EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0871

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/871 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz w odniesieniu do równoważności stosowanych w Boliwii inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz upraw nasiennych oleistych i włóknodajnych roślin uprawnych, a także w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin zbożowych oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknodajnych wyprodukowanego w Boliwii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

PE/10/2022/REV/1

OJ L 152, 3.6.2022, p. 109–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/871/oj

3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/109


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/871

z dnia 30 maja 2022 r.

zmieniająca decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz w odniesieniu do równoważności stosowanych w Boliwii inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz upraw nasiennych oleistych i włóknodajnych roślin uprawnych, a także w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin zbożowych oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknodajnych wyprodukowanego w Boliwii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2003/17/WE (3) stanowi, że pod pewnymi warunkami inspekcje polowe stosowane w odniesieniu do określonych upraw nasiennych roślin uprawnych w państwach trzecich wymienionych w załączniku I do tej decyzji uznaje się za równoważne z inspekcjami polowymi stosowanymi zgodnie z prawem Unii. Stanowi ona również, że pod pewnymi warunkami materiał siewny niektórych gatunków produkowany w tych państwach trzecich uznaje się za równoważny z materiałem siewnym produkowanym zgodnie z prawem Unii.

(2)

Równoważność została przyznana tym państwom trzecim w oparciu o wielostronne ramy międzynarodowego handlu nasionami, a mianowicie o systemy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla certyfikatów odmian materiału siewnego znajdującego się w obrocie międzynarodowym oraz o metody Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA) lub, w stosownych przypadkach, zasady Stowarzyszenia Urzędowych Analityków Nasion, które są równoważne metodom ISTA. Komisja przeprowadziła również oceny ustawodawstwa i audyty w niektórych z tych państw trzecich w celu sprawdzenia, czy spełniają one wymogi określone w prawie Unii przed przyznaniem równoważności po raz pierwszy. Coroczne badania i sprawozdania w ramach OECD, okresowe ponowne audyty laboratoriów na potrzeby akredytacji ISTA, a także urzędowe inspekcje w kontekście prawa Unii wskazują, że inspekcje polowe stosowane w tych państwach trzecich nadal dają takie same gwarancje jak inspekcje polowe stosowane przez państwa członkowskie oraz że materiał siewny produkowany i certyfikowany w tych państwach trzecich nadal daje takie same gwarancje jak materiał siewny produkowany i certyfikowany w państwach członkowskich. Te inspekcje polowe i materiał siewny należy zatem nadal uznawać za równoważne z unijnymi inspekcjami polowymi i unijnym materiałem siewnym.

(3)

W 2016 r. Boliwia złożyła do Komisji wniosek o przyznanie równoważności jej systemowi inspekcji polowych upraw nasiennych roślin uprawnych i materiałowi siewnemu Sorghum spp. (sorgo), Zea mays (kukurydzy) i Helianthus annuus (słonecznika) produkowanemu i certyfikowanemu w Boliwii.

(4)

Komisja oceniła odpowiednie ustawodawstwo Boliwii, przeprowadziła audyt w 2018 r. dotyczący systemu urzędowych kontroli produkcji oraz certyfikacji materiału siewnego sorgo, kukurydzy i słonecznika w Boliwii oraz ich równoważności z wymogami Unii oraz opublikowała ustalenia z tego audytu w sprawozdaniu zatytułowanym „Sprawozdanie końcowe z audytu przeprowadzonego w Wielonarodowym Państwie Boliwia w okresie od 14 marca 2018 r. do 22 marca 2018 r. w celu oceny systemu kontroli urzędowych i certyfikacji materiału siewnego oraz ich równoważności z wymogami Unii Europejskiej”.

(5)

Audyt wykazał, że w Boliwii istnieje dobrze zorganizowany system produkcji i certyfikacji materiału siewnego. Komisja zidentyfikowała pewne niedociągnięcia i przedstawiła Boliwii zalecenia. Ponieważ Boliwia usunęła te niedociągnięcia do dnia 30 listopada 2018 r., spełnia ona warunki określone w załączniku II do decyzji 2003/17/WE oraz odpowiednie wymogi określone w dyrektywach Rady 66/402/EWG (4) i 2002/57/WE (5).

(6)

W związku z tym należy przyznać równoważność inspekcji polowych stosowanych w odniesieniu do upraw nasiennych roślin uprawnych sorgo, kukurydzy i słonecznika w Boliwii oraz równoważność materiału siewnego sorgo, kukurydzy i słonecznika produkowanego w Boliwii i urzędowo certyfikowanego przez organy tego kraju.

(7)

Ponieważ decyzja 2003/17/WE wygaśnie w dniu 31 grudnia 2022 r., należy przedłużyć okres, w odniesieniu do którego uznaje się równoważność na mocy tej decyzji, aby uniknąć ryzyka zakłóceń w przywozie materiału siewnego do Unii. Biorąc pod uwagę inwestycje i czas potrzebny na produkcję materiału siewnego certyfikowanego zgodnie z prawem Unii, należy przedłużyć ten okres o siedem lat.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/17/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany w decyzji 2003/17/WE

W decyzji 2003/17/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 datę „31 grudnia 2022 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2029 r.”;

2)

w tabeli w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

pomiędzy wierszami „AU” i „BR” dodaje się wiersz w brzmieniu:

„BO

Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gruntów

Boliwia

Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno N°1471, LA PAZ

66/402/EWG – tylko w odniesieniu do Zea maysSorghum spp.;

2002/57/WE – tylko w odniesieniu do Helianthus annuus

b)

w przypisie 1 pomiędzy „AU — Australia,” oraz „BR — Brazil,” dodaje się, co następuje:

 

„BO – Boliwia,”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2022 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodnicząca

R. METSOLA

W imieniu Rady

Przewodniczący

B. LE MAIRE


(1)  Opinia z dnia 23 marca 2022 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 16 maja 2022 r.

(3)  Decyzja Rady 2003/17/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (Dz.U. L 8 z 14.1.2003, s. 10).

(4)  Dyrektywa Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz.U. P 125 z 11.7.1966, s. 2309).

(5)  Dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74).


Top