EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0576

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

ST/7902/2022/INIT

OJ L 111, 8.4.2022, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj

8.4.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/576

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2022/578 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 833/2014 (2).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/512/WPZiB (3).

(3)

W dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/578 dotyczącą zmiany decyzji 2014/512/WPZiB. Decyzja ta rozszerza wykaz produktów podlegających kontroli, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub do rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa. Wprowadza ona dodatkowe ograniczenia przywozowe dotyczące przywozu z Rosji niektórych towarów, w szczególności węgla i innych stałych paliw kopalnych. Wprowadza ona również dalsze ograniczenia wywozowe, w szczególności ograniczające wywóz paliwa do silników odrzutowych i innych towarów do Rosji.

(4)

Decyzja (WPZiB) 2022/578 zakazuje również udzielania i dalszego wykonywania zamówień publicznych i koncesji, których stroną są obywatele rosyjscy oraz podmioty lub organy z siedzibą w Rosji.

(5)

Decyzja (WPZiB) 2022/578 wprowadza zakaz udzielania wsparcia, w tym udzielania finansowania i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek innych korzyści, z programu Unii, Euratomu lub państwa członkowskiego na rzecz rosyjskich podmiotów publicznych lub rosyjskich podmiotów będących pod kontrolą publiczną.

(6)

Decyzją (WPZiB) 2022/578 rozszerzono również zakaz wywozu banknotów denominowanych w euro oraz zakaz sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w euro na wszystkie waluty urzędowe państw członkowskich.

(7)

Decyzją (WPZiB) 2022/578 rozszerzono zakres zwolnienia z zakazu zawierania z niektórymi podmiotami państwowymi transakcji dotyczących zakupu, przywozu lub transportu paliw kopalnych i niektórych minerałów do Szwajcarii, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Bałkanów Zachodnich.

(8)

Należy rozszerzyć zakres zwolnienia z zakazu transakcji z niektórymi rosyjskimi przedsiębiorstwami państwowymi i ich jednostkami zależnymi na państwa w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarię, a także na Bałkany Zachodnie; Unia oczekuje szybkiego i pełnego dostosowania się wszystkich państw w regionie do środków ograniczających UE, w tym środków ograniczających dotyczących działań Rosji destabilizujących sytuację na Ukrainie.

(9)

Decyzja (WPZiB) 2022/578 wprowadza również zakaz wykonywania drogowego transportu towarów w Unii przez przedsiębiorstwa transportu drogowego z siedzibą w Rosji oraz zakazuje dostępu do portów statkom zarejestrowanym pod banderą Rosji. Wprowadza ona także zakaz bycia beneficjentem, działania w charakterze powiernika lub pełnienia podobnych funkcji na rzecz rosyjskich osób i podmiotów, a także zakaz świadczenia określonych usług na rzecz trustów.

(10)

Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 833/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się litery w brzmieniu:

„v)

»dyrektywy w sprawie zamówień publicznych« oznaczają dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE (*1), 2014/24/UE (*2), 2014/25/UE (*3) i 2009/81/WE (*4);

w)

»przedsiębiorstwo transportu drogowego« oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, każdy podmiot lub organ, które zajmują się w celach handlowych transportem towarów wykonywanym z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów.

(*1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1)."

(*2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65)."

(*3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243)."

(*4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).”;"

2)

art. 2 ust. 4 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

przeznaczone dla cywilnych niedostępnych publicznie sieci łączności elektronicznej, które nie są własnością podmiotu znajdującego się pod publiczną kontrolą lub będącego w ponad 50 % własnością publiczną;”;

3)

art. 2 ust. 7 pkt (i) oraz (ii) otrzymują brzmienie:

„(i)

użytkownikiem końcowym mógłby być wojskowy użytkownik końcowy, osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV lub że zastosowanie końcowe towarów mogłoby mieć charakter wojskowy, chyba że sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są dozwolone na podstawie art. 2b ust. 1 lit. a);

(ii)

sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla lotnictwa lub przemysłu kosmicznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazanie lub taki wywóz lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są dozwolone na podstawie ust. 4 lit. b).”;

4)

art. 2a ust. 4 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

przeznaczone dla cywilnych niedostępnych publicznie sieci łączności elektronicznej, które nie są własnością podmiotu znajdującego się pod publiczną kontrolą lub będącego w ponad 50 % własnością publiczną;”;

5)

art. 2a ust. 7 pkt (i) oraz (ii) otrzymują brzmienie:

„(i)

użytkownikiem końcowym mógłby być wojskowy użytkownik końcowy, osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV lub że zastosowanie końcowe towarów mogłoby mieć charakter wojskowy, chyba że sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są dozwolone na podstawie art. 2b ust. 1; lub

(ii)

sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla lotnictwa lub przemysłu kosmicznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazanie lub taki wywóz lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są dozwolone na podstawie ust. 4 lit. b); lub”;

6)

art. 3 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub”;

7)

art. 3a ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii, a także transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub”;

8)

art. 3b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii nadających się do wykorzystania w rafinacji ropy naftowej i skraplania gazu ziemnego, wymienionych w załączniku X, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, jakimkolwiek osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.”;

9)

art. 3c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii nadających się do wykorzystania w lotnictwie lub przemyśle kosmicznym, wymienionych w załączniku XI, oraz paliwa do silników odrzutowych i dodatków do paliw, wymienionych w załączniku XX, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.”;

10)

w art. 3c dodaje się ustępy w brzmieniu:

„6.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 4 właściwe organy krajowe mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wykonanie umowy leasingu finansowego statku powietrznego zawartej przed dniem 26 lutego 2022 r. po ustaleniu, że:

a)

jest to absolutnie niezbędne, aby zapewnić spłatę rat leasingowych na rzecz osoby prawnej, podmiotu lub organu ustanowionych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego, których nie obejmuje żaden ze środków ograniczających przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu; oraz

b)

rosyjskiemu kontrahentowi będącemu stroną umowy nie zostaną udostępnione żadne zasoby gospodarcze, z wyjątkiem przeniesienia własności statku powietrznego po całkowitej spłacie należności z tytułu leasingu finansowego.

7.   Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

8.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla art. 2 ust. 4 lit. b) i art. 2a ust. 4 lit. b).”;

11)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 3ea

1.   Po dniu 16 kwietnia 2022 r. zakazuje się udzielania dostępu do portów na terytorium Unii wszelkim statkom zarejestrowanym pod banderą Rosji.

2.   Ust. 1 stosuje się do statków, które zmieniły swoją rosyjską banderę lub swoją rejestrację na banderę lub rejestr jakiegokolwiek innego państwa po dniu 24 lutego 2022 r.

3.   Do celów niniejszego artykułu, »statek« oznacza:

a)

statek objęty zakresem stosownych konwencji międzynarodowych;

b)

jacht, o długości 15 metrów lub większej, który nie przewozi ładunku i który przewozi nie więcej niż 12 pasażerów; lub

c)

rekreacyjną jednostkę pływającą lub skuter wodny zdefiniowane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE (*5).

4.   Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku statku potrzebującego pomocy, który poszukuje miejsca schronienia, zmuszonego do awaryjnego zawinięcia do portu ze względów bezpieczeństwa morskiego lub w celu ratowania życia na morzu.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić statkowi na wejście do portu na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że taki dostęp jest niezbędny:

a)

w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu, rudy żelaza, a także niektórych produktów chemicznych i produktów z żelaza wymienionych w załączniku XXIV;

b)

w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c)

w celach humanitarnych;

d)

w celu transportu paliwa jądrowego oraz innych towarów absolutnie niezbędnych do funkcjonowania potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych; lub

e)

w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.

6.   Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 5 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

(*5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 90).”;"

12)

w art. 3h dodaje się ustępy w brzmieniu:

„4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przekazanie lub wywóz do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.

5.   Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”;

13)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 3i

1.   Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji, a tym samym umożliwiają jej prowadzenie działań destabilizujących sytuację w Ukrainie, które to towary wymieniono w załączniku XXI, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji.

2.   Zakazuje się:

a)

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.

b)

udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakiegokolwiek zakupu, przekazania lub przywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.

3.   Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 lipca 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4.   Od dnia 10 lipca 2022 r. zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do przywozu, zakupu ani transportu, ani do powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do przywozu, do Unii:

a)

837 570 ton metrycznych chlorku potasu objętego pozycją CN 3104 20 w okresie od dnia 10 lipca danego roku do dnia 9 lipca następnego roku;

b)

1 577 807 ton metrycznych łącznie innych produktów wymienionych w załączniku XXI objętych pozycjami CN 3105 20, 3105 60 i 3105 90 w okresie od dnia 10 lipca danego roku do dnia 9 lipca następnego roku.

5.   Wielkościami kontyngentów przywozowych określonych w ust. 4 zarządzają Komisja i państwa członkowskie zgodnie z systemem zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianym w art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (*6).

Artykuł 3j

1.   Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji.

2.   Zakazuje się:

a)

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.

b)

udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby zakupu, przekazania lub przywozu tych towarów i technologii lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.

3.   Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 sierpnia 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 3k

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, które mogłyby przyczynić się w szczególności do zwiększenia potencjału przemysłowego Rosji, wymienionych w załączniku XXIII, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

2.   Zakazuje się:

a)

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b)

udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3.   Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 lipca 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4.   Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji lub organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy osobistych ich personelu.

5.   Właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii wymienionych w załączniku XXIII, lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są niezbędne do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego i żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji.

Artykuł 3l

1.   Zakazuje się wszelkim przedsiębiorstwom transportu drogowego z siedzibą w Rosji wykonywania drogowego transportu towarów na terytorium Unii, w tym w ramach tranzytu.

2.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania przez przedsiębiorstwa transportu drogowego transportu:

a)

poczty w trybie usługi powszechnej;

b)

towarów przewożonych tranzytem przez Unię między obwodem kaliningradzkim a Rosją, pod warunkiem że transport takich towarów nie jest w inny sposób zakazany na mocy niniejszego rozporządzenia.

3.   Zakazu ustanowionego w ust. 1 nie stosuje się do dnia 16 kwietnia 2022 r. do transportu towarów rozpoczętego przed dniem 9 kwietnia 2022 r., pod warunkiem że pojazd przedsiębiorstwa transportu drogowego:

a)

znajdował się już na terytorium Unii w dniu 9 kwietnia 2022 r.; lub

b)

musi przejechać tranzytem przez Unię, aby powrócić do Rosji.

4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na wykonanie transportu towarów przez przedsiębiorstwo transportu drogowego z siedzibą w Rosji, jeżeli właściwe organy ustaliły, że taki transport jest niezbędny:

a)

w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza;

b)

w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c)

w celach humanitarnych;

d)

w celu funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym; lub

e)

w celu przekazania lub wywozu do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.

5.   Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

(*6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).”;"

14)

w art. 4 ust. 1 uchyla się lit. c) i d);

15)

art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla pomocy w zakresie:

a)

przywozu, zakupu lub transportu związanego z: (i) dostarczaniem części zamiennych i usług niezbędnych do utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w Unii; lub (ii) wykonywaniem umów zawartych przed dniem 1 sierpnia 2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów; lub

b)

przywozu, dostaw, przekazywania lub wywozu części zamiennych i usług niezbędnych do utrzymania, naprawy i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w Unii.”;

16)

art. 5aa ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

transakcji, które są absolutnie niezbędne do bezpośredniego lub pośredniego zakupu, przywozu lub transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Bałkanów Zachodnich;”;

17)

w art. 5aa ust. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

„c)

transakcji w odniesieniu do zakupu, przywozu lub transportu do Unii węgla lub innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.;”;

18)

art. 5b otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5b

1.   Zakazuje się przyjmowania jakichkolwiek depozytów od obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, jeżeli całkowita wartość depozytów osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na instytucję kredytową przekracza 100 000 EUR.

2.   Zakazuje się świadczenia usług, których przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na rzecz obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, jeżeli całkowita wartość kryptoaktywów osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na dostawcę portfela lub rachunku lub na podmiot przechowujący kryptoaktywa przekracza 10 000 EUR.

3.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

4.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do depozytów, które są niezbędne do prowadzenia niezakazanego transgranicznego handlu towarami i usługami między Unią a Rosją.”;

19)

w art. 5c ust. 1 wyrażenie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5b ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, jest:”;

20)

w art. 5d ust. 1 wyrażenie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5b ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywówjest:”;

21)

art. 5f ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zakazuje się sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji.”;

22)

art. 5i otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5i

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego do Rosji lub na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji, w tym na rzecz rządu i banku centralnego Rosji, lub do użytku w Rosji.

2.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego, pod warunkiem że taka sprzedaż, takie dostarczanie, takie przekazywanie lub taki wywóz są niezbędne do:

a)

osobistego użytku osób fizycznych podróżujących do Rosji lub członków ich najbliższej rodziny podróżujących z nimi; lub

b)

oficjalnych celów misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.”;

23)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 5k

1.   Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a)

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b)

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c)

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:

a)

eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

b)

współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;

c)

dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;

d)

funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;

e)

zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

f)

zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.

3.   Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

4.   Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r.

Artykuł 5l

1.   Zakazuje się udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielania finansowania i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek innych korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego oraz umów w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 (*7), na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50 % są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną.

2.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a)

celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia publicznego, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub reagowania na klęski żywiołowe;

b)

programów fitosanitarnych i weterynaryjnych;

c)

współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych oraz w ramach umowy dotyczącej międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego;

d)

eksploatacji, utrzymania lub likwidacji potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, gospodarowania odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenia go w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz zapewniania jego bezpieczeństwa, a także dostawy prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

e)

mobilności osób i kontaktów międzyludzkich;

f)

programów w dziedzinie klimatu i środowiska, z wyjątkiem wsparcia w kontekście badań naukowych i innowacji;

g)

funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł 5m

1.   Zakazuje się rejestracji trustu lub jakiegokolwiek podobnego porozumienia prawnego, zapewniania na jego rzecz adresu siedziby statutowej, adresu prowadzenia działalności lub adresu administracyjnego, a także świadczenia na jego rzecz usług zarządzania, gdy ustanawiającym taki trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem są:

a)

obywatele rosyjscy lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji;

b)

osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

c)

osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b);

d)

osoby prawne, podmioty lub organy kontrolowane przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w lit. a), b) lub c);

e)

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a), b), c) lub d).

2.   Od dnia 10 maja 2022 r. zakazuje się działania w charakterze powiernika, osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz innej osoby, dyrektora, sekretarza lub pełnienia podobnej funkcji lub doprowadzenia do tego, aby inna osoba działała w takim charakterze, w odniesieniu do trustu lub podobnego porozumienia prawnego, o którym mowa w ust. 1.

3.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do operacji, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 10 maja 2022 r. umów, które nie są zgodne z niniejszym artykułem, zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ustanawiającym trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem jest obywatel państwa członkowskiego lub osoba fizyczna posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tych ustępach, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:

a)

do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego, żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji; lub

b)

na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji.

(*7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).”;"

24)

w art. 6 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„d)

wykrytych przypadków naruszenia lub obejścia oraz prób naruszenia lub obejścia zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu poprzez wykorzystanie kryptoaktywów.”;

25)

art. 11 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia lub osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą poza Unią, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do tych osób, podmiotów lub organów;”;

26)

w załączniku VII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

27)

w załączniku VIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

28)

w załączniku X wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

29)

w załączniku XVII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia;

30)

w załączniku XVIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia;

31)

dodaje się załączniki XX, XXI, XXII i XXIII zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Dz.U. L 111 z 8.4.2022.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dodaje się kategorię w brzmieniu:

„Kategoria VIII – Pozycje różne

X.A.VIII.001

Następujące urządzenia do produkcji lub poszukiwania ropy naftowej:

a.

zintegrowane urządzenia pomiarowe z głowicą wiertniczą, w tym inercyjne systemy nawigacji do pomiaru podczas wiercenia (MWD);

b.

systemy monitorowania gazu i ich detektory, przeznaczone do ciągłej pracy i wykrywania siarkowodoru;

c.

sprzęt do pomiarów sejsmologicznych, w tym sejsmetyka refleksyjna i wibratory sejsmiczne;

d.

echosondy osadu.

X.A.VIII.002

Sprzęt, „zespoły elektroniczne” i podzespoły specjalnie zaprojektowane do komputerów kwantowych, elektroniki kwantowej, czujników kwantowych, procesorów kwantowych, obwodów kubitowych, urządzeń kubitowych lub systemów radarowych kwantowych, w tym komórek Pockelsa.

Uwaga 1:

Komputery kwantowe wykonują obliczenia wykorzystując zbiorowe właściwości stanów kwantowych, takich jak superpozycja, zakłócenia i splątanie kwantowe.

Uwaga 2:

Jednostki, obwody i urządzenia obejmują między innymi obwody nadprzewodzące, wyżarzanie kwantowe, pułapkę jonową, interakcję fotoniczną, krzem/spin, zimne atomy.

X.A.VIII.003

Mikroskopy, urządzenia pokrewne i detektory, takie jak:

a.

mikroskopy elektronowe rastrowe (skaningowe);

b.

mikroskopy rastrowe elektronów Augera;

c.

mikroskopy elektronowe transmisyjne;

d.

mikroskopy sił atomowych;

e.

skanningowe mikroskopy sił;

f.

urządzenia i detektory, specjalnie zaprojektowane do zastosowania wraz z mikroskopami wyszczególnionymi w pozycjach od X.A.VIII.003.a do X.A.VIII.0003.e, w których zastosowano dowolne z poniższych technik analizy materiałów:

1.

rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa (XPS);

2.

spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii (EDX, EDS); lub

3.

spektroskopia fotoelektronów do badań składu chemicznego (ESCA).

X.A.VIII.004

Wyposażenie kolektorów do rud metali w głębokim dnie morskim.

X.A.VIII.005

Sprzęt produkcyjny i obrabiarki, takie jak:

a.

sprzęt do obróbki przyrostowej do „produkcji” części metalowych;

Uwaga:

Pozycja X.A.VIII.005 lit. a ma zastosowanie wyłącznie do następujących systemów:

1.

systemy łożyska sproszkowanego wykorzystujące selektywne topienie laserowe (SLM), koszenie laserowe, bezpośrednie spiekanie laserowe (DMLS) lub topienie wiązką elektronów (EBM); lub

2.

systemy napełniane proszkiem wykorzystujące okładzinę laserową, bezpośrednie osadzanie energii lub laserowe osadzanie metalowe;

b.

sprzęt do obróbki przyrostowej „materiałów wysokoenergetycznych”, w tym sprzęt wykorzystujący wytłaczanie ultradźwiękowe;

c.

sprzęt do obróbki przyrostowe do fotopolimeryzacji VAT (VVP) z zastosowaniem stereolitografii (SLA) lub cyfrowego przetwarzania światła (DLP).

X.A.VIII.006

Urządzenia do „produkcji” drukowanej elektroniki do organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED), organicznych tranzystorów polowych (OFET) lub organicznych ogniw fotowoltaicznych (OPVC).

X.A.VIII.007

Urządzenia do „produkcji” mikroukładów elektromechanicznych (MEMS) z wykorzystaniem mechanicznych właściwości krzemu, w tym czujniki w formacie chipów, takie jak membrany ciśnieniowe, wiązki zginające lub urządzenia do mikroregulacji.

X.A.VIII.008

Urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji e-paliw (elektropaliw i paliw syntetycznych) lub ultraefektywnych ogniw słonecznych (efektywność > 30 %).

X.A.VIII.009

Następujące urządzenia do ultrawysokiej próżni (UHV):

a.

pompy UHV (sublimacyjne, turbomolekularne, dyfuzyjne, kriogeniczne, jonowe);

b.

ciśnieniomierze UHV.

Uwaga:

UHV oznacza 100 nanopaskali (NPA) lub mniej.

X.A.VIII.010

Następujące „kriogeniczne układy chłodnicze” zaprojektowane do utrzymywania temperatury poniżej 1,1 K przez co najmniej 48 godzin oraz powiązane z nimi kriogeniczne urządzenia chłodnicze:

a.

rury impulsowe;

b.

kriostaty;

c.

pojemniki Dewara;

d.

system przetwarzania gazu (GHS);

e.

kompresory;

f.

jednostki sterujące.

Uwaga:

„Kriogeniczne systemy chłodnicze” obejmują m.in. chłodnice rozcieńczające, chłodziarki adiabatyczne i systemy chłodzenia laserowego.

X.A.VIII.011

Urządzenia do „dekapsulacji” urządzeń półprzewodnikowych.

Uwaga:

„Dekapsulacja” oznacza usunięcie nakładki, osłony lub materiału osłaniającego z obudowanego układu scalonego za pomocą środków mechanicznych, termicznych lub chemicznych.

X.A.VIII.012

Fotodetektory o wysokiej sprawności kwantowej (QE) o QE powyżej 80 % w zakresie długości fal powyżej 400 nm, ale nieprzekraczającej 1 600 nm.

X.AVIII.013

Sterowane numerycznie obrabiarki posiadające co najmniej jedną oś liniową o długości ruchu większej niż 8 000 mm.

X.C.VIII.001

Proszki metali i proszki stopów metali nadające się do wykorzystania w którymkolwiek z systemów wymienionych w pozycji X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002

Następujące materiały zaawansowane:

a.

materiały do maskowania lub kamuflażu adaptacyjnego;

b.

metamateriały, np. o ujemnym współczynniku załamania światła;

c.

nieużywane;

d.

stopy o wysokiej entropii (HEA);

e.

związki Heuslera;

f.

materiały Kitajewa, w tym ciecze spinowe Kitajewa.

X.C.VIII.003

Polimery sprzężone (przewodzące, półprzewodzące, elektroluminescencyjne) do elektroniki drukowanej lub organicznej.

X.C.VIII.004

Następujące materiały wysokoenergetyczne i ich mieszaniny:

a.

pikrynian amonu (CAS 131-74-8);

b.

czarny proch;

c.

heksanitrodifenyloamina (CAS 131-73-7);

d.

difluoroamina (CAS 10405-27-3);

e.

nitroskrobia (CAS 9056-38-6);

f.

nieużywane;

g.

tetranitronaftalen;

h.

trinitroanizol;

i.

trinitronaftalen;

j.

trinitroksylen;

k.

N-pyrrolidynon; 1-metylo-2-pyrrolidynon (CAS 872-50-4);

l.

maleinian dioktylu (CAS 142-16-5);

m.

akrylan etyloheksylu (CAS 103-11-7);

n.

trietyloglin (TEA) (CAS 97-93-8), trimetyloglin (TMA)(CAS 75-24-1) i inne, piroforyczne alkile metali oraz aryle litu, sodu, magnezu, cynku lub boru;

o.

nitroceluloza (CAS 9004-70-0);

p.

nitrogliceryna (lub triazotan glicerolu, trinitrogliceryna) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

diazotan etylenodiaminy (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

tetraazotan pentaerytrolu (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

azydek ołowiu (CAS 13424-46-9), normalny styfninian ołowiu (CAS 15245-44-0) i zasadowy styfninian ołowiu (CAS 12403-82-6) oraz pierwotne materiały wybuchowe lub masy zapłonowe zawierające azydki lub kompleksy azydkowe;

u.

nieużywane;

v.

nieużywane;

w.

mocznik dietylodifenylu (CAS 85-98-3); mocznik dimetylodifenylu (CAS 611-92-7); mocznik metyloetylodifenylu;

x.

mocznik N,N-difenylu (niesymetryczny mocznik difenylowy) (CAS 603-54-3);

y.

mocznik metylo-N,N-difenylu (niesymetryczny difenylomocznik metylu) (CAS 13114-72-2);

z.

mocznik etylo-N,N-difenylu (niesymetryczny difenylomocznik etylu) (CAS 64544-71-4);

aa.

nieużywane;

bb.

4-nitrodifenyloamina (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd.

nieużywane.

X.D.VIII.001

Oprogramowanie specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu określonego w pozycjach od X.A.VIII.005 do X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002

Oprogramowanie specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu, „zespołów elektronicznych” lub komponentów określonych w pozycji X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003

Oprogramowanie do cyfrowych bliźniaków produktów obróbki przyrostowej lub do określania niezawodności produktów obróbki przyrostowej.

X.E.VIII.001

Technologia „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu określonego w pozycjach od X.A.VIII.001 do X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002

Technologia „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu określonego w pozycji X.C.VIII.002 lub X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003

Technologia do cyfrowych bliźniaków produktów obróbki przyrostowej, do określania niezawodności produktów obróbki przyrostowej lub oprogramowania określonego w X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004

Technologia „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” oprogramowania określonego w pozycjach od X.D.VIII.001 do X.D.VIII.002.”

ZAŁĄCZNIK II

W załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dodaje się następujący kraj partnerski:

 

„JAPONIA”.


ZAŁĄCZNIK III

Załącznik X do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK X

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 3b ust. 1

 

Kod CN

Produkt

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Urządzenia do alkilacji i izomeryzacji

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Urządzenia do produkcji węglowodorów aromatycznych

ex

8419 40 00

Urządzenia do destylacji atmosferyczno-próżniowej (CDU)

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Urządzenia do reformingu katalitycznego / krakingu

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Retorty do powolnego koksowania

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Urządzenia do flexicokingu

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Reaktory hydrokrakingu

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Zbiorniki reaktorów hydrokrakingu

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Technologia produkcji wodoru

ex

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 lub 8419 89 10

Technologia odzyskiwania i oczyszczania wodoru

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Technologia / urządzenia do hydrorafinacji

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Urządzenia do izomeryzacji benzyny ciężkiej

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Urządzenia do polimeryzacji

ex

8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 lub 8419 60 00

Oczyszczanie rafineryjnego paliwa gazowego i technologia odzyskiwania siarki (w tym urządzenia do mycia aminowego, urządzenia do odzyskiwania siarki, instalacje oczyszczania gazów resztkowych)

ex

8479 89 97

Urządzenia do odasfaltowania rozpuszczalnikiem

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Urządzenia do produkcji siarki

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Urządzenia do alkilacji kwasu siarkowego i do regeneracji kwasu siarkowego

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Urządzenia do krakingu termicznego

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Urządzenia do transalkilacji [toluenu i ciężkich związków aromatycznych]

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Urządzenia do krakingu wstępnego

ex

8419 89 98 lub 8419 89 10

Urządzenia do hydrokrakingu próżniowego oleju gazowego

ex

8418 69 00

Instalacje do chłodzenia gazu w procesie skraplania gazu

ex

8419 40 00

Instalacje do rozdzielania i frakcjonowania węglowodorów w procesie skraplania gazu

ex

8419 60 00

Instalacje do skraplanie gazu ziemnego

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Chłodnie w procesie skraplania gazu

ex

8419 50 20 lub 8419 50 80

Wymienniki kriogeniczne w procesie skraplania gazu

ex

8414 10 81

Pompy kriogeniczne w procesie skraplania gazu


ZAŁĄCZNIK IV

Załącznik XVII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK XVII

WYKAZ WYROBÓW Z ŻELAZA I STALI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3g

Kody CN (TARIC)

Nazwa towaru

7208 10 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 25 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 26 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 27 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 36 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 37 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 38 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 39 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 40 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 52 99

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 53 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 54 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 14 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 19 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7212 60 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 19 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 30 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 30 30

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 30 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 40 15

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 40 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7226 19 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7226 91 20

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7226 91 91

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7226 91 99

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 15 00

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 16 90

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 17 90

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 18 91

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 25 00

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 26 90

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 27 90

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 28 90

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 90 20

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 90 80

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 23 20

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 23 30

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 23 80

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 29 00

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 90 20

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 90 80

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 50 20

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 50 80

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7226 20 00

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7226 92 00

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 16 10

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7209 17 10

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7209 18 10

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7209 26 10

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7209 27 10

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7209 28 10

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7225 19 90

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7226 19 80

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7210410020

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210410030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210490020

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210490030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210610020

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210610030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210690020

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210690030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212300020

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212300030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212506120

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212506130

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212506920

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212506930

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225920020

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225920030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990011

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990022

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990023

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990041

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990045

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990091

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990092

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990093

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226993010

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226993030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997011

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997013

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997091

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997093

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997094

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210 20 00

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210 30 00

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210 90 80

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212 20 00

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212 50 20

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212 50 30

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212 50 40

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212 50 90

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225 91 00

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226 99 10

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210410080

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210490080

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210610080

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210690080

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212300080

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212506180

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212506980

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225920080

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990025

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990095

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226993090

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997019

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997096

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210 70 80

Produkty walcowane płaskie z powłokami organicznymi

7212 40 80

Produkty walcowane płaskie z powłokami organicznymi

7209 18 99

Wyroby cynowane

7210 11 00

Wyroby cynowane

7210 12 20

Wyroby cynowane

7210 12 80

Wyroby cynowane

7210 50 00

Wyroby cynowane

7210 70 10

Wyroby cynowane

7210 90 40

Wyroby cynowane

7212 10 10

Wyroby cynowane

7212 10 90

Wyroby cynowane

7212 40 20

Wyroby cynowane

7208 51 20

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 51 91

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 51 98

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 52 91

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 90 20

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 90 80

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7210 90 30

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 40 12

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 40 40

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 40 60

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7219 11 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 12 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 12 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 13 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 13 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 14 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 14 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 22 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 22 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 23 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 24 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 11 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 12 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 31 00

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 32 10

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 32 90

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 33 10

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 33 90

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 34 10

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 34 90

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 35 10

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 35 90

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 90 20

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 90 80

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 20 21

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 20 29

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 20 41

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 20 49

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 20 81

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 20 89

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 90 20

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 90 80

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 21 10

Walcowana na gorąco blacha quarto ze stali nierdzewnej

7219 21 90

Walcowana na gorąco blacha quarto ze stali nierdzewnej

7214 30 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 91 10

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 91 90

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 99 31

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 99 39

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 99 50

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 99 71

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 99 79

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 99 95

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7215 90 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 10 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 21 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 22 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 40 10

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 40 90

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 50 10

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 50 91

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 50 99

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 99 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 10 20

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 20 10

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 20 91

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 20

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 41

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 49

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 61

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 69

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 70

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 89

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 60 20

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 60 80

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 70 10

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 70 90

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 80 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 20 00

Pręty zbrojeniowe

7214 99 10

Pręty zbrojeniowe

7222 11 11

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 11 19

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 11 81

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 11 89

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 19 10

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 19 90

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 11

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 19

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 21

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 29

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 31

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 39

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 81

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 89

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 30 51

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 30 91

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 30 97

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 40 10

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 40 50

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 40 90

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7221 00 10

Walcówka ze stali nierdzewnej

7221 00 90

Walcówka ze stali nierdzewnej

7213 10 00

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 20 00

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 91 10

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 91 20

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 91 41

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 91 49

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 91 70

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 91 90

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 99 10

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 99 90

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7227 10 00

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7227 20 00

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7227 90 10

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7227 90 50

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7227 90 95

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 31 10

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 31 90

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 32 11

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 32 19

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 32 91

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 32 99

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 33 10

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 33 90

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7301 10 00

Ścianka szczelna

7302 10 22

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych

7302 10 28

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych

7302 10 40

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych

7302 10 50

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych

7302 40 00

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych

7306 30 41

Pozostałe rurki i rury

7306 30 49

Pozostałe rurki i rury

7306 30 72

Pozostałe rurki i rury

7306 30 77

Pozostałe rurki i rury

7306 61 10

Profile zamknięte

7306 61 92

Profile zamknięte

7306 61 99

Profile zamknięte

7304 11 00

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 22 00

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 24 00

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 41 00

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 49 83

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 49 85

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 49 89

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 19 10

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 19 30

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 19 90

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 23 00

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 29 10

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 29 30

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 29 90

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 31 20

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 31 80

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 39 30

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 39 50

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 39 82

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 39 83

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 39 88

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 51 81

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 51 89

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 59 82

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 59 83

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 59 89

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 90 00

Inne przewody rurowe bez szwu

7305 11 00

Duże przewody rurowe spawane

7305 12 00

Duże przewody rurowe spawane

7305 19 00

Duże przewody rurowe spawane

7305 20 00

Duże przewody rurowe spawane

7305 31 00

Duże przewody rurowe spawane

7305 39 00

Duże przewody rurowe spawane

7305 90 00

Duże przewody rurowe spawane

7306 11 00

Inne rury spawane

7306 19 00

Inne rury spawane

7306 21 00

Inne rury spawane

7306 29 00

Inne rury spawane

7306 30 12

Inne rury spawane

7306 30 18

Inne rury spawane

7306 30 80

Inne rury spawane

7306 40 20

Inne rury spawane

7306 40 80

Inne rury spawane

7306 50 21

Inne rury spawane

7306 50 29

Inne rury spawane

7306 50 80

Inne rury spawane

7306 69 10

Inne rury spawane

7306 69 90

Inne rury spawane

7306 90 00

Inne rury spawane

7215 10 00

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7215 50 11

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7215 50 19

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7215 50 80

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 10 90

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 20 99

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 50 20

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 50 40

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 50 61

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 50 69

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 50 80

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7217 10 10

Drut ze stali niestopowej

7217 10 31

Drut ze stali niestopowej

7217 10 39

Drut ze stali niestopowej

7217 10 50

Drut ze stali niestopowej

7217 10 90

Drut ze stali niestopowej

7217 20 10

Drut ze stali niestopowej

7217 20 30

Drut ze stali niestopowej

7217 20 50

Drut ze stali niestopowej

7217 20 90

Drut ze stali niestopowej

7217 30 41

Drut ze stali niestopowej

7217 30 49

Drut ze stali niestopowej

7217 30 50

Drut ze stali niestopowej

7217 30 90

Drut ze stali niestopowej

7217 90 20

Drut ze stali niestopowej

7217 90 50

Drut ze stali niestopowej

7217 90 90

Drut ze stali niestopowej


ZAŁĄCZNIK V

W załączniku XVIII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji 10 wprowadza się następujące zmiany:

„10)

Perły, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby z pereł, biżuteria, wyroby ze złota i srebra

ex

7101 00 00

Perły naturalne lub hodowlane, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; perły naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu

ex

7102 00 00

Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone, z wyłączeniem stosowanych w przemyśle

ex

7103 00 00

Kamienie szlachetne (inne niż diamenty) i kamienie półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; niesortowane kamienie szlachetne (inne niż diamenty) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu

ex

7104 91 00

Diamenty, z wyłączeniem stosowanych w przemyśle

ex

7105 00 00

Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych, z wyłączeniem stosowanych w przemyśle

ex

7106 00 00

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

ex

7107 00 00

Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

ex

7108 00 00

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

ex

7109 00 00

Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

ex

7110 11 00

Platyna, w stanie surowym lub w postaci proszku

ex

7110 19 00

Platyna, inna niż w stanie surowym lub w postaci proszku

ex

7110 21 00

Pallad, w stanie surowym lub w postaci proszku

ex

7110 29 00

Pallad, inny niż w stanie surowym lub w postaci proszku

ex

7110 31 00

Rod, w stanie surowym lub w postaci proszku

ex

7110 39 00

Rod, inny niż w stanie surowym lub w postaci proszku

ex

7110 41 00

Iryd, osm i ruten, w stanie surowym lub w postaci proszku

ex

7110 49 00

Iryd, osm i ruten, inne niż w stanie surowym lub w postaci proszku

ex

7111 00 00

Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

ex

7113 00 00

Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym

ex

7114 00 00

Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

ex

7115 00 00

Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

ex

7116 00 00

Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)”;

2)

dodaje się sekcję w brzmieniu:

„23)

Wyroby i sprzęt optyczny o dowolnej wartości

ex

9004 90 90

Sprzęt noktowizyjny lub sprzęt termowizyjny

 

9005 10 00

Lornetki

ex

9005 80 00

Lunety celownicze

ex

9013 10 90

Celowniki teleskopowe

ex

9013 10 90

Optyczne przyrządy celownicze

ex

9013 10 90

Przyrządy celownicze termowizyjne

ex

9013 80 90

Celowniki kolimatorowe

 

9015 10 00

Dalmierze”


ZAŁĄCZNIK VI

Dodaje się załączniki w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK XX

PALIWO DO SILNIKÓW ODRZUTOWYCH I DODATKI PALIWOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3c

Kody CN/TARIC

Nazwa towaru

 

Paliwa do silników odrzutowych (inne niż nafta):

2710 12 70

Paliwo typu benzyna do silników odrzutowych (oleje lekkie)

2710 19 29

Paliwo inne niż nafta (oleje średnie)

2710 19 21

Paliwo typu nafta do silników odrzutowych (oleje średnie)

2710 20 90

Paliwo typu nafta do silników odrzutowych zmieszane z biodieslem (1)

 

Inhibitory utleniania

Inhibitory utleniania wykorzystywane w dodatkach do olejów smarowych:

3811 21 00

inhibitory utleniania zawierające oleje ropy naftowej

3811 29 00

pozostałe inhibitory utleniania:

3811 90 00

Inhibitory utleniania wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

 

Dodatki antyelektrostatyczne

Dodatki antyelektrostatyczne do olejów smarowych:

3811 21 00

zawierające oleje ropy naftowej:

3811 29 00

inne

3811 90 00

Dodatki antyelektrostatyczne wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

 

Inhibitory korozji

Inhibitory korozji dla olejów smarowych:

3811 21 00

zawierające oleje ropy naftowej:

3811 29 00

inne

3811 90 00

Inhibitory korozji wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

 

Środki zapobiegające oblodzeniu układu paliwowego (dodatki przeciwoblodzeniowe)

Środki zapobiegające oblodzeniu układu paliwowego dla olejów smarowych:

3811 21 00

zawierające oleje ropy naftowej:

3811 29 00

inne

3811 90 00

Środki zapobiegające oblodzeniu układu paliwowego wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

 

Deaktywatory metali

Deaktywatory metali dla olejów smarowych:

3811 21 00

zawierające oleje ropy naftowej:

3811 29 00

inne

3811 90 00

Deaktywatory metali wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne

 

Dodatki biobójcze μ

Dodatki biobójcze do olejów smarowych:

3811 21 00

zawierające oleje ropy naftowej:

3811 29 00

inne

3811 90 00

Dodatki biobójcze wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

 

Dodatki poprawiające stabilność termiczną

Dodatki poprawiające stabilność termiczną dla olejów smarowych:

3811 21 00

zawierające oleje ropy naftowej:

3811 29 00

inne

3811 90 00

Dodatki poprawiające stabilność termiczną wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne

ZAŁĄCZNIK XXI

WYKAZ TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3i

Kod CN

Nazwa towaru

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance;

1604 31 00

Kawior

1604 32 00

Namiastki kawioru

2523

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru

ex 2825

Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali, z wyjątkiem produktów objętych kodami CN 2825 20 00 i 2825 30 00

ex 2835

Podfosforyny (fosforany I), fosforyny (fosforany III) i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyjątkiem produktów objętych kodami CN 2835 26 00

ex 2901

Węglowodory acykliczne, z wyjątkiem produktów objętych kodami CN 2901 10 00

2902

Węglowodory cykliczne

ex 2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych kodami CN 2905 11 00

2907

Fenole; fenoloalkohole

2909

Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki acetali i półacetali, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

3104 20

Chlorek potasu

3105 20

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas

3105 60

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

ex 3105 90 20

Inne nawozy zawierające chlorek potasu

ex 3105 90 80

Inne nawozy zawierające chlorek potasu

3902

Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych

4011

Opony pneumatyczne, nowe, gumowe

44

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny

4705

Ścier drzewny otrzymany w połączonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania

4804

Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, inne niż objęte pozycją 4802 lub 4803

6810

Artykuły z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone

7005

Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej

7007

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego

7010

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła

7019

Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (na przykład przędza, niedoprzędy, tkaniny)

7106

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7606

Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium

7801

Ołów nieobrobiony plastycznie

ex 8411

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe, z wyjątkiem części do silników turbośmigłowych lub turboodrzutowych objętych kodem CN 8411 91 00

8431

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430

8901

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów

8904

Holowniki i pchacze

8905

Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające doki; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne

9403

Pozostałe meble i ich części

ZAŁĄCZNIK XXII

WYKAZ WYROBÓW WĘGLOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3j

Kod CN

Nazwa towaru

2701

Węgiel; Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla

2702

Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu

2703 00 00

Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany

2704 00

Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy

2705 00 00

Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe

2706 00 00

Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymi

2707

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych.

2708

Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych

ZAŁĄCZNIK XXIII

WYKAZ TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3k

Kod CN

Nazwa towaru

0601 10

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin

0601 20

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie wegetacji lub kwitnienia rośliny cykorii i jej korzenie

0602 30

Rododendrony i azalie, szczepione lub nie

0602 40

Róże, szczepione lub nie

0602 90

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia - Pozostałe

0604 20

Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pączków kwiatowych oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane - Świeże

2508 40

Pozostałe gliny

2508 70

Ziemie szamotowe lub dynasowe

2509 00

Kreda

2512 00

Krzemionkowe mączki kopalne (na przykład ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit) i podobne ziemie krzemionkowe, nawet kalcynowane, o pozornej gęstości 1 lub mniejszej

2515 12

Tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)

2515 20

Ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane; alabaster

2518 20

Dolomit kalcynowany lub spiekany

2519 10

Naturalny węglan magnezu (magnezyt)

2520 10

Gips; anhydryt

2521 00

Topnik wapniowy; wapień i pozostały kamień wapienny, w rodzaju stosowanych do produkcji wapna lub cementu.

2522 10

Wapno palone

2522 30

Wapno hydrauliczne

2525 20

Proszek miki

2526 20

Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy); talk, rozdrobniony lub sproszkowany

2530 20

Kizeryt, epsomit (naturalne siarczany magnezu)

2707 30

Ksylol (ksyleny)

2708 20

Koks pakowy

2712 10

Wazelina

2712 90

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, barwione lub nie:

2715 00

Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (np. masy uszczelniające bitumiczne, fluksy) - Pozostałe

2804 10

Wodór

2804 30

Azot

2804 40

Tlen

2804 61

Krzem - Zawierający nie mniej niż 99,99 % masy krzemu

2804 80

Arsen

2806 10

Chlorowodór (kwas chlorowodorowy)

2806 20

Kwas chlorosulfonowy

2811 29

Pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali - Pozostałe

2813 10

Disiarczek węgla

2814 20

Amoniak w roztworze wodnym

2815 12

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) - W roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna)

2818 30

Wodorotlenek glinu

2819 90

Tlenki i wodorotlenki chromu - Pozostałe

2820 10

Z ditlenkiem manganu

2827 31

Pozostałe chlorki - Magnezu

2827 35

Pozostałe chlorki - Niklu

2828 90

Podchloryny (chlorany (I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy - Pozostałe

2829 11

Chlorany - Sodu

2832 20

Siarczyny (z wył. sodu)

2833 24

Siarczany niklu

2833 30

Ałuny

2834 10

Azotyny

2836 30

Wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu)

2836 50

Węglan wapnia

2839 90

Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych - Pozostałe

2840 30

Nadtlenoborany (nadborany)

2841 50

Pozostałe chromiany i dichromiany; nadtlenochromiany

2841 80

Wolframiany

2843 10

Koloidy metali szlachetnych

2843 21

Azotan srebra

2843 29

Związki srebra - Pozostałe

2843 30

Związki złota

2847 00

Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem

2901 23

Buten (butylen) oraz jego izomery

2901 24

Butadien-1,3 i izopren

2901 29

Węglowodory alifatyczne - Nienasycone - Pozostałe

2902 11

Cykloheksan

2902 30

Toluen

2902 41

o-ksylen

2902 43

p-Ksylen

2902 44

Mieszaniny izomerów ksylenu

2902 50

Styren

2903 11

Chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan (chlorek etylu)

2903 12

Dichlorometan (chlorek metylenu)

2903 21

Chlorek winylu (chloroetylen)

2903 23

Tetrachloroetylen (perchloroetylen)

2903 29

Nienasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych - Pozostałe

2903 76

Bromochlorodifluorometan (Halon-1211), bromotrifluorometan (Halon-1301) i dibromotetrafluoroetany (Halon-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), włącznie z lindanem (ISO, INN)

2903 91

Chlorobenzen, o-dichlorobenzen i p-dichlorobenzen

2904 10

Pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe, ich sole i estry etylowe

2904 20

Pochodne zawierające tylko grupy nitrowe lub tylko nitrozowe

2904 31

Kwas perfluorooktanosulfonowy

2905 13

Butan-1-ol (alkohol n-butylowy)

2905 16

Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery

2905 19

Nasycone alkohole monowodorotlenowe - Pozostałe

2905 41

2-Etylo-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diol (trimetylolopropan)

2905 59

Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe - Pozostałe

2906 13

Sterole i inozyty

2906 19

Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe - Pozostałe

2907 11

Fenol (hydroksybenzen) i jego sole

2907 13

Oktylofenol, nonylofenol i ich izomery; ich sole

2907 19

Monofenole - Pozostałe

2907 22

Hydrochinon (chinol) i jego sole

2909 11

Pentachlorofenol (ISO)

2909 20

Etery cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2909 41

2,2′-Oksydietanol (glikol dietylenowy, digol)

2909 43

Etery monobutylowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego

2909 49

Eteroalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne - Pozostałe

2910 10

Oksiran (tlenek etylenu)

2910 20

Metylooksiran (tlenek propylenu)

2911 00

Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2912 12

Etanal (acetaldehyd)

2912 49

Aldehydoalkohole, aldehydoetery, aldehydofenole i aldehydy z inną tlenową grupą funkcyjną - Pozostałe

2912 60

Paraformaldehyd

2914 11

Aceton

2914 61

Antrachinon

2915 13

Estry kwasu mrówkowego

2915 90

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne - Pozostałe

2916 12

Estry kwasu akrylowego

2916 13

Kwas metakrylowy i jego sole

2916 14

Estry kwasu metakrylowego

2916 15

Kwasy oleinowy, linolowy i linolenowy, ich sole i estry

2917 33

Ortoftalany dinonylu lub didecylu

2920 11

Paration (ISO) i paration-metyl (ISO) (metyloparation)

2921 22

Heksametylenodiamina i jej sole

2921 41

Anilina i jej sole

2922 11

Monoetanoloamina i jej sole

2922 43

Kwas antranilowy (kwas o-aminobenzoesowy) i jego sole

2923 20

Lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy

2930 40

Metionina

2933 54

Pozostałe pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole

2933 71

6-Heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam)

3201 90

Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

3202 10

Syntetyczne, organiczne substancje garbujące

3202 90

Syntetyczne, organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące, nawet zawierające naturalne substancje garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego

3203 00

Środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, włącznie z ekstraktami barwiącymi (z wył. czerni kostnej), nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty na bazie środków barwiących pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub do produkcji preparatów barwiących (z wył. wyrobów objętych pozycją 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 i 3215 ) - Pozostałe

3204 90

Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie

3205 00

Laki barwnikowe (inne niż chińskie czy japońskie lakiery i farby); preparaty na bazie laków barwnikowych, w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub do produkcji preparatów barwiących (z wył. wyrobów objętych pozycją 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 i 3215 )

3206 41

Ultramaryna i preparaty na jej bazie, w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub do produkcji preparatów barwiących (z wył. wyrobów objętych pozycją 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 i 3215 )

3206 49

Nieorganiczne lub mineralne środki barwiące, gdzie indziej niewymienione; preparaty na bazie środków barwiących nieorganicznych lub mineralnych, w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub do produkcji preparatów barwiących, gdzie indziej niewymienione (z wył. wyrobów objętych pozycją 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 i 3215 , i produktów nieorganicznych, w rodzaju stosowanych jako luminofory) - Pozostałe

3207 10

Pigmenty, środki matujące i farby oraz podobne preparaty, gotowe

3207 20

Pobiałki (masy lejne)

3207 30

Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty

3207 40

Fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków

3208 10

Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do działu 32 - Na bazie poliestrów

3208 20

Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do działu 32 - Na bazie polimerów akrylowych lub winylowych

3208 90

Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do działu 32 -

3209 10

Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym

3209 90

Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym (z wył. na bazie polimerów akrylowych lub winylowych) - Pozostałe

3210 00

Pozostałe farby i pokosty (włącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi); gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowanych do wykańczania skóry

3212 90

Pigmenty (włącznie z proszkami i płatkami metali) rozproszone w środowisku niewodnym, w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji farb (włącznie z emaliami); folie do wytłoczeń; barwniki i pozostałe środki barwiące pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej - Pozostałe

3214 10

Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie

3214 90

Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie; nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów lub podobne - Pozostałe

3215 11

Farba drukarska - Czarna

3215 19

Farba drukarska - Pozostałe

3403 11

Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych - Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych - Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów

3403 19

Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych - Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych - Pozostałe

3403 91

Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów

3403 99

Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych - Pozostałe

3505 10

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

3506 99

Gotowe kleje i pozostałe gotowe spoiwa, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, pakowane do sprzedaży detalicznej jako kleje lub spoiwa, nieprzekraczające 1 kg masy netto - Pozostałe

3701 20

Film do natychmiastowych odbitek

3701 91

Do fotografii kolorowej (wielobarwnej)

3702 32

Pozostałe, z emulsją halogenku srebra

3702 39

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony - Pozostały

3702 43

Pozostały film, bez perforacji, o szerokości przekraczającej 105 mm - O szerokości przekraczającej 610 mm i o długości nieprzekraczającej 200 m

3702 44

Pozostały film, bez perforacji, o szerokości przekraczającej 105 mm - O szerokości przekraczającej 105 mm, ale nieprzekraczającej 610 mm

3702 55

Pozostały film do fotografii kolorowej (wielobarwnej) - O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nieprzekraczającej 35 mm, i o długości przekraczającej 30 m

3702 56

Pozostały film do fotografii kolorowej (wielobarwnej) - O szerokości przekraczającej 35 mm

3702 97

Pozostały film do fotografii kolorowej (wielobarwnej) - O szerokości nieprzekraczającej 35 mm, i o długości przekraczającej 30 m

3702 98

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, do fotografii jednobarwnej, o szerokości > 35 mm (inny niż z papieru, tektury i tekstyliów) film do promieni rentgenowskich

3703 20

Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone, do fotografii kolorowej (wielobarwnej) (z wył. w rolkach o szerokości > 610 mm)

3703 90

Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone, do fotografii monochromatycznej (z wył. w rolkach o szerokości > 610 mm)

3705 00

Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane (z wył. wykonanych z papieru, tektury lub tekstyliów, filmów kinematograficznych i gotowych do użycia płyt do reprodukcji offsetowej)

3706 10

Film kinematograficzny, naświetlony i wywołany, nawet z wprowadzoną ścieżką dźwiękową lub jedynie posiadający ścieżkę dźwiękową, o szerokości >= 35 mm

3801 20

Grafit koloidalny lub półkoloidalny

3806 20

Sole kalafonii, kwasów żywicznych lub pochodnych kalafonii lub kwasów żywicznych (z wył. soli związków addycyjnych kalafonii)

3807 00

Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; kreozot drzewny; drzewna benzyna ciężka; pak roślinny; pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego (z wył. paku burgundzkiego, paku żółtego, paku stearynowego, paku lanolinowego, smoły tłuszczowej i paku glicerynowego)

3809 10

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty, takie jak klejonki i zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione, na bazie substancji skrobiowych

3809 91

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty, takie jak klejonki i zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym lub przemysłach podobnych, gdzie indziej niewymienione (z wył. na bazie substancji skrobiowych)

3809 92

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty, takie jak klejonki i zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub przemysłach podobnych, gdzie indziej niewymienione (z wył. na bazie substancji skrobiowych)

3809 93

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty, takie jak klejonki i zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub przemysłach podobnych, gdzie indziej niewymienione (z wył. na bazie substancji skrobiowych)

3810 10

Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu lub innych materiałów

3811 21

Dodatki do olejów smarowych, zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych

3811 29

Dodatki do olejów smarowych, niezawierające olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

3811 90

Inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych, włącznie z benzyną, lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne (z wył. środków przeciwstukowych i dodatków do olejów smarowych)

3812 20

Złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione

3813 00

Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze (z wył. gaśnic przeciwpożarowych, naładowanych lub nie, nawet przenośnych, niezmieszanych, chemicznie niezdefiniowanych produktów o własnościach gaśniczych, w innej postaci)

3814 00

Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione; gotowe zmywacze farb i lakierów (z wył. zmywacza do paznokci)

3815 11

Katalizatory na nośniku, z niklem lub ze związkami niklu jako substancjami aktywnymi, gdzie indziej niewymienione

3815 12

Katalizatory na nośniku, z metalami szlachetnymi lub ze związkami metali szlachetnych jako substancjami aktywnymi, gdzie indziej niewymienione

3815 19

Katalizatory na nośniku, gdzie indziej niewymienione (z wył. z metalami szlachetnymi lub ze związkami metali szlachetnych, z niklem lub ze związkami niklu, jako substancjami aktywnymi)

3815 90

Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej niewymienione (z wył. gotowych przyśpieszaczy do gumy i katalizatorów na nośniku)

3816 00 10

Dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania

3817 00

Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny otrzymane przez alkilowanie benzenu i naftalenu (z wył. mieszanin izomerów cyklicznych węglowodorów)

3819 00

Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające < 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

3820 00

Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe (z wył. gotowych dodatków do olejów mineralnych lub innych cieczy używanych do tych samych celów, co oleje mineralne)

3823 13

Kwasy tłuszczowe oleju talowego, przemysłowe

3827 90

Mieszaniny zawierające fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu (z wył. objętych podpozycjami od 3824 71 00 do 3824 78 00 )

3824 81

Mieszaniny i preparaty zawierające oksiran (tlenek etylenu)

3824 84

Mieszaniny i preparaty zawierające aldrin (ISO), kamfechlor (ISO) (toksafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) lub mireks (ISO)

3824 99

Produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych, gdzie indziej niewymienione

3825 90

Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione (z wył. odpadów)

3826 00

Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

3901 40

Kopolimery etyleno-alfa-olefin, o gęstości mniejszej niż 0,94, w formach podstawowych

3902 20

Poliizobutylen, w formach podstawowych

3902 30

Kopolimery propylenu, w formach podstawowych

3902 90

Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych (z wył. polipropylenu, poliizobutylenu i kopolimerów propylenu)

3903 19

Polistyren, w formach podstawowych (z wył. do spieniania)

3903 90

Polimery styrenu w formach podstawowych (inne niż polistyren, kopolimery styren-akrylonitryl (SAN) i kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS))

3904 10

Poli(chlorek winylu), w formach podstawowych, niezmieszany z żadnymi innymi substancjami

3904 50

Polimery chlorku winylidenu, w formach podstawowych

3905 12

Poli(octan winylu) w dyspersji wodnej

3905 19

Poli(octan winylu) w formach podstawowych (inny niż w dyspersji wodnej)

3905 21

Kopolimery octanu winylu, w dyspersji wodnej

3905 29

Kopolimery octanu winylu, w formach podstawowych (z wył. w dyspersji wodnej)

3905 91

Kopolimery winylu, w formach podstawowych (z wył. kopolimerów chlorku winylu-octanu winylu i pozostałych kopolimerów chlorku winylu i kopolimerów octanu winylu)

3906 10

Poli(metakrylan metylu) w formach podstawowych

3906 90

Polimery akrylowe w formach podstawowych (inne niż poli(metakrylan metylu))

3907 21

Polietery, w formach podstawowych (z wył. poliacetali i towarów objętych podpozycją 3002 10)

3907 40

Poliwęglany, w formach podstawowych

3907 70

Poli(kwas mlekowy), w formach podstawowych

3907 91

Poliestry allilowe i pozostałe poliestry, nienasycone, w formach podstawowych (z wył. poliwęglanów, żywic alkidowych, poli(tereftalanu etylenu) i poli(kwasu mlekowego))

3908 10

Poliamidy -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,12, w formach podstawowych

3908 90

Poliamidy, w formach podstawowych (z wyłączeniem poliamidów -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 i -6,12)

3909 20

Żywice melaminowe, w formach podstawowych

3909 39

Żywice aminowe, w formach podstawowych (z wył. żywic mocznikowych, żywic tiomocznikowych i żywic melaminowych)

3909 40

Żywice fenolowe, w formach podstawowych

3909 50

Poliuretany, w formach podstawowych

3912 11

Octany celulozy nieuplastycznione, w formach podstawowych

3912 90

Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione, w formach podstawowych (z wył. octanów celulozy, azotanów celulozy i eterów celulozy)

3915 20

Odpady, ścinki i braki, z polimerów styrenu

3917 10

Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych

3917 23

Rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów chlorku winylu

3917 31

Giętkie rury, przewody i węże, z tworzyw sztucznych, o minimalnym ciśnieniu rozrywającym 27,6 MPa

3917 32

Giętkie rury, przewody i węże, z tworzyw sztucznych, niewzmocnione ani niepołączone z innymi materiałami, bez wyposażenia

3917 33

Giętkie rury, przewody i węże, z tworzyw sztucznych, niewzmocnione ani niepołączone z innymi materiałami, z wyposażeniem

3920 20

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów etylenu, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na prostokąty lub kwadraty (z wył. wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918 )

3920 61

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych poliwęglanów, niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty (inne niż z poli(metakrylanu metylu), wyroby samoprzylepne oraz pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 3918 )

3920 69

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych poliestrów, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na prostokąty lub kwadraty (z wył. z poliwęglanów, z wyrobów z poli(tereftalanu etylenu) i pozostałych nienasyconych poliestrów, wyrobów samoprzylepnych oraz pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918 )

3920 73

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowego octanu celulozy, niewzmocnionego, nielaminowanego, nieosadzonego na podłożu ani niepołączonego w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na prostokąty lub kwadraty (z wył. wyrobów samoprzylepnych oraz pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918 )

3920 91

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowego poli(winylobutyralu), niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty (inne niż wyroby samoprzylepne, pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 3918 )

3921 19

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komórkowych tworzyw sztucznych, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na prostokąty lub kwadraty (z wył. wyrobów z polimerów styrenu, chlorku winylu, poliuretanów i regenerowanej celulozy, wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918 , i sterylnych chirurgicznych lub dentystycznych środków zapobiegających powstawaniu zrostów, objętych pozycją 3006 10 30 )

3922 90

Bidety, miski klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne, z tworzyw sztucznych (z wył. wanien, pryszniców, zlewów, desek i pokryw klozetowych)

3925 20

Drzwi, okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, z tworzyw sztucznych

4002 11

Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR); karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (XSBR)

4002 20

Kauczuk butadienowy (BR) w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

4002 31

Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR) w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

4002 39

Kauczuk halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR) w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

4002 41

Lateks chloroprenowy (kauczuk chlorobutadienowy, CR)

4002 51

Lateks kauczukowy akrylonitrylowo-butadienowy (NBR)

4002 80

Mieszaniny kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle i podobnych żywic naturalnych z kauczukiem syntetycznym i faktysą, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

4002 91

Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inne niż kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (XSBR), kauczuk butadienowy (BR), kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR), kauczuk halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR), kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR), kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR), kauczuk izoprenowy (IR) i kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM))

4002 99

Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inne niż kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (XSBR), kauczuk butadienowy (BR), kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR), kauczuk halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR), kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR), kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR), kauczuk izoprenowy (IR) i kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM))

4005 10

Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, napełnione sadzą lub krzemionką, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

4005 20

Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w postaci roztworów lub dyspersji (z wył. napełnionych sadzą lub krzemionką, i mieszanin kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle i podobnych żywic naturalnych z kauczukiem syntetycznym lub faktysą pochodząca z olejów)

4005 91

Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w postaci płyt, arkuszy lub taśm (z wył. napełnionych sadzą lub krzemionką, i mieszanin kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle i podobnych żywic naturalnych z kauczukiem syntetycznym i faktysą pochodząca z olejów)

4005 99

Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych (z wył. w postaci roztworów lub dyspersji, napełnionych sadzą lub krzemionką, mieszanin kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle i podobnych żywic naturalnych z kauczukiem syntetycznym i faktysą, i w płytach, arkuszach lub taśmach)

4006 10

Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon gumowych, z kauczuku niewulkanizowanego

4008 21

Płyty, arkusze, taśmy, z gumy niekomórkowej

4009 12

Przewody, rury i węże, z gumy, innej niż ebonit, niewzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami, z wyposażeniem

4009 41

Przewody, rury i węże, z gumy, innej niż ebonit, wzmocnione lub inaczej połączone z materiałami innymi niż metal lub materiały włókiennicze, bez wyposażenia

4010 31

Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), z gumy, rowkowane, o obwodzie zewnętrznym > 60 cm, ale <= 180 cm

4010 33

Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), z gumy, rowkowane, o obwodzie zewnętrznym > 180 cm, ale <= 240 cm

4010 35

Pasy synchroniczne bez końca, z gumy, o obwodzie zewnętrznym > 60 cm, ale <= 150 cm

4010 36

Pasy synchroniczne bez końca, z gumy, o obwodzie zewnętrznym > 150 cm, ale <= 198 cm

4010 39

Pasy lub taśmy, napędowe, z gumy (z wył. pasów napędowych bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasów klinowych), rowkowanych, o obwodzie zewnętrznym > 60 cm, ale <= 240 cm i pasów synchronicznych bez końca, o obwodzie zewnętrznym > 60 cm, ale <= 198 cm)

4012 11

Opony pneumatyczne bieżnikowane, gumowe, w rodzaju stosowanych w samochodach (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) i samochodami wyścigowymi)

4012 13

Opony pneumatyczne bieżnikowane, gumowe, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych

4012 19

Opony pneumatyczne bieżnikowane, gumowe (z wył. w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, autobusach lub samochodach ciężarowych, i w statkach powietrznych)

4012 20

Opony pneumatyczne używane, gumowe

4016 93

Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia, z gumy (z wył. wyrobów z ebonitu i z gumy komórkowej)

4407 19

Drewno iglaste, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości > 6 mm (z wył. sosny (pinus spp.), jodły (abies spp.) i świerku (picea spp.))

4407 92

Drewno z buka (fagus spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości > 6 mm

4407 94

Drewno z wiśni, czereśni (prunus spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości > 6 mm

4407 97

Drewno z topoli i osiki (populus spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

4407 99

Drewno, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości > 6 mm (z wył. drewna tropikalnego, drewna iglastego, dębu (quercus spp.), buka (fagus spp.), klonu (acer spp.), wiśni (prunus spp.), jesionu (fraxinus spp.), brzozy (betula spp.), topoli i osiki (populus spp.))

4408 10

Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości <= 6 mm, z drewna iglastego

4411 13

Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) z drewna, o grubości > 5 mm, ale <= 9 mm

4411 94

Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowana żywicami lub innymi wiążącymi substancjami organicznymi, o gęstości <= 0,5 g/cm3 (z wył. płyty pilśniowej średniej gęstości (MDF); płyt wiórowych nawet połączonych z jedną lub wieloma płytami pilśniowymi; drewna warstwowego z warstwą sklejki; paneli mieszanych z zewnętrzną warstwą z płyty pilśniowej; tektury; składników mebli identyfikowanych jako takie)

4412 31

Sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości warstwy <= 6 mm, z przynajmniej z jedną warstwą z drewna tropikalnego (z wył. płyt z drewna utwardzonego, komórkowych płyt drewnianych, intarsji drewnianej i płyt identyfikowanych jako składniki mebli)

4412 34

Sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości warstwy <= 6 mm, z przynajmniej z jedną warstwą z drewna drzew liściastych (z wył. Z bambusa, z zewnętrzną warstwą z drewna tropikalnego lub z olchy, jesionu, buku, brzozy, wiśni, kasztana, wiązu, eukaliptusa, orzesznika, kasztanowca, lipy, klonu, dębu, platana, topoli, osiki, robinii, tulipanowca lub orzecha i płyt z drewna utwardzonego, komórkowych płyt drewnianych, intarsji drewnianej i płyt identyfikowanych jako składniki mebli)

4412 94

Drewno warstwowe jako płyta stolarska, płyta warstwowa i płyta podłogowa (z wył. z bambusa, sklejki, składającej się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości warstwy <= 6 mm, płyt z drewna utwardzonego, intarsji drewnianej i płyt identyfikowanych jako składniki mebli)

4416 00

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami

4418 40

Szalunki do konstrukcyjnych robót betoniarskich (z wył. ze sklejki)

4418 60

Słupy i belki, z drewna

4418 79

Połączone płyty podłogowe, z drewna innego niż bambus (z wył. wielowarstwowych i na podłogi mozaikowe)

4503 10

Korki i zatyczki dowolnego typu, z korka naturalnego, w tym półwyroby z zaokrąglonymi krawędziami

4504 10

Płytki o dowolnym kształcie, bloki, płyty, arkusze i pasy; lite cylindry, włącznie z krążkami, z korka aglomerowanego

4701 00

Ścier drzewny mechaniczny, niepoddany obróbce chemicznej

4703 19

Masa celulozowa z drewna drzew liściastych, sodowa lub siarczanowa, niebielona (z wył. do przerobu chemicznego)

4703 21

Masa celulozowa z drewna drzew iglastych, sodowa lub siarczanowa, półbielona lub bielona (z wył. do przerobu chemicznego)

4703 29

Masa celulozowa z drewna drzew liściastych, sodowa lub siarczanowa, półbielona lub bielona (z wył. do przerobu chemicznego)

4704 11

Masa celulozowa z drewna drzew iglastych, siarczynowa, niebielona (z wył. do przerobu chemicznego)

4704 21

Masa celulozowa z drewna drzew iglastych, siarczynowa, półbielona lub bielona (z wył. do przerobu chemicznego)

4704 29

Masa celulozowa z drewna drzew liściastych, siarczynowa, półbielona lub bielona (z wył. do przerobu chemicznego)

4705 00

Ścier drzewny otrzymany w połączonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania

4706 30

Masy z włóknistego materiału celulozowego z bambusa

4706 92

Masa chemiczna z włóknistego materiału celulozowego (z wył. z bambusa, drewna, lintersu bawełnianego i z włókien pochodzących z odzyskanego papieru lub tektury (makulatura i odpady))

4707 10

Papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady), z niebielonego papieru siarczanowego, papieru falistego lub tektury falistej

4707 30

Papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady), wykonane głównie z masy drzewnej mechanicznej, np. gazety, czasopisma i podobne materiały drukowane

4802 20

Papier i tektura, w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury, światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych niepowleczone, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, dowolnego rozmiaru

4802 40

Podłoże do tapet, niepowleczone

4802 58

Papier i tektura, niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, dowolnego rozmiaru, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, lub w którym <= 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien, o gramaturze > 150 g/m2, gdzie indziej niewymienione

4802 61

Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w zwojach dowolnego rozmiaru, w którym > 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, gdzie indziej niewymienione

4804 11

Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, niebielony, niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm

4804 19

Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm (z wył. niebielonego i wyrobów objętych pozycją 4802 lub 4803 )

4804 21

Papier workowy siarczanowy, niebielony, niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm (z wył. wyrobów objętych pozycją 4802 , 4803 lub 4808 )

4804 29

Papier workowy siarczanowy, niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm (z wył. papieru niebielonego i wyrobów objętych pozycją 4802 , 4803 lub 4808 )

4804 31

Papier i tektura siarczanowe, niebielone, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu, o gramaturze <= 150 g/m2 (z wył. papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczanowego i wyrobów objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808)

4804 39

Papier i tektura siarczanowe, niebielone, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu, o gramaturze <= 150 g/m2 (z wył. papieru niebielonego, siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczanowego i wyrobów objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808)

4804 41

Papier i tektura siarczanowe, niebielone, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu, o gramaturze > 150 g/m2, ale < 225 g/m2 (z wył. papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczanowego i wyrobów objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808)

4804 42

Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu, o gramaturze > 150 g/m2, ale < 225 g/m2, bielone jednorodnie w masie, w których > 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym (z wył. papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczanowego i wyrobów objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808)

4804 49

Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu, o gramaturze > 150 g/m2, ale < 225 g/m2 (z wył. niebielonych lub bielonych jednorodnie w masie, i w których > 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym, papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczanowego i wyrobów objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808)

4804 52

Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu, o gramaturze >= 225 g/m2, bielone jednorodnie w masie, w których > 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym (z wył. papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczanowego i wyrobów objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808)

4804 59

Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu, o gramaturze >= 225 g/m2 (z wył. niebielonych lub bielonych jednorodnie w masie, i w których > 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym, papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczanowego i wyrobów objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808)

4805 24

„Testliner” (papier z makulatury na pokrycie tektury falistej), niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu, o gramaturze <= 150 g/m2

4805 25

„Testliner” (papier z makulatury na pokrycie tektury falistej), niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu, o gramaturze > 150 g/m2

4805 40

Papier i tektura filtracyjne, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu

4805 91

Papier i tektura, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu, o gramaturze <= 150 g/m2, gdzie indziej niewymienione

4805 92

Papier i tektura, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu, o gramaturze > 150 g/m2, ale < 225 g/m2, gdzie indziej niewymienione

4806 10

Pergamin roślinny, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu

4806 20

Papiery tłuszczoodporne, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu

4806 30

Kalki kreślarskie w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu

4806 40

Papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub przeświecające, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu (z wył. pergaminu roślinnego, papierów tłuszczoodpornych i kalek kreślarskich)

4807 00

Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub tektury), niepowleczone powierzchniowo ani nieimpregnowane, nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach lub arkuszach, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu

4808 90

Papier i tektura, krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu (z wył. siarczanowego papieru workowego i pozostałych papierów siarczanowych, i wyrobów objętych pozycją 4803 )

4809 20

Papier samokopiujący, nawet zadrukowany, w zwojach o szerokości > 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu (z wył. kalki maszynowej i podobnych papierów kopiujących)

4810 13

Papier i tektura, stosowane do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym, lub chemiczno-mechanicznym lub w których <= 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach o dowolnym wymiarze

4810 19

Papier i tektura, stosowane do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym, lub chemiczno-mechanicznym lub w których <= 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, w których po rozłożeniu długość jednego boku > 435 mm lub o długości jednego boku <= 435 mm i drugiego boku > 297 mm

4810 22

Papier lekki powleczony, stosowany do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, o całkowitej gramaturze <= 72 g/m2, o gramaturze powłoki <=15 g/m2 na stronę, w którego podstawie >= 50 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesie mechanicznym, pokryty obustronnie kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach lub w arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym rozmiarze

4810 31

Papier i tektura siarczanowe, bielone jednorodnie w masie, w których > 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym rozmiarze, i o gramaturze <=150 g/m2 (z wył. w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych)

4810 39

Papier i tektura siarczanowe, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach lub w arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym rozmiarze (z wył. w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych; papieru i tektury bielonych jednorodnie w masie, w których > 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych)

4810 92

Papier i tektura wielowarstwowe, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach lub w arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym rozmiarze (z wył. w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych i papieru i tektury siarczanowych)

4810 99

Papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez, oraz bez żadnej innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym wymiarze (z wył. w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych, papieru i tektury siarczanowych, papieru i tektury wielowarstwowych, i bez innych powłok)

4811 10

Papier i tektura smołowane, bituminizowane lub asfaltowane, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym wymiarze

4811 51

Papier i tektura, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, powleczone, impregnowane lub pokryte tworzywami sztucznymi, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym wymiarze, bielone i o gramaturze > 150 g/m2 (z wył. pokrytych warstwą kleju)

4811 59

Papier i tektura, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, powleczone, impregnowane lub pokryte tworzywami sztucznymi, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym wymiarze (z wył. bielonych, o gramaturze > 150 g/m2, i pokrytych warstwą kleju)

4811 60

Papier i tektura powleczone, impregnowane lub pokryte woskiem, parafiną, stearyną, olejem lub gliceryną, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym wymiarze (z wył. wyrobów objętych pozycją 4803 , 4809 lub 4818 )

4811 90

Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powleczone, impregnowane, pokryte, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym wymiarze (z wył. wyrobów objętych pozycją 4803 , 4809 , 4810 i 4818 i podpozycjami od 4811 10 do 4811 60 )

4814 90

Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne, i okienny papier przezroczysty (z wył. tapet i podobnych pokryć ściennych składających się z papieru powleczonego po stronie licowej, groszkowanego, tłoczonego, barwionego, z nadrukowanym deseniem lub inaczej dekorowanego warstwą z tworzyw sztucznych)

4819 20

Kartony, pudła i pudełka, składane, z papieru lub z tektury niefalistych

4822 10

Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki, z masy papierniczej, papieru lub tektury, nawet perforowane lub utwardzane, w rodzaju stosowanych do nawijania przędzy tekstylnej

4823 20

Papier i tektura, filtracyjne w pasach lub zwojach o szerokości <= 36 cm lub w prostokątnych, albo kwadratowych arkuszach, w których żaden bok nie przekracza 36 cm po rozłożeniu, lub pocięte w kształty inne niż prostokątne albo kwadratowe

4823 40

Zwoje, arkusze i krążki, z nadrukami do rejestratorów, w zwojach o szerokości <= 36 cm lub w prostokątnych, albo kwadratowych arkuszach, w których żaden bok nie przekracza 36 cm po rozłożeniu, lub pocięte w krążki

4823 70

Formowane lub prasowane artykuły z masy papierniczej, gdzie indziej niewymienione

4906 00

Plany i rysunki architektoniczne, techniczne, przemysłowe, handlowe, topograficzne lub do podobnych zastosowań, będące oryginałami narysowanymi ręcznie; teksty rękopiśmienne; reprodukcje fotograficzne na papierze światłoczułym i kopie wykonane przez kalkę

5105 39

Cienka sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana (z wył. z kóz kaszmirskich)

5105 40

Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana

5106 10

Przędza z wełny zgrzebnej, zawierająca >= 85 % masy wełny (z wył. pakowanej do sprzedaży detalicznej)

5106 20

Przędza z wełny zgrzebnej, zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny (z wył. pakowanej do sprzedaży detalicznej)

5107 20

Przędza z wełny czesanej, zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny (z wył. pakowanej do sprzedaży detalicznej)

5112 11

Tkaniny zawierające >= 85 % masy wełny czesankowej lub czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej i o masie powierzchniowej <= 200 g/m2 (z wył. tkanin do zastosowań technicznych objętych pozycją 5911 )

5112 19

Tkaniny zawierające >= 85 % masy wełny czesankowej lub czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej i o masie powierzchniowej > 200 g/m2

5205 21

Nitka pojedyncza z włókien czesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny i o masie liniowej >= 714,29 decyteksa (o numerze metrycznym <= 14) (z wył. nici do szycia i pakowanej do sprzedaży detalicznej)

5205 28

Nitka pojedyncza z włókien czesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny i o masie liniowej < 83,33 decyteksa (o numerze metrycznym > 120) (z wył. nici do szycia i pakowanej do sprzedaży detalicznej)

5205 41

Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny i o masie liniowej nitki pojedynczej >= 714,29 decyteksa (o numerze metrycznym <= 14, dla nitki pojedynczej) (z wył. nici do szycia i pakowanej do sprzedaży detalicznej)

5206 42

Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesanych, zawierająca głównie, ale < 85 % masy bawełny i o masie liniowej nitki pojedynczej >= 232,56 decyteksa, ale < 714,29 decyteksa (o numerze metrycznym > 14, ale <= 43), dla nitki pojedynczej (z wył. nici do szycia i pakowanej do sprzedaży detalicznej)

5209 11

Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie powierzchniowej > 200 g/m2, niebielone

5211 19

Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej > 200 g/m2, niebielone (z wył. o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym i o splocie płóciennym)

5211 51

Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej > 200 g/m2, zadrukowane

5211 59

Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej > 200 g/m2, zadrukowane (z wył. o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym i o splocie płóciennym)

5308 20

Przędza z konopi siewnych

5402 63

Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z polipropylenu, włącznie z przędzą jednowłóknową, o masie liniowej < 67 decyteksów (z wył. nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i przędzy teksturowanej)

5403 33

Nitka pojedyncza z octanu celulozy, włącznie z przędzą jednowłóknową, o masie liniowej < 67 decyteksów (z wył. nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej, przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie)

5403 42

Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z octanu celulozy, włącznie z przędzą jednowłóknową, o masie liniowej < 67 decyteksów (z wył. nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie)

5404 12

Przędza jednowłóknowa (monofilament) z polipropylenu, o masie liniowej >= 67 decyteksów i o wymiarze przekroju poprzecznego <= 1 mm (z wył. elastomerowej)

5404 19

Przędza jednowłóknowa (monofilament) syntetyczna, o masie liniowej >= 67 decyteksów i o wymiarze przekroju poprzecznego <= 1 mm (z wył. elastomerowej i z polipropylenu)

5404 90

Pasek i podobne np. sztuczna słoma, z materiałów włókienniczych syntetycznych, o widocznej szerokości <= 5 mm

5407 30

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z przędzą jednowłóknową, o masie liniowej >= 67 decyteksów i o wymiarze przekroju poprzecznego <= 1 mm, składające się z warstw równoległych przędz nałożonych jedna na drugą pod kątem ostrym lub prostym, warstwy te łączone są na przecięciach przędz za pomocą kleju lub metodą termiczną.

5501 90

Kabel, spełniający wymagania określone w uwadze 1 do działu 55, z włókna ciągłego syntetycznego (z wył. akrylowego lub modakrylowego, z poliestrów, polipropylenu, nylonu lub pozostałych poliamidów)

5502 10

Kabel z włókna ciągłego sztucznego wymieniony w uwadze 1 do działu 55, z włókna octanowego

5503 19

Włókna odcinkowe z nylonu lub pozostałych poliamidów, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia (z wył. z poliamidów aromatycznych)

5503 40

Włókna odcinkowe z polipropylenu, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia

5504 90

Włókna odcinkowe sztuczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia (z wył. z włókna wiskozowego)

5506 40

Włókna odcinkowe z polipropylenu, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia

5507 00

Włókna odcinkowe sztuczne, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia.

5512 21

Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych, niebielone lub bielone

5512 99

Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, barwione, z przędz o różnych barwach lub zadrukowane (z wył. z włókien odcinkowych akrylowych, modakrylowych lub poliestrowych)

5516 44

Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, zadrukowane

5516 94

Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, innych niż zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, wełną lub cienką sierścią zwierzęcą lub z włóknami ciągłymi chemicznymi, zadrukowane

5601 29

Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej (z wył. z bawełny i z włókien chemicznych; podpasek higienicznych i tamponów, pieluch i wkładek dla niemowląt oraz podobnych artykułów higienicznych, waty i artykułów z niej, impregnowanych lub pokrytych substancjami leczniczymi lub pakowanych do sprzedaży detalicznej do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, lub impregnowanych, powleczonych lub pokrytych perfumami, kosmetykami upiększającymi, mydłami, środkami czyszczącymi itd.)

5601 30

Kosmyki i pył, tekstylne oraz rozdrobnione resztki włókien

5604 90

Przędza włókiennicza oraz pasek i podobne materiały, objęte pozycją 5404 lub 5405 , impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi (z wył. imitacji katgutu, nici i sznurka z przytwierdzonymi haczykami lub w inny sposób przygotowanymi jako lina wędkarska)

5605 00

Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub podobnym materiałem, objętym pozycją 5404 lub 5405 , połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem (z wył. przędzy złożonej z mieszaniny materiałów przędnych i włókien metalowych, o właściwościach antystatycznych; przędzy wzmocnionej nitką metalową; artykułów o cechach ozdobnych)

5607 41

Szpagat do wiązania lub belowania, z polietylenu lub polipropylenu

5801 27

Tkaniny włosowe osnowowe, z bawełny (z wył. tkanin ręcznikowych i podobnych tkanin pętelkowych, materiałów włókienniczych igłowych i taśm tkanych objętych pozycją 5806 )

5803 00

Gaza (z wył. taśm tkanych objętych pozycją 5806 )

5806 40

Taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączonej za pomocą kleju (bolducs), o szerokości <= 30 cm

5901 10

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek, wyrobu pudełek i artykułów z tektury lub podobnych

5905 00

Pokrycia ścienne włókiennicze

5908 00

Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec lub tym podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane (z wył. woskowych knotów stożkowych, bezpieczników oraz lontów, knotów w formie przędzy tekstylnej oraz knotów z włókien szklanych)

5910 00

Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z materiałów włókienniczych, nawet impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane tworzywami sztucznymi, lub wzmacniane metalem, lub innym materiałem (z wył. wyrobów o grubości < 3 mm i nieokreślonej długości lub tylko ciętych na długość, i wyrobów impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych gumą lub wykonanych z przędzy lub sznura impregnowanych lub pokrytych gumą)

5911 10

Tekstylia, filc i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą wyprawioną lub innym materiałem, w rodzaju stosowanych do obić zgrzeblarskich i podobne materiały, w rodzaju stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z aksamitu impregnowanego gumą do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich)

5911 31

Tekstylia i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach, np. do pulpy papierowej lub masy azbestowo-cementowej, o masie powierzchniowej < 650 g/m2

5911 32

Tekstylia i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach, np. do pulpy papierowej lub masy azbestowo-cementowej, o masie powierzchniowej >= 650 g/m2

5911 40

Materiały filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich lub podobnych, włącznie z tymi z włosów ludzkich

6001 99

Dzianiny włosowe (z wył. z bawełny lub z włókien chemicznych i z dzianin „o długim włosie” oraz dzianin pętelkowych)

6003 40

Dzianiny z włókien sztucznych, o szerokości <= 30 cm (z wył. zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, dzianin włosowych, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianin pętelkowych, etykiet, oznak i podobnych wyrobów oraz dzianin impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych, i sterylnych chirurgicznych lub dentystycznych środków zapobiegających powstawaniu zrostów z podpozycji 3006 10 30 )

6005 36

Dzianiny osnowowe, włączając te wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, o szerokości > 30 cm, z włókien sztucznych, niebielone lub bielone (z wył. zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, dzianin włosowych, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianin pętelkowych, etykiet, oznak i podobnych wyrobów oraz dzianin impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych)

6005 44

Dzianiny osnowowe, włączając te wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, o szerokości > 30 cm, z włókien syntetycznych, zadrukowane (z wył. zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, dzianin włosowych, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianin pętelkowych, etykiet, oznak i podobnych wyrobów oraz dzianin impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych)

6006 10

Dzianiny o szerokości > 30 cm, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wył. dzianin osnowowych, włączając te wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, dzianin włosowych, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianin pętelkowych, etykiet, oznak i podobnych wyrobów oraz dzianin impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych)

6309 00

Odzież używana i dodatki odzieżowe używane, koce i pledy, bielizna domowa i artykuły wyposażenia wnętrz, z dowolnego materiału włókienniczego, włącznie z dowolnym typem obuwia i nakryć głowy, wykazujące widoczne oznaki wykorzystywania i występujące jako towary masowe w belach, workach i podobnych opakowaniach (z wył. dywanów, pozostałych pokryć podłogowych i tkanin dekoracyjnych)

6802 92

Kamienie wapienne, w dowolnej postaci (z wył. marmuru, trawertynu, alabastru, płytek, kostek i podobnych artykułów objętych podpozycją 6802 10 , imitacji biżuterii, zegarów, lamp i ich części, oryginalnych rzeźb i posągów, kostki brukowej, płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt chodnikowych)

6804 23

Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i podobne, bez opraw, do ostrzenia, polerowania, obciągania lub cięcia, z kamienia naturalnego (z wył. z naturalnych scalonych materiałów ściernych lub z ceramiki, perfumowanych pumeksów, ręcznych kamieni do ostrzenia lub polerowania i ściernic, w szczególności do stomatologicznych urządzeń borujących)

6806 10

Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne, włącznie z ich mieszaninami, luzem, w arkuszach lub w belach

6806 90

Mieszaniny i artykuły z materiałów mineralnych izolujących cieplnie, akustycznie lub pochłaniających dźwięki (z wył. wełny żużlowej, wełny skalnej i podobnych wełen mineralnych, wermikulitu porowatego, iłu porowatego, żużla spienionego i podobnych porowatych materiałów mineralnych, wyrobów z lekkiego betonu, z azbestu, azbestowo-cementowych, celulozowo-cementowych lub podobnych, mieszanin i pozostałych artykułów z azbestu lub na bazie azbestu, i wyrobów ceramicznych)

6807 10

Artykuły z asfaltu lub podobnego materiału, np. bitumu naftowego lub paku węglowego, w rolkach

6807 90

Artykuły z asfaltu lub podobnego materiału, np. bitumu naftowego lub paku węglowego (z wył. w rolkach)

6809 19

Płyty, arkusze, tafle, płytki i podobne artykuły, z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu (z wył. ozdobnych, tylko licowanych lub wzmocnionych papierem lub tekturą i scalonych gipsem płyt budowlanych lub wyrobów do izolacji cieplnej, akustycznej lub do pochłaniania dźwięku)

6810 91

Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej lub wodnej, z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone

6811 81

Arkusze faliste, celulozowo-cementowe lub podobne, niezawierające azbestu

6811 82

Arkusze, płyty, płytki i podobne artykuły, celulozowo-cementowe lub podobne, niezawierające azbestu (z wył. arkuszów falistych)

6811 89

Arkusze, płyty, płytki i podobne artykuły, celulozowo-cementowe lub podobne, niezawierające azbestu (z wył. arkuszy falistych i pozostałych arkuszy, płyt, płytek i podobnych artykułów)

6813 89

Materiały cierne i artykuły z nich np. arkusze, rolki, pasy, segmenty, tarcze, podkładki, okładziny, do sprzęgieł lub podobnych, na bazie substancji mineralnych lub celulozy, nawet połączone z materiałami włókienniczymi lub innymi (z wył. zawierających azbest i okładzin i klocków hamulcowych)

6814 90

Mika obrobiona i artykuły z miki (z wył. izolatorów elektrycznych, osprzętu izolacyjnego, rezystorów i kondensatorów, gogli z miki i szkieł do nich, miki w formie ozdób choinek świątecznych, i płyt, arkuszy i pasów z miki aglomerowanej lub regenerowanej, nawet na podłożu)

6901 00

Cegły, płyty, bloki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych mączek kopalnych (np. ziemia okrzemkowa, trypla lub diatomit) lub z podobnych ziem krzemionkowych

6904 10

Cegły budowlane ceramiczne (z wył. wyrobów z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych, cegieł ogniotrwałych objętych pozycją 6902 )

6905 10

Dachówki

6905 90

Nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne, ceramiczne i pozostałe ceramiczne wyroby budowlane (z wył. wyrobów z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych, elementów budowlanych, ogniotrwałych, ceramicznych, rur i innych elementów do systemów odwadniających i podobnych, i dachówek)

6906 00

Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne (z wył. wyrobów z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych, wyrobów ogniotrwałych, ceramicznych, rurowych elementów kominowych, rurek produkowanych na potrzeby laboratoriów, rur i połączeń do celów elektrotechnicznych)

6907 22

Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, o współczynniku absorpcji wody w masie > 0,5 %, ale <= 10 % (z wył. wyrobów ogniotrwałych, kostek mozaikowych i ceramiki wykończeniowej)

6907 40

Ceramika wykończeniowa (z wył. wyrobów ogniotrwałych)

6909 90

Koryta, wanny i podobne zbiorniki, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ceramiczne; ceramiczne; garnki, słoje i podobne wyroby, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów, ceramiczne (z wył. pojemników ogólnego przeznaczenia dla laboratoriów, pojemników dla sklepów i artykułów gospodarstw domowych)

7002 20

Pręty szklane, nieobrobione

7002 31

Rury z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki, nieobrobione

7002 32

Rury ze szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej <= 5 x 10-6 na stopień Kelvina, w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C., nieobrobione (z wył. rur ze szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej <= 5 x 10-6 na stopień Kelvina, w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C)

7002 39

Rury ze szkła, nieobrobione (z wył. rur ze szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej <= 5 x 10-6 na stopień Kelvina, w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C lub z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki)

7003 30

Kształtki ze szkła, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej

7004 20

Szkło w arkuszach, ciągnione i dmuchane, barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej

7005 10

Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej (z wył. szkła zbrojonego)

7005 30

Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, zbrojone, ale nieobrobione inaczej

7007 11

Szkło bezpieczne hartowane, o wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach silnikowych, statkach powietrznych, kosmicznych lub wodnych oraz w innych pojazdach

7007 29

Szkło bezpieczne wielowarstwowe (z wył. o wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach mechanicznych, statkach powietrznych, kosmicznych lub wodnych lub innych pojazdach i wielościennych elementów izolacyjnych ze szkła)

7011 10

Szklane osłony, włącznie z bańkami i rurkami, otwarte, oraz ich szklane części, bez wyposażenia, do oświetlenia elektrycznego

7202 92

Żelazowanad

7207 12

Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= niż dwukrotna grubość

7208 25

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o grubości >= 4,75 mm, trawione, bez wzorów wypukłych

7208 90

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali, o szerokości >= 600 mm, obrobione więcej niż walcowane na gorąco, ale nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone

7209 25

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, nie w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 3 mm

7209 28

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, nie w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 0,5 mm

7210 90

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte (z wył. powleczonych lub pokrytych cyną, ołowiem, cynkiem, tlenkiem chromu lub chromem i tlenkiem chromu, lub aluminium, malowanych, lakierowanych lub powleczonych tworzywami sztucznymi)

7211 13

Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości przekraczającej 150 mm, ale mniejszej niż 600 mm oraz grubości nie mniejszej niż 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”

7211 14

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wył. tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)

7211 29

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla

7212 10

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, powleczone lub pokryte cyną

7212 60

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane

7213 20

Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali automatowej (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania)

7213 99

Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub stali niestopowej (z wył. wyrobów o przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy < 14 mm, ze stali automatowej, i posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania)

7215 50

Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wył. ze stali automatowej)

7216 10

Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości < 80 mm

7216 22

Teowniki z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości < 80 mm

7216 33

Dwuteowniki szerokostopowe, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości >= 80 mm

7216 69

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wył. arkuszów profilowanych „żeberkowanych”)

7218 91

Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy

7219 24

Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm

7222 30

Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco w inny sposób i obrobione więcej

7224 10

Stal stopowa inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wył. odpadów i złomu w postaci wlewek i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)

7225 19

Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach niezorientowanych

7225 30

Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wył. ze stali krzemowej elektrotechnicznej)

7225 99

Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wył. powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)

7226 91

Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wył. ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)

7228 30

Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)

7228 60

Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)

7228 70

Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione

7228 80

Sztaby i pręty drążone, nadające się do celów wiertniczych, ze stali stopowej i niestopowej

7229 90

Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wył. prętów i drutu ze stali krzemowo-manganowej)

7301 20

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali, spawane

7304 24

Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej

7305 39

Rury przewodowe, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z żeliwa lub stali, spawane (z wył. wyrobów spawanych wzdłużnie, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)

7306 50

Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wył. wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu)

7307 22

Gwintowane kolanka, łuki i tuleje

7309 00

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

7314 12

Taśmy bez końca do urządzeń mechanicznych, z drutu ze stali nierdzewnej

7318 24

Zawleczki i przetyczki, z żeliwa lub ze stali

7320 20

Sprężyny śrubowe, z żeliwa lub stali (z wył. sprężyn płaskich spiralnych, sprężyn do zegarków lub zegarów, do parasoli i parasolek, i do amortyzatorów objętych sekcją 17)

7322 90

Nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza, włączając rozdzielacze, które mogą także rozdzielać powietrze świeże lub klimatyzowane, nieogrzewane elektrycznie, zawierające wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali

7324 29

Wanny ze stali

7407 10

Sztaby, pręty i kształtowniki, z miedzi rafinowanej

7408 11

Drut z miedzi rafinowanej, którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego > 6 mm

7408 19

Drut z miedzi rafinowanej, którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego <= 6 mm

7409 11

Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi rafinowanej, w zwojach (z wył. rozciąganych arkuszy i taśm i izolowanych przewodów taśmowych)

7409 19

Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi rafinowanej, nie w zwojach (z wył. rozciąganych arkuszy i taśm i izolowanych przewodów taśmowych)

7409 40

Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi z niklem (stopu miedziowo-niklowego) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaki), o grubości > 0,15 mm (z wyłączeniem siatki i taśmy rozciąganej, miedzianej oraz izolowanego przewodu taśmowego)

7411 29

Rury i przewody rurowe, ze stopów miedzi (z wył. ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz), ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka))

7415 21

Podkładki, (włącznie z podkładkami sprężystymi i zabezpieczającymi), z miedzi

7505 11

Sztaby, pręty i kształtowniki, z niklu niestopowego, gdzie indziej niewymienione (z wył. wyrobów izolowanych elektrycznie)

7505 21

Druty z niklu niestopowego (z wył. wyrobów izolowanych elektrycznie)

7506 10

Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu niestopowego (z wył. siatek rozciąganych)

7507 11

Rury i przewody rurowe, z niklu niestopowego

7508 90

Artykuły z niklu

7605 19

Drut z aluminium niestopowego, którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego <= 7 mm (z wył. skrętek, kabli, taśm plecionych i podobnych wyrobów objętych pozycją 7614 , drutów izolowanych elektrycznie i strun do instrumentów muzycznych)

7605 29

Drut ze stopów aluminium, którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego <= 7 mm (z wył. skrętek, kabli, taśm plecionych i podobne wyrobów objętych pozycją 7614 , drutów izolowanych elektrycznie i strun do instrumentów muzycznych)

7606 92

Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości > 0,2 mm, ze stopów aluminium (inne niż prostokątne lub kwadratowe)

7607 20

Folia aluminiowa na podłożu, o grubości (z wył. dowolnego podłoża) <= 0,2 mm (z wył. folii do wytłoczeń objętych pozycją 3212 , ozdób choinkowych z folii)

7611 00

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wył. pojemników i kontenerów przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)

7612 90

Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium, włączając sztywne pojemniki rurowe, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, gdzie indziej niewymienione

7613 00

Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz

7616 10

Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305 ), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły

7804 11

Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z ołowiu; Proszki i płatki ołowiu - blachy grube, cienkie, taśma i folia - blachy cienkie, taśma i folia, o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm

7804 19

Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z ołowiu; Proszki i płatki ołowiu - blachy grube, cienkie, taśma i folia - Pozostałe

7905 00

Blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów

8001 20

Stopy cyny, nieobrobione plastycznie

8003 00

Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cyny

8007 00

Artykuły z cyny

8101 10

Proszek wolframu

8102 97

Odpady i złom molibdenu (z wył. popiołów i pozostałości zawierających molibden)

8105 90

Artykuły z kobaltu

8109 31

Odpady i złom cyrkonu - Zawierające wagowo mniej niż 1 część hafnu do 500 części cyrkonu

8109 39

Odpady i złom cyrkonu - Pozostałe

8109 91

Artykuły z cyrkonu - Zawierające wagowo mniej niż 1 część hafnu do 500 części cyrkonu

8109 99

Artykuły z cyrkonu - Pozostałe

8202 20

Brzeszczoty do pił taśmowych, z metalu nieszlachetnego

8207 60

Narzędzia do wytaczania lub przeciągania

8208 10

Noże i ostrza tnące, do maszyn lub urządzeń mechanicznych - do obróbki metalu

8208 20

Noże i ostrza tnące, do maszyn lub urządzeń mechanicznych - do obróbki drewna

8208 30

Noże i ostrza tnące, do maszyn lub urządzeń mechanicznych - stosowane w przemyśle spożywczym

8208 40

Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych - do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie

8208 90

Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych - Pozostałe

8301 20

Zamki, w rodzaju stosowanych do pojazdów silnikowych, z metalu nieszlachetnego

8301 70

Klucze występujące oddzielnie

8302 30

Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły nadające się do pojazdów silnikowych

8307 10

Przewody rurowe giętkie z żeliwa lub stali, z łącznikami lub bez

8309 90

Korki, pokrywki i wieczka, włączając zakrętki i korki ułatwiające nalewanie, kapsle do butelek, korki gwintowane, pokrywki na korki, plomby i pozostałe akcesoria do opakowań, z metali nieszlachetnych (z wył. korków z główką)

8402 12

Kotły wodnorurowe o wydajności nieprzekraczającej 45 ton pary na godzinę

8402 19

Pozostałe kotły parowe, włączając kotły hybrydowe

8402 20

Kotły wodne wysokotemperaturowe

8402 90

Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe - Części

8404 10

Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 8403 , np. podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, urządzenia do odzyskiwania gazu

8404 20

Skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną

8404 90

Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich - Części

8405 90

Części wytwornic gazu generatorowego, wodnego lub acetylenu, lub podobnych wytwornic gazu metodą wodną, gdzie indziej niewymienione

8406 90

Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary - Części

8412 10

Silniki odrzutowe inne niż turboodrzutowe

8412 21

Silniki i siłowniki - liniowe (cylindry)

8412 29

Silniki i siłowniki hydrauliczne - Pozostałe

8412 39

Silniki i siłowniki pneumatyczne - Pozostałe

8414 90

Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami; gazoszczelne komory bezpieczeństwa biologicznego, nawet z filtrami - Części

8415 83

Pozostałe klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności, niezawierające agregatu chłodniczego

8416 10

Palniki piecowe na paliwo ciekłe

8416 20

Palniki piecowe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz, włączając palniki wielopaliwowe

8416 30

Mechaniczne podajniki węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia (z wył. palników)

8416 90

Części palników piecowych, mechanicznych podawaczy węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechanicznych urządzeń do usuwania popiołu oraz podobnych urządzeń

8417 20

Piece piekarnicze, włączając piece do wyrobów cukierniczych, nieelektryczne

8419 19

Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne (z wył. gazowych urządzeń przepływowych do podgrzewania wody i kotłów lub podgrzewaczy wody do centralnego ogrzewania)

8420 99

Części kalandrów lub innych maszyn do walcowania, nieprzeznaczonych do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeń - Pozostałe

8421 19

Wirówki, włączając suszarki wirówkowe - Pozostałe

8421 91

Części wirówek, włącznie z suszarkami wirówkowymi

8424 89

Pozostałe urządzenia - Pozostałe

8424 90

Urządzenia mechaniczne (nawet obsługiwane ręcznie) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego - Części

8425 11

Wielokrążki i wciągniki, napędzane silnikiem elektrycznym (inne niż wyciągi pochyłe lub wyciągi, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów)

8426 12

Bramownice drogowe i wozy okraczające podsiębierne

8426 99

Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włączając linomostowe; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi - Pozostałe

8428 20

Wyciągi pneumatyczne i przenośniki pneumatyczne

8428 32

Pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów - Pozostałe, kubełkowe

8428 33

Pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów - Pozostałe, taśmowe

8428 90

Pozostałe maszyny i urządzenia

8429 19

Spycharki czołowe i skośne - Pozostałe

8429 59

Koparki, czerparki i ładowarki - Pozostałe

8430 10

Kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali

8430 39

Wrębiarki do węgla lub skał i maszyny do drążenia tuneli - Pozostałe

8439 10

Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego

8439 30

Urządzenia do obróbki wykańczającej papieru lub tektury

8440 90

Maszyny introligatorskie, włączając niciarki - Części

8441 30

Maszyny do produkcji pudeł, pudełek, tub, bębnów lub podobnych pojemników, metodami innymi niż formowanie

8442 40

Części powyższych maszyn, urządzeń i wyposażenia

8443 13

Pozostałe maszyny drukarskie offsetowe

8443 15

Maszyny do druku typograficznego, inne niż z podawaniem papieru z roli, wyłączając drukowanie fleksograficzne

8443 16

Maszyny do druku fleksograficznego

8443 17

Maszyny do druku wklęsłego

8443 91

Części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442

8444 00

Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia materiałów włókienniczych chemicznych

8448 11

Urządzenia nicielnicowe i żakardowe; przeznaczone do nich reduktory, kopiarki, perforatory lub łączarki wzornic

8448 19

Urządzenia pomocnicze do maszyn objętych pozycją 8444 , 8445 , 8446 lub 8447 - Pozostałe

8448 33

Wrzeciona, skrzydełka wrzecion, obrączki i biegacze

8448 42

Płochy krosien, struny nicielnicowe i ramki nicielnic

8448 49

Części i akcesoria maszyn tkackich (krosien) lub ich urządzeń pomocniczych - Pozostałe

8448 51

Płaszczki, igły i pozostałe artykuły stosowane do wykonywania oczek

8451 10

Maszyny do prania na sucho

8451 29

Suszarki - Pozostałe

8451 30

Prasowarki i prasy parowe (włącznie z prasami do zgrzewania):

8451 90

Maszyny i urządzenia (inne niż maszyny objęte pozycją 8450 ) do prania, czyszczenia, wyżymania, suszenia, prasowania, prasowania parowego (włącznie z prasami do zgrzewania), wybielania, farbowania, klejenia, apreturowania, wykańczania, powlekania lub impregnowania przędzy, materiałów lub gotowych wyrobów włókienniczych oraz urządzenia do nakładania tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne podłoże, stosowane przy produkcji pokryć podłogowych, takich jak linoleum; maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych - Części

8453 10

Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, skórek lub skóry wyprawionej

8453 80

Pozostałe maszyny i urządzenia

8453 90

Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, skórek lub skóry wyprawionej, lub do wyrobu, lub naprawy obuwia, lub innych artykułów ze skór, skórek lub skóry wyprawionej, inne niż maszyny do szycia - Części

8454 10

Konwertory

8459 10

Obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi

8459 70

Pozostałe obrabiarki do gwintowania wałków i otworów

8461 20

Strugarki poprzeczne lub dłutownice, do obróbki metali, węglików metali lub cermetali

8461 30

Przeciągarki do obróbki metali, węglików metali lub cermetali

8461 40

Obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień

8461 90

Obrabiarki do strugania wzdłużnego, strugania poprzecznego, dłutowania, przeciągania, do nacinania, szlifowania lub obróbki wykończającej uzębień, do piłowania, obcinania lub przecinania oraz pozostałe obrabiarki działające przez skrawanie metalu, cermetali, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - Pozostałe

8465 20

Centra obróbkowe

8465 93

Szlifierki, gładzarki lub polerki

8465 94

Maszyny do gięcia lub łączenia

8466 10

Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające)

8466 92

Pozostałe części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8456 do 8465 , włączając uchwyty przedmiotów obrabianych, uchwyty narzędzi, głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające), podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do maszyn; uchwyty do narzędzi wszelkich typów do obróbki ręcznej - do maszyn objętych pozycją 8464

8472 10

Powielacze

8472 30

Maszyny do sortowania, składania, kopertowania lub banderolowania poczty, maszyny do otwierania, zamykania lub pieczętowania poczty oraz maszyny do przyklejania lub kasowania znaczków pocztowych

8473 21

Części i akcesoria do elektronicznych maszyn liczących objętych podpozycjami 8470 10 , 8470 21 lub 8470 29

8474 10

Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, rozdzielania, płukania lub przemywania

8474 39

Maszyny do mieszania lub ugniatania - Pozostałe

8474 80

Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, separowania, płukania, przemywania, zgniatania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni, rud lub pozostałych substancji mineralnych, w postaci stałej (włączając proszek lub pastę); maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nieutwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub pozostałych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; maszyny do wykonywania piaskowych form odlewniczych - Pozostałe maszyny

8475 21

Maszyny do wytwarzania włókien optycznych i półproduktów do ich produkcji

8475 29

Maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych - Pozostałe

8475 90

Maszyny do montażu lamp elektrycznych, lamp elektronowych lub fotograficznych lamp błyskowych albo żarówek, w obudowach szklanych; Maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych - Części

8477 40

Maszyny do formowania próżniowego i pozostałe maszyny do formowania termicznego

8477 51

Do formowania lub bieżnikowania opon pneumatycznych, lub do formowania, lub innego kształtowania dętek

8479 10

Maszyny do wykonywania robót publicznych, budowlanych lub tym podobnych

8479 30

Prasy do produkcji płyt wiórowych lub budowlanych płyt pilśniowych z drewna lub innych zdrewniałych materiałów oraz pozostałe maszyny do przerobu drewna lub korka

8479 50

Roboty przemysłowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

8479 90

Maszyny i urządzenia, mechaniczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 84 - Części

8480 20

Płyty podmodelowe

8480 30

Modele odlewnicze

8480 60

Formy do materiałów mineralnych

8481 10

Zawory redukcyjne

8481 20

Zawory do olejowo-hydraulicznych lub pneumatycznych układów przenoszenia napędu

8481 40

Zawory bezpieczeństwa lub zawory nadmiarowe

8482 40

Łożyska wałeczkowe stożkowe, włączając łożyska bez pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznego

8482 91

Kulki, igiełki i wałeczki

8482 99

Pozostałe części

8484 10

Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu

8484 20

Uszczelnienia mechaniczne

8484 90

Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia mechaniczne - Pozostałe

8501 33

Pozostałe silniki prądu stałego; Pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego, inne niż systemy fotowoltaiczne - o mocy wyjściowej przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 375 kW

8501 62

Prądnice prądu przemiennego (alternatory), inne niż systemy fotowoltaiczne - o mocy wyjściowej przekraczającej 75 kVA, ale nieprzekraczającej 375 kVA

8501 63

Prądnice prądu przemiennego (alternatory), inne niż systemy fotowoltaiczne - o mocy wyjściowej przekraczającej 375 kVA, ale nieprzekraczającej 750 kVA

8501 64

Prądnice prądu przemiennego (alternatory), inne niż systemy fotowoltaiczne - o mocy wyjściowej przekraczającej 750 kVA

8502 31

Zespoły prądotwórcze, napędzane wiatrem

8502 39

Pozostałe zespoły prądotwórcze - Pozostałe

8502 40

Przetwornice jednotwornikowe

8504 33

Transformatory o mocy wyjściowej przekraczającej 16 kVA, ale nieprzekraczającej 500 kVA

8504 34

Transformatory o mocy wyjściowej przekraczającej 500 kVA

8505 20

Elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, rozłączne i hamulce

8506 90

Ogniwa i baterie galwaniczne - Części

8507 30

Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włączając kwadratowe) - Niklowo-kadmowe

8514 31

Piece elektronowe

8525 50

Aparatura nadawcza

8530 90

Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach (inne niż te objęte pozycją 8608 ) - Części

8532 10

Kondensatory stałe przeznaczone do zastosowań w obwodach prądu 50/60 Hz dla mocy biernej >= 0,5 kvar (kondensatory elektroenergetyczne)

8533 29

Pozostałe rezystory stałe - Pozostałe

8535 30

Odłączniki i przełączniki

8535 90

Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, tłumiki przepięciowe, wtyki i inne złącza, skrzynki przyłączowe), do napięć przekraczających 1 000  V - Pozostałe

8539 41

Lampy łukowe

8540 20

Lampy analizujące do kamer TV; przetworniki obrazowe i wzmacniacze obrazu; pozostałe lampy fotokatodowe

8540 60

Pozostałe lampy elektronopromieniowe

8540 79

Lampy mikrofalowe (na przykład magnetrony, klistrony, lampy o fali bieżącej, karcinotrony), z wyłączeniem lamp sterowanych potencjałem siatki - Pozostałe

8540 81

Lampy odbiorcze lub wzmacniające

8540 89

Pozostałe lampy odbiorcze lub wzmacniające - Pozostałe

8540 91

Części kineskopów i lamp elektronopromieniowych

8540 99

Pozostałe części

8543 10

Akceleratory cząstek

8547 90

Osprzęt izolacyjny do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrycznego, będący całkowicie osprzętem z materiału izolacyjnego, poza drobnymi elementami z metalu (na przykład gniazda gwintowane), wprowadzanymi podczas formowania wyłącznie do celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546 ; Rurki kablowe oraz osprzęt do nich, z metali pospolitych pokrytych materiałem izolacyjnym - Pozostałe

8602 90

Lokomotywy szynowe zasilane energią elektryczną z akumulatorów

8604 00

Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe, nawet z napędem własnym (na przykład wagony warsztatowe, dźwigi szynowe, wagony wyposażone w podbijaki podsypki, maszyny do regulacji toru, wagony próbno-kontrolne i drezyny)

8606 92

Wagony towarowe, kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu - odkryte z niezdejmowanymi bokami, o wysokości przekraczającej 60 cm

8701 21

Ciągniki drogowe do naczep - Jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne)

8701 22

Ciągniki drogowe do naczep - zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu

8701 23

Ciągniki drogowe do naczep - zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu

8701 24

Ciągniki drogowe do naczep - Jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu

8701 30

Ciągniki gąsienicowe (z wył. kierowanych przez pieszego)

8704 10

Wozidła zaprojektowane do stosowania poza drogami publicznymi

8704 22

Pozostałe pojazdy silnikowe do transportu towarów - masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton, ale nieprzekraczającej 20 ton:

8704 32

Pozostałe pojazdy silnikowe do transportu towarów - o masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton

8705 20

Samojezdne wieże wiertnicze

8705 30

Pojazdy strażackie

8705 90

Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) - Pozostałe

8709 90

Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów - Części

8716 20

Przyczepy lub naczepy do celów rolniczych, samozaładowcze lub samowyładowcze

8716 39

Pozostałe przyczepy i naczepy, do przewozu towarów - Pozostałe

9010 10

Aparatura i wyposażenie do automatycznego wywoływania filmów fotograficznych (włączając kinematograficzne), lub papieru fotograficznego, w zwojach, lub do automatycznego wykonywania odbitek z wywołanych filmów na zwojach papieru fotograficznego

9015 40

Przyrządy i urządzenia do pomiarów fotogrametrycznych

9015 80

Pozostałe przyrządy i urządzenia

9015 90

Przyrządy i urządzenia miernicze (włączając do pomiarów fotogrametrycznych), hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierze - Części i akcesoria

9029 10

Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze, krokomierze i tym podobne

9031 20

Stanowiska badawcze

9032 81

Pozostałe przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli - Hydrauliczne lub pneumatyczne - Pozostałe

9401 10

Fotele stosowane w statkach powietrznych

9401 20

Fotele stosowane w pojazdach silnikowych

9403 30

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze

9406 10

Budynki prefabrykowane z drewna

9406 90

Budynki prefabrykowane, nawet niekompletne i niezmontowane - Pozostałe

9606 30

Formy do guzików i pozostałe ich części; półprodukty guzików