EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0556

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/556 z dnia 1 kwietnia 2022 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

C/2022/2195

OJ L 108, 7.4.2022, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/556/oj

7.4.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/556

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (2), konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2022 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Gerassimos THOMAS

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja (kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Zestaw opisany jako „kompozytowy system do naprawy stomatologicznej”, pakowany do sprzedaży detalicznej w pudełko kartonowe, które zawiera wszystkie elementy wraz z instrukcją użytkowania.

Zestaw składa się z następujących elementów:

3006 40 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 4 f) do działu 30 oraz brzmienie kodów CN 3006 oraz 3006 40 00 .

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 9021 , ponieważ produkt nie jest produktem prefabrykowanym (takim jak korona), który przypomina wyglądem uszkodzoną część ciała (zobacz również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 9021 , sekcja III, akapit pierwszy i część (B), pkt (4) oraz zdanie pierwsze w akapicie drugim).

Materiały kompozytowe, którymi wypełnione są strzykawki, są składnikami, które nadają zestawowi zasadniczy charakter. Materiały te mogą być stosowane w stomatologii jako wypełnienia dentystyczne, które są objęte pozycją 3006 (uwaga 4 f) do działu 30, zobacz również wyżej wymienione Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 9021 , sekcja III, część (B), akapit drugi, zdanie pierwsze).

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 3824 i do pozycji 3906 , ponieważ produkt jest bardziej szczegółowo objęty brzmieniem uwagi 4 f) do działu 30, jako wypełnienia dentystyczne.

W związku z tym, produkt należy klasyfikować do kodu CN 3006 40 00 jako inne wypełnienia dentystyczne.

Pasty kryjące (ang. opaquer pastes)

(2 × 2 ml);

Półprzezroczyste pasty do głównej części zęba, do części przyszyjkowej, do obszaru siecznego (ang. Body, Cervical, Incisal, Translucent pastes)

(4 × 4 g);

Światłoutwardzalny podkład do metali (ang. Metal Photo Primer)

(1 × 7 ml);

Szczoteczka (1 uchwyt + 10 końcówek);

Jednorazowe tacki;

Podkładka papierowa;

Osłona chroniąca przed światłem.

Pasty, które są materiałami kompozytowymi, opierają się na metakrylanach i wypełniaczu nieorganicznym i są prezentowane w strzykawkach gotowych do użycia.

Światłoutwardzalny podkład jest płynem adhezyjnym, który łączy metale i materiały kompozytowe.

Elementy zestawu prezentowane są do stosowania razem w stomatologii do wykonywania koron (tymczasowych i stałych), mostów, wkładów koronowych, nakładów, licówek i koron osłaniających, jak również do naprawy wypełnień i jako wypełnienia dentystyczne.


Top