektóre strony twierdziły, że ze względu na kontyngenty taryfowe przydzielone unijnym eksporterom przemysł Unii przekieruje sprzedaż na rynek Stanów Zjednoczonych ze szkodą dla sprzedaży krajowej, co będzie skutkować wewnętrznymi niedoborami.

(46)

Z drugiej strony, unijny przemysł stali twierdził, że utrzymuje się ryzyko przekierowania handlu, a lepszy dostęp UE do rynku Stanów Zjednoczonych nie wpłynie na jego zdolność do zaopatrywania rynku wewnętrznego (unijnego).

Ocena

Zmiany wobec UE

(47)

W październiku 2021 r. Stany Zjednoczone podjęły decyzję o objęciu systemem kontyngentów taryfowych przywozu z UE podlegającego środkowi wprowadzonemu na podstawie sekcji 232. W ramach tego nowego systemu UE mogłaby prowadzić wywóz bezcłowy do określonego poziomu (na podstawie przeszłych wielkości wywozu) (23) i dopiero po wyczerpaniu tego poziomu miałoby zastosowanie cło na poziomie 25 %. Działanie to miało na celu poprawę pozycji unijnych eksporterów na rynku Stanów Zjednoczonych, jako że wcześniej każda wywożona przez nich tona produktów podlegała cłu na poziomie 25 %. Ten nowy system ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 r.

(48)

Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że ponieważ ceny w Stanach Zjednoczonych zwykle przewyższają ceny w Unii, unijni producenci mieliby motywację do wywozu do Stanów Zjednoczonych ze szkodą dla sprzedaży krajowej, co w efekcie stwarzałoby ryzyko powstania niedoborów w niektórych kategoriach na rynku unijnym.

(49)

Z wielu powodów Komisja uznała, że te argumenty należy odrzucić. Po pierwsze, pojęcie przekierowania handlu na rynek unijny nie może odnosić się do ograniczenia wywozu do Stanów Zjednoczonych przez sam przemysł UE. Innymi słowy, przemysł Unii nigdy nie może podlegać ryzyku przekierowania handlu w zakresie sprzedaży własnej. Jest to niezgodne z logiką pojęcia przekierowania handlu. Fakt, że UE może być w stanie zwiększyć swoją obecność na rynku Stanów Zjednoczonych, nie ma zatem związku z ryzykiem przekierowania handlu prowadzonego przez państwa wywozu na rynek unijny.

(50)

Po drugie, twierdzenia, że przemysł Unii wykorzystałby swoje kontyngenty taryfowe kosztem (głównie lub nawet wyłącznie) sprzedaży krajowej, nie zostały poparte dowodami. Przedstawiając te twierdzenia, nie uwzględniono, że – również teoretycznie – przemysł Unii mógłby zwiększyć wielkość produkcji (24), dzięki czemu nie poświęciłby sprzedaży krajowej i wygenerowałby dodatkowe przychody w związku ze wzrostem sprzedaży eksportowej do Stanów Zjednoczonych, a także że mógłby przekierować wielkości wywozu do Stanów Zjednoczonych z innych rynków, które mogą być mniej atrakcyjne z wielu powodów, w tym ze względu na poziom cen (25).

(51)

Niezależnie od wszystkich tych teoretycznych możliwości w praktyce w I kw. od wejście w życie systemu kontyngentów taryfowych UE była daleka od wykorzystania całych kontyngentów. W I kw. wykorzystała zaledwie około 42 % kontyngentu (26).

(52)

Okazuje się zatem, że niektóre zainteresowane strony przyjęły błędne podstawowe założenia w swojej argumentacji, a mianowicie założyły, że unijni producenci eksportujący byliby w stanie wykorzystać wszystkie swoje kontyngenty w Stanach Zjednoczonych.

(53)

Komisja stwierdziła, że fakt, iż UE podlega systemowi kontyngentów taryfowych w ramach środków wprowadzonych przez USA na podstawie sekcji 232 nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie środka ochronnego, jeżeli chodzi o ryzyko przekierowania handlu. Co więcej, żadna strona nie wykazała w jakimkolwiek stopniu, że wywóz podlegający systemowi kontyngentów taryfowych na podstawie sekcji 232 jako taki spowodowałby ryzyko niedoborów dostaw na rynku unijnym.

Zmiany wobec niektórych państw trzecich (wyłączając UE)

(54)

Jeżeli chodzi o twierdzenia dotyczące zmian w środkach wprowadzonych przez USA na podstawie sekcji 232 wobec innych państw trzecich, z danych, którymi dysponuje Komisja, wynika, że w tych środkach wprowadzono następujące zmiany:

Od marca 2018 r. Australia jest wyłączona z zakresu stosowania tego środka.

Od maja 2018 r. Korea, Argentyna i Brazylia podlegają bezwzględnym kontyngentom (wywóz nieobjęty kontyngentem jest niedozwolony).

Od maja 2019 r. Meksyk i Kanada ogłosiły zawarcie odrębnych porozumień ze Stanami Zjednoczonymi, czego efektem było zniesienie środka wobec tych dwóch państw. Porozumienia te podlegają mechanizmowi monitorowania.

1 kwietnia 2022 r. Stany Zjednoczone wprowadziły kontyngenty taryfowe dla Japonii. Określona wielkość przywozu w ramach kontyngentu jest wyłączona ze stosowania środka, podczas gdy przywóz poza kontyngentem podlega dodatkowemu cłu na poziomie 25 %.

W marcu 2022 r. Stany Zjednoczone ogłosiły zamiar utworzenia kontyngentów taryfowych wobec Zjednoczonego Królestwa, w wyniku czego określona wielkość przywozu w ramach kontyngentu będzie wyłączona ze stosowania środka, podczas gdy przywóz poza kontyngentem będzie podlegać dodatkowemu cłu na poziomie 25 %. Wejście w życie kontyngentów taryfowych przydzielonych Zjednoczonemu Królestwu przewidziano na 1 czerwca 2022 r.

(55)

W wyniku dochodzenia stwierdzono, że z wielu powodów przedstawione dostosowania środka wprowadzonego przez USA na podstawie sekcji 232 w ujęciu ogólnym mają nieznaczny wpływ na funkcjonowanie i zasadność unijnego środka ochronnego. Po pierwsze, rozważając te zmiany w szerszej perspektywie, należy zauważyć, że większość tych państw prowadzi nieznaczny wywóz stali do Unii (lub w ogólnie nie prowadzą one takiego wywozu) (27), ani też nie były one dostawcami w przeszłości (28). Nieliczne państwa, które prowadzą znaczniejszy wywóz w ujęciu realnym do Unii, tj. trzy państwa – Zjednoczone Królestwo, Japonia i Korea – są nadal objęte środkiem wprowadzonym przez USA na podstawie sekcji 232 i tym samym ich bezcłowy wywóz do Stanów Zjednoczonych jest ograniczony. W praktyce Korea może prowadzić wyłącznie wywóz w ramach kontyngentu (ograniczenie ilościowe) bez możliwości wywozu ilości przekraczającej wielkość kontyngentu, a Zjednoczone Królestwo i Japonia podlegają kontyngentom taryfowym, po których wyczerpaniu zastosowanie ma cło na poziomie 25 %. Ponadto obowiązywanie kontyngentu taryfowego nie musi oznaczać, że państwa te będą w stanie skutecznie wykorzystać przydzielone im wielkości, co widać na przykładzie kontyngentu taryfowego przydzielonego UE. Ponadto większość źródeł pochodzenia odpowiadających za dużą część przywozu do Unii nadal podlega cłu 25 % stosowanemu wobec ich wywozu do Stanów Zjednoczonych.

(56)

W tym zakresie ryzyko przekierowania handlu wiąże się przede wszystkim z głównymi państwami dokonującymi dostaw stali do Unii, które to państwa dysponują (w niektórych przypadkach dość znacznymi) wolnymi mocami produkcyjnymi i są zatem w stanie szybko zwiększyć (29) swoją obecność na rynku unijnym (30), który – jak wykazano w toku poprzednich dochodzeń – jest rynkiem atrakcyjnym pod względem cen i wielkości (31).

(57)

Ponadto w swoich uwagach strony nie wykazały (ani nawet nie wskazały), w jaki sposób miałyby się zmienić ustalenia dokonane przez Komisję w toku poprzednich dochodzeń (32). Ustalenia te obejmują w szczególności m.in.: utrzymywanie się globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych w sektorze stali (33), znaczący spadek poziomu przywozu na rynek Stanów Zjednoczonych w porównaniu z okresem przed zastosowaniem środka wprowadzonego przez USA na podstawie sekcji 232 (34) lub brak rynków zastępczych dla utraconych wielkości (35).

(58)

W każdym przypadku ewentualnym skutkiem poprawy dostępu niektórych państw trzecich do rynku Stanów Zjednoczonych, wskazanej w motywie (54), byłoby utrudnienie prowadzenia wywozu na rynek Stanów Zjednoczonych pozostałym państwom, które muszą uiszczać 25 % cło i tym samym znajdują się w stosunkowo gorszej pozycji konkurencyjnej. W praktyce tempo spadku przywozu z państw, które nie mają preferencyjnego dostępu na podstawie środka wprowadzonego przez USA na podstawie sekcji 232, znacznie przewyższało średnią (36). Dostosowania środka zastosowanego przez Stany Zjednoczone mogły jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo przekierowania handlu z państw trzecich nieobjętych żadnym preferencyjnym traktowaniem w ramach środka wprowadzonego na podstawie sekcji 232, a w przypadku niektórych z tych państw istnieje większe prawdopodobieństwo, że spowodują one znaczny wzrost przywozu na rynek unijny.

Wniosek

(59)

Z powodów przedstawionych w tej podsekcji Komisja stwierdziła, że zmiany w środku wprowadzonym przez USA na podstawie sekcji 232 nie mają wpływu na funkcjonowanie unijnego środka ochronnego dotyczącego stali ani nie powoduje zmiany podstawy oceny środka w kontekście ryzyka przekierowania handlu.

4.   UWAGI ZAINTERESOWANYCH STRON

(60)

Oprócz kwestii poruszonych w sekcji 3 zainteresowane strony przedstawiły inne argumenty, które zostaną omówione w niniejszej sekcji.

4.1.   Twierdzenia, że należy zakończyć lub zawiesić stosowanie środka w związku ze zmianami cen stali w Unii

(61)

W toku dochodzenia i po ukończeniu części pisemnej postępowania szereg zainteresowanych stron z własnej inicjatywy zwróciło się do Komisji, twierdząc, że stosowanie środka ochronnego należy zawiesić lub zakończyć ze względu na wzrost cen stali w Unii. Strony te twierdziły, że zakończenie lub zawieszenie stosowania środka ochronnego umożliwiłoby obniżenie cen stali.

(62)

Po pierwsze, ewentualne zakończenie lub zawieszenie stosowania środka nie stanowiło przedmiotu tego przeglądu. Rodzaj zgromadzonych dowodów i przeprowadzona analiza w toku tego dochodzenia nie odpowiadają zatem dowodom i analizie koniecznym do zbadania ewentualnego zakończenia stosowania środka ochronnego. Zakres tego przeglądu nie obejmował zatem kwestii zakończenia stosowania środka ochronnego.

(63)

Niemniej jednak dla pełności wywodu Komisja uznała za stosowane przeanalizowanie tych twierdzeń w szerszej perspektywie i przeprowadzenie analizy faktycznej dotyczącej ostatnich zmian na rynku w obecnym rozporządzeniu. W tym zakresie Komisja ustaliła, że rozwój cen stali w Unii wskazuje na tendencję zwyżkową w początkowych miesiącach 2022 r., a najwyższe wartości osiągnięto zaraz po tym, jak doszło do niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji wojskowej Rosji wobec Ukrainy, a także że widać oznaki stałego spadku tych cen (spadek o 21 % w porównaniu z wartością szczytową w 2022 r. (37)) według stanu na koniec kwietnia 2022 r. (38)

(64)

Ta tendencja cenowa ma miejsce w ogólnych warunkach rosnącej inflacji, co wpływa również na ceny surowców i energii w sektorze produkcji stali. W prognozie krótkoterminowej (39) na lata 2022 i 2023 Światowe Stowarzyszenie Producentów Stali zauważyło, że niczym niesprowokowana i nieuzasadniona agresja wojskowa Rosji wobec Ukrainy spowoduje dalszy wzrost presji inflacyjnej, z jednej strony, poprzez wyższe ceny energii i surowców w sektorze produkcji stali, a z drugiej strony – poprzez stałe zakłócenie łańcuchów dostaw. O prawidłowości tych ustaleń świadczą również najnowsze dostępne informacje na temat zmiany cen surowców w sektorze produkcji stali (w tym cen energii) pochodzące ze źródeł, takich jak OECD (40), Bank Światowy (41) i S&P Platts (42); informacje te wskazują na znaczny wzrost cen i ogólną tendencję zwyżkową prowadzącą do osiągnięcia poziomów znacznie wyższych niż w poprzednich okresach.

(65)

Wyniki własnej oceny statystycznej przeprowadzonej przez Komisję (43) również potwierdziły, że trendy cenowe na głównych światowych rynkach stali są podobne do trendu cenowego na rynku unijnym, co oznacza, że był on w pełni zgodny z trendem utrzymującym się na głównych rynkach na świecie. W tym kontekście Komisja stwierdziła, że stosowanie środka ochronnego w żadnym razie nie mogło stanowić przyczyny zmian cen zachodzących w Unii.

4.2.   Domniemane niedobory stali w Unii

(66)

Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że na rynku unijnym brakuje stali, a środek ochronny dotyczący stali pogarsza sytuację w związku z wyczerpaniem niektórych kontyngentów. Strony te twierdziły, że w kontekście wyższych cen stali stosowanie środka należy zatem zawiesić lub zakończyć.

(67)

Komisja odnotowała, że wykorzystanie kontyngentów taryfowych w pierwszych trzech kwartałach czwartego roku stosowania środka (1 lipca 2021 r. – 31 marca 2022 r.) wyniosło 77 %, co oznacza, że do wykorzystania w ramach kontyngentu pozostało ponad 5,6 mln ton, jak ukazano w tabeli poniżej. Świadczy to zatem o tym, że użytkownicy unijni zasadniczo mieli możliwość dalszego zwiększenia bezcłowego przywozu stali w każdym okresie. Chociaż nie wyklucza to sytuacji, w której w pewnych kategoriach produktu w porównaniu z innymi kategoriami napięcia pod względem wykorzystania kontyngentu mogły być większe, to jednak w większości kategorii produktu bezcłowy kontyngent był dostępny w każdym kwartale.

Tabela 1

Zmiany wykorzystania kontyngentów taryfowych w pierwszych trzech kwartałach czwartego roku (44)

Image 1

(68)

Komisja zauważa również, że poziom przywozu w 2021 r. był bardzo zbliżony do szczytowej wartości przywozu w 2018 r. (45) Ponadto krótkoterminowa prognoza Światowego Stowarzyszenia Producentów Stali (46) na lata 2022 i 2023 wskazuje na niepewność prognozy gospodarczej. Prognoza dotycząca rynku stali na 2022 r. uległa znacznemu pogorszeniu w wyniku wojny oraz przewiduje się, że zapotrzebowanie na stal wzrośnie o 0,4 % w 2022 r. i o 2,2 % w 2023 r.

(69)

W tym kontekście i mając na uwadze, że poziom kontyngentów jeszcze wzrośnie o 4 % od 1 lipca 2022 r., jak wyjaśniono w pkt 3.4, Komisja uznała, że każda domniemana presja w niektórych segmentach rynku powinna zostać złagodzona z jednoczesnym zachowaniem skuteczności środka.

4.3.   Wnioski o zawieszenie stosowania środka ze względu na wpływ, jaki na niektórych użytkowników wywiera zakaz przywozu z Rosji i Białorusi

(70)

Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że zakaz przywozu z Rosji i Białorusi ma znaczny wpływ na ich zdolność przywozu, a Komisja powinna na tej podstawie zakończyć stosowanie środka.

(71)

W tej kwestii Komisja zauważyła, że brak stabilności spowodowany niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy i wynikłym z tego nałożeniem przez UE sankcji na stal stanowi nieunikniony czynnik występujący na rynku, do którego wszystkie zainteresowane strony muszą się stopniowo dostosowywać.

(72)

W celu jak największego zminimalizowania strat pobocznych wynikających z wprowadzonego zakazu przywozu Komisja podjęła jednak natychmiastowe działanie w ramach środka ochronnego i rozdzieliła przedmiotowe kontyngenty ze skutkiem od kwietnia 2022 r. To dostosowanie środka znacznie załagodzi zakłócenia odczuwane przez niektórych użytkowników w wyniku nałożenia zakazu przywozu z Rosji i Białorusi dzięki umożliwieniu takim użytkownikom uzyskania bezcłowego dostępu do tych wielkości z innych źródeł pochodzenia. Dostosowanie się użytkowników unijnych do tego rozwiązania i zmiana dostawców na dostawców z innego źródła pochodzenia koniecznie wymaga jednak czasu (47). W szczególności Komisja przyznaje, że w niektórych przypadkach niektórzy użytkownicy będą musieli zupełnie zmienić dostawców ze względu na bardzo duże uzależnienie od przywozu stali z Rosji lub Białorusi. Samo obowiązywanie tych sankcji w zakresie stali nie może jednak podważać ważności lub konieczności stosowania środka ochronnego.

4.4.   Wnioski o rozdzielenie kontyngentów Ukrainy

(73)

Niektóre zainteresowane strony zwróciły się do Komisji z wnioskiem o rozdzielenie kontyngentów krajowych przydzielonych Ukrainie, która – w następstwie wymierzonej wobec niej niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji wojskowej Rosji – nie będzie w stanie prowadzić wywozu znacznych ilości do Unii. Niektóre z tych stron zasugerowały, aby Komisja przyjęła podejście zastosowane w przypadku rozdziału kontyngentów Rosji i Białorusi.

(74)

Z przeprowadzonej przez Komisję analizy wykorzystania kontyngentu przez Ukrainę przed zawieszeniem stosowania środka ochronnego, jak wyjaśniono w motywie 9, wynika, że w większości kategorii produktu, w przypadku których ustalono kontyngent krajowy dla Ukrainy, Ukraina nadal korzystała z tych kontyngentów. W przypadku kategorii, w których Ukraina nie prowadziła wywozu, Komisja administrowała kontyngentami wszystkich pozostałych źródeł pochodzenia objętych środkiem w każdej z tych kategorii produktu w ujęciu globalnym, jak wyjaśniono w pkt 3.1.1 powyżej. Komisja przypomniała, że kontyngenty, które należałyby do Ukrainy (gdyby nie zawieszono środka), nie będą dostępne przez okres obowiązywania zawieszenia środka wobec tego kraju.

4.5.   Wnioski o odmienne traktowanie niektórych kategorii produktu

(75)

Szereg zainteresowanych stron przedstawiło wnioski dotyczące konkretnych kategorii produktu (kategorie te były różne w zależności od strony przedstawiającej wniosek). W tych wnioskach zwrócono się o wyłączenie z zakresu stosowania środka danej kategorii produktu, o odmienne traktowanie danego źródła pochodzenia w przypadku określonej kategorii produktu oraz o stosowanie odmiennego poziomu liberalizacji w poszczególnych kategoriach produktu.

(76)

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Komisję w poprzednich rozporządzeniach zakres stosowania środka dotyczy jednego produktu, tj. niektórych wyrobów ze stali. Komisja nie może zatem traktować kategorii produktu obejmujących produkt objęty postępowaniem tak, jakby takie poszczególne kategorie same stanowiły produkt objęty postępowaniem. W ramach zarządzania i administrowania kontyngentami oraz gdy leżało to w interesie Unii, Komisja dostosowała środek, aby zapewnić osiągnięcie celów środka ochronnego. Komisja nie może jednak zmienić podstawowej struktury środka, np. definicji zakresu produktu, aby uwzględnić wnioski zainteresowanych stron, co w efekcie spowodowałoby dyskryminacyjne traktowanie innych kategorii produktu i zainteresowanych stron oraz, co ważniejsze, co byłoby niezgodne z projektem środka i zakresem produktu określonym w rozporządzeniu w sprawie ostatecznych środków ochronnych.

4.6.   Wnioski o rezygnację ze stosowania środka ochronnego w przypadku kategorii objętych środkami antydumpingowymi lub wyrównawczymi

(77)

Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że Komisja powinna znieść środek ochronny wobec kategorii produktu objętych cłami antydumpingowymi lub wyrównawczymi, ponieważ, zdaniem takich stron, takie cła zapewniają wystarczającą ochronę przemysłu Unii.

(78)

Komisja przypomniała, że uzasadnienie i cel instrumentu ochronnego są inne niż w przypadku pozostałych instrumentów ochrony handlu, gdyż instrumenty te dotyczą różnych kwestii. Środki ochronne dotyczą wzrostu przywozu w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, natomiast środki antydumpingowe i wyrównawcze dotyczą nieuczciwych praktyk handlowych. Może wystąpić sytuacja, w której uznaje się, że dane państwo stosuje dumping w danej kategorii produktu w określonym czasie, a w późniejszym okresie w wyniku nieprzewidzianych okoliczności dochodzi do znacznego wzrostu przywozu z różnych źródeł pochodzenia. Co więcej zakres stosowania obu instrumentów pod względem uwzględnianych źródeł pochodzenia zwykle znacznie się różni, a ponadto różne są również rodzaje prowadzonych dochodzeń, w tym przepisy proceduralne. Jednoczesne stosowanie obu instrumentów w odniesieniu do danej kategorii produktu jest zatem w pełni zgodne zarówno z postanowieniami WTO, jak i przepisami UE (48).

4.7.   Wniosek o zwiększenie kontyngentów taryfowych przydzielonych Zjednoczonemu Królestwu w celu uwzględnienia handlu między Wielką Brytanią a Irlandią Północną

(79)

Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że kontyngenty przydzielone Zjednoczonemu Królestwu należy zwiększyć, aby uwzględnić historyczny handel między Wielką Brytanią a Irlandią Północną.

(80)

W tej kwestii Komisja przypomina, że Protokół w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej („protokół”) (49) stanowi właściwy akt prawny regulujący status Irlandii Północnej w zakresie handlu z UE i przepisów celnych. W związku z powyższym i zgodnie z postanowieniami protokołu sprzedaży stali do Irlandii Północnej (niezależnie, czy z Wielkiej Brytanii czy z innego dowolnego państwa trzeciego) nie została uwzględniona w danych historycznych dotyczących przywozu do Unii i tym samym przy obliczaniu kontyngentów (50). Przyjmując takie podejście, zapewniono, aby unijne przepisy wykonawcze w obszarze środków ochronnych pozostawały zgodne z protokołem. W związku z tym argument ten odrzucono.

4.8.   Twierdzenia dotyczące domniemanego obchodzenia środka

(81)

Niektóre strony wskazały możliwe przypadki obchodzenia środka. W szczególności niektóre strony wskazały domniemane obchodzenie środka przez Rosję w kategoriach 12 i 13 oraz ogólnie w kategorii 28.

(82)

W tym zakresie Komisja zauważa, że obecnie obowiązuje zakaz przywozu z Rosji. UE i krajowe organy celne monitorują zatem wszelkie próby obejścia obecnie funkcjonujących środków.

(83)

Ponadto Komisja zauważa, że obecny przegląd zmieniający obowiązujący środek ochronny jest również zgodny z zobowiązaniami wynikającymi z umów dwustronnych podpisanych z niektórymi państwami trzecimi.

(84)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Środków Ochronnych ustanowionego na podstawie odpowiednio art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/478 i art. 22 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/755,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2019/159 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ust. 5 w art. 1 otrzymuje brzmienie:

„5.   Jeżeli w odniesieniu do konkretnego państwa stosowny kontyngent taryfowy, o którym mowa w ust. 2, został wyczerpany, przywóz niektórych kategorii produktu z tego państwa może zostać dokonany w ramach pozostałej części kontyngentu taryfowego w odniesieniu do tej samej kategorii produktu. Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie w ostatnim kwartale każdego roku stosowania ostatecznego kontyngentu taryfowego. W odniesieniu do kategorii produktu 5, 9 i 21 nie będzie dozwolony dalszy dostęp do pozostałej części kontyngentu taryfowego. W odniesieniu do kategorii produktu 12, 13, 14, 16, 20 i 27 dozwolony będzie wyłącznie dostęp do określonej wielkości w ramach wielkości kontyngentu taryfowego początkowo dostępnej w ostatnim kwartale. W przypadku kategorii produktu 1 i 4B żadne państwo wywozu nie może samo wykorzystać więcej niż 30 % rezydualnego kontyngentu taryfowego początkowo dostępnego w ostatnim kwartale każdego roku stosowania środków. W odniesieniu do kategorii produktu 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26 i 28 dozwolony będzie dostęp do całkowitej wielkości kontyngentu taryfowego początkowo dostępnej w ostatnim kwartale w odpowiednich kategoriach produktu.”;

2)

pkt III.2 w załączniku III zastępuje się tekstem z załącznika I do niniejszego rozporządzenia oraz

3)

załącznik IV zastępuje się tekstem z załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 83 z 27.3.2015, s. 16.

(2)  Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 33.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 z dnia 31 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz.U. L 31 z 1.2.2019, s. 27).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1029 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 w celu przedłużenia środka ochronnego w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz.U. L 225 I z 25.6.2021, s. 1).

(5)  Zawiadomienie o wszczęciu dotyczące przeglądu środka ochronnego mającego zastosowanie do przywozu niektórych wyrobów ze stali (2021/C 509/10) (Dz.U. C 509 z 17.12.2021, s. 12).

(6)  Rozporządzenie Rady (UE) 2022/428 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 87 I z 15.3.2022, s. 13).

(7)  W przypadku Białorusi zakaz przywozu dotyczył wszystkich wyrobów ze stali (tj. obejmował on zatem wszystkie wyroby ze stali objęte zakresem stosowania środka ochronnego), natomiast w przypadku Rosji zakaz miał zastosowanie wyłącznie do wyrobów ze stali objętych zakresem stosowania środka ochronnego dotyczącego stali.

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/434 z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz.U. L 88 z 16.3.2022, s. 181).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/664 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz.U. L 121 z 22.4.2022, s. 12).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 152 z 3.6.2022, s. 103).

(11)  Z tego względu, nawet jeżeli wydaje się, że Ukraina jest wymieniona w załączniku w odniesieniu do niektórych kategorii, takie kontyngenty krajowe o przypisanym do nich numerze porządkowym nie mają zastosowania.

(12)  Dotyczy to także późniejszego wzrostu w związku z liberalizacją.

(13)  Zob. motyw 33 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/894 z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz.U. L 206 z 30.6.2020, s. 27): „Ponadto Komisja zauważa również, że okres odniesienia zastosowany do obliczenia kontyngentów taryfowych stanowi jeden z filarów struktury środków określonych w rozporządzeniu w sprawie ostatecznych środków ochronnych oraz że zakres przeglądu nie obejmuje istotnych zmian podstawowej struktury środków”.

(14)  Ibid w sekcji 3.2.1.

(15)  Wpływ na kategorię 7 ma również zakaz przywozu nałożony na ważnego w przeszłości dostawcę: Rosję.

(16)  Źródło: Baza kontyngentów taryfowych, dostępna na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp.

(17)  Kontyngenty odnoszące się do Ukrainy nie stanowią elementu środka ochronnego i tym samym nie są dostępne dla żadnego innego państwa przez okres obowiązywania tymczasowego zawieszenia, o którym mowa w motywie 9.

(18)  Zob. sekcja 3.2.3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/894.

(19)  Źródło: Eurostat.

(20)  Nie ma to zastosowania w okresie obowiązywania zawieszenia środka ochronnego wobec Ukrainy.

(21)  Art. 7 ust. 4 Porozumienia WTO w sprawie środków ochronnych.

(22)  Art. 19 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2015/478.

(23)  Poziom kontyngentów taryfowych przydzielonych UE wynosi około 3,3 mln ton rocznie, co odpowiada około 2,5 % średniej wielkości sprzedaży krajowej przemysłu Unii na rynku unijnym (w latach 2018–2019).

(24)  Zarówno z rozporządzenia w sprawie ostatecznych środków ochronnych, jak i z rozporządzenia w sprawie przedłużenia wynika, że w ujęciu ogólnym przemysł Unii dysponuje pewnymi dodatkowymi mocami.

(25)  Szereg zainteresowanych stron twierdziło, że Stany Zjednoczone zwykle zasadniczo określają ceny na najwyższym poziomie.

(26)  Sprawozdanie Stanów Zjednoczonych z wykorzystania kontyngentów taryfowych.

(27)  W 2021 r. udział Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii i Argentyny w przywozie na rynku unijnym wyniósł 0,9 %.

(28)  Łączny udział przywozu do Unii z Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii i Argentyny w latach 2013–2021 wyniósł 2,25 % łącznego przywozu (a wartość szczytową – 3,7 % – osiągnął w 2016 r.).

(29)  W poprzednich przeglądach funkcjonowania wykazano, że niektóre państwa były w stanie znacząco i szybko zwiększyć swoją obecność na rynku unijnym, np. dzięki bardzo szybkiemu wyczerpywaniu kontyngentów, w tym dodatkowych kontyngentów w IV kw.

(30)  Należy wskazać, że największe państwa wywozu do Unii konsekwentnie twierdzą (w tym w uwagach przedstawionych w związku z tym przeglądem), że obowiązujące kontyngenty będą znacząco ograniczać ich zdolność do wywozu do Unii, co świadczy o tym, że gdyby nie stosowano środka ochronnego, byłyby w stanie zwiększyć swoją obecność na rynku unijnym.

(31)  Aby zapoznać się z bardziej szczegółową oceną, zob. pkt 3.1.2 lit. g) rozporządzenia w sprawie przedłużenia. W ujęciu realnym rynek unijny pozostaje głównym rynkiem przywozu stali na świecie. Zob. dokument „Steel Market Developments Q2 2022” [„Zmiany na rynku stali w II kw. 2022 r.”], opracowany przez OECD, (DSTI/SC(2022)1), tabela 8.

(32)  Zob. na przykład ustalenia Komisji w pkt 3.1.2 i 3.1.3 rozporządzenia w sprawie przedłużenia.

(33)  Zob. na przykład oświadczenie przewodniczącego na 91. sesji Komitetu Stali OECD (29–31 marca 2022 r.): „nadwyżka mocy produkcyjnych, która w 2021 r. wyniosła 544 mln ton i stale utrzymuje się na podwyższonym poziomie od 2018 r., wskazuje na konieczność dalszego ograniczenia mocy produkcyjnych w stosownych jurysdykcjach”. Dostępne na stronie internetowej: oświadczenie przewodniczącego na 91. sesji Komitetu Stali OECD;

Zob. również publikację OECD „Latest Developments in Steelmaking Capacity” [„Ostatnie zmiany mocy produkcyjnych w sektorze produkcji stali”], s. 4 i 6 (DSTI/SC(2022)3: „Globalna nadwyżka mocy produkcyjnych nadal rośnie. Globalne moce produkcyjne w sektorze produkcji stali surowej wzrosły o 6,0 mln ton metrycznych, czyli o 0,2 %, do 2 454,3 tony metrycznej w 2021 r.”;

Zob. również wspólny komunikat ministrów handlu grupy G-7 z dnia 21 października 2021 r.: „Potwierdzamy znaczenie globalnego forum ds. nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym jako forum, które może pomóc w rozwiązaniu problemu globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym w ramach wielostronnych. Nadal będziemy wspierać OECD i współpracować z nią w oparciu o doskonałą pracę, jaką do tej pory wykonała, w tym będziemy kłaść nacisk na analizę występowania i znaczenia praktyk powodujących zakłócenie rynku i ich wpływu na kwestie takie jak tworzenie i utrzymywanie nadwyżki mocy produkcyjnych”; dostępne na stronie: https://www.g7uk.org/g7-trade-ministers-communique-2/

(34)  Przywóz do Stanów Zjednoczonych w 2021 r. w ujęciu ogólnym był mniejszy o 21 % niż w 2017 r., tj. przed zastosowaniem środka wprowadzonego przez USA na podstawie sekcji 232.

(35)  Wielkość utraconego wywozu między innymi na rynek Stanów Zjednoczonych i Unii, a także na inne rynki trzecie. Aby uzyskać więcej informacji, zob. pkt 3.1.2 rozporządzenia w sprawie przedłużenia.

(36)  Ograniczenie przywozu wśród państw, które prowadzą istotny wywóz do Unii i które nie są objęte żadnym preferencyjnym traktowaniem w ramach środka wprowadzonego przez USA na podstawie sekcji 232, do których to państw należą m.in. Chiny, Indie, Rosja, Tajwan, Turcja, Ukraina i Zjednoczone Królestwo, wyniosło -48 % w porównaniu z ogólnym spadkiem przywozu na poziomie -21 % (zob. przypis 34). Źródło: Komisja ds. Handlu Międzynarodowego USA – https://dataweb.usitc.gov

(37)  Przyjmując jako cenę referencyjną unijną cenę wyrobów płaskich walcowanych na gorąco (porównanie wartości szczytowych osiągniętych w połowie marca z danymi z połowy maja 2022 r.).

(38)  Źródło: S&P Platts Global i Steel Business Briefing (SBB) (dostęp w ramach subskrypcji).

Aby zapoznać się z dowodami ukazującymi zmiany cen w Unii, które opierają się na publicznie dostępnych źródłach, zob. m.in.: MEPS International – https://mepsinternational.com/gb/en/news/buying-panic-subsides-in-european-steel-market (20 kwietnia 2022 r.); EUROMETAL -Spadek cen zwojów walcowanych na gorąco w wyniku osłabienia oferty importowej i popytu – EUROMETAL (2 maja 2022 r.); Metal Bulletin – https://www.metalbulletin.com/Article/5097739/HRC-prices-across-Europe-continue-to-slide- on-weak-demand.html (10 maja 2022 r.) i https://www.metalbulletin.com/Article/5098015/hot-rolled-coil/European-HRC-buyers-continue-to-be-held-back-by-sufficient-stocks-weak-demand.html (12 maja 2022 r.)

(39)  Zob. Stowarzyszenia Producentów Stali, prognoza krótkoterminowa, kwiecień 2022 r., dostępna na stronie: krótkoterminowa prognoza Stowarzyszenia Producentów Stali z kwietnia 2022 r. – worldsteel.org

(40)  Zob. dokument OECD „Economic and Social Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine” [„Wpływ społeczno-gospodarczy i polityczne skutki wojny w Ukrainie”], 29 marca 2022 r., s. 7 i 8, dostępny na stronie: https://www.oecd.org/industry/ind/Item_3.1_Economic_and_financial_market_Impacts.pdf

Zob. również oświadczenie przewodniczącego na 91. sesji Komitetu Stali OECD, dostępne na stronie: https://www.oecd.org/sti/ind/91-oecd-steel-chair-statement.htm; Wzrost presji na globalne łańcuchy dostaw, w tym niedobory układów półprzewodnikowych, rosnące ceny energii i perspektywa wyższych stóp procentowych w wyniku przyspieszenia wzrostu inflacji – wszystkie te czynniki przyczyniają się do spadku działalności przemysłowej i globalnego popytu na stal. [...] Bezpośrednio odczuwalnym skutkiem jest znaczny negatywny wstrząs w dostawach stali i surowców z Rosji i Ukrainy, który ma szczególny wpływ na europejski przemysł stali i skutkuje znacznym wzrostem cen stali i surowców. W globalnym przemyśle stali odnotowuje się również skutki pośrednie, takie jak wyższe koszty energii i produkcji, a także spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego, które w przyszłości doprowadzi do znacznego spadku popytu na stal.

(41)  Zob. dane Banku Światowego dotyczące cen towarów, maj 2022 r., na stronie: CMO-Pink-Sheet-May-2022.pdf (worldbank.org)

(42)  Zob. zmiany cen wyrobów ze stali w S&P Platts Global, Global Market Outlook z kwietnia 2022 r. (dostęp w ramach subskrypcji).

(43)  Źródło: Global Trade Atlas – analiza koncentrująca się na porównaniu poziomu cen eksportowych (w latach 2021 i 2019) oferowanych przez niektórych spośród głównych producentów stali na świecie w kategoriach objętych unijnym środkiem ochronnym dotyczącym stali. Analiza ta wskazuje na następującą zmianę cen eksportowych oferowanych przez państwa należące do głównych światowych producentów stali w zakresie produktu objętego unijnym środkiem ochronnym: Chiny (+43 %), Indie (+32 %), Japonia (+14 %), Rosja (+28 %), Korea Południowa (+27 %), Turcja (+43 %) i Zjednoczone Królestwo (+21 %).

(44)  Źródło: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp

(45)  Wielkość przywozu w 2021 r. była mniejsza niż w 2018 r. jedynie o 1,5 %.

(46)  Zob. krótkoterminowa prognoza dotycząca światowego rynku stali, pod adresem: krótkoterminowa prognoza Stowarzyszenia Producentów Stali z 14 kwietnia 2022 r. – worldsteel.org

(47)  W tym względzie w art. 3 lit. g) rozporządzenia (UE) 2022/428 dopuszczono dalszy przywóz z Rosji i Białorusi, w oparciu o kontyngent rezydualny, w przypadku wykonywania do dnia 17 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

(48)  W tym zakresie Komisja przypomina, że w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/477 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie środków, które Unia może podjąć w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych (Dz.U. L 83 z 27.3.2015, s. 11) odpowiednio rozwiązano kwestię wzajemnego oddziaływania środków ochronnych, antydumpingowych i wyrównawczych. Zob. również wyrok z dnia 20 października 2021 r., Novolipetsk Steel PAO/Komisja, T-790/19, ECLI:EU:T:2021:706.

(49)  Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej („umowa o wystąpieniu”), Dz.U. L 63 z 31.1.2020, s. 7.

(50)  Zob. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2037 z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali, Dz.U. L 416 z 11.12.2020, s. 32.


ZAŁĄCZNIK I

„III.2 –   Wykaz kategorii produktu pochodzących z krajów rozwijających się, do których stosuje się środki ostateczne

Wykaz kategorii produktu pochodzących z krajów rozwijających się, do których stosuje się środki ostateczne

Kraj/grupa produktu

1

2

3A

3B

4 A

4 B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25 A

25 B

26

27

28

Brazylia

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Chiny

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Egipt

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Indie

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

Indonezja

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Kazachstan

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Mołdawia

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Macedonia Północna

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Republika Południowej Afryki

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tunezja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Turcja

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

Ukraina

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

X”

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Wietnam

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Wszystkie pozostałe kraje rozwijające się

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IV

IV.1   – Wielkość kontyngentów taryfowych

Numer produktu

Kategoria produktu

Kody CN

Przydział według kraju (w stosownych przypadkach)

Rok 5

Rok 6

Stawka cła dodatkowego

Numery porządkowe

Od 1.7.2022 r. do 30.9.2022 r.

Od 1.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

Od 1.1.2023 r. do 31.3.2023 r.

Od 1.4.2023 r. do 30.6.2023 r.

Od 1.7.2023 r. do 30.9.2023 r.

Od 1.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Od 1.1.2024 r. do 31.3.2024 r.

Od 1.4.2024 r. do 30.6.2024 r.

Wielkość kontyngentu taryfowego (tony netto)

Wielkość kontyngentu taryfowego (tony netto)

1

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Federacja Rosyjska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8966

Turcja

452 373,88

452 373,88

442 539,66

447 456,77

469 183,40

469 183,40

464 083,58

464 083,58

25  %

09.8967

Indie

287 227,31

287 227,31

280 983,24

284 105,28

297 900,24

297 900,24

294 662,20

294 662,20

25  %

09.8968

Republika Korei

179 365,46

179 365,46

175 466,21

177 415,83

186 030,40

186 030,40

184 008,33

184 008,33

25  %

09.8969

Zjednoczone Królestwo

150 045,49

150 045,49

146 783,63

148 414,56

155 620,95

155 620,95

153 929,42

153 929,42

25  %

09.8976

Serbia

159 231,56

159 231,56

155 770,01

157 500,79

165 148,37

165 148,37

163 353,27

163 353,27

25  %

09.8970

Pozostałe państwa

900 290,25

900 290,25

880 718,72

890 504,48

933 743,65

933 743,65

923 594,27

923 594,27

25  %

 (1)

2

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

Indie

156 974,80

156 974,80

153 562,31

155 268,55

162 807,74

162 807,74

161 038,10

161 038,10

25  %

09.8801

Republika Korei

91 042,24

91 042,24

89 063,06

90 052,65

94 425,23

94 425,23

93 398,87

93 398,87

25  %

09.8802

Zjednoczone Królestwo

84 142,99

84 142,99

82 313,80

83 228,39

87 269,62

87 269,62

86 321,03

86 321,03

25  %

09.8977

Ukraina

69 898,31

69 898,31

68 378,78

69 138,54

72 495,62

72 495,62

71 707,62

71 707,62

25  %

09.8803

Serbia

39 631,71

39 631,71

38 770,15

39 200,93

41 104,37

41 104,37

40 657,58

40 657,58

25  %

09.8805

Pozostałe państwa

321 824,43

321 824,43

314 828,25

318 326,34

333 782,94

333 782,94

330 154,85

330 154,85

25  %

 (2)

3.A

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Federacja Rosyjska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8808

Zjednoczone Królestwo

532,59

532,59

521,01

526,80

552,38

552,38

546,38

546,38

25  %

09.8978

Islamska Republika Iranu

159,72

159,72

156,25

157,98

165,65

165,65

163,85

163,85

25  %

09.8809

Republika Korei

244,60

244,60

239,29

241,94

253,69

253,69

250,93

250,93

25  %

09.8806

Pozostałe państwa

817,65

817,65

799,87

808,76

848,03

848,03

838,81

838,81

25  %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Federacja Rosyjska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8811

Republika Korei

33 860,21

33 860,21

33 124,12

33 492,16

35 118,40

35 118,40

34 736,68

34 736,68

25  %

09.8812

Chiny

29 777,29

29 777,29

29 129,96

29 453,62

30 883,77

30 883,77

30 548,08

30 548,08

25  %

09.8813

Tajwan

23 288,87

23 288,87

22 782,59

23 035,73

24 154,25

24 154,25

23 891,70

23 891,70

25  %

09.8814

Pozostałe państwa

8 303,99

8 303,99

8 123,47

8 213,73

8 612,56

8 612,56

8 518,94

8 518,94

25  %

 (4)

4.A

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

Kody TARIC: 7210410020 , 7210410030 , 7210490020 , 7210490030 , 7210610020 , 7210610030 , 7210690020 , 7210690030 , 7212300020 , 7212300030 , 7212 50 20 , 7212506120 , 7212506130 , 7212506920 , 7212506930 , 7225920020 , 7225920030 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990045 , 7225990091 , 7225990092 , 7225990093 , 7226993010 , 7226993030 , 7226997011 , 7226997013 , 7226997091 , 7226997093 , 7226997094

Republika Korei

36 115,37

36 115,37

35 330,25

35 722,81

37 457,36

37 457,36

37 050,22

37 050,22

25  %

09.8816

Indie

51 623,89

51 623,89

50 501,64

51 062,77

53 542,16

53 542,16

52 960,18

52 960,18

25  %

09.8817

Zjednoczone Królestwo

34 028,35

34 028,35

33 288,60

33 658,47

35 292,79

35 292,79

34 909,17

34 909,17

25  %

09.8979

Pozostałe państwa

454 338,51

454 338,51

444 461,58

449 400,05

471 221,03

471 221,03

466 099,06

466 099,06

25  %

 (5)

4.B

Kody CN: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Kody TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

Chiny

123 409,30

123 409,30

120 726,49

122 067,90

127 995,00

127 995,00

126 603,75

126 603,75

25  %

09.8821

Republika Korei

160 163,83

160 163,83

156 682,01

158 422,92

166 115,27

166 115,27

164 309,67

164 309,67

25  %

09.8822

Indie

73 708,96

73 708,96

72 106,59

72 907,78

76 447,88

76 447,88

75 616,92

75 616,92

25  %

09.8823

Zjednoczone Królestwo

34 028,35

34 028,35

33 288,60

33 658,47

35 292,79

35 292,79

34 909,17

34 909,17

25  %

09.8980

Pozostałe państwa

100 848,08

100 848,08

98 655,73

99 751,91

104 595,44

104 595,44

103 458,53

103 458,53

25  %

 (6)

5

Produkty walcowane płaskie z powłokami organicznymi

7210 70 80 , 7212 40 80

Indie

75 642,86

75 642,86

73 998,45

74 820,66

78 453,64

78 453,64

77 600,88

77 600,88

25  %

09.8826

Republika Korei

68 363,40

68 363,40

66 877,24

67 620,32

70 903,68

70 903,68

70 132,99

70 132,99

25  %

09.8827

Zjednoczone Królestwo

33 563,94

33 563,94

32 834,29

33 199,12

34 811,13

34 811,13

34 432,75

34 432,75

25  %

09.8981

Tajwan

21 910,16

21 910,16

21 433,85

21 672,00

22 724,31

22 724,31

22 477,30

22 477,30

25  %

09.8828

Turcja

15 126,78

15 126,78

14 797,94

14 962,36

15 688,87

15 688,87

15 518,34

15 518,34

25  %

09.8829

Pozostałe państwa

41 252,54

41 252,54

40 355,75

40 804,14

42 785,42

42 785,42

42 320,36

42 320,36

25  %

 (7)

6

Wyroby cynowane

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Chiny

106 758,00

106 758,00

104 437,17

105 597,58

110 724,96

110 724,96

109 521,43

109 521,43

25  %

09.8831

Zjednoczone Królestwo

38 940,37

38 940,37

38 093,84

38 517,11

40 387,34

40 387,34

39 948,34

39 948,34

25  %

09.8982

Serbia

21 429,38

21 429,38

20 963,53

21 196,46

22 225,67

22 225,67

21 984,08

21 984,08

25  %

09.8832

Republika Korei

15 501,05

15 501,05

15 164,07

15 332,56

16 077,04

16 077,04

15 902,29

15 902,29

25  %

09.8833

Tajwan

12 887,99

12 887,99

12 607,82

12 747,90

13 366,89

13 366,89

13 221,60

13 221,60

25  %

09.8834

Pozostałe państwa

35 715,05

35 715,05

34 938,63

35 326,84

37 042,16

37 042,16

36 639,53

36 639,53

25  %

 (8)

7

Blacha quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ukraina

270 017,57

270 017,57

264 147,62

267 082,59

280 051,01

280 051,01

277 006,97

277 006,97

25  %

09.8836

Pozostałe państwa

554 571,27

554 571,27

542 515,37

548 543,32

575 178,29

575 178,29

568 926,35

568 926,35

25  %

 (9)

8

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Pozostałe państwa

105 581,29

105 581,29

103 286,04

104 433,67

109 504,53

109 504,53

108 314,26

108 314,26

25  %

 (10)

9

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Republika Korei

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25  %

09.8846

Tajwan

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25  %

09.8847

Indie

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25  %

09.8848

Republika Południowej Afryki

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25  %

09.8853

Stany Zjednoczone

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25  %

09.8849

Turcja

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25  %

09.8850

Malezja

12 700,45

12 700,45

12 424,35

12 562,40

13 172,38

13 172,38

13 029,20

13 029,20

25  %

09.8851

Pozostałe państwa

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

25  %

 (11)

10

Walcowana na gorąco blacha quarto ze stali nierdzewnej

7219 21 10 , 7219 21 90

Chiny

4 731,30

4 731,30

4 628,44

4 679,87

4 907,10

4 907,10

4 853,77

4 853,77

25  %

09.8856

Indie

2 007,05

2 007,05

1 963,42

1 985,24

2 081,63

2 081,63

2 059,01

2 059,01

25  %

09.8857

Republika Południowej Afryki

1 374,32

1 374,32

1 344,44

1 359,38

1 425,39

1 425,39

1 409,89

1 409,89

25  %

09.8859

Zjednoczone Królestwo

827,96

827,96

809,96

818,96

858,73

858,73

849,39

849,39

25  %

09.8984

Tajwan

764,41

764,41

747,79

756,10

792,81

792,81

784,19

784,19

25  %

09.8858

Pozostałe państwa

1 002,95

1 002,95

981,14

992,04

1 040,21

1 040,21

1 028,91

1 028,91

25  %

 (12)

12

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

Chiny

135 003,41

135 003,41

132 068,55

133 535,98

140 019,93

140 019,93

138 497,97

138 497,97

25  %

09.8861

Zjednoczone Królestwo

112 785,82

112 785,82

110 333,95

111 559,89

116 976,77

116 976,77

115 705,28

115 705,28

25  %

09.8985

Turcja

101 999,52

101 999,52

99 782,14

100 890,83

105 789,67

105 789,67

104 639,78

104 639,78

25  %

09.8862

Federacja Rosyjska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8863

Szwajcaria

65 555,05

65 555,05

64 129,94

64 842,50

67 990,98

67 990,98

67 251,94

67 251,94

25  %

09.8864

Białoruś

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8865

Pozostałe państwa

58 414,15

58 414,15

57 144,27

57 779,21

60 584,73

60 584,73

59 926,20

59 926,20

25  %

 (13)

13

Pręty zbrojeniowe

7214 20 00 , 7214 99 10

Turcja

90 856,92

90 856,92

88 881,77

89 869,35

94 233,03

94 233,03

93 208,76

93 208,76

25  %

09.8866

Federacja Rosyjska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8867

Ukraina

42 298,50

42 298,50

41 378,96

41 838,73

43 870,24

43 870,24

43 393,39

43 393,39

25  %

09.8868

Bośnia i Hercegowina

32 685,87

32 685,87

31 975,31

32 330,59

33 900,43

33 900,43

33 531,95

33 531,95

25  %

09.8869

Republika Mołdawii

27 318,01

27 318,01

26 724,14

27 021,07

28 333,10

28 333,10

28 025,13

28 025,13

25  %

09.8870

Pozostałe państwa

132 668,90

132 668,90

129 784,79

131 226,85

137 598,67

137 598,67

136 103,03

136 103,03

25  %

 (14)

14

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

Indie

30 542,92

30 542,92

29 878,94

30 210,93

31 677,84

31 677,84

31 333,52

31 333,52

25  %

09.8871

Zjednoczone Królestwo

4 463,47

4 463,47

4 366,44

4 414,96

4 629,33

4 629,33

4 579,01

4 579,01

25  %

09.8986

Szwajcaria

4 393,46

4 393,46

4 297,95

4 345,71

4 556,72

4 556,72

4 507,19

4 507,19

25  %

09.8872

Ukraina

3 393,31

3 393,31

3 319,54

3 356,42

3 519,40

3 519,40

3 481,14

3 481,14

25  %

09.8873

Pozostałe państwa

4 956,51

4 956,51

4 848,76

4 902,63

5 140,68

5 140,68

5 084,81

5 084,81

25  %

 (15)

15

Walcówka ze stali nierdzewnej

7221 00 10 , 7221 00 90

Indie

7 103,74

7 103,74

6 949,31

7 026,53

7 367,70

7 367,70

7 287,62

7 287,62

25  %

09.8876

Tajwan

4 580,21

4 580,21

4 480,64

4 530,43

4 750,40

4 750,40

4 698,77

4 698,77

25  %

09.8877

Zjednoczone Królestwo

3 679,69

3 679,69

3 599,69

3 639,69

3 816,42

3 816,42

3 774,93

3 774,93

25  %

09.8987

Republika Korei

2 286,74

2 286,74

2 237,03

2 261,88

2 371,71

2 371,71

2 345,93

2 345,93

25  %

09.8878

Chiny

1 548,74

1 548,74

1 515,07

1 531,90

1 606,28

1 606,28

1 588,83

1 588,83

25  %

09.8879

Japonia

1 536,99

1 536,99

1 503,57

1 520,28

1 594,10

1 594,10

1 576,77

1 576,77

25  %

09.8880

Pozostałe państwa

773,87

773,87

757,04

765,46

802,62

802,62

793,90

793,90

25  %

 (16)

16

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

Zjednoczone Królestwo

176 384,36

176 384,36

172 549,92

174 467,14

182 938,53

182 938,53

180 950,07

180 950,07

25  %

09.8988

Ukraina

118 599,40

118 599,40

116 021,16

117 310,28

123 006,38

123 006,38

121 669,35

121 669,35

25  %

09.8881

Szwajcaria

130 373,45

130 373,45

127 539,25

128 956,35

135 217,93

135 217,93

133 748,17

133 748,17

25  %

09.8882

Federacja Rosyjska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8883

Turcja

113 300,38

113 300,38

110 837,33

112 068,85

117 510,45

117 510,45

116 233,16

116 233,16

25  %

09.8884

Białoruś

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8885

Republika Mołdawii

66 581,74

66 581,74

65 134,31

65 858,02

69 055,81

69 055,81

68 305,20

68 305,20

25  %

09.8886

Pozostałe państwa

116 864,97

116 864,97

114 324,43

115 594,70

121 207,50

121 207,50

119 890,02

119 890,02

25  %

 (17)

17

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ukraina

30 113,25

30 113,25

29 458,61

29 785,93

31 232,21

31 232,21

30 892,73

30 892,73

25  %

09.8891

Pozostałe państwa

64 947,85

64 947,85

63 535,94

64 241,90

67 361,21

67 361,21

66 629,03

66 629,03

25  %

 (18)

18

Ścianka szczelna

7301 10 00

Chiny

6 736,44

6 736,44

6 590,00

6 663,22

6 986,76

6 986,76

6 910,82

6 910,82

25  %

09.8901

Zjednoczone Emiraty Arabskie

3 333,90

3 333,90

3 261,43

3 297,67

3 457,79

3 457,79

3 420,20

3 420,20

25  %

09.8902

Zjednoczone Królestwo

864,55

864,55

845,76

855,16

896,68

896,68

886,93

886,93

25  %

09.8990

Pozostałe państwa

274,44

274,44

268,47

271,45

284,63

284,63

281,54

281,54

25  %

 (19)

19

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

Zjednoczone Królestwo

4 916,90

4 916,90

4 810,01

4 863,46

5 099,61

5 099,61

5 044,18

5 044,18

25  %

09.8991

Federacja Rosyjska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8906

Turcja

1 498,14

1 498,14

1 465,57

1 481,86

1 553,81

1 553,81

1 536,92

1 536,92

25  %

09.8908

Chiny

1 449,19

1 449,19

1 417,68

1 433,44

1 503,04

1 503,04

1 486,70

1 486,70

25  %

09.8907

Pozostałe państwa

759,42

759,42

742,91

751,17

787,64

787,64

779,08

779,08

25  %

 (20)

20

Rury gazowe

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

Turcja

47 578,14

47 578,14

46 543,83

47 060,99

49 346,07

49 346,07

48 809,70

48 809,70

25  %

09.8911

Indie

18 309,56

18 309,56

17 911,53

18 110,55

18 989,92

18 989,92

18 783,51

18 783,51

25  %

09.8912

Macedonia Północna

6 762,54

6 762,54

6 615,53

6 689,04

7 013,83

7 013,83

6 937,59

6 937,59

25  %

09.8913

Zjednoczone Królestwo

6 432,95

6 432,95

6 293,10

6 363,03

6 671,99

6 671,99

6 599,47

6 599,47

25  %

09.8992

Pozostałe państwa

10 690,62

10 690,62

10 458,21

10 574,41

11 087,86

11 087,86

10 967,34

10 967,34

25  %

 (21)

21

Profile zamknięte

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

Turcja

94 689,32

94 689,32

92 630,86

93 660,09

98 207,83

98 207,83

97 140,35

97 140,35

25  %

09.8916

Zjednoczone Królestwo

50 502,05

50 502,05

49 404,18

49 953,11

52 378,63

52 378,63

51 809,29

51 809,29

25  %

09.8993

Federacja Rosyjska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8917

Macedonia Północna

27 955,71

27 955,71

27 347,98

27 651,85

28 994,51

28 994,51

28 679,35

28 679,35

25  %

09.8918

Ukraina

20 676,33

20 676,33

20 226,85

20 451,59

21 444,63

21 444,63

21 211,54

21 211,54

25  %

09.8919

Szwajcaria

15 453,34

15 453,34

15 117,40

15 285,37

16 027,57

16 027,57

15 853,35

15 853,35

25  %

09.8920

Białoruś

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8921

Pozostałe państwa

19 871,64

19 871,64

19 439,65

19 655,65

20 610,04

20 610,04

20 386,02

20 386,02

25  %

 (22)

22

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 83 , 7304 49 85 , 7304 49 89

Indie

5 659,79

5 659,79

5 536,75

5 598,27

5 870,10

5 870,10

5 806,30

5 806,30

25  %

09.8926

Ukraina

3 543,95

3 543,95

3 466,91

3 505,43

3 675,64

3 675,64

3 635,69

3 635,69

25  %

09.8927

Zjednoczone Królestwo

1 798,90

1 798,90

1 759,80

1 779,35

1 865,75

1 865,75

1 845,47

1 845,47

25  %

09.8994

Republika Korei

1 114,07

1 114,07

1 089,85

1 101,96

1 155,47

1 155,47

1 142,91

1 142,91

25  %

09.8928

Japonia

1 036,03

1 036,03

1 013,51

1 024,77

1 074,53

1 074,53

1 062,85

1 062,85

25  %

09.8929

Chiny

888,89

888,89

869,57

879,23

921,92

921,92

911,90

911,90

25  %

09.8931

Pozostałe państwa

2 586,28

2 586,28

2 530,05

2 558,16

2 682,38

2 682,38

2 653,22

2 653,22

25  %

 (23)

24

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 50 , 7304 39 82 , 7304 39 83 , 7304 39 88 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 82 , 7304 59 83 , 7304 59 89 , 7304 90 00

Chiny

36 946,09

36 946,09

36 142,92

36 544,50

38 318,95

38 318,95

37 902,44

37 902,44

25  %

09.8936

Ukraina

30 880,76

30 880,76

30 209,44

30 545,10

32 028,25

32 028,25

31 680,11

31 680,11

25  %

09.8937

Białoruś

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8938

Zjednoczone Królestwo

11 268,07

11 268,07

11 023,11

11 145,59

11 686,77

11 686,77

11 559,74

11 559,74

25  %

09.8995

Stany Zjednoczone

8 110,65

8 110,65

7 934,33

8 022,49

8 412,03

8 412,03

8 320,60

8 320,60

25  %

09.8940

Pozostałe państwa

43 742,37

43 742,37

42 791,45

43 266,91

45 367,77

45 367,77

44 874,64

44 874,64

25  %

 (24)

25.A

Duże przewody rurowe spawane

7305 11 00 , 7305 12 00

Pozostałe państwa

115 747,59

115 747,59

113 231,34

114 489,47

120 048,60

120 048,60

118 743,72

118 743,72

25  %

 (25)

25.B

Duże przewody rurowe spawane

7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Turcja

14 371,47

14 371,47

14 059,05

14 215,26

14 905,49

14 905,49

14 743,48

14 743,48

25  %

09.8971

Chiny

8 134,62

8 134,62

7 957,78

8 046,20

8 436,89

8 436,89

8 345,18

8 345,18

25  %

09.8972

Federacja Rosyjska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8973

Zjednoczone Królestwo

5 903,81

5 903,81

5 775,46

5 839,64

6 123,18

6 123,18

6 056,63

6 056,63

25  %

09.8996

Republika Korei

2 781,17

2 781,17

2 720,71

2 750,94

2 884,52

2 884,52

2 853,16

2 853,16

25  %

09.8974

Pozostałe państwa

6 251,05

6 251,05

6 115,16

6 183,11

6 483,33

6 483,33

6 412,86

6 412,86

25  %

 (26)

26

Inne rury spawane

7306 11 00 , 7306 19 00 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 12 , 7306 30 18 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 21 , 7306 50 29 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

Szwajcaria

46 275,35

46 275,35

45 269,36

45 772,35

47 994,87

47 994,87

47 473,18

47 473,18

25  %

09.8946

Turcja

36 650,08

36 650,08

35 853,34

36 251,71

38 011,94

38 011,94

37 598,77

37 598,77

25  %

09.8947

Zjednoczone Królestwo

11 192,00

11 192,00

10 948,70

11 070,35

11 607,88

11 607,88

11 481,71

11 481,71

25  %

09.8997

Tajwan

8 671,66

8 671,66

8 483,14

8 577,40

8 993,88

8 993,88

8 896,12

8 896,12

25  %

09.8950

Chiny

7 769,95

7 769,95

7 601,04

7 685,50

8 058,67

8 058,67

7 971,08

7 971,08

25  %

09.8949

Federacja Rosyjska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8952

Pozostałe państwa

19 298,91

19 298,91

18 879,37

19 089,14

20 016,03

20 016,03

19 798,47

19 798,47

25  %

 (27)

27

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

Federacja Rosyjska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8956

Szwajcaria

40 584,14

40 584,14

39 701,88

40 143,01

42 092,18

42 092,18

41 634,66

41 634,66

25  %

09.8957

Zjednoczone Królestwo

24 483,32

24 483,32

23 951,08

24 217,20

25 393,08

25 393,08

25 117,07

25 117,07

25  %

09.8998

Chiny

25 900,31

25 900,31

25 337,26

25 618,79

26 862,73

26 862,73

26 570,74

26 570,74

25  %

09.8958

Ukraina

29 232,30

29 232,30

28 596,82

28 914,56

30 318,53

30 318,53

29 988,98

29 988,98

25  %

09.8959

Pozostałe państwa

30 366,43

30 366,43

29 706,29

30 036,36

31 494,80

31 494,80

31 152,46

31 152,46

25  %

 (28)

28

Drut ze stali niestopowej

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Białoruś

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8961

Chiny

75 996,55

75 996,55

74 344,45

75 170,50

78 820,47

78 820,47

77 963,72

77 963,72

25  %

09.8962

Federacja Rosyjska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25  %

09.8963

Turcja

49 453,52

49 453,52

48 378,45

48 915,98

51 291,14

51 291,14

50 733,63

50 733,63

25  %

09.8964

Ukraina

37 294,60

37 294,60

36 483,85

36 889,22

38 680,41

38 680,41

38 259,97

38 259,97

25  %

09.8965

Pozostałe państwa

47 545,89

47 545,89

46 512,29

47 029,09

49 312,63

49 312,63

48 776,62

48 776,62

25  %

 (29)

IV.2   – Wielkość globalnych i rezydualnych kontyngentów taryfowych w podziale na kwartał

Numer produktu

Przydział według kraju (w stosownych przypadkach)

Rok 2

Rok 3

Od 1.7.2022 r. do 30.9.2022 r.

Od 1.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

Od 1.1.2023 r. do 31.3.2023 r.

Od 1.4.2023 r. do 30.6.2023 r.

Od 1.7.2023 r. do 30.9.2023 r.

Od 1.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Od 1.1.2024 r. do 31.3.2024 r.

Od 1.4.2024 r. do 30.6.2024 r.

Wielkość kontyngentu taryfowego (tony netto)

Wielkość kontyngentu taryfowego (tony netto)

Wielkość kontyngentu taryfowego (tony netto)

Wielkość kontyngentu taryfowego (tony netto)

Wielkość kontyngentu taryfowego (tony netto)

Wielkość kontyngentu taryfowego (tony netto)

Wielkość kontyngentu taryfowego (tony netto)

Wielkość kontyngentu taryfowego (tony netto)

1

Pozostałe państwa

900 290,25

900 290,25

880 718,72

890 504,48

933 743,65

933 743,65

923 594,27

923 594,27

2

Pozostałe państwa

321 824,43

321 824,43

314 828,25

318 326,34

333 782,94

333 782,94

330 154,85

330 154,85

3A

Pozostałe państwa

817,65

817,65

799,87

808,76

848,03

848,03

838,81

838,81

3B

Pozostałe państwa

8 303,99

8 303,99

8 123,47

8 213,73

8 612,56

8 612,56

8 518,94

8 518,94

4 A

Pozostałe państwa

454 338,51

454 338,51

444 461,58

449 400,05

471 221,03

471 221,03

466 099,06

466 099,06

4 B

Pozostałe państwa

100 848,08

100 848,08

98 655,73

99 751,91

104 595,44

104 595,44

103 458,53

103 458,53

5

Pozostałe państwa

41 252,54

41 252,54

40 355,75

40 804,14

42 785,42

42 785,42

42 320,36

42 320,36

6

Pozostałe państwa

35 715,05

35 715,05

34 938,63

35 326,84

37 042,16

37 042,16

36 639,53

36 639,53

7

Pozostałe państwa

554 571,27

554 571,27

542 515,37

548 543,32

575 178,29

575 178,29

568 926,35

568 926,35

8

Pozostałe państwa

105 581,29

105 581,29

103 286,04

104 433,67

109 504,53

109 504,53

108 314,26

108 314,26

9

Pozostałe państwa

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

10

Pozostałe państwa

1 002,95

1 002,95

981,14

992,04

1 040,21

1 040,21

1 028,91

1 028,91

12

Pozostałe państwa

58 414,15

58 414,15

57 144,27

57 779,21

60 584,73

60 584,73

59 926,20

59 926,20

13

Pozostałe państwa

132 668,90

132 668,90

129 784,79

131 226,85

137 598,67

137 598,67

136 103,03

136 103,03

14

Pozostałe państwa

4 956,51

4 956,51

4 848,76

4 902,63

5 140,68

5 140,68

5 084,81

5 084,81

15

Pozostałe państwa

773,87

773,87

757,04

765,46

802,62

802,62

793,90

793,90

16

Pozostałe państwa

116 864,97

116 864,97

114 324,43

115 594,70

121 207,50

121 207,50

119 890,02

119 890,02

17

Pozostałe państwa

64 947,85

64 947,85

63 535,94

64 241,90

67 361,21

67 361,21

66 629,03

66 629,03

18

Pozostałe państwa

274,44

274,44

268,47

271,45

284,63

284,63

281,54

281,54

19

Pozostałe państwa

759,42

759,42

742,91

751,17

787,64

787,64

779,08

779,08

20

Pozostałe państwa

10 690,62

10 690,62

10 458,21

10 574,41

11 087,86

11 087,86

10 967,34

10 967,34

21

Pozostałe państwa

19 871,64

19 871,64

19 439,65

19 655,65

20 610,04

20 610,04

20 386,02

20 386,02

22

Pozostałe państwa

2 586,28

2 586,28

2 530,05

2 558,16

2 682,38

2 682,38

2 653,22

2 653,22

24

Pozostałe państwa

43 742,37

43 742,37

42 791,45

43 266,91

45 367,77

45 367,77

44 874,64

44 874,64

25 A

Pozostałe państwa

115 747,59

115 747,59

113 231,34

114 489,47

120 048,60

120 048,60

118 743,72

118 743,72

25 B

Pozostałe państwa

6 251,05

6 251,05

6 115,16

6 183,11

6 483,33

6 483,33

6 412,86

6 412,86

26

Pozostałe państwa

19 298,91

19 298,91

18 879,37

19 089,14

20 016,03

20 016,03

19 798,47

19 798,47

27

Pozostałe państwa

30 366,43

30 366,43

29 706,29

30 036,36

31 494,80

31 494,80

31 152,46

31 152,46

28

Pozostałe państwa

47 545,89

47 545,89

46 512,29

47 029,09

49 312,63

49 312,63

48 776,62

48 776,62

IV.3   – Maksymalna wielkość kontyngentu rezydualnego dostępnego w ostatnich kwartałach dla państw, którym przysługują kontyngenty krajowe

Kategoria produktu

Nowy przydzielony kontyngent w tonach

Od 1.4.2023 r. do 30.6.2023 r.

Od 1.4.2024 r. do 30.6.2024 r.

1

System specjalny

System specjalny

2

318 326,34

330 154,85

3.A

808,76

838,81

3.B

8 213,73

8 518,94

4.A

449 400,05

466 099,06

4.B

System specjalny

System specjalny

5

Brak dostępu do kontyngentu rezydualnego w IV kw.

Brak dostępu do kontyngentu rezydualnego w IV kw.

6

35 326,84

36 639,53

7

nie dotyczy

nie dotyczy

8

nie dotyczy

nie dotyczy

9

Brak dostępu do kontyngentu rezydualnego w IV kw.

Brak dostępu do kontyngentu rezydualnego w IV kw.

10

992,04

1 028,91

12

22 671,97

23 514,42

13

53 215,94

55 193,36

14

3 652,73

3 788,46

15

765,46

793,90

16

18 138,68

18 812,69

17

nie dotyczy

nie dotyczy

18

271,45

281,54

19

751,17

779,08

20

960,89

996,60

21

Brak dostępu do kontyngentu rezydualnego w IV kw.

Brak dostępu do kontyngentu rezydualnego w IV kw.

22

2 558,16

2 653,22

24

43 266,91

44 874,64

25.A

nie dotyczy

nie dotyczy

25.B

6 183,11

6 412,86

26

19 089,14

19 798,47

27

4 699,24

4 873,85

28

47 029,09

48 776,62


(1)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8601

Od 1.4 do 30.6: 09.8602

Od 1.4 do 30.6: Dla Turcji*: 09.8572, dla Indii*: 09.8573, dla Republiki Korei*: 09.8574, dla Serbii*: 09.8575 i dla Zjednoczonego Królestwa*: 09.8599 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z

art. 1 ust. 5

(2)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8603

Od 1.4 do 30.6: 09.8604

Od 1.4 do 30.6: dla Indii*, Republiki Korei*, Ukrainy*, Brazylii*, Serbii* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8567 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(3)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8605

Od 1.4 do 30.6: 09.8606

Od 1.4 do 30.6: dla Republiki Korei*, Islamskiej Republiki Iranu* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8568 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(4)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8607

Od 1.4 do 30.6: 09.8608

09.8816 od 1.4 do 30.6 dla Republiki Korei*, Chin* i Tajwanu*: 09.8569 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(5)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8609

Od 1.4 do 30.6: 09.8610

Od 1.4 do 30.6: dla Indii*, Republiki Korei* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8570 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(6)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8611

Od 1.4 do 30.6: 09.8612

Od 1.4 do 30.6: dla Chin*: 09.8581, dla Republiki Korei*: 09.8582, dla Indii*: 09.8583, dla Zjednoczonego Królestwa*: 09.8584 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(7)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8613

Od 1.4 do 30.6: 09.8614

(8)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8615

Od 1.4 do 30.6: 09.8616

Od 1.4 do 30.6: dla Chin*, Republiki Korei*, Tajwanu*, Serbii* i Zjednoczonego Królestwa* 09.8576 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(9)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8617

Od 1.4 do 30.6: 09.8618

(10)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8619

Od 1.4 do 30.6: 09.8620

(11)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8621

Od 1.4 do 30.6: 09.8622

Od 1.4 do 30.6: dla Republiki Korei*, Tajwanu*, Indii*, Republiki Południowej Afryki*, Stanów Zjednoczonych Ameryki*, Turcji* i Malezji*: 09.8578 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(12)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8623

Od 1.4 do 30.6: 09.8624

Od 1.4 do 30.6: dla Chin*, Indii*, Republiki Południowej Afryki*, Tajwanu* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8591 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(13)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8625

Od 1.4 do 30.6: 09.8626

Od 1.4 do 30.6: dla Chin*, Turcji*, Szwajcarii* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8592 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(14)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8627

Od 1.4 do 30.6: 09.8628

Od 1.4 do 30.6: dla Turcji*, Ukrainy*, Bośni i Hercegowiny* oraz Mołdawii*: 09.8593 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(15)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8629

Od 1.4 do 30.6: 09.8630

Od 1.4 do 30.6: dla Indii*, Szwajcarii*, Ukrainy* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8594 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(16)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8631 09.8907

Od 1.4 do 30.6: 09.8632

Od 1.4 do 30.6: dla Indii*, Tajwanu*, Republiki Korei*, Chin*, Japonii* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8595 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(17)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8633

Od 1.4 do 30.6: 09.8634

Od 1.4 do 30.6: dla Ukrainy*, Szwajcarii*, Turcji*, Mołdawii* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8558 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(18)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8635

Od 1.4 do 30.6: 09.8636

(19)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8637

Od 1.4 do 30.6: 09.8638

Od 1.4 do 30.6: dla Chin*, Zjednoczonych Emiratów Arabskich* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8580 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(20)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8639

Od 1.4 do 30.6: 09.8640

Od 1.4 do 30.6: dla Chin*, Turcji* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8585 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(21)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8641

Od 1.4 do 30.6: 09.8642

(22)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8643

Od 1.4 do 30.6: 09.8644

(23)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8645

Od 1.4 do 30.6: 09.8646

Od 1.4 do 30.6: dla Indii*, Ukrainy*, Republiki Korei*, Japonii*, Chin* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8597 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(24)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8647

Od 1.4 do 30.6: 09.8648

Od 1.4 do 30.6: dla Chin*, Ukrainy*, Stanów Zjednoczonych Ameryki* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8586 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(25)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8657

Od 1.4 do 30.6: 09.8658

(26)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8659

Od 1.4 do 30.6: 09.8660

Od 1.4 do 30.6: dla Turcji*, Chin*, Republiki Korei* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8587 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(27)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8651

Od 1.4 do 30.6: 09.8652

Od 1.4 do 30.6: dla Szwajcarii*, Turcji*, Tajwanu*, Chin* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8588 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(28)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8653

Od 1.4 do 30.6: 09.8654

Od 1.4 do 30.6: dla Szwajcarii*, Chin*, Ukrainy* i Zjednoczonego Królestwa*: 09.8539 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5

(29)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8655

Od 1.4 do 30.6: 09.8656

Od 1.4 do 30.6: dla Turcji*, Ukrainy* i Chin *: 09.8598 *W przypadku wyczerpania kontyngentu taryfowego dla danego państwa zgodnie z art. 1 ust. 5


Top