EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0876

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/876 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

ST/8641/2022/INIT

Dz.U. L 153 z 3.6.2022, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/876/oj

3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/876

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji na Białorusi i utrzymujące się naruszenia praw człowieka oraz represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 należy dodać 12 osób fizycznych i osiem podmiotów.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli „A. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1” dodaje się następujące osoby fizyczne:

 

Nazwisko i imię

(transliteracja ang. z jęz. białoruskiego) (transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Stanowisko(a): przewodniczący Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. Organizowania Wyborów i Przeprowadzania Państwowych Referendów

Data urodzenia: 28.4.1964

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Od 13 grudnia 2021 r. pełni funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. Organizowania Wyborów i Przeprowadzania Państwowych Referendów i w związku z tym jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie referendum konstytucyjnego z 27 lutego 2022 r., które nie spełniało międzynarodowych standardów praworządności, demokracji i praw człowieka i nie spełniało kryteriów ustalonych przez Komisję Wenecką. W szczególności nie zachowano przejrzystości procesu przygotowań: nie uwzględniono w nim społeczeństwa obywatelskiego ani demokratycznej opozycji na uchodźstwie.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia demokracji i praworządności na Białorusi.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliaksaevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Stanowisko(a): syn Alekseja Aleksina, udziałowiec Belneftgazu, Energo-Oil i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest)

Data urodzenia: 25.4.1987

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Syn Alekseja Aleksina, prominentnego białoruskiego biznesmena. W 2021 r. został współwłaścicielem przedsiębiorstw, których właścicielem był jego ojciec lub z którymi jego ojciec był powiązany, w tym Energo-Oil, Belneftgazu i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest). Przedsiębiorstwom tym przyznano preferencyjne traktowanie na podstawie dekretów prezydenckich podpisanych przez Aleksandra Łukaszenkę: Inter Tobacco przyznano wyłączne uprawnienia do przywozu wyrobów tytoniowych na Białoruś, a Belneftgazowi nadano status krajowego operatora monitorującego tranzyt.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

3.6.2022

186.

Vital Aliaksevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Stanowisko(a): syn Alekseja Aleksina, udziałowiec Belneftgazu, Energo-Oil i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest)

Data urodzenia: 29.8.1997

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Syn Alekseja Aleksina, prominentnego białoruskiego biznesmena. W 2021 r. został współwłaścicielem przedsiębiorstw, których właścicielem był jego ojciec lub z którymi jego ojciec był powiązany, w tym Energo-Oil, Belneftgazu i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest). Przedsiębiorstwom tym przyznano preferencyjne traktowanie na podstawie dekretów prezydenckich podpisanych przez Aleksandra Łukaszenkę: Inter Tobacco przyznano wyłączne uprawnienia do przywozu wyrobów tytoniowych na Białoruś, a Belneftgazowi nadano status krajowego operatora monitorującego tranzyt.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Stanowisko(a): serbski biznesmen i polityk, powiązany z przedsiębiorstwem Dana Holdings

Data urodzenia: 17.1.1954

Miejsce urodzenia: Peja/Peć, Kosowo

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: serbskie

Numer paszportu: 012830978 (ważny do 27.12.2026)

Serbski biznesmen i polityk. Wraz z członkami rodziny rozwinął na Białorusi sieć przedsiębiorstw handlu nieruchomościami i utrzymuje sieć kontaktów z rodziną Aleksandra Łukaszenki. W szczególności był ściśle powiązany z przedsiębiorstwem Dana Holdings i jego byłą spółką zależną Dana Astra; według doniesień reprezentował te podmioty podczas spotkań z Aleksandrem Łukaszenką. Jedna z powiązanych z nim firm przygotowała projekt »Minsk World«, który Aleksander Łukaszenka uznał za »przykład współpracy słowiańskiego świata«. Powiązane z nim przedsiębiorstwa korzystały – dzięki tym bliskim stosunkom z Aleksandrem Łukaszenką i jego otoczeniem – z preferencyjnego traktowania ze strony reżimu Łukaszenki, w tym uzyskiwały ulgi podatkowe i działki pod zabudowę.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Stanowisko(a): współgospodarz programu »Platforma« w kanale »Belarus 1« telewizji państwowej

członek organizacji »Rusj molodaja«

Data urodzenia: 20.9.1990

Miejsce urodzenia: Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Współgospodarz programu »Platforma« nadawanego w kanale Belarus 1 telewizji państwowej. Jako osoba pełniąca tę funkcję wspiera reżimową narrację służącą dyskredytowaniu niezależnych mediów, podważaniu demokracji i usprawiedliwianiu represji. Wspierał narrację reżimu Łukaszenki na temat zamiaru zorganizowania przez zachodnie państwa zamachu stanu na Białorusi i wzywał do surowych kar dla osób rzekomo zaangażowanych w te działania, wspierał kampanię dezinformacyjną dotyczącą złego traktowania migrantów, którzy przybyli do Unii z Białorusi, i propagował obraz niezależnych mediów jako agentów zagranicznego wpływu, których działalność należy ograniczyć.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Stanowisko(a): naczelnik Wydziału Nadzoru Przestrzegania Orzeczeń Sądowych w Sprawach Karnych w prokuraturze obwodu homelskiego; starszy radca sprawiedliwości

Data urodzenia: 21.3.1980

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Szef Wydziału Nadzoru Zgodności z Prawem Orzeczeń Sądowych w Sprawach Karnych w prokuraturze obwodu homelskiego i starszy doradca prawny. Jako osoba pełniąca tę funkcję jest odpowiedzialny za wszczęcie postępowania przeciwko Siarhiejowi Cichanouskiemu, Arciomowi Sakauowi, Dzmitrowi Papouowi, lharowi Łosikowi, Uładzimirowi Cichanowiczowi i Mikałajowi Statkiewiczowi. Przyczynił się do arbitralnego zatrzymania Siarhieja Cichanouskiego, jak przedstawiono w sprawozdaniu Grupy Roboczej ds. Arbitralnych Zatrzymań przy Radzie Praw Człowieka.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Stanowisko(a): sędzia Sądu Regionalnego w obwodzie homelskim

Data urodzenia: 3.7.1979

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3070379H041PBI

Mikałai Dolia jest sędzią Sądu Regionalnego w obwodzie homelskim. Jako osoba sprawująca tę funkcję jest odpowiedzialny za skazanie Siarhieja Cichanouskiego, Arcioma Sakaua, Dzmitra Papoua, lhara Łosika, Uładzimira Cichanowicza i Mikałaja Statkiewicza na nieproporcjonalnie długie kary pozbawienia wolności. Przyczynił się do arbitralnego zatrzymania Siarhieja Cichanouskiego, jak przedstawiono w sprawozdaniu Grupy Roboczej ds. Arbitralnych Zatrzymań przy Radzie Praw Człowieka.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Stanowisko(a): szef Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji na Białorusi (GUBOPiK)

Data urodzenia: 19.2.1974

Adres: Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Andrei Parszyn jest od 2021 r. szefem Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (GUBOPiK) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. GUBOPiK jest jednym z głównych organów odpowiedzialnych za prześladowania polityczne na Białorusi, w tym arbitralne i bezprawne aresztowania i złe traktowanie, w tym tortury, działaczy i członków społeczeństwa obywatelskiego.

GUBOPiK opublikował w swoim profilu Telegram nagrania wymuszonych zeznań białoruskich działaczy i zwykłych obywateli, narażając ich na reakcje społeczeństwa białoruskiego i wykorzystując jako narzędzie nacisku politycznego. GUBOPiK zatrzymał również Marka Bernsteina, jednego z czołowych rosyjskojęzycznych redaktorów Wikipedii, za publikowanie informacji na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę, uznawanych za antyrosyjskie fałszywe informacje.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Stanowisko(a): pracownik państwowego kanału telewizyjnego »ONT«, autor i prezenter wielu programów (»Propaganda«, »Do uzupełnienia«)

Data urodzenia: 26.3.1989

Miejsce urodzenia: Grodno, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Ihar Tur jest pracownikiem państwowego kanału telewizyjnego »ONT« i jednym z głównych propagandystów reżimu Łukaszenki. Jest gospodarzem programu »Propaganda«, w którym wzywa do przemocy, dyskredytuje działaczy opozycji i promuje nagrania z wymuszonymi zeznaniami więźniów politycznych. Jest autorem szeregu fałszywych doniesień dotyczących protestów białoruskiej opozycji oraz dezinformacji na temat wydarzeń w Unii i ataków na społeczeństwo obywatelskie. Jest również odpowiedzialny za rozpowszechnianie w internecie dezinformacji i wiadomości podżegających do przemocy. Otrzymał od Aleksandra Łukaszenki medal za pracę w mediach.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Stanowisko(a): specjalna korespondentka gazety »SB Belarus Segodnya«, prezenterka państwowego kanału telewizyjnego »Belarus 1«

Data urodzenia: 30.6.1983

Adres: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Belarus

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Ludmiła Hładkaja jest jedną z najważniejszych propagandystek reżimu Łukaszenki. Jest pracowniczką gazety »SB Belarus Segodnya« i współpracowniczką innych mediów proreżimowych, w tym państwowego kanału telewizyjnego »Belarus 1«. Mówiąc o opozycji demokratycznej, często posługuje się mową nienawiści i obraźliwym językiem. Przeprowadziła również liczne »wywiady« z bezprawnie zatrzymanymi obywatelami Białorusi, często studentami, ukazując ich w upokarzających sytuacjach i czyniąc z nich obiekt drwin. Propagowała represje stosowane przez białoruski aparat bezpieczeństwa i uczestniczyła w kampaniach dezinformacyjnych i w kampaniach manipulowania informacjami. Publicznie wyraża poparcie dla Aleksandra Łukaszenki i dumę ze służenia jego reżimowi. Za swoją pracę jest publicznie chwalona i nagradzana przez Łukaszenkę.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

194.

Ryhor Yur'yevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Stanowisko(a): pracownik państwowego kanału telewizyjnego »CTV«, autor i gospodarz kilku programów (»Tajne sprężyny polityki«, »Order Judasza« i »Panopticon«)

Stopień: porucznik rezerwy

Data urodzenia: 18.10.1995

Miejsce urodzenia: Minsk (Mińsk), Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Ryhor Azaronak jest jednym z głównych propagandystów reżimu Łukaszenki. Jest felietonistą politycznym, autorem i gospodarzem cotygodniowych programów propagandowych na państwowym kanale telewizyjnym »CTV«. W swoich audycjach popierał przemoc wobec przeciwników reżimu Łukaszenki, systematycznie używał obraźliwego języka wobec działaczy, dziennikarzy i innych przeciwników reżimu Łukaszenki. Otrzymał od Aleksandra Łukaszenki nagrodę z medalem »Za odwagę«.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Stanowisko(a): dyrektor generalny OJSC »Belaruskali«

członek Stałej Komisji do Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa Narodowego Rady Republiki w ramach Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi

Data urodzenia: 15.6.1976

Miejsce urodzenia: osada Pogost, rejon soligorski, obwód miński, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Iwan Gaławatyj jest dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa państwowego Belaruskali, które jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów i waluty obcej. Jest członkiem Rady Republiki i Zgromadzenia Narodowego, piastuje również wiele innych wysokich stanowisk na Białorusi i w trakcie swojej kariery otrzymał wiele nagród państwowych, w tym bezpośrednio od Aleksandra Łukaszenki. Jest ściśle związany z Aleksandrem Łukaszenką i członkami jego rodziny. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracownicy »Belaruskali«, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., zostali pozbawieni premii i zwolnieni. Aleksander Łukaszenka osobiście groził zastąpieniem strajkujących górnikami z Ukrainy. Iwan Gaławatyj jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

3.6.2022”

2)

w tabeli „B. Osoby prawne, podmioty lub organy, o których mowa w art. 2 ust. 1” dodaje się następujące osoby prawne:

 

Nazwisko i imię

(transliteracja ang. z jęz. białoruskiego)

(transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„28.

Open Joint Stock Company »Belaruskali«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Беларуськалiй«

Открытое акционерное общество »Беларуськалий«

Adres: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710, Minsk Region/Oblast, Belarus

Data rejestracji: 23.12.1996

Numer rejestracji: 600122610

»OJSC Belaruskali« jest przedsiębiorstwem państwowym i jednym z największych producentów węglanu potasu na świecie, dostarczającym 20 % światowego eksportu węglanu potasu. Jest zatem dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów i waluty obcej. Aleksander Łukaszenka określił je jako »narodowy skarb, dumę, jeden z filarów białoruskiego eksportu«. »Belaruskali« osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracowników »Belaruskali«, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał i zwolnił. Aleksander Łukaszenka osobiście groził zastąpieniem strajkujących górnikami z Ukrainy. W związku z tym »Belaruskali« jest odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

3.6.2022

29.

Joint Stock Company »Belarusian Potash Company«

ААТ »Беларуская калiйная кампанiя«

ОАО Белорусская калийная компания

Adres: 35 Masherova Ave. 220002, Minsk, Belarus

Data rejestracji: 13.9.2013

Numer rejestracji: 192050251

Tel. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

Adres e-mail: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company jest przedsiębiorstwem eksportującym białoruskiego państwowego producenta węglanu potasu »Belaruskali«. »Belaruskali« jest dla reżimu Łukaszenki jednym z największych źródeł dochodów. Dostawy z Belarusian Potash Company stanowią 20 % światowego eksportu węglanu potasu.

Państwo gwarantuje Belarusian Potash Company prawa monopolistyczne do eksportu nawozów potasowych. Dzięki preferencyjnemu traktowaniu ze strony władz białoruskich przedsiębiorstwo uzyskuje znaczne dochody. Belarus Potash Company osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

30.

»Inter Tobacco« LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю »Iнтэр Табак«

Общество с ограниченной ответственностью »Интер Тобако«

Adres: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (Minsk Free Economic Zone)

Data rejestracji: 10.10.2002

Numer rejestracji: 808000714

Inter Tobacco LLC jest częścią przemysłu tytoniowego na Białorusi. Posiada znaczną część intratnego krajowego rynku papierosów na Białorusi. Przedsiębiorstwu przyznano wyłączne uprawnienia do importu wyrobów tytoniowych na Białoruś na podstawie dekretu podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę. Ponadto Łukaszenka wydał dekret prezydencki w celu ponownego określenia granic stolicy Białorusi, Mińska, w celu wyodrębnienia gruntów pod fabrykę Inter Tobacco – prawdopodobnie z powodów związanych z uchylaniem się od opodatkowania. Inter Tobacco należy do Alekseja Aleksina i członków jego bliskiej rodziny (jest własnością należącego do Oleksina przedsiębiorstwa Energo-Oil).

Inter Tobacco osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

3.6.2022

31.

Open Joint-Stock Company »Naftan«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Нафтан«

Открытое акционерное общество »Нафтан«

Adres: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus,

Data rejestracji: 1992

Numer rejestracji: 300042199

Jako przedsiębiorstwo państwowe OJSC Naftan jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów i waluty obcej. »Naftan« osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracowników Naftanu, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał i zwolnił. W związku z tym Naftan jest odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

3.6.2022

32.

Open Joint-Stock Company »Grodno Tobacco Factory Neman«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман«

Oткрытое акционерное общество »Гродненская табачная фабрика Неман«

Adres: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Data rejestracji: 30.12.1996

Numer rejestracji: 500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman jest białoruskim przedsiębiorstwem państwowym i jednym z głównych źródeł dochodów dla reżimu Łukaszenki. Przedsiębiorstwo posiada 70–80 % udziału w rynku tytoniu na Białorusi. OJSC Grodno Tobacco Factory Neman osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Produkowane na Białorusi papierosy marek należących do Grodno Tobacco Factory Neman stanowią najczęściej przemycane do Unii papierosy w ramach lukratywnego przemytu wyrobów tytoniowych. Wagony kolejowe należące do białoruskich przedsiębiorstw państwowych Belaruskali i Grodno Azot są wykorzystywane w tym procederze przemytu. Grodno Tobacco Factory Neman przyczynia się zatem do ułatwiania nielegalnego przekazywania towarów objętych ograniczeniami na terytorium Unii.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства »Белмытсэрвiс«

Республиканское унитарное предприятие »Белтаможсервис«

Adres: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus

Data rejestracji: 9.6.1999

Numer rejestracji: 101561144

Beltamozhservice jest przedsiębiorstwem państwowym będącym jednym z największych przedsiębiorstw logistycznych na Białorusi, ściśle powiązanym z władzami Białorusi i zaangażowanym w przemyt i powrotny wywóz towarów z Białorusi do Rosji. Przedsiębiorstwo korzysta z powiązań z władzami białoruskimi i zapewnia znaczne dochody reżimowi Łukaszenki. Beltamozhservice osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

34.

Open Joint Stock Company – »Managing Company of Holding ‘Belkommunmash’«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Кiруючая кампанiя холдынгу ‘Белкамунмаш’«

Открытое акционерное общество »Управляющая компания холдинга ‘Белкоммунмаш’«

Adres: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Data rejestracji: 13.8.1991

Numer rejestracji: 100205408

Belkommunmash jest białoruskim producentem pojazdów transportu publicznego. Aleksander Łukaszenka promuje działalność Belkommunmash, gwarantując, że przedsiębiorstwo dotrzyma swoich zobowiązań umownych wobec partnerów, i wykorzystując swój wpływ do wspierania działalności gospodarczej Belkommunmash, w związku z czym Belkommunmash osiąga korzyści z reżimu Łukaszenki.

Belkommunmash zwolnił pracowników w odpowiedzi na ich protest przeciwko sfałszowanym wynikom wyborów prezydenckich w 2020 r., jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adres: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Data rejestracji: 14.9.1994

Numer rejestracji: 100717729

Strona internetowa: tvr.by

Belteleradio Company to przedsiębiorstwo będące publicznym nadawcą radiowo-telewizyjnym, które kontroluje siedem kanałów telewizyjnych i pięć stacji radiowych na Białorusi. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 r. Belteleradio Company zwolniło protestujących pracowników kontrolowanych przez siebie mediów i zastąpiło ich rosyjskimi pracownikami mediów. Jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Stacje telewizyjne i radiowe nadzorowane przez Belteleradio Company aktywnie rozpowszechniają propagandę i tym samym wspierają reżim Łukaszenki.

3.6.2022”


Top