EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0882

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/882 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

ST/8658/2022/INIT

Dz.U. L 153 z 3.6.2022, p. 88–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/882/oj

3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/88


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/882

z dnia 3 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/642/WPZiB (1) dotyczącą środków ograniczających przeciwko Białorusi.

(2)

W dniu 24 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił operację wojskową na Ukrainie i rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły atak na Ukrainę, w tym z terytorium Białorusi. Atak ten jest rażącym pogwałceniem integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

(3)

W dniu 2 marca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/356 (2), którą zmieniono tytuł decyzji 2012/642/WPZiB i wprowadzono dalsze środki ograniczające w odpowiedzi na udział Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

(4)

W swoich konkluzjach z dnia 24 marca 2022 r. Rada Europejska stwierdziła, że Unia jest nadal gotowa do szybkiego procedowania dalszych skoordynowanych surowych sankcji wobec Rosji i Białorusi, by skutecznie pozbawić Rosję możliwości kontynuowania wojny agresywnej.

(5)

Ze względu na powagę sytuacji należy rozszerzyć wykaz białoruskich instytucji kredytowych i ich białoruskich jednostek zależnych objętych środkami ograniczającymi w odniesieniu do świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych. Należy również rozszerzyć wykaz podmiotów objętych ograniczeniami dotyczącymi zezwoleń na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, które mogą przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Białorusi lub do rozwoju białoruskiego sektora obronności i bezpieczeństwa.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2012/642/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2y otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2y

1.   Zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku V lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku V.

2.   W odniesieniu do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w załączniku V, zakaz, o którym mowa w ust. 1 stosuje się od daty wskazanej dla nich w tym załączniku. Zakaz ten stosuje się od tej samej daty do jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku V.”;

2)

w załącznikach II i V do decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1). Obecnie zatytułowana decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/356 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz.U. L 67 z 2.3.2022, s. 103).


ZAŁĄCZNIK

1)

Załącznik II do decyzji 2012/642/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2d

Ministerstwo Obrony Białorusi

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT-New Technologies

Departament Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Obwodu Homelskiego

Oddziały Wewnętrzne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Państwowy Urząd Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi

Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC

”;

2)

załącznik V do decyzji 2012/642/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2y

Nazwa osoby prawnej, podmiotu lub organu

Data rozpoczęcia stosowania

Belagroprombank

20 marca 2022 r.

Bank Dabrabyt

20 marca 2022 r.

Development Bank of the Republic of Belarus (Bank Rozwoju Republiki Białorusi)

20 marca 2022 r.

Belinvestbank (Białoruski Bank Rozwoju i Odbudowy)

14 czerwca 2022 r.


Top